Rīgā, 2014.gada 27.martā Kultūras ministrija

  • Published on
    24-Feb-2016

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mazkumtautbu nevalstisko organizciju prstvju konsultatvs komitejas sanksme. Rg, 2014.gada 27.mart Kultras ministrija. Komitejas mris. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>MT_27022014</p> <p>1Rg, 2014.gada 27.martKultras ministrija</p> <p>Mazkumtautbu nevalstisko organizciju prstvju konsultatvs komitejas sanksme</p> <p>Komitejas mrisVeicint Latvijas mazkumtautbu NVO ldzdalbu pilsonisks sabiedrbas veidoan, etnopolitikas attstb, mazkumtautbu tiesbu un kultras jom</p> <p>Sniegt prieklikumus Kultras ministrijai Eiropas Padomes Visprjs konvencijas par nacionlo minoritu aizsardzbu paredzto saistbu izpildes koordincijas nodroinan, valsts ziojumu sagatavoan, k ar dialoga veidoan ar Eiropas Padomes Ministru komiteju</p> <p>Komitejas funkcijasVecint mazkumtautbu NVO ldzdalbu pilsoniskas sabiedrbas veidoan un vienotas kultrtelpas k sabiedrbu saliedjoa pamata veidoan Latvij</p> <p>Sekmt mazkumtautbu tiesbu ievroanu valsts politikas veidoanas proces un mazkumtautbu NVO dalbu dada veida kultras aktivitts un forumos</p> <p>Komitejas uzdevumiPiedalties Latvij dzvojoo mazkumtautbu tiesisks, politisks, izgltbas un kultras situcijas analzes veikan un sniegt ieteikumus problmu risinanai ajs jomsIzstrdt prieklikumus Latvij dzvojoo mazkumtautbu kultras un etnisks identittes saglabanaiSniegt viedokli Kultras ministrijai par tiesbu aktu projektiem un politikas plnoanas dokumentiemApkopot un iesniegt Kultras ministrijas Sabiedrbas integrcijas departamentam informciju par mazkumtautbu stvokli Latvij valsts ziojuma par Visprjs konvencijas par nacionlo minoritu aizsardzbu paredzto saistbu izpildi sagatavoanaiKomitejas tiesbasPieprast informciju no valsts prvaldes institcijm par mazkumtautbu situciju Latvij, k ar politikas un likumdoanas iniciatvm, kas skar mazkumtautbu intereses, prieklikumu fz, lai sniegtu savu vrtjumu un ieteikumus pirms to pieemanas</p> <p>Veidot darba grupas konkrtu jautjumu vai uzdevumu veikanai Komitejas kompetences joms</p> <p>Iesaistt Komitejas darb neatkargus ekspertus7</p> <p>Plnotie paskumi mazkumtautbu atbalstam 2014.gad</p> <p>NVO atbalsta programma 2014</p> <p>Informcija par mazkumtautbu NVO finansanu - valsts prvaldes uzdevumu veikanai - pilsonisks sabiedrbas attstbas un starpkultru dialoga jom </p> <p>NVO atbalsta programmas uzdevumi</p> <p>stiprint reiona NVO kapacitti un veicint to savstarpjo sadarbbu un sadarbbu ar vietjm pavaldbm, komersantiem, kultras iestdm (muzejiem, bibliotkm, kultras namiem)</p> <p>veicint pilsonisks sabiedrbas iniciatvu attstbu un iedzvotju ldzdalbu, sniedzot atbalstu reiona NVO un veicinot to savstarpju sadarbbu</p> <p>atbalstt reiona mazkumtautbu nevalstisks organizcijas</p> <p>Atbalsts reionu mazkumtautbu NVOVeicint mazkumtautbu identittes un kultras mantojuma saglabanu un attstbu, atbalstot dadu mazkumtautbu radoo kolektvu darbbu, mazkumtautbu tradciju un folkloras attstbu</p> <p>Sekmt mazkumtautbu pilsonisko ldzdalbu un sadarbbu</p> <p>Organizt starpkultru dialogu veicinous paskumus, kas vrsti uz savstarpjas izpratnes veidoanu un stereotipu mazinanu</p> <p>Programmas stenoana5 Latvijas reioni katr 1 koordinators</p> <p>Katr reion 7000 euro ir paredzti tiei mazkumtautbu atbalstam</p> <p>Programmas stenoanas laiks - 2014.gada jnijs - decembris</p> <p>Kultras vstnieki un mazkumtautbu imeu dienas Paskumi, kas vrsti uz mazkumtautbu imeu saliedtbu un tradciju saglabanu Latvijas reionos</p> <p>Mazkumtautbu kultras vstnieku piesaiste paskumiem tradciju prmantoana</p> <p>Eiropas Pilsou gada paskumu ietvars</p> <p>Sadarbb ar LNKC un Eiropas Komisijas prstvniecbas Latvij atbalstu</p> <p>Atbalsts I.Kozakvias Latvijas Nacionlo kultras biedrbu asocicijai</p> <p>KM dele LNKBA nodroint mazkumtautbu kultras saglabanu un attstbu un veicint starpkultru dialogu, stenojot mazkumtautbu organizciju paskumus</p> <p>LNKBA apemas nodroint paskumu mazkumtautbu kultras saglabanai un attstbai norisi, k ar veicint starpkultru dialogu un mazkumtautbu prstvju integrciju vietj sabiedrb, stenojot mazkumtautbu organizciju koncertus, izrdes, festivlus un citus paskumus, nodroinot to regularitti, daudzveidbu un pieejambu dadm sabiedrbas mrgrupmMazkumtautbu forums 2014Norises laiks 2014.gada 16.novembris (Starptautisk iecietbas diena)MrisOrganizators ? Norises vieta ? ? </p> <p>Plnojams aktivittes:Forums?Darba grupasKoncerts??</p> <p>Kontaktinformcija:</p> <p>Linda NaudiaSabiedrbas integrcijas departamentaSabiedrbas integrcijas un pilsonisks sabiedrbas attstbas nodaasveck referente(linda.naudisa@km.gov.lv, +371 67330213)</p> <p>Sekot aktualittm KM mjas lap internet: http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/integracija/mazakumtautibas.html</p> <p>17Mazkumtautbu forums 20132013.gada 16. novembr, Starptautiskaj Iecietbas dien, Rgas Latvieu biedrba ar Kultras ministrijas atbalstu organizja mazkumtautbu forumu Ms vieno Latvija</p> <p>Foruma mris: saglabt Latvijas tautas uniklo kultrvidi un veicint savstarpjo sadarbbu ldzdalbai un sabiedrbas konsolidcijai</p> <p>Forums tika organizts sadarbojoties ar mazkumtautbu NVO prstvjiem, definjot aktulkos jautjumus foruma darba grupm, kurs norisinjs viedoku apmaia starp foruma dalbniekiem iepriek izvirzts tms.</p> <p>2013.gada foruma dalbnieku prieklikumi mazkumtautbm aktuls tms:Savstarpjs cieas veidoana un nostiprinana publiskaj vidIzgltbas iespjas dadu tautbu cilvkiemKultras dadbas saglabana, savstarpji papildinotiesLdzdalbas un sadarbbas veicinana nevalstiskajs organizcijsJaunatnes iesaiste starpetniskaj dialog</p> <p>Savstarpjs cieas veidoana un nostiprinana publiskaj vid</p> <p>Aicinjums visiem Latvijas iedzvotjiem cnties ar ksenofobiju sav etniskaj grup, sav vid nepieaut aizskarous izteicienus un nepamatotus apvainojumus vrstus pret citu etnisko grupu prstvjiem un radt atmosfru, kur di paziojumi tiktu nosodti. </p> <p>Atteikties no aizvainojoiem izteicieniem attiecb pret jebkuru Latvij dzvojoo etnisko grupu, k ar no analoisku treo personu izteikumu citanas un izplatanas.</p> <p>Puses veicina tolerances garu un starpkultru dialogu un veic efektvus paskumus, kas veicintu savstarpju cieu un sapratni, un sadarbbu starp vism personm, kuras dzvo to teritorij, neskatoties uz o personu etnisko, kultras, lingvistisko vai reliisko identitti, un pai izgltbas, kultras un mediju joms.Visprjs konvencija par nacionlo minoritu aizsardzbu 6.panta 1.punktsIzgltbas iespjas dadu tautbu cilvkiemSkolotju, socilo darbinieku un socilo pedagogu sagatavoana bilingvli stenot izgltbas, neformls izgltbas programmas un jaunatnes darbu. Celt valodu apmcbu kvalitti skols.Novrtt mazkumtautbu izgltbas programmu absolventu priekrocbas. Piesaistt kopienas resursus senioru un jaunieu sadarbb, pc stundu darb ar mazkumtautbu skolniem.</p> <p>d kontekst Puses apemas cita starp nodroint atbilstoas iespjas skolotju apmcbai un pieejai mcbu ldzekiem un sekmt kontaktu dibinanu starp dadu kopienu audzkiem un skolotjiem.</p> <p>Puses apemas nodroint vienldzgas iespjas iegt izgltbu visos lmeos personm, kuras pieder pie nacionlajm minorittm.Visprjs konvencija par nacionlo minoritu aizsardzbu 12.panta 2.un 3.punkts</p> <p>Kultras dadbas saglabana, savstarpji papildinotiesNepiecieama jumta ideja vism etniskajm kultrm, lai viena otru iepaztu, saldzintu, mctos. Savstarpjas tikans, dalans pieredz un viedokos kalpotu k veids, k savstarpji papildinoties saglabt savu unikalitti..</p> <p>Nodroint iespja izteikties mazkumtautbu prstvjiem, stiprinot apziu, ka vii tiks sadzirdti. Novrst mazkumtautbu kolektvu repertura novecoanos. </p> <p>Puses apemas veicint tdu apstku radanu personm, kuras pieder pie nacionlajm minorittm, kuri saglabtu un attsttu to kultru, sargtu to identittes btiskos elementus, tas ir, to reliiju, valodu, tradcijas un kultras mantojumuVisprjs konvencija par nacionlo minoritu aizsardzbu 5.panta 1.punkts.</p> <p>Ldzdalbas un sadarbbas veicinana nevalstiskajs organizcijs</p> <p>Nepiecieamba attstt mazkumtautbu organizciju spjas strdt gan kultras stiprinanas nolk, gan pilsonisks sabiedrbas stiprinan, kur sadarbbas veidoana ar citu nozaru nevalstiskajm organizcijm sekmtu informcijas un resursu plsmu. </p> <p>Puses apemas radt nepiecieamos apstkus, lai personas, kuras pieder pie nacionlajm minorittm, vartu efektvi piedalties kultras, socilaj un ekonomiskaj dzv, k ar sabiedriskaj dzv, pai tad, kad skartas minorittes.Visprjs konvencija par nacionlo minoritu aizsardzbu 15.pants</p> <p>Puses apemas nekavt to personu, kuras pieder pie nacionlajm minorittm, tiesbas piedalties nevalstisko organizciju darbb gan nacionl, gan starptautisk lmen. Visprjs konvencija par nacionlo minoritu aizsardzbu 17.panta 2.daa</p> <p>Jaunatnes iesaiste starpetniskaj dialog</p> <p>Aktvs atbalsts jaunatnes iesaistei starpetniskaj dialog, kas ir oti nozmgs resurss gan valstij un pavaldbai, gan saisttajm nevalstiskajm organizcijm un ar paiem jaunieiem - veicinot kultras saglabanu un pieredzes apmaiu starp paaudzm. </p> <p>Nodroint tradciju prmantoanos un mazkumtautbu NVO dalbnieku pctecbu.Nekaitjot visprjs integrcijas politikas ietvaros veiktiem paskumiem, Puses atturas no tdas politikas vai darbbas, kas asimiltu nacionlo minoritu personas pret to gribu, un aizsarg das personas no jebkdas darbbas, kuru mris btu da asimilcija. Visprjs konvencija par nacionlo minoritu aizsardzbu 5.panta 2.punkts</p> <p>Paldies par uzmanbu!</p>