Quأ­mica 1r Batxillerat - XTEC Mescles i solucions Quأ­mica 1r Batxillerat Classes de mescles Podem

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Quأ­mica 1r Batxillerat - XTEC Mescles i solucions Quأ­mica 1r Batxillerat Classes de mescles...

 • Mescles i solucions Química 1r Batxillerat

 • Classes de mescles

  Podem classificar la matèria de tantes maneres com criteris establim. En la unitat anterior ja en vam fer una primera classificació, segons el seu estat físic (estructura interna), en sòlida, líquida i gasosa. En aquesta unitat la classificarem d’acord amb la composició en dos grans grups: matèria homogènia i matèria heterogènia.

 • Classificació de les substàncies materials

 • Alguns tipus de mescles heterogènies especials

  Col·loides: les partícules tenen una grandària compresa entre 0,1 µm i 0,001µm i mai sedimenten. Suspensió: és una mescla on un sòlid es dispersa en un fluid. Les partícules tenen una grandària compresa entre 0,1 µm i 10 µm. Emulsió: formada per líquids immiscibles. Les partícules tenen una grandària superior a 0,001µm.

 • Mètodes de separació de mescles

  • Decantació: permet separar, un sòlid mesclat heterogèniament d'un líquid en el qual és insoluble o bé dos líquids immiscibles de densitat.

 • Mètodes de separació de mescles

  • Filtració: permet separar mescles heterogènies de sòlid amb líquid, mitjançant els filtres.

 • Mètodes de separació de mescles

  • Cristal·lització: és una operació que permet separar un solut sòlid que està dissolt en un líquid, mitjançant la formació de cristalls del sòlid per la vaporització del líquid.

 • Mètodes de separació de mescles

  Destil·lació: procediment que permet separar dos components solubles entre ells, és a dir, miscibles, i amb punts d’ebullició diferents.

 • Mètodes de separació de mescles

  Cromatografia: és un mètode de separació basat en que els components d’una mescla es mouen a diferent velocitat pel mateix suport.

 • Solucions

  Les dissolucions o solucions són mescles homogènies de dues substàncies o més.

  Dissolució = solut + dissolventDissolució = solut + dissolvent Component 1= solut, substància que es dissol. Normalment es troba en menor proporció i s’associa a un sòlid. Component 2= dissolvent, substància que dissol, que engloba el solut. Normalment es troba en major proporció i s’associa a un líquid.

 • Exemples de dissolucions de dos components

 • La concentració de les dissolucions

  Percentatge en massa

  Percentatge en volum

 • La concentració de les dissolucions

  Fracció molar

 • La concentració de les dissolucions

  Molaritat (M)

  M= molsde solut litre de dissolució

  Molalitat (m)

  m= mols de solut quilograms de dissolvent

 • Exemples

  Es dissolen 15 g de sulfat de sodi en 100 g d’aigua. Expressa la concentració en tant per cent en massa.

  Massa de solut: 15 g de sulfat de sodi Massa de solució:

  15 g de Na2SO4 + 100 g d'H2O =115 g

  % massa = % 15 115

  ·100=13,04

 • Exemples

  Quin és el percentatge en volum d’una dissolució que s’ha preparat dissolent 50 ml d’alcohol en 250 ml d’aigua? R: 16,6%

  Volum de solut: 50 ml d’alcohol Volum de solució:

  50 ml d’alcohol + 250 ml d'H2O =300 ml

  % volum = % 50 300

  ·100=16,67

 • Exemples

  Una dissolució té 100 ml.d’aigua i 10 g de NaCl. Determineu el % en pes

  Massa de solut = 10 g Massa de dissolvent = 100g Massa de dissolució = 10g + 100g = 110 g

  % de solut = %

  grams de solut grams dissolució

  · 100= 10g 110 g

  · 100=9, 09

 • Exemples

  Calculeu els grams de solut que hi ha en 500g de Calculeu els grams de solut que hi ha en 500g de dissolució del 9 %dissolució del 9 %

  Massa de dissolució = 500 g % de solut = 9 %

  500 grams dissolució · 9 grams de solut 100 grams dissolució

  =45 grams de solut

 • Exemples

  Calculeu el dissolvent que hi ha en 400g de dissolució del Calculeu el dissolvent que hi ha en 400g de dissolució del 20 %20 %

  Massa de dissolució = 400 g % de solut = 20 %

  400 grams dissolució · 20 grams de solut 100 grams dissolució

  =80 grams de solut

  400 g dissolució - 80 g solut = 320 g dissolvent

 • Exemples Mesclem 80 g d’alcohol i 120 g d’aigua. La densitat de l’alcohol és 0,780 g/ml i la densitat de la mescla és 0,90 g/ml. Determineu el % en volum d’alcohol.

  80 g d'alcohol 1ml d'alcohol 0,78 g d'alcohol

  200 g de mescla 1ml de mescla 0,90 g de mescla

  100 46,15% volum ⋅

  ⋅ ⋅ =

  alcohol 80 g

  aigua 120 g

  mescla

  200 g

 • Exemples Calculeu la fracció molar de solut i de dissolvent (Xs i Calculeu la fracció molar de solut i de dissolvent (Xs i Xd) de 11,7g de NaCl en 88,3 g d’aiguaXd) de 11,7g de NaCl en 88,3 g d’aigua

  11,7 gNaCl 1mol 58,5gNaCl

  0,2 molsNaCl⋅ = 88,3gH O 1molH O 18gH O

  4,90 molsH O 2

  2

  2 2

  ⋅ =

  X 0,2 mols de solut (0,2 4,90) mols totals

  0,04s = + =

  X 4,9 mols de dissolvent (0,2 4,90) mols totals

  0,96 d

  = +

  =

  En general, X X 1; efectivament: 0,04 0,96 1s d+ = + =

 • Exemples

  Calculeu la Molaritat d’una dissolució aquosa que conté Calculeu la Molaritat d’una dissolució aquosa que conté 11,7g de NaCl en 100 ml de dissolució11,7g de NaCl en 100 ml de dissolució

  11,7 gNaCl 1molNaCl 58.5gNaCl

  100ml(dissolucio ) 1litre

  1000ml

  2 mols/ l ⋅

  ′ ⋅ =

  M mols (solut) litre (dissolucio )

  = ′

 • Exemples

  Determineu els grams de sal que cal pesar a la balança per Determineu els grams de sal que cal pesar a la balança per preparar 200 ml d’una dissolució 0,05 M en nitrat de sodipreparar 200 ml d’una dissolució 0,05 M en nitrat de sodi

  M mols (solut) litre (dissolucio )

  = ′

  200cm 1litre 1000cm

  0,05mols 1litre

  85gNaNO 1mol

  0,85gNaNO3 3 3

  3 ⋅ ⋅ ⋅ =

 • Exemples

  Calculeu la molalitat d’una dissolució aquosa que conté Calculeu la molalitat d’una dissolució aquosa que conté 11,7g de NaCl en 100 ml de dissolució11,7g de NaCl en 100 ml de dissolució

  100 g de dissolució - 11,7 g de solut = 88,3 g de dissolvent

  mols/Kg2,26

  O2H0001

  O2H1O2Hg88,3

  NaClg58,5 NaClmol1NaClg11,7

  m = ⋅

  ⋅ =

  g

  Kg