RESOLUCIÓ DE X D’ABRIL DE 2009, PER LA QUAL ?· Quart. Excloureles sol·licitud dels centresque es…

 • Published on
  14-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Iniciativa dOcupaci Juvenil

  Resoluci de 20 de desembre de 2016, per la qual es resol la convocatria pblica per a latorgament de subvencions a centres educatius i establiments per fer programes de formaci i inserci el curs 2016-2017

  Per Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre, es van aprovar les bases reguladores per a la concessi de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formaci i inserci (DOGC nm. 7249, de 17.11.2016).

  Per Resoluci ENS/2565/2016, de 16 de novembre, es va obrir la convocatria pblica per a la concessi de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formaci i inserci el curs 2016-2017 (DOGC nm. 7250, de 18.11.2016).

  Dacord amb la proposta elevada per la Comissi Avaluadora, constituda dacord amb la base 12 de lOrdre ENS/303/2016, abans esmentada; amb la proposta de Resoluci del sub-director general de Programes, Formaci i Innovaci, i amb la facultat per a la resoluci daquesta convocatria que sestableix a la base 12 de lOrdre ENS/303/2016, de 14 de novembre, i amb larticle 9 de la Resoluci ENS/2565/2016, de 16 de novembre,

  Resolc:

  Primer. Atorgar als centres educatius i establiments que es relacionen a lannex 1 daquesta resoluci les subvencions que shi detallen en cada cas, per un import total de 3.939.701,73 euros amb crrec a les partides pressupostries que sindiquen a continuaci, corresponents al centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de 2015, prorrogat per al 2016:

  Partides Import total concedit

  D/460000100/4210/0042 (corporacions locals) 722.170,67

  D/470000100/4210/0042 (empreses) 1.421.053,85

  D/481000100/4210/0042 (fundacions) 739.658,43

  D/482000100/4210/0042 (altres entitats sense finalitat de lucre) 1.056.818,78

  Total 3.939.701,73

  1/12

 • Iniciativa dOcupaci Juvenil

  Segon. Ordenar el lliurament del 75% de les quantitats totals atorgades, dacord amb lapartat 20 de lOrdre ENS/303/2016, de 14 de novembre. El pagament del 25% restant es tramitar un cop lactivitat subvencionada hagi estat correctament justificada dacord amb el que estableixen les bases reguladores.

  Tercer. Denegar les sollicituds dels centres i establiments que es relacionen a lannex 2 daquesta resoluci, per les causes que en cada cas shi indiquen.

  Quart. Excloure les sollicitud dels centres que es relacionen a lannex 3 daquesta resoluci, per la causa que shi indica.

  Els centres educatius i establiments han de presentar, en els terminis establerts, la documentaci acreditativa del compliment de les obligacions i els requisits que sestableix en els apartats 3.2, 4.2.b, i 4.2.c de lannex 1 de lOrdre ENS/303/2016, de 14 de novembre.

  Aix mateix, per acreditar el compliment de les obligacions establertes en els apartats 3.1.m i 6.7 de les bases reguladores, els centres educatius i establiments han de presentar, en el termini dels deu dies hbils a partir de la data daquesta Resoluci, la documentaci que acrediti el requisit relatiu al nombre mnim necessari dalumnes que compleixin lestablert en lapartat 6.1.a de les bases de la convocatria . En el cas dels centres que inicin els programes desprs de latorgament de la subvenci aquest perode ser dun mes a partir de la data daquesta resoluci.

  La no acreditaci daquests requisits i obligacions en els terminis establerts donar lloc a la revocaci de la subvenci atorgada dacord al que estableix lapartat 23 de les bases reguladores.

  Contra aquesta resoluci, que exhaureix la via administrativa, es podr interposar potestativament recurs de reposici, previ al contencis administratiu, davant el mateix rgan que lha dictada, en el termini dun mes a comptar de lendem de la notificaci, dacord amb el que preveu larticle 77 de la Llei 26/2010, de 3 dagost, de rgim jurdic i de procediment de les administracions pbliques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del procediment administratiu com de les administracions pbliques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos; o b, un recurs contencis administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de lendem de la notificaci, de conformitat amb el que preveu larticle 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

  El director general de Formaci Professional Inicial i Ensenyaments de Rgim Especial

  2/12

 • Iniciativa dOcupaci Juvenil

  Annex 1. Centres i establiments amb atorgament de subvenci Nm. ordre barem en els ST

  Nm. ordre barem gral.

  Serveis territorials Municipi Titularitat CIF Nom del centre Perfil Puntuaci obtinguda

  Import sollicitat i per atorgar (en euros)

  1 1 Tarragona Tarragona EMP B43539287

  Centre de Formaci Ocupacional Nova Tcnica, S.L.

  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informtics 83,92 55.180,00

  1 2 Maresme-Valls Oriental

  Les Franqueses del Valls EMP B17751546

  Activitats Professionals del Valls

  Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers 82,70 53.144,00

  1 3 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona ENT R0800901A

  Escola Professional Salesiana

  Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers 81,69 33.144,00

  1 4 Girona Girona FUND G17349135

  F.Sndrome de Down de Girona i Comarques ASTRID21

  Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 81,04 41.373,82

  1 5 Barcelona Comarques Vilafranca del Peneds COR LOC P0830600C

  CFO Francesc Layret -Ajuntament de Vilafranca del Peneds

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 80,96 41.354,50

  1 6 Valls Occidental Barber del Valls FUND G61648523 Fundaci Barber Promoci Auxiliar de vivers i jardins 80,32 35.618,00

  2 7 Maresme-Valls Oriental Granollers EMP B61539979

  Centre de Formaci de Perruqueria i Esttica Parc Estudi, SL

  Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i esttica 79,98 48.896,00

  1 8 Baix Llobregat Viladecans COR LOC P0830200B Ajuntament de Viladecans Auxiliar de comer i atenci al pblic 79,30 43.618,00

  2 9 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona ENT R08000731I Escola Pia Balmes

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 78,28 37.966,00

  3 10 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona ENT R08000731I Escola Pia Balmes

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 78,28 57.966,00

  2 11 Tarragona Tarragona EMP B43539287

  Centre de Formaci Ocupacional Nova Tcnica, S.L.

  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informtics 77,21 60.491,00

  2 12 Girona Sant Gregori FUND G17143108 Fundaci P. Obra Social Comunitria de Bellvitge

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 76,81 57.966,00

  3/12

 • Iniciativa dOcupaci Juvenil

  Nm. ordre barem en els ST

  Nm. ordre barem gral.

  Serveis territorials Municipi Titularitat CIF Nom del centre Perfil Puntuaci obtinguda

  Import sollicitat i per atorgar (en euros)

  2 13 Valls Occidental Sabadell COR LOC P0818600I Ajuntament de Sabadell Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers 75,52 53.144,00

  4 14 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona ENT R0800901A

  Escola Professional Salesiana

  Auxiliar de muntatges d'installacions electrotcniques en edificis 75,29 35.899,00

  5 15 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona FUND G62411624

  Fundaci Jesutes Educaci - Escola El Clot

  Auxiliar de fontaneria, calefacci i climatitzaci 75,29 38.540,00

  3 16 Tarragona Tarragona ENT R4300001G Arquebisbat de Tarragona- Escola Joan XXIII

  Auxiliar de muntatges d'installacions electrotcniques en edificis 74,88 28.556,25

  3 17 Girona Salt ENT R08000731I Escola Pia de Catalunya Auxiliar de pastisseria i de fleca 74,31 54.062,00

  6 18 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona FUND G62411624

  Fundaci Jesutes Educaci - Escola El Clot

  Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers 72,79 33.144,00

  7 19 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona FUND G60531100

  Associaci Catalana d'Integraci i Desenvolupament Hum (Escola de Vida Montserrat)

  Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 72,08 37.051,77

  2 20 Barcelona Comarques L'Hospitalet de Llobregat EMP F08766131 C.E. Jaume Balmes

  Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 71,53 47.519,00

  8 21 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona EMP B65702250

  Centre de Formaci Colomer S.L.

  Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i esttica 71,51 48.896,00

  9 22 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona EMP B65702250

  Centre de Formaci Colomer S.L.

  Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i esttica 71,51 48.896,00

  2 23 Baix Llobregat Castelldefels EMP J60621380 Acadmia Herpa, SCP Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 71,16 47.519,00

  3 24 Baix Llobregat Castelldefels EMP J60621380 Acadmia Herpa, SCP Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 71,16 47.519,00

  3 25 Barcelona Comarques Badalona ENT R0800909D Sant Domnec Savio Auxiliar de fabricaci mecnica i d'ajust i soldadura 70,46 59.458,00

  4 26 Barcelona Comarques Badalona EMP B60896883 Ludus Sanctius, SL (CFP Joan Maragall) Auxiliar de comer i atenci al pblic 70,45 46.256,00

  4/12

 • Iniciativa dOcupaci Juvenil

  Nm. ordre barem en els ST

  Nm. ordre barem gral.

  Serveis territorials Municipi Titularitat CIF Nom del centre Perfil Puntuaci obtinguda

  Import sollicitat i per atorgar (en euros)

  3 27 Maresme-Valls Oriental Matar ENT R08000731I Escola Pia de Matar

  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informtics 70,28 60.491,00

  4 28 Maresme-Valls Oriental Granollers ENT R08000731I Escola Pia de Granollers

  Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers 70,28 53.144,00

  10 29 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona EMP B08659922 Centre d'Estudis Politcnics

  Auxiliar de vendes, oficina i atenci al pblic 70,09 26.256,00

  11 30 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona FUND G60531100

  Associaci Catalana d'Integraci i Desenvolupament Hum (Escola de Vida Montserrat)

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 70,08 33.807,48

  3 31 Valls Occidental Terrassa COR LOC P0827900B Ajuntament de Terrassa-Escola Municipal de la Llar Auxiliar d'arts grfiques i serigrafia 69,90 26.289,00

  12 32 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona ENT R08000731I Escola Pia Calassanci

  Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers 69,46 47.112,08

  4 33 Tarragona Tarragona EMP B43401330 Centre d'Estudis i Orientaci Professional, SL

  Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 69,09 47.519,00

  13 34 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona EMP B59376533

  Accin 90, Centro de estudios, SRL

  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informtics 68,81 60.491,00

  1 35 Catalunya Central Igualada ENT R08000731I Escola Pia d'Igualada Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 68,65 57.966,00

  5 36 Maresme-Valls Oriental Matar ENT R0800885F Salesians de Sant Jordi

  Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers 68,59 45.969,77

  6 37 Maresme-Valls Oriental Granollers ENT R08000731I Escola Pia de Granollers

  Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 68,48 47.519,00

  14 38 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona ENT F59197996 Femarec, SCCL Auxiliar de comer i atenci al pblic 68,36 23.618,00

  5 39 Tarragona Valls COR LOC P9316304F IMDL VALLSGENERA Auxiliar d'arts grfiques i serigrafia 68,14 47.289,00

  2 40 Catalunya Central Santpedor FUND G08444671 Fundaci AMPANS - Jeroni de Moragas Auxiliar de vivers i jardins 67,94 42.335,46

  4 41 Valls Occidental Sabadell COR LOC P0818600I Ajuntament de Sabadell Auxiliar de pastisseria i de fleca 67,62 54.062,00

  5 42 Barcelona Comarques Badalona ENT R0800909D Sant Domnec Savio Auxiliar de vendes, oficina i atenci al pblic 67,11 46.256,00

  5/12

 • Iniciativa dOcupaci Juvenil

  Nm. ordre barem en els ST

  Nm. ordre barem gral.

  Serveis territorials Municipi Titularitat CIF Nom del centre Perfil Puntuaci obtinguda

  Import sollicitat i per atorgar (en euros)

  4 43 Girona Figueres EMP B17268129 Centre Tcnic d'Automoci Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers 66,95 53.144,00

  4 44 Baix Llobregat Sant Boi de Llobregat FUND G61740627 Fundaci Marianao

  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informtics 66,90 26.322,00

  7 45 Maresme-Valls Oriental Matar COR LOC P0812000H Ajuntament de Matar

  Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 66,14 47.519,00

  1 46 Terres de l'Ebre Deltebre FUND G17679267 Fundaci Privada Gentis Auxiliar de vivers i jardins 66,03 50.618,00

  6 47 Tarragona El Vendrell FUND G43392364

  Fundaci Privada Sta. Teresa del Vendrell (Escola de Turisme Baix Peneds) Auxiliar d'hoteleria: cuina i ctering 65,98 37.865,00

  8 48 Maresme-Valls Oriental Argentona COR LOC P0800900C Ajuntament d'Argentona Auxiliar de pastisseria i de fleca 65,55 39.122,50

  15 49 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona EMP B65744021

  Centre d'Estudis Sant Francesc

  Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informtics 65,25 34.926,95

  16 50 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona ENT F63776264 Impulsem, SCCL

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 64,93 37.966,00

  6 51 Barcelona Comarques Badalona EMP B60896883 Ludus Sanctius, SL (CFP Joan Maragall)

  Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 64,55 47.519,00

  5 52 Baix Llobregat Cornell de Llobregat FUND G65158735

  Centre de formaci per a joves La Carena

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 63,66 57.966,00

  6 53 Baix Llobregat Cornell de Llobregat FUND G65158735

  Centre de formaci per a joves La Carena

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 63,66 57.966,00

  17 54 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona ENT R08000731I Escola Pia Sant Antoni

  Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci 63,38 57.966,00

  3 55 Catalunya Central Igualada ENT R08000731I Escola Pia d'Igualada Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i esttica 63,37 48.896,00

  9 56 Maresme-Valls Oriental Argentona COR LOC P0800900C Ajuntament d'Argentona

  Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals 62,75 29.623,50

  18 57 Consorci d'Educaci de Barcelona Barcelona EMP B59376533

  Accin 90, Centro de estudios, SRL

  Auxiliar de vendes, oficina i atenci al pblic 62,59 26.256,00

  6/12

 • Iniciativa dOcupaci Juvenil

  Nm. ordre barem en els ST

  Nm. ordre barem gral.

  Serveis territorials Municipi Titularitat CIF Nom del centre Perfil Puntuaci obtinguda

  Import sollicitat i per atorgar (en euros)

  10 58 Maresme-Valls Oriental La Garriga COR LOC P0808700I Ajuntament de La Garriga

  Auxiliar en treballs de fusteria i installaci de mobles 62,55 41.537,00

  11 59 Maresme-Valls Oriental Argentona COR LOC P0800900C Ajuntament d'Argentona

  Auxiliar de muntatges d'installacions electrotcniques en edificis 62,50 55.899,00

  1 60 Lleida Tremp EMP J25613159 PAI2 PALLARS, SCP Auxiliar en establiments hotelers i de restauraci 62,40 57.966,00

  5 61 Girona Salt ENT R08000731I Escola Pia de Catalunya Auxiliar de fontaneri...

Recommended

View more >