of 161 /161
PZO Dolina Zwoleńki PLH140006 1. Etap wstępny pracy nad Planem 1.1. Informacje ogólne Nazwa obszaru Dolina Zwoleńki Kod obszaru PLH140006 Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV SDF ID Data dodania SDF Dolina Zwoleńki PLH140006 2013-10-04 10:46:16 Położenie Chotcza(gmina wiejska), Powiat: Lipski(woj. mazowieckie) Przyłęk(gmina wiejska), Powiat: Zwoleński(woj. mazowieckie) Zwoleń(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Zwoleński(woj. mazowieckie) Powierzchnia obszaru (w ha) 2379.3 Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Termin przystąpienia do sporządzenia Planu Termin zatwierdzenia Planu Koordynator Planu Andrzej Satory-Wąsik Planista regionalny Joanna Szczepanik Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 1.2 Ustalenie terenu objętego Planem L.p. Nazwa krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa, pokrywającej/go się z obszarem, która/e może powodować wyłączenie części terenu ze sporządzania Planu Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia częsci terenu ze sporzadzania PZO Powierzchnia krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa pokrywająca się z obszarem [ha] 1 Zwoleń - (woj. mazowieckie) Nadleśnictwo Zwoleń 77.1 2 Borowiec - (woj. mazowieckie) Rezerwat przyrody 54.8 1

PZO Dolina Zwoleńki PLH140006 - warszawa.rdos.gov.plwarszawa.rdos.gov.pl/files/artykuly/19132/PZO/PZO_Dolina_Zwolenki... · 1220 Żółw błotny ... zakładka Ochrona przyrody –

  • Author
    trannga

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PZO Dolina Zwoleńki PLH140006 -...

PZO Dolina Zwoleki PLH140006

1. Etap wstpny pracy nad Planem

1.1. Informacje oglne

Nazwa obszaru Dolina ZwolekiKod obszaru PLH140006

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV

SDFID Data dodaniaSDF Dolina Zwoleki PLH140006 2013-10-04 10:46:16

PooenieChotcza(gmina wiejska), Powiat: Lipski(woj. mazowieckie)Przyk(gmina wiejska), Powiat: Zwoleski(woj. mazowieckie)Zwole(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Zwoleski(woj. mazowieckie)

Powierzchnia obszaru (w ha) 2379.3Status prawny Obszar majcy znaczenie dla Wsplnoty

Termin przystpienia do sporzdzenia PlanuTermin zatwierdzenia Planu

Koordynator Planu Andrzej Satory-WsikPlanista regionalny Joanna SzczepanikSprawujcy nadzr Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Warszawie

1.2 Ustalenie terenu objtego Planem

L.p.Nazwa krajowej formy ochrony przyrody lub nadlenictwa, pokrywajcej/go

si z obszarem, ktra/e moe powodowa wyczenie czci terenu zesporzdzania Planu

Dokument planistycznyUzasadnienie wyczenia

czsci terenu ze sporzadzaniaPZO

Powierzchnia krajowej formy ochronyprzyrody lub nadlenictwa pokrywajca si

z obszarem [ha]1 Zwole - (woj. mazowieckie) Nadlenictwo Zwole 77.12 Borowiec - (woj. mazowieckie) Rezerwat przyrody 54.8

1

http://pzo.gdos.gov.pl//component/flexicontent/downloadcsv/1198/e31680.htmlhttp://pzo.gdos.gov.pl/component/flexicontent/items/item/1200.html

Teren objty PZO: Obszar Natura 2000 o powierzchni 2379.3 (ha)

2

1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Legenda:

- Obszar Natura 2000 (Obszar PZO)Przeroczysty - Nadlenictwo Zwole (Nadlenictwo) - Obszar niewyczonyPrzeroczysty - Rezerwat przyrody "Borowiec (Rezerwat) - Obszar niewyczony

Mapa pogldowa obszaru Natura 2000 z wyszczeglnieniem powierzchni wyczonych i niewyczonych ze sporzdzania planu zada ochronnych.

3

1.4. Opis zaoe do sporzdzania Planu

Opis obszaru.Obszar Natura 2000 PLH 140006 Dolina Zwoleki (zwany dalej obszarem Natura 2000) , zosta zatwierdzony przez Komisj Europejsk w listopadzie 2007 roku,Decyzj Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmujca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenw majcych znaczenie dlaWsplnoty, skadajcych si na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403) (2008/25/WE) Dziennik Urzdowy UniiEuropejskiej Dz.U. L 12 z 15.1.2008.Dolina Zwoleki leca w obszarze porozcinanych i silnie zerodowanych wysoczyzn morenowych z okresu zlodowacenia rodkowopolskiego, jest do 25 m wcitaw materiale pleistoceskim. Wskie dno doliny (od 0.5 do okoo 1 km szerokoci przy ujciu rzeki) wypenione jest torfem. Na zboczach widoczne s fragmentyterasy nadzalewowej o wysokoci wzgldnej 2-3 m. Czytelno formy doliny maskuj zalegajce w wielu miejscach zwydmione, przewiewane piaski. Teren stanowibogat mozaik wzajemnie przenikajcych si biotopw - wodnych, podmokych i suchych. Siedliska wodne reprezentowane s przez wolno pync rzek i zakolaoraz torfianki o rnej powierzchni lustra wody. W dnie Doliny dominuj podmoke ki, na ktrych prowadzi si gospodark ekstensywn. Miejscami wystpuj nanich kpy zaroli wierzbowych i ozowych oraz niewielkie, olchowe laski. agodnie wznoszce si piaszczyste zbocza doliny porastaj suche soniny, s tu polauprawne i nieuytki z rolinnoci kserotermiczn. Rnego typu tereny zwizane z rolnictwem oraz nieuytki s dominujcymi formami uytkowania ziemi na tymobszarze.

Przedmiotem ochrony na obszarze Dolina Zwoleki s nastpujce siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierzt:

2330 Wydmy rdldowe z murawami napiaskowymi

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion6510 Niowe i grskie wiee ki uytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)7140 Torfowiska przejciowe i trzsawiska (przewanie z rolinnoci z Scheuchzerio-Caricetea)9170 Grd rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,Populetum albae, Alnenion)1037 Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)1042 Zalotka wiksza (Leucorrhinia pectoralis)1145 Piskorz (Misgurnus fossilis)1188 Kumak nizinny (Bombina bombina)

6120 Ciepolubne, rdldowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

4

1220 w botny (Emys orbicularis)

Wyjanienie charakteru Planu Zada Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleki.

Plan zada ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleki ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarzdzenia Regionalny Dyrektor Ochronyrodowiska w Warszawie na okres 10 lat. Dokument tworzy ramy prawne do dziaania wszystkim podmiotom prowadzcym dziaalno w obrbie siedliskprzyrodniczych i siedlisk gatunkw, dla ktrych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Obowizek sporzdzenia projektu planu zada ochronnych dla obszaruNatura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627, 628 i 842). Zaoeniem do opracowania projektuplanu zada ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie waciwego stanu przedmiotw ochrony, ktry to obowizek wynika z art. 6 (1) dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.).

Projekt planu zada ochronnych, sporzdzony zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzdzania projektu planuzada ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera bdzie: opis granic obszaru, ocen stanu ochrony przedmiotw ochrony, identyfikacj istniejcych ipotencjalnych zagroe dla zachowania waciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunkw, dla ktrych wyznaczono obszar, cele dziaa ochronnych konieczno zachowania lub odtworzenia waciwego stanu ochrony przedmiotw ochrony, wykaz dziaa ochronnych wraz z podaniem obszarw ich wdraaniaoraz okreleniem podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie, wskazania do istniejcych studiw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennegogmin, miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw.

Zakres planowanych prac na projektem Planu w podziale na moduy

Modu A

Kwerenda dostpnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony.Weryfikacja i uzupenienie zgromadzonej informacji.

Modu B

5

Ocena stanu ochrony przedmiotw ochrony.Identyfikacja i analiza zagroe.Ustalenie celw dziaa ochronnych.

Modu C

Ustalenie dziaa ochronnych.Ustalenie potrzeby sporzdzenia planu ochrony.Ustalenie i opracowanie wskaza do dokumentw planistycznych.Opracowanie projektu zarzdzenia i dokumentacji Planu.Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.

Udzia w pracach nad projektem planu zainteresowanych osb i podmiotw prowadzcych dziaalno w obrbie siedlisk przyrodniczych i siedliskgatunkw, dla ktrych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Zwoleki.

W celu zapewnienia udziau w pracach nad projektem planu przedstawicieli zainteresowanych osb i podmiotw prowadzcych dziaalno w obrbie siedliskprzyrodniczych, dla ktrych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Zwoleki organizowano spotkania dyskusyjne dotyczcych tego obszaru.

W celu usprawnianie prac, ustanowiono Zesp Lokalnej Wsppracy (ZLW), do ktrego zostali zaproszeni przedstawiciele wadz samorzdowych i rzdowych ipodlegych im jednostek, w tym agencje, waciciele i zarzdcy terenu, na ktrym wystpuj przedmioty ochrony, regionalna dyrekcja Lasw Pastwowych,nadlenictwa, organizacje pozarzdowe, liderzy spoeczni, osoby ktre mog udzieli istotnych informacji wanych dla sporzdzenia projektu Planu. Zadaniem ZLWjest branie czynnego udziau w pracach nad projektem planu podczas organizowanych spotka dyskusyjnych, zbieranie i przekazywanie uwag od lokalnejspoecznoci.

Sposoby informowania i udzia spoeczestwa w procesie sporzdzania projektu planu zada ochronnych

Na biec ze stanem prac nad projektem planu dla obszaru Dolina Zwoleki mona byo zapozna si za pomoc oglnie dostpnych platform informacyjnychdostpnych na stronach: Platforma informacyjno-komunikacyjna pzo.gdos.gov.pl, strona BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Warszawie,warszawa.rdos.gov.pl - zakadka Ochrona przyrody Plany zada ochronnych oraz na stronie wykonawcy planu Biura Ekspertyz Przyrodniczo-Lenych ekspertprzyrodniczy.com zakadka PZO Dolina Zwoleki.

6

Z dniem ogoszenia o przystpieniu do sporzdzenia projektu planu zda ochronnych, przez cay okres prac nad projektem planu zada ochronnych bya moliwozgaszania uwag i wnioskw, do dnia 31.08.2012. Uwagi i wnioski do projektu Planu mona byo zgasza pisemnie, ustnie podczas spotka dyskusyjnych oraz zapomoc rodkw komunikacji elektronicznej bez koniecznoci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

1.5. Ustalenie przedmiotw ochrony objtych Planem

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa aciska %pokryciaPop.

osiadaPop.

rozrodczaPop.

przemieszczajcasi

Pop.zimujca

Ocena pop./ Stopiereprezen.

Ocenast.

zach.

Ocena izol./ Pow.

wzgldnaOcenaoglna

Opinadot.

wpisuS1 2330 Wydmy rdldowe z murawami

napiaskowymiCorynephorus, Agrostis 5 C C C C

S2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficznezbiorniki wodne ze zbiorowiskami zNympheion, Potamion

1 A C A A

S3 6120 * Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea i ciepolubnemurawy z Asplenionseptentrionalis-Festucion pallentis

3 A C A B

S4 6510 Niowe i grskie wiee kiuytkowane ekstensywnie

Arrhenatherion elatioris 10 A C A A

S5 7140 Torfowiska przejciowe itrzsawiska (przewanie zrolinnoci zScheuchzerio-Caricetea)

5 A C A A

S6 9170 Grd rodkowoeuropejski isubkontynentalny

Galio-Carpinetum,Tilio-Carpinetum

0,06 C C C C

S7 91E0 * gi wierzbowe, topolowe, olszowei jesionowe

Salicetum albo-fragilis, Populetumalbae, Alnenion glutinoso-incanae,olsy rdliskowe

2 A C A A

Z1 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia P C B C CZ2 1042 Zalotka wiksza Leucorrhinia pectoralis P C B C CZ3 1145 Piskorz Misgurnus fossilis P C B C CZ4 1188 Kumak nizinny Bombina bombina P C B C CZ5 1220 w botny Emys orbicularis P B B C ApZ6 1014 Poczwarwka zwona Vertigo angustior P DpZ7 1032 Skjka gruboskorupowa Unio crassus P DpZ8 1059 Modraszek telejus Maculinea teleius P D

7

pZ9 1060 Czerwoczyk nieparek Lycaena dispar P DpZ10 4056 Zatoczek amliwy Anisus vorticulus P D

1.6. Opis procesu komunikacji z rnymi grupami interesu.

Na etapie prac zwizanych z przygotowaniem zaoe projektu Planu wane jest jak najszersze rozpropagowanie informacji o przystpieniu do sporzdzaniaprojektu planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleki. Planowane s nastpujce dziaania:

Poinformowanie wszystkich zidentyfikowanych przedstawicieli grup interesu i instytucji kluczowych dla obszaru z prob o szerokie rozpropagowanie informacjiza pomoc umieszczenia informacji na stronach internetowych, tablicach ogosze na terenie gmin Zwole, Przyk i Chotcza, przekazanie informacji do soectwna obszarze wymienionych gmin oraz poprzez wykorzystanie innych dostpnych formach przekazu.Zamieszczenie informacji w mediach lokalnych i zainteresowanie ich tematyk dotyczca obszarw Natura 2000.Zamieszczenie informacji na stronach GDO, RDO w Warszawie i Koordynatora Planu

Na kadym etapie sporzdzenia projektu Planu zamieszczanie informacji na nastpujcych stronach:

Platforma informacyjno-komunikacyjna: pzo.gdos.gov.pl,strona BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Warszawie, warszawa.rdos.gov.pl - zakadka Ochrona przyrody Plany zada ochronnychstrona Koordynatora Planu, Biura Ekspertyz Przyrodniczo-Lenych ekspertprzyrodniczy.com zakadka PZO Dolina Zwoleki

Kadorazowa czonkowie Zespou Lokalnej Wsppracy byli informowani zarwno o terminach spotka jak i byy im przekazywane indywidualnie wszelkie istotne nakadym z etapw prac.

Udostpnienie form komunikacji umoliwiajcych skadanie uwag i propozycji zarwno w formie tradycyjnej listownej, elektronicznej oraz w formie faxu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,mail: [email protected], Fax. +48 022 556 56 02Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Lenych, ul. Narbutta 55/57 l.29, 02-529 Warszawamail: [email protected]odniczy.com Fax +48 022 402 05 36,

Zorganizowano trzy spotkania dyskusyjne w ramach poszczeglnych prac nad projektem Planu w Sali udostpnionej przez Starostwo Powiatowe w Zwoleniu.

Harmonogram spotka:

25 maj 2012, w ramach moduu A powoanie Zespou Lokalnej Wsppracy13 lipca 2012 w ramach moduu B

8

mailto:[email protected]:[email protected]

10 sierpnia 2012 w ramach moduu C

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialnoci

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialnoci Adres siedzibyinstytucji/osoby Kontakt

1 Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiskaw Warszawie

Instytucja odpowiedzialna za obszar PLH140006 Dolina Zwoleki, wzarzdzie ktrego pozostaj grunty skarbu Pastwa w rezerwacieBorowiec

ul. Henryka Sienkiewicza3, 00-015 Warszawa

tel.: 22 556 56 00 fax: 22 556 56 02 email:[email protected]

2 Marszaek Wojewdztwa / UrzdMarszakowski

Urzd realizuje m. in. zadania z zakresu ochrony rodowiska,modernizacji terenw wiejskich, zagospodarowania przestrzennego irozwoju regionalnego na terenie wojewdztwa mazowieckiego.Dokumenty planistyczne na terenie wojewdztwa mazowieckiego.

ul. Jagielloska 26, 03-719Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100 fax (+48 22) 5979-290 e-mail:[email protected]

3 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Urzd realizuje m. in. zadania z zakresu ochrony rodowiska,modernizacji terenw wiejskich, zagospodarowania przestrzennego irozwoju regionalnego. Dokumenty planistyczne na terenie powiatuzwoleskiego.

ul. Wadysawa Jagiey 4,26-700 Zwole

tel. (0-48) 676-33-89, fax.676-25-20 e-mail:[email protected]

4 Starostwo Powiatowe w Lipsku Urzd realizuje m. in. zadania z zakresu ochrony rodowiska,modernizacji terenw wiejskich, zagospodarowania przestrzennego irozwoju regionalnego. Dokumenty planistyczne na terenie powiatulipskiego.

ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko tel: 48-37-83-011 fax: 48 37-83-044 e-mail:[email protected],[email protected]

5 Gmina Zwole Urzd realizuje m. in. zadania z zakresu ochrony rodowiska,modernizacji terenw wiejskich, zagospodarowania przestrzennego irozwoju regionalnego. Dokumenty planistyczne na terenie gminyZwole.

Pl. Kochanowskiego 1,26-700 Zwole

tel. +48 (48) 6762210, fax: (48) [email protected]

6 Gmina Przyk Urzd realizuje m. in. zadania z zakresu ochrony rodowiska,modernizacji terenw wiejskich, zagospodarowania przestrzennego irozwoju regionalnego. Dokumenty planistyczne na terenie gminyPrzyk.

Urzd Gminy w Przyku,26-704 Przyk

tel. +48 0-48-677-30-16, 677-30-17 fax +480-48-677-30-01 e-mail: [email protected]

7 Gmina Chotcza Urzd realizuje m. in. zadania z zakresu ochrony rodowiska,modernizacji terenw wiejskich, zagospodarowania przestrzennego irozwoju regionalnego. Dokumenty planistyczne na terenie gminyChotcza.

Chotcza -Jzefw 60,27-312 Chotcza,

telefon +48 (48) 375-10-19 tel +48 (48) 375-10-32,fax. 48 375-10-33 e-mail: [email protected]

8 Regionalna Dyrekcja Lasw Pastwowychw Radomiu

Podmiot koordynujcy i nadzorujcy gospodark len, ochronprzyrody, edukacj len na gruntach Skarbu Pastwa podlegych jejjednostek (nadlenictw), prowadzcych gospodark w oparciu oplany urzdzenia lasu -podstawowy dokumentplanistyczno-gospodarczy opracowany dla kadego nadlenictwa,szczegowo opisujcy stan lasu oraz okrelajcy zadanianadlenictwa na okres 10 lat, zatwierdzany do realizacji przezMinistra rodowiska.

ul. 25 Czerwca 68, 26-600,Radom

tel: 048 385-60-00 fax: 048 385-60-01 e-mail:[email protected]

9

9 Nadlenictwo Zwole Nadlenictwo prowadzi dziaania z zakresu gospodarki lenej,ochrony przyrody, edukacji lenej na gruntach Skarbu Pastwa.Gospodark len prowadzi w oparciu o plan urzdzenia lasu,podstawowy dokument planistyczno gospodarczy opracowany dlakadego nadlenictwa, szczegowo opisujcy stan lasu orazokrelajcy zadania nadlenictwa na okres 10 lat, zatwierdzany dorealizacji przez Ministra rodowiska.

Miodne Leniczwka107/1 26-700 Zwole

tel: 48 676 20 21 (22) fax: 48 676 20 21 (22) e-mail:[email protected]

10 Zakad Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej. Oczyszczalnia ciekw

Oczyszczalnia ciekw w Zwoleniu. Istotny zakad dla rzeki Zwoleki. ul. Podczna 30, 26-700Zwole

Tel.: 48 676 22 63, 48 676 22 12

11 Rolnicza Spdzielnia MleczarskaROLMLECZ Radom - Zakad Mleczarskiw Zwoleniu

Istotny zakad dla rzeki Zwoleki. Puawska 88, 26-700Zwole

tel.: 048 6762598 6762665 faks: 048 6762665

12 Zakad Garbarski "Maltan" CezaryMalinowski

Istotny zakad dla rzeki Zwoleki. 26-700 Zwole, ul.Traugutta 19

tel. 0048 48 6762537, tel/fax 0048 48 6763557e-mail: [email protected]

13 "Folrud" Myn. Nowakowski Wacaw Istotny zakad dla rzeki Zwoleki. 26-704 Ruda 14 Telefon: 48 677 30 33, 48 677 30 59 Tel kom.: 507193 686

14 Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej wWarszawie; Zarzd Zlewni Kamiennej iRadomki z siedzib w Ostrowcuwitokrzyskim

Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej jest pastwow jednostkbudetow utworzon dla realizacji zada z zakresu gospodarowaniawodami.

ul. Zarzecze 13B 03-194Warszawa centrala ul.Sienkiewicza 57 27-400Ostrowiec witokrzyski zarzd zlewni

telefon sekretariat: (+48 22) 58 70 211 fax: (+48 22)58 70 202 e-mail:[email protected] - centrala tel./fax(41) 263 36 83 e-mail:[email protected] - zarzd zlewni

15 Wojewdzki Zarzd Melioracji i UrzdzeWodnych - oddzia w Radomiu

Zarzd jest Wojewdzk Samorzdow Jednostk Organizacyjnutworzona m. in. do: Programowanie i planowanie zamierze wzakresie gospodarki wodnej i melioracji.. Organizowanie isprawowanie nadzoru nad realizacj programu maej retencji.

ul. Wernera 4a, 26-600Radom

tel.: 48 362 61 38, 48 362 23 65, fax: 48 362 44 53,adres e-mail: [email protected]

16 Polski Zwizek owiecki- ZarzdOkrgowy w Radomiu

Instytucja zajmujca si gospodark owieck, ochron przyrody. ul. 25-go Czerwca 68,26-600 Radom

tel./fax 48 36 26 431 e-mail: [email protected]

17 Polski Zwizek Wdkarski-okrg Radom Instytucja zajmuje si gospodark ryback, w tym zarybianiem wd ul. Bawatna 10, 26-600Radom

tel. (048) 363-04-66 tel./fax (048)[email protected]

18 Towarzystwo Przyrodnicze w Botny Towarzystwo skupia si na ochronie wia botnego w dolinieZwolenki

ul. Radomska 7, 26-670Pionki

Tel. 48 362 75 66, [email protected]

19 Mazowiecko-witokrzyskie TowarzystwoOrnitologiczne

Organizacja prowadzca m.in. dziaalno z zakresu ornitologii,ochrony przyrody, edukacji. Prowadzi projekt Ochrona wiabotnego w dolinie rzeki Zwoleki

ul. Radomska 7, Pionki26-670

Tel/fax; (48) 612 34 41 [email protected]

20 Stowarzyszenie Owiatowe SYCYNA Stowarzyszenie zajmuje si m.in. szerok promocj walorw gminlecych nad Zwolenk

Sycyna Kolonia 126 a,26-700 Zwole

Tel.: 48-676-25-43

21 Stowarzyszenie na rzecz Ekologii,Ochrony Zwierzt i Ochrony DziedzictwaPrzyrodniczego "Kuropatwa"

Stowarzyszenie zajmuje si ochron przyrody. eromskiego 93, 26-700Zwole

Tel.: 48 676 31 49

22 Stowarzyszenie Gospodarcze Reprezentuje interesy lokalnych przedsibiorcw. ul. Perzyny 116/118,26-700 Zwole

Tel.: 48-676-27-21

23 Agencja Nieruchomoci Rolnych OddziaTerenowy w Warszawie GospodarstwoSkarbu Pastwa w Kozienicach

Agencja wykonuje obowizki zwizane z mieniem Skarbu Pastwapowierzonym jej po zlikwidowanych pastwowychprzedsibiorstwach gospodarki rolnej.

Plac Bankowy 2, 00-095Warszawa 26-900Kozienice, ul. Sportowa 2

e-mail: [email protected] fax (22) 635-40-00 Warszawa tel./fax (48) 611-00-27 mail:[email protected]

10

24 Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziaw Radomiu

Okrelone Ustaw zadania Centrum uwzgldniaj przede wszystkimdziaania na rzecz poprawy poziomu dochodw rolniczych,podnoszenia konkurencyjnoci rynkowej gospodarstw rolnych,wspierania zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich, a takepodnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolnikw i innychmieszkacw obszarw wiejskich

ul. Chorzowska 16/18,26-600 Radom

centrala: tel. (48) 365-69-00, kierownik Oddziau:(48) 365-33-33, fax (48) 365-49-70 e-mail:[email protected]

25 Mazowiecka Izba Rolnicza oddzia wRadomiu

Izba jest jednostk organizacyjn samorzdu rolniczego dziaajcegona rzecz rozwizywania problemw rolnictwa i reprezentuje interesyzrzeszonych w niej podmiotw.

ul. Mokra 2, 26-600Radom

tel.(48) 363 63 62 fax. (48) 363 63 72 e-mail:[email protected]

26 Agencja Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa

ARiMR zostaa wyznaczona przez Rzd RP do penie-nia roliakredytowanej agencji patniczej. Zajmuje si wdraanieminstrumentw wspfinansowanych z budetu Unii Europejskiej orazudziela pomocy ze rodkw krajowych.

ul. Targowa 54, 26-700Zwole

Tel. Fax 48676 48 02

27 Wojewdzki Fundusz Ochronyrodowiska i Gospodarki Wodnej,Wydzia Zamiejscowy w Radomiu

Podstaw dziaania Narodowego Funduszu jest ustawa PrawoOchrony rodowiska. Najwaniejszym zadaniem NarodowegoFunduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanierodkw z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudow imodernizacj infrastruktury ochrony rodowiska.

ul. Grzybowska 4/6,26-600 Radom

tel. (48) 364 49 10, fax (48) 360 78 33

28 Wojewdzki Inspektorat Ochronyrodowiska Delegatura w Radomiu

Miedzy innymi: kontrola podmiotw korzystajcych ze rodowiska wrozumieniu przepisw ustawy Prawo ochrony rodowiska,prowadzenie pastwowego monitoringu rodowiska.

ul. Puaskiego 9, 36-600Radom

Telefon: 48 36-449-23, 48 36-400-46 Fax: 4836-69-711 Adres e-mail: [email protected]

29 Kozienicki Park Krajobrazowy Instytucja zajmujca si ochron przyrody, posiadajca informacje natemat obszaru. Pooona w pobliu obszaru Dolina Zwoleki

ul. Radomska 7, 26-670Pionki

e-mail: [email protected] Telefon: (48) 61234 41 Faks: (48) 612 34 41

1.8. Zesp Lokalnej Wsppracy

L.p. Imi i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji/grupy interesu, ktr reprezentuje Kontakt1 Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Warszawie : [email protected], tel. +48 022 556 56 562 Wydzia Spraw Terenowych II w

RadomiuRegionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Warszawie tel +48 360 08 60

3 Koordynator Planu Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Lenych [email protected] tel 727 646 3134 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu tel +48 676 48 93 w. 13 mail: [email protected] Urzd Miejski w Zwoleniu tel + 48 676 23 31 mail: [email protected] Urzd Gminy Przyk tel 48 677 30 16 mail: [email protected] Urzd Gminy Chotcza tel 48 375 10 32 [email protected] Nadlenictwo Zwole LP tel 48 676 20 21 mail: [email protected] WIO Warszawa, delegatura Radom [email protected] WZMiUW w Warszawie oddzia Radom tel 48 362 61 38

11

11 RZGW Warszawa Zarzd Zlewni Kamiennej i Radomki w Ostrowcu mail [email protected] Centrum Doradztwa Rolniczego odzia Radom tel 48 365 69 41 mail: [email protected] MZPK Kozienicki Park Krajobrazowy tel 48 612 34 4114 Powiatowy Zarzd Izb Rolniczych tel 695 081 82415 Zakad Garbarski "Maltan" [email protected] Towarzystwo Przyrodnicze wi Botny Tel. 48 362 75 66, [email protected] Stowarzyszenie Owiatowe SYCYNA Tel.: 48-676-25-4318 Mazowiecko-witokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne Tel/fax; (48) 612 34 41 [email protected]

Etap II Opracowanie projektu Planu

Modu A

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Warto informacji rdo dostpu do danych1 Materiay

publikowaneMitrus, S., Najbar, B., Kotowicz, A. (2012): Frequencyof successful reproduction and time of nestemer-gence of hatchlings of the European pond turtlein the northern part of its distribution area.Herpetological Journal 22: 235239.

zebrane dane, wskazujce ,e w ostatnich latach [nadZwolek od 1998 do 2011]w corocznie osignsukces rozrodczy;informacje o terminachwychodzenia modych zgniazd

kwestie populacyjne/perspektywy ochrony

Tekst w druku

2 Materiaypublikowane

Mitrus S., Hejduk L. 2011: Extreme flows and possiblethreats to small populations of the European pondturtle. In: Prediction and reduction of diffuse pollution,solid emission and extreme flows from rural areas case study of small agricultural catchments. BanasikK., ygarden L., Hejduk L. (eds). Warszawa,Wydawnictwo SGGW: 129137.

moliwo wpywu duychwaha poziomu wody napopulacje wia

kwestie ekologiczne Wg zaczonego PDF

12

3 Materiaypublikowane

Prusak B., Najbar B., Mitrus S., Grecki G., RogallaU., Grzybowski G., Hryniewicz A., Wrblewski R.,Bochen R., Grzybowski T. 2011: Distribution ofmitochondrial haplotypes (cytb) in Polish populationsof Emys orbicularis (L., 1758). Biologia 66(5):893898

zrnicowanie genetycznewia nad Zwolek i wPolsce

kwestiegenetyczno-populacyjne

Wg zaczonego PDF

4 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2010: Is the European pond turtle Emysorbicularis strictly aquatic? Habitats where theturtle lives in central Europe. Acta Herpetologica,5(1): 3135

jakie siedliska potrzebuje ipreferuje w w Europiecentralnej

kwestie ekologiczne http://www.fupress.net/index.php/ah/index

5 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2009: The European pond turtle. In: RognerM. European pond turtle. Frankfurt am Mein, EditionChimaira, pp. 193195.

syntetyczny przegldzagroe wia botnego wPolsce

perspektywy ochrony Wg zaczonego PDF

6 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2008: Relocation of the European pondturtle Emys orbicu-laris clutches did not influence thehatching rate. Acta Biol. Univ. Daugavp. 8(1): 6366.

moliwo przenoszeniazagroonych z jaj

perspektywy ochrony

7 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2008: The headstarting technique is anineffective method for conservation of the Europeanpond turtle elasticity analysis. Ecological Questions,10: 5155.

ocena skutecznoci czynnejochrony z hodowl modychwi

perspektywy ochrony Wg zaczonego PDF

8 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2006: Fidelity to nesting area of theEuropean pond turtle, Emys orbicularis (Linnaeus,1758). Belgian Journal of Zoology, 136(1): 2530.

przywizanie samic doobszarw skadania jaj

kwestie ekologiczne /perspektywy ochrony

Wg zaczonego PDF

9 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2006: Spatial distribution of nests of theEuropean pond turtle, Emys orbicularis (Reptilia:Testudines: Emydidae), from long-term studies incentral Poland. Zoologische Abhandlungen (Dresden),55: 95102.

przywizanie samic doobszarw skadania jaj

kwestie ekologiczne /perspektywy ochrony

Wg zaczonego PDF

10 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2006: Changes in habitats in the Zwolekariver valley (Central Poland) in the 20th Century andpresent distribution of the European pond turtle. In:Nowak A., Hebda G. (eds.). Biodiversity of quarriesand pits. Opole Scientific Society, 3rd Department ofNatural Sciences, OpoleGrade: 117123.

analiza dugofalowychzmian siedliskwykorzysty-wanych przezwia

kwestie ekologiczne /perspektywy ochrony

11 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2005: Headstarting in European pondturtles (Emys orbicularis): Does it work?Amphibia-Reptilia: 26(3): 333341.

ocena skutecznoci czynnejochrony z hodowl modychwi

perspektywy ochrony Wg zaczonego PDF

12 Materiaypublikowane

Mitrus S., Zemanek M. 2004: Body size andsurvivorship of the European pond turtle Emysorbicularis in Central Poland. Biologia, Bratislava,59/Suppl. 14: 103107. [Proceedings of 3rdInternational Symposium on Emys orbicularis, Koice,Slovak Materiay publikowane Republic, 2002]

liczebno populacji zBorowcu

kwestie populacyjne Wg zaczonego PDF

13 Materiaypublikowane

Mitrus S., Zemanek M. 2003: Euro-pean pond tortoise,Emys orbicularis (L.) neonates overwintering in thenest. Herpetological Journal: 13(4): 195198.

ekologia zimowania kwestie ekologiczne Wg zaczonego PDF

13

14 Materiaypublikowane

Mitrus S., Zemanek M. 2002: Dotychczasowe wynikiczynnej ochrony wia botnego w dolinie rzekiZwolenki. Przegld Przyrodniczy: XIII(3): 38.

Mitrus S., Zemanek M. 2002:opis efektw programuochrony nad Zwolek

Kwestie wpywu ochronyczynnej na populacj wia

15 Materiaypublikowane

Zemanek, M. Rezerwat przyrody Borowiec w dolinieZwoleki. Ochr. Przyr. 1992; 50(cz. II):173-195.

dane o rezerwacie Borowiec kwestie ekologiczne

16 Materiaypublikowane

Mitrus S. 2007. Metody bada i ochrony wiabotnego. Podr. metod. Uniw. Opolski.

Metodologie badawcze Metody ochrony gatunku

17 Materiaypublikowane

Najbar B. (red.). 2001. w botny. Monografie Przyr.Nr 7. Lubuski Klub Przyr. 135 s.

Monografia wia botnego Szeroki zakres biologiigatunku, w tym metodochrony

18 Materiaypublikowane

B. Najbar. 2011. Monitoring gatun-kw i siedliskprzyrodniczych ze szczeglnym uwzgldnieniemspe-cjalnych obszarw ochrony siedlisk Natura 2000WYNIKI MONITORINGU aktualizacja 2011-02-10 ,1220 w botny Emys orbicularis orbicularis(Linnaeus, 1758).

Wyniki monitoringu wiaw Polsce

Ocena kondycji populacji nawybranych stanowiskach wPolsce

GIO

19 Materiaypublikowane

Osojca G., Chouj P. 2008. Awifauna lgowa dolinyZwolenki. Kulon

Pierwsza awifaunistycznapraca obejmujca cadolin Zwolenki

Ocena m.in. najcenniej-szychgatunkw lgowych ptakw.

Kulon

20 Materiaypublikowane

Panek P. 2013, Nowe stanowisko jezierzy morskiej(Najas marina L. 1753) w dolinie Zwolenki,Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, (wprzygotowaniu),00-00

Notatka botaniczna o nowostwierdzonym gatunku nadZwolenk

Opis stanowiska nadZwolenk

W przygotowaniu

21 Materiaypublikowane

Namura-Ochalska A. 2004, 2330 - Wydmy rdldowez murawami napiaskowymi. W: Herbich J. (red.)Siedliska morskie i przybrzene, nadmorskie irdldowe solniska i wydmy. Poradniki ochronysiedlisk i gatunkw Natura 2000 podrcznikmetodyczny. Ministerstwo rodowiska, Warszawa. T.1,

Dotyczy jednego z siedliskprzyrodniczychwymienio-nych w SDF

oglna http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/175

22 Materiaypublikowane

Klimaszyk P. 2004, Starorzecza i naturalneeutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami zNympheion, Potamion. W: Herbich J. (red.) Wodysodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk igatunkow Natura 2000 podrcznik metodyczny.Ministerstwo rodowiska, Warszawa. T. 2

Dotyczy jednego z siedliskprzyrodniczychwymienio-nych w SDF

oglna http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/191

23 Materiaypublikowane

Sprawozdanie z realizacji zadania pt. Usugamonitoringu fitosocjologicznego w miejscachwystpowania wi botnych w ramach projektuOchrona siedlisk wia botnego w dolinie rzekiZwolenki. 2011. Panek P.,Mazowiecko-wietokrzyskie TowarzystwoOrnitologiczne, Pionki

Dotyczy fitosocjologii orazhydrochemii wybranychzbiornikw wodnych OZW

Jedno z nielicznychopracowa dotyczcychwarunkwfizyczno-chemicznychrodowiska OZW

Mazowiecko-wietokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne,Pionki

14

24 Ekspertyzyprzyrodnicze

Raporty ekspertw z II spotkania ZWL Raport z wstpnegomoni-toringu siedlisk igatunkw bdcychprzedmiotami ochrony

Wstpna ocena siedlisk igatunkw bdcychprzedmiotami ochrony

RDOS

25 Raporty Stan rodowiska w wojewdztwie mazowieckim w2006 roku Wojewdzki Inspektorat Ochronyrodowiska w Warszawie, Warszawa 2007

Dotyczy stanu rodowiskawojewdztwamazowieckiego, w tymstanu jakoci wd orazinnych skadnikwrodowiska wpywajcychna stan przyrody

Oglna ocena stanurodowiska w wojewdztwie

Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Warszawie,http://www.wios.warszawa.pl/download.php?s=1&id=192

Naley wymieni wszystkie rda informacji wykorzystywane w procesie opracowania PZO. Poda naley pen literatur opublikowan, dane nieopublikowane oraz informacje ustne.

2.2. Oglna charakterystyka obszaru

1.1. Pooenie w podziale administracyjnym

Wg opisu J. Kota

Ostoja siedliskowa Dolina Zwolenki pooona jest we wschodniej czci Rwniny Radomskiej na pograniczu Niziny Mazowieckiej i WyynyMaopolskiej.

15

Wojewdztwo- Mazowieckie,

Powiat - Zwole, Gminy: Zwole, Przyk;

Powiat - Lipsko, Gmina: Chotcza

1.2. Pooenie geobotaniczne

Dzia - Batycki,

Kraina Pnocne Wysoczyzny Brzene,Okrg Radomsko-kozienicki.

16

Wsprzdne greograficzne d. E 21 42 57 i szer. N 51 17 18

Powierzchnia: 2 379,3 ha

Wysoko: min 124 m i max 150 m

Przynaleno do administracji:

- wodnej:

rzeka Zwolenka Inspektorat WZMIUW w Zwoleniu (Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie)

Inspektorat RZGW w Ostrowcu w. (Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Warszawie

- lenej:

Nadlenictwo Zwole (Regionalna Dyrekcja Lasw Pastwowych w Radomiu)

Do obszarw szczeglnie cennych pod wzgldem przyrodniczym lecych w bezporednim ssiedztwie i na obszarze ostoi siedliskowej DolinaZwolenki zalicza si rezerwat Borowiec - dolny odcinek rzeki Zwolenki o pow. 57,30 ha. Celem rezerwatu jest ochrona siedlisk wodno-botnychdoliny Zwolenki z charakterystycznymi dla nich zespoami rolin i zwierzt. Jest to najbogatsza w Polsce rodkowej ostoja wia botnego. Terenstanowi bogat mozaik wzajemnie przenikajcych si biotopw - wodnych, podmokych i suchych. Siedliska wodne reprezentowane s przez wolnopync rzek, zakola oraz torfianki.

Do ostoi przylega uytek ekologiczny Staw Moskol bardzo plytki, okresowo wysychajcy zbiornik wodny o powierzchni ok 1,5 ha

1.Forma wasnoci gruntw1.

Na obszarze ostoi podstawow wasnoci jest wasno prywatna stanowica ponad 75 %, z czego wikszo stanowi grunty rolne. Pozostaa czto grunty Skarbu Pastwa w dyspozycji Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Warszawie.

Podobny ukad wasnoci wystpuje w ekosystemach lenych, ktre gwnie stanowi wasno prywatn. Tylko niewielkie powierzchnie lasw

17

znajduj si w zasobach Lasw Pastwowych pod zarzdem Nadlenictwa Zwole - stanowi one np. 24% powierzchni gminy Zwole.

2.Charakterystyka ekosystemw i form uytkowania/zarzdzania1.

Ostoja siedliskowa Dolina Zwolenki posiada szczeglnie wysokie walory przyrodnicze. Jest to obszar krajobrazu chronionego. rodowisko naturalnedoliny jest stosunkowo mao przeksztacone. Rzeb terenu cechuje prawie paska powierzchnia wysoczyzny pleistoceskiej. Nachylenie terenu nieprzekracza 5%, jedynie na zboczach dolin i wydm dochodzi do 10 -15%. Dolina rzeki Zwolenki i jej dopywu Pitkowskiego Stoku oraz Sycyniankioddzielone s od wysoczyzny wyran krawdzi morfologiczn o wysokoci 3-8 m, co szczeglnie zaznaczone jest w krajobrazie po obu stronachrzeki na poudniowy wschd od miasta. Doliny tych rzek tworz taras zalewowy akumulacyjny o szerokoci 100-300 m. Teren wodno-botny jest ostojlicznej fauny i flory unikalnej w skali midzynarodowej. Dolina Zwolenki leca w obszarze porozcinanych i silnie zerodowanych wysoczyznmorenowych z okresu zlodowacenia rodkowopolskiego, jest do 25 m wcita w materiale pleistoceskim. Wskie dno doliny (od 0.2 do ok. 1 kmszerokoci przy ujciu rzeki) wypenione jest torfem. Na zboczach widoczne s fragmenty terasy nadzalewowej o wysokoci wzgldnej 2-3 m.Czytelno formy doliny maskuj zalegajce w wielu miejscach zwydmione, przewiewane piaski. Teren stanowi bogat mozaik. Wzajemnieprzenikajcych si biotopw - wodnych, podmokych i suchych. Siedliska wodne reprezentowane s przez wolno pync rzek, zakola oraz torfianki ornej powierzchni lustra wody. W dnie doliny dominuj podmoke ki, na ktrych prowadzi si gospodark ekstensywn. Miejscami wystpuj nanich kpy zaroli wierzbowych i ozowych oraz niewielkie, olchowe laski. agodnie wznoszce si piaszczyste zbocza doliny porastaj suche soniny,s tu pola uprawne i nieuytki z rolinnoci kserotermiczn.

Ze wzgldu na due zrnicowanie terenu mamy tutaj na niewielkim obszarze mozaik siedlisk, na ktrych wyksztacio si szereg zbiorowiskrolinnych.

Pod wzgldem zasobnoci w biogeny jest to siedlisko zrnicowane od oligotroficznego (niektre bory, murawy i torfowiska przejciowe) poeutroficzne (grdy, olsy, torfianki). Odczyn wd i torfu jest w wikszoci sabo zasadowy lub bliski obojtnemu. Wiksze zakwaszenie moewystpowa lokalnie w torfowiskach przejciowych i na podou piaszczystym

Wedug danych Pastwowego Monitoringu rodowiska wody gruntowe badane w pobliu OZW (punkt pomiarowo-kontrolny w Sycynie) w 2004 r.miay podwyszone stenie azotanw, co kwalifikuje je do IV klasy jakoci (stan saby). Ma to przeoenie rwnie na ocen eutrofizacji Zwolenki,ktr wykonano w roku 2006 w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych (Zielonka Nowa, Barycz i Borowiec-Lucimia). We wszystkich punktachstwierdzono objawy eutrofizacji ze wzgldu na stenie fosforu oglnego, ale rwnie pozostae wskaniki (azot oglny i azotanowy oraz ilochlorofilu a wskazujca na zakwity glonowe) w tych punktach przekraczay limity normy lub zbliay si do nich. Oglna ocena stanu ekologicznego

18

Zwolenki wwczas wypada najgorzej w okolicach Zwolenia i Baryczy (klasa V zy stan ekologiczny), ale rwnie w pobliu ujcia stan by saby(klasa IV). Analiza wskanikw odpowiadajcych za nisk klasyfikacj stanu wskazuje, e spowodowana ona bya gwnie zanieczyszczeniamibytowymi, mimo e cieki opuszczajce oczyszczalni w Zwoleniu nie wykazyway przekrocze norm. Z kolei wykonana w podobnym czasie ocenastanu ekologicznego na podstawie stanu makrozoobentosu (bezkrgowcw dennych) pozwalaaby na ocen bardzo dobr (Stan rodowiska 2006).

Na terenie ostoi wystpuje trzy typy zbiornikw zwizanych z wod:koryto rzeki Zwoleki i starorzecza;naturalne oczka wodne i stawy;sztuczne zbiorniki tzw. torfianki: ponad 300, wikszo ma powierzchnie kilkaset m2, najwiksze do ok. 6 ha

S to zbiorniki o regularnych ksztatach najczciej prostoktne, o stromych cianach. Takie regularne ksztaty i szeregowy ukad od razu wskazujena ich nienaturalne pochodzenia. Z przekazu starszych osb zamieszkujcych okoliczne wioski wynika, e jeszcze w okresie ich modoci wydobywanotorf, ktry suy do palenia. Szczeglnie w okresie midzywojennym i zaraz po II wojnie wiatowej, torf eksploatowany by na du skal. Drewnobyo w tym czasie zbyt cennym materiaem budowlanym by stosowano jako opa, a wgiel kamienny by prawie niedostpny.

Caa dolina Zwoleki bya liczniej zamieszkana ni obecnie, prawie kady kawaek gruntu by obsiewany lub wypasany. Mozaikowy charakteruytkowania k byo bardzo korzystny, gdy istniaa dua rnorodno co do okresu koszenia i intensywnoci wypasu. Uytkowanie byoekstensywne i istniay otwarte przestrzenie z wygryzion lub wykoszon traw. Umoliwiao to ptakom zwizanym z tymi biotopami znalezienieodpowiedniego fragmentu ki, odpowiedniego do rozrodu i wychowania modych.

W tym okresie istniao rwnie szereg pitrze myskich, ktre spowalniay spyw wody w rzece i tworzyy liczne rozlewiska. Rwnie cykliczniepowstajce nowe wyrobiska potorfowe, samoistnie napeniay si wod tworzc doskonae warunki do bytowania i rozrodu wielu gatunkwwodno-botnych.

Myny oraz urzdzenia z nimi zwizane, ktre funkcjonoway dawniej ju nie istniej.

3.1. Wspczesne zmiany rolinnoci

Obserwacje terenowe oraz analiza map topograficznych wskazuje, e na omawianym obszarze znacznie zela nacisk gospodarczy na tzw. rodowiskoprzyrodnicze. Stan ten znajduje wyranie odzwierciedlenie w aktualnych zmianach szaty rolinnej zajmowanie opuszczonych pl przez zbiorowiskaugorw a nastpnie muraw napiaskowych zarastanie k krzewami i drzewami i w konsekwencji zwikszenia powierzchni zajtych przez zarolaozowe i laski olchowe. Rwnie pobieranie torfu w ostatnich latach nie jest prowadzone.

W miar czasu coraz wicej gruntw ornych z uwagi na nisk bonitacje i ma wydajno byo zalesionych lub ugorowanych. Proces ten nasili si w

19

ostatnich latach ze wzgldu na znaczne wyludnienie tego obszaru. Obecnie jest jeszcze przyspieszony, coraz wiksza ilo ugorw zarasta podobnie,jak nie wykaszane ki i nie uytkowane pastwiska.

Wspczesne zmiany rolinnoci id w kierunku zmniejszenia powierzchni zajmowanych przez zbiorowiska wiatolubne murawy, kowe i polne narzecz zbiorowisk ocieniajcych podoe zarolowych a nastpnie lenych. Proces ten jest dodatkowo przyspieszany przez sztuczne zalesienia. Bardzocenne piaszczyste wydmy i wzniesienia przylegajce do doliny Zwoleki zmieniaj si w laski sosnowe.

Przykad zmian struktury terenu na jednym z najcenniejszych miejsc wystpowania wi nad Zwolenka :

3.Charakterystyka gleb1.

20

Dolina Zwolenki ley w obrbie mezoregionu Rwniny Radomskiej. W krajobrazie charakteryzuje si niewielkim zrnicowaniu hipsometrycznym, jestto paska plejstoceska powierzchnia wysoczyznowa pokryta w przewadze piaskami sandrowymi i glinami zwaowymi. Sama dolina Zwolenkizaznacza si w terenie stosunkowo gbok wyran krawdzi morfologiczn o wysokoci dochodzcej nawet do 8 m oraz akumulacyjnym terasemzalewowym dochodzcym do 300 m szerokoci.

Na podstawie cech budowy geologicznej i rzeby terenu na obszarze proponowanym do ochrony Dolina Zwolenki wystpuj gleby wytworzone zutworw plejstoceskich: gliny zwaowe, piaski i wiry akumulacji wodno-lodowcowej, piaski i muki terasw rzecznych, lessy i pyy utworwholoceskich: mady, piaski rzeczne, namuy, torfy.

Wyrniono nastpujce typy i podtypy gleb:gleby powe,gleby brunatne waciwe,gleby brunatne wyugowane,mady,gleby muowo-torfowe,gleby torfowe,gleby murszowo-mineralne,gleby glejowe.

Gleby (na przykadzie gminy Zwole) s mao zrnicowane. Przewaaj grunty III i IV klasy. W wikszoci s to gleby o do dobrej wartocirolniczej. W obnieniach terenu i dolinach rzek i ciekw wystpuj gleby brunatne kwane i wyugowane oraz gleby torfowe, muowe i glejowe. Udziajakociowy gleb w poszczeglnych klasach bonitacyjnych wynosi:

klasa II ok.10%klasa III 14 %klasa IV 28 %klasy V i VI ok.48 %

Wiksze kompleksy dobrych gleb wystpuj w rejonach soectw: Sycyna, Jasieniec Solecki, Zielonka, Strykowice Botne oraz we wschodniej ipoudniowej czci miasta Zwole.

Na obszarze gminy Zwole przewaaj gleby bielicowe wytworzone z glin zwaowych i piaskw (60% powierzchni). W dolinie rzeki Zwolenkiwystpuj torfy przejciowe i niskie, poronite naturalnymi zbiorowiskami szuwarowymi i torfowymi.

21

5. Geografia i klimat

5.1. Pooenie geograficzne i budowa geologiczna

Dolina Zwolenki pooona jest w poudniowo-wschodniej czci Rwniny Radomskiej (wg podziau Kondrackiego 1988), nalecej do regionuWzniesienia Poudniowomazowieckie, ktre z kolei stanowi obszar graniczny Niu rodkowoeuropejskiego na przejciu do obszaru WyynyMaopolskiej. Ujciowy odcinek rzeki wchodzi w obrb Maopolskiego Przeomu Wisy nalecego do Wyyny Lubelskiej. W budowie geologicznejgbszego podoa mamy do czynienia z poudniowo-zachodnim skrzydem kredowej niecki lubelskiej. Gboko zalegania ska kredowych, pitragrny mastrycht, wyksztaconych jako opoki, margle piaszczyste i glaukonitowe, gezy i wapienie, wynosi od kilku metrw na wierzchowinach,powyej grnej krawdzi zbocza doliny, do kilkunastu- dwudziestu kilku w obrbie doliny a maksymalnie ponad 34 m w dolnej jej czci. Skaykredowe agodnie zapadaj w kierunku pnoco-wschodnim. W rzebie powierzchni kredowej czytelna jest wyrana forma wskiej bruzdy ogbokoci ponad 20 m, i rozcigoci NW-SE, do przebiegu ktrej nawizuje plejstoceska i wspczesna dolina Zwolenki. Nad osadami kredowymiwystpuje kompleks osadw czwartorzdowych o zmiennych cechach litologicznych i genetycznych. Najstarsze serie tworz preglacjalne piaski iwiry kwarcowe, rogowce, krzemienie i muki wypeniajce paskie zagbienie w powierzchni kredy cignce si ok. 250 m na pnoc od obecnejrzeki. W pocztkach plejstocenu rzeka wycia gbok na prawie 30 m i wska dolin na poudnie od wspczesnej, zapenion pniej osadamirzecznymi. Obecne cechy rzeby zaczy si ksztatowa po recesji (wycofaniu si) ldolodu rodkowopolskiego. Pozostaoci po nim s 2 pokadyglin zwaowych przedzielonych warstw piaskw i wirw wodnolodowcowych. Grny pokad lub jego rezidua (piaski i muki) buduj obecnpowierzchni terenu powyej zboczy doliny. Zbocza doliny pokrywaj muki, piaski i wiry rzeczno-peryglacjalne, a na bardziej stromych odcinkachwystpuj niewielkich rozmiarw piaszczyste stoki napywowe. Na wierzchowinie na wschd od m. Kijanka w odlegoci ok. 300 m od krawdzidoliny wystpuje drobny pat lessu, wycignity poudnikowo i spoczywajcy bezporednio na skaach kredowych. Na SE od Borowca dolinazamknita jest osadami piaszczysto-wirowymi tworzcymi teras nadzalewow Wisy poziomu 3-5,5 m (wzgldem Wisy). W dnie doliny wystpujpiaski i wiry rzeczne, a ze wzgldu na may spadek dna i obfite zasilanie wodami utworzyy si pokady torfw (bdce w ubiegym wiekuprzedmiotem eksploatacji przez miejscowych rolnikw, czego dowodem s charakterystyczne, prostopadocienne zagbienia czytelne na mapach izdjciach lotniczych).

5.2. Cechy rzeby terenu

Omawiany fragment doliny Zwolenki ma przebieg z pnocnego zachodu na poudniowy wschd. Dugo odcinka w osi doliny do miejscowociBorowiec wynosi ok. 16 km. Wysoko dna w pocztkowym odcinku wynosi ok. 147 m npm, w kocowym ok. 126 m npm. Szeroko dna doliny

22

waha si od ponad 300 m na poudnie od Zwolenia, w przeweniach spada do 200 m, w przewaajcej mierze wynosi 250-400 m, a w kocowymodcinku osiga 500 m. Rozszerzenia doliny zwizane s z ujciami dolin suchych i prowadzcych drobne dopywy. Gboko wcicia w grnejczci wynosi 3-8 m i zaznacza si wyranymi zboczami. W rejonie Baryczy nachylenie zbocza prawego zmniejsza si i odsuwa si ono dalej napoudnie a rzeka rozdziela na 2 koryta omijajc pagr zbudowany z bardziej odpornych osadw. Odlego zboczy wynosi tu ponad 800 m, aleszeroko wyspy dolinnej przekracza 350 m. Podobna sytuacja pojawia si ponownie kilka kilometrw w d rzeki. Dalej, w zweniu w okolicySiekierki Starej dno doliny pooone jest kilkanacie metrw poniej powierzchni ssiednich wierzchowin, zbocza doliny przybliaj si do siebie akoryto jest wcite w mode aluwia. W kocowej czci doliny, w rejonie Andrzejowa wystpuje najwiksza szeroko dna doliny ponad 900 m,zwizana z odsuniciem si pnocnego zbocza. Rnice wysokoci pomidzy dnem doliny a poziomem wierzchowin osigaj tu 18-20 m. Wszerszych fragmentach doliny mona stwierdzi obecno silnie rozczonkowanej terasy nadzalewowej, zbudowanej z drobnych piaskw i mukw, owysokoci 2-3 m ponad poziom rzeki. Powstaa ona jako rwnowiekowa do terasy nadzalewowej Wisy obecnej w rejonie Borowca, w schykowejfazie ostatniego zlodowacenia. Koryto Zwolenki ma charakter meandrujcy, chocia poniej jazw mynowych (3), gdzie doszo do wzrostu spadku,jest nieco bardziej wyprostowane.

5.3. HydrogeologiaObszar zlewni Zwolenki naley do tzw. basenu lubelsko-radomskiego w obrbie zachodniego skrzyda kredowej niecki lubelskiej. Skalne podoeskadajce si z osadw grnokredowych posiada system krenie wd typu szczelinowego. Spoczywajce na kredzie utwory pleistocenu posiadajprzepyw porowy. Gboko wcita dolina Zwolenki spenia rol drenujc, chocia dolny odcinek jest pod wpywem zmian poziomu wody w dolinieWisy. Czwartorzdowe pitro wodonone wystpuje w utworach rzecznolodowcowych i rzecznych w obrbie doliny oraz w takich samych seriachzalegajcych na glinach zwaowych lub w pozycji midzy poziomami glin na wierzchowinach. W okolicy Zwolenia utwory czwartorzdowe cechujebardzo dobra wodonono. rednia zasobno poziomu wynosi 50-200 m3/dob/km2. W zalenoci od pozycji hipsometrycznej wody poziomuczwartorzdowego ujmowane s na gbokoci kilku-kilkunastu metrw, a z pitra kredowego zasadniczo poniej 20 m. Cechy hydrologiczne dolnejczci doliny s pod wpywem cofki powodziowej Wisy, ze wzgldu na szeroki wlew wd wilanych moliwy poprzez brak obwaowaprzeciwpowodziowych. Zasig zalewu 1% Wisy (wody stuletniej) w gb doliny Zwoleki, wynosi ok. 1,2 km powyej Borowca.

5.4. Wody podziemne

Obszar wyynny midzyrzecza Wisy i Bugu buduj w strefie intensywnego krenia wd podziemnych wglanowe skay grnej kredy (Michalczyk Z,Wilgat T. 1998).

Wody podziemne na terenie OPW zwizane s z dolin Wisy. Pierwszy poziom wd podziemnych wyciela dna dolin i jest w zwizku hydraulicznymz wodami w szczelinach ska kredowych i powierzchniowych. Rozcicia dolinami rzecznymi spowodoway wystpowanie obfitych rdepodzboczowych. Rozlege terasy zalewowe maj stosunki wodne zwizane z nakadaniem si wpyww Wisy i innych rzek. S to wody aluwialne ipowizane z nimi hydrauliczne wody gruntowe pod patami starszych teras rzecznych. Poziom zwierciada takich wd utrzymuje si na gbokoci

23

do 2 - 4 m. W przylegej strefie wierzchowin, wody wystpuj na gbokoci do 70 m i znajduj si w skaach kredowych. Brak rde ( Wilgat P.1991).

Na pozostaych obszarach wierzchowinowych wody podziemne w nastpujcych sytuacjach hydrogeologicznych ( Wilgat P. 1991): obszarywierzchowinowe z gwnym zbiornikiem wodononym w opokach i marglach kredowych. Gboko tych wd siga maksymalnie do 50 m, zwyklekilkunastu. S to wody szczelinowo-warstwowe wykazujce due wahania sezonowe, obszary wierzchowinowe z uytkowanymi wodamiczwartorzdowymi. Wody wystpuj tu zwykle pod lessami.

5.5. Klimat

Warunki klimatyczne poudniowo-wschodniej czci Rwniny Radomskiej ksztatowane s przez przemiennie wystpujce masy powietrzapolarno-morskiego i polarno-kontynetalnego z podrzdnym udziaem wpyww powietrza zwrotnikowego i arktycznego.

rednia temperatura roku wynosi od 7,5-8C, dla stycznia rednia wynosi 3 do 3,5C, a dla lipca 18-18,5C. Z powyszych liczb wynika, e rocznaamplituda rednich temperatur osiga 22C, co wskazuje na znaczny kontynentalizm klimatu. Termiczne lato (rednia dobowa temperatura nie niszani 15C) trwa 90-100 dni, a termiczna zima (rednia dobowa temperatura poniej 0C) ok. 90 dni. Pomiary z dziesiciolecia 1951-1960 wskazuj, ew okresie letnim, maksymalna temperatura wysza od 25C notowana jest w cigu 35-40 dni, a w czasie zimy wystpuje 40-45 dni z temperaturmaksymaln nisz od 0C. Okres wegetacyjny naley do duszych w skali kraju i wynosi 210-220 dni. Przecitne zachmurzenie w roku wynosi 6-6,5(w skali pokrycia nieba chmurami od 0- brak chmur, do10- pene zachmurzenie). W okresie zimowym zachmurzenie jest wiksze stycze 7,5-8, alatem mniejsze lipiec 5,5-6. Ze wzgldu na do znaczne pokrycie nieba chmurami liczba godzin usonecznienia nie jest dua, rednia roczna wynosi4,2-4,8 h/dob. Opady na omawianym terenie osigaj od 550 do 650 mm w cigu roku, z przewag w proczu letnim. Okoo 100 dni w roku posiadaopady powyej 1 mm /dob. Opady niegu wystpuj przez 40-50 dni, a dugo trwania pokrywy nienej dochodzi do 60-80 dni. Ze wzgldu naotwarcie doliny Zwolenki na przeomow dolin Wisy, w dolnej czci mog wystpowa charakterystyczne dla dolin przeomowych opady ocharakterze nawalnym. W podziaach rolniczo-klimatycznych dolina Zwolenki znalaza si w dzielnicy radomskiej, wydzielonej w postaci szerokiegopasa na zachodnim brzegu Wisy na poudnie od ujcia Pilicy, charakteryzujcego si cieplejszymi warunkami termicznymi od obszarw pooonychna pnoc i na wschd.

Dolina Zwolenki, ze wzgldu na due uwilgocenia dna (w tym liczne mae zbiorniki) charakteryzuje si wysokimi wartociami wilgotnoci powietrza rednia roczna ok. 80%, oraz wystpowaniem i dugim zaleganiem mgie, zwaszcza w okresie jesiennym. Mgy wystpuj w padzierniku i listopadzie,(rednia roczna 24 dni). Czstym zjawiskiem s mgy unoszce si nad terenami bagiennymi. Parowanie wody z bagien i kanaw zwiksza oglnwilgotno na caym terenie. Lecy w poudniowej czci miasta Zwole niewielki obszar leny posiada swoisty mikroklimat (wyrwnany profiltermiczny, podwyszon wilgotno powietrza, sabe nasonecznienie).

Najmniej korzystne warunki klimatyczne maj istniejce w gminie doliny rzeczne (niekorzystne warunki termiczne, solarne, wilgotnociowe, sabeprzewietrzanie oraz spyw chodnego i wilgotnego powietrza dolinami bocznymi). Charakter morfologiczny doliny (wska i gboka) sprzyja

24

powstawaniu w okresie zimowym zastoiska zimnego powietrza

2.3. Struktura wasnoci i uytkowania gruntw

Typy uytkw gruntowych Typ wasnoci Powierzchnia uytkw [ha] Udzia powierzchni w obszarze [%]Lasy Skarb Pastwa 0 0

Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

Grunty orne Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

ki trwae Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

Pastwiska trwae Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

Sady Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

Grunty pod stawami Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

Nieuytki Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

25

Wody stojce Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

Wody pynce Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

Grunty zabudowane Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

Inne Skarb Pastwa 0 0Wasno komunalna 0 0Wasno prywatna 0 0Inne 0 0

2.4. Zagospodarowanie terenw i dziaalno czowieka

Typy uytkw Typ wasnoci Powierzchnia objta dopatami UE [ha] Rodzaj dopaty/dziaania/priorytetu/programuLasy Skarb Pastwa 0

Wasno komunalna 0Wasno prywatna 0Inne 0 -

Sady Skarb Pastwa 0Wasno komunalna 0Wasno prywatna 0Inne 0 -

Trwae uytki zielone Skarb Pastwa 0Wasno komunalna 0Wasno prywatna 0Inne 0 -

26

Wody Skarb Pastwa 0Wasno komunalna 0Wasno prywatna 0Inne 0 -

Tereny zadrzewione lub zakrzewione Skarb Pastwa 0Wasno komunalna 0Wasno prywatna 0Inne 0 -

Inne Skarb Pastwa 0Wasno komunalna 0Wasno prywatna 0Inne 0 -

2.5. Istniejce i projektowane plany/programy/projekty dotyczce zagospodarowania przestrzennego

L.p. Tytu opracowaniaInstytucja odpowiedzialna za

przygotowanieplanu/programu/wdraanie

projektu

Ustalenia planu/programu/projektu mogcemie wpyw na przedmioty ochrony

Przedmioty ochronyobjte wpywem

opracowania

Ustalenia dot. dziaaminimalizujcych lub

kompensujcych

1 Plan Zagospodarowania PrzestrzennegoWojewdztwa Mazowieckiego

Urzd MarszakowskiWojewdztwa Mazowieckiego

Brak zapisw lub ustale mogcych mienegatywny wpyw na przedmiot ochrony

wszystkie brak

2 Zacznik do Informacji na ZarzdWojewdztwa Mazowieckiego z dnia wsprawie zaoe aktualizacji PlanuZagospodarowania PrzestrzennegoWojewdztwa Mazowieckiego

Urzd MarszakowskiWojewdztwa Mazowieckiego

Brak zapisw lub ustale mogcych mienegatywny wpyw na przedmiot ochrony

wszystkie brak

3 Strategia Rozwoju WojewdztwaMazowieckiego, uchwaa z dniu 29 maja2006 roku Sejmiku WojewdztwaMazowieskiego

Urzd MarszakowskiWojewdztwa Mazowieckiego

Brak zapisw lub ustale mogcych mienegatywny wpyw na przedmiot ochrony

wszystkie brak

4 Miejscowego plan zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Zwole Uchwaanr XIII / 96 /2003 Rady Miejskiej wZwoleniu z dnia 25 listopada 2003

Urzd Miasta i Gminy Zwole W zapisach planu brak informacji o granicyobszaru Natura 2000

wszystkie Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowego miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennego

27

5 Miejscowego plan zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Zwole Uchwaanr XIII / 96 /2003 Rady Miejskiej wZwoleniu z dnia 25 listopada 2003

Urzd Miasta i Gminy Zwole brak wskaza aby dziaki byy grodzoneogrodzeniami aurowymi, bez podmurwek, zprzewitami pomidzy gruntem, a przsami lubz podmurwkami z przerwami w sposbumoliwiajcy swobodne poruszanie sidrobnych zwierzt

w botny przy zmianie lub uchwalaniu nowegompzp wpisa wskazania aby wszelkiegrodzenia dziaek byy grodzoneogrodzeniami aurowymi, bezpodmurwek, z przewitami pomidzygruntem, a przsami lub zpodmurwkami z przerwami w sposbumoliwiajcy swobodne poruszanie sidrobnych zwierzt

6 Miejscowy planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Zwole Uchwaanr XIII / 95 /2003 Rady Miejskiej wZwoleniu z dnia 25 listopada 2003

Urzd Miasta i Gminy Zwole W zapisach planu brak informacji o granicyobszaru Natura 2000

wszystkie Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowego miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennego

7 Strategia Rozwoju Gminy Zwole na lata2002-2017 (aktualizacja)

Urzd Miasta i Gminy Zwole W zapisach strategii brak informacji o granicyobszaru Natura 2000

wszystkie Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowej strategii

8 Studium uwarunkowa i kierunkwzagospodarowania przestrzennego gminyuchwalone przez Rad Gminy w Chotczyuchwa Nr II/12/99 z dnia 15.03.1999 r.

Urzd Gminy Chotcza Brak zapisw o granicach obszaru Natura 2000 wszystkie Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowego studium lubuchwalaniu nowego miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego

9 Studium uwarunkowa i kierunkwzagospodarowania przestrzennego gminyuchwalone przez Rad Gminy w Chotczyuchwa Nr II/12/99 z dnia 15.03.1999 r.

Urzd Gminy Chotcza brak wskaza aby dziaki byy grodzoneogrodzeniami aurowymi, bez podmurwek, zprzewitami pomidzy gruntem, a przsami lubz podmurwkami z przerwami w sposbumoliwiajcy swobodne poruszanie sidrobnych zwierzt

w botny przy zmianie lub uchwalaniu nowegostudium / mpzp wpisa wskazania abywszelkie grodzenia dziaek byygrodzone ogrodzeniami aurowymi, bezpodmurwek, z przewitami pomidzygruntem, a przsami lub zpodmurwkami z przerwami w sposbumoliwiajcy swobodne poruszanie sidrobnych zwierzt

10 Studium uwarunkowa i kierunkwzagospodarowania przestrzennego gminyuchwalone przez Rad Gminy w Chotczyuchwa Nr II/12/99 z dnia 15.03.1999 r.

Urzd Gminy Chotcza Zapisy planu odnonie do terenwprzeznaczonych do zalesie mog mienegatywny wpyw na zachowanie we waciwymstanie siedlisk przyrodniczych nielenych

Siedliska przyrodniczenielene

Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowego studium lubuchwalaniu nowego miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego iwykluczy obszary rozpoznane jakosiedliska przyrodnicze nielene uznanejako przedmioty ochrony z zadrzewie

11 Strategia Rozwoju Gminy Chotczauchwaa Nr VII/60 /2007 Rady GminyChotcza z dnia 30 listopada 2007 r

Urzd Gminy Chotcza W zapisach strategii brak informacji o granicyobszaru Natura 2000

wszystkie Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowej strategii

12 Studium uwarunkowa i kierunkwzagospodarowania przestrzennego gminyPrzyk, uchwalonego Uchwa RadyGminy Nr 228/XXXII/2001 z dnia 23 maja2001r

Urzd Gminy Przyk Zabudowa letniskowa projektowana w planie iproponowana przez spoeczno lokaln wdolinie rzeki Zwoleki mog kolidowa zprzedmiotami ochrony nie rozwizujproblemw gospodarki ciekowej w sposbgwarantujcy zachowanie we waciwym staniegatunkw i ich siedlisk

wszystkie Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowego studium lubuchwalaniu nowego miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego

28

13 Studium uwarunkowa i kierunkwzagospodarowania przestrzennego gminyPrzyk, uchwalonego Uchwa RadyGminy Nr 228/XXXII/2001 z dnia 23 maja2001r

Urzd Gminy Przyk Zapisy planu odnonie do terenw oznaczonejako dolesienia przeznaczone s na poszerzenieobszarw lenych mog mie negatywny wpywna zachowanie we waciwym stanie siedliskprzyrodniczych nielenych

Siedliska przyrodniczenielene

Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowego studium lubuchwalaniu nowego miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego iwykluczy obszary rozpoznane jakosiedliska przyrodnicze nielene uznanejako przedmioty ochrony z zadrzewieprzy zmianie lub uchwalaniu nowegostudium / mpzp wpisa wskazania abywszelkie grodzenia dziaek byygrodzone ogrodzeniami aurowymi, bezpodmurwek, z przewitami pomidzygruntem, a przsami lub zpodmurwkami z przerwami w sposbumoliwiajcy swobodne poruszanie sidrobnych zwierzt

14 Studium uwarunkowa i kierunkwzagospodarowania przestrzennego gminyPrzyk, uchwalonego Uchwa RadyGminy Nr 228/XXXII/2001 z dnia 23 maja2001r

Urzd Gminy Przyk brak wskaza aby dziaki byy grodzoneogrodzeniami aurowymi, bez podmurwek, zprzewitami pomidzy gruntem, a przsami lubz podmurwkami z przerwami w sposbumoliwiajcy swobodne poruszanie sidrobnych zwierzt

w botny przy zmianie lub uchwalaniu nowegostudium / mpzp wpisa wskazania abywszelkie grodzenia dziaek byygrodzone ogrodzeniami aurowymi, bezpodmurwek, z przewitami pomidzygruntem, a przsami lub zpodmurwkami z przerwami w sposbumoliwiajcy swobodne poruszanie sidrobnych zwierzt

15 Strategia Rozwoju Gminy Przyk na lata2007-2015, uchwaa nr 161/XVIII/07Rady Gminy Przyk z dnia

Urzd Gminy Przyk Brak zapisw o granicach obszaru Natura 2000 wszystkie Uzupenienie informacji przy zmianielub uchwalaniu nowej strategii

16 Plan urzdzenia lasu NadlenictwoZwole na okres 01.012003-31.12.2012Trwaj prace na nowym planem,wszystkie propozycje do starego planu swnioskami do nowego

Nadlenictwo Zwole Gmina Chotcza, obrb ewidencyjny KijankaOdzia 1a i 2a na dziakach ew. 1/1, 2, 2/1

9170 - Grdrodkowoeuropejski isubkontynentalny

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugrdu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

17 Plan urzdzenia lasu NadlenictwoZwole na okres 01.012003-31.12.2012Trwaj prace na nowym planem,wszystkie propozycje do starego planu swnioskami do nowego

Nadlenictwo Zwole Gmina Chotcza, obrb ewidencyjny KijankaOdzia 1a i 2a na dziakach ew. 1/1

91E0 - gi wierzbowetopolowe olszowe ijesionowe

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

18 Uproszczony Plan Urzdzania Lasu niestanowicych wasnoci Skarbu PastwaGmina Chotcza, wie/obrb Kijanka

Starostwo Powiatowe w Lipsku iGmina Chotcza

Gmina Chotcza, obrb ewidencyjny KijankaOdzia 4j na dziakach ew. 1 Czyszczenie pne5m3/ha

9170 - Grdrodkowoeuropejski isubkontynentalny

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugrdu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

19 Uproszczony Plan Urzdzania Lasu niestanowicych wasnoci Skarbu PastwaGmina Chotcza, wie/obrb Kijanka

Starostwo Powiatowe w Lipsku iGmina Chotcza

Gmina Chotcza, obrb ewidencyjny KijankaOdzia 4j na dziakach ew. 7/1, 7/2,8 Czyszczeniepne 5m3/ha

91E0 - gi wierzbowetopolowe olszowe ijesionowe

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

29

20 Uproszczony Plan Urzdzania Lasu niestanowicych wasnoci Skarbu PastwaGmina Chotcza, wie/obrb SiekierkaNowa

Starostwo Powiatowe w Lipsku iGmina Chotcza

Gmina Chotcza, obrb ewidencyjny SiekierkaNowa Odzia 1y i 1z na dziakach ew. 801, 815Trzebie

91E0 - gi wierzbowetopolowe olszowe ijesionowe

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

21 Uproszczony Plan Urzdzania Lasu niestanowicych wasnoci Skarbu PastwaGmina Chotcza, wie/obrb SiekierkaStara

Starostwo Powiatowe w Lipsku iGmina Chotcza

Gmina Chotcza, obrb ewidencyjny SiekierkaStara Odzia 3a na dziakach ew. 615/1, 615/2,616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626, 627, 628, 629/1, 630/1, 630/2, 631, 632,633, 634, 635, 636, 637, 639, 640/1, 640/2,641,642, 643, 644/1, 644/2, 645, 646, 647, 648, 649,650/1, 650/2, 651, 652 Trzebie pna 8m3/ha

9170 - Grdrodkowoeuropejski isubkontynentalny

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugrdu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

22 Uproszczony Plan Urzdzania Lasu niestanowicych wasnoci Skarbu PastwaGmina Chotcza, wie/obrb SiekierkaStara

Starostwo Powiatowe w Lipsku iGmina Chotcza

Gmina Chotcza, obrb ewidencyjny SiekierkaStara Odzia 3a na dziakach ew. 612, 613/1,613/2, 614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619,620, 621, 622, 639, 640/1, 640/2,641, 642, 643,644/1 Trzebie pna 8m3/ha

91E0 - gi wierzbowetopolowe olszowe ijesionowe

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

23 Uproszczony Plan Urzdzania Lasu niestanowicych wasnoci Skarbu PastwaGmina Przyk, wie/obrb Krzywda

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,Gmina Przyk

Odzia 7a Trzebie pna 8m3/ha na dziakachew. 559, 561, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576,578, 580, 582, 584, 586 Odzia 7a Trzebiepna 8m3/ha na dziakach 475, 476, 477, 478,479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,489, 490, 1082, 1085

9170 - Grdrodkowoeuropejski isubkontynentalny

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugrdu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

24 Uproszczony Plan Urzdzania Lasu niestanowicych wasnoci Skarbu PastwaGmina Przyk, wie/obrb Wysocin

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,Gmina Przyk

Odzia 6i Trzebie pna 5m3/ha na dziakachew. 575 Odzia 5g Trzebie pna 28m3/ha nadziakach ew. 425, 432/1 Odzia 6ax Trzebiepna 6m3/ha na dziakach ew. 583, 584, 585

91E0 - gi wierzbowetopolowe olszowe ijesionowe

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

25 Uproszczony Plan Urzdzania Lasu niestanowicych wasnoci Skarbu PastwaGmina Zwole, wie/obrb barycz

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,Gmina Zwole

Oddzia 1d Trzebie pna 8m3/ha nadziakach ew. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,109/1, 109/2, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123,125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143,145, 147, 149, 151o odziaa 1l na dziace ew.874

91E0 - gi wierzbowetopolowe olszowe ijesionowe

Cicia pielgnacyjne w celuksztatowania drzewostanu w kierunkugu oraz zakaz stosowania rbnizupenych

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objtych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane

L.p. Przedmiot ochrony OcenaoglnaPowierzchnia

(w ha)Liczba

stanowiskRozmieszczenie w

obszarzeStopie

rozpoznaniaZakres prac terenowych uzupeniajcych/Uzasadnienie do wyczenie z prac

terenowychGady

30

1 1220 w botny B 4 Zobacz na mapie bardzo dobry Coroczne obserwacje od lat 90-tych XX-tego wieku w okresie godw i skadania jajna lgowiskach. Ostatnie dane za 2012 rok. Kilkanacie kontroli w okresie marzec czerwiec. Uwaga : - stanowisko nr 1 (8821 - Barycz) obejmuje obszar aktywnociwi o pow. ok 50 ha , w tym dwa lgowiska, kilka staww i fragmenty rzekiZwolenki, - stanowisko nr 2 (6a19 - Siekierka Nowa) obejmuje ok. 25 ha, w tym 3lgowiska, kilka staww, i fragmenty rzeki Sycynianka - stanowisko nr 3 (b40b -Siekierka Stara) obejmuje ok 30 ha z czego 1 lgowisko i kilka staww - stanowiskonr 4 (a223 Andrzejw/Borowiec) obejmuje ok 70 ha z czego 8 lgowisk, kilkastaww i fragment rzeki Zwolenka. Zmiana oceny z A na B wynika z pogorszeniapewnych parametrw siedlisk szczeglnie zarastanie lgowisk i wypycanietorfianek

Owady1 4038 Czerwoczyk fioletek B 3 Zobacz na mapie Dobry, ale

wskazaneuzupenienie

Podczas wizji terenowej przeprowadzonej w maju i czerwcu oraz w lipcu i sierpniu2012 roku stwierdzono 3 stanowiska gatunku. Wskazane wykonanie penejinwentaryzacji tego gatunku w obszarze Natura 2000 w latach 2013-2014.

2 1060 Czerwoczyk nieparek C 8 Zobacz na mapie Dobry, alewskazaneuzupenienie

Podczas wizji terenowej przeprowadzonej w okresie od maja do sierpnia 2012 rokustwierdzono 3 stanowisk gatunku. Wskazane wykonanie penej inwentaryzacji tegogatunku w obszarze Natura 2000 w latach 2013-2014

3 1059 Modraszek telejus C 2 Zobacz na mapie Dobry, alewskazaneuzupenienie

Podczas wizji terenowej przeprowadzonej od czerwca do sierpnia 2012 rokustwierdzono 2 stanowiska gatunku. Wskazane wykonanie penej inwentaryzacji tegogatunku w obszarze Natura 2000 w latach 2013-2014

4 1084 Pachnica dbowa D 1 Zobacz na mapie niewystarczajcy Dotychczas odkryto 1 stanowisko tego gatunku w roku 2009 (1 dorosy osobnik).Podczas wizji terenowej przeprowadzonej od czerwca do sierpnia 2012 roku nieudao si potwierdzi w sposb pewny tego stanowiska. Wskazane wykonanie penejinwentaryzacji tego gatunku w obszarze Natura 2000 w latach 2013-2014.

5 1037 Trzepla zielona C 1 Zobacz na mapie niewystarczajcy Podczas wizji terenowej przeprowadzonej w czerwcu i lipcu 2012 roku stwierdzono 1stanowisko gatunku. Wskazane wykonanie penej inwentaryzacji tego gatunku wobszarze Natura 2000 w latach 2013-2014.

6 1042 Zalotka wiksza C 1 Zobacz na mapie niewystarczajcy Podczas wizji terenowej przeprowadzonej w maju i czerwcu 2012 stwierdzono 1stanowisko gatunku. Wskazane wykonanie penej inwentaryzacji tego gatunku wobszarze Natura 2000 w latach 2013-2014, w celu stwierdzenia wikszej liczbystanowisk.

Roliny naczyniowe1 1903 Lipiennik Loesela C 1 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012.

Ryby i Minogi1 1145 Piskorz B 1 Zobacz na mapie niewystarczajcy W 2012 prowadzono 7 wizji terenowych w okresie od maja do lipca. Podczas wizji

prowadzono odowy na 17 stanowiskach rozmieszczonych w dolinie Zwolenki odmiasta Zwole do ujcia rzeki do Wisy. Dolina Zwolenki wydaje si bardzoatrakcyjnym miejscem dla tego gatunku, a liczba stwierdzonych stanowisk nieoddaje rzeczywistego rozmieszczenia gatunku, ktre w naszej ocenie jestpowszechne w caej dolinie.

31

http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9APMmMJZ9M2SxrFMhLJ1yCGRlZwNtkoiQf8JPqlOvkLWiqT55http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZGZjBFMmMJZ9o3quMUxzozSgMG00ZQZ4VRA6MKW3o8JRL3c5nlOznJ9fMKEynj..http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZGZjBPMmMJZ9o3quMUxzozSgMG0kZQLjVRA6MKW3o8JRL3c5nlOhnJIjLKWynj..http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZGZlAPMmMJZ9o3quMUxzozSgMG0kZQH5VR1iMUWup3cynlO0MJkynaImhttp://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZGH5AlMmMJZ9o3quMUxzozSgMG0kZQt0VSOuL2uhnJAuVTGRzJWiq2R.http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZGH3ZvMmMJZ9o3quMUxzozSgMG0kZQZ3VSElrzIjoTRtrzyyoT9hLD..http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZGV1BFMmMJZ9o3quMUxzozSgMG0kZQDlVScuoT90n2Rtq2aRzJgmrzR.http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZGtjBFMmMJZ9pz9moTyhrI9hLJA6rJ5co3qyWz5uoJH9ZGxjZlOZnKOcMJ5hnJftGT9yp2IfLD..http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9AmHzp2IwCKW5LaysnI9gnJ5iM2xzozSgMG0kZGD1VSOcp2gipab.

2 1134 Ranka A/B 2 Zobacz na mapie niewystarczajcy W 2012 prowadzono 7 wizji terenowych w okresie od maja do lipca. Podczas wizjiprowadzono odowy na 19 stanowiskach rozmieszczonych w dolinie Zwolenki odmiasta Zwole do ujcia rzeki do Wisy. W Obszarze Natura 2000 Dolina Zwolenkistwierdzono liczne miejsca, w ktrych istniej dogodne stanowiska do bytowania irozrodu ranki (midzy innymi obecno koniecznych do rozrodu may), i wktrych ranki mog tworzy ichtiocenozy z piekielnic i wikszymi gatunkamikarpiowatych ryb reofilnych. Dlatego wydaje si, e Dolina Zwolenki jest bardzoatrakcyjnym miejscem wystpowania tego gatunku i jest moliwe, e powszechniewystpuje na tym obszarze. Wskazane wykonanie penej inwentaryzacji tegogatunku w obszarze Natura 2000 w latach 2013-2014.

Siedliska przyrodnicze1 7230 Grskie i nizinne

torfowiska zasadowe ocharakterze mak, turzycowiski mechowisk

B 3.06 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012. Kilka patw,niektre o stosunkowo duej powierzchni, o rnym stopniu zachowania od bardzodobrze zachowanych po zdegradowane zarastajce ozowiskami lub przesuszone.Rne rodzaje od mechowisk trzsawiskowych nawizujcych do torfowiskprzejciowych, przez typowe mechowiska do turzycowisk imszysto-turzycowiskowych k. Twrcy SFD prawdopodobnie nie rozpoznali tychsiedlisk, mylc je z torfowiskami przejciowymi lub podmokymi kami.

2 9170 Grdrodkowoeuropejski isubkontynentalny

C 3.14 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012.

3 6440 ki selernicowe A 8.17 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012.4 91E0 *gi wierzbowe,

topolowe, olszowe i jesionoweB 7.33 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012. Lasy gowe na

badanym obszarze w SFD oceniono na wyrost przeszacowujc ich powierzchni ireprezentatywno. W rzeczywistoci paty lasw gowych s stosunkowo mae,bdc podatne na degradacj. Ponadto s to postacie czsto przechodzce w olsy,przybierajc niepreferowan form poredni, co uzasadnia obnienie oceny.

5 6510 Niowe i grskie wieeki uytkowane ekstensywnie

C 0.46 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012. ki wiee nabadanym obszarze w SFD oceniono na wyrost przeszacowujc ich powierzchni ireprezentatywno. W szczeglnoci za ki takie uznano zapewne ki wilogtne izmiennowilgotne jak rwnie ki wiee, lecz uytkowane intensywnie. Wrzeczywistoci wiee ki uytkowane ekstensywnie to mae i nieliczne paty ,ktreatwo mog ulec degradacji, a nawet zanikowi, co uzasadnia obnienie oceny.

6 3150 Starorzecza i naturalneeutroficzne zbiorniki wodne zezbiorowiskami z Nympheion,Potamion

B 2.65 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012. Starorzecza nabadanym obszarze w SFD oceniono na wyrost. W rzeczywistoci s to mae zbiornikibardzo podatne na degradacj, cznie z zanikiem, co uzasadnia obnienie oceny

7 7140 Torfowiska przejciowe itrzsawiska (przewanie zrolinnoci zScheuchzerio-Caricetea)

B 2.18 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012. Torfowiskaprzejciowe i trzsawiska na badanym obszarze w SFD oceniono na wyrostprzeszacowujc ich powierzchni i reprezentatywno. W szczeglnoci zatem typtorfowisk uznano zapewne torfowiska alkaliczne. W rzeczywistoci z trzech patwjedynie jeden jest w stanie w miar dobrym, a pozostae dwa s zdegradowane, couzasadnia obnienie oceny.

32

http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZGNkWaAyLm1lrJW5K2ysoJyho2qcWz5uoJH9ZGRmAPOFj7CSiTShn2R.http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9AmVmZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ03ZwZjWz5uoJH9AmVmZPOUj7Alp2gcMFOcVT5crzyhozHtqT9lMz93nKAeLFO6LKAuMT93MFOiVTAbLKWun3EypacyVT3StzSeYPO0qKW6rJAiq2ymnlOcVT1yL2uiq2ymnj..http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9BGR3ZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ05ZGpjWz5uoJH9BGR3ZPOUpfFSMPQSz3WiMTgiq29yqKWipTIdp2gcVTxtp3Ivn29hqUyhMJ50LJkhrD..http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9AwD0ZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ02AQDjWz5uoJH9AwD0ZPQStpFSn2xtp2IfMKWhnJAiq2H.http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9BGSSZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ05ZHHjWz5uoJH9BGSSZPNdkLURzJqcVUqcMKW6Lz93MFjtqT9jo2kiq2HfVT9fp3ciq2HtnFOdMKAco25iq2H.http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9AwHkZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ02AGRjWz5uoJH9AwHkZPOBnpJ8o3qyVTxtM8BmpaAenJHtkMg3nJKSiTHtkLYRuJgcVUKSiUy0n293LJ5yVTIep3EyoaA5q25cMD..http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9ZmR1ZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ0mZGHjWz5uoJH9ZmR1ZPOGqTSlo3W6MJA6LFOcVT5uqUIlLJkhMFOyqKElo2McL3chMFO6Lzyipz5cn2xtq29xozHtrzHtrzWco3Wiq2ymn2SgnFO6VR55oKObMJyiovjtHT90LJ1co24.http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9AmR0ZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ03ZGDjWz5uoJH9AmR0ZPOHo3Wzo3qcp2guVUOlrzIdkMgwnJ93MFOcVUElrfFMp2S3nKAeLFNbpUW6MKqukokhnJHtrvOlo8JooTyhoz_Sz2AckVHtrvOGL2uyqJAbrzIlnJ8gD2SlnJAyqTIuXD..

8 6230 * Grskie i niowemurawy bliniczkowe

C 0.74 Zobacz na mapie dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012. Wystpujekilkanacie patw o pozornie nieduej powierzchni, jednak w skali tego siedliskatakie rozmiary s istotne. Twrcy SFD prawdopodobnie nie uznali wystpujcej tupostaci za waciwie wyksztacon (jest zwykle bardziej wilgotna ni typowe murawysuche i nieco suchsza ni typowe murawy wilgotne). Niemniej, wystpujce tumurawy bliniczkowe mona uzna za speniajce kryteria, czasem zbliajce si doinnego siedliska k trzlicowych.

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

W niniejszym punkcie omwiono wycznie przedmioty ochrony siedliska wczeniej wystpujce i obecnie potwierdzone jako przedmioty ochronyoraz nowo stwierdzone siedliska speniajce kryteria przedmiotw ochrony. W przypadku pozostaych siedlisk przyczyny ich niezakwalifikowania/degradacji z przedmiotw ochrony s podane w tabeli na pocztku tego punktu.

Przedmiotochrony

Ocenaoglna

Powierzchniaw ha

Liczbastanowisk

Rozmieszczeniew obszarze

Stopierozpoznania

Zakres prac terenowych uzupeniajcych/Uzasadnienie do wyczenia z prac terenowych

2330 Wydmyrdldowe zmurawaminapiaskowymi

X (byo C) 0 0 - Dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011i 2012 wskazuje na wysoce prawdopodobny brak tegosiedliska w OZW. Jego wskazanie w SDF wynikozapewne z omykowego uznania za to siedliskoantropogenicznych muraw spontanicznie powstajcychna ugorach. Ich skad gatunkowy pozwala na zaliczeniedo innych typw muraw od zbiorowisk segetalnych(chwastw) po zwarte murawy napiaskowe. S to jednakzbiorowiska niespeniajce kryteriw siedliskprzyrodniczych w rozumieniu systemu Natura 2000.Najblisze temu siedlisku murawy szczotlichowe s wstosunku do siedliska 2330 wyksztacone kadubowo, niespeniajc ponadto kryteriw geomorfologicznych, gdyich biotop nie ma znamion wydm rdldowych.

33

http://pzo.gdos.gov.pl/geoserver/showmap.php?nJD9ZGR5BPMaLKD9AwVmZPMmMJZ9p2yyMTkcp2guK24lZQNjWzgiMQ02ZwZjWz5uoJH9AwVmZPNdVRsQf3Wmn2yyVTxtozaSiT93MFOgqKWuq3xtLzkckochnJA6n293MD..

6120 Ciepolubne,rdldowe murawynapiaskowe(Koelerion glaucae)

D (byo B) 0,06 1 Zacznik mapysiedlisk igatunkw

Dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011i 2012 wskazuje na wysoce prawdopodobny brakistotnych stanowisk tego siedliska w OZW. Jegowskazanie w SDF z ocen ogln B wyniko zapewne zomykowego uznania za to siedlisko antropogenicznychmuraw spontanicznie powstajcych na ugorach lubporbach. Ich skad gatunkowy pozwala na zaliczenie doinnych typw muraw od zbiorowisk segetalnych(chwastw) po zwarte murawy napiaskowe. S to jednakzbiorowiska niespeniajce kryteriw siedliskprzyrodniczych w rozumieniu systemu Natura 2000.Najblisze temu siedlisku s murawy z dominacjmietlicy pospolitej, nie s one jednak znaczcociepolubne i nale do innego zwizku rolinnego(mianowicie do Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae).Jedyne stwierdzone stanowisko tego siedliska jest wstanie odbiegajcym od podanego, co sprawia, enawet mimo dziaa ochronnych moe ulecprzeksztaceniu w inne zbiorowisko. Nie zmienia to faktu,e bdnie zaliczone siedliska s bardzo dobrymmiejscem na lgowiska dla wi botnych.

6410Zmiennowilgotneki trzlicowe(Molinion)

D 0,02 1 Zacznik mapysiedlisk igatunkw

Dobry Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011i 2012. Bardzo mae paty do zdegradowane(zarastajce). Mogy zosta niezauwaone przez twrcwSFD ze wzgldu na znikom powierzchni.

91T0 Sosnowy brchrobotkowy(Cladonio-Pinetum ichrobotkowa postaPeucedano-Pinetum)

D 0,14 1 Zacznik mapysiedlisk igatunkw

Niewystarczajcy Kilka wizji terenowych przeprowadzonych w latach 2011i 2012. Mae paty, o niezbyt dobrym stanie zachowania,prawdopodobnie przeoczone przez twrcw SFD zewzgldu na znikom powierzchni. Niewykluczone, ewicej podobnych patw znajduje si w obrbie borw wOZW, ale jeszcze nie zostao zidentyfikowanych.

3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion

34

Krtka charakterystyka siedliska

Zbiorniki wodne z tzw. harmonicznego cigu sukcesyjnego jezior, tj. o parametrach fizyczno-chemicznych typowych dla rodkowoeuropejskich jezior.Z rolinnoci zanurzon (zwizek Potamion), o liciach pywajcych (zwizki Nymphaeion i Potamion, klasa Lemnetea) oraz szuwarow (zwizekPhragmition). Pochodzenie naturalne (np. polodowcowe morenowe, rynnowe lub odcite starorzecza). Bez zbiornikw o wysokiej zawartocisubstancji humusowych, a take bardzo duej lub bardzo maej zawartoci wapnia (Klimaszyk 2004).

Oglny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000

Na podstawie monitoringu Pastwowego Monitoringu rodowiska z lat 2009-2011 oglna ocena stanu siedliska wyniosa U1, tak samo, jak ocenyposzczeglnych parametrw z wyjtkiem powierzchni. Monitorowano 290 stanowisk w regionie kontynentalnym i 1 w regionie alpejskim zlokalizowanych na obszarze caego kraju. Oceny poszczeglnych stanowisk sigaj od U2 do FV.

Ranga i stan zachowania w obszarze

Wedug SDF: 1%, ocena oglna A

Wedug wizji lokalnych: 0,13%, ocena: powierzchnia U2, specyficzna struktura i funkcja U1, perspektywy zachowania U1

Wskanik Ocena napodstawie wizjiterenowej

Barwa wody XXCharakterystycznakombinacjazbiorowisk wobrbie transektu

FV

Fito- i zooplankton XXGatunki i/lub obcedla zbiorowiskmakrofitw

FV

35

Naturalno rzeki FVOdczyn wody XXPrzewodnictwo XXPrzezroczysto XX

Niektre starorzecza mona podejrzewa o pochodzenie antropogeniczne (np. kanay myskie), jednak obecnie na tyle zrenaturyzowane, e peniekologiczn funkcj rwnowan starorzeczom naturalnym.

Zagroenia

Oglnie rozumiane ldowacenie zarwno naturalne, wynikajce z zamulenia i gromadzenia si materii organicznej prowadzce na drodze ewolucjibiocenotycznej do szuwaru i ozowiska, jak i antropogeniczne, na skutek wykorzystywania jako miejsce skadowania odpadw lub umylne zasypanie.Take wyschnicie na skutek obnienia wd gruntowych wskutek procesw naturalnych lub regulacji stosunkw wodnych w zlewni. StarorzeczaZwolenki s mae, przez co atwe do ldowacenia.

Zanieczyszczenia komunalne i spywy z pl, ktre mog zaburzy naturalne biocenozy na skutek hipertrofizacji lub saprotrofizacji. Zanieczyszczeniate mog te mie dziaanie toksyczne, zwaszcza dotyczy to pestycydw, ale take spyww komunalnych zawierajcych substancje ropopochodne i in.Obecnie zagroenie to w dolinie Zwolenki jest stosunkowo niewielkie, ze wzgldu na brak duych zakadw przemysowych i duych gospodarstwrolnych o silnie zintensyfikowanej gospodarce. Pewn presj mog stanowi wiksze hodowle zwierzt, zwaszcza chlewnie. Wody Zwolenki wedugocen Pastwowego Monitoringu rodowiska nie osigaj stanu dobrego, gwnie ze wzgldu na eutrofizacj (zanieczyszczenia biogenami), ale takeze wzgldu na za wysokie stenie selenu. Wody gruntowe rwnie maj podwyszone wartoci azotu. Ze wzgldu na niekorzystny stosunek objtocido powierzchni zlewni, starorzecza s szczeglnie podatne na degradacj wynikajc z zanieczyszcze, zwaszcza wobec braku przepywusprzyjajcego samooczyszczeniu.

6230 Grskie i niowe murawy bliniczkowe (Nardion paty bogate florystycznie)

36

Krtka charakterystyka siedliska

Zwarte murawy zdominowane przez bliniczk psi trawk (Nardus stricta) pochodzenia antropogenicznego po dugotrwaym wypasie beznawoenia (ewentualnie na porbach). Typowe postacie s suche, na kwanych piaskach, ale wystpuj rwnie wilgotne odmiany na murszu(Perzanowska 2004).

Oglny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000

Na podstawie monitoringu Pastwowego Monitoringu rodowiska z lat 2006-2008 oglna ocena stanu siedliska wyniosa U1. Monitorowano 23stanowiska zlokalizowane w caym kraju. Oceny poszczeglnych stanowisk sigaj od U2 do FV.

Ranga i stan zachowania w obszarze

Wedug SDF brak

Wedug wizji terenowych: 0,03%, powierzchnia U1, specyficzna struktura i funkcja U1, perspektywy zachowania U1.

Wskanik Ocena na podstawie wizji terenowejBogactwo gatunkowe U1Ekspansja krzeww i podrostu drzew U2Eutrofizacja FVGatunki charakterystyczne U1Gatunki dominujce U1Gatunki ekspansywne rolin zielnych U1Obce gatunki inwazyjne FV

37

Struktura przestrzenna patw siedliska U2

Wystpuje kilka patw o pozornie nieduej powierzchni, jednak w skali tego siedliska takie rozmiary s istotne. Twrcy SFD prawdopodobnie

nie uznali wystpujcej tu postaci za waciwie wyksztacon (jest zwykle bardziej wilgotna ni typowe murawy suche i nieco suchsza ni

typowe murawy wilgotne). Niemniej, wystpujce tu murawy bliniczkowe mona uzna za speniajce kryteria, czasem zbliajce si do innego

siedliska k trzlicowych. Znajdujce si w Dolinie Zwoleki murawy bliniczkowe s siedliskiem chronionych gatunkw motyli.

Zagroenia

Zarzucenie koszenia i wypasu, ktre moe spowodowa zaronicie ekspansywnymi gatunkami.

Nawoenie, ktre moe wywoa przeynienie skutkujce zmian skadu gatunkowego na rzecz ekspansywnych gatunkw.

Poszczeglne stanowiska s mae, przez co atwo mog ulec zanikowi na skutek czynnikw losowych, ale ze wzgldu na istnienie kilkunastu

stanowisk moliwe jest odtwarzanie si nowych w miar pojawiania si odpowiednich warunkw. Niemniej, siedlisko to w preferowanej, bogatej

florystycznie postaci jest obecnie w Polsce w zaniku, gdy optymalny stan osiga na skutek dugotrwaego, ekstensywnego wypasu, zwaszcza

przez owce, ktry to model gospodarki obecnie ma charakter reliktowy.

6440 ki selernicowe

Krtka charakterystyka siedliska

ki wystpujce w dolinach duych rzek pod wpywem sezonowych wyleww, przez co o zmiennym sezonowo poziomie wody gruntowej.

Koszone rzadko, jesieni, przez co budowane przez gatunki pno kwitnce. Bogate gatunkowo (Kcki i Zauski 2004).

38

Oglny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000

Na podstawie monitoringu Pastwowego Monitoringu rodowiska z lat 2009-2011 oglna ocena stanu siedliska wyniosa U1. Monitorowano 75

stanowisk zlokalizowanych w dolinach duych rzek w caym kraju. Oceny poszczeglnych stanowisk sigaj od U2 do FV.

Siedlisko Ocena stanu ochrony -powierzchnia

Ocena stanu ochrony specyficzna struktura ifunkcja

Ocena stanu ochrony perspektywy zachowania

Ocena stanu ochrony ocena oglna

6440 FV 41U1 27U2 6

FV 22U1 38U2 15

FV 29U1 40U2 6

FV 17U1 38U2 20

Ranga i stan zachowania w obszarze

Wedug SDF brak

Wedug wizji terenowych: 0,34%. Wystpuje kilka patw o do duej powierzchni nieco ponad 8 ha. Le na obrzeach doliny Wisy. Twrcy

SFD prawdopodobnie uznali wystpujce tu postacie za ki wiee.

Wskanik Ocena na podstawie wizji terenowejCenne skadniki flory U1Ekspansja krzeww i podrostu drzew FVGatunki charakterystyczne U1Gatunki dominujce U1Gatunki ekspansywne rolin zielnych U1

39

Martwa materia organiczna XObce gatunki inwazyjne U1Procent powierzchni zajty przez siedlisko na transekcie FVStruktura przestrzenna patw siedliska U1Zachowanie patw lokalnie typowych FV

Zagroenia

Zarzucenie koszenia lub wypasu, ktre moe spowodowa zaronicie ekspansywnymi gatunkami.

Nawoenie, ktre moe wywoa przeynienie skutkujce zmian skadu gatunkowego na rzecz ekspansywnych gatunkw. Intensyfikacja gospodarki,ktra najbardziej zagraa temu siedlisku to zbyt czste i zbyt wczesne koszenie, przez ktre preferowane gatunki mog nie zdy wyda nasion.

Ten typ ki ksztatowany jest przez zmienne warunki wodne, zwaszcza stosunkowo regularne wylewy, wic zagroeniem dla nich s wszelkiego typuregulacje stosunkw wodnych zarwno zwizane z melioracj uytkw, jak i regulacj rzek. Melioracja moe spowodowa stae przesuszenie k iprzeksztacenie w ki wiee.

Poniewa ki selernicowe istniej dziki powodziom, zagraa im gospodarka przeciwpowodziowa.

Moe ona zakci naturalny rytm wyleww, a regulacja Wisy, moe ponadto zwikszy nieprzewidywalno powodzi. Same powodzie s nie douniknicia i tradycyjne, hydrotechniczne sposoby przeciwdziaania im skutkuj tym, e s rzadsze, ale przez to nierzadko bardziej katastrofalne.Ponadto budowa dodatkowych obwaowa moe zniszczy siedlisko mechanicznie.

W przypadku tego siedliska wiksze znaczenie ni regulacja stosunkw wodnych Zwolenki ma regulacja stosunkw wodnych Wisy, gdy

siedlisko to znajduje si w strefie oddziaywania tej rzeki strefie wysokich zaleww i cofki.

40

6510 Niowe i grskie wiee ki uytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Krtka charakterystyka siedliska

Typowe dla tradycyjnej gospodarki karskiej ki o przecitnej wilgotnoci, przy ekstensywnym uytkowaniu stosunkowo bogate gatunkowo.

Zdominowane przez trawy tworzce zwart dar o do duej wartoci uytkowej (rajgras wyniosy (Arrhenatherum elatius) i inne rwnie

zwane potocznie rajgrasami). atwe do pomylenia z podobnie uytkowanymi kami wilgotnymi lub przeciwnie suchymi, jak rwnie z kami

wieymi, ktre przez intensywn gospodark s bardziej monotonne florystycznie (Kucharski 2004).

Oglny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000

Na podstawie monitoringu Pastwowego Monitoringu rodowiska z lat 2009-2011 oglna ocena stanu siedliska wyniosa U1. Monitorowano

339 stanowisk zlokalizowanych w caym kraju. Oceny poszczeglnych stanowisk sigaj od U2 do FV.

Siedlisko Ocena stanu ochrony -powierzchnia

Ocena stanu ochrony specyficzna struktura ifunkcja

Ocena stanu ochrony perspektywy zachowania

Ocena stanu ochrony ocena oglna

6510 regionkontynentalny

FV 217U1 93U2 17

FV 86U1 189U2 52

FV 177U1 125U2 52

FV 65U1 200U2 62

6510 region alpejski FV