Raportowanie niefinansowe Warto›‡ dla sp³‚ek i inwestor³ nad raportami. Na razie wszystko wskazuje

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Raportowanie niefinansowe Warto›‡ dla sp³‚ek i inwestor³ nad...

Raportowanie niefinansowe Warto dla spek i inwestorw

Raportowanie niefinansow

e. Warto dla spek i inw

estorw

o r g a n i z at o r z y:

ANALIZA ESGSPEK W POLSCEANALIZA ESG

SPEK W POLSCE

Pa r t n e r M e d i a l n y:Pat r o n i H o n o r o w i :

Raportowanie niefinansowe Warto dla spek i inwestorw

Publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Emitentw Giedowych, GES oraz EY

Redakcja: Robert Sroka

Warszawa, 2016

Wydawca:Stowarzyszenie Emitentw GiedowychUl. Nowy wiat 35/5A00-029 Warszawawww.seg.org.pl

Na okadce: Wojciech Sternak, PKiN, Warszawa (kadr), 2007, z cyklu wiatowidy; orygina: fotografia barwna, 100x70cm

ISBN: 978-83-936223-7-5

Wszelkie prawa, wcznie z prawem do reprodukcji tekstw w caoci lub czci w jakiejkolwiek formie - zastrzeone.

Copyright by Stowarzyszenie Emitentw Giedowych, GES oraz EY

Wprowadzenie ......................................................................................................................................................................7

Raportowanie informacji niefinansowych: (R)ewolucja ............................................................9Piotr Biernacki Prezes Fundacja standardw raPortowania, Wiceprezes zarzdu stoWarzyszenie emitentW GiedoWych

Raportowanie niefinansowe spek giedowych w 2016 roku ......................................... 12Paulina sergeto, Projekt Manager geskatarzyna Burger, starszy analityk gesmarcin pitura, prezes zarzdu ges

Pi lat analizy raportowania niefinansowego spek giedowych jak zmieniy si praktyki ................................................................................................................................... 28dr roBert sroka, Manager eyMagdalena szczePanik, starszy konsultant ey

Raportowanie danych niefinansowych w obszarze rodowiskowym wyzwania w kontekcie ewoluujcej rzeczywistoci prawnej ................................... 32Katarzyna KaczysKa, starszy manaGer eyGrzerzorz pizo, starszy Konsultant eyjakuB guzkowski, analityk ey

Obszar HR ktre wskaniki i dlaczego ujawnia ...................................................................... 40dr Karol ranieWsKi, pmp, executive director eymaGorzata FiedorczuK, project manaGer ey

ad korporacyjny: raportowanie ryzyk korupcyjnych i praw czowieka ............ 45Magdalena szczePanik, starszy konsultant eydr roBert sroka, Manager ey

Znaczenie danych niefinansowych dla inwestorw i analitykw ................................. 50dr roBert sroka, Manager ey

Korzyci z weryfikacji danych niefinansowych .............................................................................. 57raFa hummel, dyreKtor eytomasz michalaK, meneder ey

Pi lat budowy transparentnoci ................................................................................................................. 61piotr KamierKieWicz, analityK centralny doM Maklerski Pekao

Organizatorzy, partnerzy i autorzy ............................................................................................................... 68

AnAlizA ESG spek w polsce

6

7

Kiedy rozpoczynalimy pi lat temu projekt Analiza ESG spek w Polsce, przywieca nam cel polegajcy

na podniesieniu poziomu transparentnoci w obszarach niefinansowych spek notowanych na Giedzie Pa-

pierw Wartociowych w Warszawie. Obserwujc trendy wiatowe wiedzielimy, e dane niefinansowe staj

si coraz bardziej istotne dla inwestorw i analitykw przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dlatego

zaleao nam, aby dostarcza wiarygodnej wiedzy na temat jakoci danych niefinansowym na polskim rynku

kapitaowym.

Nie wiedzielimy natomiast, e Komisja Europejska przygotuje Dyrektyw na temat raportowania niefinanso-

wego, ktra znajdzie odbicie w krajowej ustawie o rachunkowoci i zobowie due Jednostki Zaintereso-

wania Publicznego do wikszej transparentnoci w tych obszarach. Mamy nadziej, e dziki olbrzymiemu

wysikowi edukacyjnemu polskie spki s lepiej przygotowane do spenienia tego obowizku.

W Raporcie znajd Pastwo kompleksow analiz poziomu raportowania spek giedowych w obszarach

rodowiskowym, spoecznym i pracowniczym oraz adu korporacyjnego w 2016 roku. Picioletnia historia

analizy pozwolia nam na pokazanie, jak zmienia si poziom ujawniania danych niefinansowych midzy 2012

a 2016 rokiem. Pozytywn tendencj jest wzrost poziomu raportowania danych spoecznych, pracowni-

czych i rodowiskowych. Negatywnie zaskakuje spadek transparentnoci w obszarze adu korporacyjnego,

i to u ponad 50% badanych spek na Rynku Gwnym.

Raportowanie niefinansowe ulega profesjonalizacji. Ju nie wystarczy komunikowa na temat dziaa CSR,

ktre w rzeczywistoci sprowadzaj si do filantropii czy dziaa sponsoringowych. Istotne jest pokazanie

zwizku raportowanych danych z wynikami spki i wpywem na biznes. Dlatego w Raporcie prezentujemy

najwaniejsze wyzwania w obszarze rodowiskowym, pracowniczym, spoecznym, adu korporacyjnego i praw

czowieka. Spojrzenie na te obszary przez praktykw i ekspertw pozwala spkom przyjrze si wasnym

praktykom pod ktem tych wyzwa. Wskazanie kluczowych wyzwa to rwnie podpowied dla spek zasta-

nawiajcych si, jakie informacje s istotne dla interesariuszy i jak je raportowa.

Liczymy na to, e nie wymogi regulacyjne, ale korzyci biznesowe wynikajce z przycignicia kapitau, efek-

tywniejszego zarzdzania, zwikszonego zaufania klientw i partnerw biznesowych bd motorem napdo-

wym dla podnoszenia transparentnoci w niefinansowych obszarach spek notowanych na warszawskim

parkiecie.

Mamy nadziej, ze lektura niniejszego Raportu oraz wsppraca w ramach projektu Analiza ESG spek

w Polsce bdzie pomoc w dalszych pracach nad budowaniem wartoci spki oraz w skutecznym zwiksza-

niu zaufania wrd akcjonariuszy i interesariuszy.

Mirosaw Kachniewski Marcin Pitura

Wprowadzenie

Rafa Hummel Robert Sroka

AnAlizA ESG spek w polsce

8

9

Raportowanie informacji niefinansowych: (R)ewolucjaP i o t r B i e r n a c k i P r e z e s F u n d a c j a s ta n d a r d w r a P o r t o wa n i a , W i c e p r e z e s z a r z d u s t o Wa r z y s z e n i e e m i t e n t W G i e d o W yc h

Dyrektywa 2014/95/UE o raportowaniu informacji

niefinansowych (tzw. Dyrektywa NFID - Non-Finan-

cial Information Directive) wprowadza rewolucyjn

zmian dla wielu spek notowanych na warszawskiej

giedzie. Jednoczenie cz spek, z rnych po-

wodw, nie dostrzee jej obowizywania. Wszyscy

emitenci powinni jednak by wiadomi, e NFID jest

kolejnym etapem w ewolucyjnym, ale niemoliwym do

zatrzymania wzrocie obowizkw informacyjnych.

Dotychczas rnego rodzaju raporty zawierajce in-

formacje niefinansowe przygotowywao w Polsce

rocznie kilkadziesit spek, do ktrych zaliczaa si

wikszo spek nalecych do indeksu WIG20.

Raporty przyjmoway rne formy i nazwy, np. raport

CSR, raport odpowiedzialnoci korporacyjnej. Jed-

noczenie najczciej wykorzystywanym standar-

dem, pozwalajcym na uzyskanie porwnywalnoci

raportw, stay si wytyczne GRI G4. Bardzo nielicz-

ne spki w ostatnim czasie zaczy przygotowywa

raporty zintegrowane, czyli czce w sobie tre

sprawozdania finansowego, sprawozdania zarzdu

z dziaalnoci oraz sprawozdania z informacji niefi-

nansowych. Obserwujc starsze i bardziej rozwini-

te rynki kapitaowe, moemy prognozowa, e take

w Polsce bdziemy mieli do czynienia z rozwojem

raportowania zintegrowanego; jest to na razie jednak

pie przyszoci.

Ustawodawca unijny postanowi w 2014 roku ujed-

nolici raportowanie informacji niefinansowych przez

pewn grup podmiotw. Mona uzna, e obo-

wizek ten jest wprowadzany stosunkowo agodnie,

gdy przyj form dyrektywy (a nie rozporzdzenia,

jak np. Market Abuse Regulation, okrelajce co-

dzienne obowizki informacyjne spek giedowych).

Dyrektywa pozostawia te krajom czonkowskim

swobod w okreleniu szeregu kwestii. Ta dowolno

dotyczy m.in. umiejscowienia owiadczenia na temat

informacji niefinansowych (czy bdzie ono odrbnym

dokumentem, czy te bdzie stanowio cz spra-

wozdania zarzdu z dziaalnoci) i obowizku jego

badania (kraje czonkowskie mog, ale nie musz

wprowadza takiego wymogu).

Ustawodawca unijny postanowi w 2014 roku ujednolici raportowanie informacji niefinansowych przez pewn grup podmiotw. Mona uzna, e obowizek ten jest wprowadzany stosunkowo agodnie, gdy przyj form dyrektywy (a nie rozporzdzenia, jak np. Market Abuse Regulation, okrelajce codzienne obowizki informacyjne spek giedowych). Dyrektywa pozostawia te krajom czonkowskim swobod w okreleniu szeregu kwestii.

W chwili wydania niniejszego Raportu nie znamy jesz-

cze ostatecznego ksztatu nowych zapisw w usta-

wie o rachunkowoci, ktre bd implementoway

NFID. Na obecnym etapie projektu wiemy jednak, e

zaproponowane przez polskiego regulatora zapisy

staraj si nie nakada na emitentw dodatkowych

obowizkw i obcie wykraczajcych poza to, co

minimalnie narzuca Unia. Czy takie zapisy utrzymane

zostan w ostatecznej wersji ustawy, powinnimy si

dowiedzie do 6 grudnia 2016 roku, czyli w terminie

przewidzianym na transpozycj dyrektywy.

AnAlizA ESG spek w polsce

10

NFID przewiduje obowizki sprawozdawcze, ktre

bd dotyczyy dwc