REUNIÓ DE PARES 1r BATXILLERAT CURS 2014- ?-par · El cafè de la granota, de Jesús Moncada. El text…

 • Published on
  07-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 1

  REUNI DE PARES 1r BATXILLERAT

  CURS 2014-2015

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 2

  1r BATXILLERAT CURS 2013-2014

  LLENGUA CATALANA Objectius Escriure textos de carcter formal en la varietat estndard i en diverses situacions formals (humanstic, cientfic, periodstic) amb adequaci i coherncia, aix com fer servir amb correcci les normes que regulen lortografia en textos formals escrits i la pronunciaci i lentonaci en textos formals orals. Continguts 1a AVALUACI: Fontica (temes 1 i 2). Literatura: la poesia (temes 7 i 8). Treball del llibre El caf de la granota, de Jess Moncada. El text i les seves varietats: text o discurs, els marcadors, la tipologia textual. 2a AVALUACI: Morfosintaxi (temes 3 i 4). Narrativa i teatre (temes 9 i 10). El text i les

  seves varietats: textos orals/escrits, la descripci i la narraci. Tipologia textual.

  3a AVALUACI: Funcions sintctiques i pronoms febles (temes 5 i 6). Sociolingstica

  (temes 11, 12 i 13). El text i les seves varietats: el dileg, el monleg, lexposici i largumentaci.

  Criteris davaluaci

  Un parcial amb valor 40%, un trimestral 60%. Aquesta mitjana ponderada representa un 90% de la nota davaluaci. El 10% restant es completa amb lactitud. Si en algun trimestre es fes alguna prova addicional (com ara controls de lectura), sencabir dins la nota davaluaci, respectant la proporci entre parcial i trimestral.

  LENGUA CASTELLANA Objetivos El alumno debe saber reconocer y analizar los rasgos fundamentales de las distintas variedades del castellano (sociales, comunicativas, geogrficas) y de los distintos niveles de la lengua (fonolgico, morfosintctico, semntico). Contenidos 1a EVALUACIN: Unidades 1-2. La comunicacin, las variedades y la situacin

  lingstica en Espaa. Sintaxis: la oracin simple, la coordinacin, la yuxtaposicin y la subordinacin sustantiva. Los textos narrativos. Lectura: El extranjero de A. Camus.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 3

  2a EVALUACIN: Unidades 3-4. Estructura de la lengua. La categoras gramaticales: SN. Sintaxis: la subordinacin adjetiva y las adverbiales propias. Los textos descriptivos. Lectura: Mi hermana Elba y los altillos de Brumal, de Cristina Fernndez Cubas.

  3a EVALUACIN: Unidades 5-6 . Las categoras gramaticales: el SV. La oracin. Sintaxis: adverbiales impropias y sintaxis textual. Los textos expositivos y argumentativos. Lectura: Antologia potica.

  Criterios de evaluacin Un control con valor del 40%, un examen trimestral con valor 50% y 10% de actitud acadmica.. Los exmenes tendrn varios ejercicios (lectura, sintaxis)

  ANGLS Objectius Proporcionar un bagatge suficient per escriure, donar opini, relatar histries i contes informals duna manera autnoma. Continguts 1a AVALUACI: Unitats 1-3. Present Simple. Present Continuous. Past simple. Past

  Continuous. Present perfect. Present Perfect Continuous. 2a AVALUACI: Unitats 4-6. Relative Clauses. Future Tense. Modals. 3a AVALUACI: Unitats 7-9. First Second and Third Conditionals. Passive Voice.

  Reported Seech.

  Criteris davaluaci Control 40%, examen trimestral, 50% nota avaluaci i 10% dactitud.

  FSICA Objectius Modelar les diferents situacions reals mitjanant models fsics que permetin explicar-les i intentar preveure con ser la seva evoluci al llarg del temps. Continguts 1a AVALUACI: Temes 1 i 2. 2a AVALUACI: Temes 3 i 4. 3a AVALUACI: Temes 5 i 6. Criteris davaluaci Control 40%, examen trimestral 60%= nota avaluaci

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 4

  La nota davaluaci (09) ms lactitud (01) donen la nota final del trimestre.

  QUMICA Objectius. Conixer la matria, com est constituda, com es troba i com es transforma seguint un mtode cientfic relacionant-ho amb la seva repercussi en la vida quotidiana. Continguts: 1a AVALUACI: Formulaci. Lleis fonamentals de la qumica. Solucions. 2a AVALUACI: Estructura atmica. Lenlla qumic. Estequiometria. 3a AVALUACI: Tipus de reaccions. Energia i velocitat de les reaccions qumiques.

  Equilibri. Criteris davaluaci 1a avaluaci: dos controls al 25% cadascun, examen trimestral 50%. Aquesta nota s el 95% ms el 5% dactitud donen la nota davaluaci. 2a i 3a avaluaci: un control al 40% i lexamen trimestral 60%. La nota final s el 95% i cal sumar-li el 5% dactitud. En cas que lalume no assoleixi almenys 3 punts en lexamen trimestral, lavalaci quedar automticament suspesa.

  BIOLOGIA Objectius Els sistemes vius i el seu funcionament, des dun punt de vista cellular i molecular, sn el nucli a lentorn del qual sorganitzen els continguts de la matria de Biologia. Continguts. 1a AVALUACI: Bioqumica. 2a AVALUACI: Gentica molecular i reproducci. 3a AVALUACI: Citologia i biotecnologia. Criteris davaluaci Dos exmens amb un valor del 95% i un 5% dactitud, inters i esfor. En cas que lalume no assoleixi almenys 3 punts en lexamen trimestral, lavalaci quedar automticament suspesa.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 5

  MATEMTIQUES Objectius. Desenvolupar clculs aritmtics i algebraics per emprar-los en determinades situacions com la geometria del pla. Resoldre problemes reals utilitzant la trigonometria plana. Introducci i clcul de lmits com a eina necessria en moltes situacions matemtiques i fsiques. Continguts 1a AVALUACI: Nombres Reals. Trigonometria. Polinomis. Exponencials i logaritmes. 2a AVALUACI: Vectors. Geometria del pla. Cniques. Successions. 3a AVALUACI: Funcions. Continutat. Derivades. Funci logartmica i exponencial. Criteris davaluaci Dos controls no acumulatius de matria que valen un 25% cadascun. El control final davaluaci amb tota la matria donada al llarg del trimestre amb un valor del 50%. La nota davaluaci sobtindr fent valer un 90% la nota de coneixements i un 10% correspondr a lactitud. En cas que lalume no assoleixi almenys 3 punts en lexamen trimestral, lavalaci quedar automticament suspesa. En aquelles avaluacions en que hi hagi continguts independents prou importants, el professor podr exigir una nota mnima en cada un dells. En cas de no assolir-se caldr recuperar aquell contingut per superar lavaluaci.

  DIBUIX TCNIC

  Objectius Conixer els elements i traats de la geometria plana: angles, polgons, tangncies,

  etc. Aprendre els sistemes de representaci geomtrica: sistema didric (planta i alat), sistema axonomtric (perspectiva parallela). Continguts 1a AVALUACI: Geometria plana. 2a AVALUACI: Sistema didric.

  3a AVALUACI: Sistema axonomtric.

  Criteris davaluaci 60% exmens fets durant cada trimestre. 30% lmines. 10% actitud.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 6

  MATEMTIQUES APLICADES A LES CINCIES SOCIALS Objectius Desenvolupar clculs aritmtics i algebraics per emprar-los en altres procediments matemtics ms complexos. Continguts 1a AVALUACI: Nombres reals. Polinomis. Exponencials i logaritmes. Sistemes

  dequacions. Funcions. 2a AVALUACI: Matemtica financera. Successions i lmits. 3a AVALUACI: Derivades. Trigonometria. Criteris davaluaci Dos controls no acumulatius de matria que valen un 25% cadascun. El control final davaluaci amb tota la matria donada al llarg del trimestre amb un valor del 50%. La nota davaluaci sobtindr fent valer un 90% la nota de coneixements i un 10% correspondr a lactitud. En cas que lalume no assoleixi almenys 3 punts en lexamen trimestral, lavalaci quedar automticament suspesa. En aquelles avaluacions en que hi hagi continguts independents prou importants, el professor podr exigir una nota mnima en cada un dells. En cas de no assolir-se caldr recuperar aquell contingut per superar lavaluaci.

  ECONOMIA Objectius Entendre lorganitzaci econmica com un fet determinat histricament i amb una clara influncia en lorganitzaci social, poltica i cultural de les societats. Conixer lestructura i els mecanismes bsics de funcionament de leconomia de mercat actual. Continguts 1a AVALUACI: Lactivitat econmica, producci i lanlisi del mercat. 2a AVALUACI: Macroeconomia. 3a AVALUACI: Aspectes financers de leconomia. Criteris davaluaci 50% levoluci del trimestre (controls, treballs, etc.) i 50 % lexamen trimestral.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 7

  FILOSOFIA I CIUTADANIA

  Objectius Iniciar els alumnes en lestudi de la filosofia i les seves branques. Aprendre els coneixements necessaris per raonar adequadament i formar-se una conscincia crtica i personal que generi un comproms amb la veritat i els valors humans. Continguts 1a AVALUACI: Introducci a la filosofia i estudi del coneixement hum. 2a AVALUACI: Antropologia, Lgica i filosofia del llenguatge. 3a AVALUACI: tica, poltica i ciutadania. Criteris davaluaci Dos controls amb un valor del 50% cadascun. Les activitats, la participaci, lactitud i lesfor poden variar la nota en un 5%.

  LLAT

  Objectius Familiaritzar-se amb declinacions i conjugacions per analitzar i traduir frases. Treballar aspectes de la cultura romana. Continguts 1a AVALUACI: Sistema flexiu nominal i adjectival. Indicatiu. Verbs activa. Oraci

  simple. Societat romana. 2a AVALUACI: Subjuntiu. La veu passiva. El pronoms. El diccionari. Societat

  romana. 3a AVALUACI: Oracions complexes. Societat romana. Criteris davaluaci 40% levoluci del trimestre (controls, treballs, etc.) i 50 % lexamen trimestral i 10% dactitud.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 8

  EDUCACI FSICA

  Continguts 1a AVALUACI: Activitat fsica i salut, condici fsica i el bsquet.. 2a AVALUACI: Activitat fsica i entrenament, entrenament qualitats fsiques i el futbol. 3a AVALUACI: Activitats fsicoesportives, el voleibol i activitats rtmiques i expressives. . Criteris davaluaci 60% prctica, 40% teoria. Per poder fer la mitjana cal que les notes siguin un 3 com a mnim.

  CINCIES PEL MN CONTEMPORANI Objectius Aquesta assignatura pretn un coneixement mnimament profund en diversos camps de la cincia com poden ser lastronomia, lorigen de la vida, gentica, coneixement de malalties, gesti sostenible, nous materials, nanotecnologia i mn digital. Continguts 1a AVALUACI: Unitats 0, 1, 2 i 3 2a AVALUACI: Unitats 4, 5 i 6 3a AVALUACI: Unitats 7 i 8 Criteris davaluaci Cada trimestre es faran dos exmens eliminatoris que ponderaran a parts iguals i que representen el 100 % de la nota del trimestre. El 20% restant es correspon amb activitats complementries. Per aprovar lavaluaci, es imprescindible superar la qualificaci de 3 en lexamen trimestral.

  FRANCS Objectius Assolir un nivell en llengua francesa que permeti als alumnes en els dos anys de batxillerat presentar-se a lexamen del DELF nivell B1 que es realitza a lInstitut Franais de Barcelona. Continguts

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 9

  1a AVALUACI: Consolidaci dels aspectes gramaticals estudiats en cursos anteriors. Revisi del vocabulari en un context quotidi. 2a AVALUACI: Familiaritzaci amb lexpressi oral diria. Redaccions expressant la hiptesi i lopini personal sobre diferents

  temes dactualitat. 3a AVALUACI: Proves de comprensi oral i escrita de nivell B1 Preparaci i millora en proves tipus selectivitat. Criteris davaluaci 10% actitud i 90% exmens (50% trimestral i el 25% dels dos exmens parcials).

  PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA Objectius Iniciar els alumnes en lestudi de la psicologia i la sociologia. Fomentar entre lalumnat el sentit crtic davant diferents interpretacions del comportament hum. Promoure les pautes de comportament i estils de vida que afavoreixen un desenvolupament personal harmnic i saludable. Continguts 1a Avaluaci UNITAT 1. La psicologia com a cincia UNITAT 2. Lsser hum com a producte de levoluci 2a Avaluaci

  UNITAT 3. Pensament i conducta social. La sociologia. UNITAT 4. Les bases fisiolgiques de la conducta UNITAT 5. Sensaci, percepci i atenci 3a Avaluaci UNITAT 6. Estats de conscincia

  UNITAT 7. Laprenentatge UNITAT 8. La memria humana

  Criteris davaluaci

  Prova escrita d'elecci mltiple (test) i/o de composici per cada unitat didctica al terme de cada una ..................................................................70% de la nota

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 10

  Treballs en grup i/o individuals de cada unitat didctica i treball trimestral en grup i exposici del mateix dels continguts treballats a classe ....................................................................................................30% de la nota

  ORGANITZACI DEMPRESA

  Adquirir una visi global de lempresa com un organisme amb objectius definits. Analitzar el funcionament de lempresa com un sistema que reuneix diverses rees funcionals interrelacionades, cadascuna de les quals ha de prendre constantment decisions, sobre els seus sistemes de comunicaci, organitzaci i de relaci interna. Continguts 1a AVALUACI: Lempresa com a organitzaci. 2a AVALUACI: Gesti dels recursos humans i Gesti de la producci (1ra. part). 3a AVALUACI: Gesti de la producci (2na. part) i Gesti comercial. Criteris davaluaci Cada avaluaci es faran dos exmens no acumulatius que ponderaran un 50% cadascun. La nota final davaluaci pot ser augmentada o disminuda com a mxim en 0,5 punts en funci dels exercicis lliurats, lactitud, linters i lesfor.

  TECNOLOGIA

  Continguts 1a AVALUACI: Els recursos energtics. La producci i la distribuci de lenergia elctrica. Les energies alternatives. 2a AVALUACI: La metallrgia i la siderrgia. Els metalls no frrics. Els materials no metllics. 3a AVALUACI: Els accionaments pneumtics. Les mquines simples. Els mecanismes de transmissi de moviment. Els sistemes electrotcnics. Criteris davaluaci Per tal daprovar lavaluaci s imprescindible haver obtingut almenys un 3 en totes les qualificacions. La nota sobtindr amb un 30% corresponent a un 1r control; un 40%, a un 2n control; un 20% de prctica desenvolupada al taller i un 10% de notes de classe.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 11

  QUADRE DE PROFESSORS I AVALUACIONS COORDINADOR: Sr. MART

  Assignatur...

Recommended

View more >