Revista AGRIMEDIA - Februarie 2011

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista Agrimedia cu știri, analize, comentarii și informații din Agricultura. Informează-te ACUM la nivel European!, tehnologii, agricultura, agronomie, zootehnie, medicina veterinara, carti agricole, referate agricultura, ferma

Text of Revista AGRIMEDIA - Februarie 2011

 • Decembrie 20101

  Anul V, nr. 2 (47)

  Februarie 2011

  Pre]: 9 Lei

  www.agrimedia.ro

 • Decembrie 20102

 • Februarie 2011 3www.agrimedia.ro

  Anali[ti economici de toate orient`rile politice promoveaz` tot mai des teza potrivit c`reia armonia social`, respectiv discordia domestic` trec [i prin stomac. Prozaic, dar \n mare parte adev`rat, r`zboaiele, marile mi[c`ri sociale, dar [i dezbin`rile familiale au ca substrat s`r`cia lucie, generatoare de \nfometare.

  Instabilitatea politic` [i legislativ` a fost de-a lungul istoriei omenirii un catalizator al pauperiz`rii unor semnificative p`turi sociale. |n prezent, explozia demografic` f`r` precedent, dar [i muta]iile climatice influen]eaz` negativ posibilitatea asigur`rii hranei a peste 1,6 miliarde de oameni, care nu au posibilitatea s`-[i asigure un trai decent.Nu \ntmpl`tor, recent, domnul Robert Zoellich, pre[edintele B`ncii Mondiale, le-a solicitat liderilor omenirii s` pun` pe primul plan ALIMENTELE [i s` fie con[tien]i de necesitatea unor m`suri urgente, menite s` reduc` volatilitatea pre]urilor acestora. |n acest sens, att G20, ct [i FAO au inclus pe agenda lor de lucru problema cre[terii pre]ului la alimente, iar Fran]a, care asigur` pre[edin]ia ]`rilor industrializate [i emergente, a solicitat un raport al B`ncii Mondiale referitor la cauzele [i impactul cre[terii acestor pre]uri, \n vederea lu`ri unor m`suri adecvate. Ministrul francez al agriculturii, domnul Bruno Le Maire, a lansat recent un avertisment referitor la posibilitatea declan[`rii unor revolte populare \n anumite zone ale lumii, cauzate tocmai de cre[terea pre]ului la produsele alimentare. FAO a anun]at la \nceputul lunii februarie c` pre]ul la produse alimentare a ajuns la un nivel record, indicele lunar care m`soar` modific`rile de pre] ale unui co[ de produse alimentare de baz` pe plan mondial a \nregistrat valoarea de 230,7 puncte, fa]` de 221,1 puncte \n decembrie 2010. Cauzele acestei st`ri de fapt ar fi puse pe seama secetei severe din bazinul M`rii Negre [i din zona Europei de Est, pe seama ploilor diluviene din Australia, dar [i pe tulbur`rile sociale din Africa de Nord [i Orientul Mijlociu. Dup` cum afirma recent directorul Programului alimentar mondial, doamna Josette Sheeran, omenirea intr` \ntr-o er` de penurie de alimente [i \ntreruperi \n aprovizionare. Domnia sa a avertizat c`, \n situa]ia \n care nu vor avea suficiente alimente, oamenii vor avea doar trei op]iuni: revolta, imigrarea sau moartea. Pentru evitarea unor astfel de tragedii, guvernele sunt chemate s` fie responsabile [i s` dispun` m`suri adecvate. Avertiz`ri autorizate vin din toate direc]iile, existnd preocup`ri ferme la cel mai \nalt nivel \n ceea ce prive[te soarta omenirii. Mai r`mne ca factorii de decizie na]ionali s`-[i fac` treaba.

  {i \n Romnia, pre]urile, potrivit datelor INS, \nregistreaz` o dinamic` ascendent`, fapt ce a determinat o reducere galopant` a volumului vnz`rilor cu 7,4% pe ultimele luni [i asta pe fondul unei oferte de produse alimentare din produc]ia intern` sub nivelul cerin]elor. Deci nu st`m pe roze!|n aceast` conjunctur`, nu ne mai putem permite s` ne baz`m pe importuri. Nu ne mai putem permite s` nu cultiv`m peste 2,5 milioane de hectare, care ne diminueaz` volumul de produse agricole cu 25%, [i nici s` pierdem 300 de milioane de euro pe an reprezentnd subven]iile UE aferente terenurilor nelucrate. Nu este normal ca agricultorul care ne asigur` pinea s` pl`teasc` pentru litrul de motorin` 1,2 euro, la fel ca beizadelele din Doroban]i. Cnd Dumnezeu ne-a h`r`zit s` tr`im \ntr-o ]ar` cu un att de bogat [i variat poten]ial agricol, este nepermis s` suferim de foame. Acest fapt, real [i trist, trebuie s` \l con[tientizeze to]i, de la vladic` la opinc`. Trebuie s` [tim cu to]ii c` siguran]a alimentar` [i bun`starea noastr` sunt condi]ionate mai mult ca oricnd de cultivarea fiec`rei palme din terenul arabil al ]`rii. De aceea se impune ca negocierile asupra reform`rii PAC, programate s` aib` loc \n acest trimestru, s` fie responsabile, iar interesele agriculturii ]`rii noastre s` fie promovate, \n cuno[tint` de cauz`, de c`tre cei mai competen]i speciali[ti. |n caz contrar, spectrul foamei ne va bate la u[`!

  Spectrul foamei!

  Simona MUNTEANU

  www.agrimedia.ro

 • Februarie 20114

  ISSN 2069 - 1238

  SC AGRI MEDIA INVEST SRLStr. R\ul Sadului nr. 8,

  Bl. R22, Sc. B, Et. 9, Ap. 77Sector 4, Bucure[ti

  Tel. 021 / 637.02.99Tel. / Fax: 021 / 317.05.87

  redactie@agrimedia.ro

  Anul V, Nr. 2 / 2011 (47)Februarie 2011

  REDACTOR-{EFSimona Munteanu

  simona@agrimedia.ro0752.24.25.35031.439.97.46

  REDACTORIAna Must`]ea

  ana@agrimedia.ro0752.24.25.32

  Victor V`t`manuvictor@agrimedia.ro

  0757.11.09.99

  Ionu] V\n`toruionut@agrimedia.ro

  0724.35.36.98

  CORECTORGabriela Din]`

  MARKETINGGabriela St`nculescugabriela@agrimedia.ro

  0752.24.25.29

  ABONAMENTE {I DIFUZAREOana Neagu0752.24.25.31

  oana@agrimedia.ro

  CONCEPT GRAFIC & DTPAndrei Araboleadtp@agrimedia.ro

  Bogdan Mare[

  www.agrimedia.ro

  Editorial3

  SUMAR: Industria de protec]ia plantelor, la ora bilan]ului

  Opinii cu privire la produsele Sumi Agro

  RomAgroTec \ncepe \n for]` cea de-a 8-a edi]ie

  Rezultatele [i obiectivele Ministerului Agriculturii

  Compania Euralis \ncepe \n for]` anul 2011

  Provoc`rile sectorului agricol european

  Alimenta]ie s`n`toas`: planul de sl`bire

  Fertilizan]ii viitorului

  Investi]ia \n \ngr`[`minte de calitate - un pas spre eficien]`

  Preg`tirea \ngr`[`mintelor chimice \nainte de aplicare

  Preg`tirea \ngr`[`mintelor chimice \nainte de aplicare

  Tehnologia de cultivare pentru producerea de s`mn]` la ov`z

  Valtra - aniversarea urm`torilor 60 de ani

  8

  10

  22

  34

  36

  38

  44

  48

  56

  13

  16

  18

  24

  Solariile Haygrove seria Solo30 D`un`torii culturilor de ciuperci32

  |n dialog cu fermierii6

  LG - creatori de legend`64

  John Deree continu` investi]iile n India52

  MAP vine cu solu]ii integrate pentru achizi]ia de tehnic` performant`9

  Noi variet`]i de soia MG sunt a[teptate pe pia]a interna]ional`26

  Nout`]i \n portofoliul Summit Agro28

  Burse externe60

 • Februarie 2011 5www.agrimedia.ro

 • Februarie 20116

  |n dialog cu fermierii Pre]urile favorabile ob]inute anul trecut la valorificarea cer ealelor v` motiveaz` s` aplica]i o tehnologie performant`

  pentru realizarea unor produc]ii mai mari, s` v` axa]i pe ob ]inerea unor rezultate mai bune la o anumit` cultur`?

  Cu ce probleme crede]i c` o s` v` confrunta]i \n acest an?

  www.agrimedia.ro

  Dumitru Dumitru, administrator al SC Rexial SRL, ora[ Mizil, jude]ul Prahova|ntr-adev`r, am ob]inut pre]uri bune la valorificarea produc]iei agricole [i cantitatea ob]inut` per hectar a fost satisf`c`toare. Principalele culturi profitabile au fost porumbul [i floarea-soarelui. Porumbul a ocupat \n cadrul asolamentului o suprafa]` de 60 ha,

  produc]ia a fost de 7.200 kg/ha, iar pre]ul de valorificare de 0,6 lei/kg. |n cazul florii-soarelui, cultivat` pe o suprafa]` de 40 ha, am ob]inut o produc]ie de 3.200 kg/ha [i un pre] de 1,1 lei/kg. La cultura grului, imediat dup` recoltare, pre]ul de valorificare a fost unul mic, de 0,38 lei/kg. |n acest an vreau s` m` axez pe cultura porumbului [i apoi pe cea de floarea-soarelui. |n general, tehnologia pe care o practic la toate culturile agricole este una corect`, o aplic \n fiecare an, \ns` singurul lucru care m` limiteaz` s` o perfec]ionez este lipsa unor utilaje performante. Recent, am \ntocmit un proiect pentru accesarea fondurilor structurale, \n valoare de circa 300 mii de euro, iar anul acesta voi vedea dac` este eligibil. |n proiect am inclus achi]izi]ia de tractoare, combine [i utilaje performante. |mi doresc foarte mult s`-mi dotez parcul tehnic al fermei, s` am un utilaj care s`-mi permit` o lucrare superioar` a solului. Am nevoie de un plug reversibil, care s` lucreze \n adncime, pentru a ob]ine o bun` preg`tire a patului germinativ. Dac` nu reu[e[ti s` faci o lucrare de calitate a solului, planta de cultur` sufer` [i \nregistrezi pierderi. Sper ca \n acest an s` pot lucra cu utilajele noi.O problem` pe care trebuie s` orezolv este modernizarea unui spa]iu de depozitare a produc]iei agricole. De curnd, am reu[it s` cump`r`m, din surse proprii, o magazie, \ns` pentru modernizarea ei o s` \ncerc`m s` acces`m fonduri europene prin Programul PNDR. Anul trecut l-am \ncheiat cu profit, dar lucrurile puteau sta mult mai bine dac` aveam unde depozita o parte din produc]ia agricol`. Consider ca este mult mai bine s` ai un depozit propriu, dect s` \nchiriezi spa]iu \ntr-un siloz, \ntruct este posibil ca pre]ul produc]iei agricole s` nu mai creasc` [i atunci nu se mai justific` depozitarea. Cu aceast` situa]ie m-am confruntat [i eu, iar de atunci nu am mai dus produc]ia la depozitar.|n privin]a culturilor de toamn`, nu cred c` vor fi probleme, pentru c`, la aceast` dat`, \n cmp ele se prezint` foarte bine.

  Cristian Baicu, administrator al SC Criag SRL, comuna Brazi, jude]ul Prahova Pentru mul]i fermieri, pre]urile favorabile de anul trecut ob]inute la valorificarea produc]iei agricole au permis modernizarea parcului de ma[ini [i utilaje agricole. Eu am achizi]ionat o sem`n`toare pneumatic` pentru culturile p`ioase, iar al]i agricultori au cump`rat, de exemplu, tractoare noi. Investi]ia \n aceast` sem`n`toare \mi permite, printre altele, s` respect cantitatea de semin]e necesar` la unitatea de suprafa]`. |n cazul culturii de rapi]`, norma de sem`nat este de 3,5-4 kg/ha, pe care cu vechea sem`n`toare cu greu reu[eam s-o \nd