of 76 /76
21.3.2015. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II Predavanje 20. ožujka 2015.g. 1 CILJEVI KOLEGIJA Detaljno upoznavanje studenata s računovodstvenim kategorijama kao što su imovina, obveze, kapital, rashodi, prihodi i poslovni rezultat te računovodstvenim praćenjem odabranih poslovnih događaja, osposobiti studente za prepoznavanje i opisivanje svih računovodstvenih kategorija te samostalno evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama poduzetnika sukladno kontnom planu poduzeća što stvara dobru podlogu za samostalno vođenje računovodstva poduzeća. 2

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II21.3.2015. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II 1 Predavanje 20. ožujka 2015.g. CILJEVI KOLEGIJA Detaljno upoznavanje studenata s računovodstvenim kategorijama

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II21.3.2015. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II 1 Predavanje 20....

 • 21.3.2015.

  1

  RAČUNOVODSTVO ZA

  PODUZETNIKE IIPredavanje 20. ožujka 2015.g.1

  CILJEVI KOLEGIJA

  Detaljno upoznavanje studenata s

  računovodstvenim kategorijama kao što su

  imovina, obveze, kapital, rashodi, prihodi i

  poslovni rezultat te računovodstvenim praćenjem

  odabranih poslovnih događaja,

  osposobiti studente za prepoznavanje i opisivanje

  svih računovodstvenih kategorija te samostalno

  evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim

  knjigama poduzetnika sukladno kontnom planu

  poduzeća što stvara dobru podlogu za samostalno

  vođenje računovodstva poduzeća.

  2

 • 21.3.2015.

  2

  UVJETI ZA POLAGANJE KOLEGIJA I ULAZNE

  KOMPETENCIJE KOJE SU POTREBNE ZA KOLEGIJ,

  KORELATIVNOST I KORESPODENTNOST S DRUGIM

  Ulazne kompetencije koje su potrebne za uspješno praćenje

  nastave kolegija Računovodstvo za poduzetnike II uključuju:

  poznavanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

  poduzetnika,

  poznavanje knjigovodstvenog konta i kontog plana poduzetnika,

  poznavanje financijskih izvještaja i elemenata financijskih

  izvještaja poduzetnika,

  poznavanje pravila evidentiranja na kontima aktive i pasive,

  prihoda i rashoda.

  Sukladno navedenom uvjet za izlazak na ispit iz kolegija

  Računovodstvo za poduzetnike II je položen ispit iz kolegija

  Računovodstvo za poduzetnike I.

  Kolegij je također usko povezan s ostalim računovodstvenim

  kolegijima te je njegovo polaganje (stjecanje kompetencija)

  ujedno i preduvjet za savladavanje sadržaja (i stjecanje novih

  kompetencija) kolegija Računovodstvo troškova i Financijsko

  računovodstvo.

  3

  ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

  KOJIMA KOLEGIJ PRIDONOSI

  Nakon uspješnog savladavanja studijskog programa stručnog

  studija Računovodstvo studenti će moći:

  računovodstveno valorizirati poslovne događaje, odnosno

  njihov utjecaj na financijski položaj subjekata realnog

  sektora i proračunskih korisnika,

  analizirati eksternu i internu dokumentaciju i financijske

  izvještaje subjekata realnog sektora i proračunskih

  korisnika,

  prezentirati računovodstvene informacije relevantne za

  proces odlučivanja viših upravljačkih funkcija,

  kvantitativno poduprijeti financijsko odlučivanje,

  sagledati važnost računovodstvene struke u globalnom

  poslovnom okruženju,

  preispitati buduće poslovanje pažnjom dobrog

  gospodarstvenika,

  valorizirati vrijednost imovine, kapitala i obveza.

  4

 • 21.3.2015.

  3

  OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI

  KOLEGIJA

  Očekuje se da će student, nakon položenog ispita iz kolegija Računovodstvo za poduzetnike

  II, moći:

  analizirati dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu poduzetnika te samostalno izvršiti

  računovodstvenu evidenciju poslovnih promjena na imovini u poslovnim knjigama

  poduzetnika

  razlikovati, prezentirati i samostalno izvršiti računovodstvenu evidenciju različitih oblika

  plaćanja u poduzećima

  analizirati kratkoročne i dugoročne obveze te samostalno izvršiti evidenciju poslovnih

  promjena na obvezama u poslovnim knjigama poduzetnika

  samostalno pripremiti obračun (saldiranje) PDV-a u poduzećima

  analizirati i objasniti zalihe, razlikovati metode utroška zaliha te samostalno izvršiti

  evidenciju poslovnih promjena na zalihama

  interpretirati troškove poslovanja, samostalno izvršiti evidenciju poslovnih promjena na

  troškovima te izvršiti prijenos troškova u proizvodnoj, uslužnoj i trgovačkoj djelatnosti

  razlikovati troškove proizvoda i troškove razdoblja te samostalno izvršiti njihovo

  evidentiranje u poslovnim knjigama poduzetnika

  organizirati računovodstvo robe, izvršiti evidenciju troškova i prihoda kod prodaje robe

  oblikovati i interpretirati poslovne knjige u trgovini

  interpretirati pojam kapitala te samostalno izvršiti evidenciju promjena kapitala.

  5

  SADRŽAJ KOLEGIJA DETALJNO RAZRAĐEN

  PREMA SATNICI NASTAVE (KALENDAR NASTAVE)

  Datum Teme, ishodi

  1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni plan nastave.

  Upoznavanje s porezom na dodanu vrijednost.

  Dugotrajna nematerijalna imovina poduzetnika, računovodstveno praćenje dugotrajne

  nematerijalne imovine.

  Studenti će moći razlikovati pretporez i obvezu za PDV; analizirati dugotrajnu nematerijalnu imovinu

  poduzetnika; samostalno izvršiti računovodstvenu evidenciju poslovnih promjena na nematerijalnoj

  imovini u poslovnim knjigama poduzetnika.

  2. Dugotrajna materijalna imovina poduzetnika.

  Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine.

  Analizirati dugotrajnu materijalnu imovinu poduzetnika; samostalno izvršiti računovodstvenu evidenciju

  poslovnih promjena na materijalnoj imovini u poslovnim knjigama poduzetnika.

  3. Dugotrajna financijska imovina, dugotrajna potraživanja, otuđenje dugotrajne imovine.

  Računovodstveno praćenje dugotrajne financijske imovine, dugotrajnih potraživanja i otuđenja

  dugotrajne imovine.

  Analizirati dugotrajnu financijsku imovinu poduzetnika; analizirati dugotrajna potraživanja; samostalno

  izvršiti računovodstvenu evidenciju poslovnih promjena na financijskoj imovini i potraživanjima;

  samostalno izvršiti računovodstvenu evidenciju poslovnih promjena otuđenja dugotrajne imovine.

  4. Kratkotrajna imovine.

  Računovodstveno evidentiranje novca i novčanih ekvivalenata.

  Računovodstveno praćenje različitih oblika plaćanja.

  Analizirati kratkotrajnu imovinu; samostalno izvršiti računovodstvenu evidenciju poslovnih promjena na

  novcu i novčanim ekvivalentima; razlikovati, prezentirati i samostalno izvršiti računovodstvenu evidenciju

  različitih oblika plaćanja u poduzećima.

  6

 • 21.3.2015.

  4

  SADRŽAJ KOLEGIJA DETALJNO RAZRAĐEN

  PREMA SATNICI NASTAVE (KALENDAR NASTAVE)

  Datum Teme, ishodi

  5. Kratkotrajna imovina.

  Računovodstveno praćenje kratkotrajne financijske imovine i potraživanja.

  1. kolokvij

  Samostalno izvršiti računovodstvenu evidenciju poslovnih promjena na kratkotrajnoj financijskoj imovini i

  potraživanjima.

  6. Kratkoročne obveze.

  Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza (obveze po vrijednosnim papirima, obveze prema

  dobavljačima, obveze po osnovi kratkoročnih zajmova i kredita, obveze za plaće i naknade plaća).

  Analizirati kratkoročne obveze; samostalno izvršiti evidenciju poslovnih promjena na obvezama u poslovnim

  knjigama poduzetnika.

  7. Računovodstveno praćenje pretporeza i obveze za PDV.

  Saldiranje PDV-a.

  Pasivna vremenska razgraničenja.

  Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, autoguma i sitnog inventara.

  Analizirati različite poslovne događaje koji utječu na nastanak pretporeza i obveze za PDV u poduzećima;

  samostalno pripremiti obračun (saldiranje) PDV-a u poduzećima; analizirati i objasniti nastanak zaliha sirovina

  i materijala, rezervnih dijelova, autoguma i sitnog inventara.

  8. Računovodstveno praćenje zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova, autoguma i sitnog

  inventara.

  Analitičko knjigovodstvo zaliha sirovina i materijala.

  Evidencija utroška sirovina i materijala.

  Samostalno izvršiti evidenciju poslovnih promjena na zalihama sirovina i materijala, rezervnih dijelova,

  autoguma i sitnog inventara; razlikovati metode utroška zaliha; samostalno izvršiti evidenciju poslovnih

  promjena u glavnoj knjizi i analitičkom knjigovodstvu, a koja nastaje prilikom utroška zaliha.

  7

  SADRŽAJ KOLEGIJA DETALJNO RAZRAĐEN

  PREMA SATNICI NASTAVE (KALENDAR NASTAVE)

  Datum Teme, ishodi

  9. Pojam troškova, vrste troškova.

  Računovodstvena evidencija troškova po prirodnim vrstama.

  Troškovi amortizacije, metode amortizacije.

  Interpretirati troškove poslovanja; definirati i objasniti različite vrste troškova; samostalno izvršiti

  evidenciju poslovnih promjena na troškovima po prirodnim vrstama; definirati i objasniti metode

  amortizacije.

  10. Raspored troškova.

  Raspored troškova u proizvodnoj, trgovačkoj i uslužnoj djelatnosti.

  2. kolokvij

  Izvršiti prijenos troškova u proizvodnoj, uslužnoj i trgovačkoj djelatnosti.

  11. Zalihe proizvodnje i gotovih proizvoda.

  Računovodstveno praćenje troškova proizvodnje i troškova razdoblja.

  Obračun proizvodnje, kalkulacije.

  Razlikovati troškove proizvoda i troškove razdoblja; samostalno izvršiti obračun proizvodnje; objasniti

  primjenu metoda kalkulacije u proizvodnim poduzećima.

  12. Računovodstveno praćenje zaliha gotovih proizvoda.

  Analitičko knjigovodstvo.

  Evidencija utroška zaliha gotovih proizvoda.

  Objasniti računovodstveno praćenje zaliha gotovih proizvoda; analizirati analitičko knjigovodstvo zaliha

  gotovih proizvoda; izvršiti evidenciju utroška zaliha gotovih proizvoda (primjena metoda FIFO, LIFO;

  PPC, planski troškovi).

  8

 • 21.3.2015.

  5

  SADRŽAJ KOLEGIJA DETALJNO RAZRAĐEN

  PREMA SATNICI NASTAVE (KALENDAR NASTAVE)

  Datum Teme, ishodi

  13. Računovodstvo robe.

  Zalihe trgovačke robe u trgovini na veliko.

  Računovodstveno praćenje trgovačke robe u trgovini na veliko.

  Organizirati računovodstvo robe; izvršiti evidenciju troškova i prihoda kod prodaje robe u trgovini na

  veliko.

  14. Računovodstveno praćenje trgovačke robe u trgovini na malo.

  Kapital.

  Izvršiti evidenciju troškova i prihoda kod prodaje robe u trgovini na malo; oblikovati i interpretirati

  poslovne knjige u trgovini; interpretirati pojam kapitala.

  15. Računovodstveno praćenje kapitala.

  3. kolokvij

  Završno predavanje.

  Evaluacija kolegija.

  Samostalno izvršiti evidenciju promjena kapitala.

  9

  OBVEZE STUDENATA

  Obveze izvanrednih studenata:

  Studenti nisu obvezni prisustvovati nastavi.

  Studenti su dužni položiti kolokvije (3 kolokvija)

  ili pisani dio ispita i usmeni dio ispita.

  10

 • 21.3.2015.

  6

  OCJENJIVANJE I VRJEDNOVANJE RADA

  STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM

  ISPITU Ocjenjivanje i vrednovanje rada izvanrednih studenata koji pohađaju nastavu

  zajedno s redovnim studentima provodi se na isti način kako je navedeno za redovne studente.

  Elementi ocjenjivanja:

  Kolokviji 75 bodova

  Usmeni ispit 25 bodova

  Ukupno 100 bodova

  Kolokviji se vrednuju na sljedeći način:

  3 kolokvija 75 bodova

  Student ima dužnost pristupiti svim kolokvijima. Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno ½ bodova za prolaz. Studenti koji ne pristupe jednom kolokviju iz objektivnih razloga ili ne ostvare minimalni postotak imaju mogućnost ispravka kolokvija. Studenti koji ne polože kolokvije dužni su izaći na pisani i usmeni dio ispita.

  Prema Kriterijima ocjenjivanja i vrednovanja ishoda učenja na Veleučilištu u Požegi konačna ocjena formira se na sljedeći način:

  90-100 bodova 5 (izvrstan)

  80-89,9 bodova 4 (vrlo dobar)

  70-79,9 bodova 3 (dobar)

  50-69,9 bodova 2 (dovoljan)

  11

  OCJENJIVANJE I VRJEDNOVANJE RADA

  STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM

  ISPITU

  Ispit se vrednuje na sljedeći način:

  90-100% bodova 5 (izvrstan)

  80-89,9% bodova 4 (vrlo dobar)

  70-79,9% bodova 3 (dobar)

  50-69,9% bodova 2 (dovoljan)

  Studenti koji ne polože kolokvije dužni su izaći na

  pisani i usmeni dio ispita. Uvjet za izlazak na

  usmeni dio ispita je položen pisani dio ispita.

  12

 • 21.3.2015.

  7

  OBVEZNA LITERATURA

  Red.b

  r.

  Naziv

  1. Dražić Lutilsky, I. et al. (2010) Računovodstvo. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i

  financijskih djelatnika.

  2. Broz Tominac, S. et al. (2010) Računovodstvo-priručnik za vježbe. Zagreb: Hrvatska

  zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

  3. Kontni plan za trgovačka društva i ostale obveznike poreza na dobit, 2010. Zagreb: Hrvatska

  zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

  4. Budimir, V. (2009) „Računovodstvo za poduzetnike II – skripta“, nastavni tekst predavanja i

  vježbi iz predmeta "Računovodstvo za poduzetnike I" objavljen na web stranici Veleučilišta u

  Požegi.

  13

  SADRŽAJ PREDAVANJA

  1. Računovodstvo dugotrajne imovine - 0

  2. Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine – 1

  3. Računovodstveno praćenje obveza - 2

  4. Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine – 3

  5. Računovodstveno praćenje troškova poslovanja - 4

  6. Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine - 6

  7. Računovodstveno praćenje rashoda - 7

  8. Računovodstveno praćenje prihoda - 7

  9. Utvrđivanje rezultata poslovanja - 8

  10. Računovodstveno praćenje kapitala - 9

  14

 • 21.3.2015.

  8

  KOLOKVIJI

  I. 14. travnja u 17,00 u dv. D. Cesarić

  II. 28. travnja u 17,00 u dv. D. Cesarić

  III. 12. svibnja u 17,00 u dv. D. Cesarić

  Popravak 1 kolokvija

  ispitni rok u lipnju 2015.g.

  15

  16

  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

  • Proizvođači i trgovci - PDV obračunska kategorija koja se u

  prometu dobara i usluga prenosi s jednog sudionika na

  sljedećeg sudionika u prometu sve do krajnjeg potrošača koji

  u cijeni isporučenog dobra ili obavljene usluge plaća PDV

  prema propisanoj stopi.

  • Neto porez na promet - oporezuju se sve faze prometnog

  ciklusa.

  • Pretporez po ulaznim računima i obračunima – stečeni

  pretporez iz nabave dobara, korištenih usluga, plaćenog

  pretporeza po uvozu dobara, odnosno korištenih usluga

  inozemnih poduzetnika

  - Kategorija ulaznog poreza na dodanu vrijednost po stopi 5,

  13 ili 25 % koji se u pravilu ne uračunava u trošak

  nabave pribavljenog dobra odnosno korištene usluge,

  nego se iskazuje kao stavka kratkoročne aktive u skupini

  računa potraživanja

 • 21.3.2015.

  9

  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

  (PDV)• Obveza za porez na dodanu vrijednost - zaračunani PDV iz

  izlaznih računa (R1) za obavljene isporuke dobara i obavljene usluge, obračunati PDV iz utrška, PDV na vlastitu potrošnju i druge obveze tijekom obračunskog razdoblja.

  • Zaračunani PDV u trenutku ispostavljanja računa R-1 znači obvezu

  • 3 stope:

  5 % - kruh, mlijeko, knjige, udžbenici, lijekovi, medicinska oprema i pomagala, kino ulaznice, dnevne novine, znanstveni časopisi

  13 % - usluge smještaja, usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima, novine i časopise koje ne izlaze dnevno, jestiva ulja i masti, dječja hrana, voda (osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži), bijeli šećer od trske i šećerne repe (koji se stavlja na tržište u kristalnom obliku), ulaznice za koncerte, časopisi za kulturu i umjetnost (preračunata stopa iznosi 11,504425%)

  25 % - sve ostale isporuke dobara i usluga (preračunata stopa iznosi 20%)

  17

  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

  (PDV)

  • Porezna osnovica za obračun PDV-a je vrijednost

  naknade za isporučena dobra ili obavljenu uslugu po

  tržišnoj vrijednosti.

  • Prijava PDV (mjesečno ili tromjesečno) - porezni obveznik

  treba sam utvrditi obvezu i iskazati je u prijavi poreza

  • Ako ima:

  više pretporeza po ulaznim računima dobavljača u odnosu

  na obveze za PDV za isporučena dobra ili obavljene usluge

  po izlaznim računima u istom razdoblju - pravo na povrat

  poreza za utvrđenu razliku PDV-a;

  u suprotnom dužan podmiriti obvezu za PDV nadležnoj

  poreznoj upravi.

  18

 • 21.3.2015.

  10

  19

  POREZ NA DODANU

  VRIJEDNOST (PDV) Obračunava i plaća – tromjesečno (godišnja isporuka manja od 800.000 kn) ili

  Mjesečno – veća od 800.000 kn.

  Obveza obračunavanja prilikom izdavanja R-1 računa; obveza plaćanja do zadnjeg dana idućeg mjeseca,

  Obveza ulaska u sustav PDV-a 230.000 kn oporezivog prometa u prethodnoj godini

  Mogu i ostali – rješenje na 5 godina

  180,181,182,183,184,185,187 – pretporez 280,281,282,283,284,285, 287 – obveza za PDV

  x ukupno x ukupno z z

  x ( x – z ) z

  x ( z - x ) ukupno z

  Ukupno x

  186 – potraživanje za povrat razlike PDV-a 286 – obveza za uplatu razlike PDV-a

  ( x – z ) ( z – x )

  20

  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

  Porezni obveznik pravna osoba prima račun s oznakom R-2 (porezni

  obveznik fizička osoba), može odbiti pretporez tek kada primljeni račun

  plati; primi račun dobitaša (R-1), zaračunani pretporez može odbiti odmah,

  Porezni obveznik fizička osoba primi R-1 ili R-2 račun, može odbiti

  pretporez kada plati račun; u slučaju isporuke dobara u EU, stjecanja

  dobara iz EU ili u slučaju građevinskih usluga obrtnici dohodaši ponašaju se

  jednako kao i dobitaši te imaju obvezu PDV-a i pravo na priznavanje

  pretporeza u onom trenutku kada je roba isporučena ili usluga izvršena,

  Mali poduzetnici i obrtnici u sustavu poreza na dobit (ostvareni prihod u

  2014. manji od 3.000.000 kn) – mogućnost izbora - plaćanje PDV-a i

  priznavanje pretporeza po (na)plaćenim računima,

  Poduzetnik fizička osoba čije su usluge oslobođene plaćanja PDV-a prima

  R-1 ili R-2 račun, nema pravo odbiti pretporez zaračunan u primljenim

  računima

 • 21.3.2015.

  11

  21

  RAČUNOVODSTVO

  DUGOTRAJNE IMOVINE

  Imovina za koju se očekuje da će se realizirati u razdoblju

  dužem od godine dana; čiji je vijek trajanja duži od godine

  dana; koja će se realizirati ili držati za prodaju ili

  potrošnju u razdoblju koje je duže od trajanja poslovnog

  ciklusa poslovnog subjekta,

  MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema,

  MRS 38 – Nematerijalna imovina,

  MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje,

  Podjela dugotrajne imovine:

  • nematerijalna imovina,

  • materijalna imovina,

  • financijska imovina i

  • potraživanja

  22

  RAČUNOVODSTVO

  DUGOTRAJNE IMOVINE

  Imovina za koju se očekuje da će se realizirati u razdoblju

  dužem od godine dana; čiji je vijek trajanja duži od godine

  dana; koja će se realizirati ili držati za prodaju ili

  potrošnju u razdoblju koje je duže od trajanja poslovnog

  ciklusa poslovnog subjekta,

  MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema,

  MRS 38 – Nematerijalna imovina,

  MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje,

  Podjela dugotrajne imovine:

  • nematerijalna imovina,

  • materijalna imovina,

  • financijska imovina i

  • potraživanja

 • 21.3.2015.

  12

  23

  NEMATERIJALNA IMOVINA Imovina bez fizičkog obilježja od koje će društvo u

  budućnosti (u razdoblju dužem od 1 godine) ostvarivati učinke u poslovanju i to na način da ih koristi u proizvodnji ili isporuci dobara i usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe

  Osnivački izdaci,

  Izdaci za istraživanje i razvoj,

  Patenti, licencije i zaštitni znakovi,

  Računalni programi – software,

  Koncesije i ostala prava,

  Godwill,

  Ostala nematerijalna imovina,

  Predujmovi za nematerijalnu imovinu.

  24

  NEMATERIJALNA IMOVINA

  Društvo može steći:

  a) eksternim stjecanjem, ili

  b) internim razvojem

  Prema MRS 38 – treba priznati nematerijalno

  sredstvo samo ako je vjerojatno da će buduće

  ekonomske koristi koje se mogu pripisati

  sredstvu pritjecati u trgovačko društvo i ako se

  trošak nabave sredstva može pouzdano utvrdit

  Ako ne udovoljava uvjetu – rashod u trenutku

  nastanka

 • 21.3.2015.

  13

  NEMATERIJALNA IMOVINA

  Početno vrednovanje – po trošku nabave:

  a) nabavna cijena, uključujući uvoznu carinu i porez na promet koji se ne vraća, nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata, te

  b) bilo koji izdatak koji se izravno može pripisati pripremi sredstva za namjeravanu uporabu

  Naknadno – trošak nabave umanjen za amortizaciju i gubitke od umanjenja; alternativno - revalorizacija po fer vrijednosti

  Interno razvijena nematerijalna imovine:

  a) Troškovi za materijal i usluge,

  b) Plaće i drugi tr. zaposlenika,

  c) Naknade za registriranje zakonskih prava,

  d) Amortizacija patenata i licencija koje se koriste za stvaranje nematerijalnog sredstva

  25

  26

  NEMATERIJALNA IMOVINA

  Obračun amortizacije započinje onda kada je sredstvo spremno za uporabu,

  Vijek trajanja ne duži od 20 g.

  Treba uzeti u obzir:

  a) očekivanu upotrebu sredstva,

  b) proizvodni ciklus sredstva, informacije o procijenjenom vijeku upotrebe sličnih sredstava

  c) tehničke, tehnološke i druge vrste zastarijevanja.

 • 21.3.2015.

  14

  27

  OBRAČUN AMORTIZACIJE NEMATERIJALNE

  IMOVINE

  Trošak nabave - temelj za obračun troškova amortizacijekoji se nadoknađuje iz prihoda razdoblja u kojima se očekuje ekonomska korist namaterijalne imovine.

  Amortizacijski iznos nematerijalne imovine treba sustavno rasporediti tijekom procijenjenog vijeka uporabe.

  Amortizacija nematerijalne imovine ne knjiži se izravnim smanjivanjem njezine vrijednosti na odgovarajućim računima skupine 00, nego kao ispravak vrijednosti namaterijalne imovine na računu 009-Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja nematerijalne imovine.

  Ovaj račun protustavka je trošku obračunane amortizacije za obračunsko razdoblje, a vodi se analitički po vrstama nematerijalne imovine.

  28

  PATENTI

  1. Poslovni subjekt AA otkupio je patent od poslovnog subjekta BB, za što je primljena faktura na 50.000 kn + 12.500 kn PDV-a.

  2. Račun je plaćen.

  3. Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo plaćena je za registraciju pristojba od 2.000 kn.

  4. Subjekt je otkupio pravo na patent za razdoblje od 10 godina, a prema vlastitoj odluci u tom roku ga otpisuje.

 • 21.3.2015.

  15

  29

  PATENTI00510 – Nematerijalna im. u pripremi 221 – Dobavljači

  - patenti (2) 62.500 62.500 (1)

  (1) 50.000 52.000 (4)

  (3) 2.000

  1820 – Pretporez 0010 – Patenti

  (1) 12.500 (4) 52.000

  4300 – Amortizacija nematerijalne im. 0091 – I.V. patenata

  (5) 5.200 5.200 (5)

  1000 – Žiroračun

  So X 62.500 (2)

  2.000 (3)

  30

  MATERIJALNA IMOVINA

  Zemljište i šume,

  Građevinski objekti,

  Postrojenja i oprema,

  Alati, pogonski i uredski namještaj, transportna sredstva,

  Višegodišnji nasadi,

  Osnovno stado,

  Materijalna imovina u pripremi,

  Stambene zgrade i stanovi,

  Ostala materijalna imovina,

  Predujmovi

  MRS 16 – Nekretnine postrojenja i opremu treba priznati kao

  imovinu:

  a) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa

  sredstvom pritjecati u poduzeće,

  b) kada se trošak sredstva može pouzdano izmjeriti

 • 21.3.2015.

  16

  31

  GRAĐEVINSKI OBJEKTI (NEKRETNINE),

  POSTROJENJA I OPREMA

  MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema dugotrajna su materijalna

  imovina koju poslovni subjekt posjeduje:

  za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci robe ili usluga,

  za iznajmljivanje drugima,

  ili u administrativne svrhe,

  Očekuje se koristiti duže od jednog razdoblja

  Pojedinačni trošak nabave veći od 3.500 kn

  Trošak nabave sastoji se od:

  kupovne cijene,

  uvoznih pristojbi,

  nepovratnog poreza na promet,

  ostalih troškova koji se mogu izravno pripisati dovođenju imovine u radno

  stanje za namjeravanu upotrebu – trošak pripreme mjesta, troškovi

  isporuke i rukovanja, tr. isporuke i montaže, naknade stručnjacima

  od navedenih iznosa odbijaju se trgovački popusti te se dobije trošak

  nabave

  32

  GRAĐEVINSKI OBJEKTI (NEKRETNINE),

  POSTROJENJA I OPREMA

  Trošak nabave formira se na kontu

  građevinskih objekata, postrojenja i opreme u

  pripremi,

  Početno se vrednuju po trošku nabave,

  Naknadno se vrednuju po trošku nabave

  umanjenom za ispravak vrijednosti ili po fer

  vrijednosti (revalorizirana vrijednost),

  Dugotrajna imovina može se pribaviti:

  kupnjom, izgradnjom, državnim potporama,

  poslovnim spajanjem, financijskim najmom i

  razmjenom, kao višak kod inventure,…

 • 21.3.2015.

  17

  33

  KUPNJA POSTROJENJA I

  OPREME

  Primjer:

  1. Primljen je račun dobavljača za nabavljeni

  stroj za obradu zemljišta iznosi 200.000 kn +

  50.000 kn PDV-a.

  2. Primljen je račun prijevoznika na iznos 2.000

  kn +500 kn PDV-a.

  3. Primljen je račun za montažu stroja u iznosu

  od 5.000 kn (dobavljač nije obveznik PDV-a).

  4. Stroj je stavljen u uporabu.

  5. Plaćeno je dobavljačima. Saldo žiroračuna

  iznosi 400.000 kn.

  34

  KUPNJA POSTROJENJA I

  OPREME

  0251 – Postrojenja i oprema u pripremi 221 – Dobavljači u zemlji

  (1) 200.000 207.000 (4) (5) 257.500 250.000 (1)

  (2) 2.000 2.500 (2)

  (3) 5.000 5.000 (3)

  1820 – Potraživanja za pretporez 0215 – Oprema – strojevi za o.z.

  (1) 50.000 (4) 207.000

  (2) 500

  1000– Žiroračun

  So 400.000 257.500 (5)

 • 21.3.2015.

  18

  35

  POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

  MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja,

  sredstvo se treba razvrstati kao kratkotrajna

  imovina:

  a) kada se očekuje da će se realizirati ili držati za

  prodaju ili potrošnju u redovitom tijeku

  poslovnog ciklusa poduzeća,

  b) kada se primarno drži sa svrhu prodaje ili na

  kratki rok i očekuje se realizirati unutar 12

  mjeseci od datuma bilance,

  c) sredstvo je novac ili novčani ekvivalent čija

  uporaba nije ograničena

  36

  POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

  Kratkotrajna im. mijenja pojavni oblik:

  a) u redovitom tijeku trajanja poslovnog ciklusa

  (procesa), ili

  b) unutar 12 mjeseci

  likvidan – nesmetana transformacija

  nenovčanih oblika imovine u novac

 • 21.3.2015.

  19

  37

  POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

  Pojavni oblici imovine:

  a) novac i novčani ekvivalenti,

  b) financijska ulaganja (dani predujmovi, zajmovi i

  krediti)

  c) Potraživanja od kupaca i drugih dužnika,

  d) Zalihe (sirovina i materijala, rezervnih dijelova,

  nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i

  robe)

  e) unaprijed plaćeni troškovi (aktivna vremenska

  razgraničenja)

  38

  NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

  Novac:

  Depozit kod banaka a vista (na tekućem,

  žiro ili deviznom računu) – “novac u

  banci”

  izvadak o promjenama,

  promet – bezgotovinske uplate i isplate

  (nalog za prijenos novca),

  stanje – raspoloživa sredstva na

  depozitnom računu,

  “novac u blagajni” – manje količine

  novca koje služe za gotovinske isplate

  (uplatnice, isplatnice, blagajnički izvještaj)

 • 21.3.2015.

  20

  39

  NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

  novčani ekvivalenti – visokolikvidna ulaganja

  koja se u relativno kratkom roku bez većeg rizika

  mogu pretvoriti u poznatu sumu novca:

  blagajnički, trezorski, komercijalni zapisi –

  kamata, ili

  dionice za preprodaju – razlika u cijeni

  40

  ŽIRORAČUNI I TEKUĆI RAČUNI

  Zakon o platnom prometu u zemlji (NN 133/09 i

  136/12) – pravne i fizičke osobe – sudionici platnog

  prometa koji obavljaju registriranu djelatnost obvezni

  su novčana sredstva voditi na računima kod banaka i

  sva plaćanja obavljati preko njih

  Račun za redovno poslovanje – jedan ili više, jedan

  glavni – račun za izvršenje i evidentiranje neizvršenih

  osnova za plaćanje,

  Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta (npr.

  poslovne jedinice) – sastavni dio računa za redovno

  poslovanje,

  Račun za posebne namjene - sastavni dio računa za

  redovno poslovanje,

  Žiroračun – dugovni saldo

  Tekući račun – dugovni ili potražni saldo (okvirni kredit)

 • 21.3.2015.

  21

  41

  OBLICI PLAĆANJA

  a) Bezgotovinsko plaćanje

  b)Obračunsko plaćanje i

  c) Gotovinsko plaćanje

  42

  BEZGOTOVINSKO PLAĆANJA

  novčana obveza prestaje ispunjenjem, i to preko

  računa - pokriće na računu,

  nalog za plaćanje – nalog kojim podnositelj nalaže

  izvršenje plaćanja na računu sudionika platnog

  prometa u banci:

  nalog za uplatu,

  nalog za isplatu,

  nalog za bezgotovinsko plaćanje – nalog za prijenos

  sredstava

  o izgled – minimalni sadržaj

  o HUB 1 i HUB 1-1 – standardizirani obrasci platnog

  prometa

 • 21.3.2015.

  22

  43

  OBRAČUNSKA PLAĆANJA

  plaćanja kojima prestaje novčana obveza prijebojem ili

  zamjenom ispunjenja, tj. promjenom na strani

  vjerovnika i dužnika:

  a) cesija (ustupanje potraživanja vjerovniku radi ispunjenja

  obveze),

  b) preuzimanje duga,

  c) asignacija (upućivanje)

  d) prijeboj (kompenzacija) – (prisilno zaduživanje kod dužnika

  ili kod dužnikova dužnika),

  e) prijenos vrijednosnih papira,

  f) izdavanje v.p., ...

  da bi se smanjila nenaplaćena potraživanja (u ugovorenom

  roku) - izvanredne mjere financijske politike

  GOTOVINSKO PLAĆANJE

  Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN broj 133/12) – promet u gotovini se smatra: plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama i kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim izravnog plaćanja na račun.

  Obveznik fiskalizacije može drugom obvezniku fiskalizacije plaćati gotovim novcem, i to:

  za nabavu proizvoda i usluga do 5.000,00 kuna po jednom računu,

  za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem,

  za namjene na temelju posebne odluke ministra financija. 44

 • 21.3.2015.

  23

  45

  GOTOVINSKO PLAĆANJE

  Novčana obveza prestaje ispunjenjem

  Novac u obliku gotovine – financijska imovina jer

  predstavlja sredstvo razmjene, mjera svih transakcija i

  njihovog iskazivanja u financijskim izvještajima

  novčanice i kovanice koje je izdala centralna banka,

  plaćanje primitaka koji imaju karakter dohotka od

  nesamostalnog rada,

  potrebno odlukom propisati visinu blagajničkog

  maksimuma

  nalog za uplatu, nalog za isplatu

  knjiga blagajne, blagajnički izvještaj, uplatnica,

  isplatnica

  46

  DEVIZNI RAČUN

  Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03, 140/05, 132/06,

  150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10), Odluka o uvjetima i

  načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (NN

  88/05,18/06 i 132/07)

  Platni promet s inozemstvom – naplate, plaćanja i

  prijenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim

  sredstvima plaćanja i kunama

  najčešće se javlja pri izvozu i uvozu robe (jedinstvena

  carinska deklaracija) i usluga (ugovor ili račun)

  sve poslovne transakcije s inozemstvom u poslovnim

  knjigama evidentiraju se u kunskoj protuvrijednosti (prema

  tečaju HNB), te u stranoj valuti kao pomoćnoj evidenciji

  Nalozi platnog prometa s inozemstvom - Nalog 10 (izvješće o

  naplati iz inozemstva), Nalog 14 (plaćanje doznakom i u

  gotovini),...

 • 21.3.2015.

  24

  47

  STRANA VALUTA U BLAGAJNI

  Pravilo – bezgotovinsko plaćanje,

  Gotovinsko – iznimka

  Naplata u stranoj gotovini i čekovima na osnovi izvoza robe i

  usluga – do 25.000 eura mjesečno, položiti na račun u banci u

  roku od 3 dana od naplate,

  Plaćanje u stranoj gotovini i čekovima na osnovi uvoza robe i

  usluga – do 3.000 eura mjesečno

  blagajnički maksimum do 1.500 eura mjesečno

  Devizna blagajna može se imati :

  Za potrebe službenog putovanja u inozemstvo,

  Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom

  prometu,

  Za vraćanje ostatka novca kupcu

  48

  IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA

  I AKREDITIVI

  Izdvajanje za različite namjene

  Nužno kao uvjet kupnje vrijednosnica na

  financijskom tržištu

  Na ime pokrića kod otvaranja akreditiva vjerovniku

  Akreditiv – instrument osiguranja plaćanja

  Ugovor između banke i nalogodavca u korist treće

  osobe – korisnika akreditiva da će mu banka isplatiti

  određenu novčanu svotu ako do određenog roka

  ispuni uvjete utvrđene akreditivom

 • 21.3.2015.

  25

  49

  IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA

  I AKREDITIVI

  Vjerovnik izdaje nalog kojim naplaćuje tražbinu

  Vjerovnik – evidentira izvanbilančno

  Dužnik - evidentira bilančno

  Devizni dokumentarni akreditiv – banka stavlja na

  raspolaganje devizna sredstva inozemnom

  vjerovniku preko njegove banke

  Nakon isplate – Izvješće o isplati po akreditivu

  50

  KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI

  PAPIRI

  Unovčivi u razdoblju od 12 mjeseci

  Instrument naplate potraživanja,

  Instrument osiguranja naplate potraživanja ili

  Kupiti na novčanom tržištu

  Ček – nalog za plaćanje čiji obrazac izdaje banka i njime

  opskrbljuje sudionike koji kod nje imaju otvoren račun

  (instrument plaćanja)

  Mjenica – vrijednosni papir – pisana isprava izdana u

  propisanom obliku kojom jedna osoba daje nalog drugoj ili

  samoj sebi da isplati određeni novčani iznos osobi navedenoj u

  toj ispravi u određeno vrijeme ili na određenom mjestu

  (instrument plaćanja, osiguranja plaćanja ili kreditiranja,

  kupnja na tržištu)

 • 21.3.2015.

  26

  51

  KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI

  PAPIRI

  Obveznice – kupnja na financijskom tržištu, kamata ili

  prodaja u bliskoj budućnosti

  Dionice – preprodaja, razlika u cijeni

  Komercijalni zapisi – neosigurana i utrživa isprava

  prodana na kratkoročnom financijskom tržištu, izdavatelj

  – obveza iz kratkoročnog financiranja; kupac – ulaganje

  motivirano povećanjem rentabilnosti kroz prinos – kamatu

  Trezorski zapisi – instrument kratk.financiranja, najveći

  stupanj likvidnost, pouzdanosti, izdaje ga Vlada

  (min.financija), isprava javnog duga

  Otkupljene vlastite dionice – motiv – sprječavanje pada

  vrijednosti na tržištu, prodaja djelatnicima, poslovna

  spajanja,...

  52

  NOVAC U BANCI I BLAGAJNI Novčana imovina je sastavni dio kratkotrajne imovine koja služi za

  obavljanje poduzetničkih aktivnosti.

  Uplata gotovine na žiroračun

  1020 Glavna blagajnaSo X

  (1) Blagajnička isplatnica(1) (2)Izvadak sa žiroračuna(2)

  1009 Žiroračun-prijelazni rn 1000 Žiroračun-redoviti rn

  Isplata gotovine sa žiroračuna

  1020 Glavna blagajna

  (1) (2) (1) S) X (2)

  1009 Žiroračun-prijelazni rn 1000 Žiroračun – redoviti rn

  Izvadak sa žiroračuna

  Blagajnička uplatnica

 • 21.3.2015.

  27

  53

  BLAGAJNA

  1. Kupac je u gotovini podmirio račun br.12 na iznos

  od 4.350 kn.

  2. Blagajna prodavaonice položila je dnevni utržak u

  glavnu blagajnu u iznosu od 12.000 kn.

  3. Isplaćeno porto-blagajni za poštanske vrijednosnice

  800 kn

  4. Porto-blagajna isplatila za poštanske vrijednosnice

  iznos od 800 kn.

  5. Iz glavne blagajne položeno na žiroračun iznos od

  2.800 kn.

  6. Knjiži se izvod o položenom novcu na žiroračun.

  54

  BLAGAJNA

  121 – Potraživanja od kupaca 1020 – Glavna blagajna

  So X 4.350 (1) (1) 4.350 800 (3)

  (2) 12.000 2.800 (5)

  1023 – Blagajna prodavaonice 1021 – Porto-blagajna

  So X 12.000 (2) (3) 800 800 (4)

  411 – Poštanske usluge 1009 – Žiroračun – prijelazni račun

  (4) 800 (5) 2.800 2.800 (6)

  1000 – Žiroračun – redovni račun

  (6) 2.800

 • 21.3.2015.

  28

  55

  DANI KREDITI I ZAJMOVI

  Plasiranje viška novčanih sredstava u obliku

  zajmova drugom trgovačkom društvu, povezanom

  društvu ili fizičkoj osobi

  Naknada – kamata,

  Povrat u roku od najviše 12 mjeseci

  Ugovor o zajmu

  Primjer:

  1. Prema ugovoru, odobren je zajam poslovnom

  subjektu K na 3 mjeseca uz kamatu 10 % uvećanu

  za PDV i isplaćeno sa žiroračuna 200.000 kn.

  2. Obračunate su kamate za 3 mjeseca 200.000 x 2,5

  %(10%/12x3)=5.000 + PDV= 6.250 Kn

  3. Nakon isteka ugovorenog roka vraćen je zajam

  uvećan za pripadajuću kamatu.

  56

  DANI KREDITI I ZAJMOVI

  1000 – Žiroračun 154 – Potraživanja za zajmove

  So X 200.000 (1) (1) 200.000 200.000 (3)

  (3) 206.250

  167 – Potraživanja za kamate 773 – Prihodi od kamata

  (2) 6.250 6.250 (3) 5.000 (2)

  2820 – Obveza za PDV

  1.250 (2)

 • 21.3.2015.

  29

  57

  POTRAŽIVANJA OD KUPACA Nastaju izdavanjem računa za obavljene usluge

  ili prodana dobra kupcima u zemlji ili inozemstvu

  Obveznici PDV po izdanim računima moraju

  vrijednost isporučenih dobara i obavljenih usluga

  uvećati za pripadajući iznos PDV-a

  Valutna klauzula

  Prodaja robe i usluga na kredit

  Roba Potraživanja Novac

  nema neposredne razmjene za novac, kao kod

  gotovinske prodaje

  Visokolikvidna, naplaćuju se u roku koji je

  ugovoren, najdulje u roku od 1 g.

  58

  POTRAŽIVANJA OD KUPACA

  1. Prodana je kupcima roba i ispostavljen račun

  na 250.000 kn od toga PDV 50.000 kn.

  2. Nabavna vrijednost prodane robe je 150.000 kn.

  3. Kupci su doznačili iznos računa.

 • 21.3.2015.

  30

  59

  POTRAŽIVANJA OD KUPACA

  660 – Roba u skladištu 711-Trošak nabave pr.r.

  So X 150.000 (2) (2) 150.000

  121 – Potraživanja od k. 761 – Prihodi od prodaje r.

  (1)250.000 250.000 (3) 200.000 (1)

  282 – Obveza za PDV 1000 – Žiroračun

  50.000 (1) (3) 250.000

  60

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE

  OBVEZA

  Dio bilance – “..sadašnja obveza poslovnog subjekta proizašla iz

  prošlih događaja za čije se podmirenje očekuje da će imati za

  posljedicu odljev resursa poduzeća s ekonomskim koristima”

  uvijek rezultat prošlih događaja – zahtjeva da poslovni subjekt

  izvrši plaćanje u novcu, isporuči robu ili izvrši usluge

  Za priznavanje obveza u poslovnim knjigama bitno:

  1. sadašnja obveza poslovnog subjekta prema jednom ili više

  drugih subjekata, zahtjeva podmirenje vjerojatnim budućim

  prijenosom ili upotrebom imovine na točno određeni datum a

  odnosi se na točno određeni događaj ili zahtjev,

  2. obveza dopušta vrlo malo ili nimalo slobode da izbjegne buduće

  žrtve,

  3. poslovni događaj se već dogodio

 • 21.3.2015.

  31

  61

  OBVEZE

  propust evidentiranja obveze– propusti u

  evidentiranju rashoda (manji rashodi – pogrešno veći

  poslovni rezultat),

  ugovor – nije sadašnja obveza

  rezerviranja – obveze neograničenog vremena

  podmirenja i iznosa, iznos im treba procijeniti

  podjela:

  1. kratkoročne – podmirenje u okviru jedne godine ili

  jednog normalnog poslovnog ciklusa (najčešće u novcu,

  ponekad izdavanjem drugih kratkoročnih obveza)

  2. dugoročne – podmirenje u razdoblju dužem od 1

  godine

  62

  KRATKOROČNE OBVEZE

  sadašnje obveze koje će se podmiriti odljevom resursa ili

  pružanjem usluga poslovnog subjekta u razdoblju do jedne

  godine,

  obveze dobavljačima,

  obveze za izdane kratkoročne vrijednosne papire,

  obveze za primljene kratkoročne pozajmice,

  tekuća dospijeća dugoročnih obveza,

  obveze za dividende,

  obveze za kamate,

  obveze za poreze,

  obveze za plaće zaposlenima,

  odgođena plaćanja troškova i prihodi budućih razdoblja (pasivna

  vremenska razgraničenja)

 • 21.3.2015.

  32

  63

  OBVEZE PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM

  PAPIRIMA

  21 – obveze za izdane kratkoročne vrijednosne papire:

  a) Vrijednosni papiri koji su izdani vjerovnicima da bi se podmirila određena obveza – mjenica, ček

  Obveza nastaje izdavanjem,

  Podmirenje obveze – kada vjerovnik naplati kratkoročne instrumente sa žiroračuna izdavatelja

  b) Vrijednosni papiri koji se izdaju kako bi se od njihovih kupaca prikupila novčana sredstva -komercijalni zapisi (diskont), kratkoročne obveznice

  Obračunava se kamata,

  Obveza se podmiruje obično sa žiroračuna

  64

  IZDAVANJE KOMERCIJALNIH

  ZAPISA1. Trgovačko društvo je emitiralo komercijalne

  zapise u iznosu od 500.000 kn s rokom dospijeća

  od 4 mjeseca uz mjesečnu kamatu od 4%.

  2. Prodani su u cijelosti putem poslovne banke za

  iznos od 500.000 kn.

  3. Obračunate su kamate u svoti od 80.000 kn +

  PDV. Primljen je R-1 račun za obračunani PDV

  na kamate u iznosu od 20.000 kn.

  4. Po dospijeću iskupljeni su komercijalni zapisi i

  isplaćene kamate.

 • 21.3.2015.

  33

  65

  IZDAVANJE KOMERCIJALNIH

  ZAPISA9932 – Komer. zapisi za prodaju 9982 – Obveze za komer.zap.

  (1) 500.000 500.000 (2a) (2a) 500.000 500.000 (1)

  1000 – Žiroračun 2150 – Obveze za izdane kom.zapise

  (2) 500.000 600.000 (4) (4) 500.000 500.000 (2)

  724 – Kamate 1820 – Pretporez

  (3) 80.000 (3) 20.000

  2151 - Obveze za kamate i PDV

  (4) 100.000 100.000 (3)

  66

  OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U

  ZEMLJI

  221 – obveze koje dospijevaju u roku od 1 g.

  Sintetički dobavljača (glavna knjiga) ali i analitički za svakog dobavljača (salda konti dobavljača)

  Knjiže se na temelju primljenih računa (negotovinski)

  Dobavljač koji je u sustavu PDV-a – vrijednost isporuke + obračunani PDV

  Pravo na pretporez za isporuku dobara i usluga za poduzetničke svrhe

  R-1 - pravo na pretporez u periodu u kojem je račun primljen

  R-2 – pravo na pretporez u periodu u kojem je račun plaćen

  Primljeni računi unose se u knjigu U-RA

 • 21.3.2015.

  34

  67

  OBVEZE PREMA INOZEMNIM

  DOBAVLJAČIMA

  Prilikom uvoza i stjecanja dobara, temeljem obavljenih usluga u inozemstvu i tuzemstvu od stranog dobavljača

  Prilikom uvoza dobara trg.dr. mora obračunati i uplatiti carinu, ako je propisana obveza, te obračunati i uplatiti PDV na uvoz.

  Osnovica za PDV – vrijednost uvezene robe + carina + druge pristojbe + posebni porezi + drugi troškovi nastali prilikom uvoznog carinjenja

  Obračunava i naplaćuje carinarnica

  Evidentira se u glavnoj knjizi u protuvrijednosti u kunama (također i podatak o stranoj valuti – prilikom plaćanja ili na dan bilance potrebno je knjižiti pozitivnu ili negativnu tečajnu razliku)

  Knjiga U-RA za uvoz dobara i usluga

  68

  OBVEZE PREMA INOZEMNIM

  DOBAVLJAČIMA

  1. Trgovačko društvo A nabavilo je robu iz Švicarske. Cijena robe iznosi 1.000 EUR što na dan izdavanja računa iznosi 7.300 kn po srednjem tečaju.

  2. Na navedenu robu nije plaćena carina budući da je za istu carinska stopa 0%. PDV pri uvozu obračunat je i uplaćen u iznosu od 1.825 kn.

  3. Plaćen je dobavljač s deviznog računa u iznosu od 1.000 EUR. Na dan plaćanja tečaj iznosi 7.35 kn za 1 EUR.

  4. Izvršen je obračun tečajne razlike.

 • 21.3.2015.

  35

  69

  OBVEZE PREMA INOZEMNIM

  DOBAVLJAČIMA

  650 – kupovna cijena robe od dob. 222 – dobavljači u inozemstvu

  (1) 7.300 (3) 7.350 7.300 (1)

  50 (4)

  184 – pretporez plaćen pri uvozu dobara 1000 – žiroračun

  (2) 1.825 S X 1.825 (2)

  1030 – devizni račun 7250 – Negativne tečajne razlike

  7.350 (3) (4) 50

  70

  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

  Porezna osnovica za obračun PDV-a je vrijednost naknade za isporučena dobra ili obavljenu uslugu po tržišnoj vrijednosti.

  Kategorija pretporez koja se javlja pri oporezivanju PDV-om je svota PDV-a što ga je domaći poduzetnik-porezni obveznik platio po ulaznom računu za primljeno dobro ili uslugu

  Prijava PDV (mjesečno ili tromjesečno) - porezni obveznik treba sam utvrditi obvezu i iskazati je u prijavi poreza

  Ako ima više pretporeza po ulaznim računima dobavljača u odnosu na obveze za PDV za isporučena dobra ili obavljene usluge po izlaznim računima u istom razdoblju - pravo na povrat poreza za utvrđenu razliku PDV-a; u suprotnom dužan podmiriti obvezu za PDV nadležnoj poreznoj upravi.

  Porez na dodanu vrijednost je isključivo prihod državnog proračuna

 • 21.3.2015.

  36

  71

  POREZNI OBVEZNICI KOJI IZDAJU R-1 U PRIJAVI PDV-A ZA

  OBRAČUNSKO RAZDOBLJE TREBAJU OBUHVATITI

  SLIJEDEĆE:

  ULAZNI RAČUN ZA ISPORUKE U OBRAČUNSKOM

  RAZDOBLJU

  1. R-1 i R2- za koje su primljene isporuke ili izvršene

  usluge

  2. Stjecanje dobara (članice EU) ili obavljene usluge

  inozemnih poduzetnika

  3. Uvezena dobra (pretporez za određeno obračunsko

  razdoblje se može odbiti samo ako je plaćen PDV na

  uvezena dobra do kraja obračunskog razdoblja)

  4. Situacije za obavljene građevinske radove-pretporez

  se može odbiti u onom obračunskom razdoblju u kojem je

  ovjerena situacija

  72

  POREZNI OBVEZNICI KOJI IZDAJU R-1 U PRIJAVI PDV-A ZA

  OBRAČUNSKO RAZDOBLJE TREBAJU OBUHVATITI

  SLIJEDEĆE:

  IZLAZNI RAČUNI ZA ISPORUKE U

  OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

  1. Svi izlazni računi koji se odnose na isporuke roba i

  usluga obavljene u obračunskom razdoblju za

  negotovinsko plaćanje

  2. Svi izlazni računi za isporuku dobara i usluga

  naplaćeni u gotovo u obračunskom razdoblju

  3. Svi izlazni računi za primljene predujmove u

  obračunskom razdoblju

  4. Svi izlazni računi za nezaračunane (nefakturirane)

  isporuke u obračunskom razdoblju

  5. Obračunati PDV za stjecanje dobara

 • 21.3.2015.

  37

  73

  SALDIRANJE OBVEZE ZA POREZ I

  PRETPOREZA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

  180,181,182,183,184,185,187 – pretporez 280,281,282,283,284,285,287 –

  obveza za PDV

  x ukupno x ukupno z z

  x ( x – z ) z

  x ( z - x ) ukupno z

  ukupno x

  186 – potraživanje za povrat razlike PDV-a 286 – obveza za uplatu

  razlike PDV-a

  ( x – z ) ( z – x )

  7474

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ZALIHA

  Materijalni oblik kratkotrajne imovine

  Najčešće vrste zaliha:

  Zalihe sirovina i materijala,

  Zalihe rezervnih dijelova,

  Zalihe sitnog inventara,

  Zalihe trgovačke robe (robe),

  Zalihe proizvodnje,

  Zalihe gotovih proizvoda

 • 21.3.2015.

  38

  75

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ZALIHA

  Zalihe trgovačke robe i zalihe gotovih

  proizvoda – zalihe namijenjene prodaji u

  redovitom tijeku poslovanja

  Zalihe proizvodnje – zalihe koje se nalaze u

  nekoj od faza proizvodnje

  Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i

  sitnog inventara – zalihe namijenjene potrošnji u

  proizvodnom procesu ili pružanju usluga

  76

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ZALIHA

  Sve vrste materijalnog oblika kratkotrajne im. koje su raspoložive za odvijanje poslovnog ciklusa –proizvodnju, obavljanje usluga ili prodaju

  “raspoložive” na skladištu, u pogonu, prodavaonici ili dr.

  Prilikom stavljanja u proces poslovanja – cjelokupna vrijednost tih zaliha prenosi se na proizvod, uslugu ili tr.razdoblja i to odjednom, a ne postupno (kao dugotrajna im)

  Sitni inventar, ambalaža i autogume – traju duže od 1 godine ali je vrijednost manja od 3.500 kn (Zakon o porezu na dobit NN 90/05)

 • 21.3.2015.

  39

  77

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE SIROVINA I

  MATERIJALA

  MRS 2- početno vrednovanje zaliha po trošku zaliha; nakon početnog priznanja po trošku ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome što je niže

  Povijesni trošak – trošak zaliha obuhvaća:

  a) Sve troškove kupnje,

  b) Troškove konverzije i

  c) Druge troškove koji nastaju dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje

  78

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE SIROVINA I

  MATERIJALA

  Troškovi kupnje:

  o Kupovna cijena,

  o Uvozne carine i drugi porezi (bespovratni)

  o Troškovi prijevoza,

  o Troškovi montaže,

  o Drugi troškovi koji se mogu izravno pripisati

  nabavi gotovih roba, materijala i usluga

  o Trgovački popusti i rabati se oduzimaju

 • 21.3.2015.

  40

  79

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE SIROVINA I

  MATERIJALA

  Troškovi konverzije – svi troškovi proizvodnje

  osim troškova izravnog materijala – troškovi

  izravnog rada, fiksni i varijabilni OTP

  o Ne bi se trebali pojavljivati kod zaliha sirovina i

  materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara –

  već iznimno kod dorade i oplemenjivanja zaliha

  Drugi troškovi koji nastaju dovođenjem zaliha na

  sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje – npr.

  neproizvodni opći tr. ili tr.oblikovanja proizvoda za

  posebne kupce, razvrstavanja, sušenja…

  80

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ZALIHA

  SIROVINA I MATERIJALA

  Imovina u obliku materijala ili dijelova (sirovine, materijal i dijelovi koji se koriste za proizvodnju ili obavljanje usluga) koji su namijenjeni za trošenje u proizvodnji ili pružanju usluga

  Imovina koja se iskazuje u bilanci po:

  a) Stvarnom trošku nabave, ili

  b) Planskom trošku nabave

  Faze:

  a) Nabava ili kupnja i uskladištenje,

  b) Utrošak,

  c) Otuđenje.

 • 21.3.2015.

  41

  81

  RAČUNOVODSTVO SIROVINA I MATERIJALA

  310 – Sirovine i materijal u skladištu

  D P

  - tr.nabave raspoloživih - smanjenje zaliha

  vrsta s.i m. na početku godine tr.nabave svih

  - tr.nabave nabavljenih vrsta s.i m. izdanih u

  vrsta s.i m. tijekom razdoblja proizvodnju i za druge namj.

  - tr.nabave ukupno raspoloživih

  vrsta s.i m. tijekom razdoblja

  - tr.nabave raspoloživih vrsta

  s.i m. na kraju razdoblja

  82

  NABAVA ILI KUPNJA I SKLADIŠTENJE

  Formira se nabavna vrijednost ili trošak nabave sirovina – kalkulacija:

  1. Neto fakturna vrijednost dobavljača 15.000

  2. Ovisni troškovi nabave 2.000

  3. Trošak nabave (nabavna vrijednost) 17.000

  Ovisni tr. – tr. utovara, prijevoza, istovara, carina, trošarina i ost.tr.

  PDV – ne uključuje (potraživanje od države)

  1) Evidentiranje računa dobavljača za primljene sirovine (fakturna

  vrijednost dobavljača 15.000 + 3.750 PDV)

  2) Evidentiranje ovisnih tr. nabave (2.000 + 500 PDV)

  3) Plaćanje obveza dobavljaču

  4) Obračun nabave

  5) Uskladištenje nabavljenih sirovina (skladišne evidencije, primka i

  izdatnica, količinski)

 • 21.3.2015.

  42

  83

  NABAVA ILI KUPNJA I SKLADIŠTENJE

  1000-žiroračun 221-dobavljači u zemlji 3000-kupov. cijena s.i m.

  So X 21.250 (3) (3) 21.250 18.750 (1) (1) 15.000 15.000 (4)

  2.500 (2)

  1820-pretporez 3010-tr. prijevoza 3090-obra. nabave s.i m.

  (1) 3.750 (2) 2.000 2.000 (4) (4) 17.000 17.000 (5)

  (2) 500

  3100-zalihe sirovina i materijala

  (5) 17.000

  84

  OBRAČUN NABAVE MATERIJALA

  1.Trgovačko društvo nabavilo je materijal od dobavljača B i

  primilo račun za materijal u iznosu od 50.000 kn (40.000

  za materijal + 10.000 za PDV)

  Primljeni su i slijedeći računi:

  2.Račun dobavljača C za uslugu prijevoza 6.250 kn (5.000

  za prijevoz + 1.250 PDV)

  3.Račun dobavljača D za uslugu ukrcaja i iskrcaja

  materijala u iznosu od 3.125 kn (2.500 + 625 PDV-a)

  4.Račun dobavljača E za usluge atesta i kontrole materijala

  u iznosu 1.250 kn (1.000 +250 PDV)

  5.Proknjižen je obračun nabave

  6.Materijal je zadužen na skladište

  7. Podmireni su računi dobavljačima

 • 21.3.2015.

  43

  85

  OBRAČUN NABAVE MATERIJALA

  3000-kupovna cijena materijala 2210-dobavljači u zemlji 1820-pretporez

  (1) 40.000 40.000 (5) (7) 60.625 50.000 (1) (1) 10.000

  6.250 (2) (2) 1.250

  3010-tr.prijevoza i ost.tr.dopreme 3.125 (3) (3) 625

  (2) 5.000 7.500 (5) 1.250 (4) (4) 250

  (3) 2.500

  3030-ostali tr.nabave mat. 3090-obračun nabave m. 310-materijal u skl.

  (4) 1.000 1.000 (5) (5) 48.500 48.500 (6) (6) 48.500

  1000-žiroračun

  SoX 60.625 (7)

  86

  RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE UTROŠKA

  SIROVINA

  Utrošak – fizičko trošenje sirovina (u l., kg., g….) s ciljem stvaranja učinaka (proizvodi i usluge)

  Trošak – vrijednosno izraženi utrošak sirovina – utrošak x nabavna cijena

  Problem – odabir nabavne cijene kada su one različite

  Metode:

  a) Metoda standardnog troška,

  b) FIFO metoda,

  c) Metoda prosječnih ponderiranih cijena,

  d) LIFO metoda

  Odabir – računovodstvena politika poduzetnika

 • 21.3.2015.

  44

  87

  METODE OBRAČUNA - METODA

  STANDARDNOG TROŠKA

  “Standardni tr. uzimaju u obzir normalne razine materijala i dijelova zaliha, rada, učinkovitosti i proizvodnih kapaciteta”

  Može se primjenjivati pod uvjetom da su rezultati (vrijednost zaliha u bilanci i tr.za prodano u računu dobiti i gubitka) približno jednaki trošku,

  Prihvatljivo ako nema velike razlike između stvarnih i standardnih cijena – u protivnom vrijednost zaliha svesti na stvarnu cijenu

  U praksi – stvarni troškovi - često neprikladno (kašnjenje) – masovna proizvodnja uz mjesečne obračune i svakodnevno skladištenje i prodaju,

  Preispitati standarde,

  Zalihe zadužuju i razdužuju prema standardima,

  319-odstupanje od standardnih cijena

  Standardna cijena veća od stvarne – P

  Standardna cijena manja od stvarne - D

  88

  METODE OBRAČUNA - METODA FIFO

  eng. Firs In-Firs Out, tj. prvi ulaz – prvi izlaz,

  Utrošak sirovina vrednuje po cijenama (trošku

  nabave) sirovine koja je prva kupljena (prva

  nabava),

  Temelji se na fizičkom tijeku ulaza zaliha, neovisno

  o cijenama i hoće li stvarni utrošak biti tim redom,

  Prednost – u uvjetima umjerene inflacije – na kraju

  razdoblja u zalihama ostaju zalihe nabavljene po

  višoj cijeni

  Nedostatak – troškovi za prodano u RDIG u pravilu

  niži od zamjenskih tr.

 • 21.3.2015.

  45

  89

  METODE OBRAČUNA - METODA LIFO

  eng. Last In-Firs Out, tj. posljednji ulaz - prvi izlaz

  Utrošak sirovina vrednuje se po cijenama sirovine

  koja je posljednja nabavljena, sve dok se ne iscrpi

  MRS 2 ukinuo mogućnost korištenja

  Zalihe na kraju razdoblja vrednuju se po cijenama

  prve nabave

  Prednost u uvjetima umjerene inflacije – tekućem

  prihodu suprotstavlja troškove najbliskije troškovima

  zamjene zaliha

  Nedostatak – zalihe na kraju razdoblja nerealno

  niske u usporedbi s tekućom vrijednošću zaliha

  90

  METODE OBRAČUNA - METODA PROSJEČNIH

  PONDERIRANIH NABAVNIH CIJENA

  Utrošak sirovina množi se prosječnom ponderiranom

  nabavnom cijenom (troškom nabave) koja se izračunava:

  vrijednosno stanje sirovina prije utroška

  Prosječna ponderirana nabavna cijena=

  količinsko stanje sirovina prije utroška

  Ako se nabavne cijene mijenjaju pri svakoj nabavci – nova

  ponderirana cijena,

  Prednost – jednostavna primjena, računalna obrada

  Nedostatak – u uvjetima rasta cijena – prosječna

  ponderirana cijena niža od zamjenskih troškova

 • 21.3.2015.

  46

  91

  POJAM TROŠKOVA

  Umnožak utroška i cijene utroška,

  Trošak je novčano izraženi utrošak

  Utrošak – naturalne jedinice,

  Trošak – novčane jedinice,

  Upravljanje troškovima – jedna od ključnih funkcija u

  svakom tr.dr.

  Značaj:

  donošenje poslovnih odluka,

  kreiranje poslovne politike i

  ostvarene poslovne rezultate

  92

  POJAM TROŠKOVA, RASHODA Nedospjeli tr. (očekuje se buduća ekonomska korist) –

  tr.koji su imovina

  uključuju se u tr. nabave imovine ili u tr. proizvoda

  imovine koja se proizvodi

  postaju rashod u razdoblju kada je im. prodana, uništena,

  darovana,…;

  dospjeli tr. (rashodi) jer se nadoknađuju iz ukupnog

  prihoda

  Dospjeli tr. (rashodi)

  ne uključuju se u tr. nabave im. niti u tr. proizvoda;

  u razdoblju nastanka su rashod;

  u ukupnom nastalom iznosu nadoknađuju se iz prihoda

  istog razdoblja;

  tr. administracije i prodaje

 • 21.3.2015.

  47

  93

  PODJELA TROŠKOVA PO PRIRODNIM VRSTAMA

  Sukladno MRS 1 – prezentiranje financijskih izvještaja,

  Potreba osiguranja podataka u obveznim financijskim izvještajima

  4 – troškovi poslovanja

  1. 40 - materijalni troškovi,

  2. 41 – troškovi usluga,

  3. 42 – troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada,

  4. 43 – troškovi amortizacije,

  5. 44 - naknade troškova radnika i izdaci za ostala materijalna prava radnika

  6. 45 – rezerviranja troškova i rizika,

  7. 46 – ostali troškovi poslovanja,

  8. 47 – troškovi osoblja (zaposlenih),

  9. 48 - financijski troškovi uključeni u troškove proizvoda

  10. 49 – raspored troškova

  94

  PRIJEVOZNE USLUGE

  Svi oblici prijevoza

  410 – troškovi svih usluga prijevoza, osim onih koji se uključuju u

  nabavnu cijenu dugotrajne materijalne im., sirovina, materijala,

  rezervnih dijelova, sitnog inventara i trgovačke robe

  1. Za prijevoz nabavljenih strojeva do skladišta primljen je R-1 račun

  na 8.750 kn (PDV 1.750 kn),

  2. Za prijevoz prodanih proizvoda do kupca primljen je R-1 račun na

  5.000 kn (PDV 1.000 kn)

  3. Za prijevoz radnika na gradilište tijekom mjeseca primljen je R-2

  račun obrtnika na 7.500 kn (PDV 1.500 kn)

  4. Za prijevoz materijala iz skladišta na gradilište primljen je R-1

  račun na 2.500 kn (PDV 500 kn)

 • 21.3.2015.

  48

  95

  PRIJEVOZNE USLUGE

  0251-strojevi u pripremi 1820-pretporez 221-dobavljači u zemlji

  (1) 7.000 (1) 1.750 8.750 (1)

  (2) 1.000 5.000 (2)

  (3) 1.500 7.500 (3)

  (4) 500 2.500 (4)

  410-prijevozne usluge

  (2) 4.000

  (3) 6.000

  (4) 2.000

  96

  TROŠAK AMORTIZACIJE

  Nematerijalna i materijalna im., osim prirodnih

  bogatstava, upotrebom se troši,

  Postepeno trošenje nemat. i .mat. im. te prenošenje

  dijela vrijednosti te im. na nove proizvode izraženo

  vrijednosno nazivamo amortizacijom

  Točno određivanje nije moguće – postoje matematičko-

  računovodstvene metode kojima se utvrđuju vrijednosni

  izrazi troška amortizacije,

  Potrebno voditi brigu o tehničkom i ekonomskom

  trošenju nematerijalne i materijalne im.

  Nakon isteka predviđenog vijeka trajanja nematerijalna

  i materijalna im. trebala bi putem amortizacije osigurati

  dovoljno novčanih sredstava da se izvrši zamjena

  dotrajale im.

 • 21.3.2015.

  49

  97

  TROŠAK AMORTIZACIJE

  Na visinu amortizacije utječe:

  osnovica za obračun amortizacije,

  metode amortizacije,

  stope amortizacije, te

  obračun amortizacije po predmetu

  MRS 4 – Računovodstvo amortizacije,

  MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema,

  MRS 38 – Nematerijalna imovina

  98

  IMOVINA KOJA PODLIJEŽE AMORTIZACIJI

  MRS 16 – Amortizacija je sustavni raspored

  iznosa sredstava koji se amortizira tijekom

  njegovog vijeka upotrebe,

  Imovina koja podliježe amortizaciji:

  a) vijek upotrebe duži od 1 godine,

  b) ima ograničen koristan vijek trajanja,

  c) poslovni subjekt ju drži za upotrebu u

  proizvodnji ili prodaji robe i pružanju usluga,

  za iznajmljivanje drugima ili za

  administrativne svrhe

 • 21.3.2015.

  50

  99

  KORISNI VIJEK TRAJANJA, AMORTIZACIJSKE

  STOPE, METODE AMORTIZACIJE

  Procjena temeljem iskustva sa sličnim vrstama imovine,

  Očekivano fizičko trošenje imovine, zastarijevanje, zakonska i druga ograničenja korištenja,

  Ekonomsko trajanje kraće od fizičkog,

  Tehnološke promjene, poboljšanje u proizvodnji,

  Porezni propisi – maksimalne stope amortizacije koje se priznaju kao rashod

  Metode amortizacije:

  1. Funkcionalna,

  2. Vremenska (predvidiv vijek trajanja im.):

  linearna,

  degresivna,

  progresivna

  100

  LINEARNA METODA AMORTIZACIJE Najjednostavnija,

  Osnovica i stope ostaju nepromijenjene u razdoblju

  predvidivog vijeka trajanja,

  Troškovi ravnomjerni,

  Stimulira na bolje korištenje kapaciteta, manji troškovi

  po jedinici,

  nabavna vrijednost x stopa amortizacije

  amortizacija=

  100

  100

  stopa amortizacije=

  korisni vijek trajanja

 • 21.3.2015.

  51

  101

  METODE AMORTIZACIJE

  Degresivna metoda amortizacija:

  U prvim godinama im. se amortizira više,

  Im. se na početku trajanja više troši, ima veću produkciju,

  Progresivna metoda amortizacije:

  U prvoj godini vijeka upotrebe godišnja stopa amortizacije je najmanja, a povećava se u slijedećim godinama

  Funkcionalna metoda amortizacije:

  Amortizacija imovine izračunava se ovisno o korištenju sredstava

  Amortizacija prema učinku,

  Važno predvidjeti što realniji učinak,

  Odnos nabavne vrijednosti i predviđenog učinka ili planiranog broja sati rada – amortizacija po jedinici proizvoda ili učinka

  102

  OBRAČUN AMORTIZACIJE

  Amortizacija po predmetu ili po skupinama im.,

  Osnovica – trošak nabave, odnosno bruto

  knjigovodstvena vrijednost, (revalorizirana ili fer

  vrijednost)

  Godišnji proračun troškova amortizacije - knjiženje

  troškova amortizacije,

  Na koncu godine ili pri statusnim promjenama –

  konačni obračun amortizacije,

  Proračun sadrži:

  vrste, skupine nematerijalne i materijalne im.,

  osnovicu za obračun amortizacije,

  stope amortizacije,

  izračun amortizacijskih svota.

 • 21.3.2015.

  52

  103

  GODIŠNJI PRORAČUN TROŠKOVA

  AMORTIZACIJE ZA 20XX.G.

  R.B. Vrsta nem. i mat.im. Osnovica za

  amortizaciju

  Stopa

  amortizacije

  Amortizacijski

  iznos

  1. Tvorničke hale 10.000.000 2 % 200.000

  2. Strojevi 15.000.000 20 % 3.000.000

  3. Postrojenja 5.000.000 18 % 900.000

  Ukupno: 30.000.000 - 4.100.000

  4. Upravne zgrade 7.000.000 1.5 % 105.000

  5. Uredski inventar (uprava) 1.000.000 16 % 160.000

  Ukupno: 8.000.000 - 265.000

  6. Namještaj u prodaji 100.000 10 % 10.000

  7. Inventar u prodaji 200.000 16 % 32.000

  Ukupno: 300.000 - 42.000

  SVEUKUPNO 38.300.300 - 4.407.000

  104

  KNJIŽENJE AMORTIZACIJE

  Primjer: Temeljem prije navedenog godišnjeg

  proračuna amortizacije treba proknjižiti godišnji

  iznos amortizacije

  430 – Trošak amortizacije 029 – I.V. za obračunanu am.

  (1) 4.407.000 X So

  4.407.000 (1)

 • 21.3.2015.

  53

  105

  FUNKCIONALNA METODA Poslovni subjekt raspolaže postrojenjem čiji je trošak

  nabave 500.000 kn.

  Za to postrojenje poduzeće obračunava amortizaciju po učinku (funkcionalnu).

  Predviđeno je da se u razdoblju od četiri godine na postrojenju proizvede 200.000 komada proizvoda XY.

  Obračunajte i proknjižite amortizaciju za:

  1. 1. godinu vijeka upotrebe uz pretpostavku da je proizvedeno 60.000 kom. proizvoda XY

  2. 2. godinu vijeka upotrebe uz pretpostavku da je proizvedeno 50.000 kom. proizvoda XY

  3. 3. godinu vijeka upotrebe uz pretpostavku da je proizvedeno 60.000 kom. proizvoda XY

  4. 4.godinu vijeka upotrebe uz pretpostavku da je proizvedeno 50.000 kom. proizvoda XY

  106

  FUNKCIONALNA METODA

  Planirani iznos amortizacije po jedinici proizvoda kroz razdoblje vijeka

  uporabe =

  Trošak nabave postrojenja 500.000 kuna

  = 2,5 kn/kom

  Planirana količina kroz vijek uporabe 200.000 kom

 • 21.3.2015.

  54

  107

  FUNKCIONALNA METODA

  1. Stvarno proizvedena količina u 1.godini = 60.000 kn

  Planirana amortizacija = 2,5 kn/kom

  Amortizacija za 1.godinu = 60.000 kom x 2,5 kn = 150.000 kn

  0210 – Postrojenja u up. 0291 – I.V. 4303 – Tr. amortizacije

  So 500.000 150.000 (1) (1) 150.000

  2. Stvarno proizvedena količina u 2.godini = 50.000 kn,

  Planirana amortizacija = 2,5 kn/kom

  Amortizacija za 1.godinu = 50.000 kom x 2,5 kn = 125.000 kn

  0210 – Postrojenja u up. 0291 – I.V. 4303 – Tr.amortizacije

  So 500.000 150.000 So (1) 125.000

  125.000 (1)

  108

  FUNKCIONALNA METODA3. Stvarno proizvedena količina u 3.godini = 60.000 kn,

  Planirana amortizacija = 2,5 kn/kom

  Amortizacija za 1.godinu = 60.000 kom x 2,5 kn = 150.000 kn

  0210 – Postrojenja u up. 0291 – I.V. 4303 – Tr.amortizacije

  So 500.000 275.000 So (1) 150.000

  150.000 (1)

  2. Stvarno proizvedena količina u 4.godini = 50.000 kn,

  Planirana amortizacija = 2,5 kn/kom

  Amortizacija za 1.godinu = 50.000 kom x 2,5 kn = 125.000 kn

  0210 – Postrojenja u up. 0291 – I.V. 4303 – Tr.amortizacije

  So 500.000 425.000 So (1) 75.000

  75.000 (1)

 • 21.3.2015.

  55

  109

  FUNKCIONALNA METODA

  Budući da saldo na računu ispravka vrijednosti

  iznosi 425.000 kn, a za četvrtu godinu je

  izračunati trošak amortizacije 125.000 kn što

  zbrojeno daje 550.000 kn, odnosno za 50.000 kn

  više nego što je nabavna vrijednosti postrojenja,

  mi ćemo na u zadnjem knjiženju proknjižiti

  samo razliku između salda na kontu ispravka

  vrijednosti i troška nabave što u ovom slučaju

  iznosi 75.000 kn (500.000-425.000=75.000 kn).

  110

  ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I PROVJERE NA RAZREDU 4

  Zaključivanje na kraju svake poslovne godine,

  Tijekom godine knjiženja na dugovnoj strani razreda 4,

  Koncem razdoblja prijenos preko potražne strane na 490 ili 491

  Prije zaključivanja – provjere:

  Kontrola ispravnosti provedenih knjiženja,

  Kontrola izvorne dokumentacije,

  Logička kontrola bruto bilance,

  Provjeriti jesu li svi troškovi fakturirani (290),

  Napraviti konačni obračun amortizacije,

  Kontrola ispravnosti knjiženja – popunjavanje PD obrasca

  Nakon provjera – zaključivanje svih konta razreda 4

 • 21.3.2015.

  56

  111

  RASPORED TROŠKOVA

  Dvije skupine djelatnosti odnosno trgovačkih društava:

  Poslovni subjekti koji proizvode proizvode;

  Poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine i sve

  druge uslužne djelatnosti

  U praksi često – proizvodnja i trgovina odnosno pružanje

  usluga – potrebno osigurati podatke o troškovima koji

  se odnose na proizvodnju i podatke o troškovima koji se

  odnose na trgovinu i usluge

  Razlika – u načinu odnosno vremenu nadoknađivanja iz

  ukupnih prihoda troškova koji su iskazani kao troškovi

  poslovanja određenog obračunskog razdoblja

  Načelo sučeljavanja prihoda i rashoda

  112

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

  DJELATNOSTI Nastali iznos troškova tijekom razdoblja u razredu 4 nisu u

  jednakom iznosu rashod istog obračunskog razdoblja, ne

  mogu se izravno prenijeti na 70

  S aspekta razdoblja u kojem se nadoknađuju iz ukupnog

  prihoda, ukupno iskazani troškovi poslovanja za

  obračunsko razdoblja, moraju se rasporediti u dvije

  skupine:

  a) Na troškove koji se iz ukupnog prihoda nadoknađuju kada

  su proizvodi prodani proporcionalno količini prodanih

  proizvoda (tr. proizvodnje), i

  b) Na troškove koji se nadoknađuju iz ukupnog prihoda u

  razdoblju u kojem su nastali u ukupnom iznosu (tr.

  razdoblja).

 • 21.3.2015.

  57

  113

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

  DJELATNOSTI – TR.PROIZVODNJE

  Kalkulacija troškova koji se uključuju u troškove

  zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda:

  1. Troškovi direktnog materijala YYY

  2. Troškovi direktnih plaća YYY

  3. Varijabilni OTP YYY

  4. Fiksni dio OTP za iskorišteni

  normalni kapacitet YYY

  5. Ukupni troškovi proizvoda YYY

  114

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

  DJELATNOSTI – TR.PROIZVODNJE

  4 – troškovi proizvodnje 490-raspored tr.pr.

  Sum Y

  600-proizvodnja u tijeku 630-zalihe g.p.

  700-trošak za prodano

 • 21.3.2015.

  58

  115

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

  DJELATNOSTI – TR.RAZDOBLJA

  Troškovi razdoblja – opći troškovi uprave i

  prodaje, troškovi plaća uprave i prodaje,

  amortizacija (dio) – troškovi razdoblja

  4-troškovi razdoblja 491-raspored tr.razdoblja 704-troškovi uprave i prodaje

  Sum X

  702-fiksni OTP za neiskorišteni normalni kapacitet

  116

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD USLUŽNIH

  DJELATNOSTI I TRGOVINE

  Poslovni subjekti u trgovini na malo i trgovini na veliko primjenjuju isti

  postupak kao i poslovni subjekti koji obavljaju uslužne djelatnosti

  Ostvaruju prihod prodajom nabavljene trgovačke robe,

  Osnovne vrste rashoda:

  Nabavna cijena (trošak nabave) prodane robe, i

  Trošak trgovine

  4-troškovi poslovanja 491-raspored troškova neposredno715-troškovi trgovine

  na teret ukupnog prihoda

  Sum X

 • 21.3.2015.

  59

  117

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

  DJELATNOSTI

  Poslovni subjekt AA bavi proizvodnjom proizvoda C. Tijekom razdoblja nastali su slijedeći troškovi za koje su primljeni računi dobavljača:

  1. Za 2000 metara nabavljenog materijala 120.000 kn +30.000 kn PDV-a

  2. Za uslugu prijevoza 3.000 kn + 750 kn PDV-a

  3. Za komunalne usluge 5.000 kn +1.250 kn PDV-a

  4. Za potrošeni plin 7.000 kn + 1.750 kn PDV-a

  Nastali su i

  5. Trošak amortizacije pogonske zgrade 10.000 kn

  6. Trošak amortizacije upravne zgrade 12.000 kn

  7. Trošak amortizacije postrojenja 8.000 kn

  8. Trošak amortizacije uredskog namještaja 18.000 kn

  118

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

  DJELATNOSTI

  9. Trošak bruto plaće zaposlenih u proizvodnji 70.000 kn

  10. Trošak zaposlenih u upravi i prodaji 50.000 kn

  11. Trošak materijala 80.000 kn

  Troškovi uprave i prodaje iznose (12.000+18.000+50.000)

  80.000.

  Proknjižite nastale poslovne događaje i prijenos troškova na

  proizvodnju.

  Tijekom razdoblja dovršeno je 800 kom gotovih proizvoda čiji

  troškovi iznose 120.000 kn (150 kn/kom)

  Prodano je 500 kom gotovih proizvoda za što je izdan račun

  na 150.000 kn + 37.500 kn PDV-a

  Proknjižite razduženje zalihe gotovih proizvoda i proknjižite

  prijenos troškova uprave i prodaje

 • 21.3.2015.

  60

  119

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH DJELATNOSTI

  221-dobavljači u zemlji 1820-pretporez 3100-materijal na skladištu 410-prijevozne usluge 418-komunalne usl.

  150.000 (1) (1) 30.000 (1) 120.000 80.000 (11) (2) 3.000 3.000 (12) (3) 5.000 5.000 (12)

  3.750 (2) (2) 750

  6.250 (3) (3) 1.250 4011-plin 43021-am.pogonske zgrade 02901-I.V. pogonske z.

  8.750 (4) (4) 1.750 (4) 7.000 7.000 (12) (5) 10.000 10.000 (12) 10.000 (5)

  43022-am.upravne zgr. 02902-I.V: upravne zgrade 43031-am.postrojenja 02921-I.V. postrojenja 43032-am.uredskog namj.

  (6) 12.000 12.000 (15) 12.000 (6) (7) 8.000 8.000 (12) 8.000 (7) (8) 18.000 18.000 (15)

  02922-I.V. uredskog namj. 2701-brutopl.u proizvodnji 4701-brutopl.u proizvodnji 2702-brutopl.u upravi i prodaji 4702-brutpol.u upravi i pr.

  18.000 (8) 70.000 (9) (9) 70.000 70.000 (12) 50.000 (10) (10) 50.000 50.000 (15)

  4000-utrošeni materijal 490-raspored tr.proizvodnje 6000-proizvodnja u tijeku 6300-gotovi proizvodi 121-kupci u zemlji

  (11) 80.000 80.000 (12) (12) 183.000 183.000 (13) (13) 183.000 120.000 (14) (14) 120.000 75.000 (17) (16) 184.500

  491-raspored tr.razdoblja 751-prihodi od prodaje proizvoda 2820-obveza za PDV 7000-troškovi prodanih proizvoda

  (15) 80.000 80.000 (18) 150.000 (16) 37.500 (16) (17) 75.000

  704-troškovi razdoblja

  (18) 80.000

  120

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD USLUŽNIH

  DJELATNOSTI

  Poslovni subjekt BB bavi se uslugama savjetovanja. Tijekom razdoblja

  nastali su slijedeći troškovi za koje su primljeni računi:

  1. Za nabavljenih uredski materijal 10.000 kn + 2.500 kn PDV-a

  2. Za korištenu električnu energiju 2.000 kn + 500 kn PDV-a

  3. Za grafičke usluge 3.000 kn + 750 kn PDV-a

  4. Za bankarske usluge 500 kn + 125 kn PDV-a

  5. Za usluge reklame 200 kn + 50 kn PDV-a

  Također su nastali:

  6. Trošak amortizacije zgrade 5.000 kn

  7. Trošak amortizacije opreme 2.000 kn

  8. Trošak brutoplaće 20.000 kn

  Proknjižite nastale poslovne događaje

  9. Tijekom razdoblja izvršeno je 10 usluga savjetovanje za što je ispostavljena

  faktura kupcu na 60.000 kn + 15.000 kn PDV-a

  10. Proknjižite prijenos troškova

 • 21.3.2015.

  61

  121

  PRIJENOS TROŠKOVA KOD USLUŽNIH DJELATNOSTI221-dobavljači u zemlji 1820-pretporez 4004-uredski materijal

  12.500 (1) (1) 2.500 (1) 10.000 10.000 (10)

  2.500 (2) (2) 500

  3.750 (3) (3) 750 4010-električna energija

  625 (4) (4) 125 (2) 2.000 2.000 (10)

  250 (5) (5) 50

  4290-grafičke usluge 421-bankarske usluge 416-usluge reklame

  (3) 3.000 3.000 (10) (4) 500 500 (10) (5) 200 200 (10)

  4302-am.građevinskih obj. 0290-I.V. građ.obj. 4303-am.opreme

  (6) 5.000 5.000 (10) 5.000 (6) (7) 2.000 2.000 (10)

  0291-I.V. opreme 470-trošak brutoplaće 270-obveze za brutopl.

  2.000 (7) (8) 20.000 20.000 (10) 20.000 (8)

  121-kupci u zemlji 751-prihodi od prodaje usluga2820-obveza za PDV

  (9) 75.000 60.000 (9) 15.000 (9)

  491-raspored troškova 703-troškovi obavljenih usluga

  (10) 42.700 42.700 (11) (11) 42.700

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  I ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA

  Troškovi različito od rashodi

  Troškovi proizvodnje

  Troškovi razdoblja

  122

 • 21.3.2015.

  62

  123

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE I

  ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA

  Proizvođačka trgovačka društva u računovodstvu

  moraju osigurati podatke o troškovima proizvodnje za

  svaku vrstu proizvoda i drugih učinaka proizvodnje

  Nositelji troškova – proizvodi i drugi učinci

  proizvodnje

  Računovodstvo proizvodnje – informacije o troškovima

  proizvodnje po nositeljima troškova i po mjestima

  troškova

  Prati nastajanje troškova po mjestima troškova i

  njihovo razvrstavanje na nositelje troškova – obračun

  proizvodnje ili raspored tr. ili prijenos tr.

  124

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  I ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA

  Mjesta troškova – prostorno i funkcionalno

  zaokružena cjelina za koju se planiraju i evidentiraju

  troškovi i za koju postoji odgovornost

  proizvodna mjesta troškova – odvija se proces

  proizvodnje određenog proizvoda

  neproizvodna mjesta troškova

  Svrha praćenja po mjestima i nositeljima – utvrđivanje

  odgovornosti za pojedine troškove, ali i za donošenje

  poslovnih odluka

 • 21.3.2015.

  63

  125

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  Namjena informacija o troškovima:

  1. Vrednovanje, iskazivanje u bilanci zaliha nedovršene

  proizvodnje i g.p.,

  2. Utvrđivanje poslovnog rezultata,

  3. Financijsko planiranje,

  4. Kontrola poslovanja,

  5. Odlučivanje.

  Predmet računovodstva proizvodnje je proces

  proizvodnje od trenutka kada je pokrenut do trenutka

  kada su njegovi učinci, tj. proizvodi dovršeni i kada

  ga napuštaju…

  126

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  Proizvodnja u tijeku – zalihe proizvodnje koje se još

  uvijek nalaze u procesu transformacije u gotov

  proizvod,

  Kada se proizvodnja u tijeku dovrši djelomično ili u

  potpunosti, prenosi se na zalihe poluproizvoda i

  gotovih proizvoda,

  Tijekom godine međuobračuni, konačni obračun na

  kraju godine

 • 21.3.2015.

  64

  127

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  Konačni obračun:

  tr.zaliha nedovršene proizvodnje na

  početku razdoblja

  +tr.proizvodnje tijekom razdoblja

  Tr.proizvodnje nastali tijekom razdoblja

  - tr.proizvoda za dovršenu proizvodnju

  tijekom razdoblja

  Tr.proizvoda za nedovršenu proizvodnju

  na kraju razdoblja

  128

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  Direktni (izravni) troškovi:

  direktni materijal i

  direktni rad,

  raspored na nositelje putem standarda, normativa,

  radnog naloga ili sl.

  Indirektni (neizravni) troškovi:

  opći tr.proizvodnje (OTP)

  raspored na nositelje putem kalkulacija u kojima se

  koristi određeni ključ za raspoređivanje

 • 21.3.2015.

  65

  129

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  Kalkulacija troškova koji se uključuju u zalihe

  proizvodnje, odnosno zalihe gotovih proizvoda:

  1. Troškovi direktnog materijala,

  2. Troškovi direktnog rada,

  3. Varijabilni OTP i

  4. Fiksni OTP za iskorišteni normalni kapacitet

  Fiksni OTP – amortizacija, troškovi održavanja objekata

  i opreme, troškovi pogona, i

  Varijabilni OTP – troškovi neizravnog materijala i

  neizravnog rada.

  130

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  Fiksni OTP za neiskorišteni normalni kapacitet –

  rashod razdoblja u kojem su nastali

  Normalni kapacitet – dugoročni kap. (mogućnost

  proizvodnje, max opseg proizvodnje) koji se

  zasniva na 5 ili 10-godišnjem prosjeku, uvažava

  okruženje, posebno tržište

 • 21.3.2015.

  66

  131

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  Troškovi s obzirom na mogućnost uračunavanja u cijenu proizvoda:

  a) Troškovi proizvoda – prirodne vrste tr. koje se mogu uračunati u vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda,

  Rashod – u trenutku prodaje

  Bilanca – zalihe

  RDiG – rashodi prodanih proizvoda

  Direktni materijal, direktni rad, OTP

  b) Troškovi razdoblja – prirodne vrste tr. koje se ne mogu uračunati u vrijednost zaliha

  Rashod razdoblja u kojem su nastali

  RDiG – rashod u cijelosti

  Tr.uprave i prodaje

  132

  RAČUNOVODSTVO PROIZVODA Računovodstvo proizvodnje,

  Računovodstvo zaliha gotovih proizvoda – proizvodi od trenutka

  preuzimanja iz proizvodnje do trenutka postojanja kao imovine

  trgovačkog društva koje ga je proizvelo

  Prestanak – prodaja, darovanje, utrošak za reprezentaciju, uništenje,

  manjak, …

  Tr.ukupne proizvodnje na kraju razdoblja raspoređuju se na

  količinu koja je dovršena tijekom razdoblja i na količinu

  nedovršenih proizvoda na kraju razdoblja

  Izlaz proizvoda dnevno,

  Troškovi poznati tek po isteku razdoblja za koje se izrađuje obračun

  tr.proizvodnje

  Dnevno ažurna samo količinska evidencija

  Proizvodnja koja nije dovršena do kraja razdoblja (stanovi, pšenica,…)

 • 21.3.2015.

  67

  133

  134

  PRODAJA PROIZVODA I UTVRĐIVANJE

  TROŠKOVA PRODANIH PROIZVODA Proizvodi – dvije faze:

  a) Uskladištenje i

  b) Prodaja

  Evidencija:

  a) Skladište (samo količinski)

  b) Analitička evidencija (količinski i vrijednosno),

  c) Glavna knjiga (vrijednosno) - sintetički

  Prodaja zaliha gotovih proizvoda - račun

  Prodaja – prihod od prodaje

  PDV

  Razduženje skladišta g.p.

  Razlika prodajne cijene i cijene proizvodnje– bruto marža

  Trošak zaliha – FIFO, LIFO, metoda prosječnih ponderiranih

  cijena

 • 21.3.2015.

  68

  135

  PRODAJA PROIZVODA I

  UTVRĐIVANJE TROŠKOVA PRODANIH

  PROIZVODA

  121 – Potraživanja od kupaca 75 – Prihodi od prodaje

  (1) (1)

  2820 – Obveza za PDV

  (1)

  630 – Zalihe gotovih proizvoda 7000 – Rashodi prodaje

  So X (2) (2)

  136

  EVIDENTIRANJE GOTOVIH PROIZVODA

  PO PLANIRANIM TROŠKOVIMA

  Zalihe nedovršene proizvodnje poslovnog subjekta XY iznose

  45.000 kn.

  1. Ukupni troškovi na razredu 4 u obračunskom razdoblju iznose

  800.000 kn, od toga su troškovi razdoblja 80.000 kn, a

  2. Ostatak su troškovi proizvoda.

  3. Obračunom proizvodnje utvrđeno je da troškovi nedovršene

  proizvodnje iznose 200.000 kn. Dovršenih 400 kom proizvoda

  evidentira se na zalihe po planiranom trošku od 1.200 kn/kom.

  Proknjižite prijenos troškova iz razreda 4 i vrednovanje zaliha

  proizvodnje i gotovih proizvoda.

  4. Kupcu je isporučeno 70 kom proizvoda i ispostavljena faktura na

  150.000 kn (PDV uračunat)

  5. Kupac je podmirio dugovanje mjenicom.

  6. Mjenica je naplaćena na žiroračun.

 • 21.3.2015.

  69

  137

  EVIDENTIRANJE GOTOVIH PROIZVODA PO

  PLANIRANIM TROŠKOVIMA

  6000 – Proizvodnja u tijeku 490 – Raspored tr.proizvodnje 630 – Zalihe g.p.

  So 45.000 565.000 (3) 720.000 (2) (3) 480.000 84.000(4a)

  (2) 720.000

  491 – Raspored tr.razdoblja 704 – Rashodi razdoblja 639 – Odstupanje od pt

  80.000 (1) (1) 80.000 (3) 85.000 14.875 (4b)

  121 – Kupci 2820 – Obveza za PDV 751 Prihodi od prodaje

  (4) 150.000 150.000 (5) 30.000 (4) 120.000 (4)

  7000 – Tr.prodanih proizvoda 111 – Mjenice 1000 - Žiroračun

  (4a) 84.000 (5) 150.000 150.000 (6) So X

  (4b) 14.875 (6) 150.000

  138

  RAČUNOVODSTVO ROBE

  Roba – materijalni pojavni oblik kratkotrajne im.

  Djelatnost trgovine - Zakon o trgovini (N.N. 87/08.,

  96/08. i Uredba 116/08.) - gospodarska djelatnost

  kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u

  trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog

  gospodarskog učinka, na domaćem ili

  inozemnom tržištu

  a) trgovina na veliko i

  b) trgovina na malo

  Osnovne faze trgovačkog procesa:

  1. Nabava i uskladištenje robe

  2. Prodaja robe

  Nema proizvodnje pa je proces kraći i jednostavniji

 • 21.3.2015.

  70

  PROPISI U TRGOVINI Zakon o računovodstvu,

  Zakon i Pravilnik o PDV-u,

  Zakon i Pravilnik o porezu na dobit,

  MRS, posebno br.2. Zalihe i 18 Prihodi, MSFI, HSFI (10 Zalihe, 15

  Prihodi)

  Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma

  na proizvodima u trgovini (N.N. 129/07),

  Zakon o zaštiti potrošača (N.N. 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.),

  Pravilnim o ambalaži i ambalažnom otpadu (N.N. 97/05., 115/05.,

  81/08. i 156/09.),

  Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose

  na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i

  uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (N.N. 66/09)

  Zakon o elektroničkoj trgovini (N.N. 173/03., 67/08. i 36/09.)

  Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

  Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak139

  140

  RAČUNOVODSTVO ROBE

  Troškovi:

  Nabave:

  Nabavna (kupovna) cijena umanjena za rabate i popuste,

  Carina i druge uvozne pristojbe,

  Porezi osim onih koji se mogu vratiti od porezne vlasti,

  Troškovi prijevoza i drugi troškovi dopreme robe do mjesta

  skladištenja ili prodaje

  Tr. dorade, obrade, pakiranja i dr. troškovi potrebni za dovođenje robe

  u stanje za predviđenu uporabu odnosno prodaju

  Poslovanja trgovine:

  Tr. energije, usluga, amortizacije, naknade tr. radnika, tr. plaća i sl.

  Tr. nabave - imovina

  Troškovi poslovanja – rashod razdoblja - nadoknađuju se iz razlike u

  cijeni

 • 21.3.2015.

  71

  141

  RAČUNOVODSTVO ROBE

  Računovodstvo robe – prati robu od trenutka kada je

  postala dio imovine do trenutka kada je prestala biti

  dio imovine trg. društva.

  Roba – nabavlja radi daljnje prodaje u cilju stjecanja

  dobiti, prestaje biti dio imovine u trenutku prodaje

  Računovodstvo robe – osigurati podatke o trošku

  nabave za vrstu i količinu prodane robe

  Analitičko knjigovodstvo robe - za svaku vrstu robe

  podaci o trošku nabave, količini robe raspoložive za

  prodaju i tr. nabave za jedinicu mjere; omogućuje

  utvrđivanje tr. nabave za