of 48 /48
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

Realizacija LDN

  • Author
    skumavc

  • View
    814

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Realizacija LDN

Page 1: Realizacija LDN

OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO

2010/2011

AVGUST 2011

Page 2: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011 (LDN) je potrdil učiteljski zbor šole dne 15. 9. 2011, obravnaval in sprejel ga je svet šole dne 29. 9. 2011.

Spremljanje uresničevanja LDN:

Učiteljski zbor je na svojih 13. rednih mesečnih sejah obravnaval opravljena dela in načrtovanje dejavnosti za naslednji mesec (zapisniki sej).

Učitelji so načrtovali realizacijo na rednih mesečnih sestankih strokovnih aktivov (zapisniki sestankov).

Učiteljski zbor je obravnaval realizacijo dvakrat letno na ocenjevalnih konferencah in pedagoških sestankih (zapisniki konferenc in sestankov).

Potrditev poročila o realizaciji LDN:

Na zaključni seji učiteljskega zbora, 1. 7. 2011, so vsi strokovni delavci in ravnatelj predstavili realizacijo in povzetke poročil ter svoje predloge za naslednje šolsko leto.

Pisna poročila so bila zbrana do 29. 6. 2011. Poročilo o realizaciji je učiteljski zbor potrdil na 3. seji učiteljskega zbora 16. 9. 2010. S poročilom se bodo seznanili člani sveta staršev na svoji 1. seji, ki bo 29. 9. 2011. Poročilo bo predstavljeno in predlagano v potrditev članom sveta šole na 1. seji sveta

v šolskem letu 2011/2012, ki bo 29. 9. 2011.

Programi, ki so se izvajali na OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice v šolskem letu 2010/2011

1. Prilagojeni devetletni osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju: 5 oddelkov

2. Posebni program vzgoje in izobraževanja za učence z zmerno in težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju v oddelkih vzgoje in izobraževanja (PPVIZ), ki obsega 5 stopenj: 3 oddelki.

3. Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja za učence s specifičnimi učnimi težavami ter otroke z razvojnimi težavami se izvaja na šestih večinskih osnovnih šolah ter v vrtcih Kranjska Gora in Jesenice v okviru specialno pedagoške mobilne službe.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

1

Page 3: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

1. PROSTORSKI, MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI

1. 1 Prostorski pogoji, urejanje, opremljanje in izboljšave

V šolski stavbi je 9 matičnih in 6 specializiranih učilnic ( tehnična, likovna, glasbena, gospodinjska, računalniška učilnica ter multisenzorna soba).

Zelenice v okolici šole ter fasado šole smo poskušali ohranjati vendar je oboje bilo tudi letos stalna tarča vandalizma.

Vgradili smo nova garažna vrata.

1. 2 Materialni pogoji

Delovanje šole je financirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ), ter treh občin, od kjer prihajajo naši učenci. Vsako leto poskušamo čim bolj in sistematično obogatiti knjižnico, specializirane učilnice, fond učil in učnih pripomočkov ter športne rekvizite, zato smo s prispevkom občine Jesenice in subvencijo MŠŠ kupili en stacionarni računalnik, dva prenosna računalnika, video projektor ter dve multisenzorni interaktivni tabli. Na OŠ Poldeta Stražišarja smo v skladu z možnostjo opremljanja šole z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) v šolskem letu 2010/2011 nadaljevali z vzpostavitvijo intranetnega sistema za skupinsko delo. Vzpostavili smo sistem za skupinsko delo v okviru Google Apps. Trudili smo se za smotrno in sistematično porabo sredstev za nabavo novih knjig za otroško in strokovno knjižnico, učil, didaktičnih iger, video filmov, DVD in CD-jev za potrebe pouka ter pripomočkov za gospodinjsko učilnico in pripomočkov za športno vzgojo. Nabavili smo nove stroje v tehnični učilnici in nove tehnične pripomočke za delo v tehnični učilnici. V glasbeni učilnici smo posodobili nabor glasbenih instrumentov ter pripomočkov za glasbeno vzgojo. V računalniški učilnici smo kupili multipoint strežnik, ki bo nadomestil delo z šestimi računalniki.Precej denarja smo tudi letos porabili za material za pouk gospodinjstva in tehničnega pouka, ki v povprečju na naši šoli predstavljata kar četrtino vseh ur pouka.

Dodatna sredstva:

Za izvajanje dodatnih programov (počitniške dejavnosti za učence, šolo v naravi, šolo za življenje in letovanja) smo pridobili sredstva občin, MŠŠ, ministrstva za obrambo, društva Sožitje, ipd).

MŠŠ in občine so subvencionirale sredstva za prevoze in prehrano učencev ter šolo v naravi, ekskurzije, plavalni tečaj, učbeniški sklad, ipd.

Tudi v preteklem letu smo sredstva pridobili preko javnega razpisa občine Jesenice za izobraževalne, kulturne, športne,preventivne projekte ter tradicionalne prireditve, ki smo ga uporabili za organiziranje prostočasnih aktivnosti (športne, glasbene in dramske aktivnosti) ter preventivni program – predavanja za starše in učence ter počitniške dejavnosti učencev.

Za organizacijo novoletne prireditve šole v gledališču Toneta Čufarja Jesenice smo preko javnega razpisa pridobili dodatna sredstva občine Jesenice.

Sredstva iz najemnine, ki jih šola pridobiva z oddajanjem telovadnice v najem (ceno določena preko cenitve objekta) šola porabi za stroške ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja telovadnice in nabavo pripomočkov za športno vzgojo.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

2

Page 4: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Pridobili smo donatorska sredstva za projekt Mirno morje 2010. Pridobili smo donatorska sredstva za mednarodni festival Igraj se z mano, ki se je

odvijal v mesecu maju. Sredstva iz najemnine, ki jih šola pridobiva z oddajanjem kletnih prostorov

Varstveno delovnemu centru ŠKRAT smo namenili za nabavo novega orodja in strojev v tehnični učilnici, posodobili smo pripomočke za čiščenje šole, nabavili nove termo posode za kuhinjo, kupili dodaten koš za smeti ob šolskem igrišču ter kupili nekaj tekaških smuči in palic. Del sredstev pa smo namenili tudi za dodatno izobraževanje delavcev.

Prodaja izdelkov: sredstva, ki jih pridobimo s prodajo izdelkov učencev so bila v letošnjem šolskem letu namenjena nabavi materiala za pouk.

Sponzorsko – donacijska akcija »Aleševa soba 2010« za ureditev sobe učencu naše šole.

Akcija »zbiranje starega papirja«: sredstva, ki smo jih pridobili preko celoletne akcije zbiranja starega papirja smo porabili za nagrade učencem, sofinanciranje zaključne ekskurzije za učence.

Prispevki staršev: tudi v preteklem letu so starši prispevali denar za fotokopije (0,03€), saj šola nima sredstev za pokrivanje teh stroškov – večji del pouka na naši šoli pa sloni prav na pripravi učnih in delovnih lističev, saj za prilagojeni program obstaja le malo učbenikov. Sredstva so prispevali tudi za stroške avtobusov, razne vstopnine in delno za material za pouk.

Donacije in sponzorstva: Različna podjetja, ustanove, društva in posamezniki jih namenijo prostovoljno ali pa zanje zaprosimo. Glej prilogo!

Comenius projekt in ESS projekt: preko Comenius in ESS projekta pridobivamo namenska sredstva za tekoče dejavnosti.

Brezplačni programi in material: udeležili smo se ali pa na šoli sprejeli različna brezplačna predavanja in akcije, brezplačna izobraževanja za učitelje ter prosili različna podjetja za material za pouk (les, papir, ipd).

Preko javnega razpisa MŠŠ smo pridobili sredstva za organizacijo državnega tekmovanja Računanje je igra 2011.

Občina Jesenice nam je odobrila dodatna sredstva za dodatni program, ki je bil namenjen deležni zaposlitvi hišnika ter kuharja na šoli.

1.3 Kadrovska struktura na šoli

Vsa delovna mesta v šoli so bila sistemizirana na osnovi standardov in normativov MŠŠ.

V preteklem letu je bilo na šoli zaposlenih 26 učiteljev ter 2 varuhinji ter 1 spremljevalka za gibalno ovirane osebe (20 učiteljev na matični šoli, 1 učitelj je del obveznosti opravil na srednji ekonomski šoli Radovljica, 9 učiteljic je vso delovno obveznost opravilo na rednih osnovnih šolah (OŠ Tone Čufar Jesenice, OŠ Prežihov Voranc Jesenice, OŠ 16. decembra v Mojstrani, OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, OŠ Žirovnici in OŠ Koroška Bela). Od učiteljev jih je 19 imelo ustrezno izobrazbo, ostali pa so učitelji, delovni terapevti, vzgojitelji in drugi poklici neustrezne študijske smeri. Vsi ti so bili zaposleni za določen čas. Večina učiteljev, obe varuhinji ter spremljevalka gibalno ovirane osebe so bili zaposleni za polni delovni čas, razen ene, ki je polovično zaposlitev dopolnjevala na redni OŠ ter ene, ki je zaposlena za polovični delovni čas.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

3

Page 5: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Dve učiteljici z ustrezno izobrazbo sta na porodniškem dopustu. Ustrezno z normativi smo imeli na šoli zaposlene: ravnatelja, 0,60 administratorke,

0,60 računovodkinje, 0,8 socialne delavke, 0,40 knjižničarke, 0,25 računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti , 0,7 kuharice, dve čistilki in hišnika.

Delavci iz programa javnih del:

Za pomoč pri učenju učencem v šoli in v podaljšanem bivanju smo imeli zaposlena 2 delavca na javnih delih. Enega s četrto stopnjo izobrazbe, drugega pa s peto stopnjo izobrazbe.

1.4 SAMOEVALVACIJSKO POROČILO

Samoevalvacijsko poročilo bo priloga realizaciji letnega delovnega načrta za 2010/2011.

2. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO

2. 1 UČENCI IN PROGRAM

V šolskem letu 2010/2011 je bilo na šoli 8 oddelkov in 4 oddelki podaljšanega bivanja, skupaj 45 učencev. Realizacija obveznega programa v šolskem letu 2010/2011 je bila 99,94% razširjenega programa pa 100%.

2.1.1 Osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom:

Vključenih je bilo 28 učencev in sicer v 5. oddelkih od 1. do 9. razreda. Pouk je v treh oddelkih (1./2., 4./5., 7./8.) potekal v združenih – kombiniranih oddelkih. V dveh oddelkih 6. in 9. razredu pa je pouk potekal samostojno.Pouk je v prvi in drugi triadi večinoma potekal kot razredni pouk, predmetni učitelji so poučevali le likovno vzgojo, gospodinjstvo, tehnično vzgojo, računalništvo, socialno učenje ter športno vzgojo na višji stopnji pa je pouk potekal v celoti predmetno.

2.1.2 Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVIZ):

V petih oddelkih od 1. do 5. stopnje je bilo vključenih 17 učencev.1. stopnja ………. 2 učenca (kombiniran oddelek)2. stopnja ………. 3 učenci (kombiniran oddelek)3. stopnja ………. 2 učenca (kombiniran oddelek) 4. stopnja ………. 4 učenci (kombiniran oddelek)5. stopnja …………6 učencev

skupaj …………... 17 učencev

V oddelkih je delalo 7 strokovnih delavk in delavcev od tega 5 strokovnih delavk ter 2 varuhinji, nekaj ur je bilo zasedenih predmetno: delovna vzgoja, likovni pouk, glasbena vzgoja ter športna vzgoja.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

4

Page 6: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.1.3 Oddelki podaljšanega bivanja (OPB)

V dveh oddelkih je bilo vključenih 19 učencev: OPB 1 in OPB 2: 12.20 - 16.30Učenci prihajajo iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.Vsi učenci so imeli zagotovljen brezplačen prevoz v šolo z lokalnimi ali medkrajevnimi avtobusi, oziroma s šolskim kombijem ter kombijem podjetja Integral ter zasebnika iz Kranjske Gore.

2.1.4 Oddelki podaljšanega bivanja (OPB PPVIZ)

V dveh oddelkih je bilo vključenih 20 učencev: OPB PPVIZ-ŠOLA 1: 12.20 – 15.40OPB PPVIZ 2: 13.30 - 16.00Učenci prihajajo iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.Vsi učenci so imeli zagotovljen brezplačen prevoz v šolo z lokalnimi ali medkrajevnimi avtobusi, oziroma s šolskim kombijem ter kombijem podjetja Integral ter zasebnika iz Kranjske Gore.

2.1.5 Število učencev po občinah (šolsko leto 2010/2011)

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

razred vrsta oddelkov št. učencevčisti kombinirani dečki deklice skupaj

1./2. 1 1 3 44./5. 1 4 2 6

6. 1 1 4 57.,8. 1 4 4 8

9. 1 2 3 5skupaj 2 3 12 16 28

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

stopnja št. oddelkov učencideklice dečki vsi

1./2. stopnja 1 1 4 53., 4. stopnja 1 2 4 6

5. stopnja 1 3 3 6skupaj 3 6 11 17

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

5

Page 7: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.2 UČNI USPEH UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2010/2011

odd. razred št. uč. M Ž napreduje % ne

napreduje % odl pd db zd nzd

1.1. 2 0 2 2 100 0 0 opisno ocenjevanje2. 2 1 1 2 100 0 0 opisno ocenjevanje

2.4. 4 2 2 4 100 0 0 opisno ocenjevanje5. 2 2 0 0 0 2 100 opisno ocenjevanje

3. 6. 5 1 4 5 100 0 0 opisno ocenjevanje

4.7. 4 3 1 4 100 0 0 *splošni učni uspeh8. 4 1 3 4 100 0 0 *splošni učni uspeh

5. 9. 5 2 3 5 100 0 0 *splošni učni uspehskupaj 28 12 16 26 93 2 7

*Splošni učni uspeh je bil v šolskem letu 2008/2009 z zakonom ukinjen

Dva učenca bosta v šolskem letu 2010/2011 ponavljala peti razred.

V skladu s šol. koledarjem je bilo izvedenih 191 dni pouka (38,2 tednov) v vseh razredih razen v 9. razredu kjer je bilo izvedenih 183 dni pouka (36,6 tednov). En šolski dan smo namenili sistematičnemu zdravstvenemu in zobozdravstvenemu pregledu.Nadaljevanje šolanja v nižjih poklicnih šolah različnih usmeritev (dvo letni in dvo in poletni programi): v letošnjem šolskem letu se je pet učencev vpisalo na nižje poklicno izobraževanje.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

6

Page 8: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.3 MOBILNO SPECIALNO PEDAGOŠKO DELO Defektologinje in specialne pedagoginje, zaposlene na naši šoli so opravljale mobilno delo na rednih OŠ in v VVO v okviru svoje učne in delovne obveznosti (v celoti ali delno). Nudile so dodatno strokovno pomoč učencem v obsegu števila ur, ki so jim bile dodeljene z odločbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Na šolah so izvajale tudi svetovalno-podporno delo z učitelji, starši in sošolci učencev s posebnimi potrebami.

šola defektologinja/ specialna pedagoginja

Število učencev

učna pomoč

(0,5 ure/ odd.)

individualna strok. pomoč

po odločbi

1. OŠ T. Čufarja Jesenice Milojka BernikSonja Novšak

49

1 10 ur21 ur

2. OŠ P. Voranca JeseniceMartina Vrabec

Alenka StareAndreja Kogovšek

698

2,5 17 ur25 ur18 ur

3. OŠ Koroška Bela Jesenice Mateja MlačnikAndreja Kogovšek

5 1

5 ur 3 ure

4. OŠ 16. December Mojstrana Mateja Mlačnik 9

2,5 20 ur

5. OŠ J. Vandota Kranjska Gora Danica Uran Uršej 11 27 ur

6. OŠ Žirovnica Gregor SkumavcJerneja Koselj

11 11

20 ur27 ur

7. VVZ Jesenice Martina VrabecSonja Novšak

23

66

Skupaj90 6 ur 193 ur

Vrtec 12 ur

Skupaj ur 211 ur

*Darija Zupan je odšla na porodniški dopust. Nadomestila jo je Katarina Bošnjak.

2.4 LOGOPEDSKO DELO NA ŠOLI

Na šoli nimamo zaposlenega logopeda, zato smo učencem organizirali pomoč v obliki programa za razvoj govora in jezika, ki smo ga v šolskem letu 2007/2008 prvič začeli izvajati. Program temelji na sodelovanju z zunanjim mentorjem ( logopedom) ter izvajalci ( zaposleni na OŠ Poldeta Stražišarja). Mentorstvo programa je prevzela dr. Marinka Grobler vodilna strokovnjakinja na področju logopedije zaposlena na svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani.V začetku izvajanja programa smo povabili ga. dr. Marinko Grobler na šolo, kjer smo evalvirali delo z vsemi sedmimi učenci, katerim smo nudili dodatne vaje govora in jezika. V okviru evalvacije dela je dr. Groblerjeva podala izvajalcem natančna navodila za izvajanje korekcij pri posameznem učencu. Evalvacije dela se z ga. dr. Marinko Grobler izvajajo vsake tri mesece.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

7

Page 9: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Vaje govora in jezika so potekale od novembra do junija po 0,5 ure na teden za posameznega otroka. Vaje govora in jezika smo nudili 7 učencem. Tako smo izvedli 138 ur vaj govora in jezika.

V PPVIZ 1 smo v sodelovanju z logopedinjo nadaljevali z delom preko sistema PECS ( Picture Exchange Comunication System) ter metodo ABA, ki ju uporabljamo pri delu z učencu z spektroavtistično motnjo.

2.5 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Ure so se izvajale v vseh razredih po predmetniku.

2.6 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ

S strani šolske svetovalne službe in ob pomoči delavke javnih del je bila nudena individualna pomoč pri utrjevanju tehnike branja in pisanja 7 učencem razredne stopnje, 5 učencem predmetne stopnje in 1 učencu posebnega programa. Skupaj je bilo izvedenih 121 ur učne pomoči, ki je bila namenjena predvsem vajam branja in deloma izboljšanju komunikacije. Za dodatno delo z učenci PP VIZ v manjših skupinah je bilo izvedenih več kot 30 ur. Učno pomoč so predlagali razredniki. Delo z učenci je potekalo po dogovorjenem urniku, praviloma najmanj enkrat tedensko, za učence 5. razreda pa vsak dan a krajši čas za posameznika.

Za izvajanje vseh teh pomoči smo pridobili soglasja staršev.

2.7 INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI (IP)

Ob koncu meseca septembra 2010 je vsak razrednik in predmetni učitelj izdelal individualizirani načrt dela za vsakega učenca posebej – glede na njegove sposobnosti in napredek. V teh načrtih se je opredelilo posebne oblike dela, časovne prilagoditve, prilagoditve preverjanja, posebne pripomočke in ostalo pomoč. Načrti so se predstavili in uskladili na sestanku s starši na začetku oktobra 2010. Evalvacija individualiziranih načrtov je potekala ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja v mesecu januarju 2011 ter ob koncu šolskega leta, na začetku junija 2011. Obakrat so učitelji skupaj s starši pregledali uspešnost zastavljenih ciljev v individualnih načrtih. Vsebina se je vse leto evalvirala na ocenjevalnih konferencah in pedagoških sestankih PPVIZ.Po potrebi je sodelovala tudi strokovna skupina - ravnatelj, svetovalna delavka in zunanji sodelavci.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

8

Page 10: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.8 INTERESNE DEJAVNOSTI (ID)

Naši učenci so bili vključeni v 19 interesnih dejavnosti, pevski zbor in Orffove orkestre:

1. Vesela šola2. Novinarski in foto krožek3. Prometni krožek4. Angleške urice ( višja stopnja)5. Družboslovni krožek6. Planinsko - pohodniški krožek -PPVIZ7. Plavanje – PPVIZ8. Zgodovinski kviz9. Gibalno-sprostitveni krožek10. Modni krožek 11. Samozagovorništvo – trening asertivnosti12. Športni krožek – PPVIZ – šola za življenje

13. Plavanje – višja stopnja14. Specialna olimpijada in MATP15. Prostovoljstvo16. Plesni krožek PPVIZ17. Mladi gasilec18. Mirno morje19. Otroški parlament20. Pevski zbor nižje stopnje21. Orffov orkester nižje stopnje22. Orffov orkester – višja stopnja23. Klavir, kljunasta flavta – višja stopnja

V interesne dejavnosti je bilo skupaj vključenih 215 učencev, kar je 467% vključenost učencev v ID. Organizacija ID poteka na način, da lahko učenci obiskujejo več interesnih dejavnosti v šolskem letu.

Orffove orkestre in zborčke so vodili zunanji sodelavci, vse ostale ID pa učitelji naše šole. Za učence višje stopnje smo organizirali 1 uro tedensko angleške urice, kjer so spoznavali program, ki ustreza pouku angleškega jezika v 1. letniku dvoletnega programa nižjega poklicnega izobraževanja.ID plavanje se je izvajala v olimpijskem bazenu v Radovljici.

2.9 IZBIRNI PREDMET

V 7., 8. In 9. Razredu so se kot izbirni predmeti izvajali ples, šport za zdravje in likovno snovanje ki so ga učenci in starši izbrali v anketi. MŠŠ nam je odobrilo izvajanje izbirnega predmeta v treh skupinah.V četrti in peti skupini posebnega programa vzgoje in izobraževanja so izvajali dva izbirna predmeta, računalništvo ter angleščino.

2.10 DNEVI DEJAVNOSTI IN ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Dnevi dejavnosti (športne, naravoslovne, kulturne in tehniške, oziroma delovne v PPVIZ so učitelji izvedli po programu in o njih sproti poročali. Podrobno poročilo o izvedbi dnevov dejavnosti je v prilogi.

zaključne ekskurzije: Gardaland - 9. Razred, Kamnik – 6.-8. Razred, Bled - PPVIZ in razredna stopnja.

2.11 POUK V RAČUNALNIŠKI UČILNICI

Pouk v računalniški učilnici se je izvajal v skladu z predmetnikom.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

9

Page 11: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.12 BRALNA ZNAČKA

Finžgarjeva bralna značka: 7 učencev nižje stopnje ter 3 učencev višjih razredov Knjižni molj (natečaj Oxford centra v Ljubljani): 13 učencev višje stopnje Bralna značka PPVIZ: 13 učencev PPVIZ

Finžgarjeve bralne značke in bralne značke PPVIZ ter knjižne nagrade so učencem na prireditvi za vse učence šole v kulturnem tednu v aprilu 2011 podelili razredniki. Odbor za Kulturni teden je v okviru podelitve bralnih značk pripravil igrico z učenci naše šole »Kdo je sešil Vidku srajčko«. Vsi nagrajeni učenci so dobili knjižno nagrado. Ena učenka je prejela zlato priznanje (vseh osem let je sodelovala pri FBZ)

2.13 ŠOLA V NARAVI IN TABORI

šola v naravi s plavalnim tečajem v Novigradu za učence posebnega programa v avgustu 2011.

Enotedenska šola v naravi (13.6. – 17.6.2011) v Pinea pri Novigradu za učence 4. in 5. razreda

Enotedenska šola v naravi – naravoslovni tabor (11.10.-15.10.2010) CŠOD Radenci za učence 7. in 8. razreda

enotedenska zimska šola za življenje na Pokljuki s tečajem teka na smučeh za učence 6.,7.,8. in 9. razreda od 14.2.2011 do 18.2.2011.

enotedenska zimska šola za življenje na Pokljuki s tečajem teka na smučeh za učence PPVIZ od 14.2.2011 do 18.2.2011..

Mirno morje – jadranje (18.9. – 25.9.2010) Zadar – Šibenik za učence PPVIZ in 9.r.

2.14 TEČAJI

Tečaj plavanja

Za učence 4. in 5. razreda smo izvedli 20 ur plavalni tečaj v olimpijskem bazenu v Radovljici.

za učence 7.-9 razreda in PPVIZ smo izvedli tečaj plavanja v obsegu 20 ur od novembra do junija v olimpijskem bazenu v Radovljici.

Tečaj drsanja

Izvajali smo ga v času sezone drsanja v športnem parku Podmežakla z učenci 4. In 5. Razreda. Tečaj drsanja smo za učence od 4. – 5. Razreda izvedli v okviru 5 ur, za učence PPVIZ pa v obsegu5 ur.

Tečaj teka na smučeh

Tečaj teka na smučeh v obsegu 20 ur smo organizirali v mesecu februarju 2011 v okviru Šole za življenje na Pokljuki za 24 učencev.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

10

Page 12: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.15 DELOVNA PRAKSA ZA UČENCE 9. RAZREDOV

Zaradi pomanjkanja možnosti izvajanja delovne prakse v podjetjih smo praktično delo v preteklem letu organizirali v tehnični delavnici – izdelovanje manjših lesenih predmetov – didaktičnih igric. Organizirali smo jim več ogledov nižjih poklicnih šol s poudarkom na prikazu praktičnega dela.

2.16 POKLICNO USMERJANJE

V šolskem letu 2010/11 je 9. razred obiskovalo 5 učencev. Vsi so šolanje na OŠ uspešno zaključili in bodo nadaljevali šolanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja. Tri učenke bodo obiskovale program živilstva v BIC Naklo, en učenec bo obiskoval Gradbeno šolo v Ljubljani in bodo stanovali v dijaškem domu Janeza Levca, en učenec bo obiskoval program pomočnika v tehnoloških procesih v zavodu CIRIUS Kamnik kjer bo tudi stanoval.

V pripravi na izbiro nadaljnje poti izobraževanja so bile izvedene naslednje aktivnosti:

učencem 9. razreda sta bili posvečeni 2 uri, kjer jim je bilko predstavljeno nižje poklicno izobraževanje . Učenci so tudi lahko izpostavili vsa vprašanja glede nadaljevanja šolanja, glede možnosti štipendiranja, namestitvi v dijaški dom it… Napisali so tudi svoje želje glede poklicne poti,

za učence 9. razreda je bila izvedena Anketa o poklicni nameri, kjer so učenci izrazili svoje želje glede nadaljnjega izobraževanja,

z učenci smo obiskali CIPS na Uradu za delo Jesenice, kjer so učenci preko računalniškega programa ugotavljali kateri poklic naj si izberejo. Dobili so tudi informacije o šolah, programih itd…,

Za učence 9. in 8. razredov je bil na OŠ Toneta Čufarja organiziran Sejem poklicev, kjer so si lahko učenci in starši pridobili informacije o programih na posameznih šolah Gorenjske. Tja sva učence pospremili razredničarka in svetovalna delavka,

učenci 9. razreda so si ogledali: o Srednjo šolo Jesenice s poudarkom na prikazu praktičnega dela v programu

Pomočnik v tehnoloških procesiho Bic Ljubljanao Dijaški dok DOM pri CUD Janeza Levca v LJ,

svetovalna delavka se je udeležila posveta, ki ga organizira MŠŠ, kjer so bili predstavljene nove informacije v zvezi z vpisom v srednje izobraževanje, sodelovala na predstavitvi šol na OŠ Toneta Čufarja in spremljala učence na oglede posameznih šolskih centrov in dijaškega doma v LJ,

za starše 8. in 9. razreda je bilo organizirano srečanje, kjer so dobili vse informacije v zvezi z vpisom.

med letom smo si z učenci ogledali CD posameznih šol, brošure, plakate in ostali informacijski material,

nudena je bila pomoč pri informativnem dnevu, skupaj smo izpolnjevali prijavnice za vpis, preko LOPOLIS-a so bile posredovane ocene za potrebe vpisa,

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

11

Page 13: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

tudi za učence 8. razreda je bila ura posvečena splošnem informiranju o možnostih nadaljnjega izobraževanja. Osmošolci in njihovi starši so bili povabljeni na vse predstavitve srednjih šol in poklicev ter na roditeljski sestanek v mesecu februarju.

2.17 POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

Med jesenskimi in majskimi počitnicami smo letos organizirali dvodnevno, med zimskimi počitnicami pa enodnevno varstvo z ustvarjalnimi dejavnostmi, ki sta jih vodili učiteljica in ena javna delavka. Interes za varstvo v šoli je majhen, učence smo spodbudili za vključitev v počitniške programe Mladinskega centra Jesenice in Zavoda za šport.V organizaciji ZPM Jesenice (v Pinei pri Novigradu) je Julija in Avgusta letovalo 22 učencev šole in učencev posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Svetovalna služba šole je v sodelovanju z ZDPM Jesenice, CSD in Občino Jesenice ter preko različnih akcij in donacij, omogočila 15 učencem brezplačno letovanje, trije učenci pa so prispevali le del stroškov. Sredstva so prispevali Jesenice tečejo, Anže Kopitar, Kozli, Rotary klub, RK Slovenije, akcija Pomežik Sončku ter občinama Kranjska Gora in Žirovnica.

Seminarji in letovanja (Zveza Sožitje)

Učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja smo usmerjali v letovanja in brezplačne večdnevne doživljajske tabore in seminarje.

2.18 JUTRANJE VARSTVO

Glede na normativ ministrstva, nismo imeli organiziranega jutranjega varstva.

2.19 VARSTVO VOZAČEV

Ni bilo organizirano, saj ga zaradi ugodne ure prevozov učenci zjutraj niso potrebovali, po pouku pa so bili učenci vozači vsi vključeni v OPB.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

12

Page 14: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.20 SODELOVANJE IN USPEHI UČENCEV NA TEKMOVANJIH, NATEČAJIH IN GLASBENIH REVIJAH

DRŽAVNA TEKMOVANJA

državno tekmovanje iz ZNANJA RAČUNALNIŠTVA v Škofji Loki (eno 1. mesto (Powerpoint) – državni prvak in eno 4. mesto (oblikovanje besedila)

državno tekmovanje iz ZNANJA RAČUNALNIŠTVA za posebni program vzgoje in izobraževanja v Škofji loki ( eno 1. mesto - državni prvak– program Word in eno 2. Mesto – zlaganje sestavljanke na spletu )

državno tekmovanje MLADI TEHNIK v Ljubljani (eno srebrno priznanje) državni natečaj Knjižni molj Oxford centra v Ljubljani (osvojilo 13 učenci) Državno tekmovanje v znanju iz Vesele šole (srebrno priznanje) državno tekmovanje v badmintonu (skupno drugo mesto in eno 2. mesto) državno tekmovanje v atletiki (eno 8. mesto) Šolsko tekmovanje v znanju iz Vesele šole ( bronasto priznanje) regijsko tekmovanje MLADI TEHNIK v Kamniku in Domžalah ( eno zlato priznanje, eno

bronasto priznanje in tri 4. mesta) regijsko tekmovanje v košarki v Kranju (3. mesto) področno tekmovanje v košarki za OŠ s prilagojenim programom v Kranju (3. mesto) področno tekmovanje v malem nogometu v Škofji loki (4. mesto) področno tekmovanje v badmintonu - dekleta (eno 2. in eno 4. mesto) področno tekmovanje v badmintonu, dečki ( eno 2. mesto) področno prvenstvo v namiznem tenisu ( dekleta 1. mesto, fantje 3. mesto) področno prvenstvo v atletiki ( dve drugi, eno tretje mesto, skupno 4. mesto) šolsko tekmovanje za Finžgarjevo bralno značko (osvojilo 10 učencev) občinski kviz Zgodovina mesta Jesenice (skupinsko 4. mesto in nagradni izlet) državno prvenstvo v namiznem tenisu ( eno 2. mesto in eno 4. mesto) 18. regijske igre Specialne olimpijade v Kamniku za gorenjsko (5 zlatih medalj, 5

srebrnih ter 2 bronasti medalji) 14. Državne zimske igre SO na Rogli ( dve zlati medalji, ena srebrna medalja) Plavalni turnir SO v Ljubljani (ena zlata medalja, ena srebra ter ena bronasta medalja) 8. Regijske igre MATP v CUDV Radovljica ( ena udeleženka) Nogometni turnir Specialne olimpijade na Ptuju( uvrstitev v finale turnirja) Finale turnirja Specialne olimpijade v Domžalah ( drugo mesto) državni likovni natečaj "Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah"« (1 od petih

enakovrednih nagrad) regijski likovni in literarni natečaj »Ob tednu gozdov« (nagrada) medobčinska likovna delavnica poslikave panjskih končnic v Radovljici (2 diplomi za

sodelovanje) občinsko »Tekmovanje za čiste zobe« za osnovne šole – sodelovanje (učenci dveh

oddelkov so se udeležili nagradne prireditve na Javorniku)

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

13

Page 15: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2. 21 SAMOSTOJNI NASTOPI

nastop na zaključni prireditvi ob tednu vseživljenjskega učenja v gledališču Toneta Čufarja Jesenice (marec 2011)

nastop na božično novoletni prireditvi »Zvrhan koš daril« v gledališču Toneta Čufarja (december 2010)

nastop vokalne skupine Mavrica na mednarodnem zdravstveno raziskovalnem kongresu Visoke šole za zdravstveno nego v Ljubljani ( Hotel City)

nastop učencev šole na mednarodnem festivalu Igraj se z mano na Jesenicah (maj 2011).

2.22 SAMOSTOJNE RAZSTAVE, SODELOVANJE NA FESTIVALIH

razstava »Štirje letni časi« v razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku

Sodelovanje na festivalu »Igraj se z mano« na Jesenicah, ustvarjalne delavnice razstava likovno – tehničnih izdelkov, plakatov ter didaktičnih pripomočkov v

gledališču Toneta Čufarja Jesenice (december 2010)

2.23 NOVOLETNA PRIREDITEV »ZVRHAN KOŠ DARIL«

15. Decembra 2010 v gledališču Toneta Čufarja Jesenice smo organizirali novoletno prireditev z naslovom Zvrhan koš daril. Na prireditvi so sodelovali učenci naše šole. V okviru prireditve smo želeli predstaviti talente oseb s posebnimi potrebami. Kot posebne glasbene goste smo povabili kvartet Šimbera. Zaključno točko so pripravili vsi zaposleni na šoli in zapeli pesem » Dan Ljubezni«. Osrednji govorci na prireditvi so bili župan Jesenic g. Tomaž Tom Mencinger, župan Kranjske Gore g. Jure Žerjav ter ravnatelj šole Alen Kofol. Prireditev je obiskalo ccr. 300 obiskovalcev. Poleg prireditve smo imeli v avli gledališča postavljeno prodajno razstavo izdelkov učencev naše šole. V okviru prireditve smo pripravili tudi video projekcijo fotografij učencev.

2.24 ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA RAČUNANJE JE IGRA 2011

Naša šola je 9. aprila 2011 trinajstič organizirala državno tekmovanje iz znanja matematike »Računanje je igra« za učence osnovnih šol s prilagojenim programom. Sodelovali so učenci 4., 5.,6.,7. in 8. razreda. Na šolskem tekmovanju, 4. Marca 2011 je sodelovalo 570 učencev iz 42 osnovnih šol s prilagojenim programom. Na državnem tekmovanju pa 132 učencev iz 32 osnovnih šol s prilagojenim programom. Sodelovali so štirje naši učenci. Učenci so za prva tri mesta prejeli tudi praktične nagrade.Kulturni program je oblikovala pevka Nina Pušlar.

2.25 ŠOLSKO GLASILO

Učenci so skupaj z mentoricami izdali eno številko šolskega glasila Stezice, ki je nastajala v obliki internetnega glasila. Izdano je bilo tudi šolsko glasilo Podaljšančki, ki se oblikovalo izključno kot spletno glasilo na internetu. Glasilo so sooblikovali učenci skozi celotno šolsko leto.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

14

Page 16: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.26 ŠOLSKA PUBLIKACIJA

V začetku meseca septembra 2010 je bila izdana publikacija naše šole za leto 2010/2011, ki so jo prejeli vsi starši na 1. roditeljskem sestanku v Septembru. Publikacija je objavljena tudi na šolskih spletnih straneh.

2.27 UČBENIŠKI SKLAD

Šola ima izoblikovan učbeniški sklad, ki ga vodi knjižničarka. V letošnjem šolskem letu smo povečali šolski sklad z 17 učbeniki namenjeni učencem, ki obiskujejo program z znižanim izobrazbenim standardom.V učbeniškem skladu imamo sedaj na razpolago 207 enot (47 naslovov).

2.28 AKCIJE, DELAVNICE IN DRUŽBENO POTREBNO DELO

akcija »Varna pot v šolo« za vse učence akcija »pametno glavo varuje čelada« akcija » Bodi Pre-viden« celoletna preventivna akcija želiranja zob za vse učence akcija TNP »Zbiranje kostanja za divjad« teden otroka: obisk skupine zdravnikov Rdeči noski akcija zavarovalnice Triglav »Zvest Planici« (2 učenca na ogledu smučarskih skokov v

Planici) eko-akcija: Dan za spremembe: čistilna akcija v okolici šole, akcija zbiranja starega

papirja in plastičnih zamaškov, pomen pitne vode za življenje, vgradnja novih košev za smeti v okolici šole in vrtnarjenje

obisk varovancev doma dr. F. Bergla delavnice v sodelovanju z Mladinskim centrom Jesenice celoletno sodelovanje z knjižnico Jesenice »Beremo z Brihto« Akcija v okviru požarne varnosti – ogled prireditve na Stari Savi šolski projekti: kreativne delavnice ob novem letu, kulturnem prazniku, pustu in Veliki

noči ustvarjalne delavnice ob mesecu narcis akcija Karitasa »podarimo zvezek«

2.29 OTROŠKI PARLAMENT

Sestal se je štirikrat v mesecu oktobru 2010, decembru 2010, februarja 2011 in marcu 2011. Prvi letni otroški parlament je sklical ravnatelj. Učenci so pripravili šolski parlament na temo: »Vpliv družbe in medijev na oblikovanje mladostnika. Učenci so sodelovali na šolskem otroškem parlamentu, štirje učenci so se udeležili medšolskega medobčinskega otroškega parlamenta na OŠ Prežihovega Voranca Jesenice Mentorica: Zora Kos

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

15

Page 17: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.30 VKLJUČEVANJE UČENCEV IZVEN ŠOLE

Naši učenci so se vključevali v različna društva (Gasilsko društvo) v kraju svojega bivanja, v klube (Partizan Jesenice - judo sekcija, Judo klub Jesenice) in izven šolske aktivnosti raznih zavodov (Mladinski center Jesenice, društvo Žarek, društvo Sonček, Zavod za šport Jesenice, Knjižnica Jesenice. OŠ 16. December Mojstrana).

2.31 PROJEKTI

1. Projekti v okviru občine Jesenice (prijava na javni razpis)

kulturni projekti: Predstavitev ustvarjalnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Šole Poldeta Stražišarja Jesenice ( novoletna prireditev)

v sodelovanju z društvom Sožitje: program govor in jezik

2. Projekt v sodelovanju s podjetjema Jeko-in in FIF (okoljevarstveno svetovanje)

ločeno zbiranje odpadkov in ciklično osveščanje (aktivno ločeno zbiranje, vključevanje v pouk, knjige, plakati …)

zbiranje starega papirja, zamaškov, kartuš in divjega kostanja sodelovanje v čistilni akciji »Dan za spremembe«

3. Mednarodni projekt COMENIUS – šolska partnerstva

V letošnjem šolskem letu smo v okviru projektov Comenius izvajali in zaključili mednarodni projekt "Aquamenius". V okviru projekta se je izvedlo več dejavnosti. V oktobru 2010 smo izvedli enotedenski študijski obisk v Belgijo - Beringen, obiska se je udeležilo šest udeležencev. V mesecu maju smo se udeležili enotedenskega študijskega obiska v Avstriji – Amstetten, obiska se je udeležilo šest udeležencev. V okviru študijskih srečanj smo spoznali sisteme izobraževanja oseb s posebnimi potrebami posameznih držav ter se seznanili z različnimi dejavnostmi, ki jih posamezne šole gojijo. Vsebinski del projekta se je v letošnjem letu odvijal na več nivojih ( prijateljski razredi, vodne predstavitve, merjenje količine padavin, vodni slovar, posodabljanje mrežnega spletnega mesta).

4. Vzgojni načrt šole

Vzgojni načrt šole je nastal v sodelovanju z razvojnim timom šole, ravnateljem in svetovalno službo. V okviru vzgojnega načrta je bilo realiziranih več delovnih sestankov, kjer smo usklajevali vsebino vzgojnega načrta. V okviru vzgojnega načrta smo že oblikovali šolska pravila ter hišni red, ki je potekalo pod okriljem projekta »Ustrezna komunikacija med učiteljem in učencem«. Poudarek v šolskem letu 2010-2011 je bil na kulturnem prehranjevanju. Med šolskim letom je prišlo do predlogov dopolnil šolskih pravil glede neopravičenih izostankov od pouka. Vzgojni načrt je bil sprejet na svetu šole dne 30.9.2010.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

16

Page 18: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

5. Evropski strukturni skladi

V okviru konzorcija OŠPP Gorenjske smo se priključili konzorciju SOUSA s projektom »Uvajanje listovnikov po učnih načrtih v prilagojenem in posebnem programu za razvoj kazalcev kakovosti napredka učencev«. Projekt bo trajal tri leta. V ta namen bo za razvoj kazalcev projekta naša šola pridobila 17.749 EUR. V okviru projekta smo izvedli več projektnih srečanj in se dogovorili za nadaljnje delo. Srečanja so potekal na OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice in OŠ Antona Janše Radovljica.Oblikovali smo osnutek listovnikov ter se udeležili zaključne konference v Ljubljani, kjer smo projekt tudi predstavili.

6. E- Kompetentna šola

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z projektom E – kompetentna šola, ki poteka pod okriljem nacionalnega projekta E-šolstvo. V okviru projekta smo vzpostavili tudi Moodle spletne učilnice, ki smo jih uporabljali pri pouku naravoslovja in matematike v 8. in 9. razredu.Vzpostavili smo intranetni sistem za skupinsko delo ( Google Apps), kjer je vsak zaposleni pridobil elektronski naslov v okviru domene poldestrazisar.si v velikosti 7 GB, dostop do skupnega koledarja, skupnih dokumentov ter imenika.Posodobili smo tudi vsebine in organiziranost E-zbornice, kjer smo nadaljevali z vzpostavljanjem elektronskega dokumentacijskega sistema. V tem okviru pa smo že vzpostavili elektronski mesečni koledar dejavnosti.

7. Projektno učenje ter medpredmetno povezovanje

7.1 Kulturni teden

Kulturni teden se je odvijal od 18.4.2011 do 22.4.2011. Na kulturnem tednu so sodelovali vsi učenci šole. Vsebina kulturnega tedna:

- Jutranje branje učencem- Dejavnosti ob dnevu zemlje- Obisk Gornjesavskega muzeja (kulturnozgodovinske delavnice)- Obisk Občinske knjižnice- Podelitev Finžgarjeve bralne značke- Izdaja šolskega časopisa Stezice (e-časopis)- Obisk Liznjakove domačije (alpska hiša)- Obisk Lectarjevih delavnic

7.2 Teden vseživljenjskega učenja

V okviru tedna vseživljenjskega učenja smo izvedli vrsto dejavnosti v povezavi z nosilno temo: prostovoljstvo. Podrobno poročilo o dejavnostih je priloga realizaciji LDN.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

17

Page 19: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

8. Projekt v sodelovanju z Občinsko knjižnico Jesenice »Beremo z Brihto«

Projekt se je odvijal dvakrat mesečno od oktobra 2010 do maja 2011. Na projektu so sodelovali učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Izvedeno je bilo 16 obiskov, od tega 6 ur branja s terapevtskim psom. Program terapije s psom je vodila strokovnjakinja ga. Nina Ilič, ki v Sloveniji prakticira ameriški program R.E.A.D. ( Reading Education Assistance Dogs) to je skupinsko branje s psom. V okviru projekta so v knjižnici izvajali učne ure v povezavi z knjižnično ponudbo.

9. Izdelava podporne škatle za pripravo individualiziranega programa

V letošnjem šolskem letu se je izdelava nadgrajevala z izoblikovanjem »Podporne E-IP škatle. Pripomoček bo še poenostavil fazo oblikovanja ciljev v IP, saj različni pripomočki v škatli učitelja učinkovito vodijo do oblikovanja želenih ciljev za posameznega otroka. V škatli je zbran najrazličnejši material z navodili, ki bodo strokovnega delavca vodila skozi postopek preverjanja doseganja posameznih ciljev.

10. Akcija »Čisti zobje«

V celoletni akciji v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice so sodelovali vsi učenci. Najboljši razred se je udeležil zaključne prireditve in dobil praktične nagrade. Najboljši razred v letošnjem šolskem letu je bil oddelek 9. razreda ter oddelek PPVIZ 4.

11. Uvajanje projektov za inovativne pristope k učenju in poučevanju

V sodelovanju z PEF Koper smo v okviru UP ESS vključeni v program Uvajanja projektov za inovativne pristope k učenju in poučevanju. V projektu sodeluje svetovalna delavka ga. Zora Kos.

12. Projekt »Mirno morje 2010«

V okviru mednarodnega projekta »Mirno more 2010« smo se v Septembru udeležili enotedenskega jadranja od Zadra do Šibenika in nazaj. Jadranja za otroke s posebnimi potrebami se je udeležilo šest naših učencev ( tri NIS, tri PPVIZ) z dvema spremljevalcema. Na celotnem projektu je sodelovalo preko 115 jadrnic iz šestih različnih držav.

13. Terapevtske aktivnosti s pomočjo živali za otroke s posebnimi potrebami

V letošnjem šolskem letu smo začeli z organizacijo terapevtskih aktivnosti s pomočjo živali za otroke s posebnimi potrebami. V ta namen smo organizirali različne dejavnosti:

- S pomočjo kinološkega društva Jesenice smo izpeljali 10 srečanj s psi na šoli. Učenci so lahko v razredu opazovali pse ter z njimi preživeli celo šolsko uro. Poteka je tudi učenje s psi.

- V sodelovanju z biotehničnim centrom Naklo smo v okviru projekta »Šola enakih možnosti« izvajali terapevtske aktivnosti s konji – ježa konj (hipoterapija) ter negovali različne živali

- V sodelovanju z knjižnico Jesenice smo v jeseniški knjižnici izvajali program beremo s psi

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

18

Page 20: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

14. Akcija: »Za lepši jutri – Aleševa soba 2010«

V okviru tradicionalnih akcij »Za lepši jutri«, kjer OŠ Poldeta Stražišarja skušajo humanitarno pomagati učencem naše šole, smo v letošnjem letu zaključili akcijo Aleševa soba 2010. V okviru akcije smo učencu naše šole z zbiranjem finančnih sredstev ter z organizacijo dela in samim delom zgradili sobo z kopalnico na njegovem domu. Tako ima zdaj naš učenec urejene domače prostore, kjer lahko preživlja svoje življenje.

15. Mednarodni festival: Igraj se z mano

V okviru sodelovanja z društvom za kulturo inkluzije in Zavodom za usposabljanje Janeza Levca iz Ljubljane smo skupaj z Centrom za usposabljanje in delo Matevža Langusa in Tea-tra organizirali na Čufarjevem trgu na Jesenicah celodnevni festival Igraj se z mano na Jesenicah. Dogajanje na festivalu je bilo usmerjeno na ustvarjalne delavnice ter na nastope na velikem odru. Skupaj je sodelovalo preko 30 različnih ustanov iz celotne gorenjske ter preko 700 aktivnih udeležencev. Prireditve se je preko celotnega dneva udeležilo preko 3000 obiskovalcev. Festival je bil tudi medijsko izjemno dobro pokrit saj so se prireditve udeležili vsi gorenjski novinarji ( radio in televizija).

16. Projekta UNESCA – INKLUZIJA

Z OŠ 16. Decembra Mojstrana smo sodelovali pri izpeljavi UNESCOVEGA projekta INKLUZIJA. Tako smo gostili na naši šoli učence omenjene šole ter se tudi z našimi učenci odpravili na njihovo šolo

2.32 PRAKSA ŠTUDENTOV in DIJAKOV – po dogovoru s posameznimi fakultetami in srednjimi šolami

Obvezna študentska štirinajstdnevna praksa študentke Pedagoške fakultete iz Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, mentor: Darja Jeram

Obvezna dijaška štiritedenska praksa dijakinje programa predšolske vzgoje, mentor: Martina Kolar

Obvezna štiritedenska praksa študentke 3 .letnika fakultete za socialno delo, mentor: Zora Kos

2.33 MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM

Mentorstvo ponudimo tudi defektologom, ki so zaposleni na rednih OŠ. V tem šolskem letu je bilo realizirano eno pripravništvo.

2.34 ODPRTI DAN ŠOLE IN ODPRTE URE

V preteklem šolskem letu smo pripravili odprti dan šole. Odprti dan šole smo organizirali v okviru mednarodnega festivala Igraj se z mano na Jesenicah. V okviru odprtih učnih ur smo vabili starše, kjer so lahko prisostvovali pri pouku, sodelovali na delavnicah, športnih dneh in drugih dneh dejavnosti.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

19

Page 21: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.35 PREDSTAVITEV ŠOLE OKOLJU

V tem letu smo nadaljevali s projektom »Spoznajte nas«, ki je obsegal: nastopi naših učencev in varovancev na prireditvah in koncertih izven zavoda samostojne razstave predstavitev šole na zloženkah predstavitev šole preko spletnih strani predstavitev dejavnosti šole preko gorenjske televizije (GTV) in radia Triglav objavljanje člankov v občinskih in drugih glasilih in revijah, strokovna predavanja staršem otrok večinskih osnovnih šol o učnih težavah učencev s

posebnimi potrebami strokovno predavanje in predstavitev šole ravnateljem jeseniških, kranjskogorskih in

žirovniških osnovnih šol strokovno predavanje in predstavitev šole svetovalnim delavcem jeseniških,

kranjskogorskih in žirovniških osnovnih šol strokovno predavanje in predstavitev šole članom jeseniške komisije za usmerjanje

otrok s posebnimi potrebami plesne delavnice v sodelovanju z Visoko zdravstveno šolo organizacija mednarodnega festivala Igraj se z mano na Jesenicah sodelovanje z večinskimi osnovnimi šolami v okviru projektov INKLUZIJA. pisne predstavitve uspehov naših učencev na šolah, s katerih so se prešolali

(pridobljena soglasja staršev za objavo fotografij in imen)

2.36 PREDSTAVITEV ŠOLE PREKO SPLETNIH STRANI

Naša šola ima sodobno spletno stran www.poldestrazisar.si. Oblikovno sodobna spletna stran ponuja vpogled v celostno dogajanje na naši šoli ter omogoča obiskovalcem sprotno seznanjanje z dogodki, ki jih pripravljamo na šoli.Na spletni strani celovito in ažurirano predstavljamo organiziranost šole, programe, projekte, delo z učenci, s starši, itd. Spletno mesto temelji na CMS sistemu Joomla, ki je bil med letom večkrat posodobljen na najnovejšo različico. Zunanje vsebine (slike, filmi, dokumenti) so objavljeni na prostodostopnih servisih Scribd, YouTube, Google video in Picasa web albums. V tem šolskem letu smo Google Apps nadgradili na različico »Education«. Vzpostavil se je sistem za skupinsko delo v okviru Google apps – s tem je vsak zaposleni pridobil elektronski naslov znotraj domene poldestrazisar.si v velikosti 7 GB, dostop do skupnega koledarja, skupnih dokumentov in imenika.

2.37 PROSTOVOLJNO DELO

V šolskem letu 2010/2011 je prostovoljno delo na naši šoli opravljala 1 dijakinja iz Srednje zdravstvene šole.

2.38 JAVNA DELA

V letošnjem šolskem letu sta delala na šoli dva delavca preko javnih del. En delavec je imel četrto stopnjo izobrazbe in en peto stopnjo izobrazbe. Enega delavca preko javnih del nam je v celoti krila občina Jesenice.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

20

Page 22: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2.39 MULTISENZORNA SOBA

V letošnjem letu je bila v uporabi za: - izvajane vaj govora in jezika in integracijo refleksov- pouku podaljšanega bivanja- za umirjanje učencev- za izvajanje integracije posturalnih in dinamičnih refleksov

2.40 KNJIŽNICA

V letošnjem letu je bilo v knjižnici nabavljenih 102 nove knjige.

2.41 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V letošnjem šolskem letu smo izvedli nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu.V šestem razredu so učenci imeli nacionalno preverjanje znanja iz matematike in slovenščine, v devetem razredu pa iz matematike, slovenščine ter družboslovje .V šestem razredu so je NPZ udeležilo pet učencev, v devetem razredu se je NPZ udeležilo tudi pet učencev.

NPZ ob koncu drugega obdobja 2011Predmet Število učencev Povp. št. % točk Stand. odklon109 Slovenščina (NIS) 5 52,50 11,73409 Matematika (NIS) 5 47,50 11,73

Državno povprečje:Slovenščina (NIS) 55,31%Matematika (NIS 51,60%

NPZ ob koncu tretjega obdobja 2011Predmet Število učencev Povp. št. %

točkStand. odklon

109 Slovenščina (NIS) 5 57,50 2,74409 Matematika (NIS) 5 50,00 16,35909 Družboslovje (NIS) 5 41,20 9,00

Državno povprečje:Slovenščina (NIS) 65,32%Matematika (NIS 46,64%Družboslovje (NIS) 54,05%

Opravili smo tudi analizo NPZ, ki bo priloga realizaciji LDN.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

21

Page 23: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

3. SPREMLJANJE POUKA

3.1 RAVNATELJ

posredno spremljanje: pregled Letnih delovnih načrtov učiteljev in učnih načrtov (sept. 2010), pregled individualnih programov za učence (okt. 2010), pregled dokumentacije (jan. 2011), pregled izdelkov učencev - ob hospitacijah, pregled učiteljevih priprav in dokumentacije - ob hospitaciji (april-junij 2011), pregled dokumentacije (julij 2011).

neposredno spremljanje: napovedane enourne hospitacije pri skoraj vseh učiteljih, individualni razgovor in analiza po hospitaciji in skupna analiza (marec-junij 2011).Izvedenih je bilo 15 hospitacij.

spremljanje 5 nastopov kot priprava na strokovni izpit (ena učiteljica pripravnica)Skupno je bilo v šolskem letu izvedenih 20 hospitacij.

3.2 HOSPITACIJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV in ZUNANJIH STROKOVNJAKOV

Pri pouku je hospitirala ena študentka. Izvedli smo tudi dve skupinski uri hospitacij za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike v Ljubljani. Na vsaki hospitaciji je bilo prisotno 25 študentk.

3.3 OBVEZNA PRAKSA ŠTUDENTOV PEDAGOŠKE FAKULTETE

V preteklem šolskem letu nas je Pedagoška fakulteta zaprosila za organizacijo študentske prakse za dve študentki specialne in rehabilitacijske pedagogike.

3.4 OBVEZNA PRAKSA ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

V preteklem šolskem letu nas je Fakulteta za socialno delo zaprosila za organizacijo študentske prakse za eno študentko 3. Letnika socialnega dela.

3.5 OBVEZNA PRAKSA DIJAKOV VZGOJITELJSKE SREDNJE ŠOLE

V preteklem šolskem letu nas je srednja vzgojiteljska šola zaprosila za organizacijo dijaške prakse za eno dijakinjo 4. letnika vzgojiteljske šole.

3.6 PRISOTNOST STARŠEV PRI POUKUImeli smo nekaj posameznih primerov obiskov staršev pri pouku, starši so prisostvovali pouku na povabilo učiteljev.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

22

Page 24: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

4. PREVENTIVNI IN PROAKTIVNI PROGRAM

4.1 PROGRAM ZA UČENCE

DATUM izvedbe

DEJAVNOST IZVAJALEC, vodja oz. koordinator

UDELEŽENCI OPOMBE, IZVEDBA,EVALVACIJA

Prvi teden vseptembru

priprava načrta varne poti ogled varne poti

učitelji, svetovalna delavka, hišnik

vsi učenci in poseben program OVI

postavljeni TRIOPAN znaki in VAROVANJEšolske poti POLICIST

7. 9. 2010 2 šolski uri

ogled Varne poti in opozorila o posebnih nevarnostih na cesti

Policist PP Jeseniceg. Ladan Edvard

1. - 5. razred-ogled in predavanje

Predstavitev filmov in PP projekcija policista, opozorila, razgovor

september pobarvanka o cestno prometnih predpisih

razredniki, učenci 1.-6. razred Učenci izvajali v OPB in doma - postopno

1. teden v oktobru

Aktivnosti ob tednu otroka: delavnice, obisk MCJ, plakati

Učiteljice OPBZora Kos

Učenci oddelkov OPB

Aktivno sodelovanje in navdušenje otrok; spoznavajo »+medijev«

5. oktober-3 ure

Rdeči noski – obisk in animacija učencev

Organizacija Rdeči noski, zdravniki klovni

za vse učence šole, po skupinah

V tednu otroka sta nas obiskala in navdušila dva klovna, zdravnika

11. oktober-ves dan

Jesenska papirna akcija

Šolska skupnost, Z.Kos, D. Kalan

za vse učence in delavce šole

Zbrali smo 1640 kg in za ŠS zaslužili 123,00 €

vse šolsko leto

zbiranje plastičnih zamaškov za pomoč mladim

Šolska skupnost, Z. Kos vsi učenci in delavci šole

Za deklico Mijo in fanta

oktober

22.10.

mesec požarne varnostipožarna vaja, obisk GD Jes., delavnice

Poklicna gasilska enota Jesenice(org. Stanka Torkar)

vsi učenci in delavci šole

izvedeno kot tehniški dan: evakuacija – požarobisk Gasilska postaja Jesenice – vsi učenci

23. 11. 2010

Mavrična zdravstveno vzgojna svetovalnica

ZD Jesenice, Ksenja Noč,dipl .med. sestra

6.-9. razred, PPVIZ 5

puberteta6., 7. raz

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

23

Page 25: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

2 predavanji: 2x1ura zdrav način življenja:8., 9. raz

torki v nov., dec

Druženje s kužki v skupini ali posamezno

Kinološko društvo Jesenice

skupine učencev vse šole

Št. obiskov: 3št. ur:4

jesen 2010 zbiranje divjega kostanja za TNP

koordinacija: Z. Kos, D.Kalan

šola in VDC Škrat zbrali: 350 kg po 0,42€nagrada izplačana uč.

december cepljenje proti gripi dr. Čeh Branislav delavci šole individualno, po odločitvi posameznika

november mesec boja proti odvisnosti, različne dejavnosti

Zora Kos,Lokalna akcijska skupina Jesenice

učenci višje stopnje

vključevanje učencev v program na šoli in aktivnosti LAS-a Jesenice

november delavnice : Razumevanje alkohola

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

8. in 9. razred Izvedla gospa Katra Lesjak; zelo zanimivo, učenci pozorni

15. 12. 2010

spoznavne aktivnosti pri nas na šoli

srečanje učencev OŠ z Mojstrane in Gorij z našimi učenci

učenci, učiteljiRS, OPB

Gosti so prisotni na naši novoletni prireditvi in vključeni v druženje po prireditvi

16. 12. 2010

Obisk naših učencev pri vrstnikih v Mojstrani

Učenci so obiskali vrstnike v Mojstrani: razgovor, pink-ponk, …

izbrani za nagrado, spremstvo:Ana Morič, Elena Maksimovič

Aktivnosti so pripravili učenci pod vodstvom ŠSD Nives Košir

20. 12. 2010

obisk in razgovor: Bodi zvezda, ne meči petard

Policijska postaja Jesenice

4.-9. r, PPVIZ 3-5

Učinkovita predstavitev problematike, pogojev nevarnosti in prepovedi

4.3.2011Šolski otroški PARLAMENT

mentor: Z. Kos,učitelji razredniki

predstavniki 4.-9. r., PPVIZ 3-5 in izvajalci programa

Vpliv medijev in družbe na oblikovanje mladostnika

2. 4. 2011DAN ZA SPREMEMBE- EKO DAN

delavnice in dejavnosti na temo ekologije, pitne vode, čiščenje okolice, papirna akcija…

vsi učenci in delavci šole, starši, zunanji sodelavci – JEKO - IN

Oddaja zamaškov, baterij, papirja

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

24

Page 26: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

15.4. 2011 Postavitev razstave »Igraj se z mano« in druženje naših učencev s srednješolci in obiskovalci MCJ

Organizator: MCJ Koordinacija: Z. KosM. Češek, Š. Srečnik, A. Sampa

Učenci v delavnicah plesa in likovnega ustvarjanja

Sodelovanje 20 učencev v mednarodnem projektu potujoče likovne razstave

december akcija : Bodi pre - VIDEN, pošiljanje pisem, razglednic

Zora Kos po navodilih Sveta za preventivo v cestnem prometu

učenci 4.,5. in 6. razreda ter OVI 4/a in 4/b

februar prijava na razpis RK-letovanje na Debelem Rtiču

Republiški RK 1 do 2 učenca

maj, junij teden vseživljenjskega učenja: PROSTOVOLJSTVO

Zora Kos, OPB,LU Jesenice, Barbara Ravnik, Diana Šimbera

sodelujoči v aktivnostih, na Igraj se … - vsa šola

izvedenih 6 aktivnosti

27. 5. 2011 Mednarodni festival : IGRAJ SE Z MANO

nosilec: CUDV Janeza Levca LJ

OŠ Poldeta StražišarjaTea ter barCUDV Matevža Langusa Radovljica

nastopajoči šol, društev, organizacij…zgornje Gorenjske

CELODNEVNO DOGAJANJE NA ODRU IN 25 DELAVNICAH; vključeni vsi naši učenci, preko 700 zunanjih sodelujočih

maj, junij humanitarna akcija: pokloni zvezek

Stanka Torkar, šolska skupnost

cela šola zbranih 40 zvezkov in pozdravov

vse leto humanitarna akcija šole: Za boljši jutri – PROJEKT Aleševa soba

Zora Kos, šolska skupnost

cela šola, nosilec D. Kalan, Z.Kos

Nadaljevanje projekta Aleševa Soba, zaključek junija

skozi vse leto, dejavnosti po programu Vzgojnega načrta šole

Stanka Torkar, Zora Kos, razredniki

cela šoladogovori za dopolnila

občasno planinarjenje- rekreacija

planinski odsek šole delavci šole

poletne počitnice

letovanje učencev ZDPM Jesenice, RK za učence šole in OVI

Udeležba: 22 naših učencev, 3 učiteljice

4.2 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI, ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

OPOMBE

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

25

Page 27: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

DATUM DEJAVNOST IZVAJALEC UDELEŽENCI EVALVACIJA IZVEDBE

september 2010

Skupni uvodni roditeljski sestanek

ravnateljrazredničarkeučiteljice OPB

za starše vseh učencev šole

Uvodna predstavitev programa dejavnosti, novosti…

september 2010

Oblikovanje individualiziranih programov

strokovni delavci šole, starši, učenci

za starše vseh učencev šole

Sodelovali vsi starši

vsak tretji četrtek v mesecu

redne popoldanske pogovorne ure pri vseh učiteljih in ŠSD

strokovni delavci šole, starši, po želji tudi učenci

za starše vseh učencev šole

Udeležba tudi po dogovoru z razredniki

december 2010

Novoletna prireditevv Gledališču TČ Jesenice

Organizacijski odbor

vsi učenci, delavci šole

vabljeni vsi starši, prijatelji, gosti

14.4.2011 pozitivno starševstvo – predavanje za starše in delavce o preprečevanju nasilja v družini

Izvajalec: ZPMS

organizator: Zora Kos

za starše vseh učencev in delavce šole

Srečanje učinkovito, prisotnih 25 odraslih.

27. 5. 2011 Dan odprtih vrat Osnovne šole Poldeta Stražišarja

Izvedba na delavnicah in odru na festivalu IGRAJ SE Z MANO

za starše, sorodnike, znance

Spremljanje nastopov druženje in aktivno sodelovanje v razl. delavnicah

četrtki po GU, celo š.l. v jedilnici

KLUB STARŠEV: Druženje, tematska srečanja, delavnice za starše vsehučencev naše šole

organizator: Z. Kossodelavki: S. Torkar, B. Ravnik

za starše naših učencev

Udeležba primerna, narašča, obravnavanih 5 tem: odvisnosti, knjižnica, obdarovanje, branje, ustvarjanje s preprostimi materiali

15.6.2011VALETA: Slovesnost ob zaključku šolanja devetošolcev

organizacijski odbor

za učence 8. in 9. razreda, vse starše, učence, delavce, prijatelje

Izvedeno v dvorani Kolprn na Jesenicah

4.3 PROGRAM ZA STARŠE

OPOMBE

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

26

Page 28: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

DATUM DEJAVNOST IZVAJALEC UDELEŽENCI EVALVACIJA IZVEDBE

september 2010

Skupni uvodni roditeljski sestanek

ravnateljrazredničarkeučiteljice OPB

za starše vseh učencev šole

Uvodna predstavitev programa dejavnosti, novosti…

september 2010

Oblikovanje individualiziranih programov

strokovni delavci šole, starši, učenci

za starše vseh učencev šole

Sodelovali vsi starši

vsak tretji četrtek v mesecu

redne popoldanske pogovorne ure pri vseh učiteljih in ŠSD

strokovni delavci šole, starši, po želji tudi učenci

za starše vseh učencev šole

Udeležba tudi po dogovoru z razredniki

december 2010

Novoletna prireditevv Gledališču TČ Jesenice

Organizacijski odbor

vsi učenci, delavci šole

vabljeni vsi starši, prijatelji, gosti

14.4.2011 pozitivno starševstvo – predavanje za starše in delavce o preprečevanju nasilja v družini

Izvajalec: ZPMS

organizator: Zora Kos

za starše vseh učencev in delavce šole

Srečanje učinkovito, prisotnih 25 odraslih.

27. 5. 2011 Dan odprtih vrat Osnovne šole Poldeta Stražišarja

Izvedba na delavnicah in odru na festivalu IGRAJ SE Z MANO

za starše, sorodnike, znance

Spremljanje nastopov druženje in aktivno sodelovanje v razl. delavnicah

četrtki po GU, celo š.l. v jedilnici

KLUB STARŠEV: Druženje, tematska srečanja, delavnice za starše vsehučencev naše šole

organizator: Z. Kossodelavki: S. Torkar, B. Ravnik

za starše naših učencev

Udeležba primerna, narašča, obravnavanih 5 tem: odvisnosti, knjižnica, obdarovanje, branje, ustvarjanje s preprostimi materiali

15.6.2011VALETA: Slovesnost ob zaključku šolanja devetošolcev

organizacijski odbor

za učence 8. in 9. razreda, vse starše, učence, delavce, prijatelje

Izvedeno v dvorani Kolprn na Jesenicah

4.4 UČITELJI

prostovoljno preventivno cepljenje proti gripi

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

27

Page 29: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

sistematski zdravstveni pregledi Druženje učiteljev: nezahtevni skupni pohodi v naravo, piknik v vratih, srečanja ob

kavi z otroki, praznovanja, itd. Strokovna ekskurzija v Prago - Češka

5. SODELOVANJE S STARŠI

5.1 RODITELJSKI SESTANKI

Pripravili smo 7 sestankov v šolskem letu, vodili so jih razredniki in zunanji strokovnjaki:1. sestanek (september 2010): predstavitev programa dela v tekočem letu in

seznanitev s šolskim redom (starši so dobili Publikacijo šole)2. sestanek (september 2010): predstavitev šole v naravi (CŠOD Radenci - organizacija,

cilji)3. sestanek (januar 2011): razredniki so pripravili predavanje o aktualni temi, ki je

zanimala starše (pripravili so pisno gradivo, ki se dokumentira), nekateri učitelji so izvedli sestanek skupaj za več oddelkov

4. sestanek (februar 2011): predstavitev šole za življenje na Pokljuki (organizacija, cilji) 5. sestanek (april 2011): predavanje zunanjega strokovnjaka »Pozitivno starševstvo«,

predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z ZPMS6. sestanek (junij 2011): predstavitev šole v naravi - Novigrad (organizacija, cilji)

7. sestanek (konec junija 2011): predstavitev šolskega leta ob fotografijah, zaključno srečanje s starši (1.,3., 4.,5. r., PPVIZ), Valeta

5.2 POGOVORNE URE

Razredniki so mesečno izvajali redne pogovorne ure: vsak drugi četrtek v mesecu ob 17.30 uri (ob istem času se starši lahko pogovorili tudi z svetovalno delavko in ravnateljem). Razredniki in predmetni učitelji so bili staršem na voljo enkrat tedensko v dopoldanskem času. Razredniki so starše obvestili o dnevu, uri in prostoru dopoldanskih govorilnih ur (razpored je bil objavljen tudi na oglasni deski šole), starši pa so po telefonu predhodno najavili svoj obisk. Če se starši dvakrat zapored niso udeležili pogovornih ur smo jih pisno prijazno povabili na pogovorne ure.

5.3 OBLIKOVANJE IN EVALVACIJA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV (IP)

Za vsakega učenca na šoli se za tekoče leto oblikuje individualizirani program. Oblikovanje IP: Načrti so se predstavili in uskladili na sestanku s starši –

individualno (oktober 2010) Pregled in ocena uspešnosti IP: učitelji so skupaj s starši pregledali in ocenili

uspešnost načrtov - individualno (januar, junij 2011)

5.4 OSTALA SREČANJA S STARŠI

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

28

Page 30: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

prireditve z nastopi učencev, predstavitve dela v razredu (odprti dan šole, odprte učne ure), predstavitev kultur, ter skupne aktivnosti (npr. izleti, ipd)

Božično novoletna prireditev v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice Miklavževanje in piknik v organizaciji društva Sožitje (december) za starše in učence

posebnega programa vzgoje in izobraževanja Seznanjanje staršev s programom dela društev Sožitje in Sonček Valeta

6. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV

V mesecu septembru 2011 smo sprejeli načrt izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja. Pri načrtovanju smo dali prednost izobraževanjem v interesu zavoda.Vrste in oblike izobraževanja, ki smo ga omogočili:

študijska srečanja (za učitelje, svetovalne delavce, ravnatelje) seminarji za uvajanje prenove programov – devetletka* seminarji za oblikovanje vzgojnega načrta* seminarji za mobilne pedagoge* seminar za uvajanje programa govora in jezika računalniško opismenjevanje seminar za pripravo na strokovni izpit* mednarodni kongresi in mednarodna izobraževanja* izobraževanja v okviru programa Comenius dvanajst predstavitev seminarjev učiteljskemu zboru (udeleženci posameznih

seminarjev in pedagoških delavnic pripravijo povzetke) seminarji, ki so se jih udeležili posamezni učitelji (Glej prilogo!) dodiplomski študij (defektologija, Tehnični pouk in fizika, naravoslovje in fizika) podiplomski študij (magisterij defektologije) dvodnevna strokovna ekskurzija za zaposlene v Prago

* prednostno izobraževanjeUčiteljem in drugim zaposlenim smo dali možnost izobraževanja in pridobivanja znanja s pedagoškega, psihološkega, naravoslovnega področja in področja različnih oblik ustvarjalnosti.

7. POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

Povezovanje šole z okoljem ocenjujem kot zelo uspešno, potekalo je po programu, ki je bil predstavljen v LDN za leto 2010/2011 in je bilo v celoti realizirano.

8. STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

29

Page 31: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

8.1 UČITELJSKI ZBOR

Realizirali smo: 13 sej učiteljskega zbora 1 strokovni kolegij dve ocenjevalni konferenci in dva pedagoška sestanka o delu v PPVIZ

Na sejah so se vodili zapisniki.

8.2 RAZREDNI UČITELJSKI ZBORI

Sestali so se pred ocenjevalnimi konferencami ali po potrebi – na pobudo razrednika ali predmetnih učiteljev. O sejah so razredniki vodili zapisnike v dnevnikih.

8.3 ŠOLSKA STROKOVNA SKUPINA

Sestala se je desetkrat z zunanjimi sodelavci ( CSD, Zdravstveni dom) ter osemnajstkrat brez zunanjih sodelavcev. Skupaj se je sestala osemindvajsetkrat – za usmerjanje novincev, ob predlogu za priglasitev učencev na Komisijo za usmerjanje, ob predlogu za ponavljanje razreda, sestavi IP, hujših kršitvah šolskih pravil, iskanju dodatne pomoči učencem v drugih institucijah, za načrtovanje aktivnosti preprečevanja nasilja v družini, za načrtovanje vključitve novih učencev, ipd. Po potrebi so se vključili zunanji strokovnjaki. O delu, predlogih in odločitvah strokovne skupine je vodila zapisnike svetovalna delavka Zora Kos.

8.4 STROKOVNI AKTIVI

Sestali so se vsak mesec v preteklem šolskem letu. O delu in sklepih so se vodili zapisniki.

9. SVET STARŠEV IN SVET ŠOLE

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

30

Page 32: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

9.1 SVET STARŠEV

Sestal se je dvakrat na redni seji, prvo sejo je sklical ravnatelj.1. Redna seja: Predstavitev novih članov sveta staršev, izvolitev namestnika

predsednika, izvolitev predstavnikov sveta staršev za svet zavoda, mnenje o prijavljenem kandidatu za ravnatelja šole (20.9.2010)

2. Redna seja: Predstavitev Poročila o realizaciji LDN 2009/2010 in LDN 2010/2011, predstavitev nadstandardnega programa šole (30. 9. 2010)

9.2 SVET ŠOLE

Sestal se je trikrat na rednih sejah ter dvakrat na korespondenčnih sejah in obravnaval:

1. Korespondenčna seja: Imenovanje komisije za izvedbo predhodnega postopka v postopku imenovanja ravnatelja

2. Redna seja: Obravnava in potrditev poročila o realizaciji LDN 2009/2010, sprejem LDN 201/2011, imenovanje ravnatelja (30. 9. 2010)

3. Redna seja: Akt imenovanja ravnatelja (22.11.2010)4. Korespondenčna seja: Potrditev programa dela finančnega načrta OŠ Poldeta Stražišarja

Jesenice za leto 2011 5. Redna seja: Predstavitev in potrditev letnega poročila za 2010 - računovodsko in

poslovno, ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja, predstavitev in sprejem samoevalvacijskega poročila za leto 2010, ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja (3.3.2011)

Datum: 18. 8. 2011 Pripravil:

RavnateljAlen Kofol prof. def.

Priloge:

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

31

Page 33: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

o Poročilo o delu svetovalne službeo Poročilo o delu knjižničarke in računalničarkeo Samoevalvacijsko poročiloo Poročila o mobilnem specialno pedagoškem deluo Poročilo o izobraževanjuo Realizacija dnevov izobraževanjao Donacije in sponzorstva

Priloga: DONACIJE, SPONZORSTVA

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

32

Page 34: Realizacija LDN

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

o Srednja vzgojiteljska šola nam je podarila dve krajši otroški predstavi, ki so jih igrali dijaki srednje vzgojiteljske šole

o Podjetje Žito Gorenjka je ob novem letu s čokolado bogato obdarilo učence. o Podjetja in posamezniki so na prošnjo šole prispevali v obliki materialov, ki smo jih

uporabili pri pouku (les, papir,blago, usnje, ipd)o Različna podjetja in posamezniki so preko donacijske akcije: »Aleševa soba 2010«

prispevali material in brezplačno opravili strokovna dela. S prostovoljnimi in finančnimi prispevki so pomagali tudi gostje šolske novoletne prireditve.

o Različna podjetja so za mednarodni projekt: » Mirno morje 2010« donirali 2500 EUR.o Leo Klub je ob Novem letu obdaril vse učence z bogatimi nagradami in poskrbel za

obisk Dedka Mraza ( višina donacije ccr. 3000 EUR).o Rotary in Leo Klub sta sofinancirala stroške različnih taborov in šol v naravi v višini

1050 EUR.

Realizacija letnega delovnega načrta 2010/2011

33