Reunió de pares i mares de 2n Batxillerat 2-02-11 ? de pares i mares de 2n Batxillerat 2017... ·…

  • Published on
    19-Jun-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Reuni de pares i mares2n Batxillerat </p><p>26 dabril de 2017</p><p>ORDRE DEL DIA</p><p>1. Informaci relativa a les Proves daccs a la Universitat (PAU).2. Informaci de la Preinscripci i Matriculaci Universitria.3. Accs a CFGS.4. Calendari final de curs de 2n Batxillerat.5. Precs i suggeriments.</p></li><li><p>EDUCACIPRIMRIA</p><p>EDUCACISECUNDRIA</p><p>BATXILLERAT</p><p>S</p><p>CFG MITJ</p><p>UNIVERSITAT</p><p>Prova</p><p>M N L A B O R A L</p><p>CFG SUPERIOR</p><p>Prova</p><p>NO</p><p>PFI</p><p>Prova</p></li><li><p>1. PAU 2017</p></li><li><p>PAU 2017</p><p>Fase general (obligatria)</p><p>Nota expedient Batxillerat </p><p>Fase especfica (optativa)</p><p>NOTA ADMISSI</p><p>NOTA DACCS</p><p>CANVIS </p><p>NORMATIUS</p><p>8 al 10 de febrer</p></li><li><p>NOTA DEXPEDIENT BATXILLERAT</p><p>SEGON nota</p><p>Catal II 8</p><p>Castell II 9</p><p>Angls II 8</p><p>HFilosofia 8</p><p>Histria 8</p><p>Modalitat 1 8</p><p>Modalitat 2 7</p><p>Modalitat 3 10</p><p>Modalitat 4 9</p><p>Total 75</p><p>PRIMER nota</p><p>Catal I 7</p><p>Castell I 8</p><p>Angls I 8</p><p>Filosofia 7</p><p>E.Fsica 9</p><p>Modalitat 1 7</p><p>Modalitat 2 6</p><p>Modalitat 3 8</p><p>Modalitat 4 9</p><p>Total 69</p><p>PUNTUACI TOTAL</p><p>69+75 = 144</p><p>TREBALL DE RECERCA</p><p>10</p><p>NOTA DEXPEDIENT= (8)*0,9 + (10)*0,1 = 8,2</p><p>MITJANA ARITMTICA</p><p>8</p><p>= (mitjana matries 1r i 2n)*0,9 + (nota TR)*0,1 </p></li><li><p>Nota expedient Batxillerat (60%) + Fase general (40%) = NOTA DACCS</p><p>BATXILLERAT PAU</p><p>Arts</p><p>Cincies i</p><p>Tecnologia</p><p>Humanitats i</p><p>Cincies </p><p>Socials</p><p>Fase general</p><p>(obligatria)</p><p> Llengua catalana i literatura</p><p> Llengua castellana i literatura</p><p> Llengua estrangera, a triar entre alemany, angls, francs,</p><p>itali.</p><p> Histria o Histria de la filosofia, a triar una delles.</p><p> La cinquena matria s una de les matries comunes</p><p>dopci. Per tant, independentment del batxillerat cursat, els</p><p>alumnes poden triar entre:</p><p>Llat</p><p>Matemtiques</p><p>Matemtiques aplicades a les cincies socials</p><p>Histria i fonaments de les arts / Histria de lart</p></li><li><p>FASE GENERAL </p><p> La qualificaci de la fase general ser la mitjana aritmtica de les 5 proves.</p><p> Aquest any noms es pot escollir entre les matries comunes dopci</p><p> Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 0 a 10 punts.</p><p> s condici indispensable tenir una qualificaci mitjana daquestaigual o superior a 4 punts per poder optar a nota daccs.</p><p>LA QUALIFICACI DE LA NOTA DACCS ser entre 5 i 10</p><p>AQUESTA NOTA T VALIDESA INDEFINIDA</p><p>NOTA DACCS = (nota expedient)*0,6 + (nota fase general)*0,4</p></li><li><p>Nota DACCS:(068,2) + (047,6)= 796 </p><p>Fase general Nota</p><p>Llengua catalana i literatura 7,5</p><p>Llengua castellana i literatura 8</p><p>Llengua estrangera (angls) 7</p><p>Histria 6,5</p><p>Matemtiques 9</p><p>Nota mitjana fase general (FG) 7,6</p><p>Fase general Nota</p><p>Llengua catalana i literatura 7,5</p><p>Llengua castellana i literatura 8</p><p>Llengua estrangera (angls) 7</p><p>Histria 6,5</p><p>Matemtiques 9</p><p>Nota mitjana fase general (FG) 7,6</p><p>Nota expedient batxillerat 8,2</p><p>Nota daccs 7,96</p></li><li><p>Nota expedient Batxillerat (60%) + Fase general (40%) = NOTA DACCS</p><p>Nota daccs + la nota de 2 matries, aquestes seran les millors notes desprs </p><p>de ponderar (per 0.1 o 0.2) entre la comuna dopci i un mxim de tres a la fase </p><p>especfica = NOTA ADMISSI</p><p>BATXILLERAT PAU</p><p>Arts</p><p>Cincies i</p><p>Tecnologia</p><p>Humanitats i</p><p>Cincies </p><p>Socials</p><p>Fase general</p><p>(obligatria)</p><p>Fase especfica (optativa)</p><p> Llengua catalana i literatura</p><p> Llengua castellana i literatura</p><p> Llengua estrangera, a triar entre alemany, angls, francs,</p><p>itali.</p><p> Histria o Histria de la filosofia, a triar una delles.</p><p> La cinquena matria s una de les matries comunes</p><p>dopci. Per tant, independentment del batxillerat cursat,</p><p>els alumnes poden triar entre:</p><p>Llat</p><p>Matemtiques</p><p>Matemtiques aplicades a les cincies socials</p><p>Histria i fonaments de les arts / Histria de lart</p><p>Un mxim de tres </p><p>matries de modalitat a </p><p>triar.</p><p>Les matries comunes </p><p>dopci tamb poden ser </p><p>objecte dexamen en la </p><p>fase especfica, sempre i </p><p>quan no hagin estat </p><p>triades a la fase general.</p></li><li><p>MATRIES DE LA FASE ESPECFICA</p><p> Anlisi musical </p><p> Biologia </p><p> Cincies de la terra </p><p> Cultura audiovisual </p><p> Dibuix artstic </p><p> Dibuix tcnic </p><p> Disseny </p><p> Economia dempresa </p><p> Electrotcnia </p><p> Fsica </p><p> Geografia </p><p> Grec </p><p> Histria de lart </p><p> Literatura castellana </p><p> Literatura catalana </p><p> Llat </p><p> Matemtiques </p><p> Matemtiques aplicades a </p><p>les cincies socials</p><p> Qumica </p><p> Tecnologia industrial </p><p>Pel que fa a les ponderacions, tampoc no canvien les assignatures que poden </p><p>ser triades per a la ponderaci de la fase especfica, podent-se usar les mateixes </p><p>que els anys anteriors, incloses les que ara sn comuna dopci. s a dir, , la </p><p>matria examinada en fase general tamb ser tinguda en compte per al </p><p>clcul de la nota quan la qualificaci sigui igual o superior a 5, com a la </p><p>resta de matries de fase especfica.</p></li><li><p>FASE ESPECFICA </p><p> Aquesta fase s voluntria. </p><p> Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 5 a 10 punts, en cas de no aconseguir una nota igual o superior a 5 no poderar.</p><p> Lalumne pot examinar-se de fins a 3 matries de modalitat. </p><p> La nota de cada exercici es multiplicar per 0.2 o 0.1 (Ponderacip) en funci de la facultat i el grau a qu lalumne es vulguimatricular.</p><p>NOTA DADMISSI = Nota daccs + pM1 + pM2</p><p>AQUESTA NOTA T UNA VALIDESA DE 2 ANYS </p><p>DESDE LA DATA DE LEXAMEN</p></li><li><p>PONDERACIONS 2016</p><p>Matries fase especfica nota</p><p>Biologia 4</p><p>Fsica 9</p><p>Qumica 8</p><p>Comuna dopci nota</p><p>Matemtiques 9</p><p>Grau Biologia Fsica Qumica Matemtiques F.especfica</p><p>Bioinformtica 0 9*0,2 8*0,2 9*0,2 1,8+1,8= 3,6</p><p>Fisoterpia 0 9*0,2 8*0,1 9*0,1 1,8+0,9= 2,7</p><p>Infermeria 0 9*0,1 8*0,2 9*0,2 1,6+1,8= 3,4</p></li><li><p>CRITERIS PER A ESCOLLIR LES MATRIES DE LA FASE ESPECFICA</p><p>1. Cal que les matries escollides ponderin 02 per al grau que es </p><p>vol cursar.</p><p>2. s convenient tenir un bon rendiment en aquestes matries.</p><p>3. Sha de tenir en compte la mitjana de les matries escollides en </p><p>les convocatries anteriors de les PAU.</p><p>Grau Nota daccs Especfica Nota dadmissi</p><p>Bioinformtica 7,96 3,6 11,56</p><p>Fisoterpia 7,96 2,7 10,66</p><p>Infermeria 7,96 3,4 11,36</p><p>Grau Biologia Fsica Qumica Matemtiques F.especfica</p><p>Bioinformtica 0 9*0,2 8*0,2 9*0,2 1,8+1,8= 3,6</p><p>Fisoterpia 0 9*0,2 8*0,1 9*0,1 1,8+0,9= 2,7</p><p>Infermeria 0 9*0,1 8*0,2 9*0,2 1,6+1,8= 3,4</p></li><li><p>Matries fase especfica nota</p><p>Geografia 10</p><p>Llat 8</p><p>Economia de lempresa 7</p><p>Comuna dopci nota</p><p>Matemtiques CS 9</p><p>Grau Geografia Llat EOE Mates CS F.especfica</p><p>Poltiques/Dret 10*0,2 8*0,2 7*0,2 9*0,2 2+1,8= 3,8</p><p>C.Culinries 10*0,1 8*0,2 7*0,2 9*0,1 1,6+1,4= 3</p><p>C.Empresarials 10*0,1 8*0,1 7*0,2 9*0,2 1,4+1,8= 3,2</p></li><li><p>PROCS DE PREINSCRIPCI I </p><p>MATRICULACI DE LES PAU</p></li><li><p>Resum de les dates principals Trmit Termini Com es realitzar? Qui ha de fer </p><p>el trmit?</p><p>Prematrcula Del 1 al 15 de mar https://accesnet.gencat.cat</p><p>Estudiants </p><p>que el curs </p><p>2016-17 </p><p>cursen 2n btx.</p><p>Matrcula Del 17 de maig a l1 </p><p>de juny</p><p>https://accesnet.gencat.cat</p><p>Proves PAU 13, 14 i 15 de juny.</p><p>5,6 i 7 de setembre</p><p>Documentaci que cal portar: </p><p>-Full de pagament de matrcula.</p><p>-DNI actualitzat.</p><p>Cal que facin una cpia de la prematrcula</p></li><li><p>Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accs als graus </p><p>en educaci infantil i primria </p><p>Consistir, a partir de lany 2017, en 2 exmens:</p><p>Competncia comunicativa i raonament crtic</p><p>Competncia logicomatemtica</p><p>La prova es realitzar el dissabte 17 de juny en horari de mat.</p><p>La qualificaci final sobt de la mitjana dambds exmens. Per poder fer </p><p>mitjana cal que cadascun dels exmens tingui una qualificaci igual o </p><p>superior a quatre punts sobre deu</p><p>La qualificaci final de la PAP s Apte/No apte</p></li><li><p>Cercador de graus: http://www.unportal.cat</p><p>ADRECES A DESTACAR</p><p>Informaci PAU: www.google.com: accs i </p><p>admissi a la universitat</p><p>Preinscripci universitria 2017:</p><p>http://gencat.cat/universitats/preinscripcio</p><p>http://www.unportal.cathttp://www.google.comhttp://gencat.cat/universitats/preinscripcio</p></li><li><p>ACTIVITATS DORIENTACI </p></li><li><p>Matrcula ordinria</p><p>Dret a examen 34,35 </p><p>Fase general 57,20 </p><p>TOTAL 91,55 </p><p>Fase especfica 11,50 per cada matria</p><p>TAXES A PAGAR PAU 2016**Llei de taxes i preus pblics de la Generalitat de Catalunya 2017 pendent daprovaci</p><p> Bonificaci 50%: famlia monoparental o nombrosa rgim general</p><p> Bonificaci 100%: alumne amb beca del Ministeri dEducaci, discapacitat alumne/a superior al 33%, famlia monoparental o nombrosa de rgim especial</p></li><li><p>Normes generals per fer les proves</p><p> No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informaci (apunts, llibres, etc.) ni telfons mbils o altres </p><p>aparells electrnics no autoritzats. </p><p> Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exmens un silenci absolut i una adequada correcci personal. </p><p>El tribunal t la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals </p><p>d'tica o d'ordre propis d'un examen i per anullar-los les proves. </p><p> Els exmens sn annims i no poden tenir cap marca d'identificaci personal. En comenar les proves es </p><p>lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la </p><p>correcci. L'estudiant ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels </p><p>quaderns d'examen: l'una en la portada i l'altra en la contraportada. </p><p> Per a la realitzaci de cada prova noms es lliurar a cada estudiant un sol quadern d'examen. </p><p> L'accs a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara </p><p>que s'hagi deixat en blanc. </p><p> No lliurar algun quadern d'examen en la fase general comporta l'anullaci del conjunt de la prova d'accs. </p><p> Els exmens de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura catalana, Literatura </p><p>castellana i Llenges estrangeres s'han de contestar en les llenges respectives.</p><p> Els exmens no es poden respondre amb llapis (excepte el Dibuix artstic i el Dibuix tcnic), ni amb tinta </p><p>vermella o verda.</p></li><li><p>2. Preinscripci Universitria 2017</p><p>Terminis de preinscripci universitria</p><p> Convocatria de juny:</p><p>Des de principis de juny fins a la primerasetmana de juliol (pendent de programaci).</p><p> Convocatria de setembre:</p><p>Finals de setembre (pendent deprogramaci).</p></li><li><p>2. Preinscripci Universitria 2017</p><p>Assignaci de placesLa notificaci de l'assignaci de plaa de totes les convocatrieses fa a travs d'Internet: https://accesnet.gencat.cat</p><p>Es recomana als estudiants que s'informin del resultat de lessuccessives assignacions per aquest mitj, sense esperar larecepci de cap altra notificaci.</p><p> Convocatria de juny</p><p>Assignaci: pendent de programaci.</p><p> Convocatria de setembre</p><p>Assignaci: pendent de programaci.</p><p>https://accesnet.gencat.cat/</p></li><li><p>2.Preinscripci Universitria 2017</p><p>Terminis de reclamaci</p><p>El resultat de les assignacions i reassignacionsde places universitries pot ser objecte dereclamaci posterior davant l'Oficinad'Orientaci per a l'Accs a la Universitat o lesseves seus en el termini de 5 dies hbils a partirde la seva notificaci.</p></li><li><p>2. Matriculaci Universitria 2017</p><p> Un cop assignada una plaa a la universitat, elsestudiants s'han de matricular en el centre on hagind'iniciar els seus estudis.</p><p> Dates: per determinar.</p><p> Cal recordar que els estudiants que no es matriculinen les dates que els corresponen perdran la plaa.</p></li><li><p>3. Preinscripci a CFGS - 2017</p><p> Presentaci de sollicituds: del 25 al 31 de maig</p><p> Llistes amb el barem: 21 de juny</p><p> Reclamacions: 22 al 26 de juny</p><p> Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny</p><p> Publicaci de la llista ordenada definitiva: 3 de juliol</p><p> Publicaci de loferta final: 11 de juliol</p><p> Publicaci de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017.</p><p> Perode de matrcula per als alumnes admesos a la preinscripci: del 13 al 20 de juliol de 2017 (ambds inclosos).</p></li><li><p>3.Proves daccs a CFGS- 2017</p><p> El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accs a cicles formatius de grau superior per a les persones que volenaccedir a la formaci professional de grau superior i NO tenenel batxillerat.</p><p> Per poder fer la prova d'accs cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2017.</p><p> Taxa d'inscripci a la prova: 36,85 euros (33,20 euros si la inscripci es fa per Internet).</p><p> Taxa amb bonificaci del 50% de limport per a les persones que tenen un ttol de famlia nombrosa de categoria general o de famlia monoparental</p></li><li><p>3. Calendari Proves accs CFGS - 2017</p><p> Inscripci: del 20 al 29 de mar </p><p> ltim dia de pagament de la taxa: 30 de mar abans de les 22 hores</p><p> Presentaci de la documentaci a l'institut: del 18 al 24 dabril </p><p> Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 28 d'abril </p><p> Presentaci de la documentaci complementria a l'institut: del 2 al 4 de maig</p><p> Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 5 de maig</p></li><li><p>3. Calendari Proves accs CFGS - 2017</p><p> Prova: 17 de maig, a les 16.00 hores (part comuna) i 18 de maig, a les 16.00 hores (part especfica). Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans</p><p> Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig</p><p> Termini per presentar consultes i reclamacions: del 29 al 31 de maig</p><p> Qualificacions definitives: a partir de l1 de juny</p></li><li><p>4. Calendari final de 2n de Batxillerat 11, 12, 15, 16 i 17 de maig: Proves sumatives del 3r trimestre</p><p> 24 de maig: Sessi davaluaci (3r trimestre)</p><p> 25 de maig: Lliurament de butlletins 2n BAT - 3r trimestre </p><p> 26 de maig: Sessi davaluaci final Ordinria</p><p> 29 de maig: Revisi dexpedients i lliurament de matrcules</p><p> 30 de maig: Lliurament de butlletins 2n BAT - avaluaci final ordinria)</p></li><li><p>4. Calendari final de 2n de Batxillerat</p><p> 18 de maig fins el 9 de juny: Classes de preparaci de les PAU ipreparaci de les proves extraordinries</p><p> 19 de maig: acte de comiat de 2n BAT</p><p> 13, 14 i 15 de juny: PAU</p><p> 14, 15 i 16 de juny: Proves extraordinries.</p><p> 19 de juny: Sessi davaluaci final extraordinria i lliuramentde butlletins de qualificacions finals 2n BAT (extraordinria)</p></li></ul>