Click here to load reader

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN · PDF file 2019. 3. 21. · ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IASI DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE DRUMURI SI PODURI IASI Bulevardul Stefan cel Mare si Stant

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN · PDF file 2019. 3. 21. · ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN...

CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare Stint nr.69, cod.700075 IASI Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;
PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de
fezabilitate $i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andriepni, km 0+000 — 12+898"
Consiliul Judetean la$i;
Avand in vedere:
Expunerea de motive pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ia$i nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate $i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrie$eni, km 0+000 — 12+898", prezentata de etre Presedintele Consiliului Judetean Iasi in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. /02/ .03.2019;
Raportul de specialitate pentru modificarea HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate $i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andriewni, km 0+000 — 12+898", elaborat de Directia Tehnica si Investitii — Serviciul Tehnic, Investitii si Monitorizarea Lucrarilor Publice, inregistrat sub nr. o2/ .03.2019;
Nota de fundamentare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ia$i nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate $i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modemizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrie$eni, km 0+000 — 12+898", elaborata de catre Directia Judetean de Administrare a Drumurilor si Podurilor la$i sub nr. 1347/11.03.2019, transmisA cu adresa nr. 1348/11.03.2019, inregistratd la Consiliul Judetean 1a$i cu nr. 7198/11.03.2019;
HotArarea Consiliului Judetean la$i nr. 83/24.02.2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean la$i nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiul de fezabilitate $i a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie " Modemizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrie$eni, km 0+000 — 12+898" ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%.";
Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice; Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile $i completarile ulterioare; Prevederile art. 91, alin(1), lit.b) si alin(3), lit. f) din Legea nr.215 / 2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.97 alin(1) si ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 (1) Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iaj nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieeni, km 0+000 — 12+898" in sensul modificarii valorii investitiei dupa cum urmeaza:
Valoare totals investitie - 31.659,571 mii lei inclusiv TVA din care: Constructii montaj (C+M) - 29.875,493 mii lei inclusiv TVA
(2) Restul prevederilor Hotararii Consiliului Judetean la§i nr. 288/29.09.2015 raman neschimbate §i se aplica in consecinta. Art. 2 Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului project de hotarare va fi asigurata de Directia Economics §i Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor Podurilor la§i. Art. 3 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa va comunica in copie prezenta hotarare:
Institutiei Prefectului Judetului la§i; Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor Podurilor
- Directiei Tehnice si Investitii; Directiei economice - Serviciul Buget;
Art. 4 Aducerea la cuno§tinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de ate Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.
Data astazi, PRESEDI E
\Dr. Ing. Maricel P PA CONT 'R4SEMNEAZA SECRETAR AL JUDETULUI IASI
Lacramioara NTRNICA-DASC ESCU
DIRECTIA 3URIDICA DIRECTOR EXECUTIV
Am luat cunostinta de acest inscris oficial gi imi asum responsabilitatea asupra legalitlii
Gabriela ALUNGULESEI
A DRUMURILOR SI PODURILOR DIRECTOR EXECUTIV
Ciucan Ciprian Ovidiu
DIRECTIA TE>INICA SI INVESTITII DIRECTOR EXECUTIV
Imi asum in totalitate responsabilitatea corecti ii si legalitatii in solidar cu intocmit< 1 i scris
loge(' GI u
legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
Gabriela GHEORGHITA
ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan eel Mare Stint nr.69, cod.700075 1A$1 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;
De eld sr se dezbaterii Plen> nsiliului Judet n Iali
SEDINTE, pr.Mg.MariFel POPA
<R7 . RA PORT DE SPECIALITAIST,JD la proiectul de hotArare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean-last4w288/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andriepni, km 0+000 — 12+898"
Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 s-au aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898".
Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 83/24.02.2017 a fost modificatA HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898" ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%.
In Memoriu Justificativ nr. 8140/17.12.2018 proiectantul, SC GEO MYKE SRL, arata ca, in urma elaborarii Proiectului Tehnic pentru obiectiv de investitie " Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898" s-a constatat ca, datorita modificArilor legislative survenite in aceasta perioada, valoarea investitiei este mai mare decat cea aprobata initial, respectiv:
mit lei Valoare investitie conform SF
INV / C+M Valoare investitie conform PTh
INV / C+M Diferente
INV / C+M 24.974,901/22.689,200 31.659,571/29.875,493 6.684,670/7.186,293 Prin Nota de fundamentare nr. 1347/11.03.2019, transmisA cu adresa nr. 1348/11.03.2019, inregistrata la
Consiliul Judetean Iasi cu nr. 7198/11.03.2019, Directia Judeteand de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi solicits modificarea valorii estimate a investitiei "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898", inclusiv T.V.A., astfel:
Valoare totals investilie = 31.659,571mii lei din care C+M = 29.875,493mii lei Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi reunite in
sedinta din data de 21.03.2019; Solicitam supunerea si aprobarea in plenul C.J. Iasi a proiectului de hotarare pentru modificarea
Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898"
DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII DIRECTOR EXECUTIV
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii *i legal itatii in solidar cu intocmitorul inscrisului
Mogen nj Document treat la Directia Tehnica si Investitii 18.03.2019 Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acestui inscris oficial Gabriela GHEORGHITA
DirecOa Tehnica si Investitii Nr. / oe./ .03.2019
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan eel Mare Sfaint nr.69, cod.700075 1A51 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;
Nr. Ke(PW / 4/ .03.2019
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare pentru modificarea Hotardrii Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 privind
aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898"
Avand in vedere: Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si
a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898".
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 83/24.02.2017 pentru modificarea HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 pprivind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie " Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898" ca urmare a reducerii cotei de TVA la 19%.
Memoriu Justificativ nr. 8140/17.12.2018 prin care proiectantul, SC GEO MYKE SRL, arata ea, in urma elaborarii Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitie " Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898" s-a constatat ca, datorita modificarilor legislative survenite in aceastd perioadd, valoarea investitiei este mai mare deck cea aprobata initial.
Nota de fundamentare nr. 1347/11.03.2019, transmisa cu adresa nr. 1348/11.03.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 7198/11.03.2019, prin care Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi solicits modificarea valorii estimate a investitiei " Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898", inclusiv astfel:
Valoare totals investitie = 31.659,571mii lei din care C+M = 29.875,493mii lei Propun spre aprobare Consiliului Judetean Iasi proiectul de hotardre pentru modificarea Hotararii
Consiliului Judetean Iasi nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drum judetean DJ 282 F: DJ 282 C - Andrieseni, km 0+000 — 12+898".
7fESEDINTE Maricel Popa
DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE DRUMURI SI PODURI IASI
Bulevardul Stefan cel Mare si Stant nr 13, cod 700075, Iasi tel 0232 / 255961, fax 0232 / 255960.
Nr. 134, II, 03 . 26i,9
Catre,
Va inaintam alaturat urmatoarele documente, in vederea analizei si supunerii dezbaterii
plenului Consiliului Judetean Iasi:
economici pentru obiectivul de investitii:" MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 282F:
DJ 282C - ANDRIE$ENI, KM 0+000 - 12+898" .
Cu stima,
vszG
CONSILIUL JUDETEAN IASI
DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRAREA DRUMITRILOR SI PODURILOR IASI B-dul ..5,TEFAN CEL A.RE SI SFANT, an 13, cod. 700075. tai Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 —'_55960. Nr. ip.14 /
/1.03. 76 f
* \
privind modificarea valorii estimate de executie a obiectivului de :
"MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 282F: DJ 282C - ANDRIESENI, KM 0+000 - 12+898"
I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA
D.J.A.D.P. IASI a elaborat proiectul tehnic al obiectivului de investitii:" MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 282F: DJ 282C - ANDRIWNI, KM 0+000 - 12+898", urmare a aprobarii in plenul Consiliului Judetean Iasi a indicatorilor tehnico-economici , prin H.C.J. 83/24.02.2017.
In urma elaborarii proiectului tehnic, datorita modificarilor legislative aparute, din momentul aprobarii Studiului e Fezabilitate si momentul elaborarii proiectului Tehnic al obiectivului de investitii, a rezultat o valoare pentru implementarea acestuia mai mare fata de cea aprobata initial.
Motivele principale care au condus Ia diferentele valorice dintre Studiu de Fezabilitate / Proiect Tehnic sunt :
- crWerea ratei anuale a inflatiei de la -0.59% in anul 2015 la 1,34% in anul 2017 (http://wvvw.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date);
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termen-cu privire Ia salarizarea personalului angaja in domeniul constructiilor
- crWerea preturilor carburantilor care are implicatii directe asupra pretului agregatelor naturale si a tuturor costurilor referitoare Ia transport. De exemplu la nivelul sept 2015 pretul cu TVA al motorinei era de 4.8 lei/I https://vvww.untrrro/pret-motorina/evolutie-pret-motorina-petrom-cotatii-titei-si-cursuri-valutare.ht ml#.XBNTql wzZaQ ), iar Ia momentul noiembrie 2018 pretul este de 6.03 lei/I (https://ecombustibil.ro/preturi-de-referinta-2018/#1522829611176-7e5f077b-59df);
cresterea pretului la energia electrica cu influente majore asupra pretului de producere a agregatelor naturale si a cimentului: de Ia 128,11 leiMWh in 2015 Ia EON Distributie Romania
(ordinul ANRE 174/2015, https://www.anre.ro/ro/energieelectrica/legislatie/pr eluri-si-tarife-ee/energie-electrica-2015) Ia 592.30 lei MWh in 2018 (https://myline-eon.ro/comparator oferte ) pentru clienti noncasnici; -cresterea pretului la gaze naturale pentru utilizatorii finali, cu implicatii directe producerii materialelor prelucrate termic (otel, ciment, mixturi asfaltice): de Ia 44,57 Iei/MWh in 2015 (Ordinul 133/2015, https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/preturi-si-tarife-gn/20151427786937) Ia 152,23 Iei/MWh in anul 2018 (ordinul 146/2018, https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/preturi-si-tarife-qn/2018);
II.COSTURI NECESARE IMPLEMENTARII INVESTITIEI
VALOARE IMPLEMENATRE INVESTITIEI APROBATA INITIAL LA FAZA STUDIU DE FEZABILITATE
I. VALORI NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII, APROBAT PRIN H. C.J. 83/24.02.2017
- Valoarea totala a investitiei (INV / C+M)-STUDIU DE FEZABILITATE , inclusiv TVA este:
24.974,901 mii lei / 22.689,200 mil lei
VALOARE IMPLEMENATRE INVESTITIEI FAZA PROIECT TEHNIC 2. VALORI REZULTATE IN URMA ELABORARII PROIECTULUI TEHNIC IN ANUL 2018
- Valoarea totala a investitiei (INV / C+M) — Proiect Tehnic , inclusiv TVA este
31.659,571 mii lei / 29.875,493 mii lei
Atasam prezenetei : -Nota justificativa elaboratorului proiectului tehnic -Devizul general al investitiei faza Proiect Tehnic -devizul general al investitiei faza Studiu de Fezabilitate
Urmare a celor prezentate mai sus, va rugam sa aprobati modificarea valorii estimate pentru implementarea acestui obiectiv de investitii cu noua valoare rezultata in urma elaborarii Proiectului Tehnic si anume - Valoarea totala investitie (INV / C+M) 31.659,571 mii Iei / 29.875,493 mii Iei
DIRECTOR EXECUTIV D.J.A.D.P. IASI
Deviz general
"MODERNIZARE DRUM JUDETEAN Di 282F: DJ 282C • ANDRIESENI, KM 0+000 • 12+898 (SUIIAXA R.2)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare
TVA Valoare
crt. de cheltuieli fara TVA inclusiv TVA
mil let mii euro mii lei mii lei mii euro 1 i 2 3 4 5 6 7
Capitolul 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.2 Arnenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3 Amenajari pentru protectia med lulu i 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitolul 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitolul 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studif de teren 20.509 4.621 3.897 24.406 5.499 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, si
autorizatii: 27.901 6.287 5.301 33.202 7.482 3.3 Proiectare si inginerie: 84.572 19.055 16.069 100.640 22.676 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
publica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.5 Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.6 Asistenta tehnica : 13.332 3.004 2.533 15.865 3.575
TOTAL CAPITOL 3 146.314 32.967 27.800 174.114 39.231
Capitolul 4 : Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii: 24,640.418 5,551.895 4,681.679 29,322,098 6,606.755 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale cu montaj pentru: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de
transport: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.5 Dotari: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 24,640.418 5,551.895 4,681.679 29,322.098 6,606.755
Capitolul 5 : Atte cheltuieli
5.1 Organizare de santier: 465.038 104.781 88.357 553.395 124.689 5.1.1. Lucrari de constructii 465.038 104.781 88.357 553.395 124.689 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare: 241.820 54.486 45.946 287.766 64.838
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,111.091 250.347 211.107 1,322.198 297.913 TOTAL CAPITOL 5 1,817.949 409.614 345.410 2,163.359 487.441
Capitolul 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.2 Probe tehnologice, incercari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 26,604.681 5,994.476 5,1154,889' 31,659.571 7,133.426 Din care: C+M 25,105.456 5,656.676 4,770.037 29,875.493 6,731.444
Prestator, SC Geo Mvke
actualizat dupii reducerea TVA (19%), conf. Legii nr.277/2015 - actualizatA (Cod Fiscal) privind cheltuielile de capital necesare realizArii obiectivnlui de investitie:
Modern izare drum judetean, DJ 282F: intersectie DJ 282C - Andrieseni, km.0+000+12+898
03 01 2017 lE= 4.5175
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (exclusiv TVA) TVA=19% Valoare (inclusiv TVA) mii Ici mii euro inii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 Amenajki pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2
- Cheltuieli pentru asigurarea utilitiltilor necesare functionArii obiectivulut de investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 3
3.1 Studii de teren 20.508 4.540 3.897 24.405 5.402 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 27.902 6.176 5.301 33.203 7.350 3.3 Proiectare si inginerie 558. 046 123.530 106.029 664.075 147.000 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.5 Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.6 Asistenta tehnica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CPFFOL 3 606.456 134.246 115.227 721.683 159.751 CAPITOLUL 4
4.1 Constructii si instalatii 18,601.517 4,117.657 3,534.288 22,135.805 4,900.0]2 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4 Utilaje WA montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.1. Dotki cu indicatoare de circulatie, semnalizare, telecomunicalii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.2. Achizitii de mijloace informatice si de software pentru monitorizarea proceselor de exploatare si controlul calitatii acestora. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 18,601.517 4,117.657 3,534.288 22,135.805 4,900.012 CAPITOLUL 5
5.1 Organizare de sIntier 465.038 102.941 88.357 553.395 122.500
5.1.1 Lucrki de constructii 465.038 102.941 88.357 553.395 122.500 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de sander 0,000 0.000 0.000 0.000 0,000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 241.820 53.530 0.000 241.820 53.530 5.3 Cheltuieli diverse si neprevAzute 1,111.091 245,953 211.107 1,322.198 292.684
TOTAL CAPITOL 5 1,817.949 402.424 299.465 2,117.414 468.714 CAPITOLUL 6
6.1 Pregkirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL 21,025.922 4,654.327 3,948.979 24,974.901 5,528.478 Din care C + M 19,066.555 4,220.599 3,622.645 22,689.200 5,022.513
Director executiv, ing.Da oan ACHITEI
Serviciul Derulare Contracte, ing.A.Manolache
Iasi, Sir. Cuzo Voda, lir. 56 Cod unic de iniegiF,.frore: RO 8642901 iroegistto.t; lo Reg's.1,JIComerlu'ui .122/1087/1996 'c-I/Fax: (031)080 91 26 e-rr& : geo.myke yohcc.ccr Web: v.A."4/.proiectoredrumuripodurirc
Py GEO MYKE
MEMO Rru TUSTIFIC_ATrV privind depasirea valorii estimate la faza SF
1.Da to referitoare la investitie
1.1.Proiect:
"MODERNIZARE DRUM ILIDETEAN DI 282F DI 282C - ANDRIE5ENZ KM 0+000 - 12+898 (5VBAKA 8-2)
1.1.Numgr proiect:
285.2 - IUIVIE 2018
1.4.A.mplasament Drumul judetean DJ 282F, cu lungimea propusg spre modernizare de 12,898 km, este
situat: intre intersectia cu drumul judetean DJ 282C si intersectia cu DC 2 din localitatea Andrieseni, in partea de Nord a judetului Iasi.
1.5.Beneficiar DIRECTIA JUDETEANA DE ADMI1VISTRARE A DRUIOURILOR BSI PODURILOR
1,451 JUDE7'UL 1.6.Proiectant
S.C. GEO MYKE L451
2.Motivare In urma intocmirii proiectului nr. 285.2 de due S.C. GEO MYKE S.R.L. au rezultat
costuri de realizare a investitiei mai man fata de cele estimate la faza Studiu de fezabilitate intocmit in anul 2015. Astfel ca la faza de proiect tehnic a rezultat o valoare de 24.640.418,38 lei fara TVA fata de 18.601.517,08 lei fara TVA, valoare care a fost estimata la faza Studiu de fezabilitate.
Cauzele care au condus la starea de fapt sunt multiple si dintre acestea enumergm urtnatoarele (care au ponderea cea mai mare):
-cresterea ratei anuale a inflatiei de la -059% in anul 2015 la 1,34% in anul 2017 (http://www.insse.ro/cms/rolcontent/ipc-serii-de-date);
-cresterea salariului minim de la un brut de 975 lei la 1 ianuarie 2015 (HG 109/2014), la un brut de 1900 lei de la 1 ianuarie 2018 (HG 846/2017), respectiv la un brut de 2080 lei de la 1 ianuarie 2019 (HG 937/2018) cu implicatii asupra manoperei directe aplicate lucrgrilor de constructii montaj ;
-cresterea preturilor carburantilor care are implicatii directe asupra pretului agregatelor naturale si a tuturor costurilor referitoare la transport. De exemplu la nivelul sept 2015 pretul cu TVA al motorinei era de 4.8 lei/l (https://www.untrr.ro/pret- motorinalevolutie-pret-motorina-petrom- cotatii-titei-si-cursuri-
4 / {: 4 W.0
Ze,
Arrut
Iasi, Str. Cuza Yodel, ter. 56 Cod unic de inregistoore: RO 8642901 'r,registrdo lo RegisIru!Cur»e!lului ,!...i22/1087/1996 Te!lf dx: (031) 080 91 26. c-meY: geo.myke yonco.com Web: wv,,w.proiecfaredrumuripodurisc
kl GEO MYKE
valutare.html#.XBNTqlwzZaQ), iar la momentul noiembrie 2018 pretzel este de 6.03
lei/I (https://ecombustibil.ro/preturi-de-referinta- 2018,41522829611176 7c5f077b-
59df); -cresterea pretului la energia electrica cu influente majore asupra pretului de producere
a agregatelor naturale si a cimentului: de la 128.11 leiMWh in 2015 la EON
Distributie Romania (ordinul A NRE 174/2015,
littps://www.anre.ro/ro/energieelectrica/legislatie/preturi- si-tarife-ee/energie- el ectrica -2015) la 592.30 lei MWh in 2018 (https://myline-eon.rolcomparator_oferte)
pentru clienti noncasnici; -cresterea pretului la gaze naturale pentru utilizatorii finali, cu implicatii directe
producerii materialelor prelucrate termic (otel, ciment): de la 44,57 lei/MWh in 2015 (Ordinul 133/2015, https://www.anre.rolro/gaze-naturale/legislatie/preturi-si-tarife-
gn/20151427786937) la 152,23 lei/MWh in anul 2018 (ordinul 146/2018,
https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/preturi-si-tarife-gn/2018);
-la faza PTH+DDE s-a trasat linia rosie a drumului, astfel rezultand cantitatile ferme
necesare executiei lucrarilor; -la DJ 282F ca urmare a analizei situatiei existente in situ, am identificat la km 3+003 --
km 3+013 un pod cu deschiderea de 10 m care nu a…

Search related