of 10 /10
โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 มกราคม 2555 โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Proshow gold by wutjung

 • Author
  -

 • View
  1.563

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง Proshow gold

Text of Proshow gold by wutjung

Page 1: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

โครงการอบรมเทคโนโลย

คอมพวเตอร

ณ โรงเรยนเทศบาลบานสามเหลยม

อ าเภอเมอง จงหวดขอนแกน

วนท 26 มกราคม 2555

โดย

สาขาวชาคอมพวเตอรศกษา

คณะศกษาศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน

Page 2: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

โปรแกรม ProShow Gold

ProShow Gold เปนซอฟตแวรส าหรบสรางวดโอจากรปภาพตางๆ ทสามารถท างานไดอยาง

รวดเรว เหมาะกบงานทตองการสรางอลบมภาพเปนวดโอส าหรบการน าเสนอผลงานตางๆ หรอเกบไวด

เลน โดยน าไฟลรปภาพทถายเกบสะสมไว มาแปลงใหอยในรปของไฟลวดโอหรอแผนVCD โดยใช

ซอฟตแวรตวน และสามารถน าไปเปดเลนกบเครองฉาย VCD ทวไป หรอจะเลนกบเครองคอมพวเตอรก

ได โดยใช Windows Media Player เปนตวเปดเลน อกทงยงสามารถใสเสยงเพลงประกอบหรอเสยง

บรรยายไดอกดวย โดยทวไปซอฟตแวรส าหรบการท าแผน VCD จากรปภาพมหลายตว แตเหตผลทใชตว

นเปนเพราะขอดของซอฟตแวรตวน คอ การใชเวลาท าการแปลงไฟลทรวดเรวมาก ซอฟตแวรตวอนอาจ

ใชเวลาแปลงไฟลหลายชวโมง แต ProShow Gold ใชเวลาแปลงไมถงชวโมงกเสรจแลว ภาพทไดกจดอย

ในคณภาพดแตทงนกตองขนอยกบคณภาพของภาพทเราน ามาใชดวย

1.หลงจากตดตงโปรแกรม ProShow Gold แลว การใชงานใหเรมจากเรยกใชโปรแกรมดวยการ double click ท icon ของ ProShow Gold

Page 3: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

จากภาพท 1 จะเหนสวนประกอบของจอแบงเปน 4 สวนทส าคญคอ

1.สวนแสดง drive ทเกบงานไวในเครองคอมพวเตอร มไวเพอใชเลอกหาต าแหนงทตงของ file หรอ folder ทเกบภาพซงจะนามาทางานนาเสนอ

2.สวนพนทหนาจอ แทนหนาจอทใชในการนาเสนองาน

3.สวนของหนาตางแสดงเฟรมของงาน มไวเพอเลอกรปทตองการนาเสนอมาเรยงตามลาดบการนาเสนอ

โดยสามารถก าหนดเวลาในการแสดงในแตละเฟรมและก าหนดคา effect ทใชในเปลยนแตละเฟรม

4.สวนแสดงภาพทเราเลอกจากต าแหนงทตงเพอใชในการนาเสนอ หากภาพใดทเลอกใชไปแลวจะเกดสญลกษณเครองหมาย √ สเขยวขนทมมลางดานขวามอของภาพ

1

2

3

4

Page 4: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

2. เมอเปดโปรแกรมมาแลวจะได ดงภาพท 2

ภาพท 2

3. เปดแฟมทจะน าภาพมาท าในโปรแกรมดงตวอยางภาพทจะน ามาท า อยในแฟม ชอ Picture ( ขอแนะน าควรตงชอเปนภาษาองกฤษ) เมอคลกแฟมทบรรจภาพกจะไดดงภาพ 3

ภาพท 3

Page 5: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

4. คลกขวาทรปภาพแลวไปท Add All files to Show

ภาพท 4

5.จะไดภาพมาปรากฏใน Add to Show ดงภาพท 5 คลกขวาในรปใดรปหนงใน Add to Show เลอก Selest All

รปภาพท 5

Page 6: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

6.เมอคลกขวา Selest All แลวใหเลอก Randomize Transtions ใหเลอก Randomize Transitions ใหโปรแกรมจดท าใหเองดงภาพท 6

ภาพท 6

7.ดบเบลคลกรปทตองการจะเพม ขอความ, Effects, Captions, Sounds ภาพท 6 ในรปSlide1 เลอกCaptions เพอเพมขอความ

Page 7: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

8.พมพขอความทตองการ ในชอง Text จะอานไมออกแตใหดในจอภาพแทนจะอานออก เสรจแลว OK การเพมขอความ เมอมาท Captions แลวใหไปท Add จะมรายการใหเลอก Font, Size ใหเลอกตามความตองการ Text Color เปนการเลอกส Text Style ตวอกษรวง

9. ดบเบลคลกรป ทตองการจะเพมเสยง หรอค าบรรยาย ตามภาพเลอก Sound เพอเพมเสยงและเลอกเสยงทเกบไว สามารถเลอกไฟลเสยงทจะนามาประกอบเขากบงานนาเสนอไดหลากหลายทง .mp3, midi หรอ wav โดยสามารถเลอก effect ประกอบไดดวยจากเมนการทางานทโปรแกรมเตรยมไวรองรบ การท างาน

Page 8: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

10.ตงคาการน าเสนอ Full Screen ลองดผลงาน Play

11.การบนทกเปนรปแบบไฟล ท าไดดงน เลอกท Create Output เลอกVideo File ชอง Video Present

Type เลอกเปนVideo CD ชอง Quality เลอกเปน SVCD แลวคลกท Create

11.โปรแกรมจะถามทเกบงาน เลอกตงชอ และทเกบตงชอไฟลทจะบนทก เลอกไดรทจะบนทก

คลกท Save

12.งานทเกบจะปรากฏเปน เปน MPG Fire

Page 9: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

โดยในเมนนนอกจากจะใหเราสามารถแปลงไฟลใหอยใน format ทตองการไดไมวาจะเปน flash, video show, executable, video file, autorun CD แลวยงสามารถ upload ผลงานน าเสนอขน

บน internet เพอเผยแพรไดไมวาจะเปน youtube, facebook เปนตน

Page 10: Proshow gold by wutjung

โครงการอบรมเทคโนโลยคอมพวเตอร

บนทก

............................................................................................................................. ........

........................................................................................................................... ..........

............................................................................................................................. ........

................................................................................................................. ....................

............................................................................................................................. ........

....................................................................................................... ..............................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........