Registar lekova

  • View
    3.061

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

reg

Text of Registar lekova

Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA________________ ________________

2011prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto esnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVORRegistar lekova 2011 je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mgupotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, JugoremedijaD06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100mlupotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mgupotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mgupotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mgupotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mgupotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20mlupotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

J07AG01

(Z)

Act-HIB, Sanofi Pasteur

vakcina protiv H. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B)

strana 557

pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. sc im 1 x 10g/0,5mlupotreba deca 2 - 6 meseci: 3 doze po 0,5ml u razmaku 1 - 2 meseca, revakcinacija za 12 meseci 6 - 12 meseci: 2 doze po 0,5ml u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci 1 - 5 godina: samo jedna doza od 0,5ml paralele Hiberix

B01AD02

(SZ)

Actilyse, Boehringer Ingelheim Nema~ka(alteplaza)

trombolitik

451

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 50mg/50mlupotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom, zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta, zatim 35mg tokom 60 minuta do Max. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 - 12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom, zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta, zatim 10mg tokom 30 minuta do Max. doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 - 2 minuta, zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0,9mg/kg (Max. 90mg), i to 10% doze iv bolusom tokom 1 - 2 minuta, zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta

G03FA01

Activelle, Novo Nordisk(estradiol + noretisteronacetat)

hormoni

515

film tabl. 28 x (1mg + 0,5mg)upotreba 1 tableta dnevno, u isto doba dana

M05BA07

Actonel, sanofi aventis(risedronat natrijum)

bisfosfonat

598

film tabl. 28 x 5mg i 30mgupotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca

A10AB01

(insulin humani kristalni)

insulin brzog dejstva

Actrapid NovoLet, Novo Nordisk rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill, Novo Nordisk rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3mlupotreba i paralele videti na strani 433

16

Registar lekova 2011

C01CA24

Adrenalin HCl 1:1000, Jugoremedija(epinefrin)

vazokonstriktor

strana 469

rastvor za inj. sc im iv 50 x 1mg/mlupotreba parenteralno: 0,2 - 1mg (sc ili im), ponoviti 3 - 4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 - 20 kapi 1%.-tnog rastvora

R01AB01

(fenilefrin + trimazolin)

dekongestiv

638

Adrianol, Zdravlje kapi za nos (0,1% + 0,15%) 10ml Adrianol T, Zdravlje kapi za nos (0,05% + 0,05%) 10mlupotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 - 3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 - 5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve

L01DB01

(SZ)

Adriblastina RD, Actavis Italy(doksorubicin hlorid)

citostatik - antibio