Quadern d’Orientaciأ³4t E.S.O. I.E.S. Carles Salvador. Aldaia Quadern d’Orientaciأ³4t E.S.O. I.E.S

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Quadern d’Orientaciأ³4t E.S.O. I.E.S. Carles Salvador. Aldaia Quadern...

 • C S IES CARLES SALVADOR

  Curs 2010-2011

  INFORMA’T I DECIDEIX

  1- Introducció

  2- Quines són les opcions?

  3- Batxillerat

  4- Itineraris en el Carles Salvador

  5-Els estudis universitaris

  6- Cicles Formatius

  7- PDC

  8-PQPI

  Quadern d’Orientació4t E.S.O.

  I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

 • Quadern d’Orientació4t E.S.O. I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  2

  1- INTRODUCCIÓ

  A l'acabar 4ºde ESO serà quan et planteges diferents alternatives en funció d’haver obtingut o

  no el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. La decisió deus prendre-la en

  funció de:

  • Els teus interessos i preferències, es a dir, el que t’agrada.

  • El que penses de tu mateix de forma realista: possibilitats en quant a aptituds,

  destreses, constància, esforç i dedicació per a l’estudi.

  • La informació que tingues de tota l’oferta educativa i laboral. Aprofita el consell del

  professorat, el/la tutor/a, la consulta amb el psicopedagog de l’ institut, la consulta a la

  família

  • Que tingues clar la meta que vols aconseguir i el camí que has de recórrer

  I no deus prendre-la en funció de:

  • La dificultat o facilitat d’una matèria o àrea

  • L’afecte per un determinat professor o professora

  • L’elecció que formulen altres persones (els teus amics o amigues...)

  Llegeix amb cura aquest quadern i després de les sessions de Tutoria i del Departament

  d’Orientació, si necessites ampliar la informació fes-ho dirigint-te al psicopedagog. L’ institut i

  la família procurarà assessorar-te perquè formules una elecció madura i responsable, però la

  decisió és teua i estarà condicionada per l’obtenció o no del Títol de Graduat en ESO.

  2- QUINES SÓN LES OPCIONS?

  I. Si aproves: Tindràs el títol de GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. Aquest títol et

  permet

  a)Estudiar el Batxillerat (dos cursos )

  b)Estudiar cicles formatius de Grau Mitjà (dos cursos)

  c)Incorporar-te al treball

  d)Preparar oposicions (conserge, cossos auxiliars de 'administració, etc.)

 • Quadern d’Orientació4t E.S.O. I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  3

  II. Si, després de les proves extraordinàries

  de setembre, no aproves:

  a) Repetir 4t d’ESO

  b) Programa de Diversificació Curricular

  c) Obtindre un CERTIFICAT D'ESTUDIS en què s'especifica els cursos estudiats. En

  aquest cas pots:

  c.1.Realitzar un Programa de Qualificació Professional Inicial (preparació

  pràctica de cara a l'exercici d'una professió i l'accés als cicles de grau mitjà i

  una nova oportunitat d'obtenir el Títol de Graduat d'ESO)

  c.2. Incorporar-te al treball

  c.3. Incorporar-te a les Escoles Taller i Casas d'Oficis

  c.4. Amb 17 anys complits en l’any natural, fer Prova d’Accés per a Cicles

  Formatius de Grau Mitjà. El contingut de la prova és d’un nivell de Secundària

  c.5. Escola d’adults on es preparen les Proves lliures per obtindre el Títol de

  Graduat en Secundària

  c.6. Amb 18 anys accés a l’exèrcit.

  3- BATXILLERAT

  I. El Batxillerat té dos anys de duració. Es disposa de quatre cursos acadèmics, com a màxim,

  per a aprovar els dos anys de Batxillerat. Per això, si durant algun dels cursos acadèmics

  s’accedeix a un treball o es pateix alguna malaltia prolongada s’haurà de sol·licitar a la Direcció

  del Centre, abans del mes d’abril, la renúncia de matrícula perquè aquest no compte a efectes

  de limitacions de convocatòria.

  II. L'estudiant haurà de triar entre 3 modalitats de Batxillerat. Aquesta elecció determinarà en

  gran manera els estudis posteriors.

  •Artístic

  •Científic i Tecnològic

  •Humanitats i Ciències Socials

  III. L'organització de les modalitats s'estableix per mitjà de:

  a)Matèries Comunes: a totes les modalitats que contribueixen a la formació general de

  l'alumne.

  b)Matèries de Modalitat: proporcionen una formació més especialitzada.

  c)Matèries Optatives: afavoreixen els interessos dels alumnes

 • Quadern d’Orientació4t E.S.O. I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  4

  Primer curs

  Matèries comunes (sis matèries)

  Llengua Valenciana i Literatura I Llengua Castellana i Literatura I

  Llengua Estrangera I Filosofia i Ciutadania

  Ciències per al Món Contemporani Educació Física

  Tutoria (obligatòria)

  Religió (opcional)

  Matèries de modalitat (tres matèries)

  Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències

  i Tecnologia

  Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

  Via d’Arts plàstiques, Imatge i Disseny

  Via d’Arts escèniques, Música i

  Dansa

  -Dibuix Artístic I -Dibuix tècnic I -Volum -Cultura audiovisual

  -Cultura audiovisual -Anatomia aplicada -Anàlisi Musical I -Arts escèniques

  -Matemàtiques I -Física i Química -Biologia i Geologia -Tecnologia Industrial I -Dibuix tècnic I

  -Llatí I -Història del Món Contemporani -Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I -Grec I -Economia

  Matèries optatives (Una matèria)

  Comunes per a totes les modalitats

  Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències

  i Tecnologia

  Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

  -Segona Llengua estrangera I -Tecnologies de la informació i la comunicació I -Valencià: llengua i imatge -Castellà: llenguatge i documentació -Anglès pràctic -Geografia i Història de la Comunitat Valenciana -Economia de la Comunitat Valenciana -Patrimoni musical a la Comunitat Valenciana -Psicopedagogia -Fonaments de Dret -Fonaments lèxics de les Ciències i de la Tècnica

  -Estètica de les arts -Matemàtiques de la forma -Informàtica per a les Arts

  -Mètodes científics -Ciència dels materials

  -Antropologia

 • Quadern d’Orientació4t E.S.O. I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  5

  La matèria optativa podrà ser una matèria optativa específica de la modalitat elegida, una

  matèria optativa comuna a totes les modalitats, o també podrà ser una matèria de modalitat,

  ja siga de la modalitat elegida per l’alumne o alumna, o d’una modalitat diferent.

  L’alumnat haurà de considerar que en segon curs hi ha una sèrie de matèries incompatibles a l’efecte d’avaluació si no s’han superat les matèries corresponents de primer curs.

  Segon curs

  Matèries comunes (cinc matèries)

  Llengua Valenciana i Literatura II* Llengua Castellana i Literatura II*

  Llengua Estrangera II* Història d’Espanya

  Història de la Filosofia

  Tutoria (obligatòria)

  Matèries de modalitat (tres matèries)

  Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències

  i Tecnologia

  Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

  Via d’Arts plàstiques, Imatge i Disseny

  Via d’Arts escèniques, Música i

  Dansa

  -Dibuix Artístic II* -Història de l’Art -Disseny -Tècniques d’Expressió Graficoplàstica -Dibuix tècnic II* -Literatura Universal

  -Història de la Música i de la Dansa -Literatura Universal -Anàlisi Musical II* -Llenguatge i Pràctica Musical -Història de l’Art

  -Matemàtiques II* -Física * -Química* -Biologia* -Tecnologia Industrial II* -Electrotècnia * -Dibuix tècnic II* -Ciències de la Terra i Mediambientals*

  -Llatí II* -Història de l’Art -Geografia -Literatura Universal -Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II* -Grec II * -Economia de l’Empresa

  Matèries optatives (Una matèria)

  Comunes per a totes les modalitats

  Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències

  i Tecnologia

  Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

  -Segona Llengua estrangera II* -Tecnologies de la informació i la comunicació II* -Valencià: habilitats comunicatives -Castellà: habilitats comunicatives -Educació fisicoesportiva i salut

  -Anglès pràctic per a les arts -Tallers artístics -Volum II* -Escenografia -Ampliació dels sistemes de representació gràfica i tècnica

  -Anglès pràctic per a les ciències i la tecnologia -Tècniques de laboratori fisicoquímiques -Geologia* -Física aplicada -Biologia humana

  -Anglès pràctic per a les humanitats i les ciències socials -Sociologia -Fonaments de direcció d’empresa -Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

 • Quadern d’Orientació4t E.S.O. I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  6

  La matèria optativa podrà ser una matèria optativa específica de la modalitat elegida,

  una matèria optativa comuna a totes les modalitats, o també podrà ser una matèria de

  modalitat, ja siga de la modalitat elegida per l’alumne o alumna, o d