of 16 /16
. Hrvatski operator tržišta energije Ozren Fućak UVOĐENJE SUSTAVA UMANJENE NAKNADE ZA ZA OIEiVUK U REPUBLICI HRVATSKOJ RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE Zagreb, 1. listopada 2019.

RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE...

Page 1: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

.

Hrvatski operator tržišta energije

Ozren Fućak

UVOĐENJE SUSTAVA UMANJENE NAKNADE ZA

ZA OIEiVUK U REPUBLICI HRVATSKOJ

RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE

Zagreb, 1. listopada 2019.

Page 2: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

EUROPSKA REGULATIVA

• Smjernice o državnim potporama za zaštituokoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020.(2014/C 200/01; Smjernice).

• Potpore u obliku smanjenja finanaciranjapotpora za električnu energiju iz OIE (poglavlje3.7.2.)

Page 3: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Smjernice

• Povećanje troškova za električnu energijupovezano je uz:

• Izravno plaćanje naknade koja se ubire odpotrošača električne energije povrh cijeneelektrične energije

• ili neizravno kroz dodatne troškove s kojimase suočavaju dobavljači električne energijezbog obveza kupnje iz njihovim kupcima,potrošače električne energije.

Page 4: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Intenzitet potpore i prihvatljivi sektori•

• Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 85% (plaća senajmanje 15% od naknade koji plaćaju svi krajnjipotrošači)

• Definiraju minimalne kriterije koje moraju ispunitipoduzetnici kako bi mogli ostvariti potporu kao i načinizračuna parametara za ocjenu poduzetnika

• Definiraju liste sektore za koje je moguće dobiti potpore:• Prilog 3 – kombinacija energetskog i trgovinskog

intenziteta gdje je izloženost riziku pada konkurentnostivelika

• Prilog 5 – heterogeni, ali trgovinski intenzivni sektori (TI> 4%)

Page 5: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

• Energetski intenziteto Omjer troškova za električnu energiju (TEE) i bruto dodane

vrijednosti poduzetnika (BDV).o Definiran je način izračuna BDV i TEE.

• Trgovinski intenziteto Definira se implicitno, pripadnošću Prilogu 3 ili Prilogu 5

Smjernicao trgovinski intenzitet sektora je vrijednost izvoza izvan EU u

odnosu na ukupnu trgovinsku razmjenu sektora unutar EU.

o Ako poduzetnik pripada Prilogu 3 Smjernica, kvalificira se za potporu ako mu električni intenzitet prelazi granični kako ga definira nacionalno zakonodavstvo.

o Ako poduzetnik pripada Prilogu 5 Smjernica, kvalificiran je ako EI > 20%.

Izračun intenziteta

Page 6: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Zakon o OIEVIVUK Zakon o OIEVIVUK Zakon o OIEVIVUK Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18(„NN” br. 111/18(„NN” br. 111/18(„NN” br. 111/18) ) ) )

• Čl. 43. ELEKTRIČKI INTENZIVNI poduzetnici iz sektora čiji jekonkurentni položaj izložen riziku radi troškovafinanciranja potpore za energiju iz OIEK sukladnokriterijima Uredbe o umanjenju naknade, kao ipoduzetnici koji su sukladno zakonu kojim se uređujezaštita zraka i OBVEZNICI ISHOĐENJA DOZVOLE zaemisije stakleničkih plinova, mogu plaćati umanjenunaknadu za OIEK.

• Umanjenje nakade uređuje se sukladno pravilima održavnim potporama – Smjernice.

• Visinu umanjene naknade određuje Vlada RH odlukom

Page 7: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

• Uredbom su predviđene odredbe o:1. Uvjetima i načinu ostvarivanja prava na

umanjenu naknadu OIEVK,2. Metodologiji izračuna aritmetičke sredine

BDV-a i potrošnje električne energije,3. Metodologiji izračuna umanjenja visine

naknade za OIEVK,4. Načinu primjene smanjenja naknade za

prihvatljive poduzetnike,5. Registru poduzetnika prihvaćenih za

smanjenje naknade za OIEVK.

Page 8: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Uvjeti i način ostvarivanja prava na umanjenu naknadu OIEVK

• Poduzetnici podnose zahtjev za izdavanje Rješenja o umanjenju naknade HROTE-u

• Zahtjev obavezno sadrži:o Podatke o BDV-u (tri posljednje godine)

o Godišnje količine potrošene el. energije (tri posljednje

godine)

o Godišnje troškove električne energije (tri posljednje godine)

• Pripadnost određenim gospodarskim sektorima (Prilozi 1. i 2. Uredbe) utvrđuje se na temelju dokaza o glavnoj djelatnosti ishođenim u DZS

• Električni intenzitet (EI) poduzetnika – trošak za električnu energiju podijeljenom s BDV-om

• Uvjeti za ostvarivanje prava -o Potrošnja ne može biti manja od 1 GWh/god o Ostali uvjeti (nije u fin. teškoćama, nema duga, posluje

duže od 1 god.)

Page 9: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Izračun BDV-a i potrošnje električne energije (1)

• BDV se određuje na sljedeći način:

BDV=PP - MT - NP

BDV - bruto dodana vrijednostPP - poslovni prihodi (AOP 125 iz GFI – dio RDG-a) uključivosve primljene priznate subvencijeMT - materijalni troškovi poduzetnika (AOP 133 iz GFI – dioRDG-a)NP - neizravni porezi koji se računaju kao suma svihuplaćenih trošarina iz izvješća o uplaćenim trošarinama.Ukoliko poduzetnik nije trošarinski obveznik, NP iznosi nula.

• Pri određivanju BDV-a koristi se aritmetička sredina od triprethodne godine poslovanja (BDVas)

Page 10: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Izračun BDV-a i potrošnje električne energije (2)

• Godišnji trošak za potrošnju električne energije se računa kao suma mjesečnih troškova potrošnje električne energije na temelju dostavljenih računa

• Pri određivanju troškova poduzetnika za električnu energiju (TEEas) koristi se aritmetička sredina od tri prethodne godine poslovanja

• Električni intenzitet određuje kao omjer aritmetičke sredine troška električne energije i aritmetičke sredina BDV-a sukladno sljedećem izrazu:

EI = TEEas/BDVas

Page 11: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Metodologija izračuna umanjenja naknade za OIEVK

• Iznos umanjene visine naknade određuje sesukladno razredima električnog intenziteta.

• Za svaki razred određen je postotni dioumanjenja naknade.

• Iznos umanjene visine naknade računa sesukladno izrazu:

NOIEiK,um - umanjena visina naknada za OIEiKNOIEiK - visina naknade za OIEiKPDN - postotni dio umanjenja naknade za OIEiK

• Iznimno, visina naknade za OIEiVK zaobveznike ishođenja dozvole za emisijestakleničkih plinova iznosi 20% visine naknadeza OIEiVK.

Page 12: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Struktura poduzetnika u Republici Hrvatskoj za sektore iz Priloga 3 Smjernica (Prilog 1 Uredbe)

• Prema podacima FINA-e Prilogu 3 Smjernica pripada 1773 poduzetnika (reprezentirano OIB-om tvrtke)

• Od toga izdvojeno je 809 poduzetnika koji• nisu u stečaju• imaju prihode veće od 20.000 kn/god• nisu u ETS-u

Kategorija potrošnjeManje od 1 GWh/god

1-25 GWh/god

25-50 GWh/god

Preko 50 GWh/god

Ukupno

Broj poduzetnika 706 88 7 8 809

Ukupna potrošnja, kWh/god 75.224.617 427.433.787 246.190.930 764.782.931 1.513.632.265

Prosječna potrošnja po poduzetniku, kWh/god

106.550 4.857.202 35.170.133 95.597.866 1.870.992

Page 13: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Struktura po električnom intenzitetu

Poduzetnici s potrošnjom većom od 1 GWh (podaci FINA-HOPS-ODS)

*Prema pretpostavljenim jediničnim cijenama: 0,56 kn/kWh za priključene na visoki napon; 0,64 kn/kWh za priključene na srednji napon

Page 14: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Predložene varijante za potpore

• Potpora – umanjenje naknade za OIEiVK• Prijedlog – tri intenziteta potpora u tri razreda (5-10%; 10-20%;

>20%)• Analizirane varijante:

• S1 – referentni scenarij bez umanjenja OIE naknade• S1-20/40/60 – manje umanjenje naknade (niža razina potpore)• S1-40/60/80 – veće umanjenje naknade (viša razina potpore

Postotni dio umanjenja naknade za OIEiK

El. intenzitet S1 (Referentno) S1-20/40/60 S1-40/60/80

Razred 1 5 - 10% 0% 20% 40%

Razred 2 10 - 20% 0% 40% 60%

Razred 3 >20% 0% 60% 80%

Visina naknade, kn/kWh

Razred 1 5 - 10% 0,105 0,084 0,063

Razred 2 10 - 20% 0,105 0,063 0,042

Razred 3 >20% 0,105 0,042 0,021

Page 15: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

Zaključci

• Utjecaj potpore za poduzetnike koji pripadaju Prilogu 1 Uredbe je na razini50-75 milijuna kuna ako svi poduzetnici iskoriste svoje pravo (ovisno oizabranoj varijanti).

• Smanjeni prihod u sustavu poticanja ne kompromitira sustav poticanja usrednjoročnom razdoblju do 2025. u slučaju S1 i S1-20/40/60% (niža razinapotpore).

• U slučaju varijante S1-40/60/80% (viša razina potpore) sustav je unegativnoj kumulativnoj bilanci (cca. 40 mil. kuna) u 2023. i 2024.

• Nesigurnosti u pogledu realizacije projekata OIEVK su znatne (tržišnacijena, realizacija projekata, porast potrošnje el. energ. itd.) pa je ovisno orazvoju događaja moguća potreba za korekcijom visine potpore.

• Za sada nije precizno jasno koliko poduzetnika iz Priloga 2 Uredbeudovoljava navedenim kriterijima i kakav je njihov utjecaj, no procjenjujese da je ovaj utjecaj ograničen budući da se traži energetski intenzitet većiod 20%.

• Nadležno Ministarstvo treba biti spremno brzo reagirati u slučaju potrebeza izmjenom visine potpore ili kvalifikacijskih uvjeta.

Page 16: RADIONICA: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE · RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRI ČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE” Zakon o OIEVIVUK („NN” br. 111/18) )) ) • Čl.43.ELEKTRIČKIINTENZIVNI

SEKTOR ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠAENERGY AND ENVIRONMENT SECTOR

RADIONICA „TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIKE”

HVALA NA PAŽNJI

[email protected]