PUNCTU~ NR. de modificare a Anexei la HCGMB nr. 381201 1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PUNCTU~ NR. de modificare a Anexei la HCGMB nr. 381201 1 privind aprobarea indicatorilor...

 • PUNCTU~ NR. 17

  HOTARARE I . : - din -

  - P R O I E C T - de modificare a Anexei la HCGMB nr. 381201 1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

  aferenti obiectivului de investifii a1 Centrului de Culturs Palatele Brincoveneqti de l a PoGile Bucure~t iu lu i din Mogogoaia - Amenajare, Restaurare Ansamblul lstoric M o g o ~ o a i a - Refacere invelitori la obiectivele

  Ghetsrie, Casa de Oaspefi - corp C, Turn acces, corp A, Corp B $i Restaurare gi Exfindere Zon5 Centrals

  Avand i n vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Eucuregti; AnalizZsnd Raportul de Specialiiaie al Girectiei Generale Dezvoltare gi lnvestitii - Directia Cultura;

  Invatamant, Turism - Serviciul Culturs; Vazand Avizul CTE,al P.MB nr. 5812012 $i raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

  General al Municipiului Bucuregti; Tinand cont. de preveder(le HGR nr. 2812008 privind aprobarea con/inutului-cadru a1 documentatiei

  tehnico-economice aferente investi/iilor publice, precum $i a structurii s i metodologiei de elaborare a devizului general pentru Tiective de investifii qi lucrsri de interventii, a Ordinul ui nr. 86312008 pentru aprobarea "lnstructiunilor de aplicare a unor prevederi din H G nr. 2 8/20 0 8 privind aprobarea confinutului-cadru a1 documentatiei tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum s i a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru objective de investitii gi lucr5ri de interventii"

  In conformitate cu prevederile art. 44 (4) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile gi completarile ulterioare;

  In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit, d) gi ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21 512001 privind administratia publics locali, republicata, cu modificsrile gi completarile ulterioare,

  CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI H O T A R A S T E :

  Art. 1. - Se modifica Anexa HotBrarii C.G.M.B. nr. 381201 1 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti obiectivului de investifii a1 Centrului de Culturs Palatele Brincoveneqti de la Poqile Bucureqtiului din Mogogoaia - Amenajare, Resfaurare Ansamblul lstor ic Mogoqoaia - Refacere invelitori la obiectivele Ghejsrie, Casa de Oaspefi - corp C, Turn acces, corp A, Corp B gi Restaurare gi Extindere Zen? Centrals, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

  * Art. 2. - Centrul de Cultura Palatele Brsncoveneqti de la Poqile Bucureqtiului din MogoSoaia $i directiile de specialitate din cadrul aparatului Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezente~ hotarari.

  Secretar general al municipiului Bucuregti,

  TOMA TUDOR

  Splalul Independen!e~ nr 291-293, sectorul 6, cod pogtal 060042, Bucuregtl, Romania

  Tel 0211305 55 05, Tel centrala 0211305 55 00155

  http l l w ~ w pmb ro

 • Anexa la HCGMB nr. I

  lndicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

  al Centrului de Cultura Palatele Brancovene~ti de la ~of l i l e Bucure~tiului din Mogogoaia

  Amenajare, Restaurare Ansamblul lstoric Mogogoaia - Refacere invelitori la obiectivele Ghetarie, Casa de Oaspeti - corp C,

  - Turn acces, corp A, Corp B gi ~estadrare gi Extindere ~ o n a Centrals

  Valoarea totala a investitiei

  din care C+M

  Durata executiei

  29.333.739,65 LEI

  30 LUNl

  ogtal 060042, Bucurept~, Rornlnia

  , .

  !\' I"".,,, .,. ~ ,:, Pag 2

  - , I 1.' 8 , , 8 ,

 • Primar Genera

  E X P U N E R E D E M O T I V E

  Domeniul Centrului de Cultura Palatele Brincovene~ti de la Portile Bucure~tiului din Mogogoaia, institutie publica de cultura de interes local finantata de la bugetul local al Municipiului Bucuregti, situat str. Valea Parcului nr. 1, este inscris pe Lista Monurnentelor lstorice Judetul llfov din anul 2004, incepand cu pozitia nr. 635 pans la pozitia nr. 643, cod LMI de la IF-II-a-A-15298, IF-II-m-A-15298.01 pana la IF-II-m-A-15298.08 gi cuprinde Ansarnblul Palatului Brancovenesc, Palatul, Biserica Sf. Gheorghe, Turnul Portii, Cuhnia, Vila dlElchingen, serele, zidul incintei, parcul, lacul, gradina istorica gi livada.

  lndicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii Amenajare, Restaurare Ansamblul lstoric Mogogoaia - Refacere invelitori la obiectivele Ghetarie, Casa de Oaspeti - corp C, Turn acces, corp A, Corp B gi Restaurare gi Extindere Zona Central2 au aprobati prin HCGMB nr. 381201 1. Urmare finalizarii proiectelor a aparut necesitatea executarii, i n cadrul obiectelor a 4 contracte subsecvente aprobate ulterior, a unor cant~tat~ de lucrarl ce nu au fost lncluse i n art~colele 1 ofertele de pret ce au stat la baza in tocm~r~~ dev~zelor pentru Corltractele subsecvente, conforln notel ~ust~flcatrve lntocm~te de catre pro~ectantul SC ABRAL ART SRL

  Vazand raportul de specialrtate al D ~ r e c t ~ e ~ Generale Dezvoltare $1 l nves t~ t~~ - D~rect~a Cultura, jnvatamant, Tur~sm - Servlc~ul Cultura 91 pnand cont de Av~zul CTE al Pr~mCir~e~ M u n ~ c ~ p ~ u l u ~ Bucuregt~ nr 58129 10 2012,

  i n temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) $i alin. (4) lit. d) gi ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind administratia publics locals, republicat3 cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare,

  Propun proiectul de hotsrare de modificare a Anexei la HCGMB nr. 381201 1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii al Centrului de Cultura Palatele Brincovene~ti de la Porfile Bucure~tiului din Mogogoaia - Amenajare, Restaurare Ansamblul lstoric Mogo~oaia - Refacere invelitori la obiectivele Ghetarie, Casa de Oaspeti - corp C, Turn acces, corp A, Corp B $i Restaurare gi Extindere Zona Centrals.

  Spla~ul Independen!e~ nr 291-293, cod pogtal 060042, sector 6, Bucuregt~, RomSn~a Tel 021 305 55 00 ~nt 1450 http llwww pmb ro h i .

 • Directia G Directia Cultura; invatarnlnt, Turisrn

  R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

  Denumirea lucrarii: Amenajare, Restaurare Ansamblul lstoric Mogo~oaia - Refacere invelitori la obiectivele Ghetarie, Casa de Oaspeti - corp C, Turn acces, corp A, Corp B pi Restaurare gi Extindere ZonA Centrala

  Faza: Reaprobare indicatori

  Investitor: Primaria Municipiului Bucuregti

  Beneficiar: Centrul de Cultura Palatele Brincovene~ti de la Porfile Bucuregtiului dln Mogo~oaia

  Proiectant: - S C.ABP.AL ARTS R L ( ln~tlal S C CARPATI PROIECT S R L )

  L . Necesitatea si oportunitatea investitiei

  Domeniul Centrulu~ de Cultur3 Palatele Brancovene~ti de la Porfile Bucure~tiului drn Mogopoa~a, lnst~tutle publ~ca de cultura de lnteres local flnantata de la bugetul local al Mun~crp~ulu~ Bucuregt~, sltuat str Valea Parcului nr 1, este inscr~s pe Lista Monumentelor lstorlce Judetul llfov din anul 2004, incepand cu pozrtla nr 635 pana la pozitla nr. 643, cod LMI de la IF-II-a-A-15298, IF-II-m-A-15298 01 pana la IF-II-m-A-15298 08 gi cupr~nde Ansamblul Palatului Brancovenesc, Palatul, Blserlca Sf. Gheorghe, Turnul Poqr~, Cuhn~a, V~ la d1Elchlngen, serele, zidul lnclntel, parcul, lacul, gradma lstorlca $1 llvada

  Lucrarile de punere i n valoarea a Ansamblului Cuqii Domne~t i Mogogoaia efectuate pana la data prezentei de la momentul intrarii institutiei sub finantarea autoritatii locale ale Municipiului Bucurepti (anul 2002) au constat in Restaurare invelitoare palat (2006-2007), Restaurare si refunctionalizare Vila D Si Vila E, Consolidare gi restaurare Cuhnie (2007-2009) gi Amenajare, Extindere Parc Zona Nord - retele ~i dotari aferente (2009). Documentatia inaintata spre avizare se refer2 la Refacere invelitori la obiectivele Gheprie, Casa de Oaspefi - corp C, Turn acces, corp A, corp B gi Restaurare 31 extindere Zons Centrals.

  Necesitatea gi oportunitatea investitiei a fost avizatg i n consiliul tehnic de avizare al SC CARPATI PROIECT SRL, far3 observatii,apoi, la nivelul autoritstilor locale prin HCGMB nr. 381201 1.

  lndicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii Amenajare, Restaurare Ansamblul lstoric Mogo~oaia - Refacere invelitori la obiectivele Ghetarie, Casa de Oaspeti - corp C, Turn acces, corp A, Corp B pi Restaurare gi Extindere Zona Centrala, aprobati prin HCGMB nr. 381201 1, sunt urmatorii : Total deviz general 24.213,141 mii lei LEI, din care C+M 17.864,821 mii LEI, Durata executiei 36 luni. Ulterior aprobsrii, i n baza Acordului cadru nr. 2921201 1 incheiat intre institutia publics prin care se deruleaza investitia, respectiv Centrul de Cultura Palatele Brincovenegti de la PoGile Bucure~tiului gi SC DAFLO GRUP SRL, au fost incheiate 4 contracte subsecvente.

  Urmare finalizarii proiectelor a apiirut necesitatea executarii, i n cadrul obiectelor acestor contracte, a unor cantitati de lucrari ce nu au fost incluse i n articolele / ofertele de pret ce au stat la baza intocmirii devizelor pentru Contractele subsecvente, conform notei iustificative intocmite de catre proiectantul SC ABRAL ART

  Spla~ul Independenlel nr 291-293, sectorul 6 cod postal 060042, Bucure~t~ Romanla

  Tel 021 317 56 00, Fax021-314 11 43 Tel central5 0211305 55 00155

  http Ilw pmb ro

 • Date tehnice $i indicatori tehnico-economici

  La contractul subsecvent nr. I - ,,Lucrari de proiectare gi execufie lucrari de restaurare gi extindere: proiectare qi execufie lucrari de refacere invelitori la construcfiile aferente Centrului Cultural Palatele Brincoveneati de l