Click here to load reader

ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN · PDF file Consiliul Local Helesteni proiectul "Traditii obiceiuri Romanesti specifice zonei Helesteni", editia a I1I-a, ce se va desfa-sura

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN · PDF file Consiliul Local Helesteni proiectul...

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul Stefan cel Mare Stant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  HOTARAREA nr.270 privind a probarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iaqi — Consiliul

  Judetean laqi qi Primaria Comunei HeleOeni - Consiliul Local Helqteni pentru realizarea in parteneriat a proiectului "Traditii qi obiceiuri Romfineqti specifice zonei HeleOeni", editia a III-a, in perioada 23-24 septembrie 2017 si alocarea

  sumei de 15.000 lei in acest sens

  Consiliul Judetean Ia0;

  Avand in vedere:

  - Documentatia Primariei Comunei Helesteni - Judetul Iasi (Adresa §i Formular Cerere de cooperare), inregistrata la Consiliul Judetean Iasi cu nr.16350/12.06.2017, prin care solicits Consiliului Judetean Iasi realizarea in parteneriat a proiectului "Traditii §i obiceiuri Romanqti specifice zonei Helesteni", editia a III-a, ce se va desfa§ura in perioada 23-24 septembrie 2017, in sat Helesteni, comuna Helesteni, judetul Iasi §i acordarea sumei de 18.000 lei in acest sens;

  - Expunerea de motive prezentata de care Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi, dl. Maricel Popa, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. 20832 din data de 25.07.2017;

  - Raportul de specialitate al Directiei Juridice — Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni Si Presa, inregistrat sub nr.20831 din data de 25.07.2017;

  - propunerea Comisiei pentru invatamant, Cercetare Stiintifica, Cu'tura, Culte a Consiliului Judetean Iasi "de a realiza in parteneriat cu Primaria Comunei Helesteni - Consiliul Local Helesteni proiectul "Traditii obiceiuri Romanesti specifice zonei Helesteni", editia a I1I-a, ce se va desfa-sura in perioada 23-24 septembrie 2017, in sat Helesteni, comuna Helesteni, judetul Iasi fi alocarea sumei de 15.000 lei in acest sens", avizath favorabil de catre membrii Comisiei §i consemnata in Procesul — verbal de §edinta Si in Raportul de avizare ale acesteia din data de 20.07.2017;

  - Adresa Centrului Judetean pentru Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale Iasi nr.380/17.07.2017 inregistrata la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 20429 /19.07.2017 prin care aduce la cuno§tint5. Consiliului Judetean Iasi §i membrilor Comisiei pentru InvAtamant, Cercetare Stiintifica, Cultura, Culte faptul ca in comuna Helesteni s-a remarcat o bogata traditie §i un interes pentru promovarea culturii traditionale a me§te§ugurilor din mediul rural;

  - Adresa Directiei Economice, Serviciul Financiar Contabil nr. 20601/21.07.2017 prin care comunica faptul ca suma propusa de catre Comisia pentru Invatamant, Cercetare Stiintifica, Cu'tura, Culte a Consiliului Judetean Iasi pentru a fi alocata proiectului anterior mentionat, se regAse§te in bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2015, cap. 87.02. - HCJ1 nr.270/26.07.2017 Pagina 1

 • „Alte actiuni”;

  - Faptul ca Inca de la prima editie din anul 2015 Consiliul Judetean Iasi a fost partener al proiectului, prin adoptarea Hotararilor nr.235 in data de 26.08.2015 si nr. 200 in data de 31.08.2016;

  - Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.86/27.03.2015 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.194 din 24.06.2014 privind adoptarea unui Formular pentru persoane juridice interesate, ce solicit. cooperarea §i sustinerea Consiliul Judetean Iasi, in vederea realizarii in comun a unor actiuni/evenimente/manifestari de interes public judetean in beneficiul comunitatii locale precum §i modificarea Acordului — Cadru de Cooperare prevazut in Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.310/26.10.2012;

  - prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificArile si completarile ulterioare;

  - prevederile art.91 alin.(1) lit.d) §i e), coroborate cu alin.(5) pct. 1 si 4 si cu alin. (6) lit. a) §i c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicatA, cu modificarile §i completarile ulterioare;

  - prevederile Hotarkii Consiliului Judetean Iasi nr. 150 din data de 01.04.2017 privind aprobarea bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2017 cu modificarile §i completarile ulterioare;

  - prevederile HotArarii Consiliului Judetean lasi nr.98/29.04.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socials si Economic. a Judetului lasi pentru perioada 2014 - 2020;

  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 25 iulie 2017;

  - votul in unanimitate exprimat in sedinta ordinary a Consiliului Judetean Iasi din data de 26 iulie 2017 §i consemnat in procesul verbal al acesteia;

  In temeiul art.97 §i art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare:

  HOTARA." STE:

  Art. 1 Se aproba incheierea Acordului de cooperare intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi §i Primaria Comunei Hele§teni - Consiliul Local Hele§teni pentru realizarea in parteneriat a proiectului "Traditii §i obiceiuri Romane§ti specifice zonei Hele§teni", editia a III-a, ce se va desfa§ura in perioada 23-24 septembrie 2017, in sat Hele§teni, comuna Hele§teni, judetul Iasi conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotArfire.

  Art.2 Se aproba alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru realizarea in parteneriat a proiectului "Traditii §i obiceiuri Romanqti specifice zonei Hele§teni", editia a III-a, ce se va desfa§ura in perioada 23-24 septembrie 2017, in sat Hele*teni, comuna Hele§teni, judetul

  Art.3 Se imputernice§te Pre*edintele Consiliului Judetean Iasi — dl.Maricel Popa sa semneze in numele §i pentru Judetul Iasi acordul stipulat la art.1 .

  Art.4 Ducerea la Indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil, Directiei Juridice din cadrul aparatului de

  HCJI nr.270/26.07.2017 Paging 2

 • specialitate al Consiliului Judetean Iasi §i Primariei Comunei Hele§teni - Consiliului Local Hele§teni.

  Art.5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa, va comunica in copie prezenta hotarare:

  a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

  b) Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil;

  c) Directiei Juridice;

  d) Primariei Comunei Hele§teni - Consiliul Local Hele§teni.

  Art.6 Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa.

  Data astazi: 26 iulie 2017

  PRESEDINTE,

  CONTRASEMNEAZA, SECRETARL JUDETULUI IA51,

  Lacram ara VERNICA

  2

  HCJI nr.270/26.07.2017 Paging 3

 • ACORD DE COOPERARE Nr. , incheiat in data de 2017

  Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant nr. 69, 700075, Romania, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336, reprezentat prin Prqedintele Consiliului Judelean Ia§i, in calitate de partener, pe de o parte

  Primaria Comu nei Hele$eni - Consiliul Local Heleqteni, cu sediul in judetul la*i, Str , Tel: , Cod Fiscal , CONT: , deschis la , reprezentata prin , in calitate de organizator

  - au convenit sa incheie prezentul acord de cooperare, avarld urmatoarele clauze:

  I. OBIECTUL ACORDULUI Art.! a) Obiectul Acordului ii constituie colaborarea Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia.i,

  prin alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i, cap. 87.02- „Alte actiuni” pentru realizarea proiectului "Traditii Si obiceiuri Romfine0 specifice zonei HeleOeni", editia a III-a, ce se va desf4ura in perioada 23-24 septembrie 2017, in sat Heleteni, comuna Heleqteni, judetul Iasi, integral pentru ca partenerul organizator nu incaseaza venituri din vanzarea biletelor sau din taxe de participare pentru evenimentul anterior mentionat realizat in parteneriat cu Consiliul Judetean Ia§i, conform bugetul de venituri prezentat in Anexa 1.2a la Formular;

  b) Nerespectarea de catre partenerul beneficiar a destinatiei finantarii acordate de Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i a obligatiilor asumate prin Acordul de cooperare atrage obligarea acestuia la restituirea partiala sau integrala a sumelor primite, la care se adauga dobanda legala calculate la sumele acordate, in conditiile legii.

  H. DURATA ACORDULUI Art. 2. Prezentul acord intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele p'arti §i va avea

  o durata de actiune determinate de atingerea obiectivelor propuse, respectand principiul neretroactivitatii, respectiv excluderea posibilitatii destitiarii—foodurilor unei aotivi ti a carei executare a fost deja inceputa sau fmalizata la data incheierii Acordului de cooperare;

  IIL _ o4

  OBLIGATIILE PARTILOR c9

  ca 14- o7-: Art. 3 a) Obligatiile Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i — in calitate de partener, in cadrul

  prezentului acord, constau in virarea sumei de 15.000 lei, prin Ordin de Plata, in contul partenerului in scopul realizarii proiectului "Traditii Si obiceiuri RomfineSi specifice zonei HeleOeni", editia a III-a, ce se va desf4ura in perioada 23-24 septembrie 2017, in sat HeleOeni, comuna

 • HeleOeni, j udetul judetul Ia§i, integral pentni partenerul organizator nu incaseazA venituri din vanzarea biletelor sau din taxe de participare pe

Search related