Różnice kulturowe-wykład

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Rnice kulturowe we wsppracy midzynarodowej

  Elblg 7.10.2015

  Prof. UG dr hab. Dorota Simpson

  simpson@ug.edu.pl

 • Program

  Istota kultury i inteligencji kulturowej,

  Elementy, warstwy i poziomy kultury

  Czy jestemy Globaln wiosk?

  Modele analizowania kultur jako narzdzie uatwiajce zrozumienie przedstawicieli innych kultur

  Szok kulturowy

 • Definicje kultury

  Pojcie kultury istnieje od ponad 100 lat i doczekao si okoo 160 definicji

  Wikszo definicji zalicza do kultury prawa, zwyczaje oraz okrelone wytwory danej grupy spoecznej

  Kultura to jak woda dla ryby jest wci obecna, ale ryby nie zdaj sobie z tego sprawy

 • Definicje kultury

  Definicje antropologiczne podkrelaj, e kultura to wyuczone zachowania, zbir przekona i sposobw mylenia, zwyczajw i tradycji oraz wierze wyznawanych przez przedstawicieli danej spoecznoci

 • Definicje kultury

  Kultura to zbiorowe zaprogramowanie umysu, ktre odrnia czonkw jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej (Hofstede)

  Kultury nie dziedziczymy lecz uczymy si

  Nie powinna by mylona z osobowoci i natur ludzk

 • Specyficzna dla

  jednostki

  Dziedziczona i nabyta

  osobowo

  kultura

  natura ludzka

  Specyficzna dla

  grupy lub

  kategorii

  Nabyta

  uniwersalna Dziedziczona

 • Relatywizm kulturowy

  adna kultura nie dysponuje kryterium absolutnym, ktre uprawniaoby j do

  przyznawania wyszoci lub niszoci wytworom innej kultury; Levi-Strauss

 • Inteligencja kulturowa

  Inteligencja kulturowa (CQ) to zdolno jednostki do funkcjonowania, skutecznego

  zarzdzania i radzenia sobie w zrnicowanym kulturowo rodowisku [ Ang and Song 2015]

  Inteligencja kulturowa skada si z czterech komponentw

 • Inteligencja kulturowa - komponenty

  1. metapoznawczy zdolnoci umysowe pozwalajce na zdobycie i ocen wasnej wiedzy kulturowej

  koncentruje si na uwiadomieniu sobie i monitorowaniu procesu poznawczego w odniesieniu do wasnej tosamoci kulturowej i tosamoci kulturowej innych, podczas wzajemnych interakcji

 • Inteligencja kulturowa - komponenty

  2. poznawczy odnoszcy si do oglnej wiedzy jednostki na temat kultur i wystpujcych pomidzy nimi rnic 3. motywacyjny - wewntrzna motywacja jednostki do podjcia wysiku w celu skutecznego funkcjonowania w odmiennym kulturowo otoczeniu 4. behawioralny - zdolno do odpowiedniej reakcji werbalnej i niewerbalnej podczas kontaktw z przedstawicielami innych kultur

 • Elementy kultury

  Jzyk (werbalny i niewerbalny)

  Religia

  Gospodarka i polityka

  Instytucje spoeczne

  Wartoci i postawy

  Zwyczaje

  Edukacja

  Elementy materialne i estetyka itp.

 • Warstwy kultury metafory cebuli, gry lodowej

  Zewntrzna dajca si zaobserwowa i stosunkowo atwo pozna

  rodkowa normy, wartoci, zwyczaje, postawy trudniejsza do zaobserwowania i przyswojenia

  Wewntrzna skadaj si na ni fundamentalne stwierdzenia dotyczce bytu, celu istnienia, pojcia dobra i za.

 • Poziomy kultury

  Kultura narodowa (lub kultury narodowe w przypadku imigrantw)

  Poziom kultury zwizany z przynalenoci do grupy regionalnej, etnicznej, jzykowej

  Poziom kultury zwizanej z przynalenoci do danej pci

 • Poziomy kultury

  Poziom kultury pokoleniowej - generacje

  Poziom kultury klasy spoecznej - zwizany z moliwociami zdobycia wyksztacenia i zawodu

  Poziom kultury organizacyjnej lub korporacyjnej - rola i stanowisko w miejscu pracy

 • Czy stajemy si Globaln wiosk? Czy nastpuje homogenizacja kultury?

  Wzrost mobilnoci ludzi

  Rozwj masowej turystyki midzynarodowej

  Komercjalizacja kultury

  Rozprzestrzeniajcy si konsumpcjonizm

  Makdonaldyzacja spoeczestw

 • Wg Hannerza mog by 4 formy homogenizacji kultury

  1. Powstanie jednolitej, globalnej kultury, z dominacj wzorcw kultury zachodniej

  2. Stopniowe, trwajce kilka pokole, eliminowanie lokalnych wzorcw kulturowych

 • Wg Hannerza mog by 4 formy homogenizacji kultury

  3. Deformacja kulturowa przefiltrowanie, dostosowywanie i przyjmowanie niektrych wzorcw zachodnich

  4. Amalgamacja kulturowa kultura zachodnia przejmie niektre wzorce kultur lokalnych, kultury lokalne przyjm wybrane elementy wzorcw zachodnich, nadajc im wasn interpretacj

 • Modele analizowania kultur

  Kluckhohna-Strodtbecka

  Hofstede

  Halla

  Gestelanda

  Trompenaarsa i Hampden Turnera

  Warner i Beamer

  Adler

  Scheina

 • Model Kluckhohna-Strodtbecka

  Stosunek do rodowiska

  Stosunek do czasu

  Istota natury ludzkiej

  Stosunek do dziaania

  Akcentowanie odpowiedzialnoci

  Pojmowanie przestrzeni

 • Stosunek do rodowiska

  Pytanie czy ludzie s podporzdkowani rodowisku, wspistniej z nim w harmonii, czy dominuj nad nim

  Bliski Wschd ycie uzalenione jest od przeznaczenia, Ameryka Pn. ludzie mog sprawowa kontrol nad przyrod, Daleki Wschd, kraje skandynawskie harmonia z naturalnym rodowiskiem czowieka

 • Ustalanie celw

  W spoeczestwach podporzdkowanych rodowisku nie ma to wikszego znaczenia, gdy ludzie niewiele mog zdziaa, aby osign zamierzone cele

  Spoeczestwa yjce w harmonii z natur dopuszczaj ustalanie celw, ale i odchylenia od ich realizacji

  Spoeczestwa dominujce wyznaczaj cele i kary za ich niewykonanie

 • Stosunek do czasu

  Czy dana kultura koncentruje si na przeszoci, teraniejszoci, czy przyszoci?

  Kultury zachodnie czas jako zasb (czas to pienidz) i naley go umiejtnie wykorzystywa krtkoterminowa ocena efektywnoci pracownikw (w amerykaskich firmach co 6 miesicy lub raz w roku).

 • Niektre kraje skupiaj si na przeszoci i tradycji, z ktrej czerpi wzorce

  Znajomo stosunku do czasu w danej kulturze pozwala atwiej zrozumie system planowania, wyznaczania i przestrzegania terminw spotka itp

 • Natura ludzka

  Czy dana kultura traktuje ludzi jako dobrych, zych, czy mieszank dobra i za?

  Przykady:

  USA ludzie s na og z natury dobrzy, ale uwaaj, aby inni ich nie wykorzystywali,

  w wielu krajach rozwijajcych si panuje przekonanie, e ludzie s dobrzy,

  w Korei postrzega si ludzi jako z natury zych

 • Stosunek do dziaania

  w pewnych kulturach ludzie koncentruj si na dziaaniu,

  w innych na istnieniu ycie chwil, korzystanie z ycia i natychmiastowe zaspokajanie pragnie

  W jeszcze innych kadzie si nacisk na sprawowanie kontroli opanowanie swoich pragnie poprzez oderwanie si od przedmiotw

 • Stosunek do dziaania

  USA nastawienie na dziaanie, ludzie ciko pracuj i oczekuj, e naley im si za to nagroda (awanse, podwyki pac i inne formy uznania)

  Meksyk i wiele krajw latynoskich nastawienie na istnienie ludzie ceni sobie rado chwili

  Francuzi nastawienie na kontrol wane wartoci to racjonalno i logika dziaania

 • Stosunek do dziaania

  Wiedza na temat stosunku do dziaania w danej kulturze uatwia zrozumienie, dlaczego w taki a nie inny sposb ludzie podchodz do:

  pracy,

  wypoczynku,

  w jaki sposb podejmuj decyzje,

  jakie kryteria stosuj przy przyznawaniu nagrd

 • Stosunek do dziaania

  W kulturach nastawionych na istnienie czsto decyzje podejmowane s pod wpywem emocji,

  w kulturach nastawionych na dziaania przewaa pragmatyzm,

  W kulturach, gdzie dominuje kontrola przewaa racjonalno

 • Akcentowanie odpowiedzialnoci

  Gdzie mieci si odpowiedzialno za innych i ich dobrobyt?

  W niektrych kulturach kadzie si nacisk na indywidualizm osignicia i cechy osobiste jednostki, ktra jest odpowiedzialna za swj byt (USA)

  W innych krajach zwraca si uwag na odpowiedzialno grupy (kultury kolektywistyczne)

 • Akcentowanie odpowiedzialnoci

  W innych dua rola przypada stosunkom hierarchicznym istnieje hierarchia grup i ich pozycja jest w zasadzie niezmienna w czasie (Francja, W. Brytania)

  Ten wymiar kultury wywiera wpyw na planowanie zada w organizacji, podejmowanie decyzji, komunikacj, system motywowania i dobr pracownikw

 • Pojmowanie przestrzeni

  Chodzi tu o swego rodzaju wasno przestrzeni

  Niektre kultury s bardzo otwarte i publicznie prowadz interesy. Na drugim biegunie znajduj si kultury, w ktrych przywizuje si bardzo du wag do prywatnoci

  Trzecia grupa to kultury mieszane

 • Model Hofstede

  Badania Hofstede objy 116 tys. pracownikw IBM w 40 krajach

  Badania Hofstede potwierdziy duy wpyw kultury narodowej na postawy i wartoci wyznawane przez pracownikw i manifestowane w miejscu pracy

  Kultura bardziej rnicowaa ni pe, wiek, zawd i pozycja pracownika

 • Wymiary kultur

  Indywidualizm lub kolektywizm

  Dystans wadzy

  Unikanie niepewnoci

  Msko lub kobieco

  Orientacja dugo i krtkookresowa pragmatyczna i normatywna

  Tolerancja

 • Indywidualizm a kolektywizm

  Jednostka musi sama dba o siebie i swoich najbliszych.

  W spoeczestwach indywidualistycznych pozostawia si jednostce duy stopie swobody

  Wizy pomidzy jednostkami s lune

 • Przedstawiciele spoeczestw kolektywistycznych oczekuj od innych czonkw grupy pomocy w trudnych sytuacjach yciowych

  Uwaaj e w zamian s winni grupie pen lojalno

 • Indywidualizm a praca

  Due znaczenie czasu wolnego od pracy, w ktrym mona