Rīgas Tehniskās universitātes 1. inženierdatorgrafikas olimpiāde 2007. gada 17. maijā

  • Published on
    01-Jan-2016

  • View
    40

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mcbu kopsalikuma rasjuma piemrs. Rgas Tehnisks universittes 1. inenierdatorgrafikas olimpide 2007. gada 17. maij. Vienkrk modea piemrs. Jem ldzi!. NOLIKUMS. Vienkrks detaas piemrs. Saretk modea piemrs. Pieteikans anketa. Saretks detaas piemrs. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Rgas Tehnisks universittes 1. inenierdatorgrafikas olimpide2007. gada 17. maij Vienkrks detaas piemrsSaretks detaas piemrsMcbu kopsalikuma rasjuma piemrsTradicionls skices vrtanas galvenie kritriji:1. Detaas formas izpratne un attloana2. Nepiecieamo skatu un griezumu skaitu lietoana3. Galven skata, projekciju izkrtojuma un projekciju sakarbu ievroana, griezuma noformana4. Izmru izlikana, vtnes apzmana5. Rasjuma lniju lietojums skices noforman6. Lapas kompozcijas un detaas formas proporciju ievroana7. Rakstlaukuma aizpildana</p><p>Vienkrk modea piemrs 3D modea vrtanas galvenie kritriji:1. Detaas formas izpratne un pareiza attloana2. Nepiecieamo (optimlo) pazmju skaita lietoana3. Pilnb defintu parametrisku skiu lietoana4. Vtnes nosact modelana un apzmanaSaretk modea piemrsInformcija: TGIDG profesora grup tel. 6708-9225; e-pasts dobelis@latnet.lvPieteikans anketaJem ldzi!</p><p> NOLIKUMS</p><p>Mris un uzdevumsVeicint studentos padziintku interesi par ineniergrafiku un motivt ts nopietnku apguvi jau skot no pirm kursa. Noskaidrot jaunos erudtus klasiskaj ineniergrafik, k ar datoriztaj rasan un projektan. Olimpides tma Kopsalikuma (4-9 detaas) rasjuma lasana. Detau eometrisko formu un izmru atpazana un attloana. Komponentu detalizcija klasiskaj ineniergrafikas skicanas vai datorizts modelanas tehnik. Nolikums, uzdevuma piemrs un izpildta detalizcijas darba paraugi http://bf.rtu.lv/~grafika/olimp.pdfOrganizatoriRTU Studentu parlaments un Tlotjas eometrijas un inenierdatorgrafikas profesora grupa.rijas komisijaTlotjas eometrijas un inenierdatorgrafikas profesora grupas akadmiskais personls.DalbniekiRTU bakalaurantras programmu studenti.Norises vieta un laiksBvniecbas fakultt, zenes iel 16/20, 446. auditorij un CAD laboratorij.Ceturtdien, 2007.gada 17.maij plkst. 10:15-13:30.PieteikansAizpildot pieteikuma anketu ldz 2007. gada 15. maijam plkst. 17:00:RTU Studentu parlament, Rg, Kau iel 1 324;grupas mjas lap http://bf.rtu.lv/~grafika/olimp.pdfpie Tlotjas eometrijas un inenierdatorgrafikas profesora grupas pasniedzjiem nodarbbu laik.Atlases krtaAtkarb no dalbnieku skaita var tikt rkota atlases krta, kas notiks tredien, 2007.gada 16.maij zenes iel 16/20 446.auditorij plkst. 16:00-17:00. Atlases uzdevums vidjas saretbas detaas atpazana rasjum un skices izveidoana. Rezulttus pazios kltien tlt pc atlases beigm. Par atlases krtu, ja tda notiks, olimpides dalbniekiem pazios elektronisk veid 15.maij pc plkst. 17:00. Olimpides norises krtbaPielaistais olimpides dalbnieks saems elektronisku ielgumu 16. maij pc plkst. 18:00.Dalbniekiem jierodas nordtaj viet un laik, obligti uzrdot studenta matrikulu (studentu apliecbu). Pirms uzdevuma pildanas dalbniekus iepazstina ar noteikumiem un vrtanu.Olimpides dalbnieki vienu un to pau uzdevumu veic pc izvles vien no divm plsmm:detau skiu veidoana klasiskaj ineniergrafikas stil uz skicanai paredztm veidlapm;detau 3D modeu veidoana (Part) SolidWorks 2006 Edu sistm.Uzdevumu pildanai paredztas 3 astronomisks stundas. Klasiskaj ineniergrafik atauts lietot rasanas instrumentus. Olimpides laik jizsldz mobilais telefons, nedrkst izmantot jebkdus informcijas palgldzekus. Datorgrafikas plsm nebs iespja lietot internetu. Dalbnieku var diskvalifict, ja neievro olimpides krtbas noteikumus.Darbu vrtanaMaksimlais iegstamo punktu skaits ir 100, ko sastda atsevio uzdevumu punktu (noteikta atkarb no detaas saretbas pakpes) summa. rijas komisijas rezulttus pazioanas laiku precizs 17. maij.Uzvartju apbalvoanaAbs olimpides plsms apbalvos pirmo triju vietu ieguvjus, k ar pasniegs atzinbas rakstus un veicinanas balvas. </p></li></ul>

Recommended

View more >