Rez Rez Apa- Caiet Sarcini

  • Published on
    25-Sep-2015

  • View
    221

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SARCINI

Transcript

Ethan Frome

S.C. PROIECT BUCURE}TI S.A.Str. Vasile Alecsandri nr.4 Proiect nr.25.810Caiet de sarcini Pagina 2/2MG

Proiect nr. 25810P.T. + D.E.

Denumire:Cl`dire tipizat` SPA|IU COMERCIAL PLUS

Obiectul:Rezervor de ap` pentru incendiu interior 1 x 2 x 2,1 m

Specialitate:Rezisten\`

Beneficiar:S.C. PLUS Discount Rom@nia SCS

Data:Iulie 2003

CAIET DE SARCINI

1. Generalit`\i

1.1. Prezentul caiet de sarcini stabile]te condi\iile ce trebuie s` le [ndeplineasc` materialele, execu\ia, transportul, montajul rezervorului metalic pentru incendiu, care face obiectul acestui proiect, precum ]i condi\iile de exploatare a acestuia.

1.2. {nainte de [nceperea execu\iei lucr`rii, executantul este obligat s` verifice proiectul.

1.3. Execu\ia se poate [ncepe numai dup` [ntocmirea tehnologiiilor de prelucrare.Eventuale modific`ri impuse de situa\ia local` sau de for\` major` se vor face numai cu avizul proiectantului.

2. Materiale

2.1. Toate materialele folosite la execu\ia rezervorului trebuie s` corespund` cu cele prescrise [n proiect ]i s` aib` certificate de calitate ]i m`rcile de recep\ie. Utilizarea altor calit`\i de materiale sau a altor tipuri de profile este admis` numai cu acordul prealabil al proiectantului.

2.2. Executantul este obligat s` solicite furnizorilor de materiale garantarea sudabilit`\ii fizice a acestor materiale ]i s` verifice comportarea lor la sudur` [n condi\iile tehnice solicitate ]i \in@nd seama de modul de lucru al elementelor ce compun rezervorul metalic.

3. Execu\ia

3.1. La execu\ie se vor respecta cu stricte\e prescrip\iile STAS 767/0-88 Contruc\ii din o\el - Condi\ii tehnice generale de calitate, pct. 1.4.2.-tehnologii de sudare conform STAS 11400/1-88 cu respectarea prevederilor S.R.E.N. 25817-1993 ]i C150 - 99.-programul de control calitativ cu respectarea prevedeilor din C56-85.3.2. {mbin`rile executate prin sudur` manual` sau semiautomat` vor avea caracteristicile mecanice minime cerute pentru materialele pieselor care se sudeaz`.3.3. Sudarea elementelor metalice se va executa la o temperatur` de peste 50C.3.4. Toleran\ele admise sunt cele prev`zute [n H.G. 766/97, L.10/95, STAS 767/0-88 ]i C150-99, efectu@ndu-se [ncerc`rile prescrise ]i [ntocmindu-se documentele legale care vor [nso\i furnitura la beneficiar.4. Montaj4.1. Pentru montarea rezervorului pe locul destinat executantul va lua urm`toarele m`suri:-preg`tirea corespunz`toare a suprafe\ei de beton pe care urmeaz` s` se monteze rezervorul.-verificarea dimensiunilor implicate [n ob\inerea toleran\elor de montaj-verificarea cotelor ]i nivelelor indicate [n proiect-execu\ia montajului ]i protec\ia anticoroziv` [n conformitate cu H.G. 766/97; L.10/95; STAS 767/0-88 ]i C 150-99.4.2. Constructorul va asigura o suprafa\` de beton orizontal` ]i perfect plan`, pentru a]ezarea [n condi\ii optime a rezervorului pe pardoseal`.4.3. {nceperea execut`rii lucr`rilor se va face numai dac` construc\ia este autorizat` [n condi\iile L.10/95, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 946-95.5. Condi\ii de exploatare5.1. Beneficiarul va face inspec\ii periodice ale rezervorului, cel pu\in o dat` pe an.5.2. Beneficairul va proceda [n func\ie de durata de garantare(minim 3 ani) a eficien\iei vopselei anticorozive la golirea rezervorului, cur`\area suprafe\ei interioare ]i revopsirea acestuia pentru a i se prelungi durata de utilizare.6. M`suri de protec\ia muncii6.1. Proiectul a fost elaborat cu respectarea legisla\iei urm`toare:-legea nr. 90/96 cu privire la protec\ia muncii-norme generale de protec\ia muncii elaborate de Ministerul Muncii ]i Protec\iei sociale [mrepun` cu Ministerul S`n`t`\ii.-norme de protec\ia muncii [n activitatea de construc\ii - montaj elaborate cu Ord. 1233D din 29.12.1980 M.C.Ind.7. Controlul ]i recep\ia final`7.1. Controlul, recep\iile pe faze de lucr`ri ]i recep\ia final` a rezervorului se vor face cu respectarea prevederilor din prezentul Caiet de sarcini.7.2. Recep\ia la terminarea lucr`rilor ]i recep\ia final` (la maximum 15 zile dup` perioada de garan\ie prev`zut` [n contract) se vor face [n conformitate cu prevederile H.G. 766/97(Regulament pentru asigurarea calit`\ii [n construc\ii ]i urm`rirea comport`rii [n exploatare).{ntocmit,ing. I.Filimon