Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  1/18

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  NEGERI PAHANG

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  CATATAN : SILA SESUAIKAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) MENGIKUT KESESUAIAN TAKWIMSEKOLAH

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  2/18

  CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

  MINGGU TEMATarikh

  PerlaksaaaMINGGU TEMA

  TarikhPerlaksaaa

  1 Ke!er"a#aa Ke!a$a T%ha 21 Kea$ila2 Ke!er"a#aa ke!a$a T%ha 22 Kea$ila

  & Ke!er"a#aa Ke!a$a T%ah 2& Kea$ila4 'aik Ha(i 24 Ke)eraia

  * 'aik Ha(i 2* Ke)eraia+ 'aik ha(i 2+ Ke)eraia

  , 'er(a--%-.a/a) 2, Ke.%.%ra

  'er(a--%-.a/a) 2 Ke.%.%ra 'er(eria Kasih 2 Ke.%.%ra

  10 'er(eria Kasih &0 Kera.ia

  11 Heah Ti--i &1 Kera.ia12 Heah Ti--i &2 Kera.ia

  1& Heah Ti--i && Ker.asaa14 H3ra( &4 Ker.asaa

  1* H3ra( &* Kese$erhaaa1+ H3ra( &+ Kese$erhaaa

  1, Kasih Sa#a- &, Kese$erhaaa

  1 Kasih Sa#a- & T3lerasi1 Kasih Sa#a- & T3lerasi

  20 Peilaia Per(e-ahaTah%

  40 T3lerasi

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  3/18

  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

  PENGGAL PERTAMA

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTP TASIRAN

  Minggu1

  2 3Januari2014

  Minggu2

  6-10Januari2014

  Minggu3

  13-17Januari2014

  1.Kepercayaan KepadaTuhan

  Ke#akia /%.%$#aT%ha se)a-ai !e"i!(aala $a ea(%hise-ala s%r%ha5N#a

  )erla$aska !e-a-aa-aa asi-5asi-selaras $e-a !risi!R%k% Ne-ara6

  1.1Menghormati amalanberibadat pelbagaiagama dankepercayaan jiran

  Pa$a akhir !e)ela.ara 7 %ri$$a!a(8

  16161 Me#earaika aala)eri)a$a( !el)a-ai a-aa$a ke!er"a#aa .ira

  16162 Meera-ka "arae-h3ra(i aala)eri)a$a( !el)a-ai $ake!er"a#aa .ira

  1616& Me#e$ari ke!e(i-ae-h3ra(i aala)eri)a$a( !el)a-ai a-aa$a ke!er"a#aa .ira

  1

  2

  &

  M%ri$ e#a(aka "arae-h3ra(i aala )eri)a$a(!el)a-ai a-aa $ake!er"a#aa .ira

  M%ri$ eera-ka ke)aikae-h3ra(i aala )eri)a$a(

  !el)a-ai a-aa $ake!er"a#aa .ira

  M%ri$ e%.%k "arae-h3ra(i aala )eri)a$a(!el)a-ai a-aa $ake!er"a#aa .ira $alases%a(% si(%asi denganbimbingan

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARANSTANDARD PRESTASI

  CATATANTP TASIRAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  4/18

  16164 Me-aalka sika!e-h3ra(i aala)eri)a$a( !el)a-ai a-aa $ake!er"a#aa .ira

  4

  *

  +

  M%ri$ endemonstrasikanaala )eri)a$a( !el)a-aia-aa $a ke!er"a#aa .iraDala !el)a-ai si(%asi

  M%ri$ mengamalkan sika!e-h3ra(i aala )eri)a$a(!el)a-ai a-aa $ake!er"a#aa .ira $alakehi$%!a seharia

  M%ri$ e-aalka sika!e-h3ra(i aala )eri)a$a(!el)a-ai a-aa $ake!er"a#aa .ira $alakehi$%!a seharia $a)3leh $i"3(3hi

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARANSTANDARD PRESTASI

  CATATANTP TASIRAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  5/18

  Minggu4

  20-24Januari2014

  Minggu5

  27-31Januari2014

  Minggu6

  3-7Februari

  2014

  2. aik hati

  Ke!ekaa (erha$a! !erasaa$a ke)a.ika $iri se$iri $a3ra- lai $e-a e)eri

  )a(%a $a s3k3-a 3ralse"ara (%l%s ikhlas

  2.1 Memberi bantuan kepada!iran

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  26161 Me"eri(aka "ara e)eri)a(%a ke!a$a .ira

  26162 Me-h%raika ke!e(i-ae)eri )a(%a ke!a$a

  .ira

  2616& Meraalka !erasaa a!a)ilae)eri )a(%a ke!a$a.ira

  26164 Me-aalka sika!e)a(% .ira

  1

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e#a(aka "arae)a(% .ira

  M%ri$ e"eri(akake!e(i-a e)eri )a(%a

  ke!a$a .ira

  M%ri$ e%.%k "ara e)eri)a(%a ke!a$a .ira $alases%a(% si(%asi $e-a)i)i-a

  M%ri$ e$e3s(rasika "arae)eri )a(%a ke!a$a .ira$ala !el)a-ai si(%asi

  M%ri$ e-aalka sika!e)a(% .ira $alakehi$%!a seharia

  M%ri$ e-aalka sika!e)a(% .ira $alakehi$%!a seharia $a )3leh$i"3(3hi

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARANSTANDARD PRESTASI

  CATATANTP TASIRAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  6/18

  Minggu"

  10 14Februari

  2014

  Minggu#

  17 -21Februari

  2014

  3. ertanggungja$ab

  Kesa--%!a %(%k eik%l$a

  elaksaaka (%-as ser(ake/a.i!a $e-a se!%ra

  3.1 Melaksanakantanggungja$ab sebagaijiran

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  &6161 Me.elaska !eraa

  se)a-ai .ira

  &6162 Me)i"a-kake!e(i-a elaksaaka!eraa se)a-ai .ira

  &616& Me#e$ari !eraase)a-ai .ira

  &6164 Me!rak(ikka !eraase)a-ai .ira

  1

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e#a(aka(a--%-.a/a) se)a-ai .ira

  M%ri$ eera-ka

  ke!e(i-a elaksaaka(a--%-.a/a) se)a-ai .ira

  M%ri$ elaksaaka !eraase)a-ai .ira $ala ses%a(%si(%asi $e-a )i)i-a6

  M%ri$ e!rak(ikka !eraase)a-ai .ira $ala !el)a-aisi(%asi

  M%ri$ e-aalka !eraase)a-ai .ira $ala kehi$%!aseharia6

  M%ri$ e-aalka !eraase)a-ai .ira $ala kehi$%!aseharia $a )3leh $i"3(3hi6

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARANSTANDARD PRESTASI

  CATATANTP TASIRAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  7/18

  Minggu%

  24 28Februari

  2014

  Minggu1&

  3 7Mac2014

  4. erterima kasih

  Perasaa $a !erlak%a %(%ke%.%kka !e-ik(ira9a $a

  !e-har-aa (erha$a!ses%a(% .asa7 s%)a-a a(a%!e)eria

  4.1 Menghargai sumbanganjiran

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  46161 Me"eri(aka s%)a-a

  .ira

  46162 Mea!arka "arae-har-ai s%)a-a

  .ira

  4616& Me"eri(aka !erasaae-har-ai s%)a-a .ira

  46164 Me)eri !e-har-aa (erha$a! s%)a-a .ira

  1

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e#earaikas%)a-a .ira6

  M%ri$ eerihalka "ara

  e-har-ai s%)a-a .ira

  M%ri$ e%.%k"ara e-har-ai s%)a-a

  .ira $ala ses%a(% si(%asi$e-a )i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika "arae-har-ai s%)a-a .ira$ala !el)a-ai si(%asi6

  M%ri$ e-aalka sika!e-har-ai s%)a-a .ira$ala kehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka sika!e-har-ai s%)a-a .ira$ala kehi$%!a seharia $a)3leh $i"3(3hi6

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARANSTANDARD PRESTASI

  CATATANTP TASIRAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  8/18

  Minggu11

  10 14Mac

  2014

  Minggu12

  17 21Mac2014

  Minggu13

  31 Mac 4 Apr

  2014

  5. 'emah tinggi

  'era$a) s3!a $a )er)%$i!eker(i %lia $ala !er-a%la

  seharia

  5.1 Mengamalkan adab dalampergaulan dengan jiran

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  *6161 Me#earaika a$a) $ala

  !er-a%la $e-a .ira6

  *6162 Me-h%raika ke!e(i-aa$a) $ala !er-a%la$e-a .ira6

  *616& Me"eri(aka !erasaaa!a)ila )erkelak%a)era$a) $ala !er-a%la$e-a .ira6

  *6164 Me-aalka !erlak%a)era$a) $e-a .ira

  1

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e#a(aka a$a) $ala!er-a%la $e-a .ira

  M%ri$ eera-ka

  ke!e(i-a e-aalkaa$a) $ala !er-a%la $e-a

  .ira6

  M%ri$ e%.%k "ara a$a)$ala !er-a%la $e-a .ira$ala ses%a(% si(%asi$e-a )i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika a$a)$ala !er-a%la $e-a .ira

  $ala !el)a-ai si(%asi6

  M%ri$ e!rak(ikka a$a)$ala !er-a%la $e-a .ira$ala kehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka a$a)$ala !er-a%la $e-a .ira$ala kehi$%!a seharia $a)3leh $i"3(3hi

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARANSTANDARD PRESTASI

  CATATANTP TASIRAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  9/18

  Minggu14

  7 11April2014

  Minggu15

  14 18April2014

  Minggu16

  21- 25April2014

  6. 'ormat

  Me-har-ai $a e%liakasese3ra- $e-a e)erila#aa #a- )ers3!a ser(a

  e-h3ra(i !era(%ra is(i(%sis3sial

  6.1 Menghormati jiran

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  +6161 Me-eal !as(i "arae-h3ra(i .ira

  +6162 Meera-ka ke!e(i-ae-h3ra(i .ira

  +616& Meerihalka !erasaaa!a)ila sali- e-h3ra(i

  sesaa .ira

  +6164 Me%.%kka sika!e-h3ra(i .ira

  1

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e#a(aka a$a)$ala !er-a%la $e-a .ira

  M%ri$ eera-kake!e(i-a e-h3ra(i .ira6

  M%ri$ e%.%k "arae-h3ra(i .ira $alases%a(% si(%asi $e-a)i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika "arae-h3ra(i .ira $ala!el)a-ai si(%asi6

  M%ri$ e-aalka sika!

  e-h3ra(i .ira $alakehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka sika!e-h3ra(i .ira $alakehi$%!a seharia $a )3leh$i"3(3hi6

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARANSTANDARD PRESTASI

  CATATANTP TASIRAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  10/18

  Minggu1"

  28 Apr 2 Mei2014

  Minggu1#

  5 9Mei2014

  Minggu1%

  12-16Mei

  2014

  ". Kasih (ayang

  Ke!ekaa $a !erasaa "i(a#a- e$ala ser(a)erkekala#a-

  lahir $ari!a$a ha(i #a-ikhlas

  ".1 Menyayangi jiran

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  ,6161 Me.elaska "arae#a#a-i .ira

  ,6162 Me-h%raika ke!e(i-a e#a#a-i .ira

  ,616& Meraalka !erasaaa!a)ila e#a#a-i .ira

  ,6164 Me-aalka sika!e#a#a-i .ira

  1

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e#a(aka "arae#a#a-i .ira

  M%ri$ eera-kake!e(i-a e#a#a-i .ira

  M%ri$ e%.%k "ara sika!e#a#a-i .ira $ala ses%a(%si(%asi $e-a )i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasikasika! e#a#a-i .ira$ala !el)a-ai si(%asi6

  M%ri$ e-aalka ilaie#a#a-i .ira $ala

  kehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka ilaie#a#a-i .ira $alakehi$%!a seharia $a )3leh$i"3(3hi6

  Minggu2&

  19 23

  Mei2014

  )*+,-,+ )*/T*+0'+ T'+

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARANSTANDARD PRESTASI

  CATATANTP TASIRAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  11/18

  Minggu21

  26-27Mei

  2014

  #. Keadilan

  Ti$aka $a ke!%(%sa #a-(i$ak )era( se)elah

  #.1 Mengamalkan keadilan terhadap jiran

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  6161 Me.elaska sika! a$il

  (erha$a! .ira

  CUTI PENGGAL PERTAMA

  )*+00- K*2# M*, 15 !+ 2&13

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM'ELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  12/18

  TP TASIRAN

  Minggu22

  16 - 20

  Jun2014

  Minggu23

  23 - 27Jun

  2014

  #. Keadilan

  Ti$aka $a ke!%(%sa

  #a-(i$ak )era( se)elah

  #.1 MengamalkanKeadilan terhadapjiran

  6162 Me-h%raika ke!e(i-a )ersika! a$il (erha$a! .ira

  616& Me"eri(aka !erasaa a!a)ila )ersika! a$il (erha$a! .ira

  6164 Me-aalka !erlak%a a$il (erha$a! .ira

  1

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e#a(aka "ara)ersika! a$il ke!a$a .ira

  M%ri$ e"eri(akake!e(i-a )ersika! a$il(erha$a! .ira

  M%ri$ e%.%k "ara)ersika! a$il (erha$a! .ira$ala ses%a(% si(%asi $e-a)i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika"ara )ersika! a$il

  (erha$a! .ira $ala !el)a-aisi(%asi6

  M%ri$ e-aalka "ara)ersika! a$il (erha$a! .ira$ala kehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka "ara)ersika! a$il (erha$a! .ira$ala kehi$%!a seharia $a

  )3leh $i"3(3hi6

  M,+00 (T+/ K++0+ (T+/ )*M*-!/+(T+/ )/*(T(,

  TT+T) T7(,/+

  Minggu %. Keberanian Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$ 1 M%ri$ e#a(aka "ara

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  13/18

  2430 Jun 4 Julai2014

  Minggu25

  7 11Julai2014

  Minggu

  2614 18

  Julai2014

  Kesa--%!a %(%ke-ha$a!i"a)ara$e-a #aki$a (a)ah

  %.1 Mengamalkan sikapberani menyuarakanpandangan yangmembina terhadapjiran

  $a!a(8

  6161 Me-eal !as(i "ara e#%araka !a$a-a #a- e)ia (erha$a! .ira

  6162 Meera-ka ke!e(i-a e#%araka !a$a-a #a- e)ia (erha$a! .ira

  616& Meraalka !erasaa a!a)ilae#%araka !a$a-a#a-

  e)ia (erha$a! .ira

  6164 Me!rak(ikka sika! )erai e#%araka !a$a-a #a-

  e)ia (erha$a! .ira

  2

  &

  4

  *

  e#%araka !a$a-a#a- e)ia (erha$a! .ira6

  M%ri$ e#earaikake!e(i-a )erai e#%araka

  !a$a-a e)ia (erha$a!.ira6

  M%ri$ e%.%k "ara sika!)erai e#%araka !a$a-ae)ia (erha$a! .ira $alases%a(% si(%asi $e-a )i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasikasika! )erai e#%araka!a$a-a e)ia (erha$a!

  .ira $ala !el)a-ai si(%asi se"ara)era$a)6

  M%ri$ e-aalka sika! )eraie#%araka !a$a-a #a-e)ia (erha$a! .ira $alakehi$%!a seharia se"ara)era$a)6

  M,+00 (T+/ K++0+ (T+/ )*M*-!/+(T+/ )/*(T(,

  TT+T) T7(,/+

  + M%ri$ e-aalka sika! )eraie#%araka !a$a-a #a-

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  14/18

  e)ia (erha$a! .ira $alakehi$%!a seharia se"ara)era$a) $a )3leh $i"3(3hi

  Minggu

  2"21 - 25Julai2014

  Minggu2#

  28 Julai 1 Ogos

  2014

  Minggu2%

  4 8Ogos2014

  1&. Kejujuran

  'er"aka! )ear7 )ersika!aaah $a ikhlas $alase(ia!!erlak%a

  1&.1 Mengamalkan sikapjujur dalamperhubungan denganjiran

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$

  $a!a(8

  106161 Me#earaika sika! .%.%r $ala !erh%)%-a $e-a

  .ira

  106162 Me)eri se)a) !erl%#a )ersika! .%.%r (erha$a! .ira

  10616& Me-h%raika !erasaa a!a)ila )ersika! .%.%r (erha$a!

  .ira

  106164 'erkelak%a .%.%r (erha$a!.ira

  1

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e#a(aka sika! .%.%r

  (erha$a! .ira6

  M%ri$ e.elaska ke!e(i-a)ersika! .%.%r (erha$a! .ira6

  M%ri$ e%.%k "ara )ersika!.%.%r (erha$a! .ira $ala ses%a(%si(%asi $e-a )i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika"ara )ersika! .%.%r (erha$a! .ira

  $ala !el)a-ai si(%asi6

  M%ri$ e-aalka sika!.%.%r (erha$a! .ira $alakehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka sika!.%.%r (erha$a! .ira$ala kehi$%!a seharia $a)3leh $i"3(3hi6

  M,+00 (T+/ K++0+ (T+/ )*M*-!/+(T+/ )/*(T(,

  TT+T) T7(,/+

  Minggu3&

  11.Kerajinan Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  1 M%ri$ e#a(aka "ara )ersika!ra.i sesaa .ira6

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  15/18

  11-15Ogos2014

  Minggu31

  18 -22Ogos2014

  Minggu32

  25 -29Ogos2014

  Usaha #a- )er(er%sa7)ers%--%hs%--%h$a )ersea-a( $alaelak%ka ses%a(% !erkara

  11.1 Mengamalkan sikaprajin sesama jiran

  116161 Me.elaska "ara )ersika! ra.i sesaa .ira

  116162 Me#earaika ke!e(i-a

  )ersika! ra.i sesaa .ira

  11616& Meraalka !erasaa a!a)ila )ersika! ra.i sesaa .ira

  116164 Me!rak(ikka sika! ra.i sesaa .ira

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e"eri(aka ke!e(i-a)ersika! ra.i sesaa .ira6

  M%ri$ e%.%k "ara )ersika!

  ra.i sesaa .ira $ala ses%a(%si(%asi $e-a )i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika "ara)ersika! ra.i sesaa .ira $ala!el)a-ai si(%asi6

  M%ri$ e-aalka sika! ra.isesaa .ira $ala kehi$%!aseharia6

  M%ri$ e-aalka sika!ra.i sesaa .ira $alakehi$%!a seharia $a )3leh$i"3(3hi6

  M,+00 (T+/ K++0+ (T+/ )*M*-!/+

  (T+/ )/*(T(,

  TT+T) T7(,/+

  Minggu33

  1 5

  12. Kerjasama

  Kese$iaa elak%ka

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  1 M%ri$ e#a(aka ak(i:i(i #a-$ilak%ka )ersaa5saa .ira6

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  16/18

  ep!2014

  Minggu34

  8 12ep!2014

  ses%a(% %(%k ke!e(i-a)ersaa

  12.1 ekerjasama denganjiran

  126161 Me#earaika ak(i:i(i #a- $ilak%ka )ersaa5saa .ira

  126162 Meraalka kesa elak%ka ak(i:i(i )ersaa5saa .ira

  12616& Me"eri(aka !erasaa a!a)ila elak%ka ak(i:i(i )ersaa5

  saa .ira

  126164 Me-aalka sika!)eker.asaa $e-a .ira

  2

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ eera-ka kesa)eker.asaa $e-a .ira6

  M%ri$ e%.%k "ara elak%kaak(i:i(i )ersaa5saa $e-a .ira

  $ala ses%a(% si(%asi $e-a)i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika "araelak%ka ak(i:i(i )ersaa5saa$e-a .ira $ala !el)a-aisi(%asi6

  M%ri$ e-aalka sika!)eker.asaa $e-a .ira $alakehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka sika!)eker.asaa $e-a .ira $alakehi$%!a seharia $a )3leh$i"3(3hi6

  M,+00 (T+/ K++0+ (T+/ )*M*-!/+(T+/ )/*(T(,

  TT+T) T7(,/+

  Minggu35

  22-26ep!

  13.Kesederhanaan

  'ersika! (i$ak ke(erlal%a$ala e)%a(

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  1&616& Me)i"a-ka "ara )ersika!

  1

  2

  M%ri$ e#a(aka "ara )ersika!se$erhaa sesaa .ira6

  M%ri$ e"eri(aka ke!e(i-a

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  17/18

  2014

  Minggu

  3629 ep! 3 O"!

  2014

  Minggu3"

  6 10O"!

  2014

  !er(i)a-a $a (i$aka(a!a e-a)aikake!e(i-a $iri $a 3ra-lai

  13.1 Mengamalkan sikap sederhana sesama

  jiran

  se$erhaa sesaa .ira

  1&6162 Me.elaska ke!e(i-a )ersika! se$erhaa sesaa

  .ira

  1&616& Me-ha#a(i sika! se$erhaa sesaa .ira

  1&6164 Me-a!likasika sika!se$erhaa $ala ak(i:i(i haria

  sesaa .ira

  &

  4

  *

  +

  )ersika! se$erhaa sesaa .ira6

  M%ri$ e%.%k "ara )ersika!se$erhaa sesaa .ira $alases%a(% si(%asi $e-a )i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika "ara)ersika! se$erhaa sesaa .ira$ala !el)a-ai si(%asi6

  M%ri$ e-aalka sika!se$erhaa sesaa .ira $alakehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka sika!se$erhaa sesaa .ira $ala

  kehi$%!a seharia $a )3leh$i"3(3hi6

  M,+00 (T+/ K++0+ (T+/ )*M*-!/+(T+/ )/*(T(,

  TT+T) T7(,/+

  Minggu3#

  13 17O"!

  2014

  14. Toleransi

  Kesa--%!a )er(3lakas%r sa)ar $a e-a/al$iri $ekese.ah(eraa

  Pa$a akhir !e)ela.ara7 %ri$$a!a(8

  146161 Me--a)arka "ara )er(3lerasisesaa .ira

  1

  2

  M%ri$ e#a(aka "ara)er(3lerasi sesaa .ira6

  M%ri$ e"eri(aka ke)aika)er(3lerasi sesaa .ira6

 • 7/24/2019 Rpt Kssr Tahun 4 (Pend Moral) 2014

  18/18

  Minggu3%

  20 24O"!

  2014

  Minggu4&

  27 31O"!

  2014

  hi$%!

  14.1 Mengamalkan sikaptoleransi sesama jiran

  146162 Me.elaska ke)aika )er(3lerasi sesaa .ira

  14616& Me"eri(aka !erasaa a!a)ila

  )er(3lerasi sesaa .ira

  146164 Me!rak(ikka sika! (3lerasi sesaa .ira

  &

  4

  *

  +

  M%ri$ e%.%k "ara)er(3lerasi sesaa .ira $alases%a(% si(%asi $e-a)i)i-a6

  M%ri$ e$e3s(rasika"ara )er(3lerasi sesaa .ira$ala !el)a-ai si(%asi6

  M%ri$ e-aalka sika!(3lerasi sesaa .ira $alakehi$%!a seharia6

  M%ri$ e-aalka sika!(3lerasi sesaa .ira $ala

  kehi$%!a seharia $a )3leh$i"3(3hi6

  Minggu41

  3 7#o$ %14

  MINGGU PENILAIAN AKHIR TAHUN