Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego ?· Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu…

Embed Size (px)

Text of Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego ?· Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub...

Szczegowy opis osi priorytetowej

Regionalny rynek pracy

Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Olsztyn, 2 lutego 2016 r.

2

Spis treci

Wykaz stosowanych skrtw .................................................................................................................... 4

I. Oglny opis RPO WiM 2014-2020 oraz gwnych warunkw realizacji ......................................... 5

1. Status dokumentu ................................................................................................................................... 5

2. Skrcony opis RPO WiM 2014-2020 ................................................................................................... 6

3. Wprowadzanie zmian w RPO WiM 2014-2020 .................................................................................. 7

4. Oglne informacje dotyczce sposobu finansowania, metody obliczania wkadu Funduszy ..... 8

5. Kwalifikowalno wydatkw, trwao projektu .................................................................................. 9

6. System zarzdzania i wdraania RPO WiM 2014-2020 ................................................................. 10

II. Opis poszczeglnych dziaa/poddziaa osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM

2014-2020 .................................................................................................................................................. 11

Dziaanie 10.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia osb bezrobotnych i poszukujcych pracy

projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzdy pracy ....................................... 12

Dziaanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osb pozostajcych bez zatrudnienia projekty

konkursowe ............................................................................................................................................ 16

Dziaanie 10.3 Rozwj samozatrudnienia ............................................................................................. 22

Dziaanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejciu na rynek pracy osobom sprawujcym opiek nad

dziemi do lat 3 ..................................................................................................................................... 27

Dziaanie 10.5 Wsparcie pracownikw i osb zwolnionych poprzez dziaania outplacementowe33

Dziaanie 10.6 Usugi rozwojowe dla przedsibiorstw MP i ich pracownikw wiadczone w

oparciu o podejcie popytowe ............................................................................................................ 38

Dziaanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie si .................................................................................... 44

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) ..................................................... 50

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji (jeli dotyczy) ........................................................ 51

V. Wykaz najwaniejszych dokumentw sucych realizacji RPO WiM 2014-2020 .................... 53

1) Wykaz rozporzdze krajowych i UE oraz krajowych ustaw ......................................................... 53

2) Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych ................................................................................. 55

3) Wykaz wytycznych programowych .................................................................................................... 56

4) Indykatywny wykaz dokumentw towarzyszcych realizacji projektu (dla beneficjentw) ....... 56

5) Inne dokumenty ustalone przez IZ wg specyfiki RPO WiM 2014-2020 ....................................... 56

VI. Zaczniki ............................................................................................................................................. 57

Zacznik 1 - Tabela transpozycji PI na dziaania/poddziaania w osi priorytetowej 10 Regionalny

rynek pracy ............................................................................................................................................ 57

3

Zacznik 2 - Tabela wskanikw rezultatu bezporedniego i produktu dla osi priorytetowej

Regionalny rynek pracy dziaa i poddziaa ................................................................................... 58

Zacznik 3 - Kryteria wyboru projektw dla dziaa i poddziaa w ramach osi priorytetowej

Regionalny rynek pracy ....................................................................................................................... 69

3.1 Dziaanie 10.1 - Poprawa dostpu do zatrudnienia osb bezrobotnych i poszukujcych

pracy projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzdy pracy (na rok 2015)

............................................................................................................................................................. 69

3.2 Dziaanie 10.1 - Poprawa dostpu do zatrudnienia osb bezrobotnych i poszukujcych

pracy projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzdy pracy (na rok 2016)

............................................................................................................................................................. 80

3.3 Dziaanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osb pozostajcych bez zatrudnienia projekty

konkursowe (na rok 2015) ............................................................................................................... 94

3.4 Dziaanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osb pozostajcych bez zatrudnienia projekty

konkursowe (na rok 2016) ............................................................................................................. 119

3.5 Dziaanie 10.3 - Rozwj samozatrudnienia (na rok 2015) ................................................. 145

3.6 Dziaanie 10.3 - Rozwj samozatrudnienia (na rok 2016) ................................................. 172

3.7 Dziaanie 10.4 - Pomoc w powrocie lub wejciu na rynek pracy osobom sprawujcym

opiek nad dziemi do lat 3 (na rok 2016) .................................................................................. 195

3.8 Dziaanie 10.5 - Wsparcie pracownikw i osb zwolnionych poprzez dziaania

outplacementowe (na rok 2015) ................................................................................................... 218

3.9 Dziaanie 10.6 - Usugi rozwojowe dla przedsibiorstw MP i ich pracownikw

wiadczone w oparciu o podejcie popytowe ............................................................................ 245

Zacznik 4 - Wykaz projektw zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu

pozakonkursowego ................................................................................................................................ 265

VII. Inne (opcjonalnie w zalenoci od decyzji IZ) ............................................................................. 267

1. Sownik terminologiczny .................................................................................................................... 267

4

Wykaz stosowanych skrtw

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Dziaalnoci Gospodarczej

CT cel tematyczny

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoeczny

EURES Europejskie Suby Zatrudnienia

IF instrument finansowy

IP instytucja poredniczca

IS inteligentne specjalizacje

ISCED Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Ksztacenia

IZ instytucja zarzdzajca

IW instytucja wdraajca

JST jednostka samorzdu terytorialnego

KE Komisja Europejska

KM komitet monitorujcy

KOP komisja oceny projektw

KRS Krajowy Rejestr Sdowy

MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MP mikro, mae i rednie przedsibiorstwa

OSI obszar strategicznej interwencji

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

PI priorytet inwestycyjny

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwj

PSFURdP Popytowy System Finansowania Usug Rozwojowych dla Przedsibiorstw

PUP powiatowy urzd pracy

RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na lata 2014-2020

RUR Rejestr Usug Rozwojowych

SZOOP szczegowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego

UE Unia Europejska

UP Umowa Partnerstwa

WLWK Wsplna Lista Wskanikw Kluczowych

WUP Wojewdzki Urzd Pracy

ZIT zintegrowane inwestycje terytorialne

ZIT (bis) zintegrowane inwestycje terytorialne (bis) subregionalne

5

I. Oglny opis RPO WiM 2014-2020 oraz gwnych warunkw realizacji

1. Status dokumentu

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

(RPO WiM 2014-2020) zosta przygotowany z zastosowaniem przede wszystkim przepisw

Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.,

ustanawiajcego wsplne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

oraz ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci i Europejskiego

Funduszu M