REGULAMENT-CADRU de organizare functionare a conform Planului personalizat de interventie, a Planului de recuperare, ... autism infantil, hidrocefalie, retard mintal, etc

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • ROMANIA

  JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN 1A$I

  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IASI

  Municipiul Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 57A, Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; dasiasiZiasi.rdsmailso www.dasiasi.ro

  REGULAMENT-CADRU

  de organizare functionare a serviciului social de zi

 • Avizats Di ct General

  in

  Centrul de zi SLINeculai" Pascani

  Centrul de zi Speranta" Pascani

  Cod Serviciu Social- 8891 CZ-C III

 • ARTICOLUL 1 Definitie

  (1) Regulamentul de organizare func;ionare este un document propriu al serviciilor sociale de zi "Centrul de zi Sf.Neculai Pascani"si Centrul de zi Speranta Pascani" aprobat prin acelai act administrativ prin care a fost infiintat, in vederea asigurarii functionarii acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile *i a asigurarii accesului persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat pentru angajatii centrului dupa caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali, vizitatori.

  ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

  Serviciile sociale de zi "Centrul de zi Sf.Neculai Pascani" si Centrul de zi Speranta Pascani" cod serviciu social 889 ICZ C III inflintate i administrate de furnizorul DGASPC Iasi furnizor de servicii sociale Seria AF 001110/23.05.2014, cu sediul in Iasi, str.V.Lupu nr. 57 A, sediul serviciului social find in Pascani, str.N.Iorga, nr.50 respectiv, Pascani str.Garii, nr.156

  ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

  Scopul serviciului social it constituie asistenta socio-psiho-educativa, ingrijire si recuperare pentru copii si tineri cu dizabilitati . Centrul de zi, este un serviciu pentru protectia copilului a carui misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire, educatie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala etc. pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare etc. pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in Ingrijire copii. Serviciile oferite de Centrul de zi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial. Centrul are o capacitate de 20 locuri si se adreseaza copiilor si tinerilor cu dizabilitati psihice si/sau asociate. Centrul ofera in functie de problematica fiecarui caz servicii de supraveghere, ingrijire, asistenta i recuperare, dupa caz, terapie ocupationala, suport pentru dezvoltarea abilitatilor pentru viata independenta, suport emotional consiliere psihosociala pentru copil i familie, socializare petrecere a timpului liber, reintegrare familiala comunitara, dupa caz, orientare scolara.

  3

 • Alte activitati: masa preparare hrana calda, ingrijire speciala, educatie nonfromala si informala, programe de abilitare si reabilitare zilnice.

  ARTICOLUL 4 Cadrul legal de infiintare, organizare ji functionare

  (1) Serviciile sociale "Centrul de zi Sf.Neculai Pascani" si Centrul de zi Speranta Pascani" functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare functionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile completarile ulterioare precum a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

  (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin Nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati emis de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

  (3) Serviciile sociale de zi sunt infiintat prin: Consiliului Judetean IASI nr 193/2004 functioneaza in cadrul Centrului de plasament I. Holban Iasi si implicit in

  subordinea Directiei Generale de Asistentd Socials i Protectia Copilului;

  ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordarii serviciului social (1) Serviciile sociale de zi se organizeaza functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul national de asistentd socials, precum 1 cu principiile specifice care stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specified, in conventiile internationale ratificate prin lege in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum i in standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul "Centrului de zi Sf.Neculai si Centrului de zi Speranta Pascani" sunt urmatoarele:

  a) respectarea i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

  b) protejarea i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce privete egalitatea de anse tratament, participarea egald, autodeterminarea, autonomia i demnitatea personals intreprinderea de actiuni nediscriminatorii i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

  c) asigurarea protectiei impotriva abuzului i exploatarii persoanei beneficiare;

  d) deschiderea care comunitate;

  e) asistarea persoanelor Para capacitate de exercitiu in realizarea exercitarea drepturilor lor;

  4

 • 0 asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol statut social, prin incadrarea in

  unitate a unui personal mixt;

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare i luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupA caz, de varsta de gradul sAu de maturitate, de discernamant i capacitatea de exercitiu5;

  h) promovarea unui model familial de ingrij ire a persoanei beneficiare i)asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate ;

  j) preocuparea permanents pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului i abilitatilor persoanei beneficiare de a trAi independent;

  k) incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare a implicdrii active a acestora in solu%ionarea situa%iilor de dificultate;

  1) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

  m) asigurarea confidentialitAtii a eticii profesionale;

  n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentatilor legale cu privire la exercitarea drepturilor i indeplinirea obligatiilor de intretinere;

  o) primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitAti de integrare socialA implicarea activA in solu;ionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

  p) colaborarea centrului/unitAtii cu serviciul public de asistentA socialA.

  ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate a) in "Centrul de zi Sf.Neculai Pascani" sunt: copii cu nevoi speciale, afla;i in

  situa%ii de risc de abandon/ separare de familia lor/(re)integrati in familie, incadrati in grad de handicap, proveniti din familii cu probleme sociale si materiale si familiile acestora. Centrul de zi Sf.Neculai Pascani" cuprinde copii intre 3-18 ani din Pascani si comunele limitrofe ;acestia beneficiaza de terapiii recuperatorii conform Planului personalizat de interventie, a Planului de recuperare, a Contractului cu familia precum si a certificatului de incadrare in grad de handicap

  b) in "Centrul de zi Speranta Pascani" sunt: copii cu nevoi speciale, incadrati in grad de handicap, din familii defavorizate social / (re)integrati in familie, in vederea prevenirii abandonului scolar si familial, si familiile acestora. Centrul de zi Speranta Pascani" cuprinde copii intre 7-18 ani din Pascani si comunele

  5

 • limitrofe care beneficiaza de servicii sociale specializate, respectiv: transport de la domiciliu la centru si retur, masa, suport emotional si material, activitati de formare a deprinderilor de autonomie personala si sociala precum si formarea deprinderilor de viata independenta.

  (2) Conditiile de acces/admitere in centru sunt urinatoorele: a) acte necesare; 1. cererea pArintilor

  2. acte de stare civild si de identitate pentru parinti si ceilalti copii din familie

  3. ancheta sociald intocmita de lucratorul social/ asistentul social comunitar de la

  primAria de domiciliu a copilului

  4. adeverinta de venituri (inclusiv date din registrul agricol)

  5. aviz epidemiologic

  6. adeverinte de sanatate pentru toti membrii familiei care locuiesc la aceeasi adresd

  7. adeverintA de elev

  8. planul de servicii primaria de domiciliu

  9. planul de recuperare pentru copilul cu dizabilitati

  10. alte documente relevante, dupa caz

  b) Criterii de eligibilitate - Copiii sunt selectati dintre copiii cu nevoi speciale, aflati in evidenta S.E.C.C. Iasi, care au fost diagnosticati ca atare de cAtre S.E.C. D.G.A.S.P.C.. jud. Iasi, copii care au un certificat de incadrare in grad de handicap cu anexa planul de recuperare in care este stipulata recuperarea copilului prin CZ, si pentru care D.G.A.S.P.C.. jud. Iasi care emite o dispozitie de frecventare a CZ. Deficientele prezentate sunt de cele mai multe on asociate incluzand deficiente de ordin neuro-psiho-motor din cele mai diverse cauze: paralizie cerebrald, autism infantil, hidrocefalie, retard mintal, etc. Starea initiald evolutia si progresele inregistrate de fiecare copil sunt pastrate in dosarul intocmit fiecAruia prin fisele specfice. Se constituie echipa multidisciplinary formats din:, psiholog, logoped, kinetoterapeut, asistent social, asistent medical,educatorul specializat, pdrintele copilului; Ca urmare a unei evaluAri in echipA multidisciplinary, se stabilesc nevoile de educatie, abilitare/reabilitare si se elaboreazA un "program personalizat de interventie", in functie de tipul dizabilitAtii si nivelul de dezvoltare, vizand finalitatea programului recuperator, integrarea copilului intr-o unitate de invdtamant corespunzAtoare progresului inregistrat , varstei si adresatA necesitAtilor copilului; Beneficiarii Centrului de zi Speranta sunt selectati dintre copiii cu nevoi speciale/sociale de varstd scolara care au primit orientare scolara prin CJRAE la scoala speciala; c) Cine is decizia de admitere/respingere conducerea D.G.A.S.P.C.Iasi emite dispozitia de admitere a frecventarii la propunerea Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C.lasi

  6

 • d) Modalitatea de incheiere a contractului - serviciile sociale se acorda in baza PPI si contractului cu familia incheiat in conditiile Legii.

  e) Modalitatea de stabilire a contributiei beneficia ru I u

  Furnizarea serviciilor sociale este gratuita.

  (3)Conditii de incetare a serviciilor Incetarea imprejurarilor care au condus la frecventarea CZ si indeplinirea

  obiectivelor PPI; Modificarea Planului de Recuperare Atingerea obiectivelor din Planul de Recuperare (recuperarea copilului) Nerespectarea prevederilor contractului si instituirea unei masuri de protectie

  speciala ; Implinirea varstei de 18 ani Oferirea serviciilor de care o alts institutie Incetare la solicitarea parintilor, Decesul beneficiarului.

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul de zi Sf.Neculai si Centrul de zi Speranta Pascani".au urmatoarele drepturi:

  a) s li se respecte drepturile libertatile fundamentale, Para discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alts circumstanta personals on socials;

  b) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia socials care li se aplica;

  c) sa li se asigure pastrarea confidentialita(ii asupra informa%iilor furnizate i primite;

  d) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;

  e) sa fie protejati de lege atat ei, cat bunurile lor, atunci cand nu au capacitate de exercitiu;

  f) sa li se garanteze demnitatea, intimitatea respectarea vietii intime;

  g) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

  h) sa li se respecte toate drepturile speciale in situatia in care sunt minori sau persoane cu d izabil RAO.

  7

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in " Centrul de zi Sf.Neculai si Centrul de zi Speranta Pascani".au urmatoarele obligatii:

  a) sA furnizeze informa(ii corecte cu privire la identitate, situatie familiall, socialA, medicala economics; b) sa participe, in raport cu varsta, situatia de dependentA etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) sA contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in functie de tipul serviciului de situatia for materials; d) sA comunice orice modificare intervenita in legAturA cu situatia for personalA;

  e) sA respecte prevederile prezentului regulament si a celorlalte norme interne.

  ARTICOLUL 7 Activitati functii Principalele functii ale serviciului social de zi sunt urmAtoarele:

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urmatoarelor activitati:

  I . Reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu familia beneficiarului;

  2. Hrana pe perioada frecventarii CZ - asigura copiilor o alimentatie corespunzAtoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, Orland cont de varsta, nevoile si preferintele acestora,cu problemele for de sanatate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

  3. Ingrijire si ajutor temporar, pe perioada programului Centrului de zi, pentru igiena personala,imbracare, dezbracare, igiena intima, transfer si mobilizare, deplasare, ajutor pentru servirea hranei. Asigurd conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanents a nevoilor fizice, emotionale de sAnatate ale fiecArui copil, precum i mAsurile corespunzAtoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personalk supravegherea i mentinerea stArii de sanatate;

  4. Supravegherea starii de samItate, asistentA medicalA de urgenta, recuperare, ingrijire prin cadre medicale specializate

  5. Sprijina beneficiarul si familia acestuia la efectuarea controalelor medicale necesare. Ajuta familia sa faca orientarea scolara a copilului in conformitate cu posibilitatile copilului, particularitatile de dezvoltare si cu decizia CJRAE

  6. Ingrijirea spatiilor de locuit asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor igienico-sanitare necesare desfasurarii activitatilor in conformitate cu normele in vigoare ;

  7. Educare -asigurd accesul beneficiarilor la educatie, informare, culturd; asigurd educatia informant si non-formald a beneficiarilor, in vederea asimildrii cunostintelor si deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrArii sociale; sprijind si promoveazd, prin materiale si mijloace corespunzAtoare, educatia copiilor, cu prioritate in unitAti de invdtdmant di...