22
REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA KUVENDI I KOMUNËS-MALISHEVË Raporti Vjetor Financiar Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2009 I

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA

KUVENDI I KOMUNËS-MALISHEVË

Raporti Vjetor Financiar

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2009

I

Page 2: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Neni 8. DEKLARATË PËR PREZANTIMIN E PASQYRAVE FINACIARE

Për: Lulzim Ismajli, Drejtor i Thesarit

Nga: Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar

Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë shënimet për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2009 janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”, i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji për menaxhimin e

Financave Publike dhe Përgjegjësitë nr. 03/L-048 dhe janë të bazuara në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur. Kjo deklaratë jepet në lidhje me prezantimin e pasqyrave financiare të Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës të organizatës buxhetore për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2009. Ne konfirmojmë, për sa kemi njohuri dhe besim, që: Nuk ka pasur parregullsi lidhur me udhëheqësinë apo me punëtorët, e cila ka mundur të ketë efekt material në pasqyrat financiare. Informatat e dhëna dhe të prezantuara në pasqyrat financiarë lidhur me identifikimin e fondeve dhe shpenzimin e tyre të lidhura me Buxhetin e konsoliduar të Kosovës janë të plota dhe të sakta. Informatat në lidhje me grumbullimin e të hyrave janë të sakta. Nuk ka llogari bankare të BKK-së përveç llogarive bankare të specifikuara në pasqyrat financiarë dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 dhjetor 2009. Nuk ka pasur shkelje të kërkesave të autoriteteve rregullative të cilat kanë mundur të kenë efekt material në pasqyrat financiare, në rast se do të shkeleshin. Nuk ka ndonjë ankesë (ligjore) në proces e cila mund të ketë efekt material në pasqyrat financiare. Të gjitha detyrimet, si ato aktuale ashtu edhe kontingjente, dhe të gjitha garancitë që u kemi dhënë palëve të treta janë regjistruar dhe/ose shpalosur në mënyrën e duhur. Të gjitha huatë për palët e jashtme janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur, sipas rrethanave. Nuk ka pasur asnjë transaksion pas përfundimit të periudhës i cili do të kërkonte korrigjim ose shpalosje në pasqyrat financiare apo në shënimet e tyre. Komunat duhet të dërgojnë raportet te komisioni për buxhet dhe financa të Asamblesë Komunale. Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara që janë të bashkangjitura paraqesin një prezantim të vërtetë dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2009 të Komunes se Malisheves. Data: Nënshkrimi dhe vula: ________________ Zyrtari Kryesor Administrativ

II

Data: Nënshkrimi dhe vula: ________________ Zyrtari Kryesor Financiar

Page 3: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Neni 9. Pasqyra e pranimit dhe pagesave në para të gatshme

BKK THV

Pagesat

nga palët

e treta të

jashtme

BKK THV

Pagesat

nga palët e

treta të

jashtme

BKK THV

Pagesat

nga

palët e

treta të

jashtme

Shën. € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

PRANIMET

Ndarjet nga Fondi i përgjithshëm 2 6,005 588 4,718 651 4,256 410

Ndarjet nga Fondi me qëllime të dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve 3 25 155 316

Pranimet tjera 4

Totali i pranimeve 6,030 588 - 4,873 651 - 4,572 410 -

PAGESAT

Operacionet

Pagat dhe mëditjet 5 3,972 22 3,479 22 3,018 16

Mallrat dhe shërbimet 6 585 163 664 100 581 69

Shërbimet komunale 7 160 157 151

4,717 185 - 4,300 122 - 3,750 85 -

Transferet

Transferet dhe subvencionet 8 60 55 58

Shpenzimet kapitale

Prona, ndërtesa dhe pajisjet 9 1,313 343 573 474 822 267

Pagesat tjera 10

Totali i pagesave 6,030 588 - 4,873 651 - 4,572 410 -

2009 2008 2007

Llogaria e vetme e

Thesarit

Llogaria e vetme e

Thesarit

Llogaria e vetme e

Thesarit

III

Page 4: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Neni 10. Raporti i ekzekutimit të buxhetit

2008 2007

Buxheti

fillestar

(Ndarja)

Buxheti

final

(Ndarja) Realizimi Varianca Realizimi Realizimi

A B C D=C-B E F

Shënime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit

Tatimet 11

Të hyrat vetanake 12 669 809 588 (221)

Grantet dhe ndihma 13

Pranimet kapitale 14

Fondi i Privatizimit 15

Tjera Grantet e qeverise 16 5,969 6,051 6,030 (21)

Pranimet totale të mbledhura për BKK-në 6,638 6,860 6,618 (242) 5,369 -

Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e Thesarit -

Pagat dhe mëditjet 17 3,983 4,004 3,994 (10) 3,501 3,045

Mallrat dhe shërbimet 18 678 754 748 (6) 764 687

Shërbimet komunale 19 160 160 160 157 153

Transferet dhe subvencionet 20 60 60 60 55 58

Shpenzimet kapitale 21 1,757 1,882 1,656 (226) 892 1,278

Fondi i privatizimit 22

Tjerat 23

Totali i pagesave i bërë nga BKK nëpërmes LlVTh 6,638 6,860 6,618 (243) 5,369 5,221

2009

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për ORGANIZATA BUXHETORE

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2009

IV

Page 5: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Neni 11. Shpalosja e shënimeve

Shënimi 1 Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat

kontabël

Shënimi 2 Ndarjet e fondit të përgjithshëm

2008 2007

BKK THV Totali

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagat dhe mëditjet 3,972 22 3,994 3,501 3,045

Mallrat dhe shërbimet 585 163 748 764 682

Shërbimet komunale 160 160 157 151

Subvencionet dhe

transferet 60 60 55 110

Shpenzimet kapitale 1,313 343 1,656 892 969

6,030 588 6,618 5,369 4,957

2009

Shënimi 3 Grantet e përcaktuara të donatorëve

2009 2008 2007

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Pagat dhe mëditjet

Mallrat dhe shërbimet 6

Shërbimet komunale

Subvencionet dhe transferet

Shpenzimet kapitale 25 155 310

25 155 316

Shënimi 4 Pranimet tjera

V

Page 6: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Shënimi 5 Pagat dhe mëditjet

2008 2007

BKK THV Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat nga FFK

Neto pagat 3,405 22 3,427 2,971 2,609

Tatimi në të hyra personale 110 - 110 120 93

Pagesa e kontributit pensional nga punëdhënësi 190 - 190 167 145

Pagesa e kontributit pensional nga i punësuari 190 - 190 167 145

Pagesat për sindikata -0.10% te 0.50% 9 - 9 8 5

Pagesat e punës jashtë orarit - - 20 27

Pagesat ditore të parlamentarëve dhe të punës së komisioneve 68 - 68 48

Shujtat - -

Pagesat e ndërrimeve - -

Mëditjet e kontraktuara - -

Pjesëmarrja në Kuvend - - 21

3,972 22 3,994 3,501 3,045

Pagesa nga Granti

Pagat me orar të plotë

Pagesa për punë jashtë orarit

Pagesat e kontraktuara

- - - - -

Totali 3,972 22 3,994 3,501 3,045

2009

Page 7: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Shënimi 6 Mallrat dhe shërbimet

2008 2007

BKK THV Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat nga FKK

Shpenzimet e udhëtimit 57 7 64 57 44

Shërbimet e telekomunikimit 12 3 15 10 6

Shërbimet kontraktuale 34 25 59 40 30

Kompenzimet për vijimin e gjykimeve

Mobiljet dhe pajisjet 38 5 43 177 182

Shpenzimet tjera 112 26 138

Lënda djegëse 167 34 201 167 122

Avancat

Shërbimet financiare

Mirëmbajtja dhe riparimet 110 47 157 252 261

Qiraja

Shpenzimet e marketingut 18 4 22 15 20

Shpenzimet e reprezentacionit 36 12 48 46 18

584 163 747 764 683

Pagesat nga Grantet

Shpenzimet e udhëtimit

Shërbimet e telekomunikimit

Shërbimet kontraktuale

Mobiljet dhe pajisjet

Shpenzimet tjera

Lënda djegëse

Avancat

Shërbimet financiare

Mirëmbajtja dhe riparimet 6

Qiraja

Shpenzimet e marketingut

Shpenzimet e reprezentacionit

- - - - 6

Totali 584 163 747 764 689

2009

Vërejtje: Mund të shtohen rreshta tjerë për kode ekonomike, sipas nevojës.

Page 8: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Shënimi 7 Shërbimet komunale

2008 2007

BKK THV Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Shpenzimet për komunali të paguara nga FKK 160 160 157 153

Shpenzimet për komunali të paguara nga grantet

Totali 160 - 160 157 153

2009

Shënimi 8 Subvencionet dhe transferet

2008 2007

BKK THV Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat nga FKK

Subvencionet

Subvencionet për entitetet publike 2 2 5

Subvencionet për entitetet jo-publike 45 45 55 53

Pagesat për përfituesit individualë 13 13

Pensionet bazë

Pensionet invalidore

Pensionet ose ndihmat sociale

Pagat për invalidët e luftës

Pagesat për familjet e viktimave të luftës

Pensionet e përkohshme të Trepçës

- 60 60 55 58

Pagesat nga Grantet

Subvencionet

Subvencionet për entitetet publike

Subvencionet për entitetet jo-publike

Pagesat për përfituesit individualë

- - - - -

Totali - 60 60 55 58

2009

Page 9: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Shënimi 9 Investimet kapitale

2008 2007

BKK THV Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat nga FKK

Ndërtesat 199 199 - -

Ndërtimi i rrugëve 197 180 377 705 740

Sistemi i ujit dhe hedhurinave 14 20 34 -

Sistemi i furnizimit me ujë 104 104 5 114

Energjia, gjenerimi, bartja dhe furnizimi 36 36 - -

Makineria - -

Kapitalet tjera 773 108 881 182 114

1,287 344 1,631 892 968

Pagesat nga Grantet

Ndërtesat 7

Ndërtimi i rrugëve 25 25 91 228

Sistemi i ujit dhe hedhurinave 64 81

Sistemi i furnizimit me ujë - -

25 - 25 155 316

Totali 1,312 344 1,656 1,047 1,284

2009

Shënimi 10 Pagesat tjera

Page 10: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Shënimi 11 Tatimet

Buxheti

fillestar

2009 2008 2007

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit

2009

% e

ndryshimit

nga 2008

Doganat 12.1 % %

Administrata tatimore 12.2 % %

Tatimet tjera 12.3 % %

Totali - 0 0 0% %

Shënimi 12 Të hyrat vetanake

2009 2008 2007

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit

2009

% e

ndryshimit

nga 2008

Të hyrat nga tatimi administrativ 12.1 409 448 447 % %

Të hyrat nga dënimet-gjobat 107 129 108 % %

Të hyrat nga licencat % %

Të hyrat nga licencat e shërbimeve profesionale % %

Të hyrat nga licencat për shfrytëzimin e pyjeve % %

Të hyrat nga dokumentet e udhëtimit % %

Të hyrat nga kontributet % %

Të hyrat nga shitja e shërbimeve % %

Të hyrat nga participimi 32 31 38 % %

Të hyrat nga inspektimet % %

Të hyrat nga aviacioni civil % %

Të hyrat nga kamata bankare % %

Të hyrat nga politikat e sigurimit % %

Të hyrat nga shfrytëzimi i tokës % %

Pranimet tjera % %

Të hyrat nga viti i kaluar % %

Të hyrat nga shërbimet publike % %

Totali 548 608 593 0% %

Komente:Ne kete tabel jane paraqitur te hyrat e rregullta qe jan inkasuar permes Komunes

dhe qe jan futur ne sistem dhe kapin shumen:441,342.12, te hyrat nga Gjykata 81,665.00 dhe

te hyrat nga denimet ne trafik ne shumen prej 25,632.00.TOTALI i te hyrave=548,639.12.

Page 11: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

12.1 Të hyrat administrative tatimore

2009 2008 2007

Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Taksat nga regjistrimi i veturave 54

Taksat nga lejet e vozitjes

Taksat nga dokumentet e udhëtimit

Pjesëmarrja në tender 4

Taksa rrugore

Certifikatat martesore 7

Certifikatat tjera 77

Autentifikimi i dokumenteve të ndryshme 13

Taksat e gjykatës

Rikthimi i taksave të gjykatës

Totali 155 0 0

Page 12: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Shënimi 13 Grantet dhe ndihma

2009 2008 2007

€ '000 € '000 € '000

Laxhja Kapllanaj-Drenoc Asf.i rrug.Kapllanaj 12 - -

Laxhja Hazrollajve-Banje Asf.i rruges Hazrollajve 13 - -

Emri i donatorit, sipas renditjes alfabetike Emri i projektit - - -

Totali i Granteve të përcaktuara nga donatorët 25 175 409

Përshkrimi

Komente:Ne kete tabel jane paraqitur vetem grantet e shpenzuara gjate vitit 2009,kurse kemi

grante qe i kemi bartur per vitin 2010 nga: Qeveria Norvexheze per trotuarin ne Banje

6,827.99 dhe nga participimi i qytetareve 1,868.89.

Shënimi 14 Pranimet kapitale

2009 2008 2007

Natyra e pasurive € '000 € '000 € '000

Toka - -

Ndërtesa - -

Infrastruktura - -

Punishtja - -

Paijsjet - -

Totali 0 0 0

Fitimet nga shitja

Shënimi 15 Fondi i privatizimit

Page 13: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

2009 2008 2007

NPSH € '000 € '000 € '000

NPSH #1 - -

NPSH #2 - -

NPSH #3 - -

NPSH #4 - -

NPSH #5 - -

Totali 0 0 0

Fitimet nga privatizimi

Shënimi 16 Tjera

2009 2008 2007

Natyra e pranimit € '000 € '000 € '000

Depozitat e lojërave të fatit

Depozitat e Komisionit Rregulativ

Depozitat e Ministrisë së drejtësisë

Depozitat tjera

Total 0 0 0

Shënimi 17 deri në Shënimin 23

Për dallim prej shënimeve 11 -16, këto shënime të vetmin qëllim e kanë sqarimin e dallimit

material në kolonën D. IPSAS i bazuar në para të gatshme kërkon të sqarohen dallimet

materiale. Varësisht nga niveli i dallimeve, nuk kanë nevojë të gjitha kategoritë e ndarjes të

ofrojnë shpjegim, andaj mund të kërkohen ndryshime në sistemin e numërimit të shënimeve.

Kur të sqarohen dallimet e ndonjë kategorie të ndarjes, do të kërkohet përmbledhja e natyrës

së ndryshimit që ka përbërë ndryshim në atë kategori.

Page 14: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Neni 12. Obligimet raportuese sipas LMFPP

Neni 13. Shënimi 25 Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara të organizatës

buxhetore

2009

Data e

faturës Numri i faturës

Kodi

ekonomik

Afati i

pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës € '000

Total 0

Neni 14. Shënimi 26: Huatë dhe avancat e pa arsyetuara

2009

Data e lëshimit Nr i CPO Qëllimi € '000

Totali 0

VI

Page 15: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Neni 15. Shënimi 27: Përmbledhja e pasurive jo-financiare në posedim të

organizatës buxhetore

2009 2008 2007

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Ndërtesat

Toka

Pajisjet

0 0 0

2009

Kategoria e ID Kategoria € '000

Totali 0

Shënimi 28 Përmbledhja e të hyrave vetanake të bartura

2009 2008 2007

€ '000 € '000 € '000

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 140 183 240

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit sipas shënimit 13 548 608 592

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 688 791 832

Shuma e ndarë për këtë vit

Pagat dhe mëditjet (22) (22) (26)

Mallrat dhe shërbimet (163) (100) (108)

Komunalitë (2)

Transferet dhe subvencionet (60) (55) (58)

Shpenzimet kapitale (343) (474) (455)

Tjerat - - - - - -

Shuma e bartur 99 140 183

Page 16: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Neni 16. Shënimi 29: Detyrimet kontingjente

2009 2008 2007

Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime € '000 € '000 € '000

Page 17: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Neni 17. Raporte plotësuese

Shënimi 30 Harmonizimi i ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit

Ndarja

Fillestare

Buxhetore (Ligji

i Buxhetit)

Ndryshimi

sipas nenit

29 ligji nr.

03/L-048

Ndryshimi

sipas nenit

30 ligji nr.

03/L-048

Ndryshimi

sipas nenit

31 ligji nr.

03/L-048

Ndryshimet

për të hyrat

vetanake

Ndarjet finale

te buxhetit

SIMFK

Ndryshimet

e buxhetit

fillestar

Kategoria e ndarjes € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Hyrjet

Tatimet 0.0%

Të hyrat vetanake 669 809 0.0%

Grantet dhe ndihma 0.0%

Pranimet kapitale 0.0%

Fondi i privatizimit 0.0%

Tjera (Grantet e Qeveris) 5,969 6,051 0.0%

6,638 - - - - 6,860 3.3%

Daljet

Pagat dhe mëditjet 3,983 (6) 4,004 0.0%

Mallrat dhe shërbimet 678 (74) 754 0.0%Shërbimet publike 160 0 160 0.0%

Transferet dhe subvencionet 60 0 60 0.0%

Shpenzimet kapitale 1,757 (125) 1,882 0.0%

Fondi i privatizimit 0.0%

Tjera 0.0%

Totali 6,638 0 (205) 0 0 6,860 3.3%

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Komente:Ne kete tabel jane paraqitur ndryshimi ne mes te buxhetit fillestar te aprovuar nga Kuvendi i

Kosoves dhe buxhetit perfundimtar i paraqitur ne SIMFK.

VII

Page 18: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Raport i ekzekutimit të Buxhetit

Buxheti fillestar Buxheti Përfundimtar Pagesat Progresi Progresi

Përshkrimi shen. Ligji Nr 03/L-105 SIMFK në, % në, %

a b c d e=d/b f=d/c

Gjithsej Pagesat 1+2+3+4

6,637,918.14 6,860,093.55 6,618,770.49 99.71% 96.48%

Pagesat nga Granti i Përgjithshëm 1 5,968,668.14 6,016,709.58 6,005,273.06 100.61% 99.80%

Rrogat dhe Pagat 3,963,175.14 3,978,516.14 3,972,301.18 100.23% 99.84%

Mallrat dhe Shërbimet 554,083.00 586,783.40 584,576.71 105.50% 99.62%

Shpenzimet Komunale 160,832.00 160,832.04 160,789.18 99.97% 99.97%

Subvencione dhe Transferet

Investimet Kapitale 1,290,578.00 1,290,578.00 1,287,605.99 99.76% 99.76%

Pagesat nga të hyrat vetanake 2009 2 669,250.00 669,250.00 448,261.56 66.97% 66.97%

Rrogat dhe Pagat 19,378.00 19,378.00 16,074.60 82.95% 82.95%

Mallrat dhe Shërbimet 123,822.00 123,822.00 120,249.50 97.11% 97.11%

Shpenzimet Komunale

Subvencione dhe Transferet 60,000.00 60,000.00 59,974.44 99.95% 99.95%

Investimet Kapitale 466,050.00 466,050.00 251,963.02 54.06% 54.06%

Pagesat nga të hyrat vetanake të bartura 2008 3 140,437.53 140,237.92 99.85%

Rrogat dhe Pagat 6,394.39 6,394.00 99.99%

Mallrat dhe Shërbimet 42,634.55 42,483.57 99.64%

Shpenzimet Komunale

Subvencione dhe Transferet

Investimet Kapitale 91,408.59 91,360.35 99.94%

Pagesat nga Grantet e përcaktuara 4 33,696.88 24,997.95 74.18%

Rrogat dhe Pagat

Mallrat dhe Shërbimet

Shpenzimet Komunale

Subvencione dhe Transferet

Page 19: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Raport i pagesave sipas programeve

Administrata Arsimi Shendetesia

Përshkrimi shën. Programi 1 Programi 2 Programi 3 Programi XX Gjithsej Pagesat

a b c d e f=b+c+d+e+ ….

Gjithsej Pagesat 1+2+3+4

2,397,171.17 3,557,856.29 663,743.03 6,618,770.49

Pagesat nga Granti i Përgjithshëm 1 1,868,198.16 3,537,866.50 599,208.40 6,005,273.06

Rrogat dhe Pagat 497,711.33 3,107,404.21 367,185.64 3,972,301.18

Mallrat dhe Shërbimet 195,730.18 247,105.52 141,741.01 584,576.71

Shpenzimet Komunale 62,979.22 58,873.20 38,936.76 160,789.18

Subvencione dhe Transferet

Investimet Kapitale 1,111,777.43 124,483.57 51,344.99 1,287,605.99

Pagesat nga të hyrat vetanake 2009 2 370,131.14 19,989.79 58,140.63 448,261.56

Rrogat dhe Pagat 16,074.60 16,074.60

Mallrat dhe Shërbimet 69,593.68 19,989.79 30,666.03 120,249.50

Shpenzimet Komunale

Subvencione dhe Transferet 59,974.44 59,974.44

Investimet Kapitale 240,563.02 11,400.00 251,963.02

Pagesat nga të hyrat vetanake te bartura 2008 3 133,843.92 6,394.00 140,237.92

Rrogat dhe Pagat 6,394.00 6,394.00

Mallrat dhe Shërbimet 42,483.57 42,483.57

Shpenzimet Komunale

Subvencione dhe Transferet

Investimet Kapitale 91,360.35 91,360.35

Pagesat nga Grantet e përcaktuara 4 24,997.95 24,997.95

Rrogat dhe Pagat

Mallrat dhe Shërbimet

Shpenzimet Komunale

Subvencione dhe Transferet

Investimet Kapitale 24,997.95 24,997.95

Page 20: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Raport i Pranimeve sipas Programeve Administrta Shendetesia Arsimi

Përshkrimi Kodi ekonomik Programi 1 Programi 2 Programi 3 Programi XX Gjithsej Pranimet

a b c d e f=b+c+d+e+ ….

Gjithsej Pranimet

516,277.22 32,361.90 548,639.12

Tatimi I paragjykuar 40010 1,477.02 1,477.02

Tatimi ne prone 40110 124,740.54 124,740.54

Takse per regj.automjeteve 50001 53,834.49 53,834.49

Takse per regj.biznesi 50006 42,377.74 42,377.74

Takse komunale per leje ndertimi 50009 25,616.20 25,616.20

Takse per regj. E trashegimise 50011 12,148.00 12,148.00

Takse per ndrrim dest. E tokes 50012 2,053.25 2,053.25

Takse per certifikata te kurorizimit 50014 7,056.50 7,056.50

Takse per certifikata tjera ofiqaria 50016 77,057.46 77,057.46

Taksa tjera administrtative 50019 12,539.95 12,539.95

Takse per pjesemarrje ne tender 50020 3,810.00 3,810.00

Takse per lic.shitje ne rruge,kiosqe etj. 50202 2,524.00 2,524.00

Takse per shfytezimin e prones publike 50405 17,141.96 17,141.96

Participimi ne shendetesi 50409 32,361.90 32,361.90

Inspektimi ne teren(matjet) 50504 26,603.11 26,603.11

Takse nga denimet e gjykatave 81,665.00 81665.00

Takse nga denimet ne trafik 25,632.00 25,632.00

Page 21: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

Rrogat dhe

mëditjet

Mallrat dhe

shërbimet

Shpenzimet

Komunale

Subvencionet &

Transferet

Shpenzimet

Kapitale

Mbrojtja Sociale

Shërbimet e Përgjithshme Publike 24,997.95

Mbrojtja

Rendi dhe Siguria Publike

Çështjet / Marrëdhëniet Ekonomike

Mbrojtja e Mjedisit

Çështjet e Banimit dhe Komunitetit

Shëndetësia

Rekreacioni,kultura dhe Religjioni

Arsimi

TOTALI 0 0 0 0 24,997.95

Pagesat nga Fondi i Donatorëve K l a s i f i k i m i E k o n o m i k

Kla

sifi

kim

i

Fu

nk

sio

na

l

Rrogat dhe

mëditjet

Mallrat dhe

shërbimet

Shpenzimet

komunale

Subvencionet

& transferet

Shpenzimet

kapitale

Mbrojtja Sociale

Shërbimet e Përgjithshme Publike 497,711.33 195,730.18 62,979.22 1,111,777.43

Mbrojtja

Rendi dhe Siguria Publike

Çështjet / Marrëdhëniet Ekonomike

Mbrojtja e Mjedisit

Çështjet e Banimit dhe Komunitetit

Shëndetësia 367,185.64 141,741.01 38,936.76 51,344.99

Rekreacioni,kultura dhe Religjioni

Arsimi 3,107,404.21 247,105.52 58,873.20 124,483.57

TOTALI 3,972,301.18 584,576.71 160,789.18 1,287,605.99

Pagesat nga Fondi i Përgjithshëm K l a s i f i k i m i E k o n o m i k K

lasi

fik

imi

F

un

ksi

on

al

Page 22: QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF … filerepublika e kosovËs /republika kosova/ republic of kosova qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova kuvendi

17

Neni 12. Numri i punëtorëve

Departamenti

Nr i punëtorëve

në Ligjin e

buxhetit 03/L-

105

Me orar të

plotë

Me orar të

shkurtuar

Me orar të

plotë

Me orar të

shkurtuar

Zyra e kryetarit 4 4 4

Administrta dhe personeli 48 48 48

Buxhet dhe financa 18 18 18

Dshp,mbr.civile emergj.Shzsh 30 30 30

Bujqesi,pylltari,zhv.rural,inspe. 19 19 19

Kadaster,gjeodezi.urbanizem 15 15 15

Shendetesi-administrata 5 5 5

Sherb.kujdesit primar 6 6 6

inspekcioni shend.veter.san. 16 16 16

Sherbimet sociale 100 100 111

Kulture rini sport 9 9 9

Arsim-administrata 5 5 5

Arsimi parashkollor 37 37 39

Arsimi fillor 777 777 799

Arsimi I mesem 162 162 138

Nr aktual i punëtorëve

në fillim të 2009

Nr aktual i punëtorëve në

fund të 2009

Komente:Numri i puntorve eshte rritur per 11 puntor, te programi i shendetesis per shkak te bartjes

se kompetencave te QPS.ne kuader te Komunes.

VIII