Click here to load reader

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA - Site SF Cheia.pdf · PDF fileromania consiliul judetean valcea anexa la otararea nr. pr e~ edinte din 2009 . caracteristicile principale $1 indicat

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA - Site SF Cheia.pdf · PDF fileromania consiliul...

 • ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

  PROIECT

  HOTARARE privind aprobarea docurnentatiei tehnico-economice, faza "Studiu de

  fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Grup hidroenergetic de mica putere pe conducta de alimentare cu apa Cheia - Ramnicu Valcea"

  Consiliul Judetean Valcea, lntrunit In sedinta din data de 2009, la care participa un numar de ... consilieri judeteni din totalul de 32 In functie;

  Avand In vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Valcea , inreqistrata la nr.3668 din 24 martie 2009;

  Luane In considerare Raportul de specialitate al Directiei Tehnice, Inregistrat la nr.3669 din 24 martie 2009 ~i avizele comisiilor de specialitate;

  in conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) , lit."f' ~i art.126 din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/2001, republicata , cu rnodificarile ~i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare;

  In temeiul art .97 din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/2001 , republicata, cu mcdificarile ~i cornpletarile ulterioare

  HOT A RA ~ T E:

  Art.1 Se aproba docurnentatia tehnico-economica. faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii "Grup hidroenergetic de mica putere pe conducta de alimentare cu apa Cheia - Rarnnicu Valcea", ai carui indicatori tehnico-economici sunt prevazuti In anexa care face parte inteqranta din prezenta hotarare.

  Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se va realiza din bugetul propriu al judetului, din cofinantarea publica (Fondul European de Dezvoltare Reqionala ~i alocari din bugetul de stat) si din alte surse constituite potrivit legii.

  Art.3 Consiliul Judetean Valcea va asigura sustenabilitatea proiectului "Grup hidroenergetic de mica putere pe conducta de alimentare cu apa Cheia ­ Rarnnicu Valcea", dupa finalizarea investitiilor pentru 0 perioada de minim 5 ani,

  1

 • ------

  eventualele depasiri ale bugetului contractat, precum ~I managementul ~I implementarea proiectului.

  Art.4 Se trnputerniceste domnul Ion Cilea, Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, in calitate de reprezentant legal al solicitantului pentru promovarea proiectului "Grup hidroenerqetic de mica putere pe conducta de alimentare cu apa Cheia - Rarnnicu Valcea".

  Art.5 Secretarul Judetului Valcea va comunica , prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Tehnice, precum si S.C. APAVIL S.A. Valcea, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor ei, ~i va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Jucetean Valcea ~i ln Monitorul Oficial al Judetului Valcea.,

  Prezenta hoterere a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.97 din Legea edminisireiiei publice locale , nr.215/2001, repubiiceie , cu mooiticetite §i completerite ulterioare, cu un numer de ... voturi pentru, ... voturi tmpotrive §i ... ebiineti.

  PRE~EDINTE

  "'=::::::::::::'. / LlA.~ Ion C1LEA

  AVIZAT PENTRU EGALITATE

  Consta . IR li~A

  Rarnnicu Valcea, Nr. din 2008 M.M.R./1 ex.

  2

 • ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA Anexa la otararea nr. PR E~ EDINTE din 2009

  CARACTERISTICILE PRINCIPALE $1 INDICAT RII TEHNICO ­ ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII " GRUP HIDROENERGETIC DE MiCA PUTERE PE CONDUCTA DE ALIM ENTARE CU APA CHElA - RAMNICU VALCEA "

  TITU LAR: Consiliul Judetean Valcea

  BENEFICIAR : Consiliul Judetean Valcea

  FAZA DE PROIECTARE : Studiu de Fezabilitate

  PRO IECTANT: SC. Hidroconsult SRL Bucuresti

  AMPLASAMENT : Microhidrocentrala Vladest' se afla arnplasata ln bazin ul hidrografi c al raului Olt, pe afluentul Olanesti.

  PRINCIPALIlINDICATORI TEH ICO - ECO OMICI All VESTITIEI:

  Indicatori economici Scenariu l A

  tnves trtie necesara Valoare totata mii lei 28638 ,5 (inclusiv TVA) mi i E 6818,7 Din care C+M mii lei 6257 ,5

  mii E 1489,9 Termen de reeuperare Finaneiar ani 23,2 actualizat Economic 21,2 E~a l ona rea mvestitiei Anu l l miilei 5218,0

  Din care C+M 3848,5 Anul II miilei 23420,5

  -Din care C+M 2409,0 Durata de realizare a lucrarilor luni 16,0

  Indicatori tehnici Parametrii de functionare Debitul instalat m3/s 1,0 ai centralei Putere instalata kW 750 Parametrii de caleal ai Caderea bruta m 107,5 turbinelor maxima

 • Caderea neta la m 92,5 Qmaxim Caderea neta la m 107,3 Qminim Debitul maxim m3/s 1,0 Debitul minim m3/s 0,1 Medie 3350

  Productia de energie multianuala MWh electrica In anul cel mal 6220

  ploios MWh In anul cel mai 2200 secetos MWh

  Stocul de apa livrat pentru potabilizare mil .m" 11,4 Ian

  * Anexa cuprlnzand indicatorii tehnico-economici nu se publica , fiind clasittcata conform legii.

  Factori de rise

  Structura de rez istenta a lucrarf se va proteja pentru zona seisrnica de calcul ,,0" (Ks=O,16; TC=1,O sec; gradul de seismicitate VII) .

  Finantarea Investitiei. . Finantarea obiectivului de investitii se va realiza din bugetul propriu

  al judetului ~i din alte surse legal constituite potrivit legii, conform programului aprobat.

  PRE$EDINTI;,

 • C/3

  CO SILIUL JUDETEAN VALCEA Nr. 3668 din 24 martie 2009

  EXPUNERE DE MOTIVE

  la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiel tehnico­ economice, faza " Studiu de Fezabilitate" , pentru obiect ivul de invest itl l " Grup hidroenerget ic de mica putere pe conducta de

  alimentare cu apa Cheia-Ram nicu Va cea "

  in .Lista provizorie a obiectivelor de investitii pe anul 2009, cu flnantare partiala sau integrala de la buget,ce vor fi prevazute in anexa la bugetul propriu al Judetului Valcea, aprobat pe anul 2009" , la Capitolui 70. - Locuinte, Servicii ~i Dezvoltare Publica, punctul B - t.ucran noi este inclus obiectivul de investiti' Grup hidroenergetic de mica putere peII conducta de alimentare cu apa Cheia - Rarnnicu Valcea" . Documentatia tehnlco-economica faza " Studiu de fezabilitate" pentru acest obiectiv de investitii a fost elaborata de SC. HIDROCONSULT SRL Bucuresti. Pentru promovarea la aprobare a acestei investitii, se propune aproba rea docurnentanei tehnico-economica faza " Studiu de fezabilitate".

  Prin folosirea potentialului hidroenergetic al aductiunf de apa potabila pe tronsonul Chela-Vladestt, in conditiile oferite de captarea de apa potabita realizata pe paraul Cheia se poate asigura 0 productie de energie electnca medie multianuaia, de cca. 3350 MWh.

  Consiliul Judetean Valcea a elaborat docurnentatia tehnico­ economica faza " Studiu de fezabilitate" , proiectant fiind SC. HIDROCONSULT SRL Bucuresti.

  1. D TE GENERALE

  1.1 Descrierea amplasamentului t.ucrarile prevazute i n documentatia tehnico-economica faza

  "Studiu de fezabilitate" ce se propun a fi realizate se oeruleaza in limitele administrativ - teritoriale a comunelor Pau~ e~ti -Mag la~ i ~ i Vladestl.

 • lnvestitia propusa este menita : - Sa reabi liteze aducfiunea de apa potablla Cheia-Vtadesti in

  vederea reducerii cheltuielilor de exploatare anuale ~i sa realizeze cerintele privind siquranta in exploatare pentru acest obiectiv;

  - Sa valorifice potentialul hidroenergetic disponibil al aductiunii de apa potabila din sursa Cheia contribuind la reducerea costurilor specifice prin valorificarea unei surse de energie hidraulica disponibila prin existenta aducnunii de apa potabila.

  Reabilitarea se va face prin realizarea unui traseu nou al conductei pe zona cu probleme deosebite, in exploatare.

  Valorificarea potentialului hidroenergetic disponibil pe acest sector se va face prin realizarea unei microhidrocentrale arnlasata la capatul aval al tronsonului de concucta langa barajul Vlade~ti. Astfel prin realizarea acestei microhidrocentra le utilizand potentialut hidroenergetic disponibil pe 0 diterenta de nivel de 107,5 m, se va produce anual in medie 0 cantitate de energie electrica de 3350 MWh/an ~i se va asigura un stoc de apa pentru potabilizare in Municipiul Ramnicu Valcea de cca. 11,4 milioane rn".

  Supratata de teren pe care se va amplasa rrucrohldrocentrala este in parte in domeniul public al Judetului Valcea ~i respectiv in domeniul privat al comunei Vladesf ~i dat in administrarea Consiliului Judetean Valcea.

  Supratetele de teren pe care se va amplasa noul traseu al conductei apart;in de domeniul public al statului ~ i este in administrarea Apelor Rornane.

  in conform itate cu prevederile STAS 4273-83 de incadrare in clase de importanta a constructiilor hidrotehnice, constructia propusa se incadreaza in categoria 4 ~ i clasa de irnportanta IV.

  2. PREZENTAREA PROIECTULUI

  2.1 SITUATIA ACTUALA Preocupat de reducerea costurilor de proouctie ~ i de valorificarea

  tuturor resurselor de energie, Consiliul Judetean Valcea a realizat si pus in functiune in anul 2002 prin unitatea- sa SC. Apavil SA. Rarnnicu Valcea prima rnicrobiorocentrala pe conducta de alimentare cu apa potabua din sursa B radi~o r . Aceasta rnicrohidrocentrala functioneaza la capacitatea proiectata, producand in cei 6 ani 22820MWh energie electrica, ceea ce rezulta 0 productie medie de cca. 3800 MWh/an.

  Avand in vedere acest rezultat, Consiliul Judetean Valcea a intreprins masurile necesare de punerea in valoare a potennalului hidroenergetic dispon ibil al aductlunii de apa potabila din sursa Cheia.

 • Chiar de la punerea in functiune in anul 1978 ~ i pana i

Search related