REGIDORIA DE BENESTAR I FAMÍLIA Departament ?· a efectes d’examen de l’expedient i presentació…

  • Published on
    12-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> REA DE PRESIDNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES </p><p>REGIDORIA DE BENESTAR I FAMLIA Departament de Serveis Socials </p><p>II_4_1_1_1 </p><p>1 </p><p> COMISSI INFORMATIVA DE PRESIDNCIA I SERVEIS A LES PERSONES </p><p>DICTAMEN APROVACI DEFINITIVA, SI SESCAU, DEL PLA LOCAL DACCI SOBRE DROGUES DE SITGES (2016-2019) Ats que el Ple de la Corporaci en sessi ordinria celebrada el dia 27 doctubre de 2016, proced a laprovaci inicial del Pla Local dacci sobre drogues de Sitges (2016-2019). Vist que ledicte daprovaci inicial, el qual establia el termini de trenta dies hbils a efectes dexamen de lexpedient i presentaci de reclamacions pels interessats, ha estat exposat al tauler danuncis municipal del dia 28 de febrer al 28 de mar de 2017 i publicat al Butllet Oficial de la Provncia de data 9 de mar de 2017, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya num. 7323 de data 7 de mar de 2017 i a lEco de Sitges de 24 de febrer de 2017. Vist el certificat de data 11 de maig ems per el Secretari General Accidental de lAjuntament de Sitges, acreditatiu de que consultada la base de dades del registre general dentrades en els terminis establerts, no sha presentat cap allegaci. Es proposa al Ple de la corporaci ladopci del segent </p><p>ACORD: PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla Local dacci sobre drogues de Sitges (2016-2019) , que sadjunta com a annex. SEGON.- Notificar aquest acord a SPOTT (Centre de prevenci i intervenci en drogodependncies de la Diputaci de Barcelona) i a lAgencia de salut Pblica de Catalunya TERCER.- Publicar el present acord juntament amb el text ntegre del Pla Local dacci sobre drogues de Sitges (2016-2019) en el Butllet Oficial de la Provncia, aix coma la web municipal, i anunciar tamb en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referncia del BOPB en qu shagi publicat ntegrament el text. El Pla entrar en vigor lendem de la seva publicaci al BOPB. QUART.- Declarar que: </p><p>- Lacte s una resoluci, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitj de recurs contencis administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. </p><p>- Potestativament, es podr interposar recurs de reposici davant de lrgan titular legal de la competncia en el termini dun mes </p></li><li><p> REA DE PRESIDNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES </p><p>REGIDORIA DE BENESTAR I FAMLIA Departament de Serveis Socials </p><p>II_4_1_1_1 </p><p>2 </p><p>- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat al dret. </p><p> Sitges, a 7 de juliol de 2017 </p><p>La Regidora de Benestar i Famlia La Cap del Departament de Serveis Socials (e.f) </p><p>Mireia Rossell Pascual Vinyet Mirabent Ojeda DILIGNCIA per a fer constar, dacord amb el que sestableix a larticle 177.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dOrganitzaci, Funcionament i Rgim Jurdic de les Entitats Locals (ROF), que la Comissi Informativa de lrea de Presidncia, Serveis Centrals i Serveis a les persones en la seva sessi celebrada en data ___ de ______ de 2017, VA / NO VA aprovar elevar a Ple que sha de celebrar en data ____de ______ de 2017 el dictamen ms amunt transcrit: </p><p>o per assentiment dels grups presents o per assentiment de la majoria dels grups presents </p><p>Sitges, de de 2017. La Secretria General Accidental DILIGNCIA per a fer constar, dacord amb el que sestableix a larticle 177.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dOrganitzaci, Funcionament i Rgim Jurdic de les Entitats Locals (ROF), que el Ple de la Corporaci, en la seva sessi ordinria/extraordinria, celebrada en data _____ de ________ de 2017. </p><p>o va aprovar el dictamen ms amunt transcrit per: o Unanimitat dels regidors presents o Per majoria simple: </p><p> Vots a favor: Vots en contra: Abstencions: </p><p>o no es va aprovar o Per haver ms vots en contra que favorables o Per no assolir la majoria legalment exigida </p><p> Vots a favor: Vots en contra Abstencions </p><p>o va quedar sobre la mesa o va ser retirat </p><p> Sitges, de de 2017. La Secretria General Accidental </p></li><li><p> Pla local d'acci sobre drogues </p><p>Sitges, 2016 2019 Amb la collaboraci de: </p><p>II_4_1_1_1 Annex</p></li><li><p> 2 </p><p>NDEX 1. Justificaci ...................................................................................................................................................... 3 2. Introducci: marc teric i principis rectors .................................................................................................... 4 3. Marc legal ....................................................................................................................................................... 9 </p><p>3.1. Marc normatiu ........................................................................................................................................ 9 3.2. Marc planificador .................................................................................................................................. 13 </p><p>Marc internacional ............................................................................................................................. 13 Marc estatal ....................................................................................................................................... 15 Marc autonmic ................................................................................................................................. 18 Marc local ........................................................................................................................................... 20 </p><p>4. Diagnstic i detecci de necessitats ............................................................................................................. 21 4.1. Caracterstiques del municipi ............................................................................................................... 21 </p><p>Dades sociodemogrfiques ................................................................................................................ 21 Recursos del municipi ........................................................................................................................ 24 </p><p>4.2. Resum daccions preventives realitzades ............................................................................................. 25 4.3. Consum de drogues .............................................................................................................................. 26 4.3.1. Dades quantitatives ........................................................................................................................... 26 </p><p>Enquesta de Salut de Catalunya ......................................................................................................... 26 ESTUDES ............................................................................................................................................. 29 EDADES ............................................................................................................................................... 33 </p><p>4.3.2. Dades qualitatives.............................................................................................................................. 35 Entrevista per a la diagnosi comunitria sobre drogues .................................................................... 35 Informants clau .................................................................................................................................. 36 </p><p>4.4. Conclusions i necessitats detectades en el diagnstic.......................................................................... 37 Anlisi DAFO ....................................................................................................................................... 41 </p><p>5. Definici dobjectius generals i especfics .................................................................................................... 42 Poblaci destinatria .......................................................................................................................... 42 </p><p>6. Estructura del pla: mbits ............................................................................................................................ 43 7. Organigrama ................................................................................................................................................. 44 </p><p>Comissi poltica ................................................................................................................................ 44 Comissi tcnica ................................................................................................................................. 44 Grup motor de la comissi tcnica .................................................................................................... 45 </p><p>8. Definici de les accions a realitzar ................................................................................................................ 46 9. Delimitaci dels procediments davaluaci .................................................................................................. 50 ANNEXOS .......................................................................................................................................................... 52 </p><p>Ordenana reguladora de la ubicaci de clubs socials i associacions de cnnabis o daltres substancies txiques, estupefaents o psicotrpiques legalment permeses i de les condicions dexercici de la seva activitat al terme municipal de Sitges. .............................................................. 53 Ordenana de civisme de l'ajuntament de Sitges .............................................................................. 59 </p><p>II_4_1_1_1 Annex</p></li><li><p> 3 </p><p>1. Justificaci </p><p> El Pla municipal de prevenci de les drogodependncies vol respondre a la necessitat del municipi de reduir els problemes relacionats amb les drogues des dun abordatge preventiu i fent referncia a la corresponsabilitat dels diferents actors socials, organitzacions i institucions en la resposta als problemes relacionats amb el consum de drogues a Sitges. Volem sumar esforos i coordinar els recursos existents. Entenem que la prevenci de les drogodependncies ha de ser una responsabilitat compartida, una suma desforos i una acci coordinada. Tenint en compte que: </p><p> Sha docupar de tots els problemes i perills associats al consum de drogues (salut, relacionals, convivncia, accidents...). </p><p> Sha de generalitzar (ha darribar a tothom). Sha diniciar a la infncia. Ha deducar en habilitats per a la vida (habilitats socials, cognitives i emocionals). Ha de donar respostes integrals, amb accions universals, selectives i indicades. Ha dimplicar a tota la comunitat: rea de Serveis a les Persones, ABS, IES, Escoles, </p><p>AMPA, AAVV, entitats (esportives, ldiques, juvenils, culturals...), farmcies, mitjans de comunicaci, comerciants, cossos de seguretat... Afavorint la corresponsabilitat dEntitats, Institucions i persones. </p><p> El Pla es fonamenta en els segents principis: </p><p> Globalitat: es tracten de manera integral totes les drogues, legals i illegals. Normalitzaci: es treballa amb dispositius i recursos normalitzats i serveis de la </p><p>comunitat. No es creen estructures paralleles. Continutat: sinterv de manera permanent en el temps, promovent activitats </p><p>sistemtiques, continuades i planificades. Operativitat: realitzable. Es plantegen objectius adequats a les necessitats. Interdisciplinarietat: intervenci i comproms de diferents sectors socials i tipus de </p><p>professionals. Sostenibilitat: ha de ser un pla que no necessiti nous recursos (ni financers ni </p><p>humans) i que, per tant, es pugui mantenir al llarg del temps. Basant-se en aquests principis i en els objectius especfics el Pla defineix sis eixos dactuaci de cada un dels quals sestableixen un seguit daccions. Aquestes accions poden ser o no de nova implementaci i seran avaluades anualment. </p><p>II_4_1_1_1 Annex</p></li><li><p> 4 </p><p>2. Introducci: marc teric i principis rectors Marc teric i principis dintervenci En aquest pla local de prevenci sadopta una perspectiva comunitria i sactuar tant sobre les caracterstiques individuals com sobre les caracterstiques interpersonals i les caracterstiques socioculturals. Model de competncies Aquest model relacionat amb la prevenci de drogues se centra en ladopci i manteniment destils de vida saludables, que al seu torn saconsegueixen amb la dotaci i educaci en competncies que els sostenen. Enumerem de manera esquemtica els criteris i principis bsics daquest model: 1. El model de competncies es basa en la creena que els nens i adolescents sn competents per crixer i desenvolupar-se i influir en el seu entorn, en la creena de la capacitat per a laprenentatge i adquisici de competncies com a estratgia per prevenir problemes de consum de drogues. Es tractaria de desenvolupar intervencions que permetin a les persones laprenentatge de les competncies necessries. 2. Es basa en un model pedaggic i educatiu, lobjectiu de transmissi de coneixements i aprenentatges del qual se centra en les habilitats, destreses i competncies que constitueixen els recursos de tota mena per fer front al problema de les drogues (habilitats per relacionar-se amb lentorn, per afrontar dificultats, per resistir la pressi social i de grup, per a la recerca dinformaci, per a la presa de decisions, etc.). 3. El model t lorigen en els principis de la Teoria de lAprenentatge Social i utilitza aquesta teoria per articular els procediments dadquisici, incorporaci i multiplicaci de les destreses, habilitats i competncies necessries. 4. En aquest model no es tracta de detectar ni daclarir els factors que expliquin els dficits i els problemes. Ms aviat es tracta daportar el major nombre possible dhabilitats als individus, els grups i les comunitats. 5. El desenvolupament de competncies s un procs que es retroalimenta a si mateix i, per tant, constitueix un cercle virtus. Una major dotaci de competncies proporciona ms probabilitats dafrontar amb xit els problemes i decisions que es plantegen als joves; aix ajuda a construir una autoestima ms slida, sincrementa la seguretat del jove en si mateix, etc. </p><p>II_4_1_1_1 Annex</p></li><li><p> 5 </p><p> 6. Les intervencions i estratgies dintervenci per al desenvolupament de competncies requereixen normalment la participaci i implicaci activa de la poblaci destinatria, normalment nens i adolescents. La finalitat ltima de la intervenci s deixar en mans del jove o nen recursos (en forma de competncies) perqu actu i decideixi saludablement de manera autnoma fora de la intervenci. El model de competncies recolliria, per tant, totes les perspectives teriques centrades a promoure habilitats o competncies individuals per afrontar situacions relacionades amb el consum/abs de drogues; dins daquest model tamb es podria parlar del desenvolupament de competncies socials o comunitries. Model biopsicosocial No hi ha un model psicolgic pur que intenti explicar el consum...</p></li></ul>