11
Raport stiintific sintetic privind implementarea proiectului in perioada octombrie 2011 – octombrie 2013 PNIIIDPCE201130745: Design de material, preparare, proprietati si modelare de structuri multifunctionale oxidice pentru microelectronica si noi aplicatii in stocare de energie (MULTIFOX) Octombrie Decembrie 2011 Obiectivele pentru aceasta perioada de raportare au fost: OI. Studiul unor ceramic tunabile pe baza de BaTiO 3 : OI.1 Ceramici anostructurate de BaTiO 3 : I.0 Diseminare, coordonare & management; I.1.1 Sinteza nanopulberilor si ceramilor nanostructurate de BaTiO 3 ; I.1.2 Analiza micro/nanostructurala si de faza; I.1.3 Caracterizare dielectrica de banda larga, inclusive microunde; I.1.4 Proprietati feroelectrice si de tunabilitate; I.1.5 Elaborarea de modele pentru a descrie efecte dimensionale asupra proprietatilor dielectrice, feroelectrice si neliniaritate; I.1.6 Dezvoltarea de modele analitice pentru modurile rezonante in BaTiO 3 in domeniul microundelor. Scopul cercetarii este de a investiga ceramici feroelectrice cu dimensiuni granulare sub 500 nm, in vederea punerii in evidenta a efectelor de scala asupra proprietatilor feroelectrice, dielectrice si a tunabilitatii si pentru a evidentia rolul efectelor intrinseci (scaderea polarizatiei spontane, a permittivitatii si tunabilitatii) si extrinseci (al granitelor intergranulare, defecte) asupra acestora. Studiul efectelor dimensionale in feroelectrici de BaTiO 3 au o importanta majora, din doua puncte de vedere: (i) fundamental: gasirea dimensiunii critice care mai permita existenta feroelectricitatii la temperatura camerei si confirmarea existentei starii superparaelectrice; (ii) aplicativ, in microelectronica: BaTiO 3 fiind materialul de baza pentru noua generatie de condensatori ceramici multistrat. In vederea realizarii unei capacitati volumice cat mai mare, grosimea unui strat ceramic se reduce sub 1µm, ceea ce implica granule ceramice sub 100nm. La aceste dimensiuni, intereseaza daca sistemul mai ramane feroelectric si daca isi mai conserva valori inalte ale permitivitatii. Pentru a studia influenta dimensiunilor granulelor ceramicii asupra proprietatilor functionale, este necesara obtinerea de ceramici dense nanostructurate cu dimensiuni medii ale particulelor in domeniul de interes. Desi sau studiat mult efecte dimensionale in BaTiO 3 , foarte putine publicatii au raportat date relevante in domeniul de granulatii sub 400nm, aceasta dimensiune fiind o limita tehnica pentru densitati mari in ceramici (porozitate <5%) prin sinterizare clasica. Date relevante in tot domeniul de granulatii implica a avea densitati mari (>95%) in toata seria de esantioane ceramice, intrucat granulele intrun mediu poros se afla in alte conditii la limita mecanice si electrice decat in ceramica densa. Pentru a obtine ceramici nanostructurate dense, sunt necesare doua conditii: (1) obtinerea de nanopulberi de buna calitate, neaglomerate, cu o distributie ingusta dupa dimensiuni; (2) o tehnica de densificare corespunzatoare care sa minimizeze cresterea granulelor. Nanopulberile si ceramicile nanostructurate au fost elaborate in colaborare cu IENICNR & Univ. Genova. Nanopulberi ultrafine de BaTiO 3 au fost preparate prin precipitare directa (T<100 0 C; p=10 5 Pa; pH 14) in conformitatea cu reactia: BaCl 2 +TiCl 4 +4NaOHBaTiO 3 +4NaCl+3H 2 O. Dimensiunea finala a nanoparticulelor este determinata prin controlul formarii nucleelor, al cresterii cristalitelor si al agregarii acestora (prin intermediul supersaturatiei, pHului si temperaturii). Sau obtinut particule de BaTiO 3 cu dimensiuni intre 15÷1500nm (Fig. I.1a, PS30÷50nm) care au fost folosite pentru a produce ceramici dense cu dimensiuni intre 100nm÷1µm (Fig. I.1b: GS100nm) prin sinterizare cu plasma (Spark Plasma Sintering SPS), iar ceramicile de BaTiO 3 cu granulatii mari (GS>500nm) au fost preparate prin sinterizare clasica (Fig. I.1c: GS1µm). Au fost efectuate urmatoarele tipuri de investigatii: (a) Analiza micro/nanostructurala si de faza care a demonstrat puritatea fazei si a permis determinarea microstructurilor si a granulatiei medii. (b) Caracterizare dielectrica de banda larga, inclusive microunde. Au fost puse in evidenta efectele dimensiunii granulelor asupra proprietatilor dielectrice in ceramici nanostructurate: scaderea temperaturii de tranzitie feropara si a permitivitatii si cresterea caracterului difuz al tranzitiei de faza (Fig. I.2).

Raport Stiintific Sintetic Oct 2013 Final

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rap st final

Citation preview

 • Raportstiintificsintetic

  privindimplementareaproiectuluiinperioadaoctombrie2011octombrie2013PNIIIDPCE201130745:Designdematerial,preparare,proprietatisimodelare

  destructurimultifunctionaleoxidicepentrumicroelectronicasinoiaplicatiiinstocaredeenergie(MULTIFOX)

  OctombrieDecembrie2011

  Obiectivelepentruaceastaperioadaderaportareaufost:

  OI. Studiul unor ceramic tunabile pe baza de BaTiO3: OI.1 Ceramici anostructurate de BaTiO3: I.0Diseminare, coordonare & management; I.1.1 Sinteza nanopulberilor si ceramilor nanostructurate deBaTiO3; I.1.2 Analiza micro/nanostructurala si de faza; I.1.3 Caracterizare dielectrica de banda larga,inclusivemicrounde; I.1.4Proprietati feroelectriceside tunabilitate; I.1.5Elaborareademodelepentruadescrieefectedimensionaleasupraproprietatilordielectrice,feroelectricesineliniaritate;I.1.6DezvoltareademodeleanaliticepentrumodurilerezonanteinBaTiO3

  indomeniulmicroundelor.

  Scopulcercetariiestedeainvestigaceramiciferoelectricecudimensiunigranularesub500nm,in

  vederea punerii in evidenta a efectelor de scala asupra proprietatilor feroelectrice, dielectrice si atunabilitatiisipentruaevidentiarolulefectelorintrinseci(scadereapolarizatieispontane,apermittivitatiisi tunabilitatii) si extrinseci (al granitelor intergranulare, defecte) asupra acestora. Studiul efectelordimensionale in feroelectrici de BaTiO3 au o importanta majora, din doua puncte de vedere: (i)fundamental: gasirea dimensiunii critice care mai permita existenta feroelectricitatii la temperaturacamereisiconfirmareaexistenteistariisuperparaelectrice; (ii)aplicativ, inmicroelectronica:BaTiO3 fiindmaterialuldebazapentrunouageneratiedecondensatoriceramicimultistrat. Invederea realizariiuneicapacitativolumicecatmaimare,grosimeaunuistratceramicsereducesub1m,ceeaceimplicagranuleceramicesub100nm.Laacestedimensiuni, intereseazadacasistemulmairamane feroelectricsidaca isimai conserva valori inaltealepermitivitatii.Pentrua studia influentadimensiunilorgranulelor ceramiciiasupra proprietatilor functionale, este necesara obtinerea de ceramici dense nanostructurate cudimensiunimedii aleparticulelor indomeniulde interes.Desi sau studiatmult efectedimensionale inBaTiO3, foarteputinepublicatiiauraportatdaterelevante indomeniuldegranulatiisub400nm,aceastadimensiunefiindolimitatehnicapentrudensitatimariinceramici(porozitate95%) in toata seria deesantioaneceramice, intrucatgranulele intrunmediuporos seafla inalteconditii la limitamecanice sielectricedecat in ceramicadensa.Pentruaobtine ceramicinanostructuratedense, suntnecesaredouaconditii: (1) obtinerea de nanopulberi de buna calitate, neaglomerate, cu o distributie ingusta dupadimensiuni; (2) o tehnica de densificare corespunzatoare care sa minimizeze cresterea granulelor.Nanopulberilesiceramicilenanostructurateaufostelaborate incolaborarecu IENICNR&Univ.Genova.NanopulberiultrafinedeBaTiO3au fostpreparateprinprecipitaredirecta (T500nm) au fostpreparateprinsinterizareclasica(Fig.I.1c:GS1m).Aufostefectuateurmatoareletipurideinvestigatii: (a) Analiza micro/nanostructurala si de faza care a demonstrat puritatea fazei si a permisdeterminareamicrostructurilorsiagranulatieimedii. (b)Caracterizaredielectricadebandalarga,inclusivemicrounde.Aufostpuseinevidentaefecteledimensiuniigranulelorasupraproprietatilordielectriceinceramicinanostructurate:scadereatemperaturiidetranzitieferoparasiapermitivitatiisicrestereacaracteruluidifuzaltranzitieidefaza(Fig.I.2).

 • (a) (b) (c)Fig.I.1MicrografiiBaTiO3:(a)nanopulbere,(b)ceramicaSPS,(c)ceramicasinterizataclasic.

  20 40 60 80 100 120 140 1602500

  3000

  3500

  4000

  4500

  5000

  5500

  6000

  Temperature(0C)

  Rea

  l par

  t of p

  erm

  ittiv

  ity

  GS=1000 nm

  0.000

  0.004

  0.008

  0.012

  0.016

  0.020

  Die

  lect

  ric lo

  ss

  20 40 60 80 100 120 140 160

  1800

  2000

  2200

  2400

  2600

  2800

  3000

  Temperature (0C)

  Rea

  l par

  t of p

  erm

  ittiv

  ity

  GS= 600 nm

  0.000

  0.004

  0.008

  0.012

  Die

  lect

  ric lo

  ss

  20 40 60 80 100 120 140 1601800

  2000

  2200

  2400

  2600

  2800

  3000

  Temperature (0C)

  Rea

  l par

  t of p

  erm

  ittiv

  ity

  GS=300 nm

  0,002

  0,004

  0,006

  0,008

  0,010

  0,012

  Die

  lect

  ric lo

  ss

  20 40 60 80 100 120 140 1601000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  1600

  Temperature (0C)

  Rea

  l par

  t of p

  erm

  ittiv

  ity

  0.00

  0.04

  0.08

  0.12

  0.16

  0.20

  0.24

  0.28

  Die

  lect

  ric lo

  ss

  GS=150 nm

  20 40 60 80 100 120 140 160900

  950

  1000

  1050

  1100

  Temperature(0C)

  Rea

  l par

  t of p

  erm

  itivi

  ty

  GS=100 nm

  0,004

  0,005

  0,006

  0,007

  0,008

  0,009

  0,010

  0,011

  0,012

  Die

  lect

  ric lo

  ss

  20 40 60 80 100 120 140 160

  900

  950

  1000

  1050

  1100

  Temperature(0C)

  Rea

  l par

  t of p

  erm

  ittiv

  ity

  GS=90 nm

  0,004

  0,005

  0,006

  0,007

  0,008

  0,009

  0,010

  0,011

  0,012

  Die

  lect

  ric lo

  ss

  Fig.I.2Dependentadetemperaturaapermitivitatiisipierderilorpentrudiferitegranulatii.

  Masuratorileindomeniulmicroundeloraupusinevidentafenomenedeautorezonanta(Fig.I.3)caresauexplicatpebazaunuimodelanaliticdecavitatecilindrica rezonanta incareseconsideraconfiguratiadecampcuconditiilalimitaspecificedate,incaresepotformadoarmoduriTM.Fenomenelederezonantasuntdependentedegranulatiaesantioanelor.Afostelaboratsiunmodelcaresatinacontdestructuradecompozitaceramicelornanostructurate.

  2,0x108 4,0x108 6,0x108 8,0x108 1,0x109-8000

  -4000

  0

  4000

  8000

  Rea

  l par

  t of p

  erm

  ittiv

  ity

  Frequency (Hz)

  GS=1000 nm GS= 600 nm GS= 150 nm

  BaTiO3 ceramics

  2,0x108 4,0x108 6,0x108 8,0x108 1,0x109

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  Imag

  inar

  y pa

  rt o

  f per

  mitt

  ivity

  Frequency (Hz)

  GS=1000 nm GS= 600 nm GS= 150 nm

  Fig.I.3DependentadefrecventaapartiirealesiimaginareapermitivitatiiBaTiO3indomeniulMW.

  (c) Determinarea proprietatilor neliniare (feroelectrice si tunabilitate): Scaderea granulatiei inceramici nanostructurate de BaTiO3 produce omicsorare a tunabilitatii, o crestere a campului desaturatiesio tendinta spre liniarizareadependentei(E) (Fig. I.4a).Aceastadependenta liniaraestetipicaceramicelorcugranulatiisub150nmsiafostexplicataconsiderandceramicananostructuratacafiind un compozit format din granule omogene feroelectrice (neliniare) inconjurate de graniteintergranulare dielectrice (liniare) cu permitivitate redusa, care nu contribuie la neliniaritatea

 • permitivitatii(tunabilitate).Efectulacestoradevineesential lananoscalasiarecaefectoremarcabiladependenta liniara (E), care poate fi extrem de utila in aplicatii. Aceasta liniarizare nu amai fostobservatasianalizatapanainprezent.

  0 20 40 60 80 100 120500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  0 20 40 60 80 100 120

  -100

  -80

  -60

  -40

  -20

  0

  d/d

  E

  E(kV/cm)

  Die

  lect

  ric c

  onst

  ant

  E(kV/cm)

  GS 1000 nm GS 600 nm GS 100 nm

  (a) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

  -800

  -600

  -400

  -200

  0

  GS = 10

  GS = 20

  GS = 35

  GS = 55

  Effe

  ctiv

  e pe

  rmitt

  ivity

  External electric field

  monocrystal

  GS = 95 ef

  f'

  External electric field

  (b)Fig.I.4Efectulgranulatieiasupradependenteidecampapermitivitatii:(a)experiment,(b)model.

  (a) Elaborarea demodele pentru a descrie efectele dimensionale asupra proprietatilor dielectrice,feroelectricesineliniaritate.

  Fig.I.5Generareademicrostructuriceramicesicampurilocalecorespunzatoarecalculate.

  Pentruaexplicacomportarea liniaraaceramicelornanostructurateultrafinea fostpropusunmodeloriginaldecalcul (cuelement finit)careapermisdeterminareacampului localceactioneazaasuprafiecarei entitati din mediul ceramic. Diferite microstructuri ceramice cu diferite granulatii au fostgeneratepebazaunuimodelPotts (Fig. I.5);au fostcalculateapoicampurile localecorespunzatoareunor campuri externe aplicate ceramicii si apoipermitivitatea locala a fiecarei celuledielectricedinsistemcareevolueazasubpropriulcamplocal.Pebazaacestorasadeterminatpermitivitateaefectivaa ceramicii sub un camp extern (Fig. I.4b) si sa putut explica pentru prima data liniarizareadependentei(E)observatasiexperimental. In afara obiectivelor propuse pentru primul an, sau efectuat si studii preliminare aferenteobiectivelor de cercetare ale anului urmator (OI.2. Ceramici deBaMxTi1xO3 cu tranzitie feroelectricrelaxor;OII.Multiferoiciunifazici si compozite), careau condus laobtinereade rezultateoriginale sipublicatii(2lucrariISI).

 • IanuarieDecembrie2012

  Obiectivelepentruperioadade raportareau fost:OI. Studiulunor ceramici tunabilepebazadeBaTiO3:OI.1CeramicinanostructuratedeBaTiO3: I.1.3Caracterizaredielectricadebanda larga, inclusivmicrounde; I.1.4 Proprietati feroelectrice si de tunabilitate; I.1.5 Elaborarea demodele pentru a descrieefecte dimensionale asupra proprietatilor dielectrice, feroelectrice si neliniaritate; I.1.6 Dezvoltarea demodeleanaliticepentrumodurilerezonanteinBaTiO3

  indomeniulmicroundelor.

  In perioada de raportare sa continuat studiul efectelor dimensionale in ceramici de BaTiO3 cugranulatii indomeniulGS=100nm1m,preparate inetapeleanterioare.Aufostefectuatemasuratoridefrecventadebanda larga ladiferite temperaturi simasuratori aleproprietatilordielectrice indomeniulmicroundelor, iar rezultatele au fost explicate pe baza unor modele de cavitate rezonanta in carecaracteristicile dielectrice depind de granulatie. Sau studiat comportarile dielectrice sub camp mare(comutariP(E)situnabilitate incampconstantFig. II.1)siau fostpropusemodelecaresaexplicerolulscaderiigranulatieiasupracomportamentuluineliniarsialtendinteispreliniarizareadependenteiP(E).

  Fig.II.1EfectulgranulatieiasupradependentelorP(E)inBaTiO3cugranulatiiextreme.

  Rezultateleexperimentaleaufostdescriseincadrulunormodele(elementfinitFEMsiJohnson)incaresatinutcontdedistributiacampurilorlocaleinmicrostructuricudiferitegranulatiisipebazaacestora,sacalculatdistributiadupapermitivitatile locale ladiferite tensiuniaplicate (Fig. II.2).AceastacomponentaoriginalaacercetariisamaterializatindoualucraricotateISI.

  Fig.II.2ModelFEMpentrustructurigranularesidistributiidepermitivitatipentrugranulatiiextreme.

  OI.2SolutiisolidedeBaTiO3cutranzitieferoelectricrelaxor:I.2.1PreparareaBaMxTi1xO3(M=Sn,Ce)prinreactie in stare solida; I.2.2Caracterizaremicro/nanostructurala side faza; I.2.3 Studiuldependenteidetemperatureaproprietatilordielectrice in radiofrecventa simicroundeprin spectroscopiede impedanta;I.2.4Proprietatiferroelectrice(P(E),FORC)situnabilitate;I.2.5Modelemultiscalapentruadescrietranzitiaferoelectricrelaxorindusacompozitional.

  1.BaCexTi1xO3:AufostpreparatepulberideBaCexTi1xO3(x=0,0.06,0.10,0.20)prinreactieinstaresolida, in fazapuradeperovskit (Fig. II.3a), si ceramici cudensitati relativepeste95% (Fig. II.3b)prinsinterizarela1500C/4h.

  (a) (b) (c)

 • (d) (e)Fig.II.3CaracteristicilesolutiilorsolidedeBaCexTi1xO3cux=0,0.06,0.10and0.20:(a)caracterizaredefazaXRD,

  (b)microstructuriSEM,(c)SpectreRaman,(d)tunabilitate(E).

  DateledielectricedecampslabauindicatmodificareatemperaturiidetranzitieferoparainsprevalorimaimiciodatacucrestereaaditieideCe(Fig. II.3c)sitendintasprecaracterulderelaxor.Compozitiax=0.06prezinta o temperatura Curie aproape de cea a BaTiO3 pur (125C) si o anomalie la 80C, care pot fidatorateuneisubstitutiipartialeaionilordeCe3+pepozitiileBa.AcestaipotezaafostconfirmataprintrunstudiuRaman (colaborareUniv.Leoben,Austria:COSTMP0904),carea indicatprinprezentaunuipic la820 cm1 (Fig. II.3 d) faptul ca in compozitia x=0.06, Ce substituie partial si pozitiile Ba in reteaua deperovskit(spredeosebiredecelelatecompozitiiincareCesubstituiepozitiileTi).Studiuldetunabilitateaaratat valori n(E)=(0)/ (0) in domeniul 1.94.2 pentru campuri E=30kV/cm. Rezultatele originale saumaterializatintrolucrarecotataISI.

  (a) (b)Fig.II.4(a)Tunabilitateasimecanismeleimplicate,infunctiedetemperatura;(b)diagrameFORCinBaSnxTi1xO3[4].

  2.BaSnxTi1xO3:Oalta solutie solida investigata inaceastaetapaa fostBaSnxTi1xO3cux=0,0.05,

  0.10,0.15,0.20preparatprinreactie instaresolida.Studiultranzitieiferoelectricrelaxordin lucrarea[5]reprezintaonoutateprin abordarea complexa, ce combina analizadielectrica intrundomeniu largdefrecvente si temperaturi cu studiul proprietatilor dielectrice neliniare (tunabilitate, FORC) si cu analizaRaman, in vederea obtinerii de informatii complementare privind contributiile polare la fenomeneleneliniare.Incazulcompozitieicusuprapuneridefaze(x=0.05),aufostidentificateinstudiuldetunabilitatein functie de temperatura, contributii polaremultiple, care sunt active in diverse domenii de camp sitemperatura si care au fost asociate unormecanisme particulare (Fig. II.4 a). Prezenta acestora a fostconfirmataprinspectroscopieRaman,careaindicatsicoexistentadefazecristalinesicuordinepolaraderaza lunga/scurta.Samai identificat suprapunerea stariide relaxorcucea feroelectrica incade laaditiimici de Sn, pentru care in literatura era considerat un caracter pur feroelectric. Tranzitia ferroelectricrelaxorodatacucresterealuixafostmonitorizatasiprinmetodaFORC(firstorderreversalcurves,Fig.II.4b), care a indicat o deplasare amaximului corespunzator campului coercitiv spre valorimaimici si ocrestereacomponenteireversibile,siocrestereadispersieidistributieidupa interactiunicuaditiadeSn,caurmareacresteriigraduluidedezordinelocala(campurifluctuante)insistem.

 • 3. BaZrxTi1xO3 (x=0.10, 0.15, 0.20) obtinute din pulberi preparate prinmetoda Pechini au foststudiate utilizand o metoda similara pentru a descrie tranzitia feroelectricrelaxor. Toate compozitiileanalizate prezinta un amestec de faze polare cu raza lunga/scurta de actiune (caracter mixtferoelectric/relaxor)sitranzitiidefazadifuze,cuundomeniulargdetemperaturidecoexistentaastarilor.Spectroscopia de impedanta impreuna cu formalismul constantei dielectrice complexe si almodululuidielectric complex, au permis determinareamecanismelor de relaxare activate termic, cu energii deactivare in domeniul 0.70.86 eV, care indica contributii ale neomogenitatii compozitionale locale sivariatii localeale stochiometrieioxigenului. Studiul comportarii la campurimari (tunabilitate si FORC)aevidentiat caracteristicile tranzitiei feroelectricrelaxor odata cu cresterea aditieide Zr, iar investigatiileRamanauconfirmatcoexistentadefazepolaresicaracterulrelaxor/feroelectric.RezultateleoriginalealeacstuistudiurealizatincolaborareincadrulCOSTMP0904samaterializatintrolucrareaISI.

  Fig.II.5Relaxaredielectrica,dependentapermitivitatiidetemperatura,calcululenergieideactivarepentrurelaxareadielectrica,

  tunabilitateasimecanismelepolareimplicatesidiagrameFORCpentrusistemulBaZrxTi1xO3[5].Inaceastaetapasauinceputsiactivitatiaferenteobiectivelor:OII.Multiferoiciunifazicisicompozite: II.1.1SintezasiprocesareananopulberilorunifazicedeBiFeO3cudiferitemorfologii prin zinteza hidrotermala; II.1.2 Sinteza si procesarea nanopulberilor de Bi2Fe4O9 cudiferite morfologii prin zinteza hidrotermala; II.1.3 Optimizarea parametrilor de sinterizare pentru aproduceceramiciunifazice;caracterizaremicro/nanostructuralasidefaza(WP2).

  MetodahidrotermalaafostutilizatapentruaproducemultiferoicipebazadeBi:BiFeO3siBi2Fe4O9cudiferitemorfologii(schemadeprocesdinFig.II.6).Solutiileindicateaufostintroduseinautoclavacareafost incalzita pana la temperatura de reactie cu 1C/min, apoi amestecul a fost tratat hidrotermal latemperaturide180220Ctimpde448h,sipresiunicorespunzatoareechilibruluiapavapori(p18barla200C).AfoststudiatmecanismulformariifazelordeBiFeO3siBi2Fe4O9sicaracteristicilemicrostructuralepentrudiferiteconditiihidrotermale.FazamajoritaradeBiFeO3romboedralR3ccuparametriia=b=5.5775sic=13.8616(ICSDRef.Code.No.010821254)afostobtinutapentruconcentratiide1.2MNaOHladiferite temperaturi de reactie de 180, 200 si 220C si un timp de reactie de 48h.Odata cu crestereatemperaturiide reactie, incepsase formezepe langa fazamajoritaradeBiFeO3,altioxiziprecumBi2O3,Bi2Fe4O9 sau alte faze neidentificate. In functie de parametrii de reactie, au fost obtinute diferitemorfologii,custructuriierarhicesfericerugoasecudiametrede7080mformatedincristalitesubformadeplachete.Pulberilepreparatela200C/48hprezintaagregatespecialececontinatatgranuleechiaxialecat si sub forma de plachete, iar odata cu cresterea temperaturii la 220C, rezulta plachete uniformemonocristalinedeBiFeO3 insotitede structuriunidimenaionale identificate caapartinand fazeideBi2O3(Fig. II.6). Variind concentratia precursorilor se poate induce formarea de BiFeO3 (concentratia ionilormetalicic=0.001mol/L)saudeBi2Fe4O9(c=0.005mol/L)cafazeprincipale. In functiedetimpuldereactie,aufostprodusepulberideBi2Fe4O9cudiferitemorfologii,formatedinagregatedeplacheterectangulareasamblate indiversemoduri(Fig.II.6),cugrosimidezecidenm.Afostdeterminatasuprafataspecificaa

 • pulberilordeBi2Fe4O9cudiferitemorfologii(SBET=11.6915.52m2/g)siaufosttestatedinpunctdevedere

  fotocataliticprindegradareaRB (rosubengal) inUV cu =254nm si365nm.Celemaibuneproprietatifotocatalitice au fostobtinute inpulberi cumorfologiede tip floare (61%) simicronanoplachete (59%)dupa180min.Aceststudiuafostpublicatinlucrarea[10].

  Fig.II.6.SchemadeprepararehidrotermalaaBiFeO3siBi2Fe4O9,caracteristicimicrostructurale(SEM)sidefaza

  (XRD)sidegradareUVfotocatalitica(RBsub=254nm,respectiv365nm)aleBi2Fe4O9.

  IanuarieOctombrie2013

  Obiectivelepentruperioadaderaportareaufost:OII.Multiferoiciunifazicisicompozite:

  OII.1Multiferoicicuperechideelectronineparticipantilonepair:II.1.1 Sinteza si procesarea nanopulberilor unifazice de BiFeO3 cu diferite morfologii prin zintezahidrotermala; II.1.2 Sinteza si procesarea nanopulberilor de Bi2Fe4O9 cu diferitemorfologii prin zintezahidrotermala. II.1.3 Optimizarea parametrilor de sinterizare pentru a produce ceramici unifazice;caracterizaremicro/nanostructurala side faza. II.1.4 Spectroscopiede impedanta ladiferite frecvente sitemperaturi,analizaconductivitatiiprincomparatiecuceramicipreparateprinreactieinstaresolida.II.1.5Proprietatineliniaredecampmare(feroelectricitate,tunabilitate):comparatiecuproprietatileceramicilorrealizate prin reactie in stare solida. II.1.6 Investigatii magnetice, termomagnetice (SQUID, AGM) simagnetoelectrice.

  In aceasta etapa a cercetarii sa continuat producerea de pulberi de BiFeO3 si Bi2Fe4O9 prinmetodahidrotermala, generanduse diferite microstructuri si morfologii prin modificarea parametrilor deprocesare. A fost investigat mecanismul de formare, puritatea fazelor (XRD), caracteristicilemicrostructurale (SEM) si stoichiometria [Bi]/[Fe] (EDS) in functiedeparametriide reactie: concentratiaionilor insolutiileprecursoare,stoichiometrie,concentratiadeNaOH, temperaturasi timpde reactie. Incazul sintezei folosind concentratiade1.2MNaOH sidiferite temperaturede reactie intre180220C sitimpde reactiede 48h, saobservat formareaBiFeO3 ca fazamajoritara, cu simetrie romboedralaR3c

 • (ICSDNo.010821254)Fig.III.1.AnalizaSEMEDSutilizatapentruadeterminacompozitiachimicalocalaindiferitezoneaindicatusoarevariatiialestoichiometriei[Fe]/[Bi]inmicro/nanostructurilerezultate.

  Fig.III.1PreparareaBiFeO3siaBi2Fe4O9prinmetodahidrotermala:microstructurisidifractogrameobtinuteindiferiteconditii

  Saobservatcavariindconcentratiile ionilordemetal,darmentinand stoichiometria [Bi]= [Fe]=1,atatBiFeO3 cat si Bi2Fe4O9 pot fi produse ca faze principale (concentratiimaimari, precum c=0.005mol/LfavorizeazaformareaBi2Fe4O9 indetrimentulBiFeO3,careapareca fazaprincipalapentruc=0.001mol/L),atuncicandreactiaarelocla200C/72h.Intoatesituatiilesipentruambelefaze,infunctiedeparametriide reactie,pot fiproduse inmod controlatdiferite tipuridemorfologii cu structuri ierarhice:placheterectangularedediferitedimensiunimicro/nanometrice,microsfereformatedinplachetenanonocristaline,micro/nanocristalede tip floare, structuri formatedinplachetemonocristalineaglomerate sau libere,structuri fractale (Fig. III.1).Amai foststudiata influenta timpuluide reactieasupra formarii fazelor.Saobservat ca la temperaturavde reactiede220C si timpde reactiede48h, se formeazamonocristaleuniforme sub forma de nanoplachete, cu dimensiunea laterala de 0.8m. Forma si dimensiunileparticulelordeBi2Fe4O9depindputernicdetemperaturadereactie:temperaturimicifavorizeazaformareadenanoplachetemonocristalinemicisisubtiri(grosime1m).

  Fig.III.2ProprietatimagneticesitermomagneticealeBi2Fe4O9cudiferitemorfologii.

 • Incontinuare,aufostinvestigateindetaliuproprietatilemagneticesitermomagneticealeBi2Fe4O9,careaudemonstratuncaracterpredominantantiferomagneticcuotemperaturaNelTNindomeniul(230240)K sio temperaturadeblocarede230K, cuvalorialemagnetizatieiusordependentedemorfologie(valoareamaximaamagnetizatieifiindgasitapentrumicrostructuriledetipfloare(Fig. III.2).Aumaifostidentificatesialteanomaliimagnetice (50K,160K)careau fostexplicateca fiinddatorateunorposibilereorientaridespini.

  Fig.III.3ProprietatimagneticealeBiFeO3preparateprindiferitemetode(BF1:osinguratreaptadesinterizare;BF2:douatrepte

  desinterizare).

  PulberiledeBiFeO3cudiferitemorfologiiaufostfolositepentruapreparaceramicidense.Pentruacestea,afostrealizatunstudiusistematicalproprietatilormagnetice(Fig.III.3),electricesideconductie[7]. Diferentele observate in proprietatilemagnetice au fost explicate prin fluctuatiile de valenta aleFe2+/Fe3+,careaufostconfirmatesiprintrunstudiuXPS(Fig.III.4).InambeletipurideesantioanecoexistaFe2+siFe3+(Fe2p3/2estelocalizatinaceeasipozitieinambeletipurideesantioane:~709eV,intimpceFe2p1/2estelocalizatla~723eV(separarede~14eVfatade Fe2p3/2).Astfel,BF1areconcentratiialeFe3+siFe2+decirca44%si56%, iarpentruBF2concentratiilesuntrespectivede31%si69%.Acesterapoartemodifica radical si proprietatile dielectrice si de conductie, care au fost analizate in detaliu prinspectroscopiedeimpedanta.

  730 725 720 715 7105250

  5300

  5350

  5400

  5450

  5500

  5550

  5600BF1

  Fe2+ 2p3/2 Fe3+ 2p3/2 Fe2+ 2p1/2 Fe3+ 2p1/2 background original spectra

  XPS

  sign

  al (c

  ps)

  Binding energy (eV) 730 725 720 715 710

  5100

  5150

  5200

  5250

  5300

  5350

  5400

  Fe2+ 2p3/2 Fe3+ 2p3/2 Fe2+ 2p1/2 Fe3+ 2p1/2 background original spectra

  XPS

  sign

  al (c

  ps)

  Binding energy (eV)

  BF2

  Fig.III.4.SpectreXPScorespunzatoarefiturilorpentrupicurileFe2ppentruceledouatipurideceramici.

 • Analizadependenteidefrecventaapermitivitatii,conductivitatiisialmodululuidielectrica indicatfaptulca un fenomen de tip MaxwellWagner combinat cu o relaxare a conductivitatii apare chiar si latemperaturejoaseinambeletipurideceramici.

  100 101 102 103 104 105 10610-5

  10-3

  10-1

  101

  103

  BF1 T=204 K T=224 K T=244 K T=264 K

  T=303 K T=343 K T=383 K T=423 K

  T=124 K T=143 K T=164 K T=184 K

  Re

  ( )

  (x10

  6 )

  Frequency (Hz) 100 101 102 103 104 105 106

  10-15

  10-13

  10-11

  10-9

  10-7

  10-5

  10-3 BF1

  Frequency (Hz)

  Con

  duct

  ivity

  (S

  /m)

  T=303 K T=343 K T=383 K T=423 K

  T=204 K T=224 K T=244 K T=264 K

  T=124 K T=143 K T=164 K T=184 K

  2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

  -20

  -16

  -12

  -8

  -4

  0BF1

  E1=0.33 eV

  E2=0.59 eV

  T2=244 K

  undetermined

  T1=189 K

  Log

  (dc

  in S

  /m)

  103/T (K-1)

  100 101 102 103 104 105 10610-710-610-510-410-310-210-1100101102103104105106

  Re

  ( )

  (x10

  6 ) T=303 K T=343 K T=383 K T=423 K

  T=204 K T=224 K T=244 K T=264 K

  T=124 K T=143 K T=164 K T=184 K

  Frequency (Hz)

  BF2

  100 101 102 103 104 105 106

  10-1310-1210-1110-1010-910-810-710-610-510-410-310-210-1100

  Con

  duct

  ivity

  (

  S/m

  )

  T=303 K T=343 K T=383 K T=423 K

  Frequency (Hz)

  BF2

  T=124 K T=143 K T=164 K T=184 K

  T=204 K T=224 K T=244 K T=264 K

  3 4 5 6 7 8-28

  -24

  -20

  -16

  -12

  -8

  -4BF2

  undetermined

  E1= 0.32 eV

  E2=0.60 eV

  T2=244 K

  T1=189 K

  Ln (

  dc in

  S/m

  )

  103/T (K-1) Fig.III.5.Comparatieintreproprietatiledielectrice,deconductiesideterminareaenergiilordeactivare(Arrhenius)pentrudoua

  tipurideesantioanesinterizateprindouametodediferitedinaceeasinanopulbere.

  Oobservatiedeosebita, carenuamai fost raportatapana inpresent in literaturaesteexistentaunuiprocesderelaxareactivatetermiccudouaregiuniliniaredistincteseparatededomeniultermic(189244)K. Inacest intervalde temperatura,are loco tranzitiea conductivitatii lavalorimultmaimici.Deregula, conductivitatea feritelor creste odata cu cresterea temperaturii, insa in cazul BiFeO3 acestcomportamentanomalpoatefilegatdeexistentaposibilaamaimultorfazestructurale,desistudiileXRDnu indicaclaracest lucru.Prezentaacesteianomaliiaconductivitatiiafostobservata inambeletipurideceramici[7]siexplicareaacesteianomaliivaimplicastudiisistematicesuplimentare.

  OII.2CompusiferroelectricimagneticidinsistemulternarBaOFe2O3TiO2

  II.2.1SintezasiprocesareacompusuluiunifazicautoasamblatBa12Fe28Ti15O84prinreactie instaresolidasiprincoprecipitare,caracterizaremicro/nanostructuralasidefaza(XRD,SEM,HRTEM,PFMMFM,Raman).

  A fost realizatapreparareaprin reactie in stare solida si coprecipitare si investigareaproprietatiloruneiferite cuaternare complexe cu formula Ba12Fe28Ti15O84, care este un nou sistem cu potential caractermultiferoicdinsistemulternarBaOFe2O3TiO2.AfostefectuatunstudiuprinspectroscopietermoRamansi a fost propus un mecanism de cuplaj intre aranjamentul spinilor si vibratiile unitatilor structuraletetraedricedinreteauacristalina.

  Fig.III.6StudiulRamanalferiteicuaternareBa12Fe28Ti15O84[11]

 • StudiulRamana fostpublicat in[11], iarunstudiucomparativalproprietatilorelectricesimagneticealeceramicelorpreparateprinmetodareactieiinstaresolidasiprincoprecipitareafostpublicatin[2].

  Fig.III.7ProprietatitermomagneticesubcampH=50Oesicicluridehisterezislatemperaturacamerei[2].

  In afara de aceste sisteme, aumai fost preparate ferite ceramiceMgxNi1xFe2O4 ale caror proprietatimacroscopiceau fost investigate [13,14] invederearealizariidecompozitemagnetoelectrice,compozitedielectricferoelectricsidielectricnanoparticulemetalice[8,9],incareaufosttestateipotezelemodeluluidecampefectivsicalculelecuelementfinit. Inperioadade raportare,au fostobtinute rezultatestiintificeoriginale remarcabile:au fostpublicateunnumartotalde14lucrariISIintematicilegrantuluiinrevistecuimpactdinstrainatate,dintrecare9aufostraportate doar la acest grant (5 raportate 50%), insumand un factor total de impact IF total=26.9685.Astfel, indomeniulBaTiO3nanostructuratau fostpublicatedoua lucrari [3,4],3 lucrari relativ lasolutiilesolide ale acestuia [5,6,12], 3 lucrari in domeniulmultiferoicilor pe baza de Bi [1,7,10], doua lucrari indomeniulsistemelormultiferoicecomplexedinsistemulBaOTiOFeO (feritecuaternare) [2,11]sidoua indomeniulferitelorspinel[13,14],sidoualucrariindomeniulmodelariisistemelorneomogeneprinelementfinitsivalidareaexperimentalaaacestorainsistemecompositeparticulare[8,9].PublicatiiISIintematicagrantului(acknowledgementsPNIIIDPCE201130745):[1]L.Curecheriu,F.Gheorghiu,A.Ianculescu,L.Mitoseriu,NonlineardielectricpropertiesofBiFeO3ceramics,Appl.Phys.Lett.99,172904(2011);(raportare100%);IF=3.844[2]L.P.Curecheriu,M.T.Buscaglia,A.C.Ianculescu,R.C.Frunza,I.V.Ciuchi,A.Neagu,G.Apachitei,A.Bassano,G.Canu,P.Postolache,L.Mitoseriu,V.Buscaglia,MagneticanddielectricpropertiesofBa12Fe28Ti15O84layeredferriteceramics,J.Phys.D:Appl.Phys.44,435002(2011);(raportare100%);IF=2.544[3]L.Padurariu,L.Curecheriu,V.Buscaglia,L.Mitoseriu,FielddependentpermittivityinnanostructuredBaTiO3ceramics:Modelingandexperimentalverification,Phys.Rev.B85,224111(2012);(raportare100%);IF=3.767[4]L.P.Curecheriu,S.B.Balmus,M.T.Buscaglia,V.Buscaglia,A.Ianculescu,L.Mitoseriu,Sizedependentpropertiesofdensenanocrystallinebariumtitanateceramics,J.Am.Ceram.Soc.95,39123921(2012);(raportare50%);IF=2.107/2=1.0535[5]M.Deluca,L.Stoleriu,L.P.Curecheriu,N.Horchidan,A.C.Ianculescu,C.Galassi,L.Mitoseriu,HighfielddielectricpropertiesandRamanspectroscopicinvestigationoftheferroelectrictorelaxorcrossoverinBaSnxTi1xO3ceramics,J.Appl.Phys.111,084102(2012);(raportare50%);IF=2.21/2=1.105[6]M.Deluca,C.A.Vasilescu,A.C.Ianculescu,D.C.Berger,C.E.Ciomaga,L.P.Curecheriu,L.Stoleriu,A.Gajovic,L.Mitoseriu,C.Galassi,InvestigationofthecompositiondependentpropertiesofBaTi1xZrxO3ceramicspreparedbythemodifiedPechinimethod,J.Eur.CeramSoc.32,13,35513566(2012);(raportare50%);IF=2.36/2=1.18[7]F.Gheorghiu,M.Calugaru,A.Ianculescu,V.Musteata,L.Mitoseriu,PreparationandfunctionalcharacterizationofBiFeO3ceramics:Acomparativestudyofthedielectricproperties,SolidStateSciences23,7987(2013);(raportare50%);IF=1.856/2=0.928[8]A.Cazacu,L.Curecheriu,A.Neagu,L.Padurariu,A.Cernescu,I.Lisiecki,L.Mitoseriu,Tunablegoldchitosannanocompositesbylocalfieldengineering,Appl.Phys.Lett.102,222903(2013);(raportare50%);IF=3.794/2=1.897[9]V.Pascariu,L.Padurariu,O.Avadanei,L.Mitoseriu,DielectricpropertiesofPZTepoxycompositethickfilms,J.Alloys&Comp.574,591599(2013),(raportare100%);IF=3.794[10]F.Gheorghiu,M.T.Buscaglia,V.Buscaglia,C.G.Pastravanu,E.Popovici,L.Mitoseriu,PreparationbyhydrothermalsynthesisandphotocatalyticpropertiesofBi2Fe4O9particles,PhaseTrans.,86,726736(2013)(raportare100%);IF=0.863[11]M.Deluca,L.P.Curecheriu,A.Neagu,G.Apachitei,M.T.Buscaglia,G.Canu,K.Oshita,J.G.Kim,H.Harima,V.Buscaglia,RamanspectroscopystudyoflayeredquaternaryferriteBa12Fe28Ti15O84,PhaseTrans.86,661669(2013);(raportare100%);IF=0.863[12]L.P.Curecheriu,M.Deluca,Z.V.Mocanu,N.Horchidan,M.V.Pop,V.Nica,M.T.Buscaglia,V.Buscaglia.,M.VanBael,A.Hardy,L.Mitoseriu,InvestigationoftheferroelectricrelaxorcrossoverinCedopedBaTiO3ceramicsbyimpedancespectroscopyandRamanstudy,PhaseTrans.86,703714(2013);(raportare100%);IF=0.863[13]M.Airimioaei,M.N.Palamaru,A.R.Iordan,P.Berthet,C.Decorse,L.P.Curecheriu,L.Mitoseriu,StructuralinvestigationandfunctionalpropertiesofMgxNi1xFe2O4ferrites,JournaloftheAmericanCeramicSociety(2013),acceptata;ISSN:00027820; (raportare100%);IF=2.107 [14]Z.V.Mocanu,M.Airimioaei,C.E.Ciomaga,L.P.Curecheriu,F.Tudorache,S.Tascu,A.R.Iordan,M.Palamaru,L.Mitoseriu,InvestigationofthefunctionalpropertiesofMgxNi1xFe2O4ceramics,JournalofMaterialSciences;(raportare100%);(acceptata);IF=2.16.