RITUMS - 2012. gada martā

  • Published on
    14-Feb-2017

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1</p><p>Nr 691 2012. g.mart</p><p>Kas ir un kas bsAtzmjot SLB 60 gadu dibinanu varam atskatties uz to kas </p><p>ir paveikts par iem gadiem, leptoies par pankumiem un mcties no kdm.</p><p>Manuprt ir svargk skatties uz nkotni. Vai Biedrba sps pastvt vl sedesmit?</p><p>Bet nav ar vrts zlt nkotni par tlu uz prieku.Tie kas apmeklja nupat pavadts Jaunatnes dienas Sidnej </p><p>droi liecins, ka mums ir jaunatne kam rp latviskais eit Sidnej un kam ir uzmba un spjas organizt tik vrtgas dienas un skattju netrka. Daina un Voldis Kaini pierdija, ka var ap sevi pulcint jaunieus kam enerija un izdoma.</p><p>Tie, kas sestdienas rtos iegrieas Latvieu nam, var liecint par to ka msu skol un spu grup ir brni, kas ar prieku nk un pulci pavada rtu. Un ne tikai brni, ar viu vecki, kam rp brniem mct par savu izcelsmi. Skolotjas Mra Moore, Ingrda Tuktna un brnu vecki ar sirdi un dvseli piestrd lai nepiecieam daa no msu sabiedrbas turpintos.</p><p>Piektdienas vakaros tautasdejnieki sank uz minjumiem. Tos vieno latviskais dejas ritms. Un vl Jaunais vj, voklais ansamblis, kas biei uzstjs msu sarkojumos. Tpat Sidnejas latvieu vru kor un Sidnejas Latvieu tetr redzam ar negrumbtas sejas.</p><p>Varam sdzties, ka caurmra vecums msu biedriem ir pri par sedesmit, bet ir aktva msu sabiedrbas daa kas dod cerbu uz nkotni. Kda t bs neatkarjas no manas paaudzes, bet no manu brnu paaudzes. Vii ir tie, kas lems par to ko vii sagaida no biedrbas, kas viiem bs svargs, ko vii vlsies dart. Ms varam paldzt bet nevaram nospraust o virzienu. </p><p>Tagad ir tas laiks un iespja viiem iesaistties vadb un ietekmt biedrbas nkotni t, lai ms varam laicgi atkpties un Biedrba pastvs k laikmetga organzcija.</p><p>Jnis Grauds</p></li><li><p>2</p><p>SLB GrmatncaA.Priedte RgaSidnejas Latvieu nam</p><p>32 Parnell St, Strathfield 2135Tlr.: 9745 1435 vai 9744 8500</p><p>Nkamais senioru saietspiektdien, 9. mart, plkst. 12.00 Latvieu nam (skat. 4 . lpp.).</p><p>Naudas stjumi uz Latviju</p><p>Sidnejas Latvieu biedrba piedv iespju SLB biedriem prstt naudu uz Latviju. im nolkam SLB ir atvrusi kontu Danske bank, Rg. Naudas prstjumi tiek krtoti katru ceturtdienu. SLB stanas likme, </p><p>neatkargi no stams summas, ir AUS $15.00.Iemaksjot naudu SLB grmatnc, ir jpazio samja vrds, uzvrds, </p><p>adrese, telefona numurs, pases numurs, personas kods un samja bankas konta numurs (IBAN). Pc Latvijas likuma samjs nedrkst uzdot cita cilvka bankas konta numuru.</p><p>ekus ldzu rakstt uz: Sydney Latvian Society Ltd vrda.Nauda tiks prskaitta samja bankas kont Latvijas latos.</p><p>DARBA LAIKSpirmdiens, otrdiens no plkst. 14.00 18.30, ceturtdiens no plkst. 10.00 12.00</p><p>sestdiens no plkst. 9.00 12.00, un stundu pirms lielajiem sarkojumiem.Trediens, piektdiens un svtdiens grmatnca slgta.</p><p>Piedvjam, rietumos un Latvij izdots audio kasetes un CDs, Rgas pilstas plnus, das, sudraba, dzintara izstrdjumus, latviskas apsveikumu karttes u.c.</p><p>Krtojam visus SLB biroja darbus k biedru maksas, telpu res naudas, Rituma un Jauns Gaitas abonementu maksas.</p><p>Grmatnc pieejama kopjam mana.</p></li><li><p>3</p><p>Bibliotkas darba laiksCeturtdiens no 10.00 ldz 12.00</p><p>Senioru saieta laikos, piektdiens no 11.00 ldz 12.00Sestdiens no 10.00 ldz 12.00 sazinoties ar Imantu Lci grmatnc</p><p>SLB valdes sde 1. februr</p><p>Sdi vadja valdes prieksdis Jnis Grauds un protokolja Inra Graudia.</p><p>Biedru pcpusdiena notiks 25. mart ar auksto galdu. Pcpusdienu apvienos ar SLB 60 gadu dibinanas atceri. </p><p>Prieksdis zio, ka tagadjie Nama prvaldnieki no maija beigm atstsies no amata. Sludinjums jaunam SLB nama prvaldnieka postenim jau ievietots Ritum. Sludinjumu ar ievietos abos latvieu laikrakstos un SLB mjas lap. Pieteikans ldz februa beigm. </p><p>Kasieris Imants Lcis zio, ka palaik Biedrb sastv 515 biedri, no kuiem 18 ir goda biedri un 109 ma biedri. Ritumu abon 80 tautiei. Uz Latviju ir aizstti 6 naudas prvedumi kopsumm $3,077.</p><p>Senior i 2011. gadu nobeidza ar tradicionlo Ziemsvtku egltes sarkojumu. Bi ja tuvu pie simts apmekltju pie skaisti puotas egltes. Tika sniegts plas prieknesumu klsts. o visu sarkojumu Juris Krdzi ir labi aprakstjis Ritum.</p><p>Lai gan pdjos gados msu dalbnieku skaits ir nedaudz sarucis, senioru saieti turpina bt par varbt </p><p>vislabk apmekltiem regulriem Biedrbas sarkojumiem.</p><p>ai dien ms ar zaudjm ilggadgo senioru saieta kasieri, Jni Grnbergu, ku jau nko dien prcls uz dzvi Adelaid. </p><p>Dmu kopas prieksde E.Birzule pateicas SLB valdei par Ziemsvtku dvanm Dmu kopas loceklm. Ir noturta DK valdes sde. Amatpersonas paliek, k ldz im. Skot ar jauno gadu kafijas, alus un smalkmaizu cenas paaugstintas par 50 centiem. Cena ceturtdienu pusdienm nav mainta. Dmu kopas sarkojums 18, mart nenotiks, jo ai dien notiek Sidnejas ev.lut. draudzes Drza svtki. Tautas nobalsoanas dien, 18. februr balsotji kafejnc vars iegdties dmu sarptas brokastis.</p><p>L.Ozere ieteikusi atlikt SLB vstures grmatas izdoanu uz vlku laiku. Nepiecieams sagdt vairk fotogrfiju. Grmatas teksts ir gatavs, bet tas vl ir jredi. Pie fotografiju sakrtoanas valde palg vlas aicint O.Gresti.</p><p>Kaut gan Ziemassvtki nokavti, valde nolemj tomr nostt LVL1,000 dvanu Brnu patversmei Zvaninieki Latvij.</p><p>Pteris Kavi</p></li><li><p>4</p><p>Mb aizgjuiSLB biedrs</p><p>Jnis boliDzimis 1915. g. 10. jnij, Latvij</p><p>Miris 2011. g. 5. august, Sidnej, Austrlij</p><p>SLB biedrs</p><p>Jnis MiltiDzimis 1922. gada 12. janvr, anghaj, nMiris 2011. g. 25. august, Melburn, Austrlij</p><p>Piemin Sidnejas Latvieu biedrba</p><p>Daudz baltu dieniu</p><p>SLB apsveic biedrus, kui sasniegui cienjamu gadu vecumu skot ar sedesmitpieciem gadiem, viu piecu, desmit un virs devidesmit gadu mijs.</p><p>2012. gada februr SLB ir apsveikusi Elzu Miezi, Marutu Kalniu, Veltu Krmiu, intu Stpnieku un Zaigu Ozoliu </p><p>Senioru saietsNkoais senioru saiets notiks </p><p>Sidnejas latvieu nam, piektdien, 9. mart pulkst. 12.00. Kafejnca bs atvrta, k parasti, no pulkst. 11.00 lai js vartu satikties ar daugiem un pazim un baudt SLB Dmu kopas sagdtos gardumus.</p><p>Sksim o senioru saietu ar Ojra Grestes ststjumu par Springvudas 3x3 saieta norisi gada janvr. Pc tam, ja atliks laiks pirm da, Ivars eibelis pards uz liel ekrna ierakstus no Latvijas TV. </p><p>Otr da skatsimies DVD Baig Vasara kua ir 1 stundu un 45 mintes gaa un tpc mums bs juztaisa samr ss prtraukums, lai vartu o filmu skt skatties ap pulksten vieniem.</p><p>Baigs Vasaras saturs.Baltvcu meitenes un latvieu </p><p>radiournlista mlestbas konfrontcija ar 2. Pasaules kaa poltikas nelgajm grimasm. Bstama sple, ku ierautas valstis un to vadoi, mazie cilvki un viu dzves. Sple, ku nav uzvaras. Jaunu kinematogrfistu sple ar anru </p><p>kanoniem vsturisku melodrmu. 1940. gada liktengais Eiropas baigais gads, kad tiek okupta ar neatkarg Latvija. </p><p> izrde atsvaidzins jsu zinanas par to kas notika Latvij pirms krievu okupcijas karaspks ienca msu dzimten. </p><p>Uldis Misi </p></li><li><p>5</p><p>Latvij nebs otra valsts valoda</p><p>Latv i jas p i lsoi 18. februa referendum nobalsoja pret grozjumiem Satversm, kas paredzja krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu. CVK apkopotie dati liecina, ka PAR balsojui 273 347 (24,88%), savukrt PRET grozjumiem Satversm, kas paredz pieirt otro valsts valodu krievu </p><p>valodai balsojui 3/4 jeb nomcos vairkums 821 722 balsstiesgo iedzvotju (74,8%).</p><p>M e l b u r n a s L a t v i e u n a m , referendums par krievu valodas statusu nosldzies un taj nobalsojui 311 balsotji, kas vrtjama k augsta aktivitte, paststja vlanu iecirka komisijas sekretre Ilze Ngela. Saskaitanas rezultti liecina, ka 306 balsojui PRET, savukrt pieci PAR</p><p>Sidnej nobalsoja 294 pilsoi 283 PRET un 11 PAR. Balsotji bija sabraukui no malumalm Londonas, Tall inas, Tasmnijas, Adelaides, Mauntgambieras, Kanberas, kasles, Vaiongas, Bathrstas Volongongas. Kur nu vl sidnejiei pai! Dieml vairkus balsotjus, kas bija mrojui tlus ceus, bija jnoraida. Vii bija oti sautui, noskumui, ka ar rlietu ministrijas izdoto reistrcijas lapu </p><p>nevarja balsot. Bija ar skaits, kam pasei derguma termi notecjis. Un viena tautiete ierads ar Ulmaa laika pasi! T nu zaudjm vairkus PAR balsotjus.</p><p>Atkrtojas jau-tjums, k iegt jaunu </p><p>Pdjie provizoriskie balsoanas rezultti: Kop PAR PRET NedergasRga 314,961 119,621 193,976 1,364rzemes 39,703 8,163 31,461 79Vidzeme 298,513 35,164 262,643 706Latgale 141,680 78,736 62,369 575Kurzeme 145,237 12,282 132,708 247Zemgale 158,499 19,381 138,565 553Visi kop 1,098,593 273,347 821,722 3,524</p><p>LATVIJAS KONSULTS SIDNEJ Goda konsulros pakalpojumus sniedzu no mana biroja norml darba laik pc iepriekjas sazinans:Birzulis Associates Pty Ltd583 Darling Street,Rozelle, NSW 2039Tel: (02) 9555 7230 Fax: (02) 9555 7239E-pasts: abirzulis@bigpond.com</p><p> Aldis Birzulis</p></li><li><p>6</p><p>Makss un MoricsVai js atceraties o </p><p>ststu? Liela tiesa lastju laikam atbilds N. Bet daudzi, itsevii veckie, </p><p>tomr teiks Ak j, notekti!. o ststu uzrakstja Vilhelms Bus un mana vecmamma, kas dzima 1891. gad, mani iepazstinja ar Maksi un Moricu.</p><p>Vilhelms Bus piln vrd Heinrichs Kristians Vilhelms Bus, (vcu: Heinrich Christian Wilhelm Busch), dzimis 1832. gada 15. aprl, miris 1908. gada 9. janvr bija vcu karikatrists, mkslinieks un dzejnieks, ku kuva pazstams </p><p>ar sa t r i sk iem i l u s t r t i e m s t s t i e m . Pazstamkais v i a d a r b s i r M a k s s u n </p><p>Morics (1865). No vcu valodas latviski atdzejojusi Aspazija. </p><p>Divi puiei, Makss un Morics, ir paspjui apmuot vai katru ciema iemtnieku. aj grmat ststts par septiiem pai nejaukiem nedarbiem, bet galu gal nk sodsaudis tikai nopriecjas: Mais Dievi, lai ir teikts, Nu viss aunums reiz ir beigts! </p><p>Kop brnbas man is ststs ir paticies, pa daai tapc ka saistts ar vecmammu un vias ststiem par piedzvojumiem Latvij un pa daai tapc, ka Bua ilustrcijas mani vienmr pievilka. Kad redzju Rgas Leu tetr 1993. gad domju, ka btu jauki ja SLT to uzvestu jauki brniem, bet ar pieauguiem, kas vartu pakavties atkal brnbas ststos.</p><p>Citiem ar is ststs ir iepaticies.Rg Nacionlais Tetris to uzveda 2009. gad un ogad to uzveds Liepj. Un ne jau tikai latvieiem! 2011. gad Melburnas Fringe Festival laik to </p><p>Latvijas pasi. Dieml, daudziem, ar jaunm imenm, nav iespjams doties ceojum uz Latviju, Japnu, nu, Franciju vai citm zemm, kur ir Latvijas stniecbas ar vajadzgo aparatru, pasu izgatavoanai. Pases pieprastjam pases izdoanas viet jbt persongi klt. os cilvkus zaudjam. </p><p>Kas gds par pasm mums, Austrlij dzvojoiem latvieiem? </p><p>Bija prieks redzt daudz ,,jaun-latvieu piedalanos ai tik oti svargaj referendum, kautgan viena no vim dzvojot divus gadus Austrlij ,,aizmirsusi latvieu valodu! Pirm balsotja Sidnej Kristne, pdjais divas mintes pirms vleanu iecirka slganas Kristnes vrs irts Moiks.Nosaucm vius Pirm un pdjais pris</p><p>Par godu referendumam un latvieu garam abos nama mastos plvoja Latvijas karogi. Par to bija parpjuies Kristne un irts Moiki. Paldies.</p><p>No nama kafejncas vilino smara aicinja balsotjus uz nama Dmu kopas sarptajm brokastm. Nams dca, k biu strops. Bija daudz ko prrunt, spriest un dalties doms vai tpat patrzt. </p><p>Sidnejas vlanu iecirka komisij darbojas komisijas locekles Iveta Rone un Andra Rone, sekretrs un datorspecilists Imants Lcis, prieksdtja Inra Graudia.</p><p>Inra Graudia.</p><p>Balsoanas rezultti cits Austrlijas pilsts:</p><p>Adelaide; PRET 259 PAR 4Brisbane; PRET 67 PAR 0Perta; PRET 67 PAR 0</p></li><li><p>7</p><p>uzveda austrlieu ansamblis.Jaun izrde bs aizraujos un pamcos </p><p>piedzvojums brniem un pieauguiem, par diviem pasaulslaveniem puikm, kui ne par ko nav ar mieru dzvot krtgi un garlaicgi. Makss un Morics savu ikdienu grezno ar aizvien trakkm palaidnbm. Tiesa, ne vienam, ne otram nenk prt, vai viu jocii iepriecina Boltes madmu, skroderi zti un visus citus pieauguos viu tuvum.</p><p>Laiks blm! Nciet visi, jo sapratsiet ststu, pat ja nerunjiet latviski.</p><p>Izrde notiks 15. aprl un Austrlijas Latvieu tetu festivla laik.</p><p>Kur? Latvieu nam protams!! Tuvka informcija nkamaj Ritum!</p><p>Ilona Brvere</p><p>Sksim nu, zni, padziedt</p><p>S i d n e j a s latvieu vru koa valde, pr iek-sdtja Gunra Zodia vadb ir nolmusi, ka koa darbba pc gaka vasaras p r t r a u k u m a ja tsk p i rm-dien, 19. mar-</p><p>t. Vispirms paredzta koa gadskrtj pilnsapulce, ku valde un diriente zios par padarto un iecerto darbbu nkotn. Sapulces darba gait paredztas valdes vlanas. Btu vlams koa vadbas darb piesaistt ar jaunkos darbiniekus. Sapulces dalbnieki vars izsact ar ierosinjumus un vlmes par koa turpmko darbbu. </p><p>Jau z inms, ka pa redz ts ko a gadskrtjais koncerts ogad, 7. oktobr. Tas rits dziesmots pcpusdienas stil. Diriente </p><p>Daina Jaunbrzia vl min dalbu latvieu lielko organizciju sarkojumos un paa koa egltes vakar. Cerms, ka Kultras dienu rkotji bs uzrakstjui pietiekami plau vru koa programmas dau, lai rosintu vrus tlam ceam uz Adelaidi.</p><p>Pieredze rda, ka runas nav gaas, un, ja laiks ataus, pc pilnsapulces sksies ar koa minjums. Uz to diriente Daina Jaunbrzia aicina visus vecos koristus. Vecos, k tdus, kas jau ir koa biedru sarakst, viu vid ir ar daudzi gados jauni. </p><p>Starp citu, jau ir ziots ka Daina ir samusi PBLA atzinbas rakstu par ilggadgu darbu SLV koa vadb, un visa koa saime priectos par katru jaunu seju, pareizki sakot katru jaunu balsi, kas papildintu koa rindas. Nupat notikuaj referendum vai tautas balsojuma laik latvieu nam manjm daudzas latvieu sarkojumos neredztas sejas, tautieus, kas darbu mekljot pd jos gados i ece o ju i Austrlij. Noteikti viu vid ir daudzi kam rp latvieu kultra, dziesma, vru koa dziesma. Nciet msu pulk.</p><p>Sidnejas latvieu vru koa pilnsapulce un minjums notiks 2012. gada 19. mart, plkst. 18.30 Sidnejas latvieu nam. </p><p>Plecu pie pleca, lai skan vru dziesma Sidnej.</p><p>Raimonds Krauklis</p></li><li><p>8</p><p>Mostamies, ceamies, strdsim</p><p>Sidnejas Latvieu biedrba atzm savas darbbas 60 gadu pastvanu. 60 gadus darbojas ar dadas nozares, ierkojumi, kas paldz Biedrbai darboties. Ar mnraksts Ritums. Ilgus gadus tas sav galv rakstja Sidnejas Latvieu biedrbas informcijas bietens, ldz to nokristja par Ritumu.</p><p>60 gadus Sidnejas tautiei tiek informti par norism biedrbas un citu organizciju, k Daugavas Vanagu, JDV sporta savienbas un ar draudu dzv. Ar par notikumiem Latvij. Rituma pastvanu nodroina ts rosgie raksttji un technisko darbinieku pulci.</p><p>Ja gribam svint, tagad tik iecients jubilejas, jnogaida ldz gada beigm, kad decemba mnes tauts laidsim Ritumu ar Nr 700, bet tagad Ritums priecjs par SLB 60 gadiem.</p><p>Raimonds Krauklis.</p><p>Rituma 2012. gada techniskie darbinieki.S no kr.: Imants Lcis, Ilga Rie, Pteris Kavi, Brigita boltia Jnis Keiris; stv no kr.: Raimonds Krauklis, Juris Kaoks, Alfreds Sins, Jnis Ronis, Pteris Strungs un Juris Rmanis. Trkst Lauma Krdzia un Andrejs Ginters.</p><p>Vientulbai nav jkst par slogu</p><p>Pasul netrkst c i lvku, kas ir dzimui vientunieki. Vientulba ir </p><p>viu dzves daa. Tie, kas esam palikui vieni zaudjot savus dzves draugus, drz uzzinm, ko nozm dzve vientulb. Apzinoties sava stvoka b t b u d z v i v a r a m prveidot. Katram paam jizvlas, k brvo laiku pavadt. Prtgi ir tie, kas neaizmirst gdt par savu fizisko un gargo veselbu regulri staigjot, peldot vai darbojoties drz, ja ermenis nav oti smaga reimatisma premts. Netrkst vecmmiu, kas uzmus uzmant m a z b r n u s , b e t o uzdevumu neprvr par i kd ienas darbu . </p><p>Apsveicams devums </p><p>SLB pamatskolaiUzvrds Celinskis liek domt par </p><p>profesionlm latvieu sestdienas skolu skolotjm, mti Daci Celinski Sidnej, meitu Rasmu Celinski Adelaid. Nezinu, cik ilgi skol strdjusi Rasma. Es gribu sumint...</p></li></ul>

Recommended

View more >