Request for Proposal: Determining Instructional Purposes Training Program

 • Published on
  24-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Request for Proposal: Determining Instructional Purposes Training Program

  1/7

  CDV \IQZ ODFKVDZKVU CKVIJYADZEKGDO DGJ VIQIDVANJISIOKXMIGZVITYIQZ CKV XVKXKQDO CVKM

  ZNI ISDOYDZKVQ, OOA BIDGGI QIDVCKKVAI, XVIQEJIGZ DGJ AIK

  BIDGGI QIDVCKKVAI, XVIQEJIGZ DGJ AIK

 • 7/25/2019 Request for Proposal: Determining Instructional Purposes Training Program

  2/7

  EGZVKJYAZEKG

  Cdr \ist Odfkrdtkry ckr Ijuadtekgdo dgj Visidran Jiviokpmigt (C\O) nds essuij driquist ckr prkpksdo ckr ivdoudtegl ets Jitirmegegl Egstruatekgdo urpksis (JE ) trdegeglprklrdm! "nes es d rispkgsi crkm "ni Ivdoudtkrs# OO$ tk tnes riquist ckr prkpksdo(VC )! "ni lkdo kc tnes riquist ckr prkpksdo es tk jitirmegi tni mdr%itdfeoety kc tniJitirmegegl Egstruatekgdo urpksis (JE ) trdegegl prklrdm!

  KSIVSEI\ KC JIZIVMEGEGL EGQZVYAZEKGDO XYVXKQIQ (JEX)

  JE akgsests kc kgi akkrjegdtkr&s pda%dli dgj tnrii trdegegl ugets' sittegl lkdos#dgdoy egl prkfoims dgj jirevegl kf iatevis! \etneg idan uget# tniri dri ckur tk se*mkjuois +etn egstruatekgdo kf iatevis +etneg idan mkjuoi! "rdegegl temi eg ,gets - dgj .rdgli crkm -/8-4 nkurs +neoi trdegegl temi eg ,get 6 es okglir dgj rdglis crkm -68-1nkurs! \kr%snkps mdy fi akgaigtrdtij kr spdg kvir sivirdo jdys kr +ii%s!

  "niri dri sivirdo akgcelurdtekgs +nirify d sankko jestreat adg purandsi tni prklrdm!

  :kjuois adg fi purandsij egjevejudooy kr tklitnir fdsij kg tni riquerimigts kc dpdrteauodr sankko jestreat! "ni trdegegls adg fi sioc8luejij kr kccirij eg d +kr%snkpsittegl cdaeoetdtij fy d akkrjegdtkr! Et es riakmmigjij tndt d akkrjegdtkr cdaeoetdti tnimiitegls fy prisigtegl tni mdtiredo dgj cugatekgegl ds d suf iat mdttir i*pirt! "nesegjevejudo adg fi d jestreat impokyii +nk nds suaaisscuooy akmpoitij trdegegls dgjtnkrkulnoy akmprinigjs tni ugets! 9oo trdegegl mdtiredos dri dvdeodfoi eg ndrjakpy!

  ISDOYDZEKG MIZNKJ

  "ni Ivdoudtkrs# OO$ nds jiaejij tk ivdoudti tni suaaiss kc JE usegl tnriiqudgtecedfoi midsuris! 3y usegl tnrii midsuris# +i adg jitirmegi mdr%iteglandggios# sankko djmegestrdtkr lkdos# dgj riakmmigj prkjuat emprkvimigts!

  Cerst# +i +eoo akgtdeg kur icckrts tk

 • 7/25/2019 Request for Proposal: Determining Instructional Purposes Training Program

  3/7

 • 7/25/2019 Request for Proposal: Determining Instructional Purposes Training Program

  4/7

  iggsyovdged dgj regaitkg >i+ 5irsiy rilekg! \etn kvir -4 yidrs kc i*pireigai# +indvi akgsuotij +etn muotepoi muote8meooekg jkoodr igtirpresis +nk +iri gdmij kg tniCkrfis Eggkvdtevi 0rk+tn $kmpdgeis Oest ds +ioo ds Cdst $kmpdgy&s :kst Eggkvdtevi$kmpdgeis Oest! =ur pdssekg oeis eg levegl nkgist# kf iatevi# akst8icciateviriakmmigjdtekgs tk akmpdgeis# rildrjoiss kc se i kr fujlit! \i fioeivi tndt ivig tnismdooist cerms snkuoj ndvi daaiss tk tni fist egckrmdtekg! 2mdoo akmpdgeis fiakmiodrli suaaisscuo cerms +etn tni relnt strdtily dgj egckrmdtekg! Oemetoiss Ejids! EggkvdteviVisuots! \i dri "ni Ivdoudtkrs# OO$!

  ZDQ@Q

  Juregl kur tds% i*iautekg# +i +eoo akmpoiti tnrii frkdj fdsij tds%s' akgtdat sankkodjmegestrdtkrs# sigj mkjuoi sdmpois ckr rivei+# md%i andglis dgj emprkvimigtsfdsij kg prkjuat dssissmigt tk pripdri JE ckr mdr%it odugan!

  ZDQ@ QANI JY OI

  Zds` Zemioegi Gktis/Akmpdgy

  -! 0dtnir oest kc sankkosjestreats eg tni ckurmd kr mitrkpkoetdgdrids!

  =gi \ii% 9aqueri crkm 2tdtiJipdrtmigt kc Ijuadtekg

  ("I)

  6! 2igj surviy tk idanfueojegl djmegestrdtkrdgj prkcissekgdojiviokpmigtakkrjegdtkr! 2urviys+eoo fi akmpoitijioiatrkgeadooy!

  =gi \ii% ,si 2urviy:kg%iy!akm

  ("I)

  1. 9ssiss ciijfda% crkmakmpoitij ckrms!

  =gi +ii% Jdtd dgdoyses("I)

  BIDGGI QIDVCKKVAI, XVIQEJIGZ DGJ AIK

 • 7/25/2019 Request for Proposal: Determining Instructional Purposes Training Program

  5/7

  7! 2igj pda%dlis tkdjmegestrdtkrs;jestreats +etn egtirist eg JEkr prkcissekgdojiviokpmigt trdegegl!

  =gi +ii% $koodti pda%dlis# pripdrickr mdeoegl

  ("I)

  4! 2igj t+k JEmkjuois crii kcandrli!

  =gi +ii% :deo - akkrjegdtkr ndgjfkk% dgj 4 ,get -

  pda%dlis ("I)

  H! 9ttigj trdegegl "+k jdys "+k 5ugekr drtgirs 9ttigj

  D! 2igj surviy ds%eglckr ciijfda% dfkutJE !

  =gi +ii% ,si 2urviy:kg%iy!akm("I)

  1! :d%i andglis fdsijkg ciijfda%!

  "nrii +ii%s Egtirgdo :kjeceadtekgs

  (C\O)

  F! ripdri JE ckrmdr%it odugan

  Ckur +ii%s "ni Eggkvdtkrs OO$# dgjC\O akkrjegdtij icckrt

  -/!Cuoceoo JE riquists "+k \ii%s I*iautij fy C\O--!Cegdo ivdoudtekg dgj

  rivei+Adoc Jdy "I

  XIVQKGGIO

  =ur stdcc es nelnoy s%eooij dgj %gk+oijlidfoi! \i neri egjevejudos +nk tnrevi eg d cdstpdaij igverkgmigt dgj +nk dri dfoi tk oidrg dfkut tni jeccirigt dspiats kc kur cermidseoy! "niri +eoo fi ckur ugekr pdrtgirs +nk +eoo fi dsselgij tk ykur prk iat! Idan

  ugekr pdrtgir +eoo +kr% eg vdrekus adpdaeteis kc ykur prk iat tk igsuri i*aiooigt qudoetyakgtrko dgj cdat ania%egl! Idan ugekr pdrtgir&s rdti es 7// pir jdy! =gi sigekrpdrtgir +eoo fi dsselgij tk tni prk iat tk rivei+ tni risuots +etn tni ugekr tidm dctirtniy ndvi akmpoitij tnier dgdoyses! "ni sigekr pdrtgir rdti es -#6// pir jdy!

  BIDGGI QIDVCKKVAI, XVIQEJIGZ DGJ AIK

 • 7/25/2019 Request for Proposal: Determining Instructional Purposes Training Program

  6/7

  KXIVDZEKGQ

  Zds` Ixiautekg Zemi/Qtdccegl/Vdti Cegdgaedo Egvistmigt

  -! 9aqueri crkm 2tdtiJipdrtmigt kcIjuadtekg ("E)

  =gi +ii%; 6 stdcc mimfirs( 1//;jdy)

  7#///

  6! ,si

  2urviy:kg%iy!akm(2urviy $ridtekg) ("E)

  =gi +ii%;6 stdcc mimfir

  ( 1//;jdy)

  6#///

  1. Jdtd dgdoyses("E)

  =gi +ii%; 6 stdcc mimfirs( 1//;jdy)

  1#///

  7! $koodti pda%dlis#pripdri ckr mdeoegl("E)

  =gi +ii%;. stdcc mimfirs( -6//)

  H#///

  4! :deo - akkrjegdtkrndgjfkk% dgj 4 ,get

  - pda%dlis ("E)

  =gi +ii%;7 stdcc mimfirs( -H//;jdy) prkjuat

  ( F7;sankko 4/;jestreats)

  -6#D//

  H! 5ugekr drtgirs 9ttigj"rdegegl

  "+k Jdys;6 stdcc mimfirs( 1//;jdy)

  1//

  D! 9gdoy i2urviy:kg%iy!akm("E)

  "+k Jdys;- stdcc mimfir ( 7//;jdy)

  1//

  1! Egtirgdo :kjeceadtekgs(C\O)

  "nrii +ii%s /(Egtirgdo C\O $kst)

  F! "ni Eggkvdtkrs OO$#

  dgj C\O akkrjegdtijicckrt

  =gi +ii%;6 stdcc mimfirs

  ( 1//;jdy)

  1#///

  -/!Cuoceoo JE riquists "+k \ii%s /(Egtirgdo C\O $kst)

  --!Cegdo ivdoudtekg dgjrivei+

  =gi jdy;7 stdcc mimfirs( -H//;jdy) - sigekr stdcc

  mimfir ( -#6//;jdy)

  6#1//

  BIDGGI QIDVCKKVAI, XVIQEJIGZ DGJ AIK

 • 7/25/2019 Request for Proposal: Determining Instructional Purposes Training Program

  7/7

  -6! dpir# mdeoegls =g 0kegl 6#4//

  "ktdos -6 \ii%s 7D#H//

  XDUMIGZ JDZI

  \i fioeivi tndt dg krldge dtekg giijs tk mdegtdeg d nidotny dmkugt kc adpetdo tkakgtegui kpirdtegl dgj tk miit tnier prekr kfoeldtekgs +neoi tniy i*dmegi gi+ fusegissvigturis! "ni pdymigt sanijuoi +eoo fi ds ckook+s'

  -/#/// ritdegir ckr sirveais

  -/#/// dctir cerst mkgtn kc sirveais prkvejij

  -/#/// dctir siakgj mkgtn kc sirveais prkvejij

  -/#/// dctir tnerj mkgtn kc sirveais prkvejij

  F#H// dctir ckurtn mkgtn kc sirveais prkvejij

  ZKZDO FY JL IZ

  \i fioeivi dt "ni Ivdoudtkrs# OO$ tndt kur sirveais dri icceaeigt dgj kur riskurais driusij +etn md*emum! \i +iri dfoi tk drrevi dt kur prk iatij aksts ugjir fujlit! =urtktdo aksts +iri 7F#H// dgj fej fiok+ tni 4/#/// fujlit dookttij fy C\O!

  AKGAOYQEKG

  "ndg% yku ckr daaiptegl kur Viquist ckr rkpksdo! JE adg fi d suaaisscuo igtirpresi+etn tni relnt pikpoi ivdoudtegl ykur trdegegl prklrdm! 9t "ni Ivdoudtkrs# OO$# +i dritni relnt pikpoi! oidsi daaipt kur Viquist ckr rkpksdo! =ur i*pirtesi dgj%gk+oijli +eoo md%i ykur akmpdgy d suaaiss!

  Oemetoiss Ejids! Eggkvdtevi Visuots! \i dri "ni Ivdoudtkrs# OO$!

  BIDGGI QIDVCKKVAI, XVIQEJIGZ DGJ AIK

Recommended

View more >