of 20 /20
28.3.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II Predavanje 27. ožujka 2014.g. 2 POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja, sredstvo se treba razvrstati kao kratkotrajna imovina: a)kada se očekuje da će se realizirati ili držati za prodaju ili potrošnju u redovitom tijeku poslovnog ciklusa poduzeća, b)kada se primarno drži za svrhu prodaje ili na kratki rok i očekuje se realizirati unutar 12 mjeseci od datuma bilance, c)sredstvo je novac ili novčani ekvivalent čija uporaba nije ograničena

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine...

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

1

1

RAČUNOVODSTVO ZA

PODUZETNIKE II

Predavanje 27. ožujka 2014.g.

2

POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

• MRS 1 – Prezentiranje financijskih

izvještaja, sredstvo se treba razvrstati

kao kratkotrajna imovina:

a)kada se očekuje da će se realizirati ili

držati za prodaju ili potrošnju u

redovitom tijeku poslovnog ciklusa

poduzeća,

b)kada se primarno drži za svrhu prodaje

ili na kratki rok i očekuje se realizirati

unutar 12 mjeseci od datuma bilance,

c)sredstvo je novac ili novčani ekvivalent

čija uporaba nije ograničena

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

2

3

POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

• Kratkotrajna im. mijenja pojavni

oblik:

a)u redovitom tijeku trajanja

poslovnog ciklusa (procesa), ili

b)unutar 12 mjeseci

• likvidan – nesmetana

transformacija nenovčanih

oblika imovine u novac

4

SHEMA CIRKULIRANJA

KRATKOTRAJNE IMOVINE

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

3

5

POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

• Pojavni oblici kratkotrajne imovine:

a)novac i novčani ekvivalenti,

b)financijska ulaganja (dani

predujmovi, zajmovi i krediti)

c)Potraživanja od kupaca i drugih

dužnika,

d)Zalihe (sirovina i materijala, rezervnih

dijelova, nedovršene proizvodnje,

gotovih proizvoda i robe)

e)unaprijed plaćeni troškovi (aktivna

vremenska razgraničenja)

6

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI• Novac:

• Depozit kod banaka a vista (na

tekućem, žiro ili deviznom računu) –

“novac u banci”

izvadak o promjenama,

promet – bezgotovinske uplate i isplate

(nalog za prijenos novca),

stanje – raspoloživa sredstva na

depozitnom računu,

• “novac u blagajni” – manje količine

novca koje služe za gotovinske isplate

(uplatnice, isplatnice, blagajnički

izvještaj)

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

4

7

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

• novčani ekvivalenti –

visokolikvidna ulaganja koja se

relativno kratkom roku bez

većeg rizika mogu pretvoriti u

poznatu sumu novca:

blagajnički, trezorski,

komercijalni zapisi – kamata, ili

dionice za preprodaju – razlika

u cijeni

8

ŽIRORAČUNI I TEKUĆI RAČUNI• Zakon o platnom prometu u zemlji (NN 133/09 I

136/12) – pravne i fizičke osobe – sudionici platnog

prometa koji obavljaju registriranu djelatnost

obvezni su novčana sredstva voditi na računima

kod banaka i sva plaćanja obavljati preko njih

• Račun za redovno poslovanje – jedan ili više,

jedan glavni – račun za izvršenje i evidentiranje

neizvršenih osnova za plaćanje,

• Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta

(npr.poslovne jedinice) – sastavni dio računa za

redovno poslovanje,

• Račun za posebne namjene - sastavni dio računa

za redovno poslovanje,

• Žiroračun – dugovni saldo

• Tekući račun – dugovni ili potražni saldo (okvirni

kredit)

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

5

9

OBLICI PLAĆANJA

a)Bezgotovinsko plaćanje,

b)Obračunsko plaćanje i

c) Gotovinsko plaćanje

10

BEZGOTOVINSKO PLAĆANJA• novčana obveza prestaje ispunjenjem, i

to preko računa - pokriće na računu,

nalog za plaćanje – nalog kojim

podnositelj nalaže izvršenje plaćanja na

računu sudionika platnog prometa u

banci:

nalog za uplatu,

nalog za isplatu,

nalog za bezgotovinsko plaćanje – nalog

za prijenos sredstava

o izgled – minimalni sadržaj

o HUB 1 i HUB 1-1 – standardizirani obrasci

platnog prometa

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

6

11

12

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

7

13

14

OBRAČUNSKA PLAĆANJA• plaćanja kojima prestaje novčana obveza

prijebojem ili zamjenom ispunjenja, tj.

promjenom na strani vjerovnika i dužnika:

a) cesija (ustupanje potraživanja vjerovniku radi

ispunjenja obveze),

b) preuzimanje duga,

c) asignacija,

d) prijeboj (kompenzacija) – (prisilno zaduživanje

kod dužnika ili kod dužnikova dužnika),

e) prijenos vrijednosnih papira,

f) izdavanje v.p., ...

• da bi se smanjila nenaplaćena potraživanja

(u ugovorenom roku) - izvanredne mjere

financijske politike

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

8

15

CESIJA• Cesija – ugovor (pismeni ili usmeni) kojim vjerovnik svoje otuđivo

potraživanje (postojeće, buduće, uvjetno, sporno, pojedini dio pot.,

zastarjelo) prenosi na drugu osobu

a) vjerovnik – ustupitelj, cedent,

b) novi vjerovnik – primatelj, cesionar,

c) dužnik – cesus,

• dvostrani ugovor – cedent i cesionar

16

PREUZIMANJE DUGA• Preuzimanje duga – ugovor kojim se preuzima dug između dužnika i

preuzimatelja na koji je pristao vjerovnik

• ugovorne strane – dužnik i preuzimatelj duga,

• vjerovnik – strana bez čijeg pristanka ugovor o preuzimanju duga

nema pravni učinak

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

9

17

ASIGNACIJA• Asignacijom ili upućivanjem jedna osoba, tzv. uputitelj (asignant)

ovlašćuje drugu osobu upućenika (asignat) da za njezin račun izvrši

nešto određenoj trećoj osobi, tzv.primatelju upute (asignatar), a

primatelja upute ovlašćuje da to izvršenje primi u svoje ime

• Sporazum između uputitelja i i primatelja upute, izjava upućenika da

prihvaća uputu,

• Obračunsko plaćanje nastaje za uputitelja tek onda kada dužnik

umjesto njemu plati dug vjerovniku

18

PRIJEBOJ• Prijeboj potraživanja koje ima prema dužniku s onim što dužnik

potražuje može se realizirati:

ako oba potraživanja glase na novac ili druge zamjenjive stvari,

ako su oba dospjela i utrživa,

ako postoji izjava o prijeboju.

• osoba koja prebija mora istodobno biti i vjerovnik i dužnik

• izjavu može dati bilo koja strana

• redoslijed zatvaranja – kako je dogovoreno

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

10

19

GOTOVINSKO PLAĆANJE

• Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN broj

133/12) – promet u gotovini se smatra: plaćanje za

isporučena dobra ili obavljene usluge

novčanicama i kovanicama koje se smatraju

platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim

sličnim načinima plaćanja, osim izravnog plaćanja

na račun.

• Obveznik fiskalizacije može drugom obvezniku

fiskalizacije plaćati gotovim novcem, I to:

za nabavu proizvoda i usluga do 5.000,00 kuna po

jednom računu,

za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim

novcem,

za namjene na temelju posebne odluke ministra

financija.

GOTOVINSKO PLAĆANJE• Novčana obveza prestaje ispunjenjem

• Novac u obliku gotovine – financijska imovina jer

predstavlja sredstvo razmjene, mjera svih transakcija i

njihovog iskazivanja u financijskim izvještajima

• Gotov novac jesu novčanice kune i kovani novac kune

i lipe koje je izdala centralna banka.

• Plaćanje gotovim novcem je izravna predaja gotovog

novca između sudionika u plaćanju, uplata gotovog

novca na račun i isplata gotovog novca s računa

plaćanje primitaka koji imaju karakter dohotka od

nesamostalnog rada,

potrebno odlukom propisati visinu blagajničkog

maksimuma

nalog za uplatu, nalog za isplatu

knjiga blagajne, blagajnički izvještaj, uplatnica,

isplatnica

20

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

11

21

22

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

12

23

DEVIZNI RAČUN

• Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03, 140/05,

132/06, 150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10),

Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog

prometa s inozemstvom (NN 88/05,18/06 i 132/07)

• Platni promet s inozemstvom – naplate, plaćanja i

prijenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim

sredstvima plaćanja i kunama

• najčešće se javlja pri izvozu i uvozu robe

(jedinstvena carinska deklaracija) i usluga (ugovor ili

račun)

• sve poslovne transakcije s inozemstvom u poslovnim

knjigama evidentiraju se u kunskoj protuvrijednosti

(prema tečaju HNB), te u stranoj valuti kao

pomoćnoj evidenciji

• Nalozi platnog prometa s inozemstvom - Nalog 10

(izvješće o naplati iz inozemstva), Nalog 14

(plaćanje doznakom i u gotovini),...

24

STRANA VALUTA U BLAGAJNI• Pravilo – bezgotovinsko plaćanje,

• Gotovinsko – iznimka

• Naplata u stranoj gotovini i čekovima na

osnovi izvoza robe i usluga – do 25.000 eura

mjesečno, položiti na račun u banci u roku od

3 dana od naplate,

• Plaćanje u stranoj gotovini i čekovima na

osnovi uvoza robe i usluga – do 3.000 eura

mjesečno

• blagajnički maksimum do 1.500 eura mjesečno

• Devizna blagajna može se imati :

Za potrebe službenog putovanja u inozemstvo,

Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i

putničkom prometu,

Za vraćanje ostatka novca kupcu

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

13

25

IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA I

AKREDITIVI

• Izdvajanje za različite namjene

• Nužno kao uvjet kupnje vrijednosnica

na financijskom tržištu

• Na ime pokrića kod otvaranja

akreditiva vjerovniku

• Akreditiv – instrument osiguranja

plaćanja

• Ugovor između banke i nalogodavca u

korist treće osobe – korisnika akreditiva

da će mu banka isplatiti određenu

novčanu svotu ako do određenog roka

ispuni uvjete utvrđene akreditivom

26

IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA I

AKREDITIVI

• Vjerovnik izdaje nalog kojim

naplaćuje tražbinu

• Vjerovnik – evidentira izvanbilančno

• Dužnik - evidentira bilančno

• Devizni dokumentarni akreditiv –

banka stavlja na raspolaganje

devizna sredstva inozemnom

vjerovniku preko njegove banke

• Nakon isplate – Izvješće o isplati po

akreditivu

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

14

27

KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI• Unovčivi u razdoblju od 12 mjeseci

• Instrument naplate potraživanja,

• Instrument osiguranja naplate potraživanja ili

• Kupiti na novčanom tržištu

Ček – nalog za plaćanje čiji obrazac izdaje

banka i njime opskrbljuje sudionike koji kod nje

imaju otvoren račun (instrument plaćanja)

Mjenica – vrijednosni papir – pisana isprava

izdana u propisanom obliku kojom jedna

osoba daje nalog drugoj ili samoj sebi da

isplati određeni novčani iznos osobi navedenoj

u toj ispravi u određeno vrijeme ili na

određenom mjestu (instrument plaćanja,

osiguranja plaćanja ili kreditiranja, kupnja na

tržištu)

28

KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI Obveznice – kupnja na financijskom tržištu,

kamata ili prodaja u bliskoj budućnosti

Dionice – preprodaja, razlika u cijeni

Komercijalni zapisi – neosigurana i utrživa

isprava prodana na kratkoročnom

financijskom tržištu, izdavatelj – obveza iz

kratkoročnog financiranja; kupac – ulaganje

motivirano povećanjem rentabilnosti kroz

prinos – kamatu

Trezorski zapisi – instrument

kratk.financiranja, najveći stupanj likvidnost,

pouzdanosti, izdaje ga Vlada

(min.financija), isprava javnog duga

Otkupljene vlastite dionice – motiv –

sprječavanje pada vrijednosti na tržištu,

prodaja djelatnicima, poslovna spajanja,...

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

15

29

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

• Novčana imovina je sastavni dio kratkotrajne imovine koja služi za

obavljanje poduzetničkih aktivnosti.

Uplata gotovine na žiroračun

1020 Glavna blagajnaSo X

(1) Blagajnička isplatnica(1) (2)Izvadak sa žiroračuna(2)

1009 Žiroračun-prijelazni rn 1000 Žiroračun-redoviti rn

Isplata gotovine sa žiroračuna

1020 Glavna blagajna

(1) (2) (1) S) X (2)

1009 Žiroračun-prijelazni rn 1000 Žiroračun – redoviti rn

Izvadak sa žiroračuna

Blagajnička uplatnica

30

Uplata i isplata gotovine sa žiroračuna

1. Iz blagajne je blagajničkom

isplatnicom položeno na žiroračun

35.000 kn.

2. Knjiži se izvadak sa žiroračuna u svezi

s uplatom 35.000 kn.

3. Za isplatu plaća podignuto je 23.000

kn i uplaćeno u gl.blagajnu.

4. Knjiži se izvadak žiroračuna u svezi s

isplatom

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

16

31

Uplata i isplata gotovine sa žiroračuna

1. Iz blagajne je blagajničkom isplatnicom

položeno na žiroračun 35.000 kn.

2. Knjiži se izvadak sa žiroračuna u svezi s

uplatom 35.000 kn.

3. Za isplatu plaća podignuto je 23.000 kn i

uplaćeno u gl.blagajnu.

4. Knjiži se izvadak žiroračuna u svezi s isplatom

REDNI

BROJ

OPIS KNJIŽENJA IZNOS RAČUN

DUGUJE

RAČUN

POTRAŽUJE

1. Polog gotovine na žiroračun

35.000

35.000

1009

1020

2. Izvadak-uplata gotovine na žiroračun

35.000

35.000

1000

1009

3. Podignuto gotovine sa žiroračuna

23.000

23.000

1020

1009

4. Izvadak-isplata u gotovu sa žiroračuna

23.000

23.000

1009

1000

Nalog za knjiženje

32

BLAGAJNA

1. Kupac je u gotovini podmirio račun

br.12 na iznos od 4.350 kn.

2. Blagajna prodavaonice položila je

dnevni utržak u glavnu blagajnu u

iznosu od 12.000 kn.

3. Isplaćeno porto-blagajni za

poštanske vrijednosnice 800 kn

4. Porto-blagajna isplatila za poštanske

vrijednosnice iznos od 800 kn.

5. Iz glavne blagajne položeno na

žiroračun iznos od 2.800 kn.

6. Knjiži se izvod o položenom novcu na

žiroračun.

Page 17: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

17

33

BLAGAJNA1. Kupac je u gotovini podmirio račun br.12 na iznos od 4.350 kn.

2. Blagajna prodavaonice položila je dnevni utržak u glavnu blagajnu u iznosu od 12.000

kn.

3. Isplaćeno porto-blagajni za poštanske vrijednosnice 800 kn

4. Porto-blagajna isplatila za poštanske vrijednosnice iznos od 800 kn.

5. Iz glavne blagajne položeno na žiroračun iznos od 2.800 kn.

6. Knjiži se izvod o položenom novcu na žiroračun.

121 – Potraživanja od kupaca 1020 – Glavna blagajna

So X 4.350 (1) (1) 4.350 800 (3)

(2) 12.000 2.800 (5)

1023 – Blagajna prodavaonice 1021 – Porto-blagajna

So X 12.000 (2) (3) 800 800 (4)

411 – Poštanske usluge 1009 – Žiroračun – prijelazni račun

(4) 800 (5) 2.800 2.800 (6)

1000 – Žiroračun – redovni račun

(6) 2.800

34

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

• Primjer: stanje na računu novčanih

sredstava u banci je 150.000 kn.

1. Podignuto je sa žiroračuna i

zaprimljeno u blagajnu 15.000 kn.

Knjiži se izvod žiroračuna.

2. Iz blagajne je isplaćeno za akontaciju

službenog puta radniku BB 5.000 kn.

3. S računa novčanih sredstava u banci

kupljeni su komercijalni zapisi 30.000

kn.

Page 18: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

18

35

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI• Primjer: stanje na računu novčanih sredstava u banci je

150.000 kn.

• Podignuto je sa žiroračuna i zaprimljeno u blagajnu 15.000

kn.

• Iz blagajne je isplaćeno za akontaciju službenog puta

radniku BB 5.000 kn.

• S računa novčanih sredstava u banci kupljeni su

komercijalni zapisi 30.000 kn.

1000 – Žiroračun 1009 – Žiroračun – prij. račun

So 150.000 15.000 (1a) (1a) 15.000 15.000 (1)

30.000 (3)

1020 – Blagajna 1650 – Akontacija za sl.put

(1) 15.000 5.000 (2) (2) 5.000

115 – Komercijalni zapisi

(3) 30.000

36

IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA I OTVORENI AKREDITIVI

1. Izdvojena su novčana sredstva poslovnog

subjekta A za neopozivi akreditiv u iznosu od

320.000kn.

2. Dobavljač je isporučio materijal u vrijednosti

320.000 kn od toga PDV iznosi 64.000 kn.

3. Faktura dobavljača podmirena je iz otvorenog

akreditiva.

4. Stigao je račun od poslovnog subjekta M za

usluge prijevoza materijala na ukupan iznos od

5.500 kn, PDV iznosi 1.100 kn.

5. Poslovnom subjektu M plaćena je obveza sa

žiroračuna.

Page 19: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

19

37

IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA I OTVORENI AKREDITIVI1. Izdvojena su novčana sredstva poslovnog subjekta A za neopozivi akreditiv u iznosu

od 320.000kn.

2. Dobavljač je isporučio materijal u vrijednosti 320.000 kn od toga PDV iznosi 64.000 kn.

3. Faktura dobavljača podmirena je iz otvorenog akreditiva.

4. Stigao je račun od poslovnog subjekta M za usluge prijevoza materijala na ukupan

iznos od 5.500 kn, PDV iznosi 1.100 kn.

5. Poslovnom subjektu M plaćena je obveza sa žiroračuna.

1000 – Žiroračun 1011 – Otvoreni neopozivi akreditiv

So X 320.000 (1) (1) 320.000 320.000 (3)

5.500 (5)

3000 – Kupovna cijena po obračunu dobavljača 2210 – Dobavljači u zemlji

(2) 256.000 (3) 320.000 320.000 (2)

(5) 5.500 5.500 (4)

1820 – Potraživanja za pretporez 3010 – Zavisni troškovi prijevoza

(2) 64.000 (4) 4.400

(4) 1.100

38

DEVIZNA SREDSTVA

1. Otvoren je dokumentirani akreditiv u stranoj

valuti na iznos od 10.000 EUR, odnosno 74.000

kn.

2. Prema Izvješću o isplati po akreditivu plaćena

je obveza prema ino-dobavljaču u iznosu od

10.000 EUR, odnosno 74.070 kn.

3. Knjiže se tečajne razlike u iznosu od 70 kn

4. Inozemni kupac uplatio je na devizni račun

5.000 EUR, odnosno 37.050 kn.

5. Tvrtka X podiže sa svog deviznog računa 750

EUR za službeni put djelatnika u inozemstvo što

iznosi 5.550 kn.

6. Isplata putnog predujma djelatniku za put u

inozemstvo, 750 EUR, odnosno 5.550 kn

7. Izvadak sa deviznog računa o podignutoj

akontaciji za službeni put.

Page 20: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF file• Novac u obliku gotovine –financijska imovina jer ... Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu, Za vraćanje

28.3.2014.

20

39

DEVIZNA SREDSTVA

1. Otvoren je dokumentirani akreditiv u stranoj valuti na iznos od 10.000 EUR, odnosno 74.000 kn.

2. Prema Izvješću o isplati po akreditivu plaćena je obveza prema ino-dobavljaču u iznosu od 10.000

EUR, odnosno 74.070 kn.

3. Knjiže se tečajne razlike u iznosu od 70 kn

4. Inozemni kupac uplatio je na devizni račun 5.000 EUR, odnosno 37.050 kn.

5. Tvrtka X podiže sa svog deviznog računa 750 EUR za službeni put djelatnika u inozemstvo što iznosi

5.550 kn.

6. Isplata putnog predujma djelatniku za put u inozemstvo, 750 EUR, odnosno 5.550 kn

7. Izvadak sa deviznog računa o podignutoj akontaciji za službeni put.

1030 – Devizni račun 1040 – Devizni akreditiv 222 – Dobavljači u inozemstvu

So X 74.000 (1) (1) 74.000 74.070 (2) (2) 74.070 X So

(4) 37.050 5.550 (7) (3) 70

7742 – Pozitivne tečajne razlike 122 – Kupci u inozemstvu 1039 – Devizni račun – prijelazni r.

70 (3) So X 37.050 (4) (7) 5.550 5.550 (5)

1651 – Akontacija za službena putovanja u inozemstvo

(6) 5.550

1050 – Glavna devizna blagajna

(5) 5.550 5.550 (6)