20
Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Mitrovicës Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovic Drejtoria e Administratës së Përgjithshme I nderuari Kryetar, Raporti i aktiviteteve të Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme, përfshinë periudhën 2018-2021 Më poshtë është i bashkangjitur raporti i punës për Sektorët e Administrates së Përgjithshme. Me respekt,

Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e MitrovicësOpština Mitrovica – Municipality of Mitrovic

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

I nderuari Kryetar, Raporti i aktiviteteve të Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme, përfshinë periudhën 2018-2021Më poshtë është i bashkangjitur raporti i punës për Sektorët e Administrates së Përgjithshme.

Me respekt,

Page 2: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e MitrovicësOpština Mitrovica – Municipality of Mitrovic

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Në bazë Statutit të Komunës së Mitrovicës, Drejtoria e Administratës së Përgjithshme, komfor përgjegjësive të saj, ka përpiluar

Raportin e Punës 2018-2021, dhe e ka përmbledhur punën e Sektorëve të cilat i mbikëqyrë si vijon:

1. Sektori për punë të përbashkëta;

2. Sektori për shërbime me qytetarë;

3. Sektori i Teknologjisë Informative;

4. Sektori i Njësisë për te drejtat e Njeriut dhe barazisë Gjinore;

5. Sektori i Auto parkut;

6. Sektori i Gjendjes Civile

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive ka zhvilluar këto aktivitete :

Bashkëpunonim të ngushtë me institucioneve Shtetërorë me të cilat kemi bashkëpunim të ndërsjellët.

Bashkëpunonim të ngushtë me të gjithë Qytetarët të cilët i drejtohen Komunës së Mitrovicës.

Bashkëpunim të vazhdueshëm me Agjencinë e Regjistrit Civil ( MPB).

Bashkëpunim të vazhdueshëm me MAPL-në.

Bashkëpunim të vazhdueshëm me të gjitha OJQ-të

Përgatitjen e Buxhetit të Drejtoria e Administratës së Përgjithshme në Korniza Afatmesme për vitin 2022-2024.

Page 3: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e MitrovicësOpština Mitrovica – Municipality of Mitrovic

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme ne Mitrovicë në përgjithësi vlerëson se ka ngritje të

nivelit të shërbimeve Qytetar, ky vlerësim bazohet në këta parametra :

- Disiplina më e lartë në punë e personelit,

- Qasja me respekt e personelit ndaj kërkesave dhe qytetarëve,

- Mbikëqyrjet të cilat i bëj tregojnë se mbi 90% të qytetarëve kanë deklaruar se janë të kënaqur

me pritjen, shërbimet dhe trajtimin e tyre nga ana e stafit Komunal,

- Kutitë e ankesave për qytetar është e vendosur në të gjithë objektin e Komunës, për fat te mire

nuk kemi ankesa.

- Drejtoria e Administratës së Përgjithshme e vlerëson se Sektorët të cilat i Udhëheq kanë

realizuar objektivat e përgjithshme për gjashtë mujorin e parë në bazë të planit të punës për vitet

2018-2021.

Page 4: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Sektori për punë të përbashkëta 2018-2021

Në kuadër të punëve dhe detyrave të parapara sipas Rregullore përorganizimin, kompetencat dhe përgjrgjësit e organeve komunale, sektori përpunë të përbashkëta me kompetenc dhe përgjegjësi ka realizuar pritshmëritdhe ka përmbushur detyrat e punës dhe përgjegjisit në harmoni me planin epunës të aprovuar nga organi mbikqyrës sipas fushave që mbulojnë njësit apozyrat e këtij sektori.

Zyra për furnizim, është ballafaquar me pranimin e mallrave dhe shërbimeveduke kontaktuar me furnitorët për furnizim me artikuj me sasin eporositur,cilsin dhe vlerat e artikujve sipas kontratës për furnizim.

Kërkesa të realizuara ……………………880

Kërkesa për dorzimin e mallit………880

-Kërkesa për blerje,

-Kërkesa për dorëzim,

-Pranimi i faturës sipas dërgesës së mallit dhe shërbimeve,

-Plotsimi i formularit për pranimin e mallit,

-Regjistrimi në librin e faturave hyrse,

-Kontimi i hyrjeve-dalje së mallit sipas programit e-pasuria

Page 5: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Sektori për punë të përbashkëta

2018-2021

Shërbimi teknik-Fotokopja: Fotokopjimi i materialit për Kuvendin e Komunës

drejtorit dhe organet tjera të komunës.

Shpërndarja e postes-sipas destinacionit në adresa të përcaktuara nga

dërguesi përmes librit të dërgesave, në kohën dhe vendin e duhur, duke u

kujdesur në veçanti në rujtjen e afateve ligjore.

Mirëmbajtja e kamerave të vëzhgimit, ndërrimi dhe riparimi i tyre,

administrimi i akcesit në përcjelljen e zhvillimeve brenda dhe jashtë

hapësirave të objektit të komunës, vëzhgimi i hyrje-daljeve.

Sigurimi fizik i objektit dhe pasurisë të komunës, vëzhgimi i vazhdueshëm i

hyrje – daljeve, regjistrimi në librin e kujdestarisë të çdo hyrje në objekt të

personave pas orarit të punës.

Page 6: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Njësia Komunale për të Drejtat e Njeriut

2018-2021

8 – Marsi – Dita e nënave

18 prilli dita kundër braktisjes së fëmijëve

9 Maj Dita e Evropës

15 Maj Dita Ndërkombëtare e familjes, javës së gruas.

1 Qershori Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Puna dhe mirëqenia Sociale

Rritja e pjesëmarrjes së grave ne tregun e punës

Ndërtimi i politikave dhe skemave për mbështetjen e grave me probleme sociale.

Eskurzion me gratë kryefamiljare, të dëshmorëve, të të pagjeturve

16 Tetori dita e personave me aftësi te kufizuara

25- Nëntor, Dita kundër dhunës

1 Dhjetor Dita kundër SIDES

03- dhjetor Dita e Ndërkombëtare e Personave me aftësi te kufizuar

10- Dhjetor Dita e të drejtave të njeriut

Në kuadër të Njësisë për të Drejtat e Njeriut janë zhvilluar keto aktivitete:

Page 7: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Sektori i Gjendjës Civile janar-qershor 2021

Në këto katër vite sektori i Gjendjes Civile ka lëshuar gjithsej 319760 dokumente te

llojeve te ndryshme

Page 8: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Gjendja civile

Page 9: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Qendra per Shërbim me Qytetarë

Kjo qendër për këto katër vite ka pranuar saktësisht 354886lënde, dhe ka

arritun që të gjitha t’i procedoj për shqyrtim në drejtoritë përkatëse.

Pas shqyrtimit të tyre nga organet komunale të gjitha këto lëndë janë kthyer

përseri në këtë qendër, dhe përmes kësaj qendre janë njoftuar të gjithë

parashtruasit e kërkesave për pergjegjen e lëndës.

Që I bie se qytetarët të gjitha shërbimet i kanë kryer përmes kësaj qendre pa

pasur nevojë të kërkojnë shërbime nga zyrat tjera.

Page 10: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Qendra për shërbim me qytetarë

Page 11: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Auto Parku 2018-2021

2018-2021-janë shpenzuar gjithësejt 67432 litra

Page 12: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Zyra për Teknologji Informative

Punët bazike të Zyrës së IT-së:

Kontrolli ne dhomën e SERVER-ave dhe mirëmbajtja e SERVERA-ve

Kontrollimi i rrjetit në Komunë dhe në Zyret Lokale të Gjendjës Civile, ATK, Komunen Veriore, QRA, QKRC, Spitali, DKRS

Kontrollimi dhe mirëmbajtja e Menagjimit të Palëve në Gjendjën Civile (Sistemin e Numrave)

Freskimi i informatave në TV : Gjendja Civile

Freskimi me informata dhe mirëmbajtja e rrjetit social facebook me emrin Komuna e Mitrovicës – Faqja Zyrtare

Mirembajtja dhe pasurimi me te dhena ueb faqen e komunes se Mitrovices kk.rks-gov.net/mitrovice

Gjatë këtyre viteve kemi realizuar 12525 intervenime

Kanë dhënë perkrahje teknike në të gjitha drejtoritë komunale, Entin e Punësimit, Qendrën e Kulturës, Muze, Bibloteka, Zjarrefiksat, Shkolla,QPS, ZGJC Bare,, ZGJC Shupkovc, ZGJC Spital regjional, ZGJC Shipol dhe në ZGJC Gushac, etj.

Kanë ndihmuar stafin ne perdorimin e softuerve te cilët mvaren nga ministritë e linjës si:Aplikacioni BDMS, PIPA, Tatimi në Pronë, e-arkiva, Intraneti, e-arka, e-pasuria, Logo softuer per buxhet dhe financa, zyren e Mbeturinave etj.

Kemi mirëmbajt kompjuterët, printerët, switcha dhe pajisjet tjera.

Page 13: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Arkiva e vjetër

Page 14: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Arkiva e vjeter

Page 15: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Rregullimi i ri i Arkives

Page 16: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Arkiva e re

Page 17: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Rregullimi i banjove

Banjot e vjetra

Page 18: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Banjot e reja

Page 19: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Ndarja e bursave

Page 20: Republika e Kosovës Republika Kosova Komuna e Mitrovicës

Ndarja e bursave