ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA PROIECT ... Pr... ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA PROIECT HOTARARE

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA PROIECT ... Pr... ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA PROIECT...

 • ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

  PROIECT

  HOTARARE privind constituirea comisiei pentru solutionarea Intarnpinarilor

  formulate de numitii Deliu Constantin, Popescu Petre, Cocosi Nicolae, Cocosi Elena, S.C. PREDMILA PROD S.R.L. Ramnicu Valcea ~i

  S.C. I + V S.R.L. Rarnnicu Vatcea

  Consiliul Judetean Valcea, Tntrunit Tn sedinta din data de _____2009, la care participa un nurnar de consilieri judeteni , din totalul de 32 In functie:

  Avand Tn vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Valcea, inreqistrata la nr.3178 din 13 martie 2009;

  Luand ln considerare Raportul de specialitate al Arhitectului Sef, Tnregistrat la nr.3179 din 13 martie 2009, precum ~i avizele comisiilor de specialitate;

  In conformitate cu prevederile art.15 - 20 din Legea nr.33/1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

  In temeiul prevederilor art.97 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001 , republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare

  HOTARA~TE:

  Art.1 Se constituie corrusia pen-tru solutionarea intampinarilor formulate de nurnitii Deliu Constantin, Popescu Petre, Cocosi Nicolae, Cocosi Elena, S.C . PREDMILA PROD S.R.L. Rarnnicu Valcea si S.C . I + V S.R.L. Rarnnicu Valcea, In urrnatoarea cornponenta:

 • 1. Florea Mierlus - Director Executiv, - Presedinte Consiliul Judetean Valcea

  2. Mircia Gutau - Primarul Municipiului, - Membru Rarnnicu Valcea

  3. Florin Vaju - Inginer, - Membru S.C. PODRUM S.R.L. Ramnicu Valcea

  4. Adrian Ciocanau - Proiectant, - Membru Vicepresedinte al Ordinului Arhitectilor Din Romania

  5. Nicolae Valimareanu - Director, - Membru Regia Autonorna Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea

  6. Ion Simoiu - Proprietar, - Membru Str. Aurelian Sacerdoteanu, nr.16 Municipiul Rarnnicu Valcea

  7. Mirela-Valeria Dobrescu - Proprietar, - Membru Reprezentant proprietari de teren din zona

  8. Constanta Batista - Proprietar, - Membru Reprezentant proprietari de teren din zona

  Art.2 Secretarul Judetului Valcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotarare Directiei Tehnice, Arhitectului Sef, Primariei Municipiului Rarnnicu Valcea, S.C.PODRUM S.R.L., Regiei Autonome Judetene de Drumuri §i Poduri Valcea, precum si membrilor comisiei prevazuti la art.1, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor ei, §i va, ­ asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea §i in Monitorul Oficial al Judetului Valcea .

  2

 • Prezenta hoierere a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.45, eiin.(5), coroborate cu cele ale art.98 din Legea edministreiiei publice locale, nr.215/2001, republicata, cu moditicetile §i comptetetile ulterioare, cu un numer de ... voturi pentru, ... voturi lmpoirive §i .. . ebtineri.

  ~. ~ D,I~~~ , Ion CILEA

  CONTRAS SECRETAR I,

  DIRECTOR E ECUTIV,

  )\STUN

  Rarnnlcu Valcea, Nr. din 2009 Red.M.M.R.l1 ex.

  3

 • CONSILIUL JUDETEAN VALCEA - PRE$EDINTE ­

  NR. 3/1s din /3 . 03. 2009

  EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind constituirea cormsrer pentru solut lonarea lntarnpinarilor formulate de numitl! Deliu Con tantin, Popescu Petre, Coco§i Nicolae, cocosl Elena, S.C.PREDMILA PROD S.R.L. Ramnieu Valcea §i S.C. I+V S.R.L. Ramnicu Valcea

  in conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica ~i a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarli prealabile in vederea declararf utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local , aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 583/1994, declararea utilitatii publice se face numai dupa efectuarea unei cercetari prealat5ile de catre 0 comisie constituita in acest scop si, conditionat de inscrierea lucrarii in planurile urbanistice ~i de amenajarea teritoriului , aprobate conform legii.

  Prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 91 din 23 decembrie . 2008 a fost constituita comisia pentru cercetarea prealabila in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii "Amenajare cale de acces - Intrarea Sud ului" din Municipiul Rarnnicu Valcea. Judetul Valcea.

  Lucrarea mentionata a fost declarata de utilitate publica de interes local prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 13 din 29 ianuarie 2009, expropriator fiind Municipiul Rarnnicu valcea.

  Prin adresele nr. 2870 din 06.03.2009, 2969 din 10. 03.2009 ~i 2934 din 09.03 .2009 , au fost inregistrate la Consiliului Judetean Valcea Intarnpinarile formulate de numitii Deliu Constantin . Popescu Petre, Cocosi Nicolae, Cocosi Elena, S.C.PREDMILA PROD S.R.L. Rarnnicu Valcea ~i S.C. I+V S.R.L. Ramnicu Valcea. prin care proprietarii mentionati au contestat propunerile de expropriere stabilite prin Hotararea Consiliul Local al Municipiul ui Rarnnicu Valcea nr. 265 din 30. 11. 2007, privind aprobarea achizitionarti, prin curnparare, a terenurilor afectate de realizarea caii de acces.

  in scopul solutionarii lntampinarilor formulate, precum si ale altor eventuale i ntampinari, este necesara constituirea unei comisii, in conformitate cu prevederile art . 15 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

 • II

  Potrivit prevederilor mentionate .Jntarn pinarile vor fi solutionate de 0 comisie constttuita prin decizia deleqatiei permanente a consiliului [udetean iar cornponenta acesteia va cuprinde: 3 specialisti din domeniul de activitate in care se realizeaza lucrarea de utilitate publica, 3 proprietari de imobile din municipiul i n care sunt situate imobilele supuse spre expropriere, alesi dintr-o lista de minimum 25 de proprietari, precum ~i primarul localitatii. Comisia va lucra sub conducerea unui delegat al consiliului judetean, ca presedinte, lucrarea fiind de interes local.

  Nu pot face parte din comisie proprietarii imobilelor care sunt in cauza, rudele ~i afinii lor pana la al patrulea grad inclusiv persoanele care J detin functii in adrnlnlstratla publica locala sau centrals ~i care au interes in executarea lucrarilor ~i nici membrii comisiei care au declarat utilitatea publica.

  Prin adresa lnreqistrata la Consiliul Judetean Valcea sub nr. 8836 din 11.03.2009, Prirnaria Municipiului Ramnicu Valcea a transmis propuneril e nominale pentru constituirea comisiei rnentionate.

  Avand In vedere ce\e mentionate, In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr.33 /1994, propunem constituirea cornisiel pentru solutionarea in tampinarilor formulate de numitit Deliu Constantin, Popescu Petre) Cocosi Nicolae, Cocosi Elena, S.C.PREDMILA PROD S.R.L. Rarnnicu Valcea ~i S.C. I+V S.R.L. Ramnicu Valcea, impotriva propunerilor de expropriere stabilite de Consiliul Local al Municipiului Rarnnicu Valcea prin Hotararea nr. 265 din 30. 11. 2007, privind aprobarea achtzifionarti . prin curnparare, a terenurilor afectate de amenajarea caii de acces - \ntrarea Sudu\ui.

  Comisia va solutiona ~i alte eventuale intamplnar! impotriva propunerilor de expropriere stabilite de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea pentru lucrarea " Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului ".

  Comisia va avea urmatoarea componenta :

  1. Florea Mierlu~ - Director Tehnic presedinte Consil iul Judetean Valcea

  2. Mircia Gutau - Primar - membru Municipiul Ramnicu Valcea

  3. Florin Vaju - Inginer - membru S.C.PODRUM S.R.L. Rarnnicu Valcea

  4. Adrian Ciocanau - Arhitect membru Vicepresedinte al Ordinului Arhitectilor din Romania

 • 5. Nicolae Valirnareanu - Inginer membru Director R.A.J.D.P. Valcea

  6. Ion Simoiu - Proprietar membru Str.Aurelian Sacerdoteanu, nr.16, Municipiul Rarnnicu Valcea

  7.Mirela-Valeria Dobrescu - Reprezentant proprietari - membru de teren din zona

  B.Constanta Batista - Reprezentant proprietari - membru de teren din zona

  Fata de aceste considerente, s-a elaborat proiectul de hotarare alaturat pe care il supunem adoptarii de catre Consiliul Judetean Valcea, in forma prezentata,

  F'~E;seDINTE s ,

  fffit~ ~ \,~/ IUI.a"""-'ilea

  AC/1ex

 • CONSILIUL JU DETEAN VALCEA ARHITECT $ EF

  E/2 Nr. 3/f?J din /3 . 03 . 2009

  RAPORT DE SPECIALITATE la proiect ul de hotarare privind constituirea comrsret pen ru solut lonarea tntamptnarnor formulate de numitii Del iu Constantin, Popescu Petre, Coco§i Nicolae, Coco§i Elena, S.C.PREDMILA PROD S.R.L. Ram nicu Valcea §i S.C. I+V S.R.L. Ramnicu Valcea

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica ~ i a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetani prealabile in vederea declararii utilitati i publice pentru lucrari de interes national sau de interes local, aprobat prin Hotara rea Guvemului "nr. 583/1994 , declararea utilitatii publice se face numai dupa efectuarea unei cercetari prealabile de catre 0 comisie constitulta in acest scop si, condltionat de inscrierea lucrarii in planurile urbanistice si de amenajarea teritoriului , aprobate conform legii.

  Prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 91 din 23 decembrie I

  2008 a fost constituita comisia pentru cercetarea prealabila in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii "Amenajare cale de acces - Intrarea Sudului" din Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea,

  Utilitatea publica de interes local a lucrarii rnentionate s-a declarat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 13