of 16 /16
1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II Predavanje 1 2. ožujka 201 4 . 2 MATERIJALNA IMOVINA Zemljište i šume, Građevinski objekti, Postrojenja i oprema, Alati, pogonski i uredski namještaj, transportna sredstva, Višegodišnji nasadi, Osnovno stado, Materijalna imovina u pripremi, Stambene zgrade i stanovi, Ostala materijalna imovina, Predujmovi MRS 16 – Nekretnine postrojenja i opremu treba priznati kao imovinu: a) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom pritjecati u poduzeće, b) kada se trošak sredstva može pouzdano izmjeriti

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

  • Upload
    dodang

  • View
    229

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez...

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

1

1

RAČUNOVODSTVO ZA

PODUZETNIKE II

Predavanje 12. ožujka 2014.

2

MATERIJALNA IMOVINA

Zemljište i šume,

Građevinski objekti,

Postrojenja i oprema,

Alati, pogonski i uredski namještaj, transportna sredstva,

Višegodišnji nasadi,

Osnovno stado,

Materijalna imovina u pripremi,

Stambene zgrade i stanovi,

Ostala materijalna imovina,

Predujmovi

MRS 16 – Nekretnine postrojenja i opremu treba priznati kao imovinu:

a) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom

pritjecati u poduzeće,

b) kada se trošak sredstva može pouzdano izmjeriti

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

2

3

ZEMLJIŠTA I ŠUME

Prirodna bogatstva

Nabava se evidentira preko konta ulaganja u prirodna

bogatstva u pripremi,

Vrijednost: trošak nabave i ovisni troškovi – takse,

porez na promet nekretnina (5%), provizije

posrednicima, …

Kad se proces nabave završi, stavljaju se u upotrebu,

Neograničeni vijek trajanja – ne amortiziraju se

4

ZEMLJIŠTA

S prodavateljem poljoprivrednog zemljišta sklopljen je kupoprodajni ugovor na

iznos 250.000 kn.

1. Sukladno ugovoru o kupnji zemljišta prodavatelju je uplaćen predujam

125.000 kn.

2. Prema rješenju Porezne uprave plaćen je porez na promet nekretnina 12.500

kn (250.000*5%)

3. Od poslovnog subjekta G stigla je faktura za uknjižbu zemljišta na iznos od

14.000 kn + PDV.

4. Nakon prijenosa vlasništava, primljen je od prodavatelja račun na 250.000 kn.

5. Zemljište je predano na upotrebu.

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

3

5

ZEMLJIŠTA S prodavateljem poljoprivrednog zemljišta sklopljen je kupoprodajni ugovor na iznos 250.000 kn.

1. Sukladno ugovoru o kupnji zemljišta prodavatelju je uplaćen predujam 125.000 kn.

2. Prema rješenju Porezne uprave plaćen je porez na promet nekretnina 12.500 kn (250.000*5%)

3. Od poslovnog subjekta G stigla je faktura za uknjižbu zemljišta na iznos od 14.000 kn + PDV.

4. Nakon prijenosa vlasništava, primljen je od prodavatelja račun na 250.000 kn.

5. Zemljište je predano na upotrebu.

0160 – Predujmovi za zemljišta 1000 – Žiroračun 0150 – Ulaganja u tijeku – za zemljišta

(1) 125.000 125.000 (6) So X 125.000 (1) (2) 12.500 276.500 (5)

12.500 (2) (3) 14.000

(4) 250.000

1820 – Potraživanja za pretporez 221 – Dobavljači u zemlji 0100 – Poljoprivredno zemljište

(3) 3.500 (6) 125.000 17.500 (3) (5) 276.500

250.000 (4)

6

GRAĐEVINSKI OBJEKTI (NEKRETNINE),

POSTROJENJA I OPREMA

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema dugotrajna su materijalna imovina koju

poslovni subjekt posjeduje:

za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci robe ili usluga,

za iznajmljivanje drugima,

ili u administrativne svrhe,

Očekuje se koristiti duže od jednog razdoblja

Pojedinačni trošak nabave veći od 3.500 kn

Trošak nabave sastoji se od:

kupovne cijene,

uvoznih pristojbi,

nepovratnog poreza na promet,

ostalih troškova koji se mogu izravno pripisati dovođenju imovine u radno stanje za

namjeravanu upotrebu – trošak pripreme mjesta, troškovi isporuke i rukovanja, tr.

isporuke i montaže, naknade stručnjacima

od navedenih iznosa odbijaju se trgovački popusti te se dobije trošak nabave

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

4

7

GRAĐEVINSKI OBJEKTI (NEKRETNINE),

POSTROJENJA I OPREMA

Trošak nabave formira se na kontu građevinskih

objekata, postrojenja i opreme u pripremi,

Početno se vrednuju po trošku nabave,

Naknadno se vrednuju po trošku nabave umanjenom za

ispravak vrijednosti ili po fer vrijednosti (revalorizirana

vrijednost),

Dugotrajna imovina može se pribaviti: kupnjom,

izgradnjom, državnim potporama, poslovnim spajanjem,

financijskim najmom i razmjenom, kao višak kod

inventure,…

8

KUPNJA POSTROJENJA I OPREME

Primjer:

1. Primljen je račun dobavljača za nabavljeni stroj za

obradu zemljišta iznosi 200.000 kn + 50.000 kn PDV-a.

2. Primljen je račun prijevoznika na iznos 2.000 kn + 500

kn PDV-a.

3. Primljen je račun za montažu stroja u iznosu od 5.000

kn (dobavljač nije obveznik PDV-a).

4. Stroj je stavljen u uporabu.

5. Plaćeno je dobavljačima. Saldo žiroračuna iznosi

400.000 kn.

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

5

9

KUPNJA POSTROJENJA I OPREME

Primjer: Račun dobavljača za nabavljen stroj za obradu zemljišta iznosi

200.000 kn + 50.000 kn PDV-a. Primljen je račun prijevoznika na iznos

2.000 kn + 500 kn PDV-a. Primljen je račun za montažu stroja u iznosu od

5.000 kn (dobavljač nije obveznik PDV-a). Stroj je stavljen u uporabu.

Plaćeno je dobavljačima. Saldo žiroračuna iznosi 400.000 kn.

0251 – Postrojenja i oprema u pripremi 221 – Dobavljači u zemlji

(1) 200.000 207.000 (4) (5) 257.500 250.000 (1)

(2) 2.000 2.500 (2)

(3) 5.000 5.000 (3)

1820 – Potraživanja za pretporez 0215 – Oprema – strojevi za o.z.

(1) 50.000 (4) 207.000

(2) 500

1000– Žiroračun

So 400.000 257.500 (5)

10

IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH

OBJEKATAGrađevinske objekte čine:

a) Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji, građevinarstvu, poljoprivredi, uslužnim

djelatnostima,

b) Objekti za proizvodnju i prijenos električne i druge energije,

c) Objekti za poštanski, telegrafski i telefonski promet,

d) Ceste, objekti željezničkog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa,

e) Ostali građevinski objekti

U trošak nabave građevinskog objekta prema MRS 16 ulaze:

• Kupovna cijena,

• Svi drugi troškovi koji se mogu izravno pripisati nabavi (izgradnji) građevinskog objekta kao

što su:

- troškovi usluga arhitekta u svezi s izradom projektne dokumentacije,

- troškovi čišćenja (rušenja) i iskopa temelja,

- porezi koji se ne mogu odbiti (p.p.n.) pri nabavi,

- troškovi usluga priključenja na gradsku mrežu (plin, struja, voda),

- svi troškovi građenja putem tzv. privremenih situacija

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

6

11

IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH

OBJEKATA

Primjer: Sklopljen je ugovor o izgradnji skladišta između investitora i izvođača

radova na vrijednost od 3.000.000 kn.

1. Investitor unaprijed doznačava izvođaču 600.000 kn.

2. Izvođač radova ispostavlja 1. privremenu obračunsku situaciju na 1.250.000

kn, od toga PDV 250.000.

3. Investitor plaća dobavljaču iz odobrenog dugoročnog kredita.

4. Konačna obračunska situacija iznosi 3.750.000 kn.

5. Obveza prema dobavljača zatvorena je iz danog predujma.

6. Podmirena je obveza izvođaču iz vlastitih sredstava. Stanje žiroračuna je

5.000.000 kn.

7. Skladište je stavljeno u upotrebu.

12

IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH

OBJEKATA

Primjer: Sklopljen je ugovor o izgradnji skladišta između investitora i izvođača radova na

vrijednost od 3.000.000 kn. Investitor unaprijed doznačava izvođaču 600.000 kn. Izvođač

radova ispostavlja 1. privremenu obračunsku situaciju na 1.250.000 kn. PDV 250.000.

Investitor plaća dobavljaču iz odobrenog dugoročnog kredita. Konačna obračunska situacija

iznosi 3.750.000 kn. Podmirena je obveza izvođaču iz vlastitih sredstava. Skladište je

stavljeno u upotrebu. Stanje žiroračuna je 5.000.000 kn.

10000 – žiroračun 026 – Predujmovi za građ.o. 0250 – Građ.o.u pripremi

So 5.000.000 600.000 (1) (1) 600.000 600.000 (5) (2) 1.000.000 3.000.000 (7)

1.900.000 (6) (4) 2.000.000

221 – Dobavljači u zemlji

(3) 1.250.000 1.250.000 (2)

(5) 600.000 2.500.000 (4)

(6) 1.900.000

1820 – Potraživanja za pretporez 952 – Obveze za dugoročne k.banaka 0201 - Skladišta

(2) 250.000 1.250.000 (3) (7) 3.000.000

(4) 500.000

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

7

13

KUPNJA ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA

POSLOVNOG OBJEKTA

Sklopljen je ugovor o kupnji zemljišta na iznos od 160.000 kn.

1. Na ime osiguranja plaćanja otvoren je akreditiv na iznos od 160.000 kn.

2. Zemljište je preuzeto za što je prodavatelj ispostavio račun na iznos od 160.000 kn.

3. Porez na promet nekretninama iznosi 8.000 kn i plaćen je.

4. Prodavatelje je naplatio akreditiv.

5. Za geodetske usluge primljen je R-1 račun dobavljača na iznos od 7.500, od toga PDV

iznosi 1.500 kn.

6. Dobavljaču za geodetske usluge predan je ček.

7. Za gradnju poslovnog objekta uplaćen je predujam na iznos od 400.000 kn.

8. Za dovršeni i preuzeti poslovni objekt (tvornička hala od metala) izvođač je ispostavio

R-1 račun na 700.000 kn.

9. Zemljište i objekt stavljeni su u upotrebu.

10. Dobavljaču je banka odobrenjem dugoročnog kredita podmirila preostale obveze.

14

KUPNJA ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA

POSLOVNOG OBJEKTA

1000 – Žiroračun 1011 – Otvoren neopozivi dok.akreditiv 1820 – Potraživanje za pretporez

So X 160.000 (1) (1) 160.000 160.000 (4) (5) 1.500

8.000 (3) (8) 140.000

400.000 (7)

2210 – Dobavljači obveznici PDV-a 0150 – Ulaganja u tijeku za zemljišta 2100 – Izdani čekovi za obveze u zemlji

(6) 7.500 7.500 (5) (2) 160.000 174.000 (9) 7.500 (6)

(10) 400.000 700.000 (8) (3) 8.000

(11) 300.000 (5) 6.000

2211 – Dobavljači nisu obv.PDV-a 026 – Predujmovi za građ. objekte 0250 – Građevinski objekti u pripremi

(4) 160.000 160.000 (2) (7) 400.000 400.000 (10) (8) 560.000 560.000 (9a)

0101 – Građevinsko zemljište 0203 – Tvornička hala od metala 952 – Obveze za dugoročne kredite bankama

(9) 174.000 (9a) 560.000 300.000 (11)

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

8

15

STJECANJE OPREME U VLASTITOJ

IZVEDBI

Poslovni subjekt M za proizvodnju stroja u vlastitoj režiji ima sljedeće troškove:

1. Za ventilacijski uređaj troškovi nabave (proizvodnje, izrade) su 5.000 kn, tržišna cijena tog stroja je 4.800 kn. Poslovni subjekt M ispostavlja interni obračun na 4.800 kn (načelo niže vrijednosti).

2. Za stroj za obradu zemljišta troškovi iznose 5.700 kn, tržišna cijena tog stroja je 6.500 kn. Poslovni subjekt ispostavlja interni obračun na 5.700 kn (načelo opreznosti).

16

STJECANJE OPREME U VLASTITOJ

IZVEDBI

Poslovni subjekt M za proizvodnju stroja u vlastitoj režiji ima sljedeće troškove:

1. Za ventilacijski uređaj troškovi nabave (proizvodnje, izrade) su 5.000 kn, tržišna cijena tog stroja je 4.800 kn. Poslovni subjekt M ispostavlja interni obračun na 4.800 kn (načelo niže vrijednosti).

2. Za stroj za obradu zemljišta troškovi iznose 5.700 kn, tržišna cijena tog stroja je 6.500 kn. Poslovni subjekt ispostavlja interni obračun na 5.700 kn (načelo opreznosti).

0251 – Postrojenja i oprema u pripremi 7550 – Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda

(1) 4.800 4.800 (1b) 4.800 (1)

(2) 5.700 5.700 (2b) 5.700 (2)

0214 – Oprema za ventilaciju 0215 – Strojevi za obradu zemljišta

(1b) 4.800 (2b) 5.700

705 – Troškovi s osnove upotrebe vlastitih p.600 (490) – Proizvodnja u tijeku

(1a) 4.800 4.800 (1a)

(2a) 5.700 5.700 (2a)

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

9

17

NABAVA OPREME I PRIPADAJUĆIH

REZERVNIH DIJELOVA

1. Poslovni subjekt nabavlja plinski kromatograf (vijek upotrebe 5 godina) u vrijednosti od 120.000 kn od toga je PDV 24.000 kn i pripadajuće rezervne dijelove u vrijednosti 4.800 kn + PDV.

2. Račun za opremu plaćen je sa žiroračuna, a za podmirenje računa za rezervne dijelove izdvajaju se novčana sredstva za podmirenje čekom.

3. Podmiren je račun dobavljača čekom.

4. Knjiži se Izvadaka sa žiroračuna da je ček naplaćen.

5. Oprema je stavljena u upotrebu.

6. Obračunata je amortizacija za 1.god. u iznosu od 19.200 kn.

18

NABAVA OPREME I PRIPADAJUĆIH

REZERVNIH DIJELOVA

0251 – Postrojenja i oprema u pripremi 221 – Dobavljači u zemlji 1820 –Pretporez

(1) 96.000 96.000 (5) (2) 120.000 120.000 (1) (1) 24.000

(3) 6.000 6.000 (1a) (1a) 1.200

320 – Rezervni dijelovi u skladištu 1000 – Žiroračun 2100 – Izdani čekovi za obv.

(1a) 4.800 So X 120.000 (2) (4) 6.000 6.000 (3)

6.000 (2a)

1012 – Izdvojena novč.sr. za isplatu čekova 0218 – Oprema – plinski kromat. 0291 – I.V. opreme

(2a) 6.000 6.000 (4) (5) 96.000 19.200 (6)

4303 – Amortizacija opreme

(6) 19.200

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

10

19

NABAVA OPREME RAZMJENOM

Poslovni subjekt N isporučuje računalo PC1 uz naknadu za

isporuku drugog, novog računala PC2 od poslovnog subjekta M

(razmjena uz doplatu).

Računalo PC1 procijenjeno je na 3.500 kn.

Podaci za utvrđivanje vrijednosti računala PC2 su sljedeći:

Vrijednost računala PC1: trošak nabave 5.000 kn, ispravak

vrijednosti 2.000 kn, sadašnja vrijednost 3.000 kn.

Poslovni subjekt N iskazat će računalo PC2 po trošku nabave

8.000 kn + PDV

Razliku poslovni subjekt M plaća sa žiroračuna.

20

NABAVA OPREME RAZMJENOM

121 – Potraživanja od kupaca 780 – Prihodi od prodaje dug.mat.im. 02121 – Elek.računala

(1) 4.375 4.375 (4) 3.500 (1) So X 5.000 (2)

(6) 8.000

0291 – I.V. opreme 730 – Neotpisana vrijednost dug.mat.im. 0251 – Oprema u pripremi

(2) 2.000 X So (2) 3.000 (3) 8.000 8.000 (6)

2820 – Obveza za PDV 2210 – Dobavljači u zemlji 1820 – Pretporez

875 (1) (4) 4.375 10.000 (3) (3) 2.000

(5) 5.625

1000 – Žiroračun

So X 5.625 (5)

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

11

NAKNADNI IZDACI NA PREDMETIMA

MATERIJALNE IMOVINENaknadni izdaci na materijalnoj imovini povećavaju

knjigovodstvenu vrijednost postojećih sredstava ako su im rezultat

povećane buduće ekonomske korisni iznad izvorno procijenjenog

standarda uspjeha

To se redovito događa ako se:

a) Dodatnim ulaganjima produžava vijek upotrebe, uključujući

povećanje kapaciteta,

b) Znatno unapređuje kvaliteta proizvodnje i

c) Smanjuju prethodno procijenjeni proizvodni troškovi

Svi drugi naknadni izdaci (izdaci za popravke i održavanje

sredstava i sl.) nastaju radi obnavljanja i održavanja budućih

ekonomskih koristi, pa stoga terete troškove razdoblja u kojem su

nastali

21

22

NAKNADNI IZDACI NA PREDMETIMA

MATERIJALNE IMOVINE

Poslovni subjekt naknadno ulaže u stroj za rezanje

lima radi povećanja njegovog kapaciteta i smanjenja

njegovih troškova.

1. Nabavna vrijednost stroja je 257.000 kn, ispravak

vrijednosti 154.200, sadašnja vrijednost stroja je

102.800 kn.

2. Od dobavljača T primljena je faktura za naknadno

ulaganje na iznos od 9.000 kn, od toga je PDV 1.800

kn.

3. Faktura dobavljača podmirena je sa žiroračuna

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

12

23

NAKNADNI IZDACI NA PREDMETIMA

MATERIJALNE IMOVINE

Poslovni subjekt naknadno ulaže u stroj za rezanje lima radi povećanja njegovog

kapaciteta i smanjenja njegovih troškova. Nabavna vrijednost stroja je 257.000 kn,

ispravak vrijednosti 154.200, sadašnja vrijednost stroja je 102.800 kn. Od dobavljača T

primljena je faktura za naknadno ulaganje na iznos od 9.000 kn, od toga je PDV 1.800

kn. Faktura dobavljača podmirena je sa žiroračuna

0251 – Postrojenja i oprema u pripremi 221 – Dobavljači u zemlji

(1) 7.200 7.200 (2) (3) 9.000 9.000 (1)

1820 – Potraživanja za pretporez 0211 – Stroj za rezanje lima

(1) 1.800 So 257.000

(2) 7.200

0291 – I.V. strojeva 1000 - Žiroračun

154.200 So So X 9.000 (3)

24

ZADAĆA 1.

Poslovni subjekt kupuje zemljište za gradnju poslovne zgrade

od građanina.

1. Sa žiroračuna isplaćeno je na ime kupnje na štednu knjižicu

građaninu 120.000 kn.

2. Za odvjetničku naknadu i pristojbe u svoti od 5.000 kn (od toga

1.000 kn PDV-a) primljen je R-2 račun.

3. Račun odvjetniku je plaćen.

4. Plaćen je porez na promet nekretnina 6.000 kn.

5. Za troškove uređenja i čišćenja zemljišta primljen je R-1 račun

na 12.500 kn (od toga 2.500 kn PDV-a).

6. Zemljište je spremno za gradnju.

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

13

25

ZADAĆA 2.

1. Poslovni subjekt S nabavlja prijenosna računala od poslovnog subjekta G u iznosu od 25.000 kn, PDV iznosi 5.000 kn.

2. Primljen je R-1 račun prijevoznika na ukupan iznos od 1.000 kn.

3. Račun za usluge instaliranja prijenosnih računala iznosi 800 kn (dobavljač nije obveznik PDV-a)

4. Stroj je predan u upotrebu-utvrđen je trošak nabave.

5. Obračunana je amortizacija za 1.god. u iznosu od 5.400 kn (25% *21.600)

6. Obveze prema dobavljačima podmirene su iz odobrenog kratkoročnog kredita.

26

ZADAĆA 3.Investicijskim programom utvrđena je predračunska vrijednost upravne zgrade u iznosu od 1.000.000 kn.

1. Primljen jer-1 račun projektanta na 15.000 kn (od toga PDV 2.300 kn).

2. Izvođaču radova uplaćen je predujam dana 02.05.2013.g. u iznosu od 300.000 kn.

3. Na ime odobrenog dug.kredita (kredit je odobren na iznos od 500.000 kn) banka je uplatila izvođaču radova 04.05.2013.g.

200.000 kn.

4. Sa žiroračuna prenijeto je na račun izdvojenih novčanih sredstava za investicije 400.000 kn.

5. Primljena je I. Privremena situacija 14.05.2013. na 300.000 kn, od toga PDV 60.000 kn. Podmirena je Situacija iz predujma.

6. Primljena je II.Privremena situacija na 700.000 kn (knjiži se razlika 700.000-300.000) dana 21.05.2013.g.

7. Podmirena je II.Privremena situacija iz izdvojenih novčanih sredstva za investicije

8. Primljena je okončana Situacija na 1.200.000 kn dana 28.05.2013.g. i knjižena razlika (1.200.000 – 300.000 – 400.000)

9. Nakon odbitka predujma izvođaču je plaćeno iz dug.kredita.

10. Primljen je R-1 račun za uređenje okoliša na iznos od 9.000 kn (PDV uračunat)

11. Račun za projektnu dokumentaciju i za uređenje okoliša je plaćen .

12. Zgrada je prenesena u upotrebu 30.05.2013.g.

13. Obračunata je amortizacija za 2013.god. u iznosu od 2.5%

Izvršiti potrebna knjiženja ako:

a) Su izvođač radova i investitor u sustavu PDV-a,

b) Izvođač radova je u sustavu PDV-a, a investitor nije u sustavu PDV-a

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

14

27

ZADAĆA 4.

1. Za preuzeti stroj za obradu zemljišta primljena je faktura inozemnog dobavljača iz Njemačke

na iznos od 26.000 EUR, kunska protuvrijednost na dan uvoza iznosi 192.920 kn

(26.000*7.42=192.920 kn).

2. Primljen je račun za carinu na iznosi od 5.600 kn te je napravljen obračun PDV-a za stroj u

iznosu od 49.630 kn (192.920kn + 5.600 kn=198.520 kn*25%). Carina je plaćena.

3. Za usluge montaže stroja primljen je račun inozemnog dobavljača na iznos od 1.250 EUR što

iznosi 9.275 kn (1.250*7.42). Obračunat je PDV za usluge montaže u iznosu od 2.319 kn.

4. Za radove priključka stroja na instalacije primljen je račun domaćeg dobavljača 950 kn + PDV

5. Od špeditera je primljen račun za uslugu prijevoza 750 kn + PDV i plaćene pristojbe 350 kn,

ukupno na iznos od 1.288 kn.

6. Podmirene su obveze prema ino-dobavljačima u ukupnom iznosu od 203.013 kn

(26.000+1.250)*7.45=203.013kn.

7. Knjiže se tečajne razlike.

8. Obveze prema dobavljačima u zemlji podmiren je izdavanjem mjenice na iznos od 2.476 kn.

28

ZADAĆA 5.Poslovni subjekt B kupuje licenciju za proizvodnju proizvoda G.

1. Primljen je R-1 račun na iznos od 220.000 kn + PDV.

2. Za potrebe registracije kupljene licencije virmanskim nalogom plaćena je pristojba u iznosu od 8.000

kn.

3. Licencija je stavljena u upotrebu.

4. Nakon kupnje licencije za proizvodnju proizvoda G, poslovni subjekt B gradi proizvodni pogon u kojem

će se proizvoditi proizvod G. Sklopljen je ugovor o izgradnji proizvodnog pogona s izvođačem radova

– poslovnim subjektom O. Predračunska vrijednost proizvodnog pogona, sukladno ugovoru, iznosi

2.000.000 kn. Izvođaču radova plaćen je ugovoreni predujam (40% predračunske vrijednosti) u iznosu

od 800.000 kn.

5. Primljena je I. obračunska situacija na iznos od 1.000.000 kn (od toga PDV 200.000 kn).

6. Nakon odbitka danog predujma izvođaču radova plaćena je razlika.

7. Primljena je II. obračunska situacija na iznos od 1.500.000 kn (PDV uračunat) i plaćena je iz

primljenog dugoročnog kredita.

8. Izvođač radova završio je gradnju i ispostavio konačnu situaciju na iznos 2.150.000 kn (PDV

uračunat).

9. Podmirena je obveza prema poslovnom subjektu O sa žiroračuna.

10. Proizvodni pogon stavljen je u upotrebu.

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

15

29

ZADAĆA 6.Poslovni subjekt L sklapa ugovor s vlasnikom zgrade o najmu poslovnog prostora na razdoblje od 5

godina. Poslovni subjekt L kao zakupac adaptira zakupljeni poslovni prostor.

1. Primljen je R-1 račun projektanta za idejno rješenje prostora na 22.000 kn + PDV.

2. Plaćeno je projektantu.

3. Izvođaču radova na adaptaciji dan je predujam na iznos od 100.000 kn.

4. Izvođač radova ispostavio je I.privremenu situaciju na vrijednost obavljenih radova 170.000 kn +

PDV.

5. Obračuna je predujam, a razlika je plaćena izdavanjem mjenice.

6. Primljena je konačna situacija na ukupnu vrijednost radova na 330.000 kn + PDV.

7. Plaćeno je izvođaču radova.

8. Plaćena je obveza po izdanoj mjenici.

9. Aktivirano je pravo na tuđem sredstvu.

10. Poslovni subjekt L kupuje od poslovnog subjekta G računalni program, za što je primljen R-1 račun

na iznos od 20.000 kn (PDV uračunat).Kupljeni program služi za potrebe poslovanja poslovnog

subjekta L (aplikativni softver), odnosno ne podržava rad hardvera i ne služi za daljnji razvoj i

prodaju.

11. Poslovni subjekt G instalirao je nabavljenu programsku podršku i ispostavio R-1 račun na 5.000 kn +

PDV.

12. Plaćene su obveze prema dobavljaču G.

13. Računalni program je aktiviran.

30

ZADAĆA 7.

Poslovni subjekt Z nabavlja stroj za obradu metala od poslovnog subjekta J.

1. Primljen je R-1 račun dobavljača na iznos od 25.000 kn + PDV.

2. Primljen je račun prijevoznika R na iznos od 8.000 kn (PDV uračunat).

3. Montažu stroja obavio je poslovni subjekt B i ispostavio račun na 6.000 kn + PDV.

4. Plaćeno je dobavljačima.

5. Stroj je predan u upotrebu.

6. Poslovni subjekt Z naknadno ulaže na stroju za rezanje drveta radi povećanja

njegova kapaciteta. Podaci su slijedeći: trošak nabave iznosi 60.000 kn,

akumulirana amortizacija 40.000 kn, sadašnja vrijednost 20.000 kn. Od dobavljača

V primljen je račun za naknadno ulaganje na iznos od 20.000 kn + PDV.

7. Plaćen je račun dobavljaču V.

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file1820 –Potraživanja za pretporez 0215 –Oprema –strojevi za o.z. (1) 50 ... Sve zgrade u kojima se obavlja poslovanje u industriji,

16

31

ZADAĆA 8.

S poslovnim subjektom D sklopljen je ugovor o nabavi

namještaja za poslovnu zgradu za 150.000 kn.

1. Tom dobavljaču plaćen je predujam 50.000 kn.

2. Primljen je namještaj i račun na 150.000 kn + PDV.

3. Obračunan je predujam, a ostatak obveze podmiren je

izdavanjem mjenice.

4. Prijevoz i montažu namještaja obavio je poslovni subjekt P te

je ispostavio račun na 2.000 kn (nije u sustavu PDV-a)

5. Obvezu prema dobavljaču P podmirila je banka odobravanjem

kratkoročnog kredita.

6. Namještaj je stavljenu uporabu

32

ZADAĆA 9.

Poslovni subjekt Y organizira projekt razvoja novih proizvoda za mjerenje

temperature tla. Nastali troškovi razvoja se kapitaliziraju.

1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog na projektu obračunani su u ukupnom

iznosu 200.000 kn.

2. Za potrebe projekta izdano je sa skladišta materijala u vrijednosti 50.000

kn.

3. Dnevnice i troškovi službenog puta osoblja zaposlenog na projektu iznose

12.000 kn.

4. Trošak električne energije koji snosi projekt, prema obračunu dobavljača,

iznosi 20.000 kn (PDV uračunat)

5. Amortizacija opreme koja se koristi za potrebe projekta razvoja novih

proizvoda obračunana je u iznosu 30.000 kn.

6. Projekt je dovršen i aktiviran.