71
6.3.2013 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II Predavanje 02. ožujak 2013.g. 1 SADRŽAJ PREDMETA RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DUGOTRAJNE IMOVINE. Pojam dugotrajne imovine. Nematerijalna imovina. Materijalna imovina. Financijska imovina. Dugotrajna potraživanja. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE. Pojam kratkotrajne imovine. Računovodstveno evidentiranje novca i novčanih ekvivalenata. Računovodstveno evidentiranje danih kredita i zajmova. Računovodstveno praćenje potraživanja od kupaca. Računovodstveno praćenje zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda i robe. Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja (aktivna vremenska razgraničenja). 2

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

1

RAČUNOVODSTVO ZA

PODUZETNIKE II Predavanje 02. ožujak 2013.g. 1

SADRŽAJ PREDMETA

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DUGOTRAJNE IMOVINE. Pojam dugotrajne imovine. Nematerijalna imovina. Materijalna imovina. Financijska imovina. Dugotrajna potraživanja.

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE.

Pojam kratkotrajne imovine. Računovodstveno evidentiranje novca i novčanih ekvivalenata. Računovodstveno evidentiranje danih kredita i zajmova. Računovodstveno praćenje potraživanja od kupaca. Računovodstveno praćenje zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda i robe. Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja (aktivna vremenska razgraničenja). 2

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

2

SADRŽAJ PREDMETA

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE OBVEZA.

Definiranje obveza. Kratkoročne obveze - obveze po

vrijednosnim papirima, obveze prema dobavljačima,

obveze prema povezanim društvima, obveze po osnovi

kratkoročnih zajmova i kredita, obveze za plaće i

naknade plaća te obveze za poreze i druge pristojbe,

odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih

razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja).

Dugoročne obveze - obveze prema povezanim

društvima i fin.institucijama za zajmove i kredite,

obveze prema dobavljačima za robne zajmove, obveze

po vrijednosnim papirima, dugoročna rezerviranja za

rizike i troškove. 3

SADRŽAJ PREDMETA

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TROŠKOVA.

Pojam troškova. Podjela troškova. Materijalni troškovi.Troškovi usluga. Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova kod proizvodnih djelatnosti. Raspored troškova kod uslužnih djelatnosti i trgovine.

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE KAPITALA.

Pojam kapitala (glavnice). Struktura kapitala. Računovodstveno praćenje promjena uplaćenog dioničkog kapitala. Računovodstveno praćenje promjena u zarađenom kapitalu. Gubitak i njegovo pokriće. Računovodstvo kapitala drugih tipova trgovačkih društava. 4

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

3

SADRŽAJ PREDAVANJA

1. Računovodstvo dugotrajne imovine - 0

2. Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine – 1

3. Računovodstveno praćenje obveza - 2

4. Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine – 3

5. Računovodstveno praćenje troškova poslovanja - 4

6. Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine - 6

7. Računovodstveno praćenje rashoda - 7

8. Računovodstveno praćenje prihoda - 7

9. Utvrđivanje rezultata poslovanja - 8

10. Računovodstveno praćenje kapitala - 9

5

6

Kolokviji (dv. M. Peić u 17 sati):

1. 14. svibanj 2013.g.

2. 28. svibanj 2013.g.

3. 11. lipanj 2013.g.

Popravak

za vrijeme ispitnog roka

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

4

7

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

• Proizvođači i trgovci - PDV obračunska kategorija koja se u

prometu dobara i usluga prenosi s jednog sudionika na

sljedećeg sudionika u prometu sve do krajnjeg potrošača koji

u cijeni isporučenog dobra ili obavljene usluge plaća PDV

prema propisanoj stopi.

• Neto porez na promet - oporezuju se sve faze prometnog

ciklusa.

• Pretporez po ulaznim računima i obračunima – stečeni

pretporez iz nabave dobara, korištenih usluga, plaćenog

pretporeza po uvozu dobara, odnosno korištenih usluga

inozemnih poduzetnika

- Kategorija ulaznog poreza na dodanu vrijednost po stopi 10

ili 23 % koji se u pravilu ne uračunava u trošak nabave

pribavljenog dobra odnosno korištene usluge, nego se

iskazuje kao stavka kratkoročne aktive u skupini računa

potraživanja

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

(PDV) • Obveza za porez na dodanu vrijednost - zaračunani PDV iz

izlaznih računa (R1) za obavljene isporuke dobara i obavljene usluge, obračunati PDV iz utrška, PDV na vlastitu potrošnju i druge obveze tijekom obračunskog razdoblja.

• Zaračunani PDV u trenutku ispostavljanja računa R-1 znači obvezu

• 3 stope:

5 % - kruh, mlijeko, knjige, udžbenici, lijekovi, usluge javnog prikazivanja filmova,

10 % - usluge smještaja turista, agencijske provizije, usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u skladu s posebnim propisima (preračunata stopa iznosi 9,0909%)

25 % - sve ostale isporuke dobara i usluga (preračunata stopa iznosi 20%)

8

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

5

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

(PDV)

• Porezna osnovica za obračun PDV-a je vrijednost

naknade za isporučena dobra ili obavljenu uslugu po

tržišnoj vrijednosti.

• Prijava PDV (mjesečno ili tromjesečno) - porezni obveznik

treba sam utvrditi obvezu i iskazati je u prijavi poreza

• Ako ima:

više pretporeza po ulaznim računima dobavljača u odnosu

na obveze za PDV za isporučena dobra ili obavljene usluge

po izlaznim računima u istom razdoblju - pravo na povrat

poreza za utvrđenu razliku PDV-a;

u suprotnom dužan podmiriti obvezu za PDV nadležnoj

poreznoj upravi.

9

10

POREZ NA DODANU

VRIJEDNOST (PDV) Obračunava i plaća – tromjesečno (godišnja isporuka manja od 800.000kn) ili

Mjesečno – veća od 800.000 kn.

Obveza obračunavanja prilikom izdavanja R-1 računa; obveza plaćanja do zadnjeg dana idućeg mjeseca,

Obveza ulaska u sustav PDV-a 230.000 kn oporezivog prometa u prethodnoj godini

Mogu i ostali – rješenje na 5 godina

180,181,182,183,184 – pretporez 280,281,282,283,284 – obveza za PDV

x ukupno x ukupno z z

x ( x – z ) z

x ( z - x ) ukupno z

Ukupno x

186 – potraživanje za povrat razlike PDV-a 286 – obveza za uplatu razlike PDV-a

( x – z ) ( z – x )

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

6

11

POREZ NA DODANU

VRIJEDNOST (PDV)

Porezni obveznik pravna osoba prima račun s

oznakom R-2 (porezni obveznik fizička osoba), može

odbiti pretporez tek kada primljeni račun plati;

primi račun R-1, zaračunani pretporez može odbiti

odmah,

Porezni obveznik fizička osoba primi R-2 račun,

može odbiti pretporez kada plati račun; primi R-1

račun, zaračunani pretporez može odbiti kada plati,

Poduzetnik fizička osoba čije su usluge oslobođene

plaćanja PDV-a prima R-1 ili R-2 račun, nema

pravo odbiti pretporez zaračunan u primljenim

računima

12

RAČUNOVODSTVO

DUGOTRAJNE IMOVINE

Imovina za koju se očekuje da će se realizirati u razdoblju

dužem od godine dana; čiji je vijek trajanja duži od godine

dana; koja će se realizirati ili držati za prodaju ili

potrošnju u razdoblju koje je duže od trajanja poslovnog

ciklusa poslovnog subjekta,

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema,

MRS 38 – Nematerijalna imovina,

MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje,

Podjela dugotrajne imovine:

• nematerijalna imovina,

• materijalna imovina,

• financijska imovina i

• potraživanja

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

7

13

RAČUNOVODSTVO

DUGOTRAJNE IMOVINE

Imovina za koju se očekuje da će se realizirati u razdoblju

dužem od godine dana; čiji je vijek trajanja duži od godine

dana; koja će se realizirati ili držati za prodaju ili

potrošnju u razdoblju koje je duže od trajanja poslovnog

ciklusa poslovnog subjekta,

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema,

MRS 38 – Nematerijalna imovina,

MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje,

Podjela dugotrajne imovine:

• nematerijalna imovina,

• materijalna imovina,

• financijska imovina i

• potraživanja

14

NEMATERIJALNA IMOVINA Imovina bez fizičkog obilježja od koje će društvo u

budućnosti (u razdoblju dužem od 1 godine) ostvarivati učinke u poslovanju i to na način da ih koristi u proizvodnji ili isporuci dobara i usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe

Osnivački izdaci,

Izdaci za istraživanje i razvoj,

Patenti, licencije i zaštitni znakovi,

Računalni programi – software,

Koncesije i ostala prava,

Godwill,

Ostala nematerijalna imovina,

Predujmovi za nematerijalnu imovinu.

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

8

15

NEMATERIJALNA IMOVINA

Društvo može steći:

a) eksternim stjecanjem, ili

b) internim razvojem

Prema MRS 38 – treba priznati nematerijalno

sredstvo samo ako je vjerojatno da će buduće

ekonomske koristi koje se mogu pripisati

sredstvu pritjecati u trgovačko društvo i ako se

trošak nabave sredstva može pouzdano utvrdit

Ako ne udovoljava uvjetu – rashod u trenutku

nastanka

NEMATERIJALNA IMOVINA

Početno vrednovanje – po trošku nabave:

a) nabavna cijena, uključujući uvoznu carinu i porez na promet koji se ne vraća, nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata, te

b) bilo koji izdatak koji se izravno može pripisati pripremi sredstva za namjeravanu uporabu

Naknadno – trošak nabave umanjen za amortizaciju i gubitke od umanjenja; alternativno - revalorizacija po fer vrijednosti

Interno razvijena nematerijalna imovine:

a) Troškovi za materijal i usluge,

b) Plaće i drugi tr. zaposlenika,

c) Naknade za registriranje zakonskih prava,

d) Amortizacija patenata i licencija koje se koriste za stvaranje nematerijalnog sredstva

16

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

9

17

NEMATERIJALNA IMOVINA

Obračun amortizacije započinje onda kada je sredstvo spremno za uporabu,

Vijek trajanja ne duži od 20 g.

Treba uzeti u obzir:

a) očekivanu upotrebu sredstva,

b) proizvodni ciklus sredstva, informacije o procijenjenom vijeku upotrebe sličnih sredstava

c) tehničke, tehnološke i druge vrste zastarijevanja.

18

OBRAČUN AMORTIZACIJE NEMATERIJALNE

IMOVINE

Trošak nabave - temelj za obračun troškova amortizacije koji se nadoknađuje iz prihoda razdoblja u kojima se očekuje ekonomska korist namaterijalne imovine.

Amortizacijski iznos nematerijalne imovine treba sustavno rasporediti tijekom procijenjenog vijeka uporabe.

Amortizacija nematerijalne imovine ne knjiži se izravnim smanjivanjem njezine vrijednosti na odgovarajućim računima skupine 00, nego kao ispravak vrijednosti namaterijalne imovine na računu 009-Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja nematerijalne imovine.

Ovaj račun protustavka je trošku obračunane amortizacije za obračunsko razdoblje, a vodi se analitički po vrstama nematerijalne imovine.

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

10

19

PATENTI

1. Poslovni subjekt AA otkupio je patent od poslovnog subjekta BB, za što je primljena faktura na 50.000 kn + 12.500 kn PDV-a.

2. Račun je plaćen.

3. Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo plaćena je za registraciju pristojba od 2.000 kn.

4. Subjekt je otkupio pravo na patent za razdoblje od 10 godina, a prema vlastitoj odluci u tom roku ga otpisuje.

20

PATENTI 00510 – Nematerijalna im. u pripremi 221 – Dobavljači

- patenti (2) 62.500 62.500 (1)

(1) 50.000 52.000 (4)

(3) 2.000

1820 – Pretporez 0010 – Patenti

(1) 12.500 (4) 52.000

4300 – Amortizacija nematerijalne im. 0091 – I.V. patenata

(5) 5.200 5.200 (5)

1000 – Žiroračun

So X 62.500 (2)

2.000 (3)

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

11

21

MATERIJALNA IMOVINA

Zemljište i šume,

Građevinski objekti,

Postrojenja i oprema,

Alati, pogonski i uredski namještaj, transportna sredstva,

Višegodišnji nasadi,

Osnovno stado,

Materijalna imovina u pripremi,

Stambene zgrade i stanovi,

Ostala materijalna imovina,

Predujmovi

MRS 16 – Nekretnine postrojenja i opremu treba priznati kao

imovinu:

a) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa

sredstvom pritjecati u poduzeće,

b) kada se trošak sredstva može pouzdano izmjeriti

22

GRAĐEVINSKI OBJEKTI (NEKRETNINE),

POSTROJENJA I OPREMA

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema dugotrajna su materijalna

imovina koju poslovni subjekt posjeduje:

za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci robe ili usluga,

za iznajmljivanje drugima,

ili u administrativne svrhe,

Očekuje se koristiti duže od jednog razdoblja

Pojedinačni trošak nabave veći od 3.500 kn

Trošak nabave sastoji se od:

kupovne cijene,

uvoznih pristojbi,

nepovratnog poreza na promet,

ostalih troškova koji se mogu izravno pripisati dovođenju imovine u radno

stanje za namjeravanu upotrebu – trošak pripreme mjesta, troškovi

isporuke i rukovanja, tr. isporuke i montaže, naknade stručnjacima

od navedenih iznosa odbijaju se trgovački popusti te se dobije trošak

nabave

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

12

23

GRAĐEVINSKI OBJEKTI (NEKRETNINE),

POSTROJENJA I OPREMA

Trošak nabave formira se na kontu

građevinskih objekata, postrojenja i opreme u

pripremi,

Početno se vrednuju po trošku nabave,

Naknadno se vrednuju po trošku nabave

umanjenom za ispravak vrijednosti ili po fer

vrijednosti (revalorizirana vrijednost),

Dugotrajna imovina može se pribaviti:

kupnjom, izgradnjom, državnim potporama,

poslovnim spajanjem, financijskim najmom i

razmjenom, kao višak kod inventure,…

24

KUPNJA POSTROJENJA I

OPREME

Primjer:

1. Primljen je račun dobavljača za nabavljeni

stroj za obradu zemljišta iznosi 200.000 kn +

50.000 kn PDV-a.

2. Primljen je račun prijevoznika na iznos 2.000

kn +500 kn PDV-a.

3. Primljen je račun za montažu stroja u iznosu

od 5.000 kn (dobavljač nije obveznik PDV-a).

4. Stroj je stavljen u uporabu.

5. Plaćeno je dobavljačima. Saldo žiroračuna

iznosi 400.000 kn.

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

13

25

KUPNJA POSTROJENJA I

OPREME

0251 – Postrojenja i oprema u pripremi 221 – Dobavljači u zemlji

(1) 200.000 207.000 (4) (5) 257.500 250.000 (1)

(2) 2.000 2.500 (2)

(3) 5.000 5.000 (3)

1820 – Potraživanja za pretporez 0215 – Oprema – strojevi za o.z.

(1) 50.000 (4) 207.000

(2) 500

1000– Žiroračun

So 400.000 257.500 (5)

26

POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja,

sredstvo se treba razvrstati kao kratkotrajna

imovina:

a) kada se očekuje da će se realizirati ili držati za

prodaju ili potrošnju u redovitom tijeku

poslovnog ciklusa poduzeća,

b) kada se primarno drži sa svrhu prodaje ili na

kratki rok i očekuje se realizirati unutar 12

mjeseci od datuma bilance,

c) sredstvo je novac ili novčani ekvivalent čija

uporaba nije ograničena

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

14

27

POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

Kratkotrajna im. mijenja pojavni oblik:

a) u redovitom tijeku trajanja poslovnog ciklusa

(procesa), ili

b) unutar 12 mjeseci

likvidan – nesmetana transformacija

nenovčanih oblika imovine u novac

28

POJAM KRATKOTRAJNE IMOVINE

Pojavni oblici imovine:

a) novac i novčani ekvivalenti,

b) financijska ulaganja (dani predujmovi, zajmovi i

krediti)

c) Potraživanja od kupaca i drugih dužnika,

d) Zalihe (sirovina i materijala, rezervnih dijelova,

nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i

robe)

e) unaprijed plaćeni troškovi (aktivna vremenska

razgraničenja)

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

15

29

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

Novac:

Depozit kod banaka a vista (na tekućem,

žiro ili deviznom računu) – “novac u

banci”

izvadak o promjenama,

promet – bezgotovinske uplate i isplate

(nalog za prijenos novca),

stanje – raspoloživa sredstva na

depozitnom računu,

“novac u blagajni” – manje količine

novca koje služe za gotovinske isplate

(uplatnice, isplatnice, blagajnički izvještaj)

30

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

novčani ekvivalenti – visokolikvidna ulaganja

koja se u relativno kratkom roku bez većeg rizika

mogu pretvoriti u poznatu sumu novca:

blagajnički, trezorski, komercijalni zapisi –

kamata, ili

dionice za preprodaju – razlika u cijeni

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

16

31

ŽIRORAČUNI I TEKUĆI RAČUNI

Zakon o platnom prometu u zemlji (NN 133/09) –

pravne i fizičke osobe – sudionici platnog prometa koji

obavljaju registriranu djelatnost obvezni su novčana

sredstva voditi na računima kod banaka i sva plaćanja

obavljati preko njih

Račun za redovno poslovanje – jedan ili više, jedan

glavni – račun za izvršenje i evidentiranje neizvršenih

osnova za plaćanje,

Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta

(npr.poslovne jedinice) – sastavni dio računa za redovno

poslovanje,

Račun za posebne namjene - sastavni dio računa za

redovno poslovanje,

Žiroračun – dugovni saldo

Tekući račun – dugovni ili potražni saldo (okvirni kredit)

32

OBLICI PLAĆANJA

a) Bezgotovinsko plaćanje

b) Obračunsko plaćanje i

c) Gotovinsko plaćanje

Page 17: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

17

33

BEZGOTOVINSKO PLAĆANJA

novčana obveza prestaje ispunjenjem, i to preko

računa - pokriće na računu,

nalog za plaćanje – nalog kojim podnositelj nalaže

izvršenje plaćanja na računu sudionika platnog

prometa u banci:

nalog za uplatu,

nalog za isplatu,

nalog za bezgotovinsko plaćanje – nalog za prijenos

sredstava

o izgled – minimalni sadržaj

o HUB 1 i HUB 1-1 – standardizirani obrasci platnog

prometa

34

OBRAČUNSKA PLAĆANJA

plaćanja kojima prestaje novčana obveza prijebojem ili

zamjenom ispunjenja, tj. promjenom na strani

vjerovnika i dužnika:

a) cesija (ustupanje potraživanja vjerovniku radi ispunjenja

obveze),

b) preuzimanje duga,

c) asignacija (upućivanje)

d) prijeboj (kompenzacija) – (prisilno zaduživanje kod dužnika

ili kod dužnikova dužnika),

e) prijenos vrijednosnih papira,

f) izdavanje v.p., ...

da bi se smanjila nenaplaćena potraživanja (u ugovorenom

roku) - izvanredne mjere financijske politike

Page 18: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

18

35

GOTOVINSKO PLAĆANJE

Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim

novcem (NN 36/02)

Novčana obveza prestaje ispunjenjem

Novac u obliku gotovine – financijska imovina jer

predstavlja sredstvo razmjene, mjera svih transakcija i

njihovog iskazivanja u financijskim izvještajima

novčanice i kovanice koje je izdala centralna banka,

plaćanje primitaka koji imaju karakter dohotka od

nesamostalnog rada,

potrebno odlukom propisati visinu blagajničkog

maksimuma

nalog za uplatu, nalog za isplatu

knjiga blagajne, blagajnički izvještaj, uplatnica,

isplatnica

36

DEVIZNI RAČUN

Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03,140/05, 132/06,

150/08 i 92/09), Odluka o uvjetima i načinu obavljanja

platnog prometa s inozemstvom (NN 88/05,18/06 i 132(07)

Platni promet s inozemstvom – naplate, plaćanja i

prijenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim

sredstvima plaćanja i kunama

najčešće se javlja pri izvozu i uvozu robe (jedinstvena

carinska deklaracija) i usluga (ugovor ili račun)

sve poslovne transakcije s inozemstvom u poslovnim

knjigama evidentiraju se u kunskoj protuvrijednosti (prema

tečaju HNB), te u stranoj valuti kao pomoćnoj evidenciji

Nalozi platnog prometa s inozemstvom - Nalog 10 (izvješće o

naplati iz inozemstva), Nalog 14 (plaćanje doznakom i u

gotovini),...

Page 19: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

19

37

STRANA VALUTA U BLAGAJNI

Pravilo – bezgotovinsko plaćanje,

Gotovinsko – iznimka

Naplata u stranoj gotovini i čekovima na osnovi izvoza robe i

usluga – do 25.000 eura mjesečno, položiti na račun u banci u

roku od 3 dana od naplate,

Plaćanje u stranoj gotovini i čekovima na osnovi uvoza robe i

usluga – do 3.000 eura mjesečno

blagajnički maksimum do 1.500 eura mjesečno

Devizna blagajna može se imati :

Za potrebe službenog putovanja u inozemstvo,

Za potrebe usluga u međunarodnom robnom i putničkom

prometu,

Za vraćanje ostatka novca kupcu

38

IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA

I AKREDITIVI

Izdvajanje za različite namjene

Nužno kao uvjet kupnje vrijednosnica na

financijskom tržištu

Na ime pokrića kod otvaranja akreditiva vjerovniku

Akreditiv – instrument osiguranja plaćanja

Ugovor između banke i nalogodavca u korist treće

osobe – korisnika akreditiva da će mu banka isplatiti

određenu novčanu svotu ako do određenog roka

ispuni uvjete utvrđene akreditivom

Page 20: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

20

39

IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA

I AKREDITIVI

Vjerovnik izdaje nalog kojim naplaćuje tražbinu

Vjerovnik – evidentira izvanbilančno

Dužnik - evidentira bilančno

Devizni dokumentarni akreditiv – banka stavlja na

raspolaganje devizna sredstva inozemnom

vjerovniku preko njegove banke

Nakon isplate – Izvješće o isplati po akreditivu

40

KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI

PAPIRI

Unovčivi u razdoblju od 12 mjeseci

Instrument naplate potraživanja,

Instrument osiguranja naplate potraživanja ili

Kupiti na novčanom tržištu

Ček – nalog za plaćanje čiji obrazac izdaje banka i njime

opskrbljuje sudionike koji kod nje imaju otvoren račun

(instrument plaćanja)

Mjenica – vrijednosni papir – pisana isprava izdana u

propisanom obliku kojom jedna osoba daje nalog drugoj ili

samoj sebi da isplati određeni novčani iznos osobi navedenoj u

toj ispravi u određeno vrijeme ili na određenom mjestu

(instrument plaćanja, osiguranja plaćanja ili kreditiranja,

kupnja na tržištu)

Page 21: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

21

41

KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI

PAPIRI

Obveznice – kupnja na financijskom tržištu, kamata ili

prodaja u bliskoj budućnosti

Dionice – preprodaja, razlika u cijeni

Komercijalni zapisi – neosigurana i utrživa isprava

prodana na kratkoročnom financijskom tržištu, izdavatelj

– obveza iz kratkoročnog financiranja; kupac – ulaganje

motivirano povećanjem rentabilnosti kroz prinos – kamatu

Trezorski zapisi – instrument kratk.financiranja, najveći

stupanj likvidnost, pouzdanosti, izdaje ga Vlada

(min.financija), isprava javnog duga

Otkupljene vlastite dionice – motiv – sprječavanje pada

vrijednosti na tržištu, prodaja djelatnicima, poslovna

spajanja,...

42

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI Novčana imovina je sastavni dio kratkotrajne imovine koja služi za

obavljanje poduzetničkih aktivnosti.

Uplata gotovine na žiroračun

1020 Glavna blagajna So X (1) Blagajnička isplatnica(1) (2)Izvadak sa žiroračuna(2)

1009 Žiroračun-prijelazni rn 1000 Žiroračun-redoviti rn

Isplata gotovine sa žiroračuna

1020 Glavna blagajna (1) (2) (1) S) X (2)

1009 Žiroračun-prijelazni rn 1000 Žiroračun – redoviti rn

Izvadak sa žiroračuna

Blagajnička uplatnica

Page 22: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

22

43

BLAGAJNA

1. Kupac je u gotovini podmirio račun br.12 na iznos

od 4.350 kn.

2. Blagajna prodavaonice položila je dnevni utržak u

glavnu blagajnu u iznosu od 12.000 kn.

3. Isplaćeno porto-blagajni za poštanske vrijednosnice

800 kn

4. Porto-blagajna isplatila za poštanske vrijednosnice

iznos od 800 kn.

5. Iz glavne blagajne položeno na žiroračun iznos od

2.800 kn.

6. Knjiži se izvod o položenom novcu na žiroračun.

44

BLAGAJNA

121 – Potraživanja od kupaca 1020 – Glavna blagajna

So X 4.350 (1) (1) 4.350 800 (3)

(2) 12.000 2.800 (5)

1023 – Blagajna prodavaonice 1021 – Porto-blagajna

So X 12.000 (2) (3) 800 800 (4)

411 – Poštanske usluge 1009 – Žiroračun – prijelazni račun

(4) 800 (5) 2.800 2.800 (6)

1000 – Žiroračun – redovni račun

(6) 2.800

Page 23: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

23

45

DANI KREDITI I ZAJMOVI

Plasiranje viška novčanih sredstava u obliku

zajmova drugom trgovačkom društvu, povezanom

društvu ili fizičkoj osobi

Naknada – kamata,

Povrat u roku od najviše 12 mjeseci

Ugovor o zajmu

Primjer:

1. Prema ugovoru, odobren je zajam poslovnom

subjektu K na 3 mjeseca uz kamatu 10 % uvećanu

za PDV i isplaćeno sa žiroračuna 200.000 kn.

2. Obračunate su kamate za 3 mjeseca 200.000 x 2,5

%(10%/12x3)=5.000 + PDV= 6.250 Kn

3. Nakon isteka ugovorenog roka vraćen je zajam

uvećan za pripadajuću kamatu.

46

DANI KREDITI I ZAJMOVI

1000 – Žiroračun 154 – Potraživanja za zajmove

So X 200.000 (1) (1) 200.000 200.000 (3)

(3) 206.250

167 – Potraživanja za kamate 773 – Prihodi od kamata

(2) 6.250 6.250 (3) 5.000 (2)

2820 – Obveza za PDV

1.250 (2)

Page 24: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

24

47

POTRAŽIVANJA OD KUPACA Nastaju izdavanjem računa za obavljene usluge

ili prodana dobra kupcima u zemlji ili inozemstvu

Obveznici PDV po izdanim računima moraju

vrijednost isporučenih dobara i obavljenih usluga

uvećati za pripadajući iznos PDV-a

Valutna klauzula

Prodaja robe i usluga na kredit

Roba Potraživanja Novac

nema neposredne razmjene za novac, kao kod

gotovinske prodaje

Visokolikvidna, naplaćuju se u roku koji je

ugovoren, najdulje u roku od 1 g.

48

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

1. Prodana je kupcima roba i ispostavljen račun

na 250.000 kn od toga PDV 50.000 kn.

2. Nabavna vrijednost prodane robe je 150.000 kn.

3. Kupci su doznačili iznos računa.

Page 25: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

25

49

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

660 – Roba u skladištu 711-Trošak nabave pr.r.

So X 150.000 (2) (2) 150.000

121 – Potraživanja od k. 761 – Prihodi od prodaje r.

(1)250.000 250.000 (3) 200.000 (1)

282 – Obveza za PDV 1000 – Žiroračun

50.000 (1) (3) 250.000

50

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE

OBVEZA

Dio bilance – “..sadašnja obveza poslovnog subjekta proizašla iz

prošlih događaja za čije se podmirenje očekuje da će imati za

posljedicu odljev resursa poduzeća s ekonomskim koristima”

uvijek rezultat prošlih događaja – zahtjeva da poslovni subjekt

izvrši plaćanje u novcu, isporuči robu ili izvrši usluge

Za priznavanje obveza u poslovnim knjigama bitno:

1. sadašnja obveza poslovnog subjekta prema jednom ili više

drugih subjekata, zahtjeva podmirenje vjerojatnim budućim

prijenosom ili upotrebom imovine na točno određeni datum a

odnosi se na točno određeni događaj ili zahtjev,

2. obveza dopušta vrlo malo ili nimalo slobode da izbjegne buduće

žrtve,

3. poslovni događaj se već dogodio

Page 26: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

26

51

OBVEZE

propust evidentiranja obveze– propusti u

evidentiranju rashoda (manji rashodi – pogrešno veći

poslovni rezultat),

ugovor – nije sadašnja obveza

rezerviranja – obveze neograničenog vremena

podmirenja i iznosa, iznos im treba procijeniti

podjela:

1. kratkoročne – podmirenje u okviru jedne godine ili

jednog normalnog poslovnog ciklusa (najčešće u novcu,

ponekad izdavanjem drugih kratkoročnih obveza)

2. dugoročne – podmirenje u razdoblju dužem od 1

godine

52

KRATKOROČNE OBVEZE

sadašnje obveze koje će se podmiriti odljevom resursa ili

pružanjem usluga poslovnog subjekta u razdoblju do jedne

godine,

obveze dobavljačima,

obveze za izdane kratkoročne vrijednosne papire,

obveze za primljene kratkoročne pozajmice,

tekuća dospijeća dugoročnih obveza,

obveze za dividende,

obveze za kamate,

obveze za poreze,

obveze za plaće zaposlenima,

odgođena plaćanja troškova i prihodi budućih razdoblja (pasivna

vremenska razgraničenja)

Page 27: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

27

53

OBVEZE PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM

PAPIRIMA

21 – obveze za izdane kratkoročne vrijednosne papire:

a) Vrijednosni papiri koji su izdani vjerovnicima da bi se podmirila određena obveza – mjenica, ček

Obveza nastaje izdavanjem,

Podmirenje obveze – kada vjerovnik naplati kratkoročne instrumente sa žiroračuna izdavatelja

b) Vrijednosni papiri koji se izdaju kako bi se od njihovih kupaca prikupila novčana sredstva - komercijalni zapisi (diskont), kratkoročne obveznice

Obračunava se kamata,

Obveza se podmiruje obično sa žiroračuna

54

IZDAVANJE KOMERCIJALNIH

ZAPISA 1. Trgovačko društvo je emitiralo komercijalne

zapise u iznosu od 500.000 kn s rokom dospijeća

od 4 mjeseca uz mjesečnu kamatu od 4%.

2. Prodani su u cijelosti putem poslovne banke za

iznos od 500.000 kn.

3. Obračunate su kamate u svoti od 80.000 kn +

PDV. Primljen je R-1 račun za obračunani PDV

na kamate u iznosu od 20.000 kn.

4. Po dospijeću iskupljeni su komercijalni zapisi i

isplaćene kamate.

Page 28: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

28

55

IZDAVANJE KOMERCIJALNIH

ZAPISA 9932 – Komer. zapisi za prodaju 9982 – Obveze za komer.zap.

(1) 500.000 500.000 (2a) (2a) 500.000 500.000 (1)

1000 – Žiroračun 2150 – Obveze za izdane kom.zapise

(2) 500.000 600.000 (4) (4) 500.000 500.000 (2)

724 – Kamate 1820 – Pretporez

(3) 80.000 (3) 20.000

2151 - Obveze za kamate i PDV

(4) 100.000 100.000 (3)

56

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U

ZEMLJI

221 – obveze koje dospijevaju u roku od 1 g.

Sintetički dobavljača (glavna knjiga) ali i analitički za svakog dobavljača (salda konti dobavljača)

Knjiže se na temelju primljenih računa (negotovinski)

Dobavljač koji je u sustavu PDV-a – vrijednost isporuke + obračunani PDV

Pravo na pretporez za isporuku dobara i usluga za poduzetničke svrhe

R-1 - pravo na pretporez u periodu u kojem je račun primljen

R-2 – pravo na pretporez u periodu u kojem je račun plaćen

Primljeni računi unose se u knjigu U-RA

Page 29: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

29

57

OBVEZE PREMA INOZEMNIM

DOBAVLJAČIMA

Prilikom uvoza dobara, temeljem obavljenih usluga u inozemstvu i tuzemstvu od stranog dobavljača

Prilikom uvoza dobara trg.dr. mora obračunati i uplatiti carinu, ako je propisana obveza, te obračunati i uplatiti PDV na uvoz.

Osnovica za PDV – vrijednost uvezene robe + carina + druge pristojbe + posebni porezi + drugi troškovi nastali prilikom uvoznog carinjenja

Obračunava i naplaćuje carinarnica

Evidentira se u glavnoj knjizi u protuvrijednosti u kunama (također i podatak o stranoj valuti – prilikom plaćanja ili na dan bilance potrebno je knjižiti pozitivnu ili negativnu tečajnu razliku)

Knjiga U-RA za uvoz dobara i usluga

58

OBVEZE PREMA INOZEMNIM

DOBAVLJAČIMA

1. Trgovačko društvo A nabavilo je robu iz Austrije. Cijena robe iznosi 1.000 EUR što na dan izdavanja računa iznosi 7.300 kn po srednjem tečaju.

2. Na navedenu robu nije plaćena carina budući da je za istu carinska stopa 0%. PDV pri uvozu obračunat je i uplaćen u iznosu od 1.825 kn.

3. Plaćen je dobavljač s deviznog računa u iznosu od 1.000 EUR. Na dan plaćanja tečaj iznosi 7.35 kn za 1 EUR.

4. Izvršen je obračun tečajne razlike.

Page 30: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

30

59

OBVEZE PREMA INOZEMNIM

DOBAVLJAČIMA

650 – kupovna cijena robe od dob. 222 – dobavljači u inozemstvu

(1) 7.300 (3) 7.350 7.300 (1)

50 (4)

183 – pretporez plaćen pri uvozu dobara 1000 – žiroračun

(2) 1.825 S X 1.825 (2)

1030 – devizni račun 7250 – Negativne tečajne razlike

7.350 (3) (4) 50

60

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

Porezna osnovica za obračun PDV-a je vrijednost naknade za isporučena dobra ili obavljenu uslugu po tržišnoj vrijednosti.

Kategorija pretporez koja se javlja pri oporezivanju PDV-om je svota PDV-a što ga je domaći poduzetnik-porezni obveznik platio po ulaznom računu za primljeno dobro ili uslugu

Prijava PDV (mjesečno ili tromjesečno) - porezni obveznik treba sam utvrditi obvezu i iskazati je u prijavi poreza

Ako ima više pretporeza po ulaznim računima dobavljača u odnosu na obveze za PDV za isporučena dobra ili obavljene usluge po izlaznim računima u istom razdoblju - pravo na povrat poreza za utvrđenu razliku PDV-a; u suprotnom dužan podmiriti obvezu za PDV nadležnoj poreznoj upravi.

Porez na dodanu vrijednost je isključivo prihod državnog proračuna

Page 31: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

31

61

POREZNI OBVEZNICI KOJI IZDAJU R-1 U PRIJAVI PDV-A ZA

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE TREBAJU OBUHVATITI

SLIJEDEĆE:

ULAZNI RAČUN ZA ISPORUKE U OBRAČUNSKOM

RAZDOBLJU

1. R-1 za koje su primljene isporuke ili izvršene

usluge

2. R-2 koji su plaćeni u obračunskom razdoblju

3. Uvezena dobra ili obavljene usluge inozemnih

poduzetnika (pretporez za određeno obračunsko

razdoblje se može odbiti samo ako je plaćen PDV na

uvezena dobra ili obavljene usluge odmah pri uvozu ili do

kraja obračunskog razdoblja)

4. Situacije za obavljene građevinske radove-pretporez

se može odbiti u onom obračunskom razdoblju u kojem je

ovjerena situacija

62

POREZNI OBVEZNICI KOJI IZDAJU R-1 U PRIJAVI PDV-A ZA

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE TREBAJU OBUHVATITI

SLIJEDEĆE:

IZLAZNI RAČUNI ZA ISPORUKE U

OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

1. Svi izlazni računi koji se odnose na isporuke roba i

usluga obavljene u obračunskom razdoblju za

negotovinsko plaćanje

2. Svi izlazni računi za isporuku dobara i usluga

naplaćeni u gotovo u obračunskom razdoblju

3. Svi izlazni računi za primljene predujmove u

obračunskom razdoblju

4. Svi izlazni računi za nezaračunane (nefakturirane)

isporuke u obračunskom razdoblju

Page 32: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

32

63

SALDIRANJE OBVEZE ZA POREZ I

PRETPOREZA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

180,181,182,183,184 – pretporez 280,281,282,283,284 –

obveza za PDV

x ukupno x ukupno z z

x ( x – z ) z

x ( z - x ) ukupno z

ukupno x

186 – potraživanje za povrat razlike PDV-a 286 – obveza za uplatu

razlike PDV-a

( x – z ) ( z – x )

6464

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ZALIHA

Materijalni oblik kratkotrajne imovine

Najčešće vrste zaliha:

Zalihe sirovina i materijala,

Zalihe rezervnih dijelova,

Zalihe sitnog inventara,

Zalihe trgovačke robe (robe),

Zalihe proizvodnje,

Zalihe gotovih proizvoda

Page 33: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

33

65

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ZALIHA

Zalihe trgovačke robe i zalihe gotovih

proizvoda – zalihe namijenjene prodaji u

redovitom tijeku poslovanja

Zalihe proizvodnje – zalihe koje se nalaze u

nekoj od faza proizvodnje

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i

sitnog inventara – zalihe namijenjene potrošnji u

proizvodnom procesu ili pružanju usluga

66

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ZALIHA

Sve vrste materijalnog oblika kratkotrajne im. koje su raspoložive za odvijanje poslovnog ciklusa – proizvodnju, obavljanje usluga ili prodaju

“raspoložive” na skladištu, u pogonu, prodavaonici ili dr.

Prilikom stavljanja u proces poslovanja – cjelokupna vrijednost tih zaliha prenosi se na proizvod, uslugu ili tr.razdoblja i to odjednom, a ne postupno (kao dugotrajna im)

Sitni inventar, ambalaža i autogume – traju duže od 1 godine ali je vrijednost manja od 3.500 kn (Zakon o porezu na dobit NN 90/05)

Page 34: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

34

67

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE SIROVINA I

MATERIJALA

MRS 2- početno vrednovanje zaliha po trošku zaliha; nakon početnog priznanja po trošku ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome što je niže

Povijesni trošak – trošak zaliha obuhvaća:

a) Sve troškove kupnje,

b) Troškove konverzije i

c) Druge troškove koji nastaju dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje

68

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE SIROVINA I

MATERIJALA

Troškovi kupnje:

o Kupovna cijena,

o Uvozne carine i drugi porezi (bespovratni)

o Troškovi prijevoza,

o Troškovi montaže,

o Drugi troškovi koji se mogu izravno pripisati

nabavi gotovih roba, materijala i usluga

o Trgovački popusti i rabati se oduzimaju

Page 35: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

35

69

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE SIROVINA I

MATERIJALA

Troškovi konverzije – svi troškovi proizvodnje

osim troškova izravnog materijala – troškovi

izravnog rada, fiksni i varijabilni OTP

o Ne bi se trebali pojavljivati kod zaliha sirovina i

materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara –

već iznimno kod dorade i oplemenjivanja zaliha

Drugi troškovi koji nastaju dovođenjem zaliha na

sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje – npr.

neproizvodni opći tr. ili tr.oblikovanja proizvoda za

posebne kupce, razvrstavanja, sušenja…

70

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE ZALIHA

SIROVINA I MATERIJALA

Imovina u obliku materijala ili dijelova (sirovine, materijal i dijelovi koji se koriste za proizvodnju ili obavljanje usluga) koji su namijenjeni za trošenje u proizvodnji ili pružanju usluga

Imovina koja se iskazuje u bilanci po:

a) Stvarnom trošku nabave, ili

b) Planskom trošku nabave

Faze:

a) Nabava ili kupnja i uskladištenje,

b) Utrošak,

c) Otuđenje.

Page 36: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

36

71

RAČUNOVODSTVO SIROVINA I MATERIJALA

310 – Sirovine i materijal u skladištu

D P

- tr.nabave raspoloživih - smanjenje zaliha

vrsta s.i m. na početku godine tr.nabave svih

- tr.nabave nabavljenih vrsta s.i m. izdanih u

vrsta s.i m. tijekom razdoblja proizvodnju i za druge namj.

- tr.nabave ukupno raspoloživih

vrsta s.i m. tijekom razdoblja

- tr.nabave raspoloživih vrsta

s.i m. na kraju razdoblja

72

NABAVA ILI KUPNJA I SKLADIŠTENJE

Formira se nabavna vrijednost ili trošak nabave sirovina – kalkulacija:

1. Neto fakturna vrijednost dobavljača 15.000

2. Ovisni troškovi nabave 2.000

3. Trošak nabave (nabavna vrijednost) 17.000

Ovisni tr. – tr. utovara, prijevoza, istovara, carina, trošarina i ost.tr.

PDV – ne uključuje (potraživanje od države)

1) Evidentiranje računa dobavljača za primljene sirovine (fakturna

vrijednost dobavljača 15.000 + 3.750 PDV)

2) Evidentiranje ovisnih tr. nabave (2.000 + 500 PDV)

3) Plaćanje obveza dobavljaču

4) Obračun nabave

5) Uskladištenje nabavljenih sirovina (skladišne evidencije, primka i

izdatnica, količinski)

Page 37: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

37

73

NABAVA ILI KUPNJA I SKLADIŠTENJE

1000-žiroračun 221-dobavljači u zemlji 3000-kupov. cijena s.i m.

So X 21.250 (3) (3) 21.250 18.750 (1) (1) 15.000 15.000 (4)

2.500 (2)

1820-pretporez 3010-tr.prijevoza 3090-obra. nabave s.i m.

(1) 3.750 (2) 2.000 2.000 (4) (4) 17.000 17.000 (5)

(2) 500

3100-zalihe sirovina i materijala

(5) 17.000

74

OBRAČUN NABAVE MATERIJALA

1. Trgovačko društvo nabavilo je materijal od dobavljača B i

primilo račun za materijal u iznosu od 50.000 kn (40.000

za materijal + 10.000 za PDV)

Primljeni su i slijedeći računi:

2. Račun dobavljača C za uslugu prijevoza 6.250 kn (5.000

za prijevoz + 1.250 PDV)

3. Račun dobavljača D za uslugu ukrcaja i iskrcaja

materijala u iznosu od 3.125 kn (2.500 + 625 PDV-a)

4. Račun dobavljača E za usluge atesta i kontrole materijala

u iznosu 1.250 kn (1.000 +250 PDV)

5. Proknjižen je obračun nabave

6. Materijal je zadužen na skladište

7. Podmireni su računi dobavljačima

Page 38: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

38

75

OBRAČUN NABAVE MATERIJALA

3000-kupovna cijena materijala 2210-dobavljači u zemlji 1820-pretporez

(1) 40.000 40.000 (5) (7) 60.625 50.000 (1) (1) 10.000

6.250 (2) (2) 1.250

3010-tr.prijevoza i ost.tr.dopreme 3.125 (3) (3) 625

(2) 5.000 7.500 (5) 1.250 (4) (4) 250

(3) 2.500

3030-ostali tr.nabave mat. 3090-obračun nabave m. 310-materijal u skl.

(4) 1.000 1.000 (5) (5) 48.500 48.500 (6) (6) 48.500

1000-žiroračun

SoX 60.625 (7)

76

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE UTROŠKA

SIROVINA

Utrošak – fizičko trošenje sirovina (u l., kg., g….) s ciljem stvaranja učinaka (proizvodi i usluge)

Trošak – vrijednosno izraženi utrošak sirovina – utrošak x nabavna cijena

Problem – odabir nabavne cijene kada su one različite

Metode:

a) Metoda standardnog troška,

b) FIFO metoda,

c) Metoda prosječnih ponderiranih cijena,

d) LIFO metoda

Odabir – računovodstvena politika poduzetnika

Page 39: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

39

77

METODE OBRAČUNA - METODA

STANDARDNOG TROŠKA

“Standardni tr. uzimaju u obzir normalne razine materijala i dijelova zaliha, rada, učinkovitosti i proizvodnih kapaciteta”

Može se primjenjivati pod uvjetom da su rezultati (vrijednost zaliha u bilanci i tr.za prodano u računu dobiti i gubitka) približno jednaki trošku,

Prihvatljivo ako nema velike razlike između stvarnih i standardnih cijena – u protivnom vrijednost zaliha svesti na stvarnu cijenu

U praksi – stvarni troškovi - često neprikladno (kašnjenje) – masovna proizvodnja uz mjesečne obračune i svakodnevno skladištenje i prodaju,

Preispitati standarde,

Zalihe zadužuju i razdužuju prema standardima,

319-odstupanje od standardnih cijena

Standardna cijena veća od stvarne – P

Standardna cijena manja od stvarne - D

78

METODE OBRAČUNA - METODA FIFO

eng. Firs In-Firs Out, tj. prvi ulaz – prvi izlaz,

Utrošak sirovina vrednuje po cijenama (trošku

nabave) sirovine koja je prva kupljena (prva

nabava),

Temelji se na fizičkom tijeku ulaza zaliha, neovisno

o cijenama i hoće li stvarni utrošak biti tim redom,

Prednost – u uvjetima umjerene inflacije – na kraju

razdoblja u zalihama ostaju zalihe nabavljene po

višoj cijeni

Nedostatak – troškovi za prodano u RDIG u pravilu

niži od zamjenskih tr.

Page 40: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

40

79

METODE OBRAČUNA - METODA LIFO

eng. Last In-Firs Out, tj. posljednji ulaz - prvi izlaz

Utrošak sirovina vrednuje se po cijenama sirovine

koja je posljednja nabavljena, sve dok se ne iscrpi

MRS 2 ukinuo mogućnost korištenja

Zalihe na kraju razdoblja vrednuju se po cijenama

prve nabave

Prednost u uvjetima umjerene inflacije – tekućem

prihodu suprotstavlja troškove najbliskije troškovima

zamjene zaliha

Nedostatak – zalihe na kraju razdoblja nerealno

niske u usporedbi s tekućom vrijednošću zaliha

80

METODE OBRAČUNA - METODA PROSJEČNIH

PONDERIRANIH NABAVNIH CIJENA

Utrošak sirovina množi se prosječnom ponderiranom

nabavnom cijenom (troškom nabave) koja se izračunava:

vrijednosno stanje sirovina prije utroška

Prosječna ponderirana nabavna cijena=

količinsko stanje sirovina prije utroška

Ako se nabavne cijene mijenjaju pri svakoj nabavci – nova

ponderirana cijena,

Prednost – jednostavna primjena, računalna obrada

Nedostatak – u uvjetima rasta cijena – prosječna

ponderirana cijena niža od zamjenskih troškova

Page 41: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

41

81

POJAM TROŠKOVA

Umnožak utroška i cijene utroška,

Trošak je novčano izraženi utrošak

Utrošak – naturalne jedinice,

Trošak – novčane jedinice,

Upravljanje troškovima – jedna od ključnih funkcija u

svakom tr.dr.

Značaj:

donošenje poslovnih odluka,

kreiranje poslovne politike i

ostvarene poslovne rezultate

82

POJAM TROŠKOVA, RASHODA Nedospjeli tr. (očekuje se buduća ekonomska korist) –

tr.koji su imovina

uključuju se u tr. nabave imovine ili u tr. proizvoda

imovine koja se proizvodi

postaju rashod u razdoblju kada je im. prodana, uništena,

darovana,…;

dospjeli tr. (rashodi) jer se nadoknađuju iz ukupnog

prihoda

Dospjeli tr. (rashodi)

ne uključuju se u tr. nabave im. niti u tr. proizvoda;

u razdoblju nastanka su rashod;

u ukupnom nastalom iznosu nadoknađuju se iz prihoda

istog razdoblja;

tr. administracije i prodaje

Page 42: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

42

83

PODJELA TROŠKOVA PO PRIRODNIM VRSTAMA

Sukladno MRS 1 – prezentiranje financijskih izvještaja,

Potreba osiguranja podataka u obveznim financijskim izvještajima

4 – troškovi poslovanja

1. 40 - materijalni troškovi,

2. 41 – troškovi usluga,

3. 42 – troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada,

4. 43 – troškovi amortizacije,

5. 44 - naknade troškova radnika i izdaci za ostala materijalna prava radnika

6. 45 – rezerviranja troškova i rizika,

7. 46 – ostali troškovi poslovanja,

8. 47 – troškovi osoblja (zaposlenih),

9. 48 - financijski troškovi uključeni u troškove proizvoda

10. 49 – raspored troškova

84

PRIJEVOZNE USLUGE

Svi oblici prijevoza

410 – troškovi svih usluga prijevoza, osim onih koji se uključuju u

nabavnu cijenu dugotrajne materijalne im., sirovina, materijala,

rezervnih dijelova, sitnog inventara i trgovačke robe

1. Za prijevoz nabavljenih strojeva do skladišta primljen je R-1 račun

na 8.750 kn (PDV 1.750 kn),

2. Za prijevoz prodanih proizvoda do kupca primljen je R-1 račun na

5.000 kn (PDV 1.000 kn)

3. Za prijevoz radnika na gradilište tijekom mjeseca primljen je R-2

račun obrtnika na 7.500 kn (PDV 1.500 kn)

4. Za prijevoz materijala iz skladišta na gradilište primljen je R-1

račun na 2.500 kn (PDV 500 kn)

Page 43: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

43

85

PRIJEVOZNE USLUGE

0251-strojevi u pripremi 1820-pretporez 221-dobavljači u zemlji

(1) 7.000 (1) 1.750 8.750 (1)

(2) 1.000 5.000 (2)

(4) 500 7.500 (3)

2.500 (4)

410-prijevozne usluge 1882-pretporez koji se ne može odbiti

(2) 4.000 (3) 1.500

(3) 6.000

(4) 2.000

86

TROŠAK AMORTIZACIJE

Nematerijalna i materijalna im., osim prirodnih

bogatstava, upotrebom se troši,

Postepeno trošenje nemat. i .mat. im. te prenošenje

dijela vrijednosti te im. na nove proizvode izraženo

vrijednosno nazivamo amortizacijom

Točno određivanje nije moguće – postoje matematičko-

računovodstvene metode kojima se utvrđuju vrijednosni

izrazi troška amortizacije,

Potrebno voditi brigu o tehničkom i ekonomskom

trošenju nematerijalne i materijalne im.

Nakon isteka predviđenog vijeka trajanja nematerijalna

i materijalna im. trebala bi putem amortizacije osigurati

dovoljno novčanih sredstava da se izvrši zamjena

dotrajale im.

Page 44: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

44

87

TROŠAK AMORTIZACIJE

Na visinu amortizacije utječe:

osnovica za obračun amortizacije,

metode amortizacije,

stope amortizacije, te

obračun amortizacije po predmetu

MRS 4 – Računovodstvo amortizacije,

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema,

MRS 38 – Nematerijalna imovina

88

IMOVINA KOJA PODLIJEŽE AMORTIZACIJI

MRS 16 – Amortizacija je sustavni raspored

iznosa sredstava koji se amortizira tijekom

njegovog vijeka upotrebe,

Imovina koja podliježe amortizaciji:

a) vijek upotrebe duži od 1 godine,

b) ima ograničen koristan vijek trajanja,

c) poslovni subjekt ju drži za upotrebu u

proizvodnji ili prodaji robe i pružanju usluga,

za iznajmljivanje drugima ili za

administrativne svrhe

Page 45: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

45

89

KORISNI VIJEK TRAJANJA, AMORTIZACIJSKE

STOPE, METODE AMORTIZACIJE

Procjena temeljem iskustva sa sličnim vrstama imovine,

Očekivano fizičko trošenje imovine, zastarijevanje, zakonska i druga ograničenja korištenja,

Ekonomsko trajanje kraće od fizičkog,

Tehnološke promjene, poboljšanje u proizvodnji,

Porezni propisi – maksimalne stope amortizacije koje se priznaju kao rashod

Metode amortizacije:

1. Funkcionalna,

2. Vremenska (predvidiv vijek trajanja im.):

linearna,

degresivna,

progresivna

90

LINEARNA METODA AMORTIZACIJE Najjednostavnija,

Osnovica i stope ostaju nepromijenjene u razdoblju

predvidivog vijeka trajanja,

Troškovi ravnomjerni,

Stimulira na bolje korištenje kapaciteta, manji troškovi

po jedinici,

nabavna vrijednost x stopa amortizacije

amortizacija=

100

100

stopa amortizacije=

korisni vijek trajanja

Page 46: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

46

91

METODE AMORTIZACIJE

Degresivna metoda amortizacija:

U prvim godinama im. se amortizira više,

Im. se na početku trajanja više troši, ima veću produkciju,

Progresivna metoda amortizacije:

U prvoj godini vijeka upotrebe godišnja stopa amortizacije je najmanja, a povećava se u slijedećim godinama

Funkcionalna metoda amortizacije:

Amortizacija imovine izračunava se ovisno o korištenju sredstava

Amortizacija prema učinku,

Važno predvidjeti što realniji učinak,

Odnos nabavne vrijednosti i predviđenog učinka ili planiranog broja sati rada – amortizacija po jedinici proizvoda ili učinka

92

OBRAČUN AMORTIZACIJE

Amortizacija po predmetu ili po skupinama im.,

Osnovica – trošak nabave, odnosno bruto

knjigovodstvena vrijednost, (revalorizirana ili fer

vrijednost)

Godišnji proračun troškova amortizacije - knjiženje

troškova amortizacije,

Na koncu godine ili pri statusnim promjenama –

konačni obračun amortizacije,

Proračun sadrži:

vrste, skupine nematerijalne i materijalne im.,

osnovicu za obračun amortizacije,

stope amortizacije,

izračun amortizacijskih svota.

Page 47: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

47

93

GODIŠNJI PRORAČUN TROŠKOVA

AMORTIZACIJE ZA 20XX.G.

R.B. Vrsta nem. i mat.im. Osnovica za

amortizaciju

Stopa

amortizacije

Amortizacijski

iznos

1. Tvorničke hale 10.000.000 2 % 200.000

2. Strojevi 15.000.000 20 % 3.000.000

3. Postrojenja 5.000.000 18 % 900.000

Ukupno: 30.000.000 - 4.100.000

4. Upravne zgrade 7.000.000 1.5 % 105.000

5. Uredski inventar (uprava) 1.000.000 16 % 160.000

Ukupno: 8.000.000 - 265.000

6. Namještaj u prodaji 100.000 10 % 10.000

7. Inventar u prodaji 200.000 16 % 32.000

Ukupno: 300.000 - 42.000

SVEUKUPNO 38.300.300 - 4.407.000

94

KNJIŽENJE AMORTIZACIJE

Primjer: Temeljem prije navedenog godišnjeg

proračuna amortizacije treba proknjižiti godišnji

iznos amortizacije

430 – Trošak amortizacije 029 – I.V. za obračunanu am.

(1) 4.407.000 X So

4.407.000 (1)

Page 48: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

48

95

FUNKCIONALNA METODA Poslovni subjekt raspolaže postrojenjem čiji je trošak

nabave 500.000 kn.

Za to postrojenje poduzeće obračunava amortizaciju po učinku (funkcionalnu).

Predviđeno je da se u razdoblju od četiri godine na postrojenju proizvede 200.000 komada proizvoda XY.

Obračunajte i proknjižite amortizaciju za:

1. 1. godinu vijeka upotrebe uz pretpostavku da je proizvedeno 60.000 kom. proizvoda XY

2. 2. godinu vijeka upotrebe uz pretpostavku da je proizvedeno 50.000 kom. proizvoda XY

3. 3. godinu vijeka upotrebe uz pretpostavku da je proizvedeno 60.000 kom. proizvoda XY

4. 4.godinu vijeka upotrebe uz pretpostavku da je proizvedeno 50.000 kom. proizvoda XY

96

FUNKCIONALNA METODA

Planirani iznos amortizacije po jedinici proizvoda kroz razdoblje vijeka

uporabe =

Trošak nabave postrojenja 500.000 kuna

= 2,5 kn/kom

Planirana količina kroz vijek uporabe 200.000 kom

Page 49: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

49

97

FUNKCIONALNA METODA

1. Stvarno proizvedena količina u 1.godini = 60.000 kn

Planirana amortizacija = 2,5 kn/kom

Amortizacija za 1.godinu = 60.000 kom x 2,5 kn = 150.000 kn

0210 – Postrojenja u up. 0291 – I.V. 4303 – Tr. amortizacije

So 500.000 150.000 (1) (1) 150.000

2. Stvarno proizvedena količina u 2.godini = 50.000 kn,

Planirana amortizacija = 2,5 kn/kom

Amortizacija za 1.godinu = 50.000 kom x 2,5 kn = 125.000 kn

0210 – Postrojenja u up. 0291 – I.V. 4303 – Tr.amortizacije

So 500.000 150.000 So (1) 125.000

125.000 (1)

98

FUNKCIONALNA METODA 3. Stvarno proizvedena količina u 3.godini = 60.000 kn,

Planirana amortizacija = 2,5 kn/kom

Amortizacija za 1.godinu = 60.000 kom x 2,5 kn = 150.000 kn

0210 – Postrojenja u up. 0291 – I.V. 4303 – Tr.amortizacije

So 500.000 275.000 So (1) 150.000

150.000 (1)

2. Stvarno proizvedena količina u 4.godini = 50.000 kn,

Planirana amortizacija = 2,5 kn/kom

Amortizacija za 1.godinu = 50.000 kom x 2,5 kn = 125.000 kn

0210 – Postrojenja u up. 0291 – I.V. 4303 – Tr.amortizacije

So 500.000 425.000 So (1) 75.000

75.000 (1)

Page 50: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

50

99

FUNKCIONALNA METODA

Budući da saldo na računu ispravka vrijednosti

iznosi 425.000 kn, a za četvrtu godinu je

izračunati trošak amortizacije 125.000 kn što

zbrojeno daje 550.000 kn, odnosno za 50.000 kn

više nego što je nabavna vrijednosti postrojenja,

mi ćemo na u zadnjem knjiženju proknjižiti

samo razliku između salda na kontu ispravka

vrijednosti i troška nabave što u ovom slučaju

iznosi 75.000 kn (500.000-425.000=75.000 kn).

100

ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I PROVJERE NA RAZREDU 4

Zaključivanje na kraju svake poslovne godine,

Tijekom godine knjiženja na dugovnoj strani razreda 4,

Koncem razdoblja prijenos preko potražne strane na 490 ili 491

Prije zaključivanja – provjere:

Kontrola ispravnosti provedenih knjiženja,

Kontrola izvorne dokumentacije,

Logička kontrola bruto bilance,

Provjeriti jesu li svi troškovi fakturirani (290),

Napraviti konačni obračun amortizacije,

Kontrola ispravnosti knjiženja – popunjavanje PD obrasca

Nakon provjera – zaključivanje svih konta razreda 4

Page 51: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

51

101

RASPORED TROŠKOVA

Dvije skupine djelatnosti odnosno trgovačkih društava:

Poslovni subjekti koji proizvode proizvode;

Poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine i sve

druge uslužne djelatnosti

U praksi često – proizvodnja i trgovina odnosno pružanje

usluga – potrebno osigurati podatke o troškovima koji

se odnose na proizvodnju i podatke o troškovima koji se

odnose na trgovinu i usluge

Razlika – u načinu odnosno vremenu nadoknađivanja iz

ukupnih prihoda troškova koji su iskazani kao troškovi

poslovanja određenog obračunskog razdoblja

Načelo sučeljavanja prihoda i rashoda

102

PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

DJELATNOSTI Nastali iznos troškova tijekom razdoblja u razredu 4 nisu u

jednakom iznosu rashod istog obračunskog razdoblja, ne

mogu se izravno prenijeti na 70

S aspekta razdoblja u kojem se nadoknađuju iz ukupnog

prihoda, ukupno iskazani troškovi poslovanja za

obračunsko razdoblja, moraju se rasporediti u dvije

skupine:

a) Na troškove koji se iz ukupnog prihoda nadoknađuju kada

su proizvodi prodani proporcionalno količini prodanih

proizvoda (tr. proizvodnje), i

b) Na troškove koji se nadoknađuju iz ukupnog prihoda u

razdoblju u kojem su nastali u ukupnom iznosu (tr.

razdoblja).

Page 52: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

52

103

PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

DJELATNOSTI – TR.PROIZVODNJE

Kalkulacija troškova koji se uključuju u troškove

zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda:

1. Troškovi direktnog materijala YYY

2. Troškovi direktnih plaća YYY

3. Varijabilni OTP YYY

4. Fiksni dio OTP za iskorišteni

normalni kapacitet YYY

5. Ukupni troškovi proizvoda YYY

104

PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

DJELATNOSTI – TR.PROIZVODNJE

4 – troškovi proizvodnje 490-raspored tr.pr.

Sum Y

600-proizvodnja u tijeku 630-zalihe g.p.

700-trošak za prodano

Page 53: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

53

105

PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

DJELATNOSTI – TR.RAZDOBLJA

Troškovi razdoblja – opći troškovi uprave i

prodaje, troškovi plaća uprave i prodaje,

amortizacija (dio) – troškovi razdoblja

4-troškovi razdoblja 491-raspored tr.razdoblja 704-troškovi uprave i prodaje

Sum X

702-fiksni OTP za neiskorišteni normalni kapacitet

106

PRIJENOS TROŠKOVA KOD USLUŽNIH

DJELATNOSTI I TRGOVINE

Poslovni subjekti u trgovini na malo i trgovini na veliko primjenjuju isti

postupak kao i poslovni subjekti koji obavljaju uslužne djelatnosti

Ostvaruju prihod prodajom nabavljene trgovačke robe,

Osnovne vrste rashoda:

Nabavna cijena (trošak nabave) prodane robe, i

Trošak trgovine

4-troškovi poslovanja 491-raspored troškova neposredno 715-troškovi trgovine

na teret ukupnog prihoda

Sum X

Page 54: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

54

107

PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

DJELATNOSTI

Poslovni subjekt AA bavi proizvodnjom proizvoda C. Tijekom razdoblja nastali su slijedeći troškovi za koje su primljeni računi dobavljača:

1. Za 2000 metara nabavljenog materijala 120.000 kn +30.000 kn PDV-a

2. Za uslugu prijevoza 3.000 kn + 750 kn PDV-a

3. Za komunalne usluge 5.000 kn +1.250 kn PDV-a

4. Za potrošeni plin 7.000 kn + 1.750 kn PDV-a

Nastali su i

5. Trošak amortizacije pogonske zgrade 10.000 kn

6. Trošak amortizacije upravne zgrade 12.000 kn

7. Trošak amortizacije postrojenja 8.000 kn

8. Trošak amortizacije uredskog namještaja 18.000 kn

108

PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH

DJELATNOSTI

9. Trošak bruto plaće zaposlenih u proizvodnji 70.000 kn

10. Trošak zaposlenih u upravi i prodaji 50.000 kn

11. Trošak materijala 80.000 kn

Troškovi uprave i prodaje iznose (12.000+18.000+50.000)

80.000.

Proknjižite nastale poslovne događaje i prijenos troškova na

proizvodnju.

Tijekom razdoblja dovršeno je 800 kom gotovih proizvoda čiji

troškovi iznose 120.000 kn (150 kn/kom)

Prodano je 500 kom gotovih proizvoda za što je izdan račun

na 150.000 kn + 37.500 kn PDV-a

Proknjižite razduženje zalihe gotovih proizvoda i proknjižite

prijenos troškova uprave i prodaje

Page 55: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

55

109

PRIJENOS TROŠKOVA KOD PROIZVODNIH DJELATNOSTI

221-dobavljači u zemlji 1820-pretporez 3100-materijal na skladištu 410-prijevozne usluge 418-komunalne usl.

150.000 (1) (1) 30.000 (1) 120.000 80.000 (11) (2) 3.000 3.000 (12) (3) 5.000 5.000 (12)

3.750 (2) (2) 750

6.250 (3) (3) 1.250 4011-plin 43021-am.pogonske zgrade 02901-I.V. pogonske z.

8.750 (4) (4) 1.750 (4) 7.000 7.000 (12) (5) 10.000 10.000 (12) 10.000 (5)

43022-am.upravne zgr. 02902-I.V: upravne zgrade 43031-am.postrojenja 02921-I.V. postrojenja 43032-am.uredskog namj.

(6) 12.000 12.000 (15) 12.000 (6) (7) 8.000 8.000 (12) 8.000 (7) (8) 18.000 18.000 (15)

02922-I.V. uredskog namj. 2701-brutopl.u proizvodnji 4701-brutopl.u proizvodnji 2702-brutopl.u upravi i prodaji 4702-brutpol.u upravi i pr.

18.000 (8) 70.000 (9) (9) 70.000 70.000 (12) 50.000 (10) (10) 50.000 50.000 (15)

4000-utrošeni materijal 490-raspored tr.proizvodnje 6000-proizvodnja u tijeku 6300-gotovi proizvodi 121-kupci u zemlji

(11) 80.000 80.000 (12) (12) 183.000 183.000 (13) (13) 183.000 120.000 (14) (14) 120.000 75.000 (17) (16) 184.500

491-raspored tr.razdoblja 751-prihodi od prodaje proizvoda 2820-obveza za PDV 7000-troškovi prodanih proizvoda

(15) 80.000 80.000 (18) 150.000 (16) 37.500 (16) (17) 75.000

704-troškovi razdoblja

(18) 80.000

110

PRIJENOS TROŠKOVA KOD USLUŽNIH

DJELATNOSTI

Poslovni subjekt BB bavi se uslugama savjetovanja. Tijekom razdoblja

nastali su slijedeći troškovi za koje su primljeni računi:

1. Za nabavljenih uredski materijal 10.000 kn + 2.500 kn PDV-a

2. Za korištenu električnu energiju 2.000 kn + 500 kn PDV-a

3. Za grafičke usluge 3.000 kn + 750 kn PDV-a

4. Za bankarske usluge 500 kn + 125 kn PDV-a

5. Za usluge reklame 200 kn + 50 kn PDV-a

Također su nastali:

6. Trošak amortizacije zgrade 5.000 kn

7. Trošak amortizacije opreme 2.000 kn

8. Trošak brutoplaće 20.000 kn

Proknjižite nastale poslovne događaje

9. Tijekom razdoblja izvršeno je 10 usluga savjetovanje za što je ispostavljena

faktura kupcu na 60.000 kn + 15.000 kn PDV-a

10. Proknjižite prijenos troškova

Page 56: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

56

111

PRIJENOS TROŠKOVA KOD USLUŽNIH DJELATNOSTI 221-dobavljači u zemlji 1820-pretporez 4004-uredski materijal

12.500 (1) (1) 2.500 (1) 10.000 10.000 (10)

2.500 (2) (2) 500

3.750 (3) (3) 750 4010-električna energija

625 (4) (4) 125 (2) 2.000 2.000 (10)

250 (5) (5) 50

4290-grafičke usluge 421-bankarske usluge 416-usluge reklame

(3) 3.000 3.000 (10) (4) 500 500 (10) (5) 200 200 (10)

4302-am.građevinskih obj. 0290-I.V. građ.obj. 4303-am.opreme

(6) 5.000 5.000 (10) 5.000 (6) (7) 2.000 2.000 (10)

0291-I.V. opreme 470-trošak brutoplaće 270-obveze za brutopl.

2.000 (7) (8) 20.000 20.000 (10) 20.000 (8)

121-kupci u zemlji 751-prihodi od prodaje usluga2820-obveza za PDV

(9) 75.000 60.000 (9) 15.000 (9)

491-raspored troškova 703-troškovi obavljenih usluga

(10) 42.700 42.700 (11) (11) 42.700

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

I ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA

Troškovi različito od rashodi

Troškovi proizvodnje

Troškovi razdoblja

112

Page 57: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

57

113

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE I

ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA

Proizvođačka trgovačka društva u računovodstvu

moraju osigurati podatke o troškovima proizvodnje za

svaku vrstu proizvoda i drugih učinaka proizvodnje

Nositelji troškova – proizvodi i drugi učinci

proizvodnje

Računovodstvo proizvodnje – informacije o troškovima

proizvodnje po nositeljima troškova i po mjestima

troškova

Prati nastajanje troškova po mjestima troškova i

njihovo razvrstavanje na nositelje troškova – obračun

proizvodnje ili raspored tr. ili prijenos tr.

114

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

I ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA

Mjesta troškova – prostorno i funkcionalno

zaokružena cjelina za koju se planiraju i evidentiraju

troškovi i za koju postoji odgovornost

proizvodna mjesta troškova – odvija se proces

proizvodnje određenog proizvoda

neproizvodna mjesta troškova

Svrha praćenja po mjestima i nositeljima – utvrđivanje

odgovornosti za pojedine troškove, ali i za donošenje

poslovnih odluka

Page 58: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

58

115

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Namjena informacija o troškovima:

1. Vrednovanje, iskazivanje u bilanci zaliha nedovršene

proizvodnje i g.p.,

2. Utvrđivanje poslovnog rezultata,

3. Financijsko planiranje,

4. Kontrola poslovanja,

5. Odlučivanje.

Predmet računovodstva proizvodnje je proces

proizvodnje od trenutka kada je pokrenut do trenutka

kada su njegovi učinci, tj. proizvodi dovršeni i kada

ga napuštaju…

116

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Proizvodnja u tijeku – zalihe proizvodnje koje se još

uvijek nalaze u procesu transformacije u gotov

proizvod,

Kada se proizvodnja u tijeku dovrši djelomično ili u

potpunosti, prenosi se na zalihe poluproizvoda i

gotovih proizvoda,

Tijekom godine međuobračuni, konačni obračun na

kraju godine

Page 59: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

59

117

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Konačni obračun:

tr.zaliha nedovršene proizvodnje na

početku razdoblja

+ tr.proizvodnje tijekom razdoblja

Tr.proizvodnje nastali tijekom razdoblja

- tr.proizvoda za dovršenu proizvodnju

tijekom razdoblja

Tr.proizvoda za nedovršenu proizvodnju

na kraju razdoblja

118

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Direktni (izravni) troškovi:

direktni materijal i

direktni rad,

raspored na nositelje putem standarda, normativa,

radnog naloga ili sl.

Indirektni (neizravni) troškovi:

opći tr.proizvodnje (OTP)

raspored na nositelje putem kalkulacija u kojima se

koristi određeni ključ za raspoređivanje

Page 60: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

60

119

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Kalkulacija troškova koji se uključuju u zalihe

proizvodnje, odnosno zalihe gotovih proizvoda:

1. Troškovi direktnog materijala,

2. Troškovi direktnog rada,

3. Varijabilni OTP i

4. Fiksni OTP za iskorišteni normalni kapacitet

Fiksni OTP – amortizacija, troškovi održavanja objekata

i opreme, troškovi pogona, i

Varijabilni OTP – troškovi neizravnog materijala i

neizravnog rada.

120

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Fiksni OTP za neiskorišteni normalni kapacitet –

rashod razdoblja u kojem su nastali

Normalni kapacitet – dugoročni kap. (mogućnost

proizvodnje, max opseg proizvodnje) koji se

zasniva na 5 ili 10-godišnjem prosjeku, uvažava

okruženje, posebno tržište

Page 61: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

61

121

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Troškovi s obzirom na mogućnost uračunavanja u cijenu proizvoda:

a) Troškovi proizvoda – prirodne vrste tr. koje se mogu uračunati u vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda,

Rashod – u trenutku prodaje

Bilanca – zalihe

RDiG – rashodi prodanih proizvoda

Direktni materijal, direktni rad, OTP

b) Troškovi razdoblja – prirodne vrste tr. koje se ne mogu uračunati u vrijednost zaliha

Rashod razdoblja u kojem su nastali

RDiG – rashod u cijelosti

Tr.uprave i prodaje

122

RAČUNOVODSTVO PROIZVODA Računovodstvo proizvodnje,

Računovodstvo zaliha gotovih proizvoda – proizvodi od trenutka

preuzimanja iz proizvodnje do trenutka postojanja kao imovine

trgovačkog društva koje ga je proizvelo

Prestanak – prodaja, darovanje, utrošak za reprezentaciju, uništenje,

manjak, …

Tr.ukupne proizvodnje na kraju razdoblja raspoređuju se na

količinu koja je dovršena tijekom razdoblja i na količinu

nedovršenih proizvoda na kraju razdoblja

Izlaz proizvoda dnevno,

Troškovi poznati tek po isteku razdoblja za koje se izrađuje obračun

tr.proizvodnje

Dnevno ažurna samo količinska evidencija

Proizvodnja koja nije dovršena do kraja razdoblja (stanovi, pšenica,…)

Page 62: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

62

123

124

PRODAJA PROIZVODA I UTVRĐIVANJE

TROŠKOVA PRODANIH PROIZVODA Proizvodi – dvije faze:

a) Uskladištenje i

b) Prodaja

Evidencija:

a) Skladište (samo količinski)

b) Analitička evidencija (količinski i vrijednosno),

c) Glavna knjiga (vrijednosno) - sintetički

Prodaja zaliha gotovih proizvoda - račun

Prodaja – prihod od prodaje

PDV

Razduženje skladišta g.p.

Razlika prodajne cijene i cijene proizvodnje– bruto marža

Trošak zaliha – FIFO, LIFO, metoda prosječnih ponderiranih

cijena

Page 63: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

63

125

PRODAJA PROIZVODA I

UTVRĐIVANJE TROŠKOVA PRODANIH

PROIZVODA

121 – Potraživanja od kupaca 75 – Prihodi od prodaje

(1) (1)

2820 – Obveza za PDV

(1)

630 – Zalihe gotovih proizvoda 7000 – Rashodi prodaje

So X (2) (2)

126

EVIDENTIRANJE GOTOVIH PROIZVODA

PO PLANIRANIM TROŠKOVIMA

Zalihe nedovršene proizvodnje poslovnog subjekta XY iznose

45.000 kn.

1. Ukupni troškovi na razredu 4 u obračunskom razdoblju iznose

800.000 kn, od toga su troškovi razdoblja 80.000 kn, a

2. Ostatak su troškovi proizvoda.

3. Obračunom proizvodnje utvrđeno je da troškovi nedovršene

proizvodnje iznose 200.000 kn. Dovršenih 400 kom proizvoda

evidentira se na zalihe po planiranom trošku od 1.200 kn/kom.

Proknjižite prijenos troškova iz razreda 4 i vrednovanje zaliha

proizvodnje i gotovih proizvoda.

4. Kupcu je isporučeno 70 kom proizvoda i ispostavljena faktura na

150.000 kn (PDV uračunat)

5. Kupac je podmirio dugovanje mjenicom.

6. Mjenica je naplaćena na žiroračun.

Page 64: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

64

127

EVIDENTIRANJE GOTOVIH PROIZVODA PO

PLANIRANIM TROŠKOVIMA

6000 – Proizvodnja u tijeku 490 – Raspored tr.proizvodnje 630 – Zalihe g.p.

So 45.000 565.000 (3) 720.000 (2) (3) 480.000 84.000(4a)

(2) 720.000

491 – Raspored tr.razdoblja 704 – Rashodi razdoblja 639 – Odstupanje od pt

80.000 (1) (1) 80.000 (3) 85.000 14.875 (4b)

121 – Kupci 2820 – Obveza za PDV 751 Prihodi od prodaje

(4) 150.000 150.000 (5) 30.000 (4) 120.000 (4)

7000 – Tr.prodanih proizvoda 111 – Mjenice 1000 - Žiroračun

(4a) 84.000 (5) 150.000 150.000 (6) So X

(4b) 14.875 (6) 150.000

128

RAČUNOVODSTVO ROBE

Roba – materijalni pojavni oblik kratkotrajne im.

Djelatnost trgovine - Zakon o trgovini (N.N. 87/08.,

96/08. i Uredba 116/08.) - gospodarska djelatnost

kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u

trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog

gospodarskog učinka, na domaćem ili

inozemnom tržištu

a) trgovina na veliko i

b) trgovina na malo

Osnovne faze trgovačkog procesa:

1. Nabava i uskladištenje robe

2. Prodaja robe

Nema proizvodnje pa je proces kraći i jednostavniji

Page 65: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

65

PROPISI U TRGOVINI Zakon o računovodstvu,

Zakon i Pravilnik o PDV-u,

Zakon i Pravilnik o porezu na dobit,

MRS, posebno br.2. Zalihe i 18 Prihodi, MSFI, HSFI (10 Zalihe, 15

Prihodi)

Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma

na proizvodima u trgovini (N.N. 129/07),

Zakon o zaštiti potrošača (N.N. 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.),

Pravilnim o ambalaži i ambalažnom otpadu (N.N. 97/05., 115/05.,

81/08. i 156/09.),

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose

na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i

uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (N.N. 66/09)

Zakon o elektroničkoj trgovini (N.N. 173/03., 67/08. i 36/09.)

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak 129

130

RAČUNOVODSTVO ROBE

Troškovi:

Nabave:

Nabavna (kupovna) cijena umanjena za rabate i popuste,

Carina i druge uvozne pristojbe,

Porezi osim onih koji se mogu vratiti od porezne vlasti,

Troškovi prijevoza i drugi troškovi dopreme robe do mjesta

skladištenja ili prodaje

Tr. dorade, obrade, pakiranja i dr. troškovi potrebni za dovođenje robe

u stanje za predviđenu uporabu odnosno prodaju

Poslovanja trgovine:

Tr. energije, usluga, amortizacije, naknade tr. radnika, tr. plaća i sl.

Tr. nabave - imovina

Troškovi poslovanja – rashod razdoblja - nadoknađuju se iz razlike u

cijeni

Page 66: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

66

131

RAČUNOVODSTVO ROBE

Računovodstvo robe – prati robu od trenutka kada je

postala dio imovine do trenutka kada je prestala biti

dio imovine trg. društva.

Roba – nabavlja radi daljnje prodaje u cilju stjecanja

dobiti, prestaje biti dio imovine u trenutku prodaje

Računovodstvo robe – osigurati podatke o trošku

nabave za vrstu i količinu prodane robe

Analitičko knjigovodstvo robe - za svaku vrstu robe

podaci o trošku nabave, količini robe raspoložive za

prodaju i tr. nabave za jedinicu mjere; omogućuje

utvrđivanje tr. nabave za vrstu i količinu prodane robe

132

EVIDENCIJA NABAVE I

USKLADIŠTENJA ROBE U TRGOVINI

NA VELIKO

Roba na skladištu:

a) Po nabavnoj cijenu ili

b) Po prodajnoj cijeni

U bilanci po nabavnoj cijeni

Kalkulacija – računski postupak utvrđivanja troška nabave i prodajne cijene

a) Kalkulacija tr.nabave

b) Kalkulacija prodajne cijene

Planske kalkulacije

U računovodstvu evidentiranje stvarno nastalih tr.

Primka – dokument u kojem su iskazani elementi kalkulacije stvarnih tr.nabave nabavljene robe

Primka - kalkulacija

Page 67: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

67

133

TRGOVINA NA VELIKO

Zakon o trgovini – Kupnja robe radi daljnje prodaje trgovcima na malo, industrijskim, trgovačkim korisnicima i ustanovama te drugim trgovcima na veliko kao i posredovanje u kupnji odnosno prodaji robe za treće osobe

Zalihe–po nabavnoj ili prodajnoj cijeni koja u sebi sadrži RUC–kalkulacija, prijamni list

Prodaja – račun (vrijednost robe uvećana za PDV)

Razduženje skladišta – po nabavnoj ili prodajnoj cijeni (razduženje pripadajućeg dijela marže)

Evidencije:

1. U skladišnoj evidenciji – po vrsti i količini,

2. U robnom (analitičkom) knjigovodstvu – po vrsti, količini i vrijednosti,

3. Na računima glavne knjige – vrijednosno (zbrojno za robu)

134

TRGOVINA NA VELIKO – EVIDENCIJA PO

PRODAJNOJ CIJENI

1. Trgovačko društvo “E” d.o.o. koje obavlja djelatnost trgovine

na veliko kupilo je od domaćeg dobavljača “B” d.o.o. 200 kom

stolica jedinične nabavne cijene 661 kn. Primljen je R-1 račun

za kupljenu robu u svoti od 132.200 kn + 33.050 kn PDV-a.

2. Faktura dobavljača za prijevoz iznosi 11.800 kn +2.950 kn

PDV-a

3. Zatvaraju se konta obračuna nabave

4. Razlika u cijeni – marža iznosi 15 % tr.nabave. Trgovačka

roba uskladištuje se po prodajnoj cijeni

5. Plaćene su obveze dobavljačima

6. Kupcu je prodano 30 stolica za što je ispostavljen R-1 račun

na 24.840 kn + 6.210 kn PDV-a

7. Skladište veleprodaje je razduženo za prodanu i isporučenu

robu.

Page 68: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

68

135 135

TRGOVINA NA VELIKO – EVIDENCIJA PO

PRODAJNOJ CIJENI

650-kupovna cijena robe 1810-potraživanja za PDV 221-dobavljači u zemlji

(1) 132.200 132.200 (3) (1) 33.050 (5) 180.000 165.250 (1)

(2) 2.950 14.750 (2)

651-ovisni tr.nabave 659-obračun tr.nabave 660-roba na skladištu

(2) 11.800 11.800 (3) (3) 144.000 144.000 (4) (4) 165.600 24.840 (7)

669-razlika u cijeni r. na skl. 100-žiroračun 121-kupci u zemlji

(7a) 3.240 21.600 (4) So X 180.000 (5) (6) 31.050

761-prihodi od prodaje robe 2810-obveza za PDV 711-tr.nabave prodane robe

24.840 (6) 6.210 (6) (7) 24.840

(7a) -3.240

Kalkulacija:

Kupovna cijena 132.200

Ovisni tr.nabave 11.800

Nabavna vrijednost robe 144.000

Razlika u cijeni (marža) 15 % 21.600

Prodajna vrijednost 165.600

136 136

KAPITAL I REZERVE Razred 9:

Kapital i rezerve,

Dugoročna rezerviranja,

Dugoročne obveze,

Izvanbilančni zapisi

Kapital i rezerve:

a) Upisani odnosno temeljni kapital – (ZTD – d.d. 200.000 kn; d.o.o. 20.000 kn; unos stvari, prava i novca – najmanje ½, odn. ¼; dionica najmanje 10,00 kn; redovne, povlaštene, vlastite)

b) Premije na emitirane dionice – (veća prodajna cijena od nominalnog iznosa)

c) Revalorizacijske i druge rezerve – (zakonske; statutarne; rezerve za vlastite dionice; ostale)

d) Zadržana dobit ili preneseni gubitak

e) Dobit ili gubitak tekuće godine

Page 69: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

69

137137

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE

KAPITALA (GLAVNICE)

KAPITAL – u gospodarskom smislu kapital je vrijednost imovine što ga

poduzetnik ulaže u poduzetničke pothvate da bi ostvario ekonomsku

korist – dobit kao priljev, tj. povećanje uložene glavnice.

KAPITAL se sastoji od dva osnovna dijela, a to su:

1. uplaćeni ili uloženi kapital

2. zarađeni kapital

Uplaćeni kapital – predstavlja onaj kapital koji su u poslovni subjekt

unijeli njegovi vlasnici. To je onaj dio kapitala koji je uplaćen:

1. u novcu (kupnjom izdanih dionica ili udjela poslovnog subjekta)

2. unošenjem u poslovni subjekt nenovčane imovine (npr.

unošenjem poslovnog prostora, opreme, zaliha i sl.)

Zarađeni kapital predstavlja onaj dio kapitala koji stvara poslovni

subjekt iz svojih profitabilnih aktivnosti. Nastaje iz razlike rashoda i

prihoda nakon odbitka poreza na dobit.

138

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE

KAPITALA

Društvo s ograničenom odgovornošću S d.o. ima tri člana vlasnika kapitala. Prilikom osnivanja u sudski registar upisana je vrijednost kapitala od 1.000.000 kn, od koje svote

Član A unosi:

u opremi 120.000 kn

u zalihi sirovina 70.000 kn

u gotovini 310.000 kn

ukupno 500.000 kn

Član B ulaže u:

sirovini 250.000 kn

u opremi 50.000 kn

ukupno 300.000 kn

Član C ulaže u gotovini 200.000 kn

Knjiži se ulaganje ulagača A, B, i C u gospodarsku djelatnost tvrtke S d.o.o.

Page 70: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

70

139

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE

KAPITALA

1000 – Žiroračun 910 – Temeljni kapital d.o.o.

(1) 510.000 510.000 (1)

490 (2)

0251 – Postrojenja i oprema u pripremi

(2) 170.000 170.000 (3)

310 – Sirovine i materijal na zalihi

(2) 320.000

210 – Postrojenja za proizvodnju

(3) 170.000

140

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE

POSLOVANJA S UPLAĆENIM DIONIČKIM

KAPITALOM • Dioničko društvo Y izdalo je i prodalo 1.000 redovnih

dionica na ime čija je nominalna vrijednost 400 kn po

dionici. Prije upisa u sudski registar dioničari su u

cijelosti uplatili ukupan nominalni iznos dionica. Faktura

burzovnih posrednika za izdavanje dionica je 3.600 kn

(nisu u sustavu PDV-a)

Poslovi događaji:

1. Izdavanje 1.000 dionica (izvanbilančno evidentiranje)

2. Uplata 1.000 dionica

3. Faktura burze

4. Plaćanje fakture burze

5. Zatvaranje izvanbilančne evidencije

Page 71: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · Troškovi amortizacije. Naknade troškova radnika. Rezerviranja za troškove i rizike. Troškovi plaća i naknada plaća. Raspored troškova

6.3.2013

71

141

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE

POSLOVANJA S UPLAĆENIM DIONIČKIM

KAPITALOM

9931 – V.p. za prodaju – dionice 9981 – Emisijska vrijednost dion.

(1) 400.000 400.000 (5) (5) 400.000 400.000 (1)

1000 – Žiroračun 910 – Temeljni kapital d.d.

(2) 400.000 3.600 (4) 400.000 (2)

2211 – Dobavljači 429 – Ostale usluge – burzovno p.

(4) 3.600 3.600 (3) (3) 3.600