Romania literara- articol

 • View
  96

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

articol

Text of Romania literara- articol

 • Romnialiterar\

  pp aa rr ee ss uu bb ee gg ii dd aa UU nn ii uu nn ii ii SS cc rr ii ii tt oo rr ii ll oo rr dd ii nn RR oo mm nn ii aa 11 11 d e c e m b r i e 2 0 0 9 ( A n u l X L I I ) . 3 2 p a g i n i . 4 l e i

  r e v i s t \ e d i t a t \c u c o n c u r s u lFF uu nn dd aa ]] ii ee ii AA NN OO NN II MM UU LL

  PremiulCartea Anului

  2009

  Str\ina deHortensiaPapadat-Bengescu.Despre recuperareaunui roman piedut

  p. 16-17

  EDITORIAL de Nicolae Manolescu

  Scriitorii ntre ei

  R|SFOIESC cu delicii volumul pe care JeandOrmesson l consacr\ teatrului lui Racine nseria bilunar\ de la Le Figaro. mi aduc amintede pre]uirea pe care Anton Holban o avea

  pentru Brnice, piesa f\r\ subiect, despre careautorul nsu[i afirm\ ntr-o splendid\ prefa]\, reluat\n volum: A inventa nseamn\ a face ceva din nimic.Nu e nici cruzime, nici moarte, ca de obicei n tragedii,n Brenice: doar o desp\r]ire. O tragedie psiho-logic\, a[adar. E sigur c\ tocmai aceast\ puritate ipl\cea lui Holban, autor al unor romane n care, deasemenea, nu se ntmpl\, n ordine exterioar\, marelucru, dar foarte multe n via]a interioar\ a personajelor.

  Aceast\ puritate n-a cru]at piesa de contesta]ii.{i nu din partea autorit\]ii religioase (de[i Racinese certase cu membrii comunit\]ii de la Port-Royal), ci a scriitorilor n[i[i, mpin[i de la spate decel mai celebru dintre ei, Corneille. Brnice emontat\ prima oar\ pe scen\ pe 21 noiembrie 1670,a[adar acum aproape dou\ sute cinci zeci de ani. Eradeja notorie rivalitatea dintre tn\rul dramaturg,avea 31 de ani [i era abia la a patra lui pies\ [i doarla a dou\ de succes, [i mai vrstnicul Corneille,aflat n amurgul carierei. Rivalitatea data de la premieracu Andromaca. Corneille nu-i ierta lui Racine unsucces pe care teatrul francez nu-l mai cunoscuse dela premiera, n 1636, a Cide-ului propriu. Nu s-amul]umit s\ pun\ la cale o ntreag\ cabal\, dar a scrisel nsu[i Tite [i Brnice, o pies\ pe aceea[i tem\.N-a avut trecerea la public a lui Racine, ceea ce l-andrjit [i [i-a chemat n sprijin fanii. Madame deSvign are, cu ocazia asta, o vorb\ grea: (piesalui Racine) nu e pentru secolele care vin. S-a doveditc\ e. Zece ani dup\ Andromaca, Phedra e din nouconcurat\ neloial. De data asta, de Phedra [i Hyppolitea lui Pradon. E tot mna lui Corneille, prea b\trnca s\ scrie el nsu[i, a[a c\ poetul Pradon [i-a luataceast\ sarcin\. Din nefericire pentru Corneille, eraun mediocru. Gloria lui Racine le r\pise min]ile [ialtora, s-ar zice, de vreme ce Pradon [i nchipuia c\va reu[i ce nu reu[ise Corneille.

  Nu e lipsit de inters s\ amintesc faptul c\ principalelepiese ale lui Racine, opt la num\r, sunt scrise ntr-un interval de zece ani, acela scurs ntre Andromaca[i Phedra. n 1677, dup\ succesul acesteia din urm\,Racine se decide s\ nu mai scrie teatru. Cum s\ neexplic\m renun]area despre care nu vorbe[te nimeni?Nu i-au lipsit naltele protec]ii. Succesul ar fi trebuits\-l ncurajeze s\ continue. Nu ne r\mne dectipoteza c\ sila de mica lume a litera]ilor a cnt\ritmai greu dect toate recunoa[terile [i onorurile.

  49FF

  oott oo

  :: FF

  ll oorr ii

  nn CC

  hhii rr

  ii aacc

  Vineri, 4 decembrie, Clubul Prometheus ag\zduit festivitatea de decernare a PremiuluiCartea Anului 2009.

  Premiul a fost atribuit lui Varujan VVosganianpentru romanul Cartea [[oaptelor, ap\rut laEditura Polirom.

  Premiul ` n valoare de 10.000 RON, acordat deRomnia literar\ cu sprijinul Funda]ieiAnonimul, a fost decernat de c\tre juriul formatdin Nicolae Manolescu, pre[edinte, IoanaPrvulescu, Adriana Bittel, Gabriel Dimisianu[i Alex {tef\nescu.

 • Ro

  mn

  ia lit

  erar

  \n

  r. 4

  9 /

  11 d

  ecem

  bri

  e 2

  009

  ss uu mm aa rr

  Redac]ia:

  GABRIEL DDIMISIANU ddirector-aadjunct

  ALEX. {{TEF|NESCU rredactor-[[ef

  OANA MATEI ssecretar ggeneral dde rredac]ie

  ADRIANA BBITTEL, CCONSTAN}A BBUZEA,

  MARINA CCONSTANTINESCU, IIOANA PPRVULESCU

  redactori

  Corectur\:

  SIMONA GALA}CHI

  (pag. 88, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 223, 224, 225, 330, 332),

  ECATERINA IIONESCU (pag. 55, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 220, 221, 225),

  NINA PPRUTEANU,

  ADRIANA BBITTEL (pag. 226, 227, 228, 229).

  Grafica: MIHAELA CHIOPU

  Fotoreporter: ION CUCU

  Tema nnum\rului: Cineva llipse[te

  Tehnoredactare ccomputerizat\:

  IONELA SSTANCIU, GGEORGE MMAXIMILIAN IIONESCU,

  VALENTINA VVL|DAN

  Introducere ttexte: ECATERINA RR|DOI

  Coresponden]i ddin sstr\in\tate: RODICA BBINDER

  (Germania), GABRIELA MMELINESCU (Suedia), LIBUE

  VALENTOV (Cehia)

  Funda]ia Romnia lliterar\, CCalea VVictoriei 1133,

  sector 11, ccod 0010071, BBucure[ti.

  Director aadministrativ: VALENTINA VVL|DAN

  Secretariat: SOFIA VVL|DAN, GHEORGHE VVL|DAN

  Cont ``n llei: BBRD-GGSG AAgen]ia {{incai,

  RO91BRDE441SV59488894410. CCont ``n vvalut\: BBRD-GGSG

  Agen]ia {{incai RRO87BRDE441SV59488974410 ((USD),

  RO37BRDE441SV59489004410 ((EUR)

  e-mmail: rromania_literara@yahoo.com;

  revistaromanialiterara@gmail.com; hhttp://www.romlit.ro;

  tel.: 021. 2212.79.86; ffax: 0021.212.79.81

  Imprimat lla FED PPRINT

  Conform pprevederilor SStatutului, UUniunea SScriitorilor ddin

  Romnia nnu eeste rresponsabil\ ppentru ppolitica eeditorial\ aa

  publica]iei [[i nnici ppentru ccon]inutul mmaterialelor ppublicate.

  Romnia lliterar\ este mmembr\ aa AAsocia]iei

  Revistelor, IImprimeriilor [[i EEditurilor LLiterare ((A.R.I.E.L.), aaso-

  cia]ie ccu sstatut jjuridic, rrecunoscut\ dde cc\tre MMinisterul

  Culturii [[i CCultelor.

  ISSN 11220-66318

  Romnia lliterar\ DDiirreeccttoorr:: NNIICCOOLLAAEE MMAANNOOLLEESSCCUU

  Cadoul iincolor, iinodor [[i iinsipid de AAureliu BBusuioc pp. 33

  CONTRAFORT de MMircea MMih\ie[ pp. 44}ara sscriitorului

  Ion GGheorghe - uun ffilon ppoetic aaluvionar de AAstrid CCambose p. 55

  CRONICA IDEILOR de SSorin LLavric pp. 66Un aautor dde iinterior

  CRONICA LLITERAR| de CCosmin CCiotlo[ pp. 77Ritmuri ppentru aantifon\rile nnecesare

  Nicolae TTzone pp. 88

  TROPICE TTRISTE de MMuhai ZZamfir pp. 99Tropice...

  CER{ETORUL DDE CCAFEA de EEmil BBrumaru pp. 99

  ACTUALITATE pp. 110

  SEMN DE CARTE de GGheorghe GGrigurcu pp. 111Poe]i mmaramure[eni

  Geografii iinstabile de MMircea BBraga ppp. 112 - 113

  Inefabila jjustificarede VVal GGheorghiu pp. 113

  LECTURI LLA ZZI de TTudorel UUrian pp. 114Fe]ele ttriste]ii

  PREPELEAC de CConstantin }}oiu pp. 115

  P|CATELE LLIMBII de RRodica ZZafiu pp. 115

  INEDIT ppp. 116 17Str\ina - dde HHortensia PPapadat-BBengescude GGabriela OOm\t

  PETRU PPOPESCUCo[marul vvie]ii mmele eera ss\ nnu mmai ppot sscrie..."Interviu rrealizat dde IIoana RRevnic - ppp. 118 19

  Mit [[i ddemitizare de AA. GGh. OOlteanu p. 220

  Ini]ierea CCrailor de IIoan BBuduca p. 221

  De lla VViena lla BBerlin, uun vvast sspa]iu aal cculturiide DDumitru AAvakian pp. 222

  Via]a ee ffrumoas\ lla OOperet\de LLiana TTugearu pp. 223

  CRONICA DDE FFILMAide-MMmoirede AAngelo MMitchievici pp. 224

  CRONICA PPLASTIC|Culoarea, ntre ggeometrie [[i iincanta]iede PPavel {{u[ar\ pp. 225

  AVANPREMIER| EEDITORIAL|Pablo NNeruda - MM\rturisesc cc\ aam ttr\it Traducere [[i pprezentare dde LLumini]a VVoina-RR\u] ppp. 226 - 227

  Efort tterapeutic de CCodrin LLiviu CCu]itaru pp. 228

  MERIDIANE p. 229

  Centrul ccipriot aal PPEN CCLUB-uului - 330 dde aani dde aactivitatede EElena LLaz\r pp. 330

  PRIN AANTICARIATE de SSimona VVasilacheViitorul [[i ttrecutul pp. 330

  POVESTIRI PPE UUNDE SSCURTE de CCristian TTeodorescuUn mmilion dde ddolari! OOboi!! pp. 331

  CURS PPRACTIC DDE CCENZUR| LLITERAR| de LLivius CCiocrlieInadverten]e pp. 331

  TICHIA DDE MM|RG|RITAR p. 3322

 • SSo]ia cnt\ cnd danseaz\ cu m\tura electric\ [i

  nu mai ]ip\ dect n rarele cazuri cnd

  ata[eaz\ la aparat furtunul la gura sufl\toare

  [i nu la cea aspiratoare...

  Ro

  mn

  ia literar\n

  r. 49 / 11 decem

  brie 2009

  aa cc tt uu aa ll ii tt aa tt ee aa

  3

  Cadoul iincolor, inodor [[i iinsipid

  Punnd mn\ de la mn\, curaj de la curaj, [i idee dela idee, Colectivul a preg\tit un cadou pentru un coleg penume Idiotul.

  (Iat\ cum ar fi sunat la postul TV-M1 relatarea evenimentului: D\un\z Colectivul a preg\tit o corobc\ cu o surpriz\

  nea[teptat\, un suvenir pentru amintire, pe care acadonat-o tovar\[ului Idiotul. )

  Beneficiarul accept\ darul cu mult\ bucurie. Dezleg\panglicele multicolore cu care era legat\ cutia [i le puse lap\strare, pentru a fi folosite la s\rb\torile na]ionale [iinteretnice. Apoi scoase capacul cutiei [i privi lung\ vremen interior, pn\-[i d\du seama c\ obiectul aten]iei Colectivuluieste transparent sut\ la sut\, deci incolor. Mu[c\ o buc\]ic\dintr-un col], ca s\ n]eleag\ c\ nu are nici un gust, deci esteinsipid, [i-l mirosi ndelung, descoperind c\ mai este [iinodor. n rest nici o inscrip]ie.

  Idiotul puse capacul la locul lui [i abia atunci g\si ,scris\ cu litere mari ca pentru cei proasp\t alfabetiza]i,denumirea obiectului: libertatea.

  n lipsa oric\rei instruc]iuni de folosire, proprietarulcadoului trase singur concluzia c\ trebuie s\ ntreprind\ceva pentru a scoate obiectul din invizibilitate [i ncerc\s\-l vopseasc\. n ro[u. Dar farba refuza categoric s\ selipeasc\ de obiect.

  Atunci Idiotul depuse darul ntr-un acvarium cu ap\ro[ie, unde acesta [i putea etala, destul de vag, contururileroz. Pasul urm\tor fu s\ plaseze ingenioasa descoperirela intrare, unde ar fi putut fi admirat\ de trec\tori.

  Dar acvariumul ngreuia accesul st\pnilor n