QUÍMICA 2n de BATXILLERAT - Fisiquim's Weblog ?· de desembre, per a la millora de la qualitat educativa…

 • Published on
  12-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Gener de 2017

  PRECISIONS AL PROGRAMA DE QUMICA DE BATXILLERAT EN

  RELACI AMB LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT DEL

  CURS 2016-17

  Fins al curs 2015-16 les proves daccs a la Universitat de Qumica estaven adaptades al

  currculum establert al Decret 82/2008, de 25 de juliol (BOIB d1 dagost). Aquest decret constitua el

  desplegament dall que disposava la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig (BOE de 4 de maig) i

  integrava el que regulava el Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre (BOE de 6 de novembre), pel

  qual sestablien els ensenyaments mnims corresponents al batxillerat.

  A partir del curs 2016-17 aquestes proves han d'estar adaptades a la Llei orgnica 8/2013, de 9

  de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE nm. 295, de 10 de desembre), que

  modifica larticle 6 de la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci (BOE nm. 106, de 4 de

  maig), per definir el currculum com la regulaci dels elements que determinen els processos

  densenyament-aprenentatge per a cadascun dels ensenyaments.

  Els continguts de Qumica estan determinats al Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, i

  als annexos del Decret 35/2015, de 15 de maig (BOIB nm. 73, de 16 de maig), que estableix el

  currculum del batxillerat a les Illes Balears.

  El curs 2016-17 s un curs de transici, i mitjanant aquest document es volen fer les

  precisions als continguts de Qumica per a la prova que es realitzar a final del batxillerat utilitzant

  com a punt de partida el document Precisions al programa de qumica del batxillerat en relaci a les

  proves daccs a la Universitat del curs 2009-2010, que es va aprovar el mes de novembre de 2009, i

  fent totes les modificacions necessries per adaptar-lo al nou decret del currculum de batxillerat de

  les Illes Balears.

  Els alumnes sexaminaran dels continguts impartits a segon curs de batxillerat. De totes

  maneres, sha afegit un tema 0 (recordatori de primer de batxillerat) amb aspectes necessaris per a la

  resoluci dalgun tipus de problemes i/o qestions relatius al contingut de segon de batxillerat.

  Aquest document s una concreci del contingut de la matria de Qumica amb vista a la

  prova que es realitzar al final del batxillerat. En cap cas, per, no ha de condicionar lensenyament a

  les aules, on shan de dur a terme activitats que no totes es poden valorar en aquesta prova. Tampoc

  no sespecifiquen totes les habilitats, destreses, actituds i competncies que necessriament han de ser

  treballades a laula.

  Per tal de clarificar aquests continguts, en relaci amb la prova daccs, es proposa el

  document segent. Aquest document va ser aprovat a la reuni de coordinaci de les PAU amb els

  centres de les Illes Balears del dia 12 de gener de 2017.

  A) DE CARCTER GENERAL

  Formulaci Tant la formulaci inorgnica com l'orgnica poden aparixer implcitament a les qestions o els

  problemes, com tamb estar incloses en una pregunta especfica de formulaci. No hi estan inclosos

  els composts de coordinaci.

 • Gener de 2017

  En el cas d'una pregunta explcita de formulaci, l'alumne podr anomenar un compost amb qualsevol

  tipus de nomenclatura acceptada per les normes de la IUPAC 2005. Per, a l'hora de formular un

  compost, el nom estar d'acord amb els criteris de nomenclatura indicats al bloc 0.

  Prctiques de laboratori Les segents prctiques de laboratori estan incloses a la prova:

  - Reconeixement i utilitat de material de laboratori. - Preparaci de dissolucions. - Determinaci de la calor de reacci: cid clorhdric amb hidrxid de sodi (opcional). - Valoraci cid-base: vinagre amb hidrxid de sodi. - Estudi de piles electroqumiques: pila Daniell. - Realitzaci duna valoraci redox: permanganat de potassi amb aigua oxigenada (opcional). El material de laboratori est detallat en un altre document adjunt aprovat pel Seminari de Qumica

  labril de 2016.

  Relacions cincia, tecnologia, societat i ambient (CTSA) Els continguts referits als temes CTSA inclosos als continguts sn als diferents temes del currculum

  de qumica.

  1. Procs Haber per a lobtenci industrial de lamonac.

  2. cid-base. Neteja i cosmtics.

  3. Contaminaci ambiental.

  4. Corrosi del ferro i la seva prevenci.

  5. Nous materials orgnics.

  6. Semiconductors i superconductors.

  7. Partcules subatmiques.

  8. Piles de combustible.

  Preguntes competencials A la prova es poden demanar preguntes competencials l'estructura de les quals, aix com diferents

  exemplificacions, es troben al document adjunt, que es va aprovar a la reuni de coordinaci del mes

  de novembre de 2010.

  Normes de seguretat i tractament de residus al laboratori de qumica Els continguts mnims referits a la seguretat al laboratori es troben en un document adjunt aprovat a la

  reuni de coordinaci de les PAU amb els centres de les Balears del dia 8 de maig de 2003. Els

  pictogrames es varen actualitzar a la reuni del dia 5 de novembre de 2014.

  B) DE CARCTER ESPECFIC La relaci segent inclou una srie d'orientacions sobre l'assignatura de Qumica en les quals es

  resumeix d'una manera concreta el que l'alumnat ha de saber i saber fer per a la prova de final de

  batxillerat i per accedir amb garanties a la Universitat, almenys respecte a lassignatura de Qumica.

  Els continguts que figuren en aquestes orientacions s'han d'emprar nicament a lefecte de les proves

  de final de batxillerat.

  0. RECORDATORI DE PRIMER DE BATXILLERAT - Equaci general dels gasos ideals. - Dissolucions. Maneres de calcular la concentraci (M, %, x). - Estequiometria (reactiu limitant, puresa, rendiments, reaccions consecutives). - Termoqumica

 • Gener de 2017

  Magnituds termodinmiques: calor, treball, energia interna, entalpia, entropia i energia lliure de

  Gibbs.

  Entalpies de formaci estndard, entalpies de reacci i entalpies d'enlla.

  - Equacions termoqumiques. Processos endotrmics i exotrmics. - Aplicaci de la llei de Hess. Entalpia d'enlla. - Espontanetat de les reaccions qumiques: relacions entre H, S i G.

  - Formulaci inorgnica. (Hi ha un document ms extens que va elaborar el Seminari de Qumica i es va presentar a la reuni de coordinaci de novembre de 2014.)

  - Hidrurs metllics. Nomenclatura, prefixos multiplicadors i nombre d'oxidaci. - Hidrurs no metllics. Nomenclatura, prefixos multiplicadors i nombre d'oxidaci. - Hidrxids. Nomenclatura, prefixos multiplicadors i nombre d'oxidaci. - xids. Nomenclatura, prefixos multiplicadors i nombre d'oxidaci. - Perxids. Nomenclatura tradicional i sistemtica. - Combinacions binries no metall - no metall i no metall - metall. Nomenclatura, prefixos

  multiplicadors i nombre d'oxidaci.

  - cids oxocids simples. Nomenclatura tradicional i nomenclatura d'hidrogen. - cids polihidratats. Nomenclatura tradicional (els prefixos meta- i di- sn obligatoris, el

  prefix orto- no ho s) i nomenclatura d'hidrogen.

  - Sals poliatmiques - Neutres. Nomenclatura tradicional amb el nombre d'oxidaci i de composici.

  - cides. Nomenclatura tradicional amb el nombre d'oxidaci i de composici.

  - Ions: Nomenclatura tradicional i de composici.

  Objectius - Conixer els conceptes i saber aplicar-los a la resoluci de problemes numrics.

  Precisions No sn prescriptius el pes equivalent, la normalitat i la molalitat.

  1. ESTRUCTURA ATMICA I CLASSIFICACI PERIDICA DELS ELEMENTS

  - Model atmic de Rutherford. Les seves limitacions. Model atmic de Bohr. - Orgens de la teoria quntica. Hiptesis de Planck. Efecte fotoelctric. - Bases de la mecnica quntica: la hiptesi de De Broglie i el principi dincertesa de Heisenberg. - Introducci al model quntic. Nombres quntics i orbitals atmics (geometria dels orbitals s i p). - Partcules subatmiques. - Nivells energtics i configuracions electrniques: principi dAufbau, principi d'exclusi de Pauli i

  principi de mxima multiplicitat de Hund.

  - La taula peridica actual. Justificaci electrnica. - Propietats peridiques: radi atmic i inic, energia d'ionitzaci, afinitat electrnica i

  electronegativitat.

  Objectius - Conixer les limitacions dels models de Rutherford i Bohr. - Relacionar nombres quntics amb orbitals. - Conixer els conceptes i relacionar-los, especialment els referents a: configuraci

  electrnica - sistema peridic - propietats peridiques.

  Precisions - No s preceptiva la introducci quantitativa dels postulats de Bohr. - Es tractaran de forma qualitativa lefecte fotoelctric, la hiptesi de Planck i la hiptesi de

  De Broglie.

  - Partcules subatmiques (incls al CTSA).

 • Gener de 2017

  2. LENLLA QUMIC I PROPIETATS DE LES SUBSTNCIES

  - Enlla inic. Concepte de xarxa cristallina i concepte d'ndex de coordinaci. Energia reticular. Cicle de Born-Haber. Propietats dels composts inics: duresa, punt de fusi, solubilitat i

  conductivitat elctrica.

  - Enlla covalent. Model de Lewis, teoria de l'enlla de valncia (enlla i ), geometria de molcules senzilles (per ex. BeF2, BF3, CH4, NH3, H2O) segons el mtode de la repulsi de parells

  d'electrons de la capa de valncia i/o hibridaci d'orbitals (sp, sp2 i sp

  3). Polaritat dels enllaos i

  les molcules.

  - Interaccions entre les molcules: forces de Van der Waals i enlla per pont d'hidrogen. - Propietats dels composts covalents moleculars i xarxes covalents: punt de fusi i ebullici,

  solubilitat, conductivitat elctrica i duresa.

  - Enlla metllic. Propietats dels composts metllics: brillantor, ductilitat i malleabilitat, conductivitat trmica i elctrica. Semiconductors i superconductors.

  Objecti

Recommended

View more >