72
Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria – Vlada-Government Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Plani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014 Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja Plani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014 Ministry of Environment and Spatial Planning Plani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014

Republika e Kosovës Republika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Republika e Kosovës Republika

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –

Vlada-Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit HapësinorPlani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014

Ministarstvo Sredine i Prostornog PlaniranjaPlani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014

Ministry of Environment and Spatial PlanningPlani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014

Page 2: Republika e Kosovës Republika

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit HapësinorRepublika e Kosovës

PLANI ZHVILLIMOR STRATEGJIK

për periudhën 2011 – 2014

Page 3: Republika e Kosovës Republika

Mandati i Ministrisë

MMPH është përgjegjëse për menaxhimin e çështjeve të përgjithshme në fushat e mjedisit dhe planifikimit hapësinor. Me saktësisht MMPH-ja ka për obligim zhvillimin e politikave, normave dhe standardëve si dhe koordinimin e aktiviteteve për mbrojtje të mjedisit, menaxhimin e ujërave, inspektimin mjedisor dhe planifikimin hapësinor. Gjithashtu është përgjegjëse për zbatimin e politikave dhe legjislacionit që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit , planifikimithapësinor, kadastra, ndryshimet klimatike dhe rrezatimi.

MMPH-ja harton politika në këto fusha:

� Mbrojtja e mjedisit dhe shfrytëzimi racional i resurseve natyrore;

� Monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes mjedisore,

� Menaxhimi efikas i mbeturinave;

� Administrimi i integruar i ujërave;

� Zhvillimi i qëndrueshëm hapësinor;

� Përmirësimi i standardeve të banimit dhe cilësisë së jetesës;

� Zhvillimi i ndërtimit te sigurt dhe te qëndrueshëm;

� Zhvillimi dhe avancimi i politikave dhe strategjive ne fushën e Kadastrat;

� Ndryshimet Klimatike;

� Inspektimi dhe zbatimi i ligjeve ne mandatin e MMPH-se;

� Mbrojtja nga rrezatimi;

� Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi aktiv ne iniciativat Evropiane dhe ndërkombëtare për

sektorin e mjedisit;

Page 4: Republika e Kosovës Republika

Objektivat strategjike

Duke pasur parasysh gjendjen aktuale ne fushën e mjedisit dhe planifikimit hapësinor ne njërën ane, si dhe rolin dhe pergjegjesite e institucioneve ne anën tjetër, MMPH-ja synim ka këto objektiva :

1. Përmirësimi i gjendjes në mjedis,

2. Menaxhimi resurseve ujore,

3. Fuqizimi i Planifikimit Hapësinor,

4. Regjistrimi i informatave për tokën,

5. Rregullimi i fushës së ndërtimit me rregulla teknike ndërtimore në harmoni me standardet e BE-së,

6. Rritja e qasjes në banim të përballueshëm dhe të përshtatshëm me gjendjen ekonomike të familjeve dhe rritja e vlerës së fondit banesor,

7. Fuqizimi i Inspektoratit;

8. Ndryshimet klimatike dhe mbrojtja nga rrezatimi

Page 5: Republika e Kosovës Republika

Objektiva Strategjike 1: Përmirësimi i gjendjes në mjedis

Bazuar në faktin se gjendja e mjedisit në Kosovë është larg standardëve mjedisore të Bashkimit Evropian, gjendje kjo e krijuar si rrjedhojë e zhvillimeve të paplanifikuara, mungesës së planit hapësinor, menaxhimin e dobët të mbeturinave industriale dhe shfrytëzimi jo i qëndrueshëm i resurseve natyrore, që ka rezultuar në degradimin e mjedisit deri në përmasa shqetësuese, përfshirë këtu edhe zvogëlimin e bidoiversitetit.

Për këtë qellim politikat e MMPH-se janë të orientuara drejt zhvillimit të infrastrukturës ligjore, planeve, programeve dhe integrimit të strategjisë se përgjithshme mjedisore me strategjitë sektoriale, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës dhe të mjedisit.

Pastaj MMPH duhet kushtuar prioritet politikave te planifikimit për shfrytëzimin sa më racional të tokës, bazuar në rregulla dhe kontroll, duke përmbushur kërkesat e kohës qe kane te bëjnë ne radhe te pare me faktorët: social, ekonomik dhe mjedisor, si dhe në marrjen e vendimeve të cilat mbështesin zhvillimin e gjithanshëm te qëndrueshëm të shtetit te Kosovës.

Rendësi te veçante ka edhe zhvillimi dhe avancimi i kornizës ligjore dhe institucionale në fushën e mjedisit, si masa për te ndikuar ne zvogëlimin gradual te ndotjes, minimizimin ose ndalimin e atyre veprimtarive ekonomike dhe të tjera, që përbëjnë rrezik permanent për shëndetin e njeriut, mbrojtjen e llojllojshmërisë biologjike, trashëgimisë natyrore dhe shfrytëzimit te qëndrueshëm te resurseve natyrore.

Edhe koordinimi dhe pjesëmarrja aktive e institucioneve qeveritare e joqeveritare në iniciativat ndërkombëtare për sektorin mjedisor etj.

E gjithë kjo qe u theksua tregon se përmirësimi i gjendjes në mjedis dhe çështjet tjera, që kanë të bëjnë me mjedisin janë sfida të cilat kërkojnë zgjidhje, në mënyrë që të bëhet e mundur, në radhë të parë ngritja e kualitetit të jetës së qytetarëve, por edhe avancimi, harmonizimi dhe integrimi i standardeve kombëtare mjedisore me standardet e Bashkimit Evropian.

Për këtë qellim MMPH planifikon qe te ndërmerren këto masa:

Masa 1: Kompletimi i kornizës ligjore e institucionale dhe harmonizimi me Acquis mjedisor të BE.

Masa 2: Parandalimi, zvogëlimi për aq sa është e mundur eliminimi i ndotjes se mjedisit dhe qasje e integruar për kontrollin e ndotjes

Masa 3: Mbrojtja e llojllojshmërisë biologjike, trashëgimisë natyrore dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore.

Masa 4: Bashkëpunimi dhe pjesëmarrja aktive ne iniciativat Evropiane dhe ndërkombëtare për sektorin e mjedisit

Page 6: Republika e Kosovës Republika

Masa 5: Ngritja e vetëdijes ,edukimit dhe pjesëmarrjes se publikut ne procesin e vendimmarrjes për çështje mjedisore.

Masa 6: Hartimi i strategjive sektoriale dhe dokumentet përcjellëse.

Masa 7: Krijimi i Ekofondit

Objektiva Strategjike 2:

Menaxhimi i resurseve ujore

Në mënyrë që të arrihet zhvillimi ekonomik dhe social në Kosovë, është e nevojshme të kuptohen resurset e ujit, si po shfrytëzohet ky resurs, cila është rëndësia e këtij shfrytëzimi etj. Prandaj, ekziston nevoja për të njohur lidhjen ndërmjet pjesëve të ndryshme të resurseve të ujit dhe mjedisit, si dhe nevojën për ta menaxhuar atë në mënyrë të duhur. Për më shumë, kjo do të thotë se duhet menduar përtej resurseve natyrale, që do të thotë se duhet përfshirë nevojat sociale dhe financiare, jo vetëm të popullatës që jeton në Kosovë, por edhe të fqinjëve dhe me gjere.

Uji si faktor i prodhimit, bëhet një parakusht i pashmangshëm për çfarëdo aktivitete ekonomiko-sociale, qofshin ato marrëveshje të reja apo zhvillime energjetike, apo bujqësore ose industriale. Parimisht, pa menaxhim adekuat të resurseve të ujërave është shumë vështirë të paramendohet çfarëdo zhvillimi tjetër. Kosova nuk bën përjashtim nga kjo rregull!

Kërkesat për ujë po shtohen dita ditës. Kjo rritje e kërkesave për ujë ka të bëjë drejtpërdrejt me faktorët demografik, kushtet e jetesës, kapacitetin industrial dhe nevojat bujqësore. Zhvillimi i mëtejmë ekonomik dhe ngritja e standardeve të jetesës e shton kërkesën për ujë. Në këtë aspekt është shumë me rëndësi që uji të shfrytëzohet në mënyrë racionale dhe që të merren masa të duhura për të arritur këtë.

Në aspektin ekonomik shumë rëndësi duhet kushtuar shpërndarjes së barabartë të ujit në Kosovë. Kjo nënkupton qe administrimi, menaxhimi i integruar dhe i qëndrueshëm i ujërave, për të siguruar sasi të mjaftueshme dhe cilësi të mirë, për të gjithë shfrytëzuesit sipas acquis së BE-së duhet te jete njeri nga prioritetet kryesore te MMPH-se.

Për më tepër, vizioni strategjik i sektorit të ujërave prezanton transformimin, reformimin, zhvillimin dhe administrimin e integruar të resurseve të ujërave sipas modeleve, planifikimit dhe administrimit të qëndrueshëm dhe efektiv në vend.

Të sigurohen shërbime të mirëfillta të ujit në vend, në të cilin rast të gjithë shfrytëzuesit do të kenë sasi të mjaftueshme dhe cilësi të duhur të ujit.

Avancimi i infrastrukturës ligjore dhe Hartimi i dokumenteve planifikuese si Strategjia Shtetërore për Ujëra dhe Planet për Menaxhimin e Pellgjeve Lumore si dhe themelimi i institutit te ujerave.

Page 7: Republika e Kosovës Republika

Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të ndotura dhe vajrave nga operatoret komercial ( psh. pompa të benzinës, prodhimin e plastikëve, fasadave,ngjyrave,thertoret, etj) pa trajtim në mjedisin pritës ( direkt në sipërfaqen tokësore, kanal, përrua, lum, liqe etj) si dhe ndërprerjen dhe largimin e të gjithë operatorëve nga shtretërit e lumenjve të cilët nxjerrin inerte.

Me qellim te përmirësimit dhe avancimit te gjendjes ne sektorin e ujerave MMPH planifikon te ndërmerren këto masa:

Masa 1. Kompletimi dhe avancimi i infrastrukturës ligjore, institucionale dhe

hartimi i dokumenteve planifikuese për ujerat

Masa 2. Ndërprerja dhe largimi i te gjithë operatoreve nga shtretërit e lumenjve te cilët i dëmtojnë.

Masa 3. Ndërprerja e shkarkimit te ujerave te ndotura dhe vajrave nga operatoret komercial (pompa te karburanteve, prodhimi i masave plastike, ngjyrave, thertoreve etj.);

Masa 4: Realizimi I projekteve të impianteve për trajtimin e ujërave të zeza dhe sterilizimin e mbeturinave spitalore ;

Masa 5: Mbrojtja e burimeve dhe resurseve ujore .

Page 8: Republika e Kosovës Republika

Objektiva strategjike 3:

Fuqizimi i planifikimit hapësinor

Me këtë dokument, Qeveria e Republikës se Kosovës synon qe ne mënyre sistematike t’u qaset ndryshimeve ne fushën e planifikimit hapësinor. Duke u bazuar ne parimet dhe standardet Evropiane, tentohet krijimi i sistemit i cili do t’u përgjigjet kërkesave te kohës dhe do te mundësoj dhënien e përgjigjeve ne kërkesat për harmonizim me zhvillimet hapësinore te shteteve fqinje, rajonit dhe BE-se.

Përmes Planifikimit hapësinor tentohet që të harmonizojë ndikimin hapësinor të sektorëve të ndryshëm duke promovuar ndikimin pozitiv për shoqërinë dhe duke minimizuar apo eliminuar konfliktet e zhvillimeve në hapësirë, e po ashtu është instrument për koordinimin e zhvillimeve në hapësirë - kohezion territorial.

Është interes i përgjithshëm që planifikimi hapësinor si sektor i rëndësishëm i Qeverisë të ngritët në nivelin e duhur. Jemi të sigurt se masat dhe aktivitetet e propozuara do të ndikojnë që gradualisht fusha e planifikimit hapësinor të futet në prioritetet e agjendës së përgjithshme të Qeverisë së Kosovës.

Me qellim te përmirësimit dhe avancimit te gjendjes ne sektorin e planifikimit hapësinor MMPHplanifikon te ndërmerren këto masa:

Masa 1. Kompletimi dhe zbatimi i legjislacionit ne fushën e Planifikimi Hapësinor,

Masa 2. Hartimi i strategjive, planeve hapësinore dhe dokumenteve përkrahëse,

Masa 3. Zhvillimi institucional

Page 9: Republika e Kosovës Republika

Objektiva Strategjike 4:

Regjistrimi i informatave për tokën

Duke vlerësuar rolin e sipërfaqes tokësore në ekonominë e të gjitha vendeve, është e nevojshme që të kemi një regjistër te sakte te informatave për tokën, për qëllime të ndryshme si për sektorin publik ashtu edhe atë privat.

Lidhur me ketë vizioni i AKK-së është:Agjencia Kadastrale e Kosovës të jetë institucion i vetëm për menaxhimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme që t’i mundësojë bizneseve dhe popullsisë një ambient për një jetë më të mirë.Ndërsa aktivitetet kryesore të AKK-së janë: të siguroj administrim të kontrolluar të kualitetit të regjistrave dhe të ushtrojë kontroll duke u fokusuar në shërbimet, të siguroj shërbime të duhura dhe për pjesë të ndryshme dhe të regjistroj të dhënat e përshtatura sipas nevojës së përdoruesit. AKK-ja duhet ta thjeshtoj raportin e biznesit ndaj autoriteteve publike, duhet të përfitojë një pjesë të realizimit të hyrave dhe shërbimeve.

Institucionet e administrimit të tokës në Kosovë gjer më tani janë përqendruar në afarizmin kyç të tyre: gjeodezi, kadastër dhe regjistrim të tokave. Në të ardhmen biznesi kyç në AKK duhet të jetë:

� Regjistrimi i kadastrit;

� Regjistrimi i tokës (regjistrimi i të drejtave të pasurisë së paluajtshme);

� Vlerësimi i pasurisë së paluajtshme;

� Gjeodezia, rrjeti i rendit të parë dhe të dytë referent dhe rrjeti referent GPS (Sistemit për

pozicionim global);

� NSDI (Infrastruktura Nacionale e të dhënave hapësinore) përfshirë prodhimin e orto-

fotove dhe hartave topografike.

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është transferuar në MMPH në bazë të vendimit të Qeverisë dhe memorandumit në mes të MMPH-së dhe MAP-it, në përputhje edhe me rekomandimet e FRIDOMIT.

Për te përmirësuar dhe avancuar gjendjen e fushave te përfshira ne objektiven e mësipërme parashihen te ndërmerren këto masa:

Masa 1. Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për kadastrën në Kosovë,

Masa 2. Operim i efektshëm i teknologjisë së avancuar informative ,

Masa 3. Përmirësimi i shërbimeve kadastrale për klient

Page 10: Republika e Kosovës Republika

Objektiva strategjike 5:

Rritja e qasjes në banim të përballueshëm dhe të përshtatshëm me gjendjen ekonomike të familjeve dhe ruajtja e vlerës së fondit banesor.

Banimi, si shfrytëzues i madh i hapësirës është çështje vendimtare për stabilitet social, shëndetësor dhe zhvillim kualitativ të mirëqenies njerëzore si dhe komponentë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik.

Banimi është fushe e gjerë dhe komplekse, dhe ne mënyrë interaktive e lidhur me një numër të ndryshëm te segmenteve ne kuadër te një shoqërie. Për shkak të rëndësisë së banimit, sigurimi i banimit në përgjithësi nuk i është lënë vetëm tregut, por ekzistojnë një numër i caktuar i ndërhyrjeve të ndryshme nga ana e autoriteteve, me të cilat orientohen zhvillimet në sektorin e banimit, duke e krijuar atë në një sektor të rregulluar dhe të qëndrueshëm.

Mënyra e organizimit të banimit luan rol të rëndësishëm në shfrytëzimin e hapësirës, veçanërisht në shfrytëzimin racional të tokës ndërtimore, kursimit të energjisë, mbrojtjes së mjedisit, prandaj krijimi i mekanizmave të cilët do të ofronin zgjidhjen e kushteve adekuate për banim, e sidomos të kategorive më të rrezikuara sociale është me rëndësi.

Në vitet e fundit me aprovimin e ligjeve në fushën e banimit janë krijuar disa parakushte shumë të rëndësishme për zhvillimin e mëtutjeshëm te saj.

Në fushën e fondit banesor është vendosur korniza ligjore për administrimin dhe mirëmbajtjen e bashkëpronësisë në ndërtesa, ndërsa për zgjidhjen e problemit te banimit te përballueshëm kjo kornize ligjore është ne fazën e kompletimit.

Është e qartë se zbatimi i legjislacionit kërkon një kohë të caktuar. Për këtë qellim MMPHparasheh te ndërmerr këto masa:

Masa 1 Kompletimi i infrastrukturës ligjore ne fushën e banimit

Masa 2 Themelimi i sistemit transparent te banimit me qira joprofitabile në fondin e ndërtuar të banesave me qira që janë prone e shtetit apo komunave dhe në ato që do të ndërtohen.

Masa 3 Krijimi i mekanizmave për administrimin dhe mirembajtjen e fondit banesor –

Masa 4 Kompletimi i strukturës institucionale me stafin e nevojshëm krahas aktiviteteve

për realizimin e objektivit strategjik 5;

Masa 5: Mirëmbajtja e ndërtesave në bashkëpronësi .

Page 11: Republika e Kosovës Republika

Objektiva Strategjike 6:

Rregullimi i fushës së ndërtimit me rregulla teknike ndërtimore në harmoni me standardet e BE-së

Industria e ndërtimit është e rëndësishme për shkak se siguron punësim dhe ndikon ne zhvillim ekonomik. Industria e ndërtimit ka një rol të rëndësishëm në ofrimin e infrastrukturës se ndërtuar moderne me kosto efektive. Bizneset, qe të mbeten konkurruese, janë të varura nga rrugët, hekurudhat, rrjeti elektrik dhe i telekomit, dhe marrin në konsideratë cilësinë e infrastrukturës se ndërtuar si një nga faktorët kyç gjate marrjes se vendimit për investimet e tyre.

Poashtu, produktet e industrisë së ndërtimit, qofshin ato ndërtesa publike apo tregtare, shtëpi ose infrastrukturë, kanë ndikim të madh në zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe kane ndikim të madh në mjedisin tonë. Ndërtesat janë përgjegjëse për pothuajse gjysmën e emisioneve te karbonit ne vend, gjysmën e konsumit të ujit tonë dhe krijojnë sasi të mëdha të mbeturinave. Për më tepër, është e qartë se ne nuk mund të përmbushim objektivat e deklaruara për mbrojtjen e mjedisit pa zvogëlimin e ndikimit të ndërtesave dhe infrastrukturës në mjedis dhe në shkallen e përdorimit të resurseve natyrore, ne duhet të ndryshojmë mënyrën se si ne projektojmë dhe si ndërtojmë.

Masa 1 Kompletimi i infrastrukturës ligjore në fushën e ndërtimit dhe rritja e zbatimit te ligjeve ne fuqi.

Masa 2. Hartimi i rregullave teknike ndërtimore në harmoni me standardet e BE-së.

Masa 3 Ngritja e kapaciteteve dhe kompletimi i stafit administrativ kompetent për

zbatimin e Ligjin e ligjeve në fushën e ndërtimit dhe banimit.

Page 12: Republika e Kosovës Republika

Objektiva strategjike 7:

Fuqizimi i Inspektoratit

Inspektorati i MMPH-së si mekanizëm përgjegjës për mbikëqyrje të zbatueshmërisë së Ligjit në fushën e Mjedisit, Ujërave, Ndërtimit, Banimit dhe Planifikimit Hapësinorë duhet të rrisë efikasitetin e mbikëqyrjes inspektuese.

Masat për të realizuar objektivat:

Masa 1. Hartimi i Ligjit për Inspektoratin e MMPH-së si dhe legjislacionit sekondar me

qëllim të funksionalizmit dhe veprimit më efikas.

Masa 2. Ngritja e kapaciteteve të resurseve njerëzore.

Masa 3. Krijimi i kushteve teknike për kryerjen e mbikëqyrjes inspektive.

Page 13: Republika e Kosovës Republika

Skema e organizimit të MMPH-së:

Gjatë vitit 2009, MMPH-ja ka kryer rishikimin funksional të mandatit, organizimit dhe të kapaciteteve të saja. Në këtë proces ajo është ndihmuar nga projekti i Rishikimit Funksional dhe Organizimi Institucional i Ministrive ( FRIDOM ). Ministria në periudhat afatshkurta dhe afatmesme do t`i adresojë ato në mënyrë që të realizoj me efikasitet objektivat strategjike të saj.

Fusha e mjedisit vazhdon te mbetet sfide për MMPH-në, gjegjësisht e vendit në përgjithësi. Nevoja për reformim dhe ngritje të kapaciteteve duke përfshirë të gjitha nivelet e strukturave të MMPH-së do të jetë imperativ i kohës. Në këtë kuptim MMPH-ja brenda kësaj periudhe planifikuese 2011-2014 do të fukosohet në ndërmarrjen e masave të nevojshme për harmonizimin e rekomandimeve të FRIDOMIT për rishikimin funksional.

Si rezultat i aktivitetit të Rishikimit Funksional të MMPH-së, në kuadër të reformës sëAdministratës Publike në Republikën e Kosovës, MMPH-ja do të ketë këtë organogram :

Page 14: Republika e Kosovës Republika

De

pa

rt. për P

lan

Ha

sino

r,Ba

nim d

he

Nd

ërtim

De

pa

rtam

en

ti iUjë

rave

De

pa

rt.për M

bro

jtjen

eM

jedisit

De

pa

rt. i Ad

min

. D

hep

erkrah

jes

De

pa

rt.Buxh

etit dh

eF

ina

nca

ve

De

pa

rt.I Pro

kurim

it

De

pa

rtLigjo

r

Nje

sia e

Aud

itimit te

Bre

nd

shëm

Depart.për

Inspektimtë

Mjedisit,U

jerave,Ndërtim

it dhe

Planifikim

it

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Eko Fondi

MINISTRIZv. Ministri& Kabineti

Zyra per Integ. BE dhe Koordinim te projekteve

Zyra për Informim dhe Mardh. me Publ.

Agj. per Rrez. & Sig. Nukleare AKMM Sekretari i Përhershëm Agjencia Kadastr. eKosovës

Instituti përPlan. Hapësinor

Drejt.e ParqeveKomb

Drejt. e Monit. Vlers. dheRaport. Mjedisor

Instituti për Mbrojt. e Natyrës

Instituti përHidrometeorologji

Dep. E AKK-se

Page 15: Republika e Kosovës Republika

Plani i Veprimit

Objektiva strategjike 1:Përmirësimi i gjendjes në mjedis

Masa 1.1Kompletimi i kornizes ligjore e institucionale dhe harmonizimi me Acquis të BE.

Te përmbushetnga

2011/14

AktivitetetAfati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Kompletimi i stafit të Departamentit tëMjedisit sipas organogramit të ri

2011 DMM MMPH

2Krijimi i Agjencionit për Mbrojtjen ngaRrezatimet

2011 MMPH

MMPH, MSH,MPB, MEF, MFSK, Universiteti

3Pergaditja e Strategjise dhe Planit teVeprimit ne Mjedis

K2 - 2011 DMM

MMPH, MSH,MEM, MTI, Universiteti, Shoqëria Civile, Operatorët Ekonomik

4

Pergaditja e strategjive tematike per ajrin, llojllojshmerine biologjike, ndryshimet klimatike, mbeturinat si dhe planet perkatese te veprimit.

K1 – K4 -2011

DMM

MMPH, MSH,MEM, MTI, Universiteti, Shoqëria Civile, Operatorët Ekonomik

5Bashkëpunimi dhe pjesëmarrja aktive në iniciativat ndërkombëtare për sektorin e mjedisit

Në vazhdimë si

DMMBE, UNEP, RENA

Masa 1.2 Parandalimi, zvogëlimi i ndotjes së mjedisit dhe qasje e integruar për kontrollin e ndotjes

Te përmbushetnga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Vendosja e sistemi te monitorimit per cilesine e ajrit

K4 - 2011DMM, AMMK,IHMK

MMPH dheDonatorët

2

Rehabilitimi i deponive industriale,Rehabilitimi dhe mbyllja e deponive të vjetra dhe ilegale të mbeturinave komunale itj

2014 DMM

MMPH,Komunat dhe Operatorët Ekonomik

3 Hartimi i programeve per menaxhimin e mbeturinave dhe mbeturinave te

K4 - 2013 DMMMMPH, Komunat dheOperatorët

Page 16: Republika e Kosovës Republika

rrezikeshme Ekonomik

4Fillimi i dhënies së Lejeve Mjedisore tëIntegruar

K1 - 2011 DMM

MMPH, Komunat dhe Operatorët Ekonomik

Mbrojtja e llojllojshmërisë biologjike, trashëgimisë natyrore dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm iresurseve natyrore

Te përmbushetnga

2011/14Masa 1.3

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Hartimi i planeve te menaxhimit te PN”Mali Sharr” dhe “Bjeshkët e Nemuna”

2014 DMM, AMMK

MMPH, ShoqëriaCivile, Universiteti,Komunat

2Mbrojtja e llojeve te rrezikuara te florës dhe faunës dhe vendbanimeve te tyre

Në vazhdimë si

DMM, AMMK, Inspektorati

MMPH,MBPZHR, MPB, Komunat

Bashkëpunimi dhe pjesëmarrja ne iniciativat evropiane dhe ndërkombëtare për sektorin emjedisit

Te përmbushetnga

2011/14Masa 1.4

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Krijimi i parakushteve per miratimin ete gjithave konventave dhe protokoleve mjedisore.

K4 - 2014 DMMMMPH, MEM,MBPZHR, MI, MPJ,

2Pjesëmarrja aktive ne institucionetndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit.

Në vazhdimësi DMM

3

Përgatitja e projekteve qe kane për qellim zvogëlimin e ndotjes ndërkufitare dhe menaxhimin ndërkufitar te mjedisit.

Në vazhdimësi

DMM, DU, DPH

MMPH, MEM, MBPZHR, MI, MPJ, MPB

Ngritja e vetëdijes, edukimit dhe pjesëmarrjes se publikut ne procesin e vendimmarrjes për çështjet mjedisore

Te përmbushet nga

2011/14Masa 1.5

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Realizimi i fushatave te informimit dhevetedijesimit te qytetareve.

Në vazhdimësi DMM

MMPH,MASHT

2Zbatimi i planprogrameve per edukim mjedisor ne te gjitha nivelet eshkollimit.

2014 DMMMMPH, MASHT,Universiteti

Page 17: Republika e Kosovës Republika

Masa 1.6 Krijimi i EkofonditTepërmbushet nga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1 Hartimi i Ligjit për Ekofondin . 2011 DMM MMPH, MEF

Page 18: Republika e Kosovës Republika

Objektiva strategjike 2:Menaxhimi i resurseve ujore

Masa 2.1Kompletimi dhe avancimi i infrastrukturës ligjore, institucionale dhe hartimi i dokumenteve planifikuese për ujerat

Te përmbushet nga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Kompletimi i ligjit për ujëra me AktetNënligjore

2012 DU

MBPZHR,MEM, MSH, Komunat dhe Shoqëria Civile

2Hartimi i strategjisë shtetërore për ujerat

2012 DU

Ministrit eLinjes, Pushteti Lokal dhe ShoqëriaCivile,Universiteti

3 Themelimi i institutit për ujëra 2013 DU MMPH

4Hartimi i planeve menaxhuese per pellgjet lumore

2012 DU

Ministrit eLinjes, Pushteti Lokal dhe Shoqëria Civile, Universiteti

5Kompletimi i stafit të Departamentit tëUjërave sipas organogramit të ri

2011 DU MMPH

Masa 2.2Ndërprerja dhe largimi i te gjithë operatoreve nga shtretërit e lumenjve te cilët i dëmtonin .

Te përmbushet nga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1

Formimi i një komisioni vlerësues (multisektorial) për vlerësimin e dëmeve dhe degradimeve të bëra ne shtretërit e lumenjve

K1 - 2011 DUKomunat dhe shoqëria civile, MBPZHR

2

Te vlerësohet kostoja e investimeve teoperatoreve publik dhe privat te cilët pa përfillje te bazës ligjore kanë vepruar dhe ndërtuar brenda zonave vërshuese dhe zonat qe kanë qene pasuri shoqërore

K2 - 2011 DU

Komunat dhe shoqëria civile, MBPZHR, kompanitë

3

Hartimi i një memorandumibashkëpunimi tre paleshe MPH-Gjykata – Polici për ekzekutimin e lëndëve të adresuar nga inspektorati i ujërave ndaj shkelësve të ligjit.

K1 –2011

MMPH, Gjykata dhe MPB

Page 19: Republika e Kosovës Republika

4

MMPH – Inspektorati të ndërmerr të gjitha masat ndëshkimore sipas ligjit të ujërave dhe udhëzimeve administrative.

Në vazhdimësi DU

MMPH, Gjykatat dhe Komunat

5Hartimi i një projekti me urgjencë në studimin fizibilitetit të segmentevelumore ku mund të nxirren inertet

K4 –2011

DUDU+Konsulenc a

Masa 2.3Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të ndotura dhe vajërave nga operatorët komercial

Te përmbushetnga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1 Hartimi i listës për operatorët ilegal K2 - 2011 DU MTI, Komunat

2Detyrimi i operatorëve që konform ligjittë ndërtojnë pajisje për trajtimin e ujërave dhe vajërave pas përdorimit

Në vazhdimë si

DUInspektorati,Komunat, Gjykatat, MPB

3Ndërrmarja e të gjitha masave nga inspektorati konform legjislacionit në fuqi

DU

Masa 2.4Realizimi i projekteve të impianteve për trajtimin e ujërave të zeza dhe sterilizimi i mbeturinave spitalore

Te përmbushet nga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Hartimi i projekteve për eliminimin eshkarkimeve – derdhjeve të ujërave të zeza nëpër lumenj.

2011 -2014

DU

Masa 2.5 Mbrojtja e burimeve dhe resurseve ujoreTe përmbushet nga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Hartimi i projekteve për shpalljen ezonave të mbrojtura ujore

2011 -2014

DU

Page 20: Republika e Kosovës Republika

Objektiva strategjike 3:Fuqizimi i planifikimit hapësinor

Masa 3.1Kompletimi i legjislacionit ne fushën e PlanifikimiHapësinor

Te përmbushetnga

2011/14

AktivitetetAfati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionet endërlidhura

Kosto dhe burimi

1 Hartimi i ligjit për token ndërtimore 2011 DPHMBPZHR, MEF, MD,

10.000

2Nxjerra e U.A. nga fusha e PlanifikimitHapësinor

2011 DPH 5.000

3Zbatimi i ligjeve në fuqi që rregullojnë fushën e Planifikimit Hapësinor

2014 DPHSektorët eQeverisë, Komunat

Masa 3.2Hartimi i strategjive, planeve hapësinore dhe dokumenteve përkrahëse

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionet endërlidhura

Kosto dhe burimi

1Hartimi i strategjisë dhe planit te veprimitpër parandalimin dhe rregullimin e vendbanimeve joformale ne R. e Kosovës.

2011 DPH

2

Hartimi i planeve hapësinore për zonat e veçanta:- Plani Hapësinor “Fusha e Mihjes së Re”- Plani Hapësinor “Hidrocentrali Zhur”- Plani Hapësinor PN “Mali Sharr”- Plani Hapësinor “Shpella e Gadimes”

2014 IPH

Sektorëtrelevant të Qeverisë së Kosovës; Komunat; Shoqëria civile.

100.000

3Hartimi i doracakut për mënyrën edhënies se pëlqimit për planet zhvillimore komunale

2012 DPH 5.000

4Hartimi i normave dhe standardeve ne fushën e planifikimit

2012 DPHMTI, Universiteti,AKK,

10.000

5Hartimi i doracakut për rregullimin evendbanimeve joformale ne R. Kosovës 2011 DPH 5.000

6Përkrahja e nivelit lokal në hartimin e plan zhvillimore komunale

e Në vazhdimë si

DPH - IPHKomunat përkatëse

5.000

Masa 3.3 Zhvillimi institucional

AktivitetetAfati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionet endërlidhura

Kosto dhe burimi

1Organizimi dhe plotësimi i stafit në përputhje me skemën e re të organizimit të MMPH-së

2011 DPH - IPH

Page 21: Republika e Kosovës Republika

2Themelimi i Zyrës për provime profesionale dhe dhënie të licencave

2011 DPH - DBN 5.000

3 Organizimi i provimit profesional për inxhinier dhe arkitekt dhe licencimi i tyre.

2011 DPH-DBN 5.000

4Themelimi i Forumit për Vendbanime joformale

2013 DPH

Ministritë përkatëse, Pushteti lokal, Shoqëria civile

5.000

5Krijimi i infrastrukturës ligjore me të cilën do të mundësohet që IPH të realizoj të hyra nga puna me palë të treta.

2011 MMPH MAP

6

Iniciativa për themelimi i shkallës së III-të për planifikim, menaxhim, zhvillim urban dhe hapësinor si dhe arritja e marrëveshjes së memorandumittë bashkëpunimit në mes të MMPH, MASHT dhe UP

2011 MMPHMASHT UP

7Formimi i “Trupit koordinues” për bashkëpunim ndërkufitar në fushën e planifikimit hapësinor

2011 MMPH MPJ, MAPL 5.000

Page 22: Republika e Kosovës Republika

Objektiva strategjike 4: Regjistrimi i informatave për tokën

Masa4.1

Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për kadastrën nëKosovë

Te përmbushet nga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionet e ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1 Avancimit të Infrastrukturës Ligjore 2012 AKK

2 Përmirësimit i raporteve ndërinstitucionale në nivel lokal dhe qëndrorë

2011 AKK MMPH ZKK

3 Përmirësimit të kushteve bazë për Kadastrën në Kosovë

AKK ZKK

4

Bashkëpunim i qëndrueshëm në mes të AKK-së dhe donatorëve, si dhe të donatorëve në mes veti, nëpërmjet implementimit të Programit për Administrim të Tokës me një mekanizëm drejtues të bashkëpunimit

2011 AKK

Qeveria eKosovësBanka BotëroreGTZ NorvegjiaSuedia Zvicrra

Masa 4.2 Operimi i efektshëm i teknologjisë së avancuar informative. Te përmbushet nga

2011/14

AktivitetetAfati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionet e ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Implementimi dhe mirëmbajtja e Sistemit Informativ Kadastral të Tokës në Kosovë (SIKTK/KCLIS)

2012 AKK ZKK

2

Përputhshmëri e të dhënave kadastrale tekstuale dhe grafike nëpërmjet kompletimit tëZonave Kadastrale të përfshira në komasacion

2011 AKKMBPZHR ZKK

3 Vendosja e rrjetit permanent GPS AKK AKK

4Rritja e sigurisë dhe shtimi i besueshmërisëndaj të dhënave mbi pronën e paluajtshme

2011 AKK ZKK

Masa 4.3 Përmirësimi i shërbimeve kadastrale për klientTe përmbushetnga

2011/14

AktivitetetAfatikohor

Njësiapërgjegjëse

Institucionet endërlidhura

Kosto dheburimi

1 Kapaciteteve të përmirësuara të ZKK-ve me trajnime në të gjitha nivelet

2012 AKK ZKK

2

Ngritja e transparencës dhe mundësimi iqasjes së publikut në tëdhënat kadastrale nëpërmjet internetit dhe vendosjes së WEB GIS-it

2011 AKKQasje ndaj publikut ZKK

3Zhvillimit të sektorit privat në fushën ekadastrit dhe gjeodezisë 2011 AKK MMPH

ZKK

Page 23: Republika e Kosovës Republika

Objektiva strategjike 5:Rritja e qasjes në banim të përballueshëm dhe të përshtatshëm me gjendjen ekonomike

të familjeve dhe ruajtja e vlerës së fondit banesor

Masa 5.1 Kompletimi i infrastrukturës ligjore ne fushën e banimitTe përmbushetnga

2011/14

AktivitetetAfati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionet e ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Hartimi i Udhëzimeve Administrativetë " Ligjit për financimin programeve të veçanta të banimit" No. 03/L-164

2011 DB Zyra ligjore, Komunat

1.000,00€

BK

2 Hartimi i strategjisë qendrore të banimit2011-2012

DB

Zyra ligjore DPH+IPH, MEF, MEM, KPA

12.000,00€

BK

Masa 5.2Themelimi i sistemit transparent te banimit me qira joprofitabilenë fondin e ndërtuar të banesave me qira që janë prone e shtetit apo komunave dhe në ato që do të ndërtohen.

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionet e ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1

Përkrahja komunave për hartimin e programeve komunale në bazë të ligjit për financimin programeve të veçanta të banimit” No. 03/L-164. "

2011–2014

DB

Komunat

MMPH

MEF

30.000,00€

BK+donat orët

2

Krijimi i bazës së të dhënave për menaxhimin e kërkesave për banim në nivel qendror dhe lokal në bazë të cilave hartohen politikat e banimit.

2011-2012 DB

TI-MMPH, Kompanitë e licencuara për TI

40.000,00€

BK+Buxhe ti komunal+d onatorët

Masa 5.3Krijimi i mekanizmave për administrimin dhe mirëmbajtjen e fondit banesor

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionet e ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1

Licencimi i ndërmarrjeve për administrim dhe mirëmbajtje dhe fillimi i krijimit te politikave kreditore për renovimin e banesave përmes krijimit te fondit te mjeteve financiare për mirëmbajtje, lehtësimit të procesit të kreditimit dhe sigurimit të garancionit

2011 –

Vazhdimësi

DB

MMPH, Bankat, Shoqëria civile-pronarët e banesave

3.000,00€

BK

Page 24: Republika e Kosovës Republika

Objektiva strategjike 6:Rregullimi i fushës së ndërtimit me rregulla teknike ndërtimore në harmoni me

standardet e BE-së

Masa 6.1Kompletimi i infrastrukturës ligjore në fushën e

ndërtimit dhe rritja e zbatimit te ligjeve ne fuqi

Te përmbushet nga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia

rgjegjëse

Institucionet e ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1 Aprovimi i ligjit te ndërtimit 2011 DBN-DNQeveriaKuvendi

2Aprovimi i ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje

2011 DBN-DNQeveriaKuvendi

3Hartimi i udhëzimeve administrative te ligjit te ndërtimit

2011-2013

DBN-DNMMPH

Hartimi i udhëzimeve administrative te ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje

2011-2013

DBN-DNMMPH

Organizimi i provimeve profesionale përinxhinier të arkitekturës, ndërtimtarisë, makinerisë dhe elektroteknikes dhe licencimi i tyre.

2011 DBN-DN MMPH, MTI,

Masa 6.2 Hartimi i rregullave teknike ndërtimore në harmoni me standardet e BE-së

Aktivitetet Afati kohor

Njësia

rgjegjëse

Institucionet e ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1 Hartimi i shtojcave te rregullores teknike për konstruksionet e betonit

2011 DBN-DN MTI, UP

2Hartimi i rregullores teknike për dokumentacionin teknik

2011 DBN-DN MTI, UP

3Hartimi i rregullores teknike për qendrueshmerine mekanike dhe stabilitetin objekteve ndërtimore

e2011DBN-DN

MTI, UP

Masa 6.3Ngritja e kapaciteteve dhe kompletimi i stafit kompetent për zbatimin e Ligjit të Ndërtimit

Aktivitetet Afati kohor

Njësia

rgjegjëse

Institucionet e ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1 Themelimi i sektorit për leje te ndërtimit 2011 DBN/DAQ

2Modernizimi i shërbimit te dhënies se lejeve te ndërtimit dhe lejeve te përdorimit

2011-2014

DBN/DAQ

Page 25: Republika e Kosovës Republika

Objektivi strategjike 7: Fuqizimi i Inspektoratit

Masa 7.1Hartimi i Ligjit për Inspektoratin e MMPH-së si dhe legjislacionit sekondar me qëllim të funksionalizmit dheveprimit më efikas

Te përmbushetnga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Inicimi i procedurës për Hartimin e ligjit për inspektoratin

2011/14Insp. Dep.Ligj.ZSP

Masa 7.2 Ngritja e kapaciteteve të inspektorëve.Te përmbushetnga

2011/14

Aktivitetet Afati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1 Profilizimi i stafit . 2011/12 MMPH, Insp.

2 Trajnimet e Inspektorve 2011/14

Masa 7.3

Krijimi i kushteve teknike për kryerjen e mbikëqyrjes inspektive

Te përmbushet nga

2011/14

AktivitetetAfati kohor

Njësia përgjegjëse

Institucionete ndërlidhura

Kosto dhe burimi

1Paisja me mjetet teknike

2011/14ZSP, Logjistika, Prokurimi.

Page 26: Republika e Kosovës Republika

Ministarstvo Sredine i Prostornog PlaniranjaRepublika Kosova

RAZVOJNI STRATEŠKI PLAN

Za period 2011 – 2014

Mandat Ministarstva

MSPP je odgovorna zam menađiranje opštih pitanja iz oblasti životne sredine i prostornog planiranja . Tačnije MSPP-a dužna je za razvoj politika , normi i standarda kao i koordiniranje aktivnosti za zaštitu životne sredine , menađiranje voda , inspektiranje životne sredine i prostorno planiranje. Također je odgovorna za sprovođenje politika i zakonodastva gde se radi o zaštiti životne sredine , prostorno planiranje , katastra , klimatske promene i zračenje .

Page 27: Republika e Kosovës Republika

MSPP-a izrađuje politike ovih oblasti :

� Zaštita životne sredine i racionalno koriščenje prirodnih resursa ;

� Monitoring i procena stanja životne sredine ,

� Efikasno menađiranje otpada ;

� Integrisano upravljanje voda ;

� Postojani prostorni razvoj ;

� Poboljšanje standarda za stanovanje i kvaliteta života ;

� Razvoj postojani i sigurne izgradnje ;

� Razvoj i avansiranje politika i strategija iz Katastra ;

� Klimatske Promene ;

� Inspektiranje i sprovođenje zakona u mandatu MSPP-a ;

� Zaštita od zračenja ;

� Učešče i aktivna saradnja sa Evropskim i međunarodnim inicijativama za sektor životne

sredine ;

Page 28: Republika e Kosovës Republika

Strateški ciljevi

Imajuči u obzir aktualno stanje iz oblasti životne sredine i prostornog planiranja u jednoj strani , kao i ulogu i odgovornosti institucija u drugoj strani , MSPP- a stremi ka ovim ciljevima :

9. Pobolšanje stanja životne sredine ,

10.Menađiranje vodnih resursa ,

11.Osnaženje Prostornog Planiranja ,

12.Registracija informacija za zemljište ,

13.Uređivanje oblasti izgradnje sa tehničkim građevinskim pravilima u skladu sa standardima EU-e ,

14.Povečanje pristupa pristupačnog stanovanja sa odgovarajučem ekonomskom situacijom porodica i povečanje vrednosti stambenog fonda .

15.Jačanje inspektorata ;

16.Klimatske promene i zaštita od zračenja

Page 29: Republika e Kosovës Republika

Strateški ciljevi 1:Pobolšanje stanja životne sredine

Na osnovu činjenice da su ekologške situacije na Kosovu daleko od ekologških standarda Evropske zajednice , stvoreno stanje kao posledica neplaniranog razvoja , nedostatka prostornog planiranja , slabo menađiranje industrijkog otpada i nepostojano koriščenje prirodnih resursa , koji je rezultirao degradacijom životne sredine do zabrinjavajučih razmera , uključujuči i smanjenje biodiversiteta .

Za ovu namenu, politike MSPP-a orientisane su ka razvoju zakonske infrastrukture , planova, programa i ukupnu integraciju sektorskih strategija sa sektorskim strategijama , u cilju poboljšanja kvaliteta života i životne sredine .

Onda posle MSPP treba da dobiju prioritet za planiranje politike za racionalno koriščenje zemljišta , na osnovu pravila i kontrole , ispunjavaju uslove zahtevima vremena u kojima se radi na prvom mestu sa faktorima , socijalnih ekonomoskih i ekologških , kao i donošenje odluka koje poržavaju postojani sveobuhvatni razvoj države Kosova .

Ima poseban značaj u razvoju i unapređenju pravnog institucijonalnog okvira u oblasti zaštite životne sredine , kao i mere koje utiču na smanjenje zagađenja , minimiziraju ili zabranjuju druge ekonomske delatnosti , koje predstavljau stalnu opasnost po ljudsko zdravlje , zaštitu biološke raznolikosti , prirodno nasleđe i postojani razvoj prirodnih resursa .

I koordinacija i aktivno učešče vladinih i nevladinih institucija u međunarodnim inicijativama za sektor životne sredine , itd .

Sve ovo što je naglašeno najbolje pokazuje da poboljšanje stanja životne sredine i druga pitanja , u kojima se radi o životnoj sredini predstavljaju izazov koji traži rešavanje , da bi omogučili , u prvom mestu pobolj.anje životnog kvaliteta građana , ali i avansiranje , usklađivanje i integraciju nacionalnih standarda životne sredine sa standardima Evropske Zajednice

Zbog ovog cilja MSPP preduzeče skedeče mere :

1 Mera : Kompletiranje zakonskog i institucionalnog okvira i usklađivanje sa Acquis životne sredine EZ.

2 Mera : Sprečavanje , smanjenje onoliko koliko je moguče eliminacija zagađenja životne sredine i integrisani pristup za kontrolu zagađenja .

3 Mera : Zaštita biologške raznolikosti , prirodnog nasleđa i postojano koriščenje prirodnih resursa .

4 Mera : Saradnja i aktivno učešče u Evropskim inicijativama u sektoru životne sredine .

5 Mera : Podizanje svesti , edukacija i učešče javnosti u procesu donošenja odluka za pitanja životne sredine ..

Page 30: Republika e Kosovës Republika

6 Mera : Izrada sektorijalnih strategija i popratni dokumenti .

7 Mera : Stvaranje Ekofonda

Strateški Ciljevi 2:

Menađiranje vonim resursima

Da bi se postigao ekonomski i socijalni razvoj na Kosovu , potrebno je da se znaju vodeni resursi , kako se koristi ovaj resurs, koja je važnost ovog koriščenja itd . Zato stoji potreba da se poznaje veza između raznih belova vodenih resursa i životne sredine , kao i potrebu njihovog pravilnog menađiranja . Više , ovo znači da trebamo misliti preko prirodnih resursa , što znači moramo obuhvatiti socijalne i finansijske potrebe , ne samo stanovništva koje živi na Kosovu , več i suseda i šire .

Voda kao faktor proizvodnje , postaje nezaobilazan preduslov za svaku ekonomiko- socijalnu aktivnost , bilo da su novi dogovori ili energetski, poljoprivredni ili industrijski razvoji . Prvenstveno , bez adekvatnog menađiranja vodnih resursa veoma je teško da se zamisli vaki drugi razvoj . Kosovo nije izuzetak ovog pravila !

Zahtevi za vodu povečaju se svaki dan . Ovo povečanje potražnje za sodom , direktno je povezano sa demografskim faktorima , uslovima života , industrijskim kapacitetom i poljoprivrednim potrebama . Daljni ekonomski razvoj i povečanje životnog standarda povečava potražju za vodu . Zbog ovog aspekta veoma je važno da se voda koristi racionalno i da se preduzmu adekvatne mere da bi se ovo postiglo .

Iz ekonomskog aspekta veoma važnosti treba posvetiti pravednoj distribuciji vode na Kosovu . Ovo podrazumeva da upravljanje , integrisano i postojano menađiranje voda , da bi obezbedili dovoljnu količinu dobrog kvaliteta vode , za sve korisnike prema Acquis EZ-e , mora biti jedan od glavnih prioriteta MSPP-a .

Štaviše , strateška vizija voda prezentira transformacije , reformacije , razvoj i integrisano upravljanje vodnih resursa prema modelima , planirano i postojano efektivno upravljanje u zemlji .

Da se obezbedi dobro snadbevanje vodom u zemlji , da bi svi korisnici dobili kvalitetnu i dovoljnu količinu vode .

Avansiranje zakonske infrastrukture i Izrada Planskih dokumenata kao i Državna Strategija za vode i Planovi za Menađiranje Rečnih Slivova kao i osnivanje instituta za vode .

Prestanak ispuštanja zagađenih voda i ulja od komercijalnih operatera ( npr . benzinske pumpe , proizvodnja plastike , fasada ,boja , klanica itd ) bez tretiranja u životnoj sredini ( direktno u zemljinoj površini , kanalu , bujici , reci , jezeru itd ) kao i suspenziju i odstranjivanje svih operatera od rečnih bregova koji vade inerte .

Page 31: Republika e Kosovës Republika

U cilju pobolšanja i avansiranja stanja u sektoru za vode , MSPP planira da preduzima ove mere :

1 Mera . Kompletiranje i avansiranje zakonske , institucionalne infrastrukture , i izrada planskih dokumenata za vode

2 Mera . Prestannak i odstranjivanje shih operatera od rečnih slivova koje oštečuju .

3 Mera . prestanak ispuštanja zagađenih voda i ulja od komercijalnih operatera , proizvodnja plastičnih masi , boja , klanica itd .);

4 Mera : Realizacija projekata postrojenja za tretiranje crnih voda i sterilizacija bolničkog otpada ;

5 Mera : zaštita izvora i vodnih resursa .

Strateški Ciljevi 3:

Jačanje prostornog planiranja

Ovim dokumentom , Vlada Republike Kosova stremi da na sistematikčan način pristupi promenama u oblasti prostornog planiranja . Oslanjajuči se na Evropskim standardima i principima , nastoji se stvaranje sistema koji če odgovarati vremenskim zahtevima i omogučiti odgovore zahteva za usklađivanje sa prostornim razvojem susednih država , regiona i EZ-e .

Preko prostornog planiranja nastoji se da se usklađuje prostorni uticaj raznih sektora , promovirajuči pozitivan uticaj za zajednicu i minimizirajuči ili eliminirajuči konflikte prostornog razvoja , također je instrument za koordiniranje prostornog razvoja – teritorijalna kohezija .

Od opšteg je interesa da prostorno planiranje kao važan Vladin sektor da se podiže u potrebnom nivou . Sigurni smo da če predložene mere i aktivnosti , uticati da se postepeno oblast prostornog planiranja uvuče kao prioritet opšte agende u Vladi Kosova .

U cilju poboljšanja i avansiranja stanja u sektoru prostornog planiranja MSPP planira da preduzme ove mere :

1 Mera . Kompletiranje i sprovođenje zakonodastva u oblasti Prostornog Planiranja,

2. Mera . Izrada strategija , prostornih planova i popratnih dokumenata ,

3 Mera . Institucionalni razvoj .

Page 32: Republika e Kosovës Republika

Strateški Ciljevi 4:

Registracija informacija o zemljištu

Procenivši ulogu zemljine površine u ekonomiji svih zemalja , potrebo je imati tačan registar informacija za zemljište , zbog raznih ciljeva kao za javni i onaj privatni sektor .

U vezi sa ovom vizijom KKA –a je :Kosovska katastralna Agencija je jedina institucija za upravljanje pravima o nepokretnoj imovini koja omogučava biznisima stanovništva jedan životni ambienat za bojli život .A glavne aktivnosti KKA –a su : da obezbede kontrolisano upravljanje kvaliteta registra i da vrši kontrolu fokusirajuči se na usluge , da obezbedi potrebne usluge i za razne delove i da registruje potrebne podatke prema potrebama korisnika . KKA-a mora pojednostaviti izveštaj biznisa prema javnim autoritetima , treba dobiti jedan deo realizacije prihoda i usluga .

Institucije upravljanja zemljišta na Kosovu do sada su se koncentrirali na njihove ključne poslovne radnje : geodeziji , katastru i registraciji zemljišta . U budučnosti ključni poslovi KKA-a moraju biti :

� Registracija katasta ;

� Registracija zemljišta (registracija prava nepokretne imovine );

� Procena nepokretne imovine ;

� Geodezija, redosled prve i druge referentne mreže i referentna mreža SGP (Sistema za

Globalno pozicioniranje );

� NIPP (Nacionalna Infrastruktura Prostornih podataka ) obuhvativši i proizvodnju orto-

fotoa i topografskih karti .

Katastralna Agencija Kosova (KKA ) transferisana je u MSPP na osnovi Vladine odluke i memoranduma između MSPP-a i MJS –a , u skladu sa preporukama FRIDOMA.

Da bi poboljšali i avansirali stanje obuhvačenih oblasti u gorenavedenom cilju predviđa se da se preduzimaju ove mere :

1 Mera . Pobilšanje zakonskog i institucionalnog okvira za katastar na Kosovu,

2 Mera . Efektno operiranje avansirane informativne tehnologije ,

3 Mera . Pobolšanje katastralnih usluga za klijente.

Page 33: Republika e Kosovës Republika

Strateški Ciljevi 5:

Povečanje pristupa izdržljivom stanovanju sa ekonomskim stanjem porodica i očuvanje vrednosti stambenog fonda .

Stanovanje , kao veliki korisnik prostora je ključno pitanje za socijalnu , zdrastvenu stabilnost i kvalitativni razvoj ljudskog blagostanja kao i bitna komponenta ekonomskog razvoja .

Stanovanje je široka i kompleksna oblast , i na interaktivan način vezana sa raznim brojem segmenta u okviru jednog društva . Zbog važnosti stanovanja , obezbeđivanje stanovanja uopšteno nije ostavljeno samo tržištu , več postoji i jedan određen broj raznih intervenisanja od strane autoriteta , sa kojim se orientiše razvoj u sektoru stanovanja , stvarajuči to u jedan uređeni i održivi sektor .

Način organiziranja stanovanja odigrava važnu ulogu za koriščenje prostora , posebno kod racionalnog koriščenja građevinskog zemljišta , štednje energije , zaštiti životne sredine , zato stvaranje mehanizama koji nude rešavanje adekvatnih uslova za stanovanje , a posebno najrizičnijih socijalnih kategorija je veoma važno .

U zadnjim godinama sa usvajanjem zakona iz oblasti stanovanja stvoreni su neki veoma važni preduslovi za njegov daljni razvoj .

U oblasti stambenog fonda postavljen je zakonski okvir za upravljanje i održavanje zajedničke imovine po zgradama , a za rešavanje izdržljivog stanovanja ovaj zakonski okvir , u fazi je kompletiranja .

Jasno je da sprovođenje zakonodastva traži određeno vreme . Iz ovoga MSPP predviđa da preduzme ove mere :

1 Mera . Kompletiranje zakonske infrastrukture u oblasti stanovanja

2 Mera . Stvaranje transparentnog sistema za stanovanje neprofitabilnog zakupa u izgrađenom fondu stanova pod neprofitabilnim zakupom koji su državna ili opštinska imovina i za one koji se izgrađuju .

3 Mera . Stvaranje mehanizama za upravljanje i održavanje stambenog fonda –

4 Mera . Kompletranje institucijalne infrastrukture sa potrebnim osobljem uporedo aktivnosti za realizaciju strateškog cilja 5;

5 Mera . Održavanje zgrada zajedničke imovine .

Page 34: Republika e Kosovës Republika

Strateški Ciljevi 6:

Uređivanje oblasti izgradnje sa tehničkim pravilima u skladu sa standardima EZ-e

Industrija stanovanja je važna zato što osigurava zapošljenje i utiče u ekonomskom razvoju . Industrija stanovanja ima važnu ulogu za ponudu izgrađene moderne infrastrukture sa efektivnom cenom . Biznisi , koji ostaju konkurentni , zavisni su od puteva , željeznica , električne mreže i telekoma, i uzima se u obzir kvaliteta izgrađene infrastrukture kao glavni faktor za donošenje odluka za njihova investiranja .

Također , produkti građevinske industrije , bile to javne zgrade ili trgovačke , kuče ili infrastruktura , imaju veliki uticaj u razvoju jedne održive ekonomije i veliki uticaj u našoj životnoj sredini . Zgrade su odgovorne za takoreči polovinu emisija ugljenika u državi , polovinu koriščenja naše vode i stvaraju veliku količinu otpada . Još više , jasno je da mi ne možemo ispuniti deklarisane ciljeve za zaštitu životne sredine bez smanjenja uticaja zgrada i infrastrukture u sredini i u stepenu upotrebe prirodnih resursa , mi moramo promeniti način projektiranja i izgradnje .

1 Mera . Kompletiranje zakonske infrastrukture u oblasti izgradnje i povečanje primene zakona na snazi .

2 Mera . Izrada tehničkih građevinskih propisa u skladu sa standardima EZ-e .

3.Mera . Povečanje kapaciteta i kompletiranje nadležnog administrativnog osoblja za sprovođenje Zakona i zakona iz oblasti izgradnje i stanovanja .

Page 35: Republika e Kosovës Republika

Strateški Ciljevi 7:

Jačanje Inspektorata

Inspektorat MSPP-a kao odgovorni mehanizam za nadzor sprovođenja Zakona iz oblasti Sredine , voda , Izgradnje, Stanovanja i prostornog Planiranja mora povečati efikasnost inspektivnog nadzora .

Mere za realizaciju ciljeva :

1 Mera . izrada zakona za Inspektorat MSPP-a kao i sekondarnog zakonodastva u cilju funkcioniranja i efikasnog delovanja .

2 Mera . . Povečanje kapaciteta ljudskih resursa .

3 Mera . Stvaranje tehničkih uslova za vršenje inspektivnog nadzora .

Page 36: Republika e Kosovës Republika

Skema organizovanja MSPP-a :

U 2009 godini, MSPP-a sprovodila je funskionalnu analizu mandata , organizovanje i svojih kapaciteta . u ovom procesu ona je potpomognuta od projekta Funksionalne analize i Institucionalnu Organizaciju Ministarstva ( FRIDOM ). Ministarstvo u ktatkoročnim i srednjoročnim periodima , adresirat če one da bi realizirala efikasno svoje strateške ciljeve .

Oblast životne sredine nastavlja da predstavlja izazov SPPđa , odnosno celog mesta uopšteno. potreba sa reformacijom i povečanje kapaciteta obuhvativši sve nivoe struktura MSPP-a , biče imperativ vremena . U ovom smislu MSPP-a unutar ovog planiranog perioda 2011-2014 fokusirat če se u preduzimanju potrebnih mera za usklađivanje preporuka FRIDOMA za funksionalnu analizu .

Kao rezultat aktivnosti Funskionalne Analize MSPP-a , u okviru reformacije JavneAdministracije Republike Kosova , MSPP-a imače ovaj organogram :

Page 37: Republika e Kosovës Republika

De

pa

rt. Za

Pro

storn

oP

lan

iran

je , S

tanova

nje

i izg

rad

nju

De

pa

rtma

nza

Vo

de

De

pa

rt. Za

zaštituZ

ivotneSredine

De

pa

rt. A

dmin

.I P

od

ržavanja

De

pa

rt. Buđeta

iFin

ancija

De

pa

rt.Na

bavke

Za

kon

skiDe

pa

rt

Jed

inica un

utrašnji

Audit

InspektoriatDepart.V

odasredina

, izgradnje iP

laniranja

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

Eko Fond

MINISTARZm. Ministra

& Kabinet

Kancelarija za Integ. EZ i Koordinaciju

Kancelarija za Informacije

Ag. za Zrač.. & Nuklearnu sig. KAZS Stalni Sekretar Agencija Katastr. Kosova

Instituti za Prostorno Planiranje

Direkt. t. Nacionalnih Parkova

Direkt. Monit. Procenei Izveštaj. Životne sredine

r

Institut za ZaštituPrirode

HidrometeorološkiInstituti

Dep. KAK-a

Page 38: Republika e Kosovës Republika

Akcioni Plan

Strateški cilj 1:Poboljšanje stanja u životnoj sredini

Mera 1.1Kompletiranje zakonskoginstitucionalnog okvira i harmonizacija saAcquis EU.

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1

Kompletiranje osoblja Departmana za Zaštitu životne sredine prema novom organogramu

2011 DZS MSPP

2Formiranje Agencije za zaštitu od zračenja

2011 MSPP

MSPP, MJS, MUP, MEF, MBS

K, Univerzitet

3Priprema Strategije i AkcionogPlana u životnoj sredini

K2 -2011

DZS

MSPP, MJS, MER, MTI, Univerzitet, Civilno društvo, Ekonomski operateri

4

Pripremanje tematksih strategija za vazduh, biološku raznovrstnost, klimatske promene, otpad kao i odgovarajući akcioni planovi

K1 – K4- 2011

DZS

MSPP, MIS, MER, MTI, Univerzitet, Civilno društvo, Ekonomski operateri

5Saradnja i aktivno učešće u međunarodnim inicijativama za sektor životne sredine

U kontinu itetukao

DZSEU, UNEP, RENA

Mera 1.2Sprečavanje, smanjenje zagađivanja životne sredine i integrisani pristup kontroli zagađenja

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

Page 39: Republika e Kosovës Republika

1Uvođenje sistema monitoringa za kvalitet vazduha

K4 -2011

DZS, KAZS, HMIK

MSPP i donatori

2

Rehabilitacija industrijskih deponija, Rehabilitacija i zatvaranje starih i ilegalnih deponija komunalnog otpada

2014 DZS

MSPP, Opštine i ekonomski operateri

3Izrada programa za upravljanje otpada i opasnog otpada

K4 -2013

DZS

MSPP, Opštine i ekonomski operateri

4Početak izdavanja Integrisanih dozvola životne sredine

K1 -2011

DZS

Opštine i ekonomski operateri MSPP,

Mera 1.3Zaštita biološke raznovrsnosti, prirodnog nasleđa i održivo korišćenje prirodnih resursa

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Izrada planova upravljanja NP ” Šar Planine” i “ Prokletije”

2014DZS, KAZS

MSPP, Civilno društvo, Univerzitet, Opštine

2Zaštita ugroženih vrsta flore i faune i njihovih staništa

U kontinu itetu kao

DZS, KAZS, Inspektor at

MSPP, MPŠRR, MUP, Opštine

Mera 1.4Saradnja i učešće u međunarodnim inicijativama za sektor životne sredine

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Stvaranje preduslova za odobravanje svih ekoloških konvencija i protokola

K4 -2014

DZS

MSPP, MER, MPŠRR, MI, MSP,

2Aktivno učešće u međunarodnim institucijama za zaštitu životne sredine.

U kontinu itetu

DZS

Page 40: Republika e Kosovës Republika

3

Priprema projekata koji imaju za cilj smanjenje prekograničnog zagađenja i prekogranično upravljanje životne sredine

U kontinu itetu

DZS, DV, DPP

MSPP, MER, MPŠRR, MI, MSP, MUP

Mera 1.5Povećanje samosvesnosti, obrazovanja i učešće javnosti u procesu donošenja odluke za pitanja životne sredine

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Realizovanje informativnih kamanji i samosvesnosti građana

U kontinu itetukao

DZSMSPP, MONT

2Sprovođenje plan programa za ekološko obrazovanje na svim školskim nivoima

2014 DZSMSPP, MONT Univerzitet

Mera 1.6 Osnivanje EkofondaIspunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1 Izrada Zakona za Ekofond . 2011 DZS MSPP, MEF

Page 41: Republika e Kosovës Republika

Strateški cilj 2:Upravljanje vodnim resursima

Mera 2.1Kompletiranje i unapređenje zakonske infrastrukture, institucionalne i izrada planiranih dokumentat za vode

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Kompletiranje zakona za vode podzakonskim aktima

2012 DV

MPŠRR, MER, MJS, Opštine i Civilno društvo

2Izrada državne strategije za vode

2012 DV

Ministarstva linije, Lokalna Samouprav a i Civilno društvo, Univerzitet

3 Osnivanje instituta za vode 2013 DV MSPP

4Izrada planova upravljanja za rečne slivove

2012 DV

Ministarstva linije, Lokalna Samouprav a i Civilno društvo, Univerzitet

5Kompletiranje osoblja Departmana za Vode prema novom organogramu

2011 DV MSPP

Mera 2.2Prekid i uklanjanje shih operatera iz rečnih korita koje oštećuju

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1

Formiranje ocenjivačke komisije (multi sektoralna) za procenu štete i urađenih oštećenja u rečnim koritima

K1 -2011

DV

Opštine i civilno društvo, MPŠRR

Page 42: Republika e Kosovës Republika

2

Da se proceni cena investiranja javnih i privatnih operatera koji su bez pravne osnove delovali i gradili unutar poplavljenihoblasti i oblasti koje su bile društveno bogastvo

K2 -2011

DV

Opštine i civilno društvo, MPŠRR

3

Izrada memoranduma saradnje triju stranaka MPP-Suda-Policije za egzekuciju predmetaadresirane od inspektorata vodeprema prekršetiljima zakona.

K1 –2011

MSPP, Sudi MUP

4

MSPP – Inspektorat da preduzme sve kaznene mere prema zakonu za vode i administrativnih upustava.

U kontinu itetu

DU

MSPP, sudovi i opštine

5

Izrada hitnog projekta na studiranju fizibiliteta vodnih segmenata gde se mogu vaditi inerti

K4 –2011

DVDV+Konsule nca

Mera 2.3Prestanak ispuštanja zagađenih voda i ulja od komercijalnih operatera

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1 Izrada liste za ilegalne operatereK2 -2011

DVMTI, Opštine

2

Dužnosti operatera da u skladu zakona izgrade opemu za tretman voda i ulja nakon upotrebe

U kontinu itetu kao

DV

Inspektorat, Opštine, sudovi,MUP

3Preduzimanje svih mera od inspektorata u skladu sa zakonodavstvom na snazi

DV

Mera 2.4Realizovanje projekata postrojenja za tretman crnih voda i sterilizacija bolničkog otpada

Ispuniti od 2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Izrada projekata za eliminisanje ispuštanja-izlivanja crnih voda u reke

2011 -2014

DV

Masa 2.5 Zaštita izvora i vodnih resursa Ispunjavati 2011/14

Page 43: Republika e Kosovës Republika

od

Vremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvorAktivnosti

1Izrada projekata za proglašenje zaštićenih vodnih zona

2011 -2014

DV

Strateški cilj 3:Jačanje prostornog planiranja

Mera 3.Kompletiranje zakonodavstva u oblastiProstornog planiranja

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVreme n. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Izrada zakona o građevinskom zemljištu

2011 DPPMPŠRR, MEF, MP,

10.000

2Donošenje A.U. iz oblasti Prostorno planiranja

2011 DPP 5.000

3Sprovođenje zakona na snazi koji regulišu oblast Prostornog planiranja

2014 DPPVladini sektori, opštine

Mera 3. Izrada strategija, prostornih planova i pratečih2dokumenata

AktivnostiVreme n. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Izrada strategije i akcionog plana z sprečavanje i regulisanje neformaln naselja u R. Kosovu.

a2011 DPP

2

Izrada prostornih planova za specijalne zone:- Prostorni plan “Oblast novih iskopina”

- Prostorni plan “HidrocentraleŽur”

- Prostorni plan NP “Šar planine”- Prostorni plan “ Gadimskepećine”

2014 IPP

Relevantni sektori Vlade Kosova; Opštine; Civilno društvo.

100.000

3Izrada priručnika o načinu izdavanj saglasnosti za opštinske razvojne planove r

a2012 DPP 5.000

4Izrada normi i standarda u oblasti planiranja

2012 DPPMTI, Universitet, KAK,

10.000

Page 44: Republika e Kosovës Republika

5Izrada priručnika o uređenju neformalnih naselja u R. Kosovu 2011 DPP 5.000

6Podrška lokalnog nivoa u izradi opštinskih razvojnih planova

U kontin uitetu kao

DPP - IPPDotične opštine

5.000

Mera 3.3Institucionalni razvoj

AktivnostiVreme n. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Organizovanje i popunjavanje osoblja u skladu sa novom šemom organizovanja MSPP-a

2011 DPP - IPP

2Osnivanje Kancelarije za stručne ispite i izdavanje licence

2011 DPP - DSI 5.000

3Organizovanje stručnog ispita za inžinjere i arkitekte i njihovo licenciranje

2011 DPP-DSI 5.000

4Osnivanje Foruma za Neformalna naselja

2013 DPP

Dotična ministarstva, Lokalna Vlast, Civilno društvo

5.000

5

Stvaranje pravne infrastrukture kojim će se omogućiti da IPP realizuje prihode od rada sa trećom strankom

2011 MJS MAP

6

Inicijativa za osnivanje drugog stepena za planiranje, upravljanje, urbani i prostorni razvoj kao i postizanje sporazuma memoranduma saradnje između MSPP, MONT i UP

2011 MSPPMONT UP

7Formiranje “Koordinirajućeg tela” za prekograničnu saradnju u oblasti prostornog planiranja

2011 MSPP MSP, MULV 5.000

Page 45: Republika e Kosovës Republika

Strateški cilj 4: Registracija informacija za zemljište

Mera4.1

Poboljšanje pavnog i institucionalnog okvira za katastar na Kosovu

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1 Avanciranje Pravne infrastrukture 2012 KAK

2Poboljšanje međuministarskih odnosa na lokalnom i centralnom nivou

2011 KAKMSPP KKK

3Poboljšanje osnovnih uslova zaKatastar na Kosovu

KAK KKK

4

Održiva saradnja između KAK-a i donatora kao i međudonatorima, putem implementacije Programa za Upravljanje zemljištem sa upravnim mehanizmom saradnje

2011 KAK

Vlada Kosova GTZ Norveška Švedska Švajcarska

Mera4.2

Efikasan rad napredne informacione teknikeIspunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Implementacija i održavanje Informativnog sistema katastra zemljišta na Kosovu (ISKZ/KCLIS)

2012 KAK KKK

2

Usklađenost tekstualnih i grafičkih katastarskih podataka kroz kompletiranje Katastarskih oblasti uključenih u komasaciju

2011 KAKMPŠRR KKK

3 Uvođenje stalne mreže GPS KAK KAK

4Porast bezbednosti i povećanje poverljivosti prema podacima o nepokretnoj imovini

2011 KAK KKK

Mera4.3

Poboljšanje katastarskih usluga za klijentaIspunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Poboljšanih kapaciteta KKK-a sa obukom na svim nivoima

2012 KAK KKK

2Povećanje transparentnostii mogućnost pristupa javnosti katastarskim podacima preko

2011 KAKPristup javnosti KKK

Page 46: Republika e Kosovës Republika

interneta i postavljanje WEB GIS-a

3Razvoj privatnog sektora u oblasti katastra i geodezije 2011 KAK MSPP

KKK

Strateški cilj 5:Porast pristupa izdržljivom i prikladnom stanovanju sa ekonomskim stanjem porodica i

čuvanje vrednosti stambenog fonda

Mera 5.Kompletiranje zakonske infrastrukture u oblasti stanovanja

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Izrada Administrativnih upustava " Zakona za finansiranje posebnih programa stanovanja " br. 03/L-16

2011 DSPravna kancelaria, Opštine

1.000,00€

KB

2 Izrada glavne strategije stanovanja2011-2012

DS

Pravna kancelarija DPP+IPP, MEF, MER, KPA

12.000,00€

KB

Mera 5.

Osnivanje transparentnog sistema stanovanja sa neprofitabilnom kirijom u izgrađenom fondu stanova

2sa kirijom koja su državna ili opštinska imovina i naone na kojima će se izgraditi

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Srodne institucije

Cena i izvor

1

Podrška opštinama za izradu opštinskih planova na osnovu zakona za finansiranje posebnih programa stanovanja ” Br. 03/L-164. "

2011–2014

DS

Opštine

MSPP

MEF

30.000,00€

KB+don atori

2

Stvaranje baze podataka za upravljanje zahteva za stanovanje na centralnom i lokalnom nivou na osnovu kojih se izgrađuju politike stanovanja

2011-2012

DS

TI-MSPP, Kompanije licencirane za TI

40.000,00€

KB+Opšt inski budžet+ donatori

Mera 5.Stvaranje mehanizama za upravljanje i održavanje stambenog fonda

Page 47: Republika e Kosovës Republika

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1

Licenciranje preduzeća za upravljanje i održavanje i početak stvaranja kreditnih politika za renoviranje stanova krozstvaranje fonda finansijskih sredstava za održavanje, olakšavanje procesa kreditiranja isigurnosti garancije

2011 –

U kontinuit etu

DS

MSPP, Banke, Civilna društva –vlasnici stanova

3.000,00€

KB

Page 48: Republika e Kosovës Republika

Strateški cilj 6:Regulisanje oblasti izgradnje građevinskim tehničkim propisima u skladu sa

standardima EU-a

Mera 6.Kompletiranje zakonske infrastrukture u oblasti

izgradnje i povećanje primene zakona na snazi

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVreme n. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1 Usvajanje zakona za izgradnju 2011 DSI-DIVladaSkupština

2Usvajanje zakona za tretman nelegalne izgradnje

2011 DSI-DIVladaSkupština

3Izrada administrativnih upustava zakona za izgradnju

2011-2013

DSI-DIMSPP

Izrada administrativnih upustava zakona za tretman nelegalne izgradnje

2011-2013

DSI-DIMSPP

Organizovanje stručnih ispita za inženjere arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektroteknike i njihovo licenciranje

2011 DSI-DI MSPP,MTI,

Mera 6. Izrada tehničko građevinskih propisa u skladu sa2standardima EU-a

AktivnostiVreme n. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Izrada dodataka tehničkih propisa za betonske konstrukcije

2011 DSI-DI MTI, UP

2Izrada tehničkog propisa za tehničku dokumentaciju

2011 DSI-DI MTI, UP

3Izrada tehničkog propisa za mehaničku održivost i stabilnost građevinskih objekata

2011DSI-DI

MTI, UP

Mera 6.Povećanje kapaciteta i kompletiranje nadležnog

3osoblja za sprovođenje Zakona o Izgradnji

AktivnostiVreme n. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Osnivanje sektora za građevinsku dozvolu

2011 DSI/DCA

Page 49: Republika e Kosovës Republika

2Modernizacija usluga izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola

2011-2014

DSI/DCA

Strateški cilj 7: Jačanje inspektorata

Mera 7.1Izrada Zakona za Inspektorat MSPP-a kao i sekundarnog zakonodavsta u cilju funkcijonisanja i efikasnog delovanja

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Pokretanje postupka za Izradu zakona za inspektorat

2011/14Insp. Dep.Prav. KSS

Mera 7.2 Povećanje kapaciteta inspektoraIspunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1 Profilis.. osoblja 2011/12MSPP, Insp.

2 Obuka inspektora 2011/14

Mera 7.3

Stvaranje tehničkih uslova za vršenje inspekcijskog nadzora

Ispunjavati od

2011/14

AktivnostiVremen. rok

Odgovorn a jedinica

Povezane institucije

Cena i izvor

1Opremanje tehničkim sredstvima

2011/14KSS, Logistika, Nabavka

Page 50: Republika e Kosovës Republika

Ministry of Environment and spatial PlanningRepublic of kosova

STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN

Period 2011 – 2014

Page 51: Republika e Kosovës Republika

The Mandate of the Ministry

MESP is responsible for management of general issues in the areas of environment and spatial planning. Principally MESP is obliged to develop policies, norms and standards as well as coordinating activities on environmental protection, water management, spatial planning and environmental inspection. It is also responsible for implementing policies and legislation related to environmental protection, spatial planning, cadastre, climate change and radiation.

MESP develops policies in these areas:

Environmental protection and rational use of natural resources;

Monitoring and evaluation of environmental conditions,

Effective management of waste;

Integrated water management;

Sustainable spatial development;

Improve housing standards and quality of life;

Development of safe and sustainable construction;

The development and advancement of policies and strategies in the field of Cadastre;

Climate Change;

Inspection and implementation of laws in MESP mandate;

Radiation protection;

Active cooperation and participation in European and international initiatives for the environmental sector;

Strategic Objectives

Regarding the current situation of environment and spatial planning on the one hand, and the role and responsibilities of the institutions on the other hand, MESP aims at the following objectives:

Page 52: Republika e Kosovës Republika

1. Improve environmental conditions,

2. Water resources management,

3. Strengthening of Spatial Planning

4. Registration of land information,

5. Regulating the construction field by engineering technical regulations in compliance with EUstandards,

6. Increasing access to affordable and appropriate housing to the economic situation of families and increase the amount of housing fund,

7. Strengthening Inspectorate;

8. Climate change and radiation protection

Page 53: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 1:Improvement of environmental conditions :

The environmental situation in Kosovo is not approximate to comply with the European Union environmental standards. Such a situation has been created as a result of unplanned development, lack of spatial plan, poor management of industrial waste and non-sustainable exploitation of natural resources, which has resulted in environmental degradation to upsetting proportions, including the reduction of biodiversity.For this purpose MESP policies are directed towards the development of legal infrastructure, plans, programs and integration of overall environmental strategy to the sectoral strategies in order to improve the quality of life and environment.Subsequently MESP should have the priority to planning policies for more rational use of land, based on rules and control, meeting the time requirements that have to do with social, economic and environmental factors, as well as decisions which support overall sustainable development of the state of Kosovo.

A special significance has also the development and advancement of legal and institutional framework in the environmental field, as measures affecting the gradual reduction of pollution, minimize or stop economic and other activities causing permanent danger to human health, protection of biodiversity, natural heritage and sustainable use of natural resources.

Even coordination and active participation of governmental and nongovernmental institutions in international initiatives on the environmental sector, etc.All what was pointed out shows that improving the environment conditions and other issues related to the environment are challenges that require solutions in order to enable, firstly increasing the quality of citizens’ life, as well as progress, harmonization and integration of national environmental standards with European Union standards.

MESP plans to undertake the following measures for this purpose:

Measure 1: Complete the legal and institutional framework and harmonization with EUenvironmental acquis.Measure 2: Preventing and reducing the environmental pollution as far as possible and integrated approach to pollution controlMeasure 3: Protection of biodiversity, natural heritage and sustainable use of natural resources.

Measure 4: Co-operation and active participation in European and international initiatives on the environmental sectorMeasure 5: Increase the awareness, education and public participation in decision-making process on environmental issues.Measure 6: Development of sectoral strategies and accompanying documents.Measure 7: Establishment of Ecofund

Page 54: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 2:Water Resource Management

It is necessary to know water resources, their utilization, and significance in order to achieve economic and social development in Kosovo.Therefore, there is a need to recognize the connection between different parts of the water resources and environment, as well as the need for a proper management. This means that it must be though beyond natural resources, including social and financial needs, not only the population living in Kosovo, but also neighbors and further.

Water as a production factor become an inevitable prerequisite for any economic and social activities, whether new agreements either energy development or agricultural and industrial. Basically, without proper management of water resources is difficult to imagine any other development.Kosovo makes no exception to this rule!Water demands are increasing day by day. Such increases of water demands deal directly with demographic factors, living conditions, industrial capacity and agricultural needs. Further economic development and raising living standards increases the water demand. In this point of view it is important that water be used rationaly and appropriate measures shoul be taken to achieve this.In economic aspect a great importance should be paid on equal distribution of water in Kosovo. One of the main MESP priorities should be the establishment of a sustainable integrated water management to supply with sufficient quantity and good quality for all users under the EU acquis.

Moreover, the water sector strategic vision presents transformation, reform, development and integrated management of water resources based on the models, planning sustainable and effective management in the country.To provide adequate water services in the country, in which case all users will have sufficient quantities and proper water quality.Improving the legal framework and drafting of planning documents such as the State Water Strategy and River Basins Management Plans including the establishment of the Institute on Water.Cessation of waste water discharge and oil from commercial operators (eg, fuel pumps, plastic, facade, and color production, abattoirs, etc.) without treatment in the hosting environment (directly on the land surface, canal, stream, river, lake, etc. ) as well as the suspension and removal of all operators from river beds that generate solid waste.

MESP plans to undertake the following measures in order to improve and advance the status of water sector:

Measure 1. Completion and advancement of legal and institutional infrastructure, and drafting of water planning documents

Page 55: Republika e Kosovës Republika

Measure 2. Interraption and removal of all operators from river beds causing damages.

Measure 3. Cessation of polluted water discharge and oil by commercial operators (the fuel pumps, plastic and colors production, abattoirs etc.)

Measure 4: Implementation of plants’ project for sewage treatment and sterilization of hospital waste;Measure 5: Protection of water sources and resources.

Page 56: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 3: Strengthening of spatial planning

With this document, the Government of the Republic of Kosovo aims to systematically approach changes in the field of spatial planning. Based on the European standards and principles, is aimet at establishing a system that will respond to the requirements of time and will enable the provision of responses to requests for harmonization with spatial developments in neighboring, regional and EU states.

Through Spatial Planning is aimed at harmonizing the spatial impact of different sectors, while promoting a positive impact on society and minimize or eliminate conflicts of developments in area. It is also an instrument for coordinating the developments in area - territorial cohesion. The spatial planning as an important sector of the Government constitutes a general interest in increasing at the appropriate level. We are sure that the proposed measures and activities will gradually affect on including the spatial planning as a priority of the general Government agenda.

MESP plans to undertake the following measures in order to improve and advance the situation on spatial planning sector:

Measure 1. Completion and implementation of Spatial Planning legislation,

Measure 2. Drafting strategies, spatial plans and supporting documents,

Measure 3. Institutional development

Page 57: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 4: Registration of land information

It is necessary to have an accurate register of land information by appreciating the role of land surface in the economy of all countries, serving to both public and private sectors.

Related with this issue, KCA vision is:Kosovo Cadastral Agency to be the only institution for the immovable property management enabling the people and businesses an environment for a better life.

Therefore the main KCA activities are:Ensure quality control management of recordsExercise control by focusing on services to provide appropriate services, andRegister different parts of the data adapted to the user’s needs.KCA must simplify business report to public authorities, and must acquire income and services.

The institutions of land management in Kosovo so far have been focused on their key business: geodesy, cadastre and land registration. In the future, KCA key business should be:

Registration of Cadastre;Land Registration (registration of immovable property rights);

Assessment of real estate;Geodesy, the first and second reference category network and reference network GPS

(Global positioning System);NISD (National Infrastructure of Spatial Data), including the production of ortho-photo and

topographic maps.Kosovo Cadastral Agency (KCA) is transferred to MESP under the decision of the Government and the memorandum between MESP and MAP, in accordance with the FRIDOM recommendations.

To improve and advance the state of fields included in the above objective the following measures are foreseen to be undertaken:

Measure 1. Improving the legal and institutional framework for cadastre in KosovoMeasure 2. Effective operation of advanced information technology,Measure 3. Improving customers’ cadastral service

Page 58: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 5:Increasing access to affordable housing and suitable with economic situation of families and preserving the value of housing stock.

Housing, as major user of space is a crucial issue to social, health stability and human welfare quality development as well as an important component of economic development.Housing is a wide and complex field and interactively related to a different number of segments within a society., provision of housing is generally not just left the market, Because of the importance of housing but there is a certain number of different interventions by the authorities, which guide developments in the housing sector, makening it a regulated and sustainable sector.

The organization of housing plays an important role in the use of space, especially in the rational use of construction land, energy saving, environmental protection, thus mechanisms should be established in order to provide adequate housing conditions, especially the endangered social categories.

In recent years, with the approval of the housing laws have been established some very important prerequisites for its further development.In the field of housing fund has been established the legal framework on condominium management and maintenance, whereas in solving the problem of affordable housing this legal framework is in the stage of completion.It is clear that implementation of legislation requires a certain time. MESP provides to undertake the following measures concerning this issue:

Measure 1 Completetion of housing legal infrastructure

Measure 2 Establishment of a transparent system of non-profit rental housing in the apartments for rent owned by the state or municipalities and those that will be built.

Measure 3 The establishment of mechanisms for management and maintenance of housing stock -

Measure 4 Complete of institutional structure with necessary staff along with activities in achieving the strategic objective 5;Measure 5: Condominium Maintenance.

Page 59: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 6:Regulating the construction field by engineering technical regulations in compliance with EU standards

The construction industry is important because it provides employment and affects economic development. The construction industry has an important role in providing modern infrastructure with effective cost. Businesses being competitive are dependent on roads, railways, electricity and telecom network, as well as taking into consideration the infrastructure quality as one of the key factors in reaching their investment decision.

Also, the construction industry products, whether public or commercial buildings, houses or infrastructure, have significant impact on the development of a sustainable economy and have major impact on our environment. Buildings are responsible for almost half of the carbon emissions in the country, half of our water consumption and create large amounts of waste. Moreover, it is clear that we can not fulfill the stated objectives of environmental protection without reducing the impact of buildings and infrastructure on the environment and the extent of natural resources use, we have to change the way we design and build.

Measure 1 Completion of legal infrastructure in the field of construction and increase the implementation of laws in force.

Measure 2. Drafting the technical construction regulations in compliance with EU standards.

Measure 3 Capacity building and completion of administrative staff responsible for implementation of the Law and construction and housing laws.

Page 60: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 7: Strengthening Inspectorate

MESP Inspectorate as a mechanism responsible for monitoring of implementation of the Lawin the field of Environment, Water, Construction, Housing and Spatial Planning should increase the efficiency of the inspection supervision.

Measures to achieve objectives:

Measure 1. Drafting the Law on the MESP Inspectorate and the secondary legislation with the aim of functionalism and effective action.

Measure 2. Human resources capacity building

Measure 3. Technical conditions for inspection supervision.

Page 61: Republika e Kosovës Republika

MESP organizational structure:

During 2009, MESP has conducted a functional review of its mandate, organization and capacity. In this process it was supported by the project on Functional Review and Institutional Organization of Ministries (FRIDOM). The Ministry in the short and medium periods shall address them them in order to effectively realize its strategic objectives.

Environmental Field continues to remain challenging for the MESP, ie the country in general. The need for reform and capacity building including all levels of MESP structures will be imperative. In this sense MESP in the period 2011-2014 will be focused to take necessary measures to harmonize the FRIDOM recommendations for a functional review.

As a result of MESP Functional Review activity within the Public Administration Reform in theRepublic of Kosovo, MESP will have the fowllowing organogram:

Page 62: Republika e Kosovës Republika

Sp

atial P

lann

ing

,H

ou

sing a

nd

Co

nstruction

De

p.

Wa

ter

Dep

artm

ent

En

vironm

enta

lP

rote

ction

De

p.

Au

diting

an

d S

up

porting

Dep

.

Bu

dg

eta

nd

Fin

ance

De

p.

Pro

cure

me

nt D

ep.

Le

ga

l De

p.

Inte

rnal A

uditin

g U

nit

Environm

ent,Water,

Construction

andP

lanningD

ep.Ofinspection

Ministry of Environment and Spatial Planning

Ecofund

MINISTERDeputy Minister

& Cabinet

EU integration and projects‘ coordination office

Public Relation and Information Office

Radiation & Nuclear SafetyAgency

KEPA Permanent Secretary Kosova Cadastral Agency

Spatial Planning Institute

National Parks Direc

Environ. Monit. Asses. and Raport. Direc.

Nature ConservationInstitute

HydrometeorologyInstitute

Dep. of KCA

Page 63: Republika e Kosovës Republika

Action Plan

Strategic Objective 1:Improvement of environmental situation

Measure 1.1Completing the legal and institutional framework and harmonization with EU Acquis

To be implementedby

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Staff completion in the EnvironmentalDepartment by new organogram

2011 EPD MESP

2Establishment of Radiation ProtectionAgency

2011 MESP

MESP , MH, MIA, MEF,MKSF, University

3Development of Environmental ActionPlan and Strategy

K2 - 2011 EPD

MESP , MH, MEM, MTI,University, Civil Society,EconomicOperators

4Preparation of thematic strategies on air, biodiversity, climate change, waste and appropriate action plans

K1 – K4 -2011

EPD

MESP , MH, MEM, MTI,University, Civil Society,EconomicOperators

5Cooperation and active participation in international initiatives concerning the environmental sector

Continuo us

EPDEU, UNEP, RENA

Measure 1.2 Prevention, reduction of environmental pollution and integrated approach of pollution control

To be implementedby

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Establishment of air quality monitoring system

K4 - 2011 EPD, KEPA, HIK

MESP and donors

2Rehabilitation of industrial landfills, Rehabilitation and closure of old and illegal municipal waste landfills

2014 EPD

MESP ,Municipalities andEconomicOperators

3 Programmes designing on waste and hazardous waste management

K4 - 2013 EPD

MESP , MunicipalitiesandEconomicOperators

Page 64: Republika e Kosovës Republika

4Start to issue integrated environmental permit

K1 - 2011 EPD

MESP, Municipalities andEconomicOperators

To beMeasure 1.3 Protection of biodiversity, natural heritage and

sustainable use of natural resourcesimplemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Development of management plans of

Responsible unit

Related institutions

MESP,

Cost and source

1 NP ”Mali Sharr”(Sharr Mountain) and“Bjeshkët e Nemuna”

2014 EPD, KEPA, University,Civil Society, Municipalities

MESP,2

Protection of endangered species of flora and fauna and their habitats

Continuous

EPD, KEPA,Inspectorate

MAFRD, MIA, Municipalities

Measure 1.4Cooperation and participation in European and international initiatives concerning the environmental sector

To be implemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Creation of prerequisites for approval

Responsible unit

Related institutions

MESP, MEM,

Cost and source

1 of all environmental conventions and protocols

Active participation in international

K4 - 2014 EPD MAFRD, MI, MFA

2 institutions concerning the environmental sector.

Continuous

EPD

Preparation of projects aimed at3 reducing cross-border pollution and

environmental management.

Continuo us

EPD , WD, SPD

MESP, MEM, MAFRD, MI, MFA, MIA

Measure 1.5Raise awareness, education and public participation in decision-making process for environmental issues

To be implemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Conduct information campaigns and citizens awareness.

Implementation of curricula for

Continuo us

EPD MESP, MEST

2 environmental education at all education levels.

2014 EPDMESP, MEST University

To beMeasure 1.6 Establishment of Ecofund

ActivitiesTime scale

Responsible unit

implemented by

Related institutions

2011/14

Cost and source

Page 65: Republika e Kosovës Republika

1 Drafting law on Ecofund. 2011 EPD MESP, MEF

Strategic Objective 2:Water recourses management

Completion and promotion of legal and To beMeasure 2.1 institutional infrastructure, and development of

water planning documentsimplemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

MAFRD, MEM, MH,

Cost and source

1Completion of the Law on Water bysub-legal acts

2012 WD Municipalities and Civil Society

Line Ministries, Local

2 Drafting of Water National Strategy 2012 WDGovernment and CivilSociety,University

3 Establishment of Water Institute 2013 WD MESP

Line Ministries, Local

4Drafting of river basins management plan

2012 WDGovernment and Civil Society, University

5Completion of Water Department Staff under the new organogram

2011 WD MESP

Measure 2.2Interruption and removal of all operators from the river beds. Those which caused damages in such river beds.

To be implemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Establishment of an evaluation

Responsible unit

Related institutions

Municipalities

Cost and source

1committee (multi sectional) to assess the damages and degradations in theriver beds

To asses investment cost of public and private operators, who without considering the legal basis have

2 operated and constructed withinoutflow areas as well as in socially owned areas

Development of a tripartite

3 memorandum of cooperation MESP –Court - Police for execution of subjectsaddressed by the water inspectorate

K1 - 2011 WD

K2 - 2011 WD

K1 –2011

and Civil Society , MAFRD

Municipalities and Civil Society , MAFRD, Companies

MESP , Court and MIA

Page 66: Republika e Kosovës Republika

against law violators

MESP - Inspectorate undertake4 punitive measures under the Law on

Water and administrative instructions.

Continuous

WDMESP, Courts and Municipalities

Develop an emergency project on5 feasibility study of river segments

whereof inert can be abstracted

K4 – WD2011

WD+Consulta nt

Measure2.3

Cessation of waste waters and oil discharge by commercial operators

To be implemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

Draft list for illegal operators1 K2 - 2011 WD

MTI, Municipalities

Operators are obliged to construct2 facilities for water and oil treatment

after use in conformity with the law

All measures are undertaken by3 inspectorate in accordance with the

laws in force

Continuo WDus

WD

Inspectorate, Municipalities, Courts, MIA

Measure2.4

Implementation of projects on plants for treatment of sewage and hospital waste sterilization

To be implemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Design plans for the elimination of discharge - sewage leakage into rivers.

2011 - WD2014

To beMeasure2.5

Water resources protection implemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

Development of projects for the1 announcement of aquatic protected

areas

2011 -2014 WD

Page 67: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 3: Strengthening spatial planning

Measure3.1

Completion of the Spatial Planning legislationTo be implementedby

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1 Drafting law on construction land 2011 SPDMAFRD, MEF, MJ,

10.000

2Drafting an A.I. in the field of spatial planning

2011 SPD 5.000

3Effective implementation of laws regulating the field of Spatial Planning

2014 SPDGovernmentsectors, Municipalities

Measure3.2

Develop strategies, spatial plans and supporting documents

Activities Time scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Develop strategy and action plan onpreventing and regulating informal settlements in the R. Of Kosovo

2011 SPD

2

Draft of spatial plans on special areas:- Spatial Plan “Fusha e Mihjes së

Re”- Spatial Plan “Hidrocentrali Zhur”

(HPP Zhur)- Spatial Plan NP “Mali Sharr”

(Sharr Mountain)- Spatial Plan “Shpella e Gadimes”

(Gadima Cave)

2014 SPI

Relevant Sectors of the Government of Kosovo; Municipalities; Civil society.

100.000

3Manual drafting on how to issue a consent for municipal development plans

2012 SPD 5.000

4Drafting norms and standards in the field of planning

2012 SPDMTI,University, KCA,

10.000

5Drafting the manual on regulating informalsettlements in R. of Kosovo 2011 SPD 5.000

6Supporting the local level in developing locdevelopment plans

Continu ous

SPD - SPIRelevantMunicipalities

5.000

Measure3.3

Institutional development

Activities Time scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1

Organization and completion of staff inaccordance with the new organizing structure of MESP

2011 SPD - SPI

2Establishment of the office for professional examinations and issuance

2011 SPD - HCD 5.000

Page 68: Republika e Kosovës Republika

of licenses

3Organizing professional exams for engineers and architects, and theirlicensing

2011 SPD - HCD 5.000

4Establishing a forum for informal settlements

2013 SPD

RelevantMinistries, Local Government and Civil Society

5.000

5

Establishing the legal infrastructurewhich will enable the SPI generate income from work performed by third parties

2011 MESP MPA

6

Initiative to establish III level of planning, management, urban and spatial development and reaching the Memorandum ofCooperation between the MESP, MESTand UP

2011 MESPMEST UP

7Establishment of a "coordinating body" on spatial planning cross-border cooperation

2011 MESP MFA, MLGA 5.000

Strategic Objective 4: Registration of land information

Measure4.1

Improvement of the legal and institutional framework of cadastre in Kosovo

To be implemented by

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1 Advancement of legal infrastructure 2012 KCA

2Improvement of inter-institutional relations in local and central level

2011 KCAMESP MCO

3Improvement of basic conditions for theCadastre in Kosovo

KCA MCO

Page 69: Republika e Kosovës Republika

4

Stable cooperation between the KCA and donors, as well as donors among themselves, through implementation of the Programme for Land Managementwith a steering mechanism of cooperation

2011 KCA

Government ofKosovo World Bank GTZ Norway, Sweden, Switzerland

Measure4.2

Effective operation of advanced information technology.To be implementedby

2011/14

Activities Time scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Implementation and maintenance of the Land Cadastre Information System in Kosovo (SIKTK / KCLIS)

2012 KCA MCO

2Accordance of textual and graphical cadastral data through the completion ofCadastral Areas

2011 KCA MAFRD MCO

3Establishment of permanent GPSnetwork

KCA KCA

4Increased security and reliability on real estate data

2011 KCA MCO

Measure4.3

Improvement of cadastral services for customersTo be implementedby

2011/14

Activities Time scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Improvement of MCOs capacity throughtraining at all levels 2012 KCA MCO

2Increasing transparency and facilitatepublic access to cadastral data via theInternet and set up of Web GIS

2011 KCAPublic accessMCO

3

Private sector development in the field ofcadastre and geodesy 2011 KCA MESP

MCO

Page 70: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 5:Increasing access to affordable housing and appropriate to the economic situation of families and preserve the value of housing stock

Measure 5.1 Completion of housing legal infrastructureTo be implementedby

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsibl e unit

Related institutions

Cost and source

1Drafting Administrative Instructions of the "Law on financing housing specific programmes" No. 03/L-164

2011 HDLegal office, Municipalities

1.000,00€

BK

2 Drafting the central housing strategy2011-2012

HD

Legal office SPD+SPI, MEF, MEM, KPA

12.000,00€

BK

Measure 5.2Establishing a transparent system of nonprofit rental housing inthe construction fund of the apartments for rent that are state or municipal property and on what will be built

Activities Time scale

Responsibl e unit

Related institutions

Cost and source

1

Support municipalities to develop municipal programs under the law on financing specific housing programs "No.03/L-164. "

2011–2014

HD

Municipalities

MESP

MEF

30.000,00€

BK+donor s

2

Establishment of database on managing housing application at both local and central levels under which housing policies are drafted.

2011-2012 HD

IT- MESP, Licensed companies for IT

40.000,00€

BK+Munici pal budget+donors

Measure 5.3 Establishment of mechanisms for housing fund management and maintenance

Activities Time scale

Responsibl e unit

Related institutions

Cost and source

1

Enterprise Licensing for management and Maintenance and the beginning of the establishment of credit policies for housing renovation through the establishment of a financial fund for maintenance, facilitating the process of credit and providing guarantee.

2011 –

Continuo us

HD

MESP, Banks, Civil society-owners of apartments

3.000,00€

BK

Page 71: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 6:Regulation related to the construction under engineering technical regulations in compliance with EU standards

Measure6.1

Completion of the legal framework in the field of construction and increase the implementation of laws in force

To be implementedby

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsibl e unit

Related institutions

Cost and source

1 Approval of the law on construction 2011 HCD-CD GovernmentMunicipality

2Approval of law on treatment of illegal constructions

2011 HCD-CDGovernmentMunicipality

3Drafting of administrative instructions of the law on construction

2011-2013

HCD-CDMESP

Drafting of administrative instructions ofthe law on treatment of illegal constructions

2011-2013

HCD-CDMESP

The organization of professionalexamination to engineers of architecture, construction, machinery and electronics and their licensing

2011 HCD-CD MESP, MTI,

Measure6.2

Development of technical regulations in compliance with theEU construction standards

ActivitiesTime scale

Responsibl e unit

Related institutions

Cost and source

1Drafting annexes of technical regulation for concrete constructions

2011 HCD-CD MTI, UP

2Drafting technical regulation for technical documentation

2011 HCD-CD MTI, UP

3Draft of technical regulation for mechanical sustainability and stability of construction facilities

2011HCD-CD

MTI, UP

Measure6.3

Capacity building and completion of staff responsible for implementation of the Law on Construction

Activities Time scale

Responsibl e unit

Related institutions

Cost and source

1Establishment of a sector on construction permits

2011 HCD/CAD

2Modernization of service for issuance of construction permits and use permits

2011-2014

HCD/CAD

Page 72: Republika e Kosovës Republika

Strategic Objective 7: Strengthening Inspectorate

Measure7.1

Drafting Law on MESP Inspectorate and secondary legislation with the aim of functionalism and effective action

To be implementedby

2011/14

ActivitiesTime scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Initiating the procedure on drafting the law on inspectorate

2011/14 Insp. Leg. Dep. PSO

Measure7.2

Capacity building of inspectors.To be implementedby

2011/14

Activities Time scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1Staff profiling

2011/12 MESP, Insp.

2 Inspectors’ training 2011/14

Measure7.3

Establishment of technical conditions for inspection supervision

To be implemented by

2011/14

Activities Time scale

Responsible unit

Related institutions

Cost and source

1 Providing with technical equipments 2011/14PSO, Logistics,Procurement.