QUMICA 2 BATXILLERAT - blocs.xtec. 2 BATXILLERAT INTRODUCCI ALS MTODES ESPECTROSCPICS PER A L’ANLISI DE SUBSTNCIES. Models atmics

Embed Size (px)

Text of QUMICA 2 BATXILLERAT - blocs.xtec. 2 BATXILLERAT INTRODUCCI ALS MTODES ESPECTROSCPICS PER A...

 • QUMICA 2 BATXILLERAT

  INTRODUCCI ALS

  MTODES ESPECTROSCPICS

  PER A LANLISI DE

  SUBSTNCIES

 • Models atmics

 • Models atmics

 • Models atmics

 • Models atmics

 • Models atmics

  http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/linesp16.swf

  El model quntic de Bohr explica:

  Els espectres discontinus d'absorci i emissi de l'hidrogen, on noms apareixen

  radiacions en algunes freqncies determinades.

 • Models atmics

 • Models atmics

  Espectre d'emissi de l'hidrogen

  Espectre d'absorci de l'hidrogen

  Per veure els espectres d'emissi i d'absorci dels elements qumics:

  http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/

 • Models atmics

 • Models atmics

  Revisar presentaci: http://www.slideshare.net/joseangelb7/models-atmics-ies-badalona-vii

 • Transicions electrniques tom d'hidrogen

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

  Aquesta tcnica s'utilitza sobretot per analitzar mostres que continguin molcules

  aromtiques (derivats del benz, amb dobles enllaos conjugats, etc.) ja que

  aquests absorbeixen intensament els fotons UV-visible.

  cid carmnic ndigo

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

  Color de les substncies

  Per tal que una substncia tingui color, ha

  d'absorbir llum visible (radiaci electromagntica

  de 350 a 800 nm)

  El color que veiem s la suma de les longituds

  d'ona que no han estat absorbides (reflectides i/o

  transmeses).

  Si una substncia absorbeix intensament en una

  zona de l'espectre visible, el color que veurem ser

  el color complementari a l'absorbit (veure cercle

  cromtic).

  - Absorci total: color negre

  - Reflexi total: color blanc

  - Transmissi total (no absorbeix de 350 a 800 nm):

  incolor

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

  zona de l'espectre que no absorbeix: el verd

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

  Fenolftalena

  http://www.chemguide.co.uk/analysis/uvvisible/theory.html

 • Espectroscpia d'ultraviolat-visible

  Anlisi quantitativa: amb l'ajuda d'un

  espectrofotmetre UV-visible es pot

  determinar la concentraci d'una

  substncia en dissoluci.

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  La RMN es basa en la interacci entre nuclis atmics sota la influncia dun camp

  magntic extern i un camp electromagntic duna freqncia determinada (ones de

  rdio).

  La RMN sutilitza rutinriament en tcniques avanades dobtenci dimatges mdiques, com

  en la Imatge per Ressonncia Magntica, i tamb com a eina espectroscpica per obtenir

  dades fsiques i qumiques de compostos qumics.

  Aix com els espectres dinfraroig subministren informaci sobre la presncia o absncia de

  grups funcionals en les substncies que sanalitzen, els espectres de RMN de prot (tamb

  hi s la RMN daltres elements, especialment la de carboni, que nosaltres no estudiarem) ens

  informaran del nombre, la naturalesa i lambient que rodeja als hidrgens duna

  molcula.

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  La RMN est relacionada amb el nucli dels toms.

  Tots els nuclis dels elements tenen crrega i massa (protons i neutrons) i els que posseeixen

  un nombre atmic imparell o/i un nombre mssic imparell tamb tenen espn, de forma similar

  a lespn dels electrons.

  Nuclis amb spin: 11H,13

  6C,14

  7N i17

  8O.

  Nuclis sense spin: 126C,16

  8O. .

  Qualsevol nucli que tingui espn es pot estudiar per RMN. Noms veurem la RMN de 1H.

  Un prot (1H) t nombre quntic despn i pot considerar-se com un imant petitet. En

  absncia dun camp magntic, tots els hidrgens estan orientats a latzar en totes les

  direccions. En presncia dun camp magntic lespn del prot adopta dues possibles

  orientacions, una en la direcci i sentit del camp extern, de menor energia, i una altra en sentit

  contrari al camp, de major energia. La diferncia denergia daquestes dues orientacions s

  proporcional a la intensitat del camp magntic extern (B0)

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  La RMN est relacionada amb el nucli dels toms.

  Els nuclis es comporten com a petits imants que, en situar-se en camps magntics externs, es

  poden orientar a favor (parallels) o en contra (antiparallets) al camp magntic. Els nuclis

  orientats en parallel tenen una energia inferior als situats en antiparallel.

  Hi ha una mica ms del 50% dels nuclis orientats en parallel. Si s'aplica una radiaci

  electromagntica de radiofreqncia a una mostra, alguns dels nuclis absorbeixen energia i

  passen de la posici de parallel a antiparallel.

  L'energia i, per tant, la freqncia de la radiaci necessria depn de la intensitat del camp

  magntic on es troben els nuclis. Aquest valor depn del camp extern i dels camps locals

  deguts als electrons dels toms vens i dels grups que formen la molcula, que hi

  contribueixen amb petits camps magntics.

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  Quant ms potent s el camp magntic aplicat, ms gran s la separaci entre els nivells

  denergia dels espins i ms alta s la freqncia de les ones de rdio absorbides.

  Camp magntic extern

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  En el cas de lespectroscpia de RMN dhidrogen lenergia necessria,

  s a dir, la freqncia, per a aconseguir el canvi dorientaci de lespin

  nuclear es troba en la zona de radiofreqncia de lespectre

  electromagntic (300-600 MHz) i els camps magntics aplicats en

  valors entre 7 i 14 T (Tesla).

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  Un espectrmetre de RMN consta d'un imant que produeix un camp magntic fort,

  un emissor de radiofreqncies, un detector i un enregistrador.

  La mostra es posa entre els pols de l'imant, es mant el camp magntic constant i

  s'hi aplica un pols electromagntic dins de les radiofreqncies.

  En aplicar el pols de radiofreqncia hi haur protons de la mostra que passaran de

  l'estat de baixa energia (parallel) al d'alta energia (antiparallel).

  Quan alguns d'aquests protons retornin al nivell inferior d'energia emetran radiaci

  de la freqncia que correspon a la diferncia d'energia, E.

  La radiaci emesa s la que es detecta i dna lloc a l'espectre.

  La radiaci s feble i el procs s'ha de repetir molts cops en una successi rpida

  per tal de produir un registre acurat.

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  Depenent de l'entorn molecular on es troba el prot, el camp magntic a qu

  estar sotms ser lleugerament diferent.

  Els protons amb diferents entorns necessitaran diferent energia per passar de la

  posici de parallel a antiparallel, i per tant, absorbiran diferents freqncies de

  radiaci.

  Com a resultat, apareixeran diferents pics RMN a l'espectre, que ens permetran

  diferenciar els diferents tipus d'hidrogen que hi ha a cada molcula, aix com el

  seu nombre.

  Les posicions de ressonncia dels hidrgens

  es mesuren per comparaci amb la posici

  dels protons duna substncia de referncia,

  normalment els 12 hidrgens equivalents del

  tetrametilsil (TMS, (CH3)4Si). Els seus 12

  protons ressonen donant un senyal nic i ntid

  a camps ms alts que qualsevol altre compost

  orgnic, ja que el silici s ms electropositiu

  que els toms dels compostos orgnics. El

  senyal de TMS no interfereix i apareix a

  lextrem de lespectre de major camp. (desplaament qumic)

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  El desplaament qumic s adimensional i es dna en parts per mili (ppm). Al pic del

  TMS se li assigna un valor de = 0,000 ppm, i es defineix una escala fins a = 12 ppm.

  Daquesta manera el desplaament qumic dun prot determinat s sempre el mateix en

  les mateixes condicions (dissolvent, temperatura, etc.), i no depn de la freqncia de

  laparell utilitzat en la mesura.

  Intervals aproximats de desplaaments qumics de 1H situats en distints ambients

  qumics.

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  (desplaament qumic)

  L'rea de cada pic s proporcional al nombre de protons de cada tipus.

  En l'espectre apareix un pic corresponent al tetrametilsil (TMS), que

  s'ha escollit com a referncia. La distncia a la qual se situa un pic

  respecte al del TMS s'anomena desplaament qumic.

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  Espectre de RMN d'un lquid incolor de frmula molecular C2H6O. Quina s l'estructura del

  lquid?

  Possibles ismers de frmula molecular?

  lnia integrada (proporcional a

  les rees dels pics, informa del

  nombre de protons)

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)

  Exercicis

  1. Per qu creus que l'espectre de RMN del tetrametilsil (TMS) amb dotze

  hidrgens t noms un pic mentre que el metanol en t dos?

  2. L'espectre de RMN del metoxiet, CH3OCH2CH3, quants pics creus que tindr?

  Quina proporci tindran les rees dels pics?

  1. Els 12 H del tetrametilsil tenen el mateix entorn, mentre que en el metanol per

  una banda hi haur els 3 H del grup metil i per l'altra el H de l'hidroxil.

  2. L'espectre de RMN del metoxiet tindr 3 pics, amb una proporci 3:2:3.

 • Ressonncia magntica nuclear (RMN)