of 2 /2
Ngô Quang Hiệp 07/11/1995 Sinh viên SĐT : 0914920322 Email : [email protected] Địa chỉ : 26/670/43 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội CHỨC VỤ ỨNG CỬ Nhân viên bán hàng MỤC TIÊU - Có thêm kinh nghiệm làm việc , giao tiếp với khách hàng. - Nâng cao hiểu biết và tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ. KINH NGHIỆM - Sinh viên còn đang đi học, có mong muốn tìm công việc part time. HỌC VẤN Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Khoa Điện Tử - Truyền Thông - Sinh viên năm 3. - Điểm trung bình môn 7.5. - Đạt học bổng cấp trường. KỸ NĂNG Kỹ năng làm việc nhóm Khả năng tiếp thu Kỹ năng giao tiếp Chịu áp lực cao Tiếng Anh giao tiếp SỞ THÍCH - Trải nghiệm công nghệ.

Quang Hiep CV

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CV xin viec

Text of Quang Hiep CV

Ng Quang Hip 07/11/1995

Sinh vinST : 0914920322 Email : [email protected] ch : 26/670/43 Ng Gia T, Long Bin, H Ni

CHC V NG C Nhn vin bn hng

MC TIU C thm kinh nghim lm vic , giao tip vi khch hng. Nng cao hiu bit v tip xc nhiu hn vi cng ngh.

KINH NGHIM - Sinh vin cn ang i hc, c mong mun tm cng vic part time.

HC VNi hc Kinh T K Thut Cng Nghip Khoa in T - Truyn Thng Sinh vin nm 3. im trung bnh mn 7.5.

t hc bng cp trng.

K NNGK nng lm vic nhmKh nng tip thuK nng giao tipChu p lc cao

Ting Anh giao tip

S THCH - Tri nghim cng ngh.

- Cu lng , bng.

- Nghe nhc.