Click here to load reader

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN · PDF file ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA HOTARARE privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil-cladire, cu teren aferent ~i a unei suprafete

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN · PDF file ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA HOTARARE privind...

 • ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

  HOTARARE privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil-cladire, cu teren aferent ~i a unei

  suprafete de teren, situate in municipiul Falticeni, str. Ple~e~ti Gane, nr.S, judetul Suceava, proprietate privata a Judetului Suceava, aflate in administrarea Consiliului Judetean Suceava

  Consiliul Judetean Suceava; Avand in vedere:

  - Referatul de aprobare nr.19720/21.08.2019 al domnului Marin-Gheorghe NITA. Vicepre§edinte al Consiliului Judetean Suceava;

  - Raportul Directiei Arhitect ~ef nr.19721 /21 . 08.2019; - Raportul Comisiei pentru organizare §i dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,

  culte, protectia monumentelor istorice, administrarea domeniului public §i privat; - Raportul Comisiei pentru administratie publica !ocala, juridica, de disciplina, apararea ordinii

  publice, respectarea drepturilor §i libertatilor cetatene~ti; - Raportul Comisiei pentru studii , programe, prognoze, buget - finante, societati comerciale,

  regii autonome §i servicii; - Raportul Comisiei pentru agricultura, silvicultura, cadastru si protectia mediului; - Adresa nr.34/12.06.2019 a Catedralei Ortodoxe a Eroilor-' Parohia' Sf. lmparati Constantin ~i

  Elena, inregistrata Ia Consiliul Judetean Suceava cu nr.13703/1 2.06.2019; - Prevederile art.108 lit.(c) ~i ale art.362 alin.(1) ~i alin.(3) din Ordonanta de urgenta a

  Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, In temeiul art.173 alin.(4) lit.b) ~i al art.1 82 alin.(1) ~i alin.(4) din Ordonanta de urgenta a

  Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

  HOTARA$TE:

  Art.1. - Se aproba inchirierea prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani, a imobilului-cladire C1 , in suprafata de 329 mp, cu teren aferent ~i a suprafetei de 371 mp teren parte din C. F. 31351 UAT Falticeni, situate in municipiul Falticeni, str. Ple~e~ti Gane, nr.5, judetul Suceava, proprietate privata a Judetului Suceava, aflate in administrarea Consiliului Judetean Suceava, identificate conform anexei nr.1, in vederea utilizarii ca spatiu de depozitare.

  Art.2. - (1) Se insu~e~te Raportul de evaluare pentru stabilirea valorii de i nchiriere a iiTlobilului- cladire, cu teren aferent ~i a suprafetei de teren mentionate Ia art.1, conform anexei nr.2.

  (2) Se aproba pretul minim de pornire al licitatiei Ia nivelul sumei de 300 lei/luna pentru imobilul-cladire C1 , in suprafata de 329 mp, cu teren aferent ~i pentru suprafata de 371 mp teren.

  Art.3. - Se aproba Documentatia de atribuire a licitatiei, conform anexei nr.3. Art.4. - Anexele nr.1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.S. - Directia Arhitect Sef si Directia finante-contabilitate ale Consiliului Judetean Suceava

  I J I I J I '

  vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  Suceava, 30 august 2019 Nr. 165

  Contrasemneaza: Secretarul judetuluJ._.-

  ~//1~ Petru T A NASA

 • Anexa nr.1

  Datele de identificare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil-cladire, cu teren aferent !?i a unei suprafete de teren, proprietate privata a Judetului Suceava, aflat in

  administrarea Consiliului Judetean Suceava, situat in municipiul Falticeni, str. Ple!?e!?ti Gane, nr.S, judetul Suceava

  Nr. crt. Denumirea bunului Elemente de identificare Valoare de inventar lmobilul- 21.200 lei

  1. lmobilul-cladire C1, lmobilul-cladire C1 , In cladire C1 , In in suprafata de 329

  suprafata de 329 mp, cu teren suprafata de aferent ~i suprafata de 371 329 mp, cu mp, cu teren aferent mp teren (C. F. 31351 UAT teren aferent

  !?i suprafata de 371 Falticeni), situate In municipiul Suprafata de 18.498,7 4 lei mp teren Falticeni, str. Ple~e~ti Gane, 371 mp teren

  nr.S, judetul Suceava

 • ., • , / CONML.IULJlJUI::'J e.~ /'I :>Utt.A~A ;

  II. jt· ANEXA LA HOT_)#t:.A j ~./'· Nr ...... -·-·1€-~J .. J&Ir 1 ANCPL. Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliara SUCEAVA

  AGIIII:TM l>~'tltl:f~L~· • • • • • • v • •

  ~l!L~"~.~:.~ .. ~.:,~,.~\ B1roul de Cadastru ~~ Publ1c1tate Imob1l1ara Falt1cem

  Dosarul nr. 13197/06-07-2016

  INCHEIERE Nr. 13197

  REGISTRATOR Filip Petronela

  ASISTENT REGISTRATOR Ionita Mihaela

  Asupra cererii introduse de JUDETUL SUCEAVA - DOMENIUL PRIVAT domiciliat in Romania, Jud. SUCEAVA, Loc. Suceava, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. Postal 36 privind actualizarea informatii tehnice in cartea funciara , In baza: - act administrativ nr. ADEV. 11705/23-05-2016 emis de PRIMARIA FALTICENI; fiind indeplinite conditiile prevazute Ia art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu documentul

  L de plata: · - chitanta nr. FC28928/06-07-2016 in suma de 60 lei;

  pentru serviciul avand codul 262, . Vazand referatul asistentului registrator in sensu! ca nu exista impedimente Ia inscriere

  DISPUNE

  Admiterea cererii cu privire Ia :

  - imobilul cu nr. c:ndastral 31351, inscris in cartea funciara 31351 UAT Falticcni avand proprietarii: Judetul Suceava - Domeniul Privat in cota de 1/1 de sub B.1; - Se actualizeaza situatia imobilului de sub A1 prin desfiintarea constructie C5 , conform documentatiei cadastrale receptionate sub nr 13197/2016 sub 6.3 din cartea funciara 31351 UAT Falticeni;

  Prezenta se va comunica partilor: pfa Slincu Marian.

  *) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de Ia comunicare, care se depune Ia Biroul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara Falticeni, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul- sef.

  Data solutionarii 03-08-2016

  / '-··

  '.; o

 • CARTE FUNCIARA NR. 31351 Comuna/Oras/Municipiu: Falticeni

  .~~.f ,,-Jt/ p// _ANCPI

  1\Gtliflll liATit).-.M.A U< t' r; 1\ p. A~ J-.; tl J J t CI't,IC:SYN"'('IUf'lll.t.ti.U :.I\

  EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

  . . . . .. v Oftctul de Cadastru ~~ Publtcttate Imobtllara SUCEAVA Biroul de Cadastru ;;i Publicitate Imobiliara Falticeni

  A. Partea I . DESCRIEREA IMOBILULUI TEREN intravilan Adresa: Falticeni, Strada Plesesti Gane, nr. 5 Nr Nr.cadastral Suprafata* (mp) Observatii I Referinte crt Nr.topografic Al 31351 Din acte: 7.600; -

  Masurata:7.599

  CONSTRUCT!! Nr. Nr.cadastral Adresa Observatii I Referi nte Crt. Nr.topografic

  . Nr.cerere 13197 Ziua 06 Luna 07 Anul 2016

  ALl 31351-Cl Falticeni, Strada DEPOZIT PESTICIDE DN CARAMIDA, CONSTRUIT IN ANUL 1970 Plesesti Gane, nr. 5

  A1.2 31351-C2 Falticeni, Strada DEPOZIT PESTICIDE DIN CARAMIDA, CONSTRUIT IN ANUL 1970 Plesesti Gane, nr. 5

  A1.3 31351-C3 Falticeni, Strada DEPOZIT + GARAJ + ATEUER + ARHIVA Plesesti Gane, nr. 5 DIN CARAMIDA CONSTRUT IN ANUL 1970

  A1.4 31351-C4 Falticeni, Strada BECI BETONAT CONSTRUIT IN ANUL 1970 Plesesti Gane, nr. 5

  A1.6 31351-CG Falticeni, Strada BAlE + GRUP SANITAR DIN CARAMIDA CONSTRUIT IN ANUL 1970 Plesesti Gane, nr. 5

  Al.7 31351-C7 Falticeni, Strada PLATFORMA BETON CONSTRUITA IN ANUL 1970 Plesesti Gane, nr. 5

  Al.B 31351-CB Falticeni, Strada RAMPA SPALARE DENOCIVIZARE CONSTRUITA IN ANUL 1970 Plesesti Gane, nr. 5

  A1.9 31351-C9 Falticeni, Strada GRUP SANITAR DIN CARAMIDA CONSTRUIT IN ANUL 1970 Plesesti Gane, nr. 5

  B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE Inscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale Observatii I Referinte

  10102 1 19.10.2009 Act administrat iv nr. 161, din 26.08.2009, emis de CONSIUUL JUDETEAN SUCEAVA B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Constituire, cota actuala 1 I 1

  1) JUDETUL SUCEAVA- DOMENIUL PRIVAT, CIF: 18689014 13197 I 06.07.2016 Act administrativ nr. ADEV. 11705, din 23.05.2016, emis de PRIMARIA FALTICENI

  B3 Se actualizeaza situatia imobilului de sub Al prin desfiintarea constructie CS ,

  conform documentatiei cadastrale receptionate sub nr 13197/2016

  C. Partea III. SARCINI Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,

  drepturile reale de garantie si sarcini

  A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, -A-l-:5

  -

  Al, A1.1, A1.2, Al.3, A1.4, A1.6, Al.7, A1.8, A1.9

  -

  J Observatii 1 Referinte ,.- ._N_u""' __ s_u __ NT_--=~------.., . .,.·-------- - "- t;. -. --.·.·---·- ...,.. .---.-----~---.~··-·'--~(j~. ____ _:_, :.: ~

  Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

 • CARTE FUNCIARA NR. 31351 Comuna/Oras/ Municipj u: Falticeni

  Anexa Nr. 11a Partea I TEREN intravil an Adresa : Falticeni Strada Plesesti Gane nr: 5 I I ..

  Suprafata • H JV

 • ...., ...., ... -.~. \...- ,,... ·- ... , '• ..,, - . .; .··\

  Anc:-:c .................. '.: .. .-:: ~:.. · · . ................ .

  Suceava strada $tefan eel Mare ru.37, jud. Suceava, J33/ 906/ 1.09.2004, cod fiscal16727626 Tel I fax 0330/ 116.944, mobil 0745/237.877 e_mail: [email protected]

  Nr. 131 din 04 iulie 2019

  RAPORT DE EVALUARE CONSLI,llfLJiiOf.Tf.~N 5UO:AVA~

  ANEXA LA H

 • Stimate beneficiar,

  Referitor la evaluarea proprietatii imobiliare situate in Municipiul Falticeni, str. Plesesti Gane nr. 5, judetul Suceava, proprietari: ]UDETUL SUCEAVA - domeniul privat, in prezent avand destinatia de: SPA TIU DEPOZITARE, va comunic urmatoarele: • Proprietatea evaluata este formata

Search related