PROSTORNI PLAN PODRUؤŒJA POSEBNIH ... Prostorni plan podruؤچja posebnih obiljeإ¾ja Zaإ،tiؤ‡eni pejzaإ¾

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROSTORNI PLAN PODRUؤŒJA POSEBNIH ... Prostorni plan podruؤچja posebnih obiljeإ¾ja...

 • BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON

  PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „KONJUH"

  2010 - 2030

  PROSTORNA OSNOVA

  - Prednacrt -

  Banja Luka / Tuzla, jun 2012. godine

 • Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž Konjuh 2010-2030 Prostorna osnova

  2

  BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON

  Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

  PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „KONJUH"

  2010 - 2030

  PROSTORNA OSNOVA Nosilac pripreme: TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

  Ministrica Senija Bubić, dipl.pravnik Koordinator: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM Direktor Dragica Tešić, dipl.inž.arh. Nosilac izrade: "PROJEKT", a. d. , BANJA LUKA Direktor Mr MIROSLAV VUJATOVIĆ, dipl.inž.saob.

  Banja Luka / Tuzla, jun 2012. Godine

 • Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž Konjuh 2010-2030 Prostorna osnova

  3

  NOSILAC PRIPREME: MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE KOORDINATOR: MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM STRUČNI KOORDINATOR I VODITELJ:

  DRAGICA TEŠIĆ, dipl.ing.arh NOSILAC IZRADE : "PROJEKT", a. d. BANJA LUKA UČESNICI U IZRADI :

  Rukovodilac plana: DARKO JOVANIĆ, dipl.inž.šum. Prostorno planiranje -urbanizam: RADOJKA NOŽICA, dipl.inž.arh.

  IVANA MALEŠEVIĆ, dipl.inž.arh. BILJANA DALJEVIĆ, dipl.prostorni planer DARJA DOJČINOVIĆ, dipl.prostorni planer

  Geologija: Mr PETAR BEGOVIĆ, dipl.inž.geol. FAHRETA MIRALEMOVIĆ, dipl.inž.geol.

  Šume i šumsko zemljište i GIS obrada:

  DARKO JOVANIĆ, dipl.inž.šum.

  Poljoprivreda: DOBRILA TASOVAC, dipl.inž.polj.

  Kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe:

  IVANA MALEŠEVIĆ, dipl.inž.arh. DARKO JOVANIĆ, dipl.inž.šum.

  Zaštita životne sredine: Mr LJILJANA STOJANOVIĆ BJELIĆ, dipl.inž.tehn. VANJA ŠATARA, dipl.inž.tehn. SANJA KOCIĆ, dipl.inž.ekol.

  Saobraćaj: JADRANKA IVETIĆ, dipl.inž.građ. DANKO GAVRILOVIĆ, dipl.inž.saob.

  Hidrotehnika: DRAGAN ČVORO, dipl.inž.građ. VESNA SOFILJ, dipl.inž.građ.

  Elektroenergetika i telekomunikacije:

  MARKO SAVIĆ, dipl.inž.el NATAŠA TOMOVIĆ, dipl.inž.el

  Termoenergetika: RODOLJUB JANKOVIĆ, dipl.inž.maš.

  Privredne djelatnosti: NATAŠA BOJAGIĆ, dipl.ekon. Geodezija: SLOBODAN STANIĆ, geod.teh. Smjernice za provođenje plana: VESNA MUČALOVIĆ, dipl.pravnik

  D I R E K T O R

  Mr MIROSLAV VUJATOVIĆ, dipl.inž.saob.

 • Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž Konjuh 2010-2030 Prostorna osnova

  4

  SADRŽAJ: TEKSTUALNI DIO

  UVODNI DIO................................................................................................................................ 8 1. Priprema i proces izrade Plana................................................................................................ 9 2. Primjenjena metodologija ...................................................................................................... 10 3. Motiv i ciljevi izrade plana...................................................................................................... 11 4. Podaci o saradnji i usaglašavanju stavova sa nadležnim organima i organizacijama i

  mišljenja i saglasnosti tih organa i organizacija................................................................... 11 5. Javni uvid i javna rasprava o prostornoj osnovi................................................................... 11 6. Pregled informaciono-dokumentacione osnove................................................................... 12

  I POSTOJEĆE STANJE............................................................................................................... 14

  1. OPIS PODRUČJA...................................................................................................................... 15 1.1. IZVOD IZ PLANSKIH DOKUMENATA..................................................................................... 16 1.2. OSNOVNE VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH ZONA ...................................................................... 16 1.3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ........................................................................................................ 17

  2. PRIRODNI USLOVI.................................................................................................................... 19 2.1. GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA................................................................. 19

  2.1.1. Geološko sastav i građa terena................................................................................................ 22 2.1.2. Inženjerskogeološka svojstva................................................................................................... 24 2.1.3. Hidrogeološke karakteristike terena ......................................................................................... 24 2.1.4. Seizmološke karakteristike terena............................................................................................ 25

  2.2. KLIMATSKE KARAKTERISTIKE ............................................................................................ 26

  3. PRIRODNI RESURSI ................................................................................................................. 28 3.1. ZEMLJIŠTE ............................................................................................................................. 28

  3.1.1. Pedološke karakteristike .......................................................................................................... 28 3.1.2. Poljoprivredno zemljište ........................................................................................................... 32 3.1.3. Šume i šumsko zemljište.......................................................................................................... 33 3.1.3.1. Funkcije šuma ......................................................................................................................... 33 3.1.3.2. Ekološko-vegetacijski uslovi područja ...................................................................................... 33 3.1.3.3. Bilansi šuma i šumskog zemljišta ............................................................................................. 34 3.1.3.4. Rijetke i ugrožene biljne vrste i šumske zajednice .................................................................... 36 3.1.3.5. Ugroženost šumskih ekosistema.............................................................................................. 37 3.1.3.6. Značaj šumskih ekosistema na smanje neto emisija CO2........................................................ 37 3.1.3.7. Šumarstvo ............................................................................................................................... 37 3.1.3.8. Struktura površina šuma i šumskog zemljišta prema vlasništvu ................................................ 41

  3.2. VODE....................................................................................................................................... 46 3.3. RUDE I DRUGI MINERALNI RESURSI.................................................................................... 49 3.4. FLORA, FAUNA I DRUGI PRIRODNI RESURSI...................................................................... 49

  4. NAMJENA PROSTORA............................................................................................................. 52

  5. TERITORIJA, STANOVNIŠTVO I NASELJA ............................................................................. 53 5.1. Teritorija i veze sa susjednim prostorima.................................................................................. 53 5.2. Demografska kretanja.............................................................................................................. 54 5.3. Organizacija prostora, prostorne cjeline naseljska struktura, sistem centara i urbanizacija,

  odnos urbano-ruralno............................................................................................................... 56 5.4. Postojeća izgrađenost.............................................................................................................. 56

  6. KARAKTERISTIKE INFRASTRUKTURE................................................................................... 57

 • Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž Konjuh 2010-2030 Prostorna osnova

  5

  6.1. Saobraćajna infrastruktura ....................................................................................................... 57 6.2. Energetska infrastruktura......................................................................................................... 58 6.3. Telekomunikaciona infrastruktura............................................................................................. 59 6.4. Termoenergetika........................................