33
Radno i socijalno pravo Posebnosti radnih odnosa držanih službenika, osobito s obzirom na zasnivanje i prestanka državne službe Prof. dr. sc. Željko Potočnjak (ažurirano 4. srpnja 2017.) Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Radno i socijalno pravo - pravo.unizg.hr · PDF fileRadno i socijalno pravo Posebnosti radnih odnosa držanih službenika, osobito s obzirom na zasnivanje i prestanka državne službe

  • Upload
    vanbao

  • View
    257

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Radno i socijalno pravo

Posebnosti radnih odnosa držanih službenika, osobito s obzirom na zasnivanje i prestanka državne službe

Prof. dr. sc. Željko Potočnjak

(ažurirano 4. srpnja 2017.)

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Uvod

• Važnost državne službe i nezadovoljstvo njezinim sadašnjim stanjem

• Misija Ministarstva uprave:

• „Misija Ministarstva uprave je trajno unapređenje sustava javne uprave radi osiguranja i zaštite javnog interesa, zakonitog djelovanja i pružanja usluga u ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske”.

• Pripremanje državne i lokalne samouprave za obveze koje proizlaze iz članstva u EU i usklađivanje s pravnom stečevinom EU – CARDS 2001 i CARDS 2003

• Koncepcijska lutanja i nekonzistentnosti, kako u Hrvatskoj tako i u drugim zemljama

• Složenost i (ne)prikladnost postojećeg pravnog uređenja

• Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 https://uprava.gov.hr/istaknute-

teme/strategija-razvoja-javne-uprave-za-razdoblje-od-2015-do-2020-godine-14369/14369

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo 2

Radni ili službenički odnos

• sporovi o pravnoj naravi službeničkog odnosa/statusa i službeničkog prava

• Radi li se o dijelu radnog (Krbek, Tintić, Potočnjak), upravnog (Pusić, Borković, Pičuljan) ili posebnog prava (Borković, Pičuljan)?

• Upravni, radni ili posebni pravni odnos?

• Ugovorni odnos ili status?

• Pripada li sferi javnog ili privatnog prava?

Odgovor na ta pitanja nema samo teoretsko već i praktično značenje (pri donošenju, primjeni i tumačenju propisa)

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo 3

Radni ili službenički odnos

• Tradicionalni pristup• Službenici obavljaju javnu funkciju koja je uređena javnim pravom

• Službenici imaju pravo i obvezu djelovanja u skladu s dobivenom javnom ovlasti

• Službenički odnos je status uređen javnim pravom

• Službenici imaju viši stupanj stalnosti i sigurnosti zaposlenja i posebna statusna prava

• Državna služba je cjeloživotna karijera, za nju se posebno priprema (školuje) i u njoj se napreduje po posebnim pravilima (merit sustav –zapošljavanje i napredovanje ovise o znanju, sposobnostima i zalaganju), prestanak državne službe moguć je samo u slučaju teških kršenja obveze

• Status službenika uređuje se zakonima i drugim propisima javnog prava

• Individualni odnos između države i službenika uređuje se jednostranim aktima javne vlati (rješenjem o izboru, postavljenju i sl.)

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

4

Radni ili službenički odnos

• Moderni pristup• Učinkovitost djelovanja državne/javne službe važna je za gospodarski i socijalni

razvoj• Službenički odnos je sličan radnom odnosu• Državna služba je servis građana pri uređenju kojeg treba koristiti iskustva

upravljanja ljudskim potencijalima iz privatnog sektora• Nastoji se očuvati zakonitost, profesionalnost, učinkovitost, politička

neovisnost i etičnost u djelovanju državnih/javnih službi• Stalnost, sigurnost i prava državnih službenika treba približiti pravima osoba u

radnom odnosu• Za uređenje tog odnosa važni su i kolektivni ugovori te ugovori o radu• Radi se o posebnoj vrsti radnog odnosa (elementi javnog i privatnog prava)

• Različiti nacionalni sustavi (kontinentalni, anglosaski, skandinavski, mediteranski, postsocijalistički)

• I u drugim zemljama provode se reforme koje dovode u pitanje tradicionalne koncepcije službeničkih odnosa, vidi: Cristoph Demmke. Civil Services in the EU of 27 – Reform Outcomes and the Future of the Civil Servicehttp://www.eipa.nl/en/eipascope/show/&tid=1717

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo 5

Radnopravna obilježja službeničkog odnosaRadni odnos:

• Dobrovoljno

• Osobno

• Subordinirano

• Naplatno

• Profesionalno

obavljanje rada

Službenički odnos:• Dobrovoljno

• Osobno

• Subordinirano

• Naplatno

• Profesionalno

obavljanje rada (državne službe)

Službenički odnos ima sva bitna obilježja (elemente) radnog odnosa. Posebnost je tog odnosa da je poslodavac država, a da službenik često nastupa kao nositelj državne vlasti. Stupanj državne intervencije u taj odnos je veći nego kod radnih odnosa u gospodarstvu.

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

6

Radnopravna obilježja službeničkog odnosa

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

7

• Službenički odnos je radni odnos posebne vrste

• Stupanj državne intervencije u taj odnos je veći nego kod radnog odnosa u gospodarstvu.

• Država ima dvostruku ulogu: ona je poslodavac, ali i zakonodavac.

• Na radnopravnu narav službeničkog odnosa značajno utječu i kolektivna prava koja imaju državni službenici(pravo na kolektivno organiziranje, kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk). Od kolektivnih prava državni službenici u Hrvatskoj nemaju samo pravo na sudjelovanje u odlučivanju (pravo na radničku participaciju).

Reforme radnih odnosa državnih službenika u Hrvatskoj

• 1. reforma: • 1994. g: Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o

plaćama nositelja pravosudnih dužnosnika• 2.reforma:

• 2001. g: Zakon o državnim službenicima i namještenicima• 3. reforma (sadašnje pravno uređenje):

• 2005. g.: Zakon o državnim službenicima (ZDS) (mijenjan 11 puta; Vlada planira donošenje novog Zakona)• trebalo donijeti i zakon o plaćama državnih službenika (i dalje

uređeno Zakonom o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. g.)

• 2008. g.: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

• 2010. g.: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

• 4. reforma (u pripremi, nakon usvajanja Strategije) - novi Zakon o državnoj službi (?), Zakon o plaćam

• povećanje značenja ugovornih elemenata (protivljenje sindikata i dijela akademske zajednice takvom pristupu)

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

8

Subjekti službeničkog odnosa i pojam službenika

• Čl. 1. ZDS-a: „…radnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca…” (2017.)

• dvostrani pravni odnos:

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

9

DRŽAVNI SLUŽBENIK-posloprimac-„...osobe koje u državnim tijelima kao red.zanimanje obavljaju poslove iz djelokrugatih tijela utvrđene Ustavom, zak. ili drugimpropisima ...”

-osobe iz čl. 3. st. 3. ZDS-a?„... i osobe koje u drž. tijelima obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove.”

-razgraničenje od dužnosnika i namještenika!

DRŽAVA

-poslodavac

-državna tijela? nisu subjekti tog odnosa!

Pojam „državnog službenika”Državni službenici (engl. public servants, public officers, publicofficials, njem. Beamten, franc. fonctionnaires de l’État) fizičkesu osobe koje nakon prijma u državnu službu (uspostave službeničkog odnosa) rade za državu, obavljajući poslove kojima država u odnosu prema građanima nastupa kao javna vlast.

Odlučuju o pravima i obvezama građana. Njihovi postupci pripisuju se državi u čije ime nastupaju.

Imaju javne ovlasti za svoj rad te na temelju takvih ovlasti prema građanima nastupaju kao javna vlast. Suvremeni pristup od njih traži da su u službi građana (njihov servis), a ne vlast nad njima.

10Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Osobe u državnoj službi koje nisu državni službenici

• Državni dužnosnici• nositelji političke vlasti

• politički mandat stječu u izbornom postupku

• nisu u radnom odnosu

• položaj im uređuje Ustav i propis koji uređuju funkcioniranje političkog sustava

• nadređeni su državnim službenicima

• Namještenici• obavljaju pomoćne, tehničke i druge poslove

• rade za državu, ali ne odlučuju o pravima i obvezama građana

• radni odnos uređen ZR-om• ali, ZID ZDS-a 2011. predviđa primjenu odredaba o odgovornosti drž.

službenika, udaljenju iz službe i ocjenjivanju

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

11

Državna služba kao dio javne uprave

• JAVNA SLUŽBA • Javne ustanove

• škole,

• bolnice,

• socijalna skrb

• mirovinsko i zdravstveno osiguranje

• Javna poduzeća• komunalne djelatnosti;

• vodoopskrba,

• odvodnja,

• čistoća,

• opskrba plinom i elek. en.

• DRŽAVNA SLUŽBA• Središnja

• Ministarstva i agencije

• Oružane snage

• Policija

• Stručne službe Sabora, Vlade sudova

• Područna (regionalna) samouprava

ne

Vlada, parlament i sudovi

12Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

• Lex specialis derogat legi generali!

Vrste službeničkih sustava / vrste službenika

CENTRALNA DRŽAVA

JEDINICE LOKALNE (PODRUČNE)

SAMOUPRAVE

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)

OPĆI SUSTAV-ZDS

-primjenjiv na službenike iz čl. 2. ZDS-a

-drugi (nepobrojani) službenici u drž. tijelima koja se osnivaju radi obavljanja drž. službe)

POSEBNI SUSTAVI –

POSEBNI ZAKONI-vojska, policija- određeni elementi pos. sustava postoje i za zaposlene u službama vanjskih poslova, carinskim i sigurnosnim služ., za sudske službenike

13Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Posebnosti radnih odnosa državnih službenika

Naročito se odnose na:• Uvjete i postupak prijma u državnu službu• Klasifikaciju radnih mjesta• Plaće• Ocjenjivanje• Izobrazbu (cjeloživotnog obrazovanja)• Sukob interesa• Disciplinsku odgovornost• Prestanak državne službe• Odlučivanje o pravima i obvezama• Slobodu zapošljavanja (kretanja) unutar Europskog

ekonomskog prostora

14Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Posebnosti u pogledu prijma u državnu službu (zapošljavanja)

1. Zasnivanje službeničkog odnosa

2. Ustavno načelo dostupnosti javnih službi

3. Zakonski uvjeti za zasnivanje službeničkog odnosa

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

15

Zasnivanje službeničkog odnosa - Posebnosti prijma u državnu službu

• Težak ulazak u državnu službu; stalnost i stabilnost zaposlenja onih koji su već u državnoj službi

• Prije popunjavanja radnog mjesta, ono mora biti:• utvrđeno pravilnikom o unutarnjem redu

• popunjavanje radnog mjesta mora biti predviđeno planom popune radnih mjesta (izuzeci predviđeni čl. 41.)

• Čl. 45. st. 1. ZDS-a:

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

16

Pravilnik o unutarnjem redu

• Čl. 40. st. 1. ZDS-a:

• Donošenje:• Tijela državne uprave, stručne službe i uredi Vlade – uz suglasnost sred.

tijela DU nadležnog za službeničke odnose (Ministarstvo uprave)• Pravosudna tijela-uz suglasnost sred. tijela DU nadležnog za poslove

pravosuđa (Ministarstvo pravosuđa)• Druga državna tijela (Hrvatski sabor, Ured predsjedika RH, Ustavni sud,

pravobranitelji, Državni ured za reviziju i druga drž. tijela. utemeljena radi obavljanja državne službe) – nisu dužni pribaviti suglasnost, ali su dužni doneseni pravilnik radi evidencije dostaviti Min. Uprave

..\primjeri\baza primjera\Plan i pravilnik\Pravilnik o unutarnjem redu.pdf

„Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se radna mjesta u

državnom tijelu, potreban broj državnih službenika na

svakom radnom mjestu i uvjeti za raspored te druga pitanja

od značaja za organizaciju i način rada u državnom tijelu

sukladno zakonu.”

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

17

Plan prijma u državnu službu• Postupak prijma može se provesti samo u skladu s planom prijma u

državnu službu

• osim u slučaju potrebe prijma na određeno vrijeme, popunjavanjaradnog mjesta koje je ostalo upražnjeno odlaskom služb. iz drž. tijelatijekom tekuće kalendarske godine i službenika koji rade na poslovimakontrole i upravljanja sredstvima europskih fondova

• Čl. 42. ZDS-a:

• Planom prijma u državnu službu utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta i zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina (sukladno Ustavnom zakonu)

• ..\primjeri\propisi\Plan prijma.pdf

• http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_65_1248.html

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

18

„Planom prijma u državnu službu utvrđuje se stvarno stanjepopunjenosti radnih mjesta u državnom tijelu, potreban brojdržavnih službenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje sedonosi plan, planira se broj vježbenika i prijam u državnu službu naodređeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.”

Odlučivanje u prijmu u državnu službu

• Odluku o popunjavanju slobodnog radnog mjesta donosi čelnik tijela

• Prije donošenja odluke treba provjeriti postoje li državni službenici stavljeni na raspolaganje koji ispunjavaju uvjete za rad na slobodno radnom mjestu, ako postoje treba ih pozvati na testiranje radi provjere njihovih kompetencija (web aplikacija CIRCA). Ne primjenjuje se u slučaju prijma službenike koji rade na poslovima upravljanja i kontrole trošenja europskih fondova.

• Ako nema državnih službenika koji su na raspolaganju ili oni ne zadovolje na provjeri kompetencija slobodno radno mjesto može se popuniti

• Premještajem osoba koje već jesu u državnoj službi• Internim oglasom - II -• Raspoređivanjem (napredovanjem) - II -• Javnim natječajem osobe koje se tek trebaju primiti u drž. službu

19Pravni fakultet u Zagrebu,Katedra za radno i socijalno pravo

3. Ustavno načelo dostupnosti javnih službi

• Članak 44. Ustava RH

„Svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe.”

• Pravilo - u državnu službu se osoba koja nije u državnoj službi može primiti samo na temelju javnog natječaj

• Izuzeci• Stipendisti• Osobe koje se primaju na određeno vrijeme• Osobe koje se primaju na određeno vrijeme u kabinet ministra ili

drugih najviših dužnosnika Ukinuto odlukom Ustavnog suda br. U-I-2036/2012 od 21. prosinca 2015...\primjeri\baza primjera\Odluka Ustavnog suda\U-I-2036-2012.docx

http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/USRH_U-I-2036-2012_NN_138_15.htm

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo 20

Pretpostavke za prijam u državnu službu

• Osoba mora ispunjavati zakonom i drugim propisom propisane uvjete za prijam u državnu službu (pozitivno određeni)

• Moraju postojati na dan isteka roka za prijavu na natječaj• Ako se tijekom državne službe utvrdi da ih osoba nije ispunjavala to

je razlog za prestanak državne službe po sili zakona

• Ne smiju postojati zapreke za prijam u državnu službu (negativno određeni)

• Ne smiju postojati na dan istaka roka za prijam u državnu službu• Ako se tijekom državne službe utvrdi da je u vrijeme prijma

postojala zapreka to je razlog za prestanak državne službe po sili zakona

• Mora se provesti zakonom propisani postupak prijma u državnu službu (2017. uvedena mogućnost dostave rješenja objavom na web-stranicama)

21Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Zakonski uvjeti za zasnivanje službeničkog odnosa

• četiri zakonom definirana opća uvjeta (pozitivno definirana): 1. Odgovarajući stupanj obrazovanja (kvalifikacija)2. Odgovarajuće stručno znanje i iskustvo (radno iskustvo)

• Osim kada se radi o prijmu vježbenika

3. Zdravstvena sposobnost• Utvrđuje se samo za izabrane kandidate prije donošenja rješenja o prijmu u DS

4. Hrvatsko državljanstvo1. strani državljani i osobe bez državljanstva mogu biti primljeni samo iznimno

• uz ispunjavanje zahtjeva za boravak i rad iz Zakona o strancima i

• uz odobrenje Ministarstva uprave;

2. ako se radi o državljanima članicama EGP-a (EU + Island, Lihtenštajn i Norveška) koji uživaju slobodu kretanja onda se odobrenjem Ministarstva uprave može uskratiti samo ako se radi o radnom mjestu na kojem se neposredno ili posredno sudjeluje u obavljanju javnih ovlasti i zaštiti općeg interes Hrvatske ili nekih drugih područja javne vlasti

• posebni (dodatni) uvjeti za određena službenička mjesta• može ih biti više• propisuju se posebnim zakonom, uredbom ili najčešće pravilnikom o

unutarnjem redu)

22Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Zakonski uvjeti za zasnivanje službeničkog odnosa

• Zapreke:• Okolnosti koje predstavljau zapreku (prepreku) za prijam u državnu

službu

• četiri zapreke (negativno definirane pretpostavke):

1. Vođenje kaznenog postupka protiv kandidata za neko od kaznenih dijela za koje se postupak progona pokreće po službenoj dužnosti

2. Osuda za neko od kaznenih dijela za koje se postupak progona pokreće po službenoj dužnosti (ako nije nastupila rehabilitacija)

3. Prethodni prestanak državne službe zbog teške povrede državne službe (4 god od prestanka)

4. Prestanak državne službe zbog nezadovoljavanja na probnom radu (4 god od prestanka)

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

23

• sporazumom,

• istekom roka,

• otkazom,

• po sili zakona i

• na drugi način propisan zakonom

• Rješenje u roku 8 dana od nastupa okolnosti

• Udaljenje iz službe• moguće: ako pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a

djelo je takvo da šteti interesu službe; • obvezno: ako djelo s obilježjima korupcije; • presumpcija udaljenja: ako pokrenut istražni postupak/ određen pritvor

• Raspolaganje• (ukidanje državnog tijela, promjena djelokruga)

Načini prestanka

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Posebnosti u pogledu prestanka državne službe

24

• Službenik pisano može otkazati državnu službu

• Službeniku se može otkazati:

• ako nije zadovoljio na probnom radu • radni odnos prestaje danom izvršnosti rješenja o prestanku

• u slučaju osobito teške povrede službene dužnosti• izvanredni otkaz

Otkaz državne službe

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

25

• Osobito teška povreda – povreda koja:

a) ima obilježja korupcije,

b) ima za posljedicu znatnu materijalnu ili nematerijalnu štetu za državno tijelo, pravne osobe ili građane ili zaštitu javnog interesa,

c) dovodi u pitanje život i fizički integritet građana,

d) dovodi u pitanje redovito izvršavanje poslova državnog tijela• prethodno pisano upozorenje (nije potrebno za a, b i c)

• 1 mj. za otklanjanje nepravilnosti

• ponovno pisano upozorenje uz najavu mogućnosti otkaza

• novi rok od 1 mj. za otklanjanje nepravilnosti

• ako ne otkloni nedostatke – izvanredni otkaz

26

Izvanredni otkaz

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

• Rješenje o izvanrednom otkazu• pravo žalbe

• žalba Odboru za državnu službu

• u roku 15 dana – čl. 64. ZDS

• Udaljenje iz službe • dostavom rješenja o izvanrednom otkazu – čl. 136.a/5

• pravo žalbe na rješenje o udaljenju

• žalba službeničkom sudu

• u roku 15 dana od dostave

27

Izvanredni otkaz

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

1. smrću,2. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu

zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (opće nesposobnosti za rad), 3. 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, osim ako se čelnik

tijela i državni službenik drukčije ne dogovore, vodeći računa o potrebama službe,

4. kad je osuđen na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo – danom saznanja za pravomoćnost presude, osim ako mu je pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili mu je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro,

5. neopravdano izostane s rada 5 radnih dana uzastopce, 6. ne položi državni stručni ispit u propisanom roku,7. u vrijeme prijma u državnu službu nije ispunjavao uvjete ili postojala zapreka

za prijam,8. izrečena kazna prestanka državne službe zbog teške povrede službene

dužnosti,9. kod premještaja se ne javi na novu dužnost u utvrđenom roku10. ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« ,11. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

28

Prestanak po sili zakona – čl. 137.

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Državnom službeniku koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, a koji se s čelnikom tijela zbog potreba službe dogovorio o produljenju državne službe, državna služba u svakom slučaju prestaje najkasnije posljednjeg dana godine u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža.

Državnom službeniku koji je osuđen na kaznu zatvora ili dugotrajnog zatvora, a kojemu je izrečena uvjetna osuda, državna služba prestaje danom saznanja za pravomoćnu sudsku odluku o opozivu uvjetne osude.

Državnom službeniku koji je osuđen na kaznu zatvora ili dugotrajnog zatvora, a kojem je izrečena kazna zamijenjena radom za opće dobro, državna služba prestaje danom saznanja za pravomoćnu sudsku odluku o izvršenju kazne zatvora.

29

Prestanak po sili zakona – čl. 137. (nastavak)

Pravni fakultet u Zagrebu,Katedra za radno i socijalno pravo

• ukidanje državnog tijela uz preuzimanje poslova• službenike preuzima novo tijelo• podredno na raspolaganje Vladi

• ukidanje državnog tijela i svih poslova• službenike preuzima središnje državno tijelo za poslove uprave• podredno na raspolaganje Vladi

• trajanje raspolaganja – otkazni rokovi prema ZR• moguć premještaj za vrijeme raspolaganja • istekom roka

• prestanak državne službe po sili zakona • pravo na otpremninu

Radi pronalaženja zaposlenja za državnog službenika koji je stavljen na raspolaganje državno tijelo koje je donijelo rješenje o stavljanju na raspolaganje dužno je unijeti podatke o službeniku u web-aplikaciju CIRCA u roku od 24 sata od dana izvršnosti rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje.Upute za korištenje aplikacije CIRCA: https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwibjYDllO_UAhWLIsAKHUyiBzIQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fuprava.gov.hr%2FUserDocsImages%2F%2F%2FUputa%2520za%2520slu%25C5%25BEbenike.pdf&usg=AFQjCNFVc1RhVHAqPS2GdQoPc3RdwU628g

30

Stavljanje državnih službenika na raspolaganje

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

ZR1. smrt radnika2. istekom vremena3. 65 g. života + 15 g. MS 4. dostavom pravomoć. rj. o mirovini

zbog opće nesposobnosti za rad5. sporazumom6. otkazom

• radnika • poslodavca

• izvanredni • redoviti

1. poslovno uvjetovani2. skrivljenim ponašanjem3. osobno uvjetovani4. zbog nezadovoljenja na

probnom radu5. zbog nepolaganja stručnog

ispita

7. Odluka nadležnog suda8. Smrt poslodavca, prest. obrta…

31

Usporedba načina prestanka radnog odnos u gospodarstvu i službeničkog odnosa

ZDS◦ smrću (ex lege)

◦ istekom roka

◦ 65 g. života + 15 MS (mogućnost produljenja do kraja godine, a onda ex lege)

◦ dostavom pravom. rj. o mirovini zbog opće nesp. za rad (ex lege)

◦ sporazumom

◦ otkazom

otkaz službenika

izvanredni otkaz (osobita teška povreda)

otkaz zbog nezadovoljenja na probnom radu

◦ Raspolaganje – istekom roka

◦ mjera prestanka drž. službe zbog teške povrede (ex lege)

◦ ?? (neki od slučajeva ex lege)

◦ /

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

• Čelnik tijela • Odbor za državnu službu • Službenički sud • Viši službenički sud

• Supsidijarna primjena • općeg upravnog postupka

• Sudska zaštita • U upravnim stvarima iz čl. 63. st. 1. (prijam, raspored, plaća,

premještaj, raspolaganje, ocjenjivanje, prestanak) vodi se upravni spor pred upravnim sudom

• U ostalim pitanjima na koja se primjenjuju propisi o radnim odnosima vodi se parnični postupak pred redovitim (općinskim) sudom, kao što je to npr. spor o

• naknadi štete• materijalnim pravima (dodaci na plaće, božićnice i sl.)• zaštiti dostojanstva radnika

32

Moguće instance i mjerodavni postupci odlučivanja prema ZDS

Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo

Vrsta odluke Instanca Mjerodavni postupak

Odluke o pravima, obvezama državnih službenika i prestanku državne službe

I. Čelnik tijelaZDS ili posebni propis

+ZOUP

II. Odbor za državnu službu

Udaljenje iz službe I. Čelnik tijela ZDS ili posebni propis+

ZOUPII. Službenički sud

Povreda službene dužnosti

- lake I. Čelnik tijela ZDS ili posebni propis+

ZOUPII. Službenički sud

- teške I. Službenički sud + posebne odredbe

(čl. 107. ZDS)II. Viši službenički sud

33Pravni fakultet u Zagrebu,

Katedra za radno i socijalno pravo