Resolució ens 1031 2014, de 8 maig, reducció jornada

 • Published on
  22-Jul-2016

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • CRRECS I PERSONAL

  DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

  RESOLUCI ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducci de jornada per al personalfuncionari docent.

  La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliaci de la vida personal, familiar i laboral del personal alservei de les administracions pbliques de Catalunya, regula el dret a la reducci de jornada dels funcionarisper cura dun fill o filla menor de sis anys; per cura duna persona amb discapacitat psquica, fsica o sensorialque no faci cap activitat retribuda; per tenir a crrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat,amb una incapacitat o disminuci reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependncia que liimpedeixi sser autnom o que requereixi dedicaci o atenci especial, i per fer efectiva la protecci oassistncia social ntegra a les dones vctimes de violncia de gnere.

  El Decret 223/2002, de 23 de juliol, regula la reducci de jornada per inters particular del personal docentdensenyament pblic no universitari de la Generalitat de Catalunya.

  Larticle 97 de la Llei 5/2012, de 20 de mar, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creaci delimpost sobre les estades en establiments turstics incorpora la reducci de jornada per les persones que perra de guarda legal tinguin cura directa dun menor de 12 anys.

  Ats que el personal funcionari docent pot acollir-se voluntriament a una reducci de la seva jornada detreball, per tal de fer compatible aquest dret dels funcionaris amb les exigncies organitzatives derivades deldret a leducaci de lalumne, i, amb lobjectiu de planificar adequadament el funcionament dels centresdocents i garantir la continutat pedaggica dels alumnes que requereix el dret fonamental a leducaci, shandadoptar les mesures organitzatives necessries que permetin minimitzar limpacte de les reduccions dejornada en la prestaci correcta del servei docent.

  En conseqncia

  Resolc:

  Establir el procediment per a la reducci de jornada per al personal funcionari docent, que consta a lannexdaquesta Resoluci.

  Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposarrecurs contencis administratiu davant el jutjat contencis administratiu, en el termini de dos mesos a comptarde lendem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu larticle 46.1 de la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

  Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, abans del recurs contencis administratiu,davant el director general de Professorat i Personal de Centres Pblics, en el termini dun mes a comptar delendem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen larticle 77 de la Llei 26/2010, del 3 dagost,de rgim jurdic i de procediment de les administracions pbliques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de laLlei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procedimentadministratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

  Barcelona, 8 de maig de 2014

  Alberto del Pozo i Ortiz

  Director general de Professorat i Personal de Centres Pblics

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6623 - 15.5.20141/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14133027-2014

 • Annex

  -1 Procediment per a la tramitaci de les segents reduccions de jornada:

  per cura dun fill o filla menor de sis anys,

  per cura dun fill o filla menor de dotze anys,

  per cura duna persona amb discapacitat psquica, fsica o sensorial que no faci cap activitat retribuda,

  per tenir a crrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminucireconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependncia que li impedeixi sser autnom o querequereixi dedicaci o atenci especial,

  per fer efectiva la protecci o assistncia social ntegra a les dones vctimes de violncia de gnere.

  1.1 Lhorari setmanal de dedicaci al centre del professorat que tingui concedida una reducci de jornada haurdincloure activitats lectives i complementries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui sacullia una reducci de jornada haur dassistir a totes les reunions de claustre, de coordinaci de cicle o drea,davaluacions i daltres que siguin preceptives i degudament convocades.

  1.2 A sollicitud de la persona interessada, la seva dedicaci en el centre podr concentrar-se en 3, 4 o 5 dies.A aquest efecte es concedir al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personalssempre que ho permeti lorganitzaci horria del centre, i en funci del nombre de reduccions de jornadaconcedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

  Si lorganitzaci del centre no permet la concentraci sollicitada, la persona interessada podr renunciar a lareducci de jornada abans de comenar a gaudir-la.

  1.3 Per tal de garantir el normal funcionament del servei docent, que requereix planificar lorganitzaci delhorari del substitut, i alhora la continutat pedaggica dels alumnes que requereix el dret a leducaci, lespersones interessades a acollir-se a una reducci de jornada hauran de presentar una sollicitud, el model delqual es trobar a lapartat Portal del Centre de la pgina dintranet del Departament dEnsenyament. Aquestasollicitud lhan de formalitzar amb una antelaci dalmenys quinze dies de linici de la reducci i la seva duradaes perllongar, com a mnim, fins al dia en qu finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o finsal 31 dagost.

  Quan la persona interessada continu aquesta reducci de jornada, la seva finalitzaci ha de coincidir sempreamb el ltim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 dagost. En qualsevol casfinalitzar la reducci de jornada quan acabi el fet causant que ha originat lesmentada reducci.

  Durant el perode de gaudiment de la reducci de jornada no es podr modificar el percentatge de reduccillevat de situacions excepcionals valorades per la direcci del servei territorial corresponent o pel gerent delConsorci dEducaci de Barcelona.

  En cas que shagi renunciat a la reducci de jornada abans de la seva durada mxima no es podr tornar agaudir de la reducci de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en el qu shagi renunciat.

  La concessi de la reducci de jornada es far mitjanant resoluci del director/a del servei territorialcorresponent o del gerent del Consorci dEducaci de Barcelona.

  Aquestes reduccions de jornada sn incompatibles amb el desenvolupament de qualsevol activitat econmica,retribuda o no i amb qualsevol altra reducci de jornada.

  -2 Procediment per a la tramitaci de reducci de jornada per inters particular

  2.1 El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducci de la meitat de la jornada ha depresentar una sollicitud adreada al director dels serveis territorials de qu depengui o al gerent del ConsorcidEducaci de Barcelona fins al 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent, fent constar el nombre dedies en qu vol concentrar la dedicaci al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedir al funcionari lapart de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti lorganitzaci horria del

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6623 - 15.5.20142/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14133027-2014

 • centre, i en funci del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

  Si lorganitzaci del centre no permet la concentraci sollicitada, la persona interessada podr renunciar a lareducci de jornada abans de comenar a gaudir-la.

  2.2 El director territorial o el gerent del Consorci dEducaci de Barcelona ha demetre, en un termini mxim de15 dies, la resoluci corresponent autoritzant la reducci de jornada, si escau, la qual t una durada dun cursescolar: des de l1 de setembre al 31 dagost, excepte els casos de fora major degudament justificats.

  Aquesta resoluci sha de comunicar a la persona interessada, qui presentar la resoluci al director del centreon estigui destinada durant el perode de gaudi de la reducci.

  2.3 No es pot sollicitar la reducci de jornada per inters particular fora del termini establert, ni renunciar-hiabans del 31 dagost, llevat de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei territorialcorresponent o pel gerent del Consorci dEducaci de Barcelona.

  2.4 La reducci de jornada per inters particular s prorrogable anualment. En aquest sentit shaur dedemanar mitjanant el model de sollicitud que es trobar a lapartat Portal del Centre de la pgina dintranetdel Departament dEnsenyament, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

  2.5 No es pot autoritzar la reducci de jornada per inters particular al professorat que forma part de lequipdirectiu del centre.

  El fet de ser designat membre de lequip directiu amb posterioritat a la concessi de la reducci de jornada perinters particular comporta que queda sense efectes la concessi esmentada.

  2.6 Lautoritzaci de la reducci de jornada per inters particular resta subordinada a les necessitats del serveii est subjecta al rgim dincompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, dincompatibilitats delpersonal al servei de lAdministraci de la Generalitat i es incompatible amb qualsevol altra reducci de jornada

  Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sollicitants superior al que permet una ptima organitzaci deles activitats del centre, es tindr en compte la major antiguitat en el centre i en cas dempat la majorantiguitat en el cos com a criteri per a la concessi de la reducci de jornada i sactuar amb criteris rotatoris.

  (14.133.027)

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6623 - 15.5.20143/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-14133027-2014

Recommended

View more >