of 43 /43
RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje Sastavili: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev., urednik časopisa RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE i profesor na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. vis. šk. i ovl. rač., profesorica na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, glavna urednica i savjetnica u časopisu RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, te članica Odbora za standarde financijskog izvješćivanja RH Nakladnik: RRiF-plus, d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, 10000 Zagreb, Vlaška 68, HRVATSKA Telefon: 01/4699-760, pretplata Fax: 01/4699-766 Internet: www.rrif.hr E-pošta: [email protected] kljuc naziv 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA 00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni dionički kapital (analitika po upisnicima) 001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote kapitala (razrada po emisijama dionica) 002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva) 003 Potraživanja za temeljni ulog komanditora 004 Potraživanje za ostale uloge u kapital 01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj 0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i sl. 0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). 0102 Izdatci za istraživanje mineralnih blaga (MSFI 6) 011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke 0110 Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.) 0111 Ulaganje u patente, žigove i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga 0112 Ulaganje u licenciju i franšizu 0113 Robne marke, trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška prava, uslužne marke i sl. prava 0114 Ulaganje u tržišni udio (otkup prava distribucije za neko područje) 012 Softver i ostala prava 0120 Softver 01200 Ulaganje u računalni softver 01201 Ulaganje u internetske stranice 0121 Nematerijalna dugotrajna prava 01210 Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja 01211 Ulaganje u znanje (know how), dizajn 01212 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova), pravo objave u izdavaštvu i sl. 01213 Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.) 01214 Ulaganje u dugogodišnje pravo uporabe (prema ugovoru) - npr. višegod. plaćeni zakup

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i...

Page 1: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje

Sastavili:

• Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev., urednik časopisa RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE i profesor na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment

• Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. vis. šk. i ovl. rač., profesorica na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, glavna urednica i savjetnica u časopisu RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, te članica Odbora za standarde financijskog izvješćivanja RH

Nakladnik: RRiF-plus, d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, 10000 Zagreb, Vlaška 68, HRVATSKA Telefon: 01/4699-760, pretplata Fax: 01/4699-766 Internet: www.rrif.hr E-pošta: [email protected] kljuc naziv

0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni dionički kapital (analitika po upisnicima) 001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote kapitala (razrada po emisijama

dionica) 002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva) 003 Potraživanja za temeljni ulog komanditora 004 Potraživanje za ostale uloge u kapital 01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj 0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i

sl. 0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). 0102 Izdatci za istraživanje mineralnih blaga (MSFI 6) 011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke 0110 Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.) 0111 Ulaganje u patente, žigove i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju

proizvoda ili pružanje usluga 0112 Ulaganje u licenciju i franšizu 0113 Robne marke, trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška prava, uslužne marke i sl.

prava 0114 Ulaganje u tržišni udio (otkup prava distribucije za neko područje) 012 Softver i ostala prava 0120 Softver 01200 Ulaganje u računalni softver 01201 Ulaganje u internetske stranice 0121 Nematerijalna dugotrajna prava 01210 Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja 01211 Ulaganje u znanje (know how), dizajn 01212 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova), pravo objave u izdavaštvu i sl. 01213 Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.) 01214 Ulaganje u dugogodišnje pravo uporabe (prema ugovoru) - npr. višegod. plaćeni zakup

Page 2: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

01215 Ulaganje u pravo suvlasništva opreme 0122 Ostala prava 01220 Založno pravo i hipoteke (realizirane) 01221 Pravo angažiranja povećane snage električne energije 01222 Ostala dugogodišnja prava 01223 Pravo korištenja imovine u operativnom najmu (analitika prema vrsti imovine) 013 Goodwill 0130 Goodwill 014 Ostala nematerijalna imovina 0140 Dugogodišnje naknade plaćene za pravo građenja, pravo prolaza i sl. 0141 Filmovi, glazbeni zapisi 0142 Ostala nematerijalna imovina 015 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0150 Predujmovi za razvoj 0151 Predujmovi za koncesije 0152 Predujmovi za patente, licencije i dr. 0153 Predujmovi za robne ili uslužne marke 0154 Predujmovi za nabavu softvera 0155 Predujmovi za nabavu ostalih prava uporabe 0156 Predujmovi za ostalu nematerijalnu imovinu 016 Kriptovalute 0160 Bitcoin 0161 Ethereum 0162 Ostale kriptovalute 017 Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01) 018 Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine (analitika prema vrsti računa skupine 01) 019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine 0190 Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj 0191 Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl. 0192 Akumulirana amortizacija robne i uslužne marke 0193 Akumulirana amortizacija softvera 0194 Akumulirana amortizacija godwilla (v. napom. 3.) 0195 Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini 0199 Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine 02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE 020 Zemljišta 0200 Građevinsko zemljište (bez zgrada) 0201 Poljoprivredno zemljište 0202 Zemljište za deponije smeća i otpada 0203 Zemljište za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 0204 Zemljište sa supstancijalnom potrošnjom ili odlagališta 0205 Zemljište pod prometnicama, dvorištima, parkiralištima i sl. 0206 Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima, parkovima, vrtovima, šumama i sl. 0207 Čista neobrađena i nezasađena zemljišta i kamenjari 0208 Zemljišta ispod građevina 0209 Poboljšanja na zemljištu (ulaganja u odvodnjavanje, uređivanje prilaza i sl.) 021 Zemljišna prava (višegodišnja) 0210 Zemljište s upisanim pravom građenja (plaćena za više godina) 0211 Pravo služnosti na zemljištu (plaćena za više godina) 0212 Zemljišta u zakupu (plaćena za više godina) 023 Građevinski objekti (za vlastite potrebe) 0230 Poslovne zgrade, uredi i lokali 0231 Tvorničke zgrade, hale i radionice 0232 Zgrade trgovine, hotela, motela, restorana 0233 Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače 0234 Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl. 0235 Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, šatori, žičare i sl. 0236 Putovi, parkirališta, staze i dr. građevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije 0237 Cjevovodi, vodospremnici, utvrđene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi 0238 Objekti poljoprivrede i ribarstva

Page 3: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

0239 Ostali nespomenuti građevinski objekti (rudnici, brane) i objekti izvan uporabe 024 Stanovi za vlastite zaposlenike 026 Predujmovi za nabavu nekretnina 0260 Predujmovi za nabavu zemljišta 0261 Predujmovi za građevine u nabavi 027 Nekretnine u pripremi 0270 Zemljišta u pripremi 0271 Građevine u pripremi 028 Vrijednosno usklađenje nekretnina 0280 Vrijednosno usklađenje zemljišta 029 Akumulirana amortizacija građevina 0290 Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama) 0291 Akumulirana amortizacija odlagališta otpada, kamenoloma i sl. (MRS 16., t. 58.) 03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr. 0301 Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu 0302 Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, naponske i solarne ćelije, vjetro-elektrane, toplinske

crpke i dr.) 0303 Rashladna postrojenja 0304 Pokretna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake i sl.) 0305 Poboljšanje na postrojenjima 0306 Mlinska i separatorska postrojenja 0307 Postrojenje za pakiranje, ambalažu i sl. 0308 Brodska postrojenja 0309 Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe 031 Oprema 0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci,

televizori, i dr.) 0311 Računalna oprema 0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.) 0313 Oprema trgovine (blagajne, hladnjaci, i dr.) 0314 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.) 0315 Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.) 0316 Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplate, miješalice, dizalice, valjci i sl.) 0317 Oprema grijanja/hlađenja 0318 Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite 0319 Ostala oprema i oprema izvan uporabe 032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina 0320 Transportna imovina 03200 Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači 032000 Osobni automobili za osobni prijevoz 032001 Osobni automobili za obavljanje djelatnosti (iznajmljivanje, servisna služba itd.) 03201 Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače 03202 Priključna transportna sredstva (prikolice) 03203 Teretna dostavna i kombi vozila 03204 Auto miješalice, auto crpke za beton, auto dizalice i sl. 03205 Autobusi 03206 Zrakoplovi 03207 Brodovi (veći od 1000 BRT) 03208 Brodice, jahte i ost. plovila 03209 Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori za vuču,

bicikli i dr.) 0321 Pokućstvo - inventar 03210 Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl. 03211 Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi) 03212 Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar 03213 Ostalo pokućstvo i inventar 0322 Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplate, protupožarni aparati, zaštitna

sredstva i sl.)

Page 4: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

0323 Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema 0324 Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl. 0325 Reklame (svjetleće), stupovi i sl. 0326 Inventar ustanova (aparati, kreveti, ormari, stolovi i sl.) 0327 Ostali inventar (spremnici i dr.) 0328 Višegodišnja ambalaža 0329 Alati, inventar i vozila izvan uporabe 033 Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijednosti osobnih automobila za nabave od 1.1. 2018.) 0330 50% pretporeza od osobnih automobila 0331 50% i 100% pretporeza od osobnih automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do

31.12.2018.) 0332 50% pretporeza od brodova, jahti i dr. 0333 50% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. (n.v. veće od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do

31.12.2018.) 034 Poljoprivredna oprema i mehanizacija 0340 Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl. 0341 Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prskalice, sabirače i sl.) 0342 Oprema za mljekarstvo (muzilice, separatori, police, spremnici i sl.) 0343 Oprema ribarstva (kavezi, mreže, čamci i brodovi, pakirnice) 0344 Oprema vinogradarstva (bačve, filteri, preše, punionica) 0345 Oprema voćarstva i maslinarstva 0346 Oprema stočarstva i pčelarstva 0347 Oprema za povrtlarstvo i cvjećarstvo (plastenici, sustav prihrane i dr.) 0348 Oprema za navodnjavanje, grijanje i sl. 0349 Ostala oprema poljoprivrede 035 Ostala materijalna imovina 0350 Umjetnine, slike i sl. 0351 Arhivski predmeti, makete i sl. 0352 Knjige, karte, fotografije i sl. 0353 Oldtimeri (automobili, traktori, kamioni, brodovi i sl.) 0354 Ostala materijalna imovina 036 Predujmovi za materijalnu imovinu 0360 Predujmovi za postrojenja i opremu 0361 Predujmovi za alate, pogonski inventar i transportnu imovinu 0364 Predujam za poljoprivrednu opremu 0367 Predujam za ostalu imovinu 037 Materijalna imovina u pripremi 0370 Postrojenja u pripremi 0371 Oprema u pripremi 0372 Alati, pogonski inventar u pripremi 0373 Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi 0374 Poljoprivredna oprema u pripremi 0375 Ostala imovina u pripremi 038 Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme 0380 Vrijednosno usklađenje postrojenja 0381 Vrijednosno usklađenje opreme 0382 Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine 0384 Vrijednosno usklađenje poljoprivredne opreme 0385 Vrijednosno usklađenje ostale mat. imovine 039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme 0390 Akumulirana amortiz. postrojenja 0391 Akumulirana amortiz. opreme 0392 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava 0393 Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a) 0394 Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh. 0395 Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila 0396 Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn koji su

nabavljeni do 31. 12. 2018.) 0397 Akumulirana amortiz. 50% od pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz

Page 5: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

0398 Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz (n. v. veće od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do 31. 12. 2018.)

0399 Ostala akumulirana amortizacija za opremu 04 BIOLOŠKA IMOVINA 040 Biološka imovina - bilje - višegodišnji nasadi 0400 Voćnjaci 0401 Vinogradi 0402 Maslinici 0403 Plantaže drveća (šume) i bilja 0404 Parkovi, zelenila, nasadi i cvijeće (višegodišnje) 0405 Ulaganja u ostale višegodišnje nasade 041 Biološka imovina - životinje - osnovno stado 0410 Goveda - krave 0411 Konji 0412 Mazge, magarci i mule 0413 Svinje 0414 Ovce i koze 0415 Perad 0416 Ribe 0417 Pčelinja društva 0418 Stado divljači 0419 Ostale nespomenute životinje (psi, ptice i dr.) 046 Predujmovi za biološku imovinu 0460 Predujmovi za višegodišnje nasade 0461 Predujmovi na nabavu životinja 047 Biološka imovina u pripremi 0470 Višegodišnji nasadi u pripremi 0471 Životinje (osnovno stado) u nabavi 048 Vrijednosno usklađenje biološke imovine 0480 Vrijednosno usklađenje višegodišnjih nasada 0481 Vrijednosno usklađenje životinja (osnovnog stada) 049 Akumulirana amortizacija biološke imovine 0490 Akumulirana amortiz. višegodišnjih nasada 0491 Akumulirana amortiz. životinja (osnovnog stada) 05 ULAGANJA U NEKRETNINE 050 Ulaganja u nekretnine - zemljišta 051 Ulaganja u nekretnine - građevine 0510 Građevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće) 0511 Građevine izvan uporabe (zgrade, stanovi, apartmani, kuće) 056 Predujmovi za ulaganja u nekretnine 0560 Predujam za ulaganja u zemljište 0561 Predujam za ulaganje u građevine 057 Ulaganja u nekretnine u pripremi 0570 Ulaganja u zemljišta u nabavi 0571 Ulaganja u građevine u nabavi 0572 Ulaganja u građevine u izgradnji 058 Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine 0580 Vrijednosno usklađenje ulaganja u zemljište 0581 Vrijednosno usklađenje ulaganja u građevine 059 Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine 06 DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine) 060 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 0600 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 0601 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 061 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 0610 Dani dugotrajni zajmovi poduzetnicima unutar grupe 0611 Dani dugotrajni depoziti poduzetnicima unutar grupe 0612 Dane kaucije, kapare i slično poduzetnicima unutar grupe 062 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

Page 6: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

0620 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 0621 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 063 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 0630 Dani dugotrajni zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom 0631 Dani dugotrajni depoziti društvima povezanim sudjelujućim interesom 0632 Dane kaucije, kapare i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 064 Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne) 0640 Ulaganja u mjenice, zadužnice (kupljene) 0641 Ulaganja u državne obveznice 0642 Dugotrajna ulaganja u obveznice društva 0643 Dugotrajna ulaganja u blagajničke zapise 0644 Dugotrajna ulaganja u opcije, certifikate i sl. 0645 Ulaganja u robne ugovore 0646 Ulaganja u ostale vrijednosne papire (HSFI 9) 06460 Ulaganja u udjele (dionice) raspoložive za prodaju 06461 Vrijednosni papiri po amortiziranom trošku 0647 Ulaganje u vrijednosne papire (MSFI 9) 06470 Ulaganja u udjele (dionice) kroz ostali sveobuhvatni dobitak 06471 Vrijednosni papiri po amortiziranom trošku 0648 Ulaganja u udjele (dionice) povezanih osoba (koje nisu grupa ni sudjelujući interesi) 0649 Nezarađeni prihodi u financijskim instrumentima 065 Dani zajmovi, depoziti i sl. 0650 Dani dugotrajni zajmovi 06500 Dani zajmovi vanjskim pravnim osobama (nepovezanim) 06501 Dani zajmovi vanjskim fizičkim osobama - obrtnicima 06502 Dani zajmovi kooperantima 06503 Dani zajmovi zaposlenicima 06504 Oročenja u bankama 06505 Financijski zajmovi dani u inozemstvo (nepovezanim osobama) 06508 Dani zajmovi povezanim osobama (koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom) 06509 Ostali dugotrajni zajmovi 0651 Depoziti dugotrajni 06510 Depoziti iz poslovnih aktivnosti 06511 Depoziti kod osiguravajućih društava 06512 Depoziti u poslovnim bankama 06513 Depoziti na carini (garancija špeditera) 06514 Sudski depoziti 0652 Kaucije i kapare 06520 Kaucije za obveze 06521 Kaucije iz kupoprodajnih poslova 06522 Kaucije za plaćanja 06523 Dane kapare i osiguranja 066 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 0660 Ostala ulaganja (udjeli) (zajedničko ulaganje ili dugotrajno ulaganje) 067 Ostala dugotrajna financijska imovina 0670 Ulaganja u investicijske fondove (s rokom dužim od 1 god.) 0671 Derivativna imovina 0672 Ulaganja u investicijsko zlato 0673 Ostala nespomenuta dugoročna ulaganja 068 Vrijednosno usklađenje financijske imovine - dugotrajne (analitika prema oblicima imovine) 069 Nezarađene kamate u kreditima i sl. 0690 Ispravak vrijednosti obveznica i sl. za diskont/premiju 07 POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine) 070 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 0700 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge 0701 Ostala potraživanja unutar grupe 07010 Potraživanja s temelja realiziranih jamstava i sl. 071 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0710 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge 0711 Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

Page 7: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

07110 Potraživanja s temelja realiziranih jamstava i sl. 072 Potraživanja od kupaca - dugotrajna 0720 Potraživanja s osnove prodaje na robni kredit 0721 Potraživanja s osnove prodaje na robni kredit u inozemstvu 0722 Potraživanja za prodane usluge na kredit 0723 Potraživanje za dugotr. imovinu prodanu na kredit 0724 Potraživanja za prodani udjel na kredit 0725 Potraživanja za prodaju na potrošački kredit 0726 Potraživanje za prodaju uz obročnu otplatu 0729 Ostala potraživanja iz prodaje na kredit 073 Potraživanja iz faktoringa 074 Potraživanja za jamčevine 0740 Potraživanja za jamčevine iz operativnog lizinga 0741 Jamstvo za dobro izvedene radove 0742 Jamčevine iz natječaja 0743 Jamčevine za štete 075 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja 076 Potraživanja za predujmove za usluge 077 Ostala potraživanja - dugotrajna 0770 Potraživanja od radnika 0771 Potraživanja od članova društva 0772 Potraživanja iz ortaštva 0773 Potraživanja iz predstečajne nagodbe 078 Vrijednosno usklađivanje dugotrajnih potraživanja 079 Potraživanja za nezarađenu kamatu 08 ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 080 Odgođena privremena razlika poreza na dobitak (analitika po godinama) 0800 Odgođena porezna imovina s osnove poreznog gubitka 0801 Odgođena porezna imovina s osnove povećane amortizacije 0802 Odgođena porezna imovina s osnove otpisa potraživanja 0803 Odgođena porezna imovina s osnove drugih troškova 081 Ostala odgođena porezna imovina

1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA 100 Transakcijski računi u bankama 1000 Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama) 1004 Račun društva u stečaju 1005 Novčani račun u predstečajnom postupku 1006 Novčani račun okvirnog kredita 1007 Poseban račun u banci 1008 Račun društva u osnivanju 1009 Transakcijski prijelazni račun 101 Otvoreni akreditiv u domaćoj banci 102 Blagajne 1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) 1021 Blagajna vrijednosnica (poštanskih, taksenih maraka i dr. vrijednosnica) 1022 Blagajna prodavaonice 10220 Novac u blagajni 10221 Kuponi (bonovi) u blagajni 1023 Blagajna servisa 1024 Blagajna recepcije (šanka) 1025 Blagajna radne jedinice 1028 Blagajna za ostalo 1029 Prijelazni račun blagajne prodavaonice 103 Devizni računi 1030 Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)

Page 8: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

1031 Devizni račun u inozemnoj banci (u EU) 1032 Devizni račun reeksportnih poslova 1034 Devizni račun investicijskih radova 1035 Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu 1036 Devizni račun u slobodnoj zoni 1037 Nerezidentski devizni račun 1038 Devizni račun terminskih poslova 1039 Prijelazni devizni račun 104 Otvoreni akreditiv u stranim valutama 1040 Otvoreni devizni akreditiv u domaćoj banci 1041 Otvoreni akreditiv u inozemnoj banci 1042 Escrow račun 105 Devizna blagajna 1050 Glavna devizna blagajna 1051 Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo 1052 Devizna blagajna za troškove prijevoza robe u inozemstvo 1053 Devizna blagajna za mjenjačke poslove 1055 Devizna blagajna za razne isplate 106 Novac za kupnju deviza 108 Ostala novčana sredstva 109 Vrijednosno usklađenje depozita u bankama 11 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) 110 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 1100 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 1101 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 111 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 1110 Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe 1111 Dani depoziti poduzetnicima unutar grupe 1112 Dane kaucije, kapare i slično poduzetnicima unutar grupe 1113 Realizirana jamstva poduz. unutar grupe 112 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 1120 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 1121 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 113 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 1130 Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom 1131 Dani depoziti društvima povezanim sudjelujućim interesom 1132 Dane kaucije, kapare i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 1133 Realizirana jamstva u društv. sa sud. interesima 114 Ulaganja u vrijednosne papire 1140 Čekovi 1141 Mjenice 11410 Mjenice u portfelju 11411 Mjenice na naplati 11412 Mjenice u protestu 11413 Utužene mjenice 11415 Potraživanja s temelja mjeničnog regresa 1142 Komercijalni zapisi 11420 Komercijalni zapisi 11429 Diskont kod ulaganja u komercijale zapise 1143 Obveznice 1144 Blagajnički zapisi (izdani od banaka) 1145 Zadužnice (iskupljene) - tražbina s temelja jamstva 1146 Ulaganja u vrijednosne papire (HSFI 9) 11460 Ulaganja u udjele (dionice) namijenjene trgovanju 11461 Ulaganja u ostale vrijednosne papire 1147 Ulaganja u vrijednosne papire (MSFI 9) 11470 Ulaganja u udjele (dionice) kroz račun dobiti i gubitka 11471 Ulaganja u ostale vrijednosne papire 1148 Ulaganja u udjele i dionice povezanih osoba koji nisu grupa ni sudjelujući interesi 1149 Ostali vrijednosni papiri

Page 9: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

115 Dani zajmovi, depoziti i sl. 1150 Dani kratkotrajni zajmovi 11500 Zajmovi poduzetnicima 11501 Zajmovi ortacima 11502 Zajmovi obrtnicima 11503 Zajmovi podružnicama 11504 Zajmovi ustanovama 11505 Zajmovi dani u inozemstvo 11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima 11507 Zajmovi dani OPG-ima ili zadrugarima 11508 Zajmovi povezanim osobama koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom 11509 Ostali kratkotrajni zajmovi 1151 Depoziti (do jedne godine) 11510 Depoziti u bankama 11511 Depoziti u osiguravajućim društvima 11512 Depoziti u inozemnim financijskim institucijama 11513 Depoziti za ostale poslovne aktivnosti 1152 Kaucije i jamčevine (do jedne godine) 11520 Kaucije na aukcijama (dražbama) 11521 Kaucije za robu 11522 Kaucije za ambalažu 11523 Dane jamčevine za natječaje 11524 Potraživanja za kapare (čl. 303. ZOO-a) 11525 Polozi gotovine za ostale poslovne aktivnosti 11526 Potraživanja iz realiziranih danih jamstava 116 Potraživanja iz ulaganja u investicijske fondove 1160 Kratkotrajno ulaganje u novčane fondove 1161 Kratkotrajno ulaganje u investicijske (dioničke) i dr. fondove 117 Ostala financijska imovina 1170 Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring) 1171 Ulaganje u kratkotrajne eskontne poslove 1172 Potraživanja za više uplaćeno po kreditnoj kartici 1173 Potraživanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica 1174 Potraživanja po isplaćenim garancijama 1175 Potraživanja iz preuzetog duga (čl. 96. ZOO) 1176 Potraživanje po asignacijama, novacijama i sl. 1177 Ulaganje u investicijsko zlato (kratkoročno) 118 Potraživanja u sporu (npr. utužena, u predstečaju ili u stečaju i sl. iz fin. imovine) 119 Vrijednosno usklađivanje financijske imovine - kratkotrajne (analitika po otpisima iz ove skupine računa) 12 POTRAŽIVANJA (kratkotrajna) 120 Potraživanja od kupaca 1200 Potraživanja od kupaca dobara 1201 Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta

i dr.) 1202 Potraživanja za prodaju prava 1203 Kupci građani i prodaja na potrošački kredit 1204 Kupci imovinskih sredstava, inventara, materijala, otpadaka i sl. 1205 Potraživanja od kupaca za prodanu robu iz komisije 1206 Kupci zastupničke i franšizne prodaje 1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice 1208 Potraživanja od kupaca povezanih osoba koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom 1209 Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga 121 Kupci iz EU i iz trećih zemalja 1210 Kupci dobara iz EU 1211 Kupci dobara iz trećih zemalja 1212 Kupci usluga iz EU 1213 Kupci usluga iz trećih zemalja 1214 Kupci prava iz EU 1215 Kupci prava iz trećih zemalja

Page 10: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

1216 Potraživanja od kupaca povezanih osoba iz EU koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

1217 Potraživanja od kupaca povezanih osoba iz trećih zemalja koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

122 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1220 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge 1221 Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe 12210 Potraživanja za dividendu - dobitak 12211 Potraživanja za kamatu 12212 Ostala potraživanja 123 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 1230 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge 1231 Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 12310 Potraživanja za dividendu - dobitak 12311 Potraživanja za kamatu 12312 Ostala potraživanja 124 Potraživanja za kamate 1240 Potraživanja od kupaca za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) 1241 Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici) 1242 Potraživanja za kamate po nagodbama 1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova 1245 Kamate iz ostalih tražbina 1246 Potraživanja za kamate od povezanih osoba (koje nisu grupa ni sudjelujući interesi) 125 Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.) 1250 Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om 1251 Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske) 126 Potraživanja iz vanjskotrgovačkog poslovanja (s osnove uvoza odnosno izvoza za tuđi račun) 1260 Potraživanja po poslovima uvoza za tuđi račun 1261 Potraživanja od izvoznika 127 Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti 1270 Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica 1271 Potraživanja za nakladno odobrene popuste (bonifikacije, casa-sconto, rabat i sl.) 1272 Potraživanja za predujam za kupnju dionica i udjela 1273 Potraživanja od komisionara 1274 Potraživanja za povrat PDV-a iz EU 1275 Potraživanja za odobrene državne potpore 1276 Potraživanja za PDV iz naknadno odobrenog popusta 1277 Potraživanja s temelja troškova koje nadoknađuje davatelj jamstva (proizvođač) 1278 Potraživanja za dividendu - dobitak 128 Ostala kratkoročna potraživanja 1280 Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava, iz nagodbi i tužbi) 1281 Potraživanja za udjel u dobitku - prihodu u investicijskom fondu 1282 Potraživanja za tantijeme (nadoknade za korištenje patenta, znaka i autorskih prava) 1283 Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje 1284 Potraživanja za nadoknadu troškova iz jamstva 1285 Potraživanja od kooperanata, zadrugara, OPG-a, ustanove 1286 Potraživanja od članova društva za pokriće gubitka 1287 Potraživanja za dana jamstva i činidbe 1288 Potraživanja za poreze iz poslovnih odnosa 1289 Ostala potraživanja 129 Vrijednosno usklađenje potraživanja 1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca 1291 Vrijednosno usklađenje potraživanja od povezanih društava 1292 Vrijednosno usklađenje od poduzetnika iz sudjelujućih interesa 1293 Vrijednosno usklađenje kamata 1294 Vrijednosno usklađenje za dane predujmove za usluge 1295 Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja (računi 126 do 128) 13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna) 130 Potraživanja od zaposlenih 1300 Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću

Page 11: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

1301 Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put 1302 Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.) 1303 Potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDV-om) 1304 Potraživanja za prehranu, kazne, za korištenje odmarališta i sl. 1305 Potraživanja od zaposlenih za manje plaćene poreze i doprinose 1306 Potraživanja od zaposlenika za plaćene privatne troškove (npr. po službenoj kred. kartici) 1307 Potraživanja od zaposlenika za primitak u naravi 1309 Ostala potraživanja od zaposlenih 131 Potraživanja od vanjskih suradnika 1310 Potraživanja za predujmljene honorare 1311 Potraživanja za isplaćene svote 1319 Ostala potraživanja od vanjskih suradnika 133 Potraživanja od članova poduzetnika 1330 Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak - dividendu (+ porez 12% i prirez) 1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove 1332 Potraživanja od članova ustanove 1333 Potraživanja od članova zadruge 1334 Potraživanje od obrtnika (dobitaša) 1335 Potraživanja od prodaje članu društva 134 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz skupine 12 i 13) 1340 Potraživanja za glavnicu 1341 Potraživanja za kamate 1342 Potraživanja za troškove iz sporova 135 Potraživanja za sredstva u slobodnoj zoni 136 Potraživanja za prodaju na potrošački kredit 137 Potraživanja od poslovnih jedinica u inozemstvu 1370 Potraživanja za isporučena dobra i usluge 1371 Potraživanja za doznake novca, za dobitak i dr. 138 Ostala poslovna potraživanja 1380 Potraživanja za naknadne popuste 1381 Potraživanja od ortaka 1382 Potraživanja od zastupnika 1383 Potraživanja iz prodaje vlastitog udjela (dionica) 1389 Ostala poslovna potraživanja 139 Vrijednosno usklađenje potraživanja od zaposlenih, članova društva i ostalih potraživanja 14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE 140 Porez na dodanu vrijednost 1400 Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH 14001 Pretporez po ulaznim računima 140010 Pretporez - 5% 140011 Pretporez - 13% 140012 Pretporez - 25% 140013 Pretporez - 23% 14002 Pretporez iz predujmova 140020 Pretporez iz predujmova - 5% 140021 Pretporez iz predujmova - 13% 140022 Pretporez iz predujmova - 25% 140023 Pretporez iz predujmova - 23% 14003 Ispravci pretporeza 140030 Ispravak pretporeza zbog izlaska iz sustava PDV-a 140031 Ispravak pretporeza zbog prenamjene dobara 140032 Ispravak pretporeza zbog promjene postotka priznavanja pretporeza - usklađenje 1401 Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25% 14010 Pretporez od predujmova iz prenesene porezne obveze - 25% 14011 Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25% 1402 Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 14020 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 5% 14021 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 13% 14022 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25% 1403 Pretporez od primljenih usluga iz EU

Page 12: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

14030 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 5% 14031 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 13% 14032 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25% 1404 Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH 14040 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 5% 14041 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 13% 14042 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25% 1405 PDV pri uvozu dobara 14050 PDV pri uvozu dobara - 5% 14051 PDV pri uvozu dobara - 13% 14052 PDV pri uvozu dobara - 25% 14053 PDV pri uvozu dobara - 23% 1406 Pretporez stečen po ugovoru o asignaciji ili iz preknjižavanja 1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja 1408 Pretporez koji još nije moguće priznati 14080 Pretporez po neplaćenim R-2 računima (iz razdoblja prije 1.7.2013.) 14081 Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje 1409 Pretporez u drugim zemljama u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a (moguća

analitika po zemljama) 14090 Pretporez u Sloveniji 140900 Pretporez po primljenim isporukama dobara 140901 Pretporez po primljenim isporukama usluga 140902 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza 14091 Pretporez u Austriji 140910 Pretporez po primljenim isporukama dobara 140911 Pretporez po primljenim isporukama usluga 140912 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza, itd. 141 Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja 1410 Potraživanja za porez na dohodak iz plaća 1411 Potraživanja za prirez iz plaća 1412 Potraživanja za porez na dohodak iz autorskih prava, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog

odbora i drugih dohodaka 1413 Potraživanja za porez i prirez na stipendije i nagrade učenika i studenta 1414 Potraživanja za poreze iz drugih dohodaka 1415 Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak od kamata 1417 Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak od kapitala 142 Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće 1420 Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće 1421 Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž 1422 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 1423 Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti 1424 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje na plaće 1429 Potraživanja za ostale nespomenute doprinose 143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku 1430 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak 1432 Potraživanja za više plaćeni porez po odbitku (na inozemne usluge) 1433 Potraživanja za porez na dobitak stečen po ugovoru o cesiji ili iz preknjižavanja 1434 Porez na dobitak plaćen u inozemstvu 1435 Potraživanja za porez po tonaži broda 144 Potraživanja za posebne poreze, trošarine i druge poreze od države 1440 Potraživanja za poseban porez na motorna vozila (PPMV) 1441 Potraživanja za poseban porez na kavu 1442 Potraživanja za poseban porez na bezalkoholna pića 1443 Potraživanja za trošarinu na alkohol i alkoholna pića 1444 Potraživanja za trošarinu na električnu energiju 1445 Potraživanja za trošarinu na duhanske prerađevine 1446 Potraživanja za trošarinu na energente - naftni derivati i naknade za ceste 1447 Potraživanja za 3% poreza na promet nekretnina 1448 Potraživanja za upravnu pristojbu 145 Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.

Page 13: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

146 Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK i dr.) 147 Potraživanja za carinu i više plaćene carinske pristojbe 148 Potraživanja za županijski i općinski (gradski) porez 1480 Potraživanja za više plaćeni porez na cestovna motorna vozila i plovne objekte 1481 Potraživanja za porez na kuće za odmor i korištenje javnih površina 1482 Potraživanja za porez na reklamu 1483 Potraživanja za porez na tvrtku ili naziv 1484 Potraživanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu 1485 Potraživanja za plaćeni porez na priređivanje zabavnih i športskih priredbi 1486 Potraživanja za plaćeni porez na nasljedstva i darove 1487 Potraživanja za više plaćeni porez na imovinu 1489 Potraživanja za ostale poreze županije (grada), općine 149 Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe 1490 Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume 1491 Potraživanje za sred. za komunalnu izgradnju 1492 Potraživanja za više plaćene kazne i sl. 1493 Potraživanja za boravišnu pristojbu 1494 Potraživanja za više uplaćene naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina 1495 Potraživanja za više plaćene poreze na koncesije 1496 Potraživanja za spomeničku rentu 1497 Potraživanje od Fonda za zaštitu okoliša (ambalažu) 1499 Potraživanja za ostala više plaćena davanja 15 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA 150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO 151 Potraživanja od mirovinskog osiguranja 152 Potraživanja od lokalne samouprave 153 Potraživ. za regrese, premije, stimulac. i držav. potpore 154 Potraživanje od Fonda za otkupljenu ambalažu 155 Ostala potraživanja od državnih institucija 156 Potraživanja za više plaćenu naknadu s temelja invaliditeta 159 Vrijednosno usklađenje potraživanja od države i drugih institucija 19 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI 190 Unaprijed plaćeni troškovi 1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina 1901 Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma 19010 Unaprijed plaćena zakupnina 19011 Unaprijed plaćeni a nepriznati PDV na zakupninu (osob. automobila) 1902 Unaprijed plaćeni troškovi reklame, propagande i sajmova 1903 Unaprijed plaćeni troškovi energije za sljedeće razdoblje 1904 Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u

prometu i sl. 1905 Unaprijed plaćene kamate na bankovna jamstava i sl. 1906 Unaprijed plaćeni troškovi reprezentacije 1907 Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise 1908 Unaprijed isplaćene plaće za buduće razdoblje 1909 Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita,

autorski honorari, rad po ugovoru i sl.) 191 Obračunani prihodi (budućeg razdoblja) 192 Unaprijed plaćeni ovisni troškovi nabave (koji nisu na 651) 193 Troškovi kamata iz budućeg razdoblja 194 Unaprijed plaćeni troškovi koncesija (za razdoblje do 12 mj.) 195 Unaprijed plaćene franšize, trgovačko znakovlje, prava i sl. (do 12 mj.) 196 Unaprijed plaćene licencije i patenti (do 12 mj.) 197 Derivativ - instrument zaštite 199 Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja 1990 Unaprijed plaćene provizije 1999 Ostala aktivna vremenska razgraničenja

Page 14: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

20 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)

200 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 20000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge 20001 Obveze za raspoređeni dobitak prema poduzetnicima unutar grupe 20002 Obveze za kamatu prema poduzetnicima unutar grupe 20003 Obveze za predujmove prema poduzetnicima unutar grupe 20004 Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe 20005 Obveze po realiziranim jamstvima unutar grupe 2001 Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 20010 Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe 20011 Obveze za depozite poduzetnika unutar grupe 20012 Obveze za kaucije, kapare i slično poduzetnika unutar grupe 201 Obveze s osnove udjela u rezultatu 2010 Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima) 2011 Obveze za dividende dioničarima 2012 Obveze za sudjelujuće dobitke u rezultatu iz zajedničkog pothvata (ortaštva) 2013 Obveze prema zadrugarima iz rezultata 2014 Obveze iz dobitka prema tajnim članovima 2015 Obveze za dobitak obrtnika dobitaša 2016 Ostale obveze s osnove udjela u dobitku 21 KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE 210 Obveze za izdane čekove 211 Obveze za izdane mjenice 2110 Obveze za izdane mjenice 2111 Obveze za izdane mjenične akcepte 2115 Obveze po mjeničnom regresu 212 Obveze po izdanim vrijednosnim papirima 2120 Obveze po izdanim komercijalnim zapisima 2121 Obveze po izdanim obveznicama 2122 Obveze po izdanim zadužnicama 2123 Obveze po ostalim kratkoročnim vrijednosnim papirima 2124 Obveze po realiziranim jamstvima 2128 Obveze za kamate sadržane u vrijed. papirima 213 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 2130 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 21300 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge 21301 Obveze za raspoređeni dobitak prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 21302 Obveze za kamatu prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 21303 Obveze za predujmove prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 21304 Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 2131 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 21310 Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujućim interesom 21311 Obveze za depozite društava povezanih sudjelujućim interesom 21312 Obveze za kaucije, kapare i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 21313 Obveze po realiziranim jamstvima iz sudj. interesa 214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl. 2140 Obveze za financijske zajmove od društava 2141 Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl. 2142 Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva 2143 Obveze za dio dospjelih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj. 2144 Obveze za zajmove prema građanima 2145 Obveze za zajmove članova društva 2146 Obveze po kontokorentnom računu

Page 15: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

2147 Obveze za depozite, jamčevine, kapare i kaucije 2148 Obveze za zajmove prema povezanim osobama koje nisu ni grupa ni društva povezana sudjelujućim

interesom 2149 Ostali kratkoročni zajmovi i sl. 215 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 2150 Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu) 2151 Obveze za kratkoročne kredite u osiguravajućim društvima (analitika po društvima i kreditima) 2152 Obveze prema ostalim kreditnim institucijama (štedionicama, mirovinskom fondu i dr.) 2153 Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu 2154 Obveze prema bankama po naplaćenim garancijama 2155 Obveze po isplaćenom akreditivu 2156 Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit) 2157 Obveze za kamate prema bankama 2158 Obveze za kamate prema financ. institucijama 2159 Ostale obveze prema kreditnim institucijama 216 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima) 217 Obveze iz eskontnih poslova 2170 Obveze s temelja eskontiranih mjenica 2171 Ostale obveze iz eskonta vrijednosnih papira 2172 Obveze iz otkupa tražbina - faktoringa 218 Obveze s osnove dugotrajne imovine namijenjene prodaji (analitika prema izvorima) 22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) 2200 Dobavljači dobara 2201 Dobavljači usluga 2202 Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina 2203 Dobavljači nematerijalne imovine 2204 Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove) 2205 Dobavljači iz ortačkog ugovora 2206 Dobavljači zadruge, ustanove i dr. 2208 Dobavljači povezane osobe koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom 221 Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima) 2210 Dobavljači dobara iz EU 2211 Dobavljači dobara iz trećih zemalja 2212 Dobavljači usluga iz EU 2213 Dobavljači usluga iz trećih zemalja 2214 Dobavljači prava intelektualnog vlasništva, istraživanja tržišta i dr. 2215 Dobavljači prava na franšizu, uporabu imena i sl. 2216 Dobavljači povezane osobe iz EU koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom 2217 Dobavljači povezane osobe iz trećih zemalja koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom 222 Dobavljači fizičke osobe 2220 Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja 2221 Dobavljači OPG-i (za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva) 2222 Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu 2223 Obveze s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl. 2224 Obveze s osnove ugovora o djelu, i akviziterstva i posredovanja 2225 Obveze prema studentima i učenicima za rad preko studentskog servisa 2226 Dobavljači kooperanti - fizičke osobe 2227 Dobavljači fizičke osobe iz EU 2228 Dobavljači bilježnici, odvjetnici i sl. 2229 Ostali dobavljači - fizičke osobe 223 Dobavljači komunalnih usluga 2230 Obveze za energetske isporuke 2231 Obveze za usluge odvodnje i odvoza smeća 2232 Obveze za ostale komunalne usluge 224 Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge 225 Obveze za predujmove 2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om 2251 Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om 2252 Primljeni predujmovi iz inozemstva

Page 16: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

2253 Obveze za predujmove građana 2254 Ostale obveze za predujmove 23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE 230 Obveze prema zaposlenicima 2300 Obveze za neto-plaće 2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samouprave) 2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta,

uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.) 2303 Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.) 2304 Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.) 2305 Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život,

pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl. 2306 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća 23060 Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica 23061 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane, kazne i sl. 23062 Obveze iz ovrha na neto-plaći 23063 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine, i dr. 23064 Obveze za obustave za privatne troškove 2307 Obveze prema zaposlenima za zatezne kamate i sl. 2308 Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenog godišnjeg odmora i

sl. 2309 Obveze za obračunanu bruto-plaću iz prošle poslovne godine (koje nisu isplaćene i XIII. plaća) 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini 2311 Obveze prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, stečajnim upraviteljima i sl. 2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga 2313 Obveze za ugovorene penale, kazne i sl. 2314 Obveze za darovanja (do 2% od ukupnog prihoda) 2315 Obveze za nadoknadu troškova (refundacije) 2316 Obveze za naknadno odobrene bonifikacije, casasconte i druge popuste 2317 Obveze za stipendije 2319 Ostale kratkoročne obveze (npr. prema vanjskim suradnicima) 232 Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima) 2320 Obveze za ugovorenu kamatu 2321 Obveze za zateznu kamatu 2322 Obveze za kamate na zajmove poduzetnika 2323 Obveze za kamate po sudskim sporovima 2324 Obveze za kamate s temelja poreza 2325 Obveze za kamate prema građanima 233 Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju 2330 Obveze po obračunu za prodana dobra 2331 Obveze za isplatu komitentu 2332 Obveze prema nalogodavatelju iz zastupničke prodaje 234 Obveze prema osiguravajućim društvima 2340 Obveze iz osiguranja imovine i osoba 2341 Obveze za životna osiguranja 2342 Obveze za III. stup mirovinskog osiguranja 2343 Obveze za premije zdravstvenog osiguranja 2344 Obveze za dopunsko zdravstveno osiguranje 235 Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni 236 Obveze iz vanjskotrgovačkog poslovanja 2360 Obveze prema uvozniku (ili naručitelju) 2361 Obveze po poslovima izvoza za tuđi račun 237 Obveze prema poslovnim jedinicama u inozemstvu 2370 Obveze prema P.J. u inozemstvu 2371 Obveze prema podružnicama u inozemstvu 238 Obveze iz stjecanja udjela 2380 Obveze za uplaćeni a neupisani temeljni kapital 2381 Obveze iz kupnje poslovnog udjela - dionica 239 Ostale kratkoročne obveze

Page 17: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

2390 Obveze prema odštetnim zahtjevima 2391 Obveze za poreze po poreznom nadzoru 2392 Obveze za PDV iz poslovnih odnosa 2393 Obveze za komunalnu naknadu i komunalni doprinos 23930 Obveza za komunalnu naknadu za financiranje komunalne infrastrukture iz cijene usluge (čl. 91. Zakona

o komunalnom gospodarstvu) 23931 Obveza za komunalni doprinos s temelja gradnje (čl. 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu) 2394 Obveze iz primjene valutne klauzule 2395 Obveze s osnove sudskih presuda 2396 Obveze iz ortaštva 2397 Obveze za tuđa sredstva 2398 Obveze za izdane vrijednosne kupone (bonove) 23980 Obveze za izdane jednonamjenske vrijednosne kupone 23981 Obveze za izdane višenamjenske vrijednosne kupone 2399 Ostale nespomenute obveze 23990 Obveze prema brokerima za kupljene vrijednosne papire 23991 Obveze iz faktoringa za unovćenje budućih ugovora (učinaka) 23992 Obveze za isplate iz smanjenja temeljnog kapitala 24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost 2400 Obveze za PDV 24001 Obveza za PDV po isporukama 240010 Obveza za PDV - 5% 240011 Obveza za PDV - 13% 240012 Obveza za PDV - 25% 240013 Obveza za PDV - 23% 24002 Obveza za PDV za primljene predujmove 240020 Obveza za PDV za predujam - 5% 240021 Obveza za PDV za predujam - 13% 240022 Obveza za PDV za predujam - 25% 240023 Obveza za PDV za predujam - 23% 24003 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama 240030 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 5% 240031 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 13% 240032 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 25% 240033 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 23% 24004 Obveza za PDV s osnove vlastite potrošnje - 25%, 13% ili 5% 24005 Obveza za ispravljeni PDV zbog prenamjene dobara 24006 Obračunana a nedospjela obveza za PDV 2401 Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25% 24010 Obveza PDV-a po predujmu iz prenesene porezne obveze - 25% 24011 Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25% 2402 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU 24020 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 5% 24021 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 13% 24022 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25% 2403 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU 24030 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 5% 24031 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 13% 24032 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25% 2404 Obveza PDV-a od poreznih obveznika bez sjedišta u RH 24040 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 5% 24041 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 13% 24042 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25% 2405 Obveza za obračunani PDV pri uvozu 2406 Obveze za PDV koje se ne izvještavaju u obrascu PDV-a 24060 Obveza za PDV po rješenju PU 2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja 2408 Povrat PDV-a iz putničkog prometa fizičkim osobama iz inozemstva

Page 18: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

2409 Obveza za PDV u drugim zemljama u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a (moguća analitika po zemljama)

24090 Obveza za PDV u Sloveniji 240900 Obveza za isporuke dobara (moguća analitika po stopama) 240901 Obveza za isporuke usluga (moguća analitika po stopama) 240902 Obveza za razliku poreza i pretporeza 24091 Obveza za PDV u Austriji 240910 Obveza za isporuke dobara (moguća analitika po stopama) 240911 Obveza za isporuke usluga (moguća analitika po stopama) 240912 Obveza za razliku poreza i pretporeza, itd. 241 Obveze za porez i prirez na dohodak 2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom 2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama 2412 Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova

nadzornog odbora i dr.) 2413 Obveze za porez i prirez iz stipendija i nagrada učenika na praksi 2414 Obveze za porez i prirez za ostale dohotke 2417 Obveza za porez na dohodak od kapitala (36%) za izuzimanja zaposlenika (+ prirez) 242 Obveze za doprinose za osiguranja 2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup) 2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima) 2422 Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup) 2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti 2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću 2427 Doprinosi za osiguranja na druge dohotke 24270 Doprinos za MO I. stup 24271 Doprinos za MO II. stup 24272 Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar 2428 Doprinos HZZO-u na službena putovanja u inozemstvo 2429 Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku 2430 Obveze za porez na dobitak 2431 Obveze za porez na dohotke od kapitala 24310 Porez na dohodak od kapitala na izuzimanja ili privatni život članova društva i dioničara (36% + prirez) 24311 Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% + prirez) 24312 Porez na dohodak od kapitala na kamate (na zajmove fizičkih osoba = 12% + prirez) 24313 Porez na dohodak od kapitala s osnove opcijskih dionica (24% + prirez) 2432 Obveze za porez po odbitku (na inozemne usluge intelektualnog vlasništva, za istraživ. tržišta, poslovno i

porezno savjetovanje, revizorske usluge, na kamate inozemnim nebankarskim pravnim osobama i naknade za nastupe inozemnih izvođača - umjetnika, zabavljača i sl.) - 15% - čl. 31. st. 4. i 6. Zakona o porezu na dobit)

2433 Obveze za porez po odbitku za isplate pravnim osobama s područja država „poreznih utočišta" i nekooperativnih država - stopa 20 % (čl. 31., st. 10. Zakona o porezu na dobit)

2434 Obveze za porez na kapitalni dobitak 2435 Obveza za PD po rješenju poreznog nadzora 2436 Obveza za porez po tonaži broda 244 Obveze za posebne poreze, trošarine i druge poreze prema državi 2440 Obveza za posebni porez na motorna vozila (PPMV) 2441 Obveza za posebni porez na kavu 2442 Obveza za posebni porez na bezalkoholna pića 2443 Obveza za trošarinu na alkohol i alkoholna pića 2444 Obveza za trošarinu na el. energiju 2445 Obveze za trošarinu na duhanske proizvode 2447 Obveza za 3% poreza na promet nekretnina 2448 Obveze za upravnu pristojbu 245 Obveze za članarinu turističkim zajednicama 246 Obveze za članarinu komori 2461 Obveze za paušal HOK-u 2462 Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori

Page 19: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

247 Obveze za carinu i carinske pristojbe 2470 Obveze za carinu 2471 Obveze za carinu prema mjernoj jedinici (prelevmani) 2472 Obveze za carinske pristojbe i takse 2473 Ostale obveze prema carini 248 Obveze za lokalne poreze i druga davanja 2481 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu 2483 Obveze za naknadu za zapošljavanje osoba s invaliditetom 2484 Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini 249 Ostale obveze javnih davanja 2490 Obveze za nadoknadu za šume 2491 Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje 24910 Obveze iz akumulirana invest. sredstva L.S. 24911 Obveze iz prenamjene zemljišta, legalizaciju i sl. 2492 Obveze za zakonske kazne 2493 Obveze za boravišnu pristojbu 2494 Obveze za naknade za iskorištav. mineral. sirovina 2495 Obveze za koncesije 2496 Obveze za spomeničku rentu 2497 Obveze za naknade za ambalažu 2498 Obveze za poreze po reprogramu MF PU 2499 Ostale obveze za ostala javna davanja 25 DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine) 250 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2500 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 25000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge 25001 Ostale dugoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2501 Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 25010 Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe 25011 Obveze za depozite poduzetnika unutar grupe 25012 Obveze za kaucije, kapare i slično poduzetnika unutar grupe 25013 Obveze po dugoročnim jamstvima (realiziranim) unutar grupe 251 Obveze za zajmove, depozite i sl. 2510 Obveze za financijske zajmove 2511 Obveze za dugoročne hipotekarne zajmove prema društvima 2512 Obveze za dugoročne zajmove prema građanima 2513 Obveze za dugoročne zajmove članova društva 2514 Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva 2515 Obveze za depozite 2516 Obveze za kapare 2517 Obveze s osnove jamstva (realiziranih) 2518 Obveze za zajmove prema povezanim osobama koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim

interesom 2519 Ostale obveze za dugoročne zajmove 252 Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama 2520 Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o

kreditu) 2521 Dugoročni krediti od osiguravajućih društava (analitika po društvima a unutar toga po sklopljenim

ugovorima) 2522 Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda, i dr.) 2523 Dugoročni krediti od inozemnih banaka i drugih inozemnih kreditnih institucija 2529 Dugoročne obveze za kamate 253 Dugoročne obveze iz financijskog i operativnog lizinga 2530 Financijski najam vozila, brodova i dr. 2531 Povratni financijski najam (npr. nekretnina brodova, tramvaja, vlakova i dr.) 2532 Operativni najma vozila, brodova i dr. (za obveznike MSFI-a 16) 254 Obveze za predujmove 2540 Obveze za dugoročne predujmove (avanse) za izgradnju objekata i postrojenja 2541 Obveze za dugoročne predujmove za isporuke zaliha 2542 Ostale dugoročne obveze za predujmove

Page 20: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

255 Obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugoročne obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) 2550 Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja duljim od godine dana (npr. kod izgradnje) 2551 Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne) 2552 Obveze prema dobavljačima iz ostalih poslovnih aktivnosti 2553 Obveze prema dobavljačima za zadržani dio iz jamstva 256 Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročnim) 2560 Obveze za izdane dugoročne obveznice 2561 Obveze za dugoročne komercijalne vrijednosne papire 2562 Obveze za dugoročne mjenice 2563 Obveze po ostalim dugoroč. vrijednos. papirima 2568 Obveze za kamate iz obveznica 2569 Diskont na vrijednosne papire (kao razlika do nominalne vrijednosti) 257 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 2570 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 25700 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge 25701 Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 2571 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 25710 Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujućim interesom 25711 Obveze za depozite društava povezanih sudjelujućim interesom 25712 Obveze za kaucije, kapare i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 25713 Obveze po jamstvima (realiziranim) iz sudj. int. 258 Obveze prema Državi (realizirana jamstva, krediti, plaćene koncesije) 259 Ostale dugoročne obveze 2590 Obveze prema zakladama, komorama i sl. 2591 Dugoročne obveze za porez 2592 Dugoročne obveze za socijalno osiguranje 2593 Obveze za dugoročne jamčevine 2599 Ostale dugoročne obveze 26 ODGOĐENI POREZI 260 Odgođena porezna obveza 2600 Odgođena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama - HSFI t. 12.22. i MRS 12, t. 5.) 28 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE 280 Rezerviranja za otpremnine i mirovine 2800 Rezerviranja za otpremnine 2801 Rezerviranja za mirovine 281 Rezerviranja za porezne obveze 2810 Dugor. rezerv. za odg. plać. poreza i dopr. 282 Rezerviranja za započete sudske sporove 2820 Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima 283 Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 2830 Dugoročna rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva 284 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 2840 Dugoročna rezerviranja za troškove izdanih jamstava za prodana dobra 285 Druga rezerviranja 2850 Dugor. rezerv. za neiskorištene god. odmore (MRS 19, t. 14. i HSFI 13) - vidi i račun 298 2851 Dugoročno rezerviranje za restrukturiranje (MRS 37 i HSFI t. 16.22.) 2852 Rezerviranje za ugovore s poteškoćama (MRS 37, t. 66. i HSFI t. 16.21.) 2853 Dugoročna rezerviranja za jubilarne nagrade 2854 Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr. očekivane troškove 29 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 290 Odgođeno plaćanje troškova 2900 Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.) 2901 Obračunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma 2902 Obračunani troškovi tekućeg održavanja 2903 Obračunani troškovi reklame, propagande i sajmova 2904 Obračunane a neplaćene usluge korištene u obračunskom razdoblju 2905 Obračunani rad po ugovoru o djelu, autor. hon. 2906 Obračunani kalo, rastep, kvar i lom 2907 Obračunani troškovi premije osiguranja

Page 21: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

2908 Uračunani troškovi službenih glasila i stručnih časopisa 2909 Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet, reprezentacija

i dr.) 291 Obračunani troškovi korištenih prava 2910 Obračunani troškovi franšiza, korištenih trgovačkih znakova, prava i sl. 2911 Obračunani troškovi licencija 2912 Obračunani troškovi autorskih prava 2913 Odgođeno plaćanje troškova za ostala prava 292 Obračunani troškovi nabave dobara 2920 Obračunani ovisni troškovi nabave (za koje nisu primljeni računi) - prijevoz, osiguranje, špedicija i dr.

vanjski troškovi 293 Obračunani prihodi budućeg razdoblja 2930 Odgođeni prihodi radi neizvjesnih troškova 2931 Obračunani prihodi budućeg razdoblja koji su rezultat primjene računovodstvene politike 2932 Odgođeno priznavanje prihoda kad se predviđa povrat robe 2933 Odgođeni prihodi iz otkupa tražbine (faktoring koji nije zarađen) 2934 Odgođeni prihodi od kamata iz financijskog lizinga 2935 Odgođeni prihodi iz operativnog lizinga 2936 Obračunane (anticipativne) kamate na dane zajmove i zatezne kamate (za buduće razdoblje) 2937 Unaprijed obračunane ili naplaćene školarine 2938 Odgođeni prihodi iz ortaštva 2939 Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja 294 Odgođeni prihodi iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.) 2940 Odgođeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu

(analitike po namjenskim primitcima iz proračuna - po investicijama) 2941 Odgođeni prihodi za D. I. iz fondova EU 2942 Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje 2943 Odgođeno priznavanje prihoda za unaprijed naplaćene subvencije i potpore 2944 Odgođeni prihodi ostalih potpora 295 Odgođeno priznavanje prihoda 2950 Razgraničeni višak prihoda od prodaje i povratnog financijskog najma 2951 Odgođeni prihodi od neiskorištenih popusta (MSFI 15, t. 73 - 80.) 296 Odgođeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga 297 Nerealizirani dobitci iz financijske imovine (HSFI 9 i MSFI 9) 298 Odgođeni fakturirani prihod za koji nije nastala isporuka 299 Ostala pasivna vremenska razgraničenja 2990 Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova

3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA

30 OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA 300 Kupovna cijena dobavljača 3000 Fakturna cijena sirovina i materijala na putu 3001 Fakturna cijena sirovina i materijala 3002 Fakturna cijena rezervnih dijelova 3003 Fakturna cijena sitnog inventara, autoguma, rez. dijelova i ambalaže 3005 Materijal i dijelovi u preuzimanju (nema dokumentacije) 301 Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu) 3010 Troškovi transporta 3011 Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani) 3012 Transportno osiguranje i čuvanje 3013 Posebni troškovi pakiranja - ambalaže 3014 Troškovi vlastitog transporta 3015 Troškovi vlastitog ukrcaja i iskrcaja 3016 Troškovi špeditera 3017 Troškovi atesta i kontrole 3018 Troškovi dorade i oplemenjivanja za vrijeme dovođenja na zalihu 3019 Ostali ovisni troškovi nabave 302 Carina i druge uvozne pristojbe 303 Posebni porezi (trošarine) koji se ne mogu odbiti

Page 22: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

309 Obračun troškova kupnje 3090 Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti 3091 Obračun nabave sirovina i materijala i dijelova koji izravno terete troškove 31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI 310 Sirovine i materijal u skladištu 3100 Zalihe sirovina i materijala 3101 Zalihe goriva i maziva 3102 Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju 3103 Uredski materijal i pribor 3104 Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje 3105 Zalihe ambalažnog materijala 3106 Zalihe materijala kod kooperanata 3107 Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladištu 3108 Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu 3109 Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala 311 Materijal u doradi, obradi i manipulaciji 3110 Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju 3111 Materijal u manipulaciji i na putu 3112 Troškovi dorade, obrade i oplemenjivanja 312 Materijal na doradi kod ortaka 313 Zalihe materijala za poljoprivredu 3130 Zalihe sjemena i sadnog materijala 3131 Zalihe komponenti za proizvodnju 318 Odstupanje od cijene zaliha 319 Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala 32 ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA 320 Rezervni dijelovi na zalihi 3200 Rezervni dijelovi za servisne usluge 3201 Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u proizvode) 3202 Rezervni dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3203 Zalihe polovnih rezervnih dijelova 3204 Zalihe otpadaka rezervnih dijelova 328 Odstupanje od cijene rez. dijelova na zalihi 329 Vrijednosno usklađenje zaliha rezervnih dijelova 35 ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA 350 Sitan inventar na zalihi 3500 Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada

male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.) 351 Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama) 352 Autogume na zalihi 358 Odstupanje od cijene 359 Vrijednosno usklađenje zaliha 36 ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI 360 Sitan inventar u uporabi 361 Ambalaža u uporabi 362 Autogume u uporabi 363 Otpis sitnog inventara 364 Otpis ambalaže 365 Otpis autoguma 369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma 37 PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA,

SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA 370 Predujmovi dobavljačima materijala 371 Predujmovi dobavljačima rezervnih dijelova 372 Predujmovi dobavljačima sitnog inventara 373 Predujmovi dani uvozniku za nabavu sirovina i materijala, dijelova i inventara 374 Predujmovi inozemnim dobavljačima 379 Vrijednosno usklađenje danih predujmova

Page 23: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI

40 MATERIJALNI TROŠKOVI 400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) 4000 Osnovni materijali i sirovine 4001 Dijelovi i sklopovi 4002 Poluproizvodi za ugradnju 4003 Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.) 4004 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje 4005 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća 4006 Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.) 4007 Troškovi oblikovanja proizvoda za posebne kupce 4008 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.) 4009 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (HSFI t. 10.17 i MRS 2, t. 10. do 19.) 401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje 4010 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici,

kuverte i sl.) 4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 4012 Troškovi otpisa sitnog inventara 4013 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr. 4014 Voda (izvorska) za piće 4015 Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om 4016 Materijalni troškovi prehrane za sezonske radnike 4017 Uniformirana radna odjeća i obuća 4018 Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa (za blagdane) 4019 Ostali materijalni troškovi trgovine 402 Materijalni troškovi istraživanja i razvoja 4020 Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda 4021 Troškovi razvoja prototipova 4022 Troškovi ostalih aktivnosti 403 Troškovi ambalaže 4030 Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.) 4031 Troškovi paleta, gajbi i sl. 404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma 4040 Troškovi sitnog inventara, 4041 Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis 4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve) 4044 Troškovi autoguma (neto + PDV - 50%) za slučaj plaće u naravi 4045 50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz 4046 50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om) 405 Rezervni dijelovi i materijal za održavanje 4050 Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme 4051 Materijal za održavanje opreme i objekata 4054 Trošak rez. dijelova za slučaj plaće 4055 50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz 4056 50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-a 4057 Troškovi zamjene u jamstvenom roku 4058 Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje 4059 Ostali troškovi rezervnih dijelova 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga 4060 Električna energija 4061 Plin, para, briketi i drva 4062 Mazut i ulje za loženje 4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.) 4067 Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.) 4069 Ostali troškovi energije u proizvodnji 407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji 4070 Trošak električne energije 4071 Plin, toplinska energija, briketi, drva

Page 24: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

4074 Gorivo za osob. automobile za slučaj plaće s 50% PDV-a 4075 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz 4076 50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a 4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove 4079 Ostali troškovi energije 408 Troškovi uzoraka 4080 Troškovi uzoraka radi ispitivanja kakvoće 409 Odstupanja od standardnog troška 41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga) 410 Troškovi telefona, prijevoza i sl. 4100 Troškovi telefona, interneta i sl. 4101 Poštanski troškovi 4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 4103 Prijevozne usluge željeznicom 4104 Prijevozne usluge brodara 4105 Prijevozne usluge zrakoplova 4106 Troškovi specijalnih prijevoza 4107 Usluge taksi- prijevoza 4108 Usluge dostave i logistike 4109 Ostale usluge prijevoza 411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga 4110 Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji 4111 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima 4112 Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda 4113 Usluge pripreme teksta za tisak, za web. i sl. 4114 Grafičke usluge tiska i uveza 4115 Usluge hotela i smještaja radnika na terenu 4116 Usluge za iznajmljeni kapacitet 4117 Usluge rada vanjskog osoblja 4118 Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu 4119 Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) 4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) 4121 Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova) 4122 Usluge čišćenja i pranja 4123 Usluge održavanja softvera i web stranica 4124 Usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku 41244 Servis osob. automob. za slučaj plaće u naravi 4125 50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz

poduzetnika i zaposlenih 4126 50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (s PDV-om) 4127 Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša 4128 Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba 4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba 413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola 4130 50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim

osiguranja) 4131 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a) (osim troškova osiguranja) 4132 Troškovi registracije (neto + PDV) - plaća u naravi 4133 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja 4134 Troškovi registracije plovila 4135 Troškovi registracije zrakoplova 4136 Troškovi dozvola za prometne smjerove 4137 Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz 4138 Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl. 4139 Ostali troškovi registracije prometala 414 Usluge zakupa - leasinga 4140 Zakupnine - najamnine nekretnina 4141 Zakupnine opreme 4142 Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme

Page 25: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

4143 50% usluga operativnog leasinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz 4144 50% usluga operativnog leasinga sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a) 4145 Usluge operat. najma osob. automob. za slučaj plaće 4146 50% rent-á-car usluge prijevoza osoba 4147 50% rent-á-car usluga prijevoza osoba (s 50% PDV-a) 4148 Rent-á-car za prijevoz tereta 4149 Troškovi ostalih najmova 41490 Usluge najma informatičke opreme 41491 Usluge najma fotokopirnih aparata 41492 Usluge web sjedišta (hosting) 41493 50% ostalih troškova leasinga (osiguranje, porez na CMV) 41494 50% ostalih troškova leasinga s 50% PDV-a (osiguranje, porez na CMV) 415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova 4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl. 4151 Usluge promidžbenih agencija 4152 Troškovi promidžbe u inozemstvu 4153 Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe 4154 Usluge unapređenja prodaje 4155 Usluge istraživanja tržišta 4156 Usluge sajmova (nadoknada za prostor) 4157 Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog prostora 4158 Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.) 4159 Ostali troškovi promidžbe (osim reprezentacije, dnevnica na službenom putu i sl.) 416 Intelektualne i osobne usluge 4160 Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgov. putnika, konzultanata) 4161 Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.) 4162 Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl. 4163 Konzultantske i savjetničke usluge 4164 Knjigovodstvene usluge 4165 Usluge poreznih savjetnika 4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl. 4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata 4168 Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.) 4169 Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge 417 Troškovi komunalnih i sličnih usluga 4170 Komunalna naknada 4171 Odvoz smeća i fekalija 4172 Voda i odvodnja 4173 Održavanje zelenila 4174 Usluge tržnica 4175 Garažiranje i parkiranje vozila 4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge 4177 Dimnjačarske i ekološke usluge 4178 Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada 4179 Ostale komunalne usluge 418 Usluge reprezentacije - ugošćivanja 4180 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznano 4181 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)(s 50% PDV-a)- porezno nepriznano 4182 50% reprezentacije - poklona danih poslovnim partnerima (s 50% PDV-a) po ulaznim računima dobavljača

- porezno priznato 4183 50% reprezentacije - poklona danih poslovnim partnerima (s 50% PDV-a) po ulaznim računima dobavljača

- porezno nepriznato 419 Troškovi ostalih vanjskih usluga 4190 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara 4191 Usluge studentskog servisa 4192 Hotelske usluge (u agencijskim poslovima) 4193 Vanjskotrgovačke usluge 4194 Špediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl. 4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe) 4196 Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.

Page 26: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina 4198 Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl. 4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge 41990 Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga 41991 Usluge agenata i detektiva 41992 Troškovi ostalih usluga 41993 Usluge pozicioniranja proizvoda u trgovačkim lancima 42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE 420 Neto plaće i nadoknade 4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje 4201 Troškovi neto plaća proizvodnje 4202 Ostali povremeni primitci 4203 Dodatna plaća (13. plaća), dodatak uz mjesečnu plaću do ukupno 5.000,00 kn godišnje 421 Troškovi poreza i prireza 4210 Uprava i prodaja 4211 Proizvodnja 4212 Ostali povremeni primitci 422 Troškovi doprinosa iz plaća 4220 Uprava i prodaja 4221 Proizvodnja 4222 Ostali povremeni primitci 423 Doprinosi na plaće 4230 Uprava i prodaja 4231 Proizvodnja 4232 Ostali povremeni primitci 4235 Doprinosi za beneficirani radni staž 424 Bruto plaće 43 AMORTIZACIJA 430 Amortizacija nematerijalne imovine 4300 Amortizacija izdataka za razvoj 4301 Amortizacija koncesije, patenata i dr. prava 4302 Amortizacija softvera i ost. prava 4303 Amortizacija goodwilla 4304 Amortizacija prava korištenja imovine u operativnom najmu 4305 Amortizacija ostale nematerijalne imovine 431 Amortizacija materijalne imovine 4310 Amortizacija građevina 4311 Amortizacija postrojenja 4312 Amortizacija opreme 4313 Amortizacija alata i inventara 4314 Amortizacija transportnih sredstava 4315 Amortizacija brodova 4316 Amortizacija poljoprivredne opreme 4319 Amortizacija ostale mater. imovine 432 Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz 4320 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza 4321 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza 4322 Dio amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza u vrijednosti iznad 400.000,00 kn 4323 Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a 4324 Amortiz. osob. aut. za sluč. plaće (neto + nepriznati PDV) 433 Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje 4330 Amortizacija građev. objekata 4331 Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže 4332 Amortizacija osobnih automobila 4333 Amortizacija ostale opreme (pokućstvo, telefonija i dr.) 434 Povećana amortizacija s temelja revalorizacije 435 Amortizacija biološke imovine (vinogradi, voćnjaci, osnovno stado i sl.) 436 Amortizacija iznad porezno dopuštene

Page 27: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

44 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE 440 Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine (018) 4400 Vrijednosno usklađenje prava i dr. 4401 Vrijednosno usklađenje goodwill 4402 Vrijednosno usklađenje ostale nemat. imov. 4405 Vrijednosno usklađenje porezno nepriznano 441 Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine 4410 Vrijednosno usklađenje nekretnina (028) 4411 Vrijednosno usklađenje postrojenja, opreme, alata, pogonskog inventara i transportne imovine (038) 4412 Vrijednosno usklađenje biološke imovine (048) 4413 Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine (058) 4414 Vrijednosno usklađenje ostale mater. imovine 4415 Vrijednosno usklađenje porezno nepriznano 442 Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja (veza sa 078) 444 Vrijednosno usklađenje depozita u bankama, mjenica, čekova i sl. (109 i dio 119) 445 Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja 4450 Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 60 dana od dospijeća (veza s

129) 4451 Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja

su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl. - dio 129, 139 i 159) i svote do 5.000,00 kn 4452 Vrijednosna usklađenja zastarjelih potraživanja (dio sa 129, 139 i 159) - porezno nepriznata 446 Vrijednosno usklađenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369) 447 Vrijednosno usklađenje danih predujmova (veza s 379) 448 Vrijednosno usklađenje potraživanja iz predstečajne nagodbe 449 Otpis zaliha materijala 45 REZERVIRANJA (v. skupinu 28) 450 Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. obveze (čl. 11. st. 2. ZoPD-a) 4500 Dugoročno rezerviranje za mirovine i sl. obveze 4501 Dugoročno rezerviranje za otpremnine i sl. obveze 4502 Rezerviranje za neiskorišteni godišnji odmor (čl. 11. st. 5. ZoPD-a i MRS 19) - vidi rač. 298 451 Rezerviranja za porezne obveze 452 Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima (čl. 11. st. 2. ZoPD-a) 453 Troškovi dugoročnog rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva (čl. 11. st. 2. ZoPD-a) 454 Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku (čl. 11. st. 2. ZoPD-a) 455 Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća (MRS 37, t. 72. i HSFI t. 16.22) 456 Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima (HSFI 16.21.) 457 Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja i troškovi rizika 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 4600 Dnevnice za službena putovanja 4601 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu 4602 Troškovi vlastitog automobila na službenom putu 4603 Troškovi prijevoza na službenom putu 4604 Terenski dodatak - pomorski dodatak 4605 Doprinos za zdravstveno osiguranje na službena putovanja u inozemstvo 4606 Troškovi noćenja i prehrane na službenom putu (po računu hotela i dr.) 4607 Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.) 4608 Troškovi službenog puta vanjskih suradnika (bruto s porezima i doprinosima) 4609 Troškovi smještaja i prehrane sezonskim radnicima i radnicima koji obavljaju sezonske poslove u

poljoprivredi 461 Nadoknade troškova, darovi i potpore 4610 Troškovi prijevoza na posao i s posla 4611 Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe) 4612 Nadoknade za odvojeni život 4613 Stipendije, nagrade učenicima i studentima 46130 Stipendije i nagrade učenicima i studentima do neoporezivih svota 46131 Stipendije i nagrade učenicima i studentima iznad neoporezivih svota 4614 Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška - čl.

119. ZOR-a, te otpremnine zbog ozljede ili profesionalne bolesti (čl. 80. ZOR-a) 4615 Darovi djeci, potpore za novorođenče (do 10.000,00 kn) i slične potpore (ako nisu dohodak)

Page 28: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

4616 Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.

4617 Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl. 4618 Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota 4619 Nagrade za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje 462 Troškovi članova uprave 4620 Nadoknade članovima nadzornog odbora 4621 Nadoknade vanjskim članovima uprave 4622 Nadoknade stečajnim upraviteljima 4623 Nadoknade prokuristima, članovima skupštine društva i dr. 4624 Troškovi usluga vanjske uprave (po računu) 4625 Troškovi honorara vanjskim članovima uprave 4626 Godišnje nagrade članovima uprave 4627 Troškovi izuzimanja 463 Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne) 4630 50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima ) s PDV-om 4631 50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju s PDV-om 4632 50% troškova reprezentacije od uporabe vlastitih brodova, automobila, nekretnina i sl. s PDV-om 4633 50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om 4635 Troškovi promidžbe (u katalozima, letcima, nagradne igre) 4636 Uzorci proizvoda dani kupcima radi procjene i nabave (čl. 11. st. 2. Pravilnika o PDV) 4637 Troškovi promidžbe u dobrima (do 160,00 kn › "nije za prodaju" predmeti sa znakom tvrtke kao npr. čaše,

pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrečice i sl.) - čl. 11. st. 4. Pravilnika o PDV-u

4638 Darovi male vrijednosti (do 160,00 kn bez PDV-a - čl. 7. st. 4. ZoPDV i čl. 11. st. 3. Pravilnika o PDV) - tromjesečno

464 Premije osiguranja 4640 Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 4641 Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.) 4642 Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko) 4643 Transportno osiguranje dobara 4644 Premije osiguranja zaliha, nasada, usjeva i sl. 4645 Premije za zdravstveno osiguranje 4646 Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo) 4647 Premije dobrovoljnog mirov. osiguranja (500,00 kn mjesečno, do 6.000 kn godišnje po radniku) 4648 Premije za dokup mirovine zaposlenicima MRS 19 t. 43. i 44. 4649 Premije za ostale oblike osiguranja (novca i dr.) 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa 4650 Troškovi platnog prometa 4651 Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.) 4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.) 4653 Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica 4654 Troškovi obrade kredita 4655 Troškovi akreditiva 4656 Troškovi bankovne garancije 4657 Troškovi iz derivativa 4659 Ostali bankovni troškovi 466 Članarine, nadoknade i slična davanja 4660 Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti 4661 Članarine udrugama i strukovnim komorama 4662 Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma 4663 Članarina turističkoj zajednici 4664 Nadoknada za korištenje mineralnih sirovina 4665 Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu… - Nar. nov., br. 91/96. do 81/15.) 4666 Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl. 4667 Naknade za koncesije i sl. prava 4668 Spomenička renta 4669 Ostala davanja 467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe 4670 Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove

Page 29: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

4671 Naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ambalažu (prema materijalu, po jed. proizv., povratna i poticajna ambalaža)

4672 Porez na kuće za odmor 4673 Trošak poreza koji je ugovorno preuzet pri prodaji (npr. 3% p.p.n.) 4674 Trošak PDV-a koji se ne može priznati 4675 Porez po odbitku 4676 Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, porezi po usklađenju, osim poreza na

dobitak) 4677 Ostali porezi i pristojbe 468 Troškovi prava korištenja (osim najmova) 4680 Troškovi koncesije 4681 Troškovi franšiza, know howa, patenata, uporabe imena, znaka i dr. 4682 Troškovi prava na proizvodni i sl. postupak 4683 Trošak prava na model, nacrt, formulu, plan, iskustvo i sl. 4684 Trošak HRT pretplate 4685 Troškovi licenciranih prava i certifikati 4686 Troškovi prava uporabe računalnih programa 4687 Troškovi autorskih (izdavačkih) prava 4689 Ostali troškovi prava korištenja 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni 4690 Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti,

stručno usavršavanje, prekvalifikacije, stručni i specijalistički studij, doktorati, učenje jezika i sl.) 46900 Opće obrazovanje 46901 Posebno obrazovanje 4691 Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu 4692 Troškovi službenih glasila 4693 Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.) 4694 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl. 4695 Troškovi obveznih liječničkih pregleda 4696 Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika 4697 Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik) 4698 Troškovi ZAMP-a, opomena i dr. 4699 Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.) 47 FINANCIJSKI RASHODI 470 Kamate s poduzetnicima unutar grupe 4700 Ugovorene kamate unutar grupe 4701 Zatezne kamate unutar grupe 4702 Kamate - porezno nepriznate unutar grupe 4703 Kamate koje se uračunavaju u zalihe unutar grupe (MRS 23, t.11. i HSFI 10, t. 10.22.) 471 Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 4710 Tečajne razlike iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 4711 Rashodi financiranja, troškovi popusta i naknadnih odobrenja s poduzetnicma unutar grupe 4712 Rashodi od valutne klauzule s poduzetnicima unutar grupe 472 Ostali troškovi s poduzetnicima unutar grupe 4720 Troškovi popusta i naknadnih odobrenja s poduzetnicima unutar grupe 4721 Ostali troškovi s poduzetnicima unutar grupe 473 Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima 4730 Kamate na kredite banaka 4731 Kamate iz lizing poslova 4732 Kamate na zajmove pravnih osoba 4733 Kamata na pozajmice članova društva i dioničara 4734 Kamate na zajmove od fizičkih osoba 4735 Diskontne kamate po mjenicama i dr. vrijednosnim papirima 474 Zatezne kamate 4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora 4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja 4742 Zatezne kamate između povezanih osoba (por. neprizn.) 4743 Zatezne kamate po sudskim presudama 4744 Ostale zatezne kamate 475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima

Page 30: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu 4751 Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza 4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu 4753 Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg

tečaja banke i dr.) 4754 Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne 476 Gubitci iz ulaganja u dionice, udjele, obveznice i dr. vrijednosne papire (koji su prodani ispod troška

nabave - čl. 10. ZoPD) 477 Troškovi diskonta i nagodbi 4770 Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja (faktoring) 4771 Troškovi iz financijskih nagodbi 4772 Ostali troškovi 478 Nerealizirani gubitci (rashodi) od financ. imovine 4780 Nerealizirani gubitci (rashodi) od financijske imovine 4781 Troškovi smanjenja fin. imovine zbog ugovora o poteškoćama 4782 Vrijednosna usklađenja financijske imovine 4783 Nerealizirane tečajne razlike 479 Ostali financijski troškovi 4790 Rashodi s osnove valutne klauzule po obvezama i kreditima 4791 Rashodi s osnove usklađenja obveza temeljem valutne i sl. klauzule (prema dobavljačima, za predujmove i

sl.) 4792 Troškovi valutne klauzule iz tražbina ili obveza 4793 Troškovi burzovnih usluga, emisije vrijednosnih papira i sl. 4794 Troškovi carine inozemnog financijskog i operativnog lizinga 4795 Trošak paušalne naknade zbog neplaćanja (300,00 kn - čl. 13. ZoFPiPN) 4796 Trošak članarine za kreditne i sl. kartice 4797 Troškovi ovršnog postupka 4799 Ostali nespomenuti financijski troškovi 48 OSTALI POSLOVNI RASHODI 480 Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka 4800 Naknadno odobreni popusti i odobrenja 4801 Troškovi nagodbe (razlike iz sniženja) 4802 Troškovi nenadoknađenih jamstava za prodana dobra 4803 Troškovi naknadnih reklamacija 4804 Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, izlaganje radi prodaje i sl. 481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja 4810 Otpisi nenaplaćenih jamstava i drugih osiguranja 4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena 48110 Porezno priznat otpis 48111 Porezno nepriznat otpis 4812 Troškovi ostalih otpisa 4813 Troškovi otpisa dugova fizičkim osobama prema Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama (Nar. nov., br.

62/18.) 482 Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine 4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine 4821 Otpisi imovine izvan uporabe - rashod 4822 Gubitak od prodane dug. imov. koja se ne amortizira 4823 Gubitak od prodaje ost. dug. mat. i nemat. imovine 4824 Otpisi materijala i robe - rashod 483 Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima 4830 Manjkovi uslijed više sile (provalna krađa, elementarna nepogoda) 4831 Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema odlukama HGK, HOK ili internim aktima 4832 Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama

HGK, HOK ili interno - skrivene isplate (čl. 7. st. 5. ZoPD-a) 4833 Manjkovi novca i vrijednosnih papira 4834 Manjkovi na teret odgovorne osobe 4835 Manjkovi dugotrajne imovine 4839 Ostali manjkovi iz imovine 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora 4840 Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)

Page 31: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a) 4842 Penali, ležarine, dangubnine 4843 Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji odmor, zbog ozljede na radu, odštetne

rente i sl.) 4844 Nadoknade štete - troškovi po nagodbama i sudskim presudama - tužbama 4845 Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl. 4846 Troškovi preuzetih obveza iz ugovora 4847 Kazne za parkiranje 4848 Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 4849 Ostali izdatci za štete 485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja 4850 Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina 4851 Troškovi naknadnih razlika iz nabava 4852 Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja 486 Darovanje do 2% od ukupnog prihoda 4860 Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne

godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr. svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaćim udrugama i dr. osobama - čl. 7. st. 7. ZoPD-a)

4861 Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2% od UP prethodne godine za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova, ortopedskih pomagala i dr. što nije pokriveno osiguranjem - čl. 7. st. 8. ZoPD-a)

4862 Doniranje hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane bez PDV-a (do visine 2 % UP prethodne godine) koje se unosi u obrazac DONH

487 Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja 4870 Porezno nepriznata darovanja iznad 2% UP (za svrhe iznad dopuštenih s računa 486) i darovanja

inozemnih udruga, ustanova i sl. (čl. 7. st. 1. t. 10. ZoPD-a) 4871 Darovi (milodari), potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s

ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac - čl. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a) 4872 Darovanje političkih stranaka i nezavisnih kandidata 488 Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti) 4880 Troškovi iz ortačkog ugovora 4881 Troškovi iz posredovanja 489 Ostali troškovi - rashodi 4890 Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. st. 1. t. 11. ZoPD-a) kao: - skrivene isplate dobitka, -

izuzimanje dioničara članova društva i fizičkih osoba (obrtnika) i s njima povez. osobama 4891 Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a - red. br. 24 PD, npr.

amortiz. imov. koja ne služi obavljanju djelatnosti, dodjela vlastitih dionica - udjela i dr.) - porezno nepriznati

4892 Troškovi povlastica i dr. oblici imovinskih koristi (čl. 7. st.1. t.9. ZoPD-a) - porezno nepriznati 4893 Izuzimanja dioničara i članova društva na koja se obračunava 36% poreza na dohodak i prirez - porezno

priznata 4899 Ostali nespomenuti poslovni rashodi 49 RASPORED TROŠKOVA 490 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi

troškovi (na račune 60, 62 i 63) 491 Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)

5 MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (A. u proizvodno uslužnim djelatnostima)

50 GLAVNA MJESTA U PROIZVODNJI 500 Pogon I 5001 Izravni troškovi materijala (u računovodstvu troškovima razrada po radnim nalozima ili po procesima u

proizvodnji) 5002 Izravni troškovi rada 5003 Opći fiksni troškovi proizvodnje (Razrada: amortizacija, održavanje, poslovodstvo pogona, drugi fiksni

troškovi pogona) 5004 Opći varijabilni troškovi proizvodnje (Razrada: neizravni troškovi materijala u proizvodnji, energija

utrošena u proizvodnju, neizravni troškovi plaća u proizvodnji, drugi varijabilni troškovi pogona) 501 Pogon II 502 Pogon III...

Page 32: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

505 Izravni troškovi proizvoda (usluge) - radni nalog 51 ODRŽAVANJE 510 Radionica "A" 5100 Izravni troškovi materijala i pričuvnih dijelova (po radnom nalogu, jedinici usluge i slično) 5101 Izravni troškovi rada 5102 Opći fiksni troškovi radionice 5103 Opći varijabilni troškovi radionice 5104 Drugi opći troškovi radionice 511 Radionica "B" 512 Itd. 52 TRANSPORT 520 Jedinica za prijevoz 5200 Izravni troškovi pogonskog goriva (razrada po vozilu) 5201 Izravni troškovi materijala (razrada po vozilu) 5202 Izravni troškovi plaća (razrada po vozilu) 5203 Opći fiksni troškovi jedinice za osobni prijevoz 5204 Opći varijabilni troškovi jedinice za osobni prijevoz 521 Jedinica teretni prijevoz 5210 Izravni troškovi pogonskog goriva (razrada po vozilu) 5211 Izravni troškovi materijala (razrada po vozilu) 5212 Izravni troškovi plaća (razrada po vozilu) 5213 Opći fiksni troškovi jedinice teretni prijevoz 5214 Opći varijabilni troškovi jedinice teretni prijevoz 522 Druge jedinice prijevoza 53 TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJE 530 Materijal u troškovima uprave i administracije 531 Plaće, troškovi uprave i administracije 532 Amortizacija u troškovima prodaje 535 Drugi troškovi uprave i administracije (razrada prema potrebama društva, na primjer: dnevnice, bankovni

troškovi, osiguranje, reprezentacija itd.) 54 TROŠKOVI PRODAJE 540 Materijal u troškovima prodaje 541 Plaće u troškovima prodaje 542 Amortizacija u troškovima prodaje 543 Zakupnine prodajnih prostora 545 Drugi troškovi prodaje (razrada npr. troškovi opreme prodanih proizvoda, troškovi fakturiranja, troškovi

propagande i slično)

5 MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (B. u djelatnosti trgovine)

50 TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA 500 Materijal u troškovima uprave i administracije 501 Plaće u troškovima uprave i prodaje 502 Amortizacija u troškovima uprave i administracije 505 Drugi troškovi uprave i prodaje (razrada npr. dnevnica, osiguranje, bankovni troškovi, reprezentacija itd.) 51 TROŠKOVI PRODAJE 510 Materijal u troškovima prodaje 511 Plaće u troškovima prodaje 512 Amortizacija u troškovima prodaje 513 Zakupnine u troškovima prodaje 515 Drugi troškovi prodaje (razrada npr. otpreme pošiljaka, fakturiranje, propaganda, naplata ambalaža,

omotni papir, troškovi izvoza, troškovi posredništva itd.) 59 RASPORED TROŠKOVA 590 Raspored troškova na zalihe proizvodnje i usluga 591 Raspored troškova u rashode na teret prihoda 5910 Raspored troškova uprave i administracije 5911 Raspored troškova uprave

Page 33: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

6 PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

60 PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE 600 Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima,

objektima, radnim nalozima i sl.) 601 Vrijednost usluga (u tijeku ili nedovršenih na datum bilance - MRS 2, t. 16.) 602 Vanjska proizvodnja (kooperacija i dr.) 605 Proizvodnja u slobodnoj zoni 606 Proizvodnja u doradi i manipulaciji 607 Obustavljena proizvodnja 608 Proizvodnja u tijeku iz ortačkog ugovora 609 Vrijednosno usklađivanje proizvodnje - usluga 61 NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI 610 Zalihe poluproizvoda (analitika prema osnovnim skupinama ili po stupnju dovršenosti) 611 Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi (analitika po vrstama proizvoda) 619 Vrijednosno usklađivanje nedovršenih proizvoda i poluproizvoda 62 BIOLOŠKA IMOVINA 620 Zalihe biološke proizvodnje u toku 6200 Poljoprivredna biljna proizvodnja 6201 Uzgoj (tov) životinja 621 Zaliha biološke imovine za prodaju 629 Vrijednosno usklađivanje biološke imovine 63 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA 630 Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i

sl. te poljoprivredni gotovi proizvodi) 631 Gotovi proizvodi u javnom skladištu, silosu, i dr. 632 Gotovi proizvodi dani u komisijsku prodaju 633 Gotovi proizvodi dani u konsignacijsku prodaju 634 Gotovi proizvodi u doradi, obradi i manipulaciji 635 Gotovi proizvodi u slobodnoj zoni 636 Zalihe nekurentnih proizvoda i otpadaka 637 Gotovi proizvodi u izložbenim prostorima 638 Gotovi proizvodi iz ortaštava 639 Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda 64 GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA 640 Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama) 641 Uračunani PDV u vrijednosti proizvoda 648 Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proizvoda 649 Vrijednosno usklađivanje gotovih proizvoda u prodavaonicama 65 OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE 650 Kupovna cijena robe od dobavljača 651 Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu 6510 Troškovi transporta 6511 Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani) 6512 Transportno osiguranje 6513 Troškovi posebnog pakiranja - ambalaže 6514 Troškovi vlastitog transporta (ne više od tarife javnog prijevoza) dovođenja robe na prodajnu lokaciju 6515 Troškovi oblikovanja za posebne kupce 6516 Troškovi čuvanja i rukovanja (u fazi nabave) 6517 Špediterski i bankarski troškovi 6518 Nadoknada uvozniku za uslugu uvoza 6519 Ostali troškovi kupnje (pregledi, atesti i dr. troškovi u svezi s dovođenjem robe na zalihu - HSFI 10 i MRS

2) 652 Carina i druge uvozne pristojbe za robu 653 Posebni porezi i trošarine (analitika) 659 Obračun nabave - trošak kupnje

Page 34: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

66 ROBA 660 Roba u skladištu 6600 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima) 6601 Zaliha otpadaka od robe 661 Roba u tuđem skladištu i izlozima 6610 Roba u tuđem skladištu 6611 Roba u tuđim silosima, hladnjačama i sl. 6612 Roba u izložbenim prostorima 662 Roba dana u komisijsku ili konsignacijsku prodaju 663 Roba u prodavaonicama 6630 Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili 66300 Roba u prodavaonici A s PDV-om 25% 66301 Roba u prodavaonici A s PDV-om 13% 66302 Roba u prodavaonici A s PDV-om 5%, itd. 664 Uračunani porezi u robi 6640 Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama) 665 Roba u poreznom skladištu ili u slobodnoj zoni 6650 Roba u poreznom skladištu 6651 Roba u slobodnoj zoni 666 Roba u doradi, obradi i manipulaciji 6660 Vrijednost robe u doradi 6661 Troškovi u svezi s doradom 667 Roba na putu 668 Uračunana razlika u cijeni robe 6680 Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom) 6681 Uračunana marža robe u prodavaonici 669 Vrijednosno usklađivanje zaliha robe 6690 Vrijednosno usklađenje zbog pada cijena, smanjenja uporabljivosti i sl. 6691 Prepravljene cijene robe zbog monetarnih oscilacija 67 PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE 670 Dani predujmovi za nabavu robe 671 Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe 672 Dani predujmovi za robu povezanom društvu 673 Dani predujmovi za nabavu bioloških proizvoda 679 Vrijednosno usklađenje danih predujmova za robu 68 NEKRETNINE I UMJETNINE ZA TRGOVANJE 680 Nabavna vrijednost nekretnina za preprodaju (s porezom na promet) 681 Troškovi dodatnog uređenja - dorade 682 Umjetnine u prodaji 683 Nekretnine za prodaju (uređene) 684 Oldtimeri za trgovanje 685 Uračunani PDV u umjetninama i oldtimerima 687 Predujmovi za kupnju nekretnina i sl radi daljnje prodaje 688 Uračunana razlika u cijeni nekretnina i umjetnina za daljnju prodaju 689 Vrijednosno usklađivanje nekretnina i umjetnina i sl u prometu i predujmova 69 DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI 690 Nematerijalna imovina namijenjena prodaji 691 Materijalna imovina namijenjena za prodaju 6910 Skupina imovine za prodaju (npr. pogon, poslov. jedinica i sl. ) 6911 Dugotrajna mat. imovina namijenjena prodaji 699 Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine namijenjena prodaji

7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA 70 TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA 700 Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64) 701 Troškovi realiziranih usluga (490 i 601) 702 Troškovi neiskorištenog kapaciteta (HSFI t. 10.18. i MRS 2 t. 13) 703 Troškovi zaliha materijala i otpadaka (31, 32, 35 i 36) 7030 Troškovi nabavne vrijednosti prodanih materijala, dijelova, inventara i otpadaka 7031 Troškovi manjkova materijala, dijelova i inventara kojom se tereti odgovorna osoba

Page 35: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

7032 Troškovi od interno uporabljenog materijala, dijelova i inventara 704 Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2) 7040 Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar i lom i škart u proizvodnji (sa skupina 60, 62, 63 i 64) -

porezno priznati 7041 Prekomjerni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar, lom i škart u proizvodnji (60, 62, 63 i 64 - HSFI t.

10.21. i MRS 2, t. 14.) a porezno dopušteni po očevidu i sl. - porezno priznati 7042 Prekomjerni manjkovi proizvoda s PDV-om (HSFI t. 10.2. i MRS 2, t. 16.) - porezno nepriznati 7043 Razlika višeg troška proizvodnje od neto-vrijednosti koja se može realizirati (HSFI t. 10.35. i MRS 2, t. 28.

do 33.) 7044 Troškovi isporučenih proizvoda u jamstvenom roku (zamjena) 705 Greškom neiskazani rashodi proteklih razdoblja 706 Gubitci iz ugovora o izgradnji (MRS 11, t. 36.) 707 Troškovi iz ugovora o ortaštvu 708 Troškovi vrijednosnog usklađenja proizvodnje u tijeku (609), poluproizvoda (629) i zaliha gotovih

proizvoda (639 i 649) 71 TROŠKOVI PRODANE ROBE 710 Nabavna vrijednost prodane robe 7100 Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu 7101 Nabavna vrijednost prodane robe u EU 7102 Nabavna vrijednost prodane robe u trostranom poslu u EU 7103 Nabavna vrijednost prodane robe u inozemstvo (treće zemlje) 7104 Nabavna vrijednost prodane robe u tranzitu (domaćem) 7105 Nabavna vrijednost prodane robe u poslov. jed. 711 Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina 712 Troškovi dugotr. imov. namijenjeni prodaji (neto) 713 Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe 7130 Kalo, rastep, kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK - porezno priznati 7131 Manjkovi uslijed više sile (provalne krađe, poplava, požar, potres i sl.) - porezno priznati 7132 Manjkovi i otpisi trgovačke robe po očevidu PU i sl. - porezno priznati 7133 Prekomjerni kalo, rastep, kvar i lom + PDV - porezno nepriznati 7134 Manjak robe na teret odgovorne osobe 7135 Trošak otpisa robe 714 Troškovi zamjene robe u jamstvenom roku 715 Greškom neiskazani rashodi prodane robe u proteklim razdobljima u trgovini 718 Troškovi vrijednosnog usklađenja trgovačke robe i predujmova (669, 679, 689) 719 Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine namijenjene prodaji (699) 72 TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI 720 Troškovi uprave, prodaje, administracije (491) 721 Ostali poslovni rashodi - nespomenuti 73 OSTALI POSLOVNI RASHODI 730 Rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI 8 t. 8.35.) 731 Otpisi od otuđenja imovine koji su nastali neočekivano i u visokoj vrijednosti (HSFI 4 t. 4.7. i MRS 10, t.

9.) 732 Gubitci zbog izvlaštenja ili zbog prirodnih katastrofa na važnom dijelu imovine 733 Rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija 734 Izvanredne kazne, penali, odštete, naknadno utvrđ. obveze i sl. 735 Nerealizirani gubitci 736 Troškovi vraćene robe prodane u prethodnim god. 737 Gubitci od procjene biološke imovine 738 Gubitci od procjene poljoprivrednih proizvoda 74 UDIO U DOBITKU I GUBITKU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM I

OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 740 Udio u dobitku društava povezanih sudjelujućim interesom i od zajedničkih pothvata 7400 Udio u dobitku od društava povezanih sudjelujućim interesom 7401 Udio u dobitku od zajedničkih pothvata 745 Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom i od zajedničkih pothvata 7450 Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom 7451 Udio u gubitku od zajedničkih pothvata

Page 36: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima) 7500 Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje 7501 Prihodi od prodaje proizvoda na kredit ili otplatu 7502 Prihodi od prodaje poljoprivrednih proizvoda 7503 Prodaja u vlastitim prodavaonicama 7504 Prihodi od prodaje stanova i dr. građevina 7505 Prihodi od prodaje poluproizvoda i nedovršenih proizvoda 7506 Prihodi ostvareni u posl. jed. na području posebne držav. skrbi i u Vukovaru 7507 Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a) 7508 Prihod od prodaje otpadaka i sekundarnih sirovina 7509 Prihodi od prodaje sirovina i materijala 751 Prihodi od prodaje usluga 7510 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga 7511 Prihodi od hotela i restorana 7512 Prihodi od intelektualnih usluga 7513 Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga 7514 Prihodi od usluga prijevoza 7515 Prihodi od komunalnih usluga 7516 Prihodi od promidžbenih usluga 7517 Prihodi od usluga zaštite i čuvanja 7518 Prihodi od programskih usluga 7519 Prihodi od prodaje ostalih usluga 752 Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina) 753 Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo 7530 Prihodi od prodaje dobara u EU 7531 Prihodi od prodaje dobara u "treće" zemlje 754 Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo 7540 Prihodi od prodaje usluga u EU 75400 Prihodi od turističkih usluga 75401 Prihodi od internetskih usluga i sl. 7541 Prihodi od prodaje usluga u "treće" zemlje 7542 Prihodi iz međunarodne plovidbe brodovima (čl. 26. st. 10. ZoPD-a) 7543 Prihodi od isporuka poslovnim jedinicama u inozemstvo 7544 Prihodi od ostalih usluga u inozemstvu 755 Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 7550 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za investicije 7551 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za sitan inventar, ambalažu i autogume 7552 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvodnih usluga (npr. iz graditeljstva, transporta i sl.) 7553 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za potrebe reprezentacije i promidžbe 7554 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za ostale potrebe 7555 Prihodi s osnove upotrebe ugostiteljskih usluga za vlastite potrebe 756 Prihodi od zakupa i najmova 7560 Prihodi od zakupa nekretnine 7561 Prihodi od najmova opreme i dr. stvari 757 Prihodi iz ortaštva 758 Ostali prihodi od ostale prodaje 759 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga poduzetnicima unutar grupe 76 PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE 760 Prihodi od prodaje robe 7600 Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima) 7601 Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko 7602 Prihodi od prodaje robe u tranzitu 7603 Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.) 7604 Prihodi od prodaje robe u povezanim društvima 7605 Prihodi od prodaje robe dane u komisiju ili konsignaciju 7606 Prihodi od prodaje u poslov. jed. na području posebne držav. skrbi i Vukovaru 7607 Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a) 7608 Prihodi od prometa nekretnina

Page 37: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

7609 Prihodi od interne prodaje 761 Prihodi od prodaje robe u inozemstvu 7610 Prihodi od prodaje robe u EU 7611 Prihodi od prodaje robe u "treće" zemlje 762 Prihodi od trgovačkih usluga 7620 Prihodi od provizija (iz komisije, zastupanja i sl.) 7621 Prihodi od franšiza i robnih znakova 7622 Prihodi od usluge posredovanja 7623 Prihodi od davanja mišljenja 763 Prihodi od prodaje nekurentne robe (robe u kvaru, oštećenju, demodirana i sl.) 764 Prihodi od prodaje robe na robni kredit 765 Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 7650 Prihodi s osnove upotrebe robe za investicije 7651 Prihodi s osnove upotrebe robe za sitan inventar, ambalažu i autogume 7652 Prihodi s osnove upotrebe robe za potrebe reprezentacije i promidžbe 7653 Prihodi s osnove upotrebe robe za ostale potrebe 766 Prihodi od prodane robe u financijski lizing (najam) 767 Prihodi od preprodaje nekretnina i umjetnina 768 Ostali prihodi od prodaje roba i trgovačkih usluga 7680 Prihodi od prikupljanja ambalaže 7681 Prihodi od zbrinjavanja otpada 7682 Prihodi od prodaje korisnog otpada 769 Prihodi od prodaje trgovačke robe poduzetnicima unutar grupe 77 FINANCIJSKI PRIHODI 770 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) i ostala financijska ulaganja poduzetnika unutar grupe, prihodi od

kamata, tečajnih razlika i ostali financijski prihodi s poduzetnicima unutar grupe 7700 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 7701 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 7702 Prihodi od kamata s poduzetnicima unutar grupe 7703 Prihodi od tečajnih razlika s poduzetnicima unutar grupe 7704 Ostali financijski prihodi s poduzetnicima unutar grupe 771 Prihodi od kamata 7710 Prihodi od redovnih kamata 7711 Prihodi od zateznih kamata 7712 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr. 7713 Kamate na depozite i jamčevine 772 Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi 7720 Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu 7721 Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu 7722 Prihodi iz ugovorene ili realizirane valutne klauzule 7723 Ostali prihodi 773 Prihodi od dividende i dobitaka iz udjela 7730 Prihodi od dividendi 7731 Prihodi od udjela u dobitku u d.o.o. i dr. 7732 Prihodi od dobitaka poslov. jed. i podružnica u inozemstvu 774 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7740 Prihodi iz udjela u investicijskim i dr. fondovima 7741 Dobitci od prodaje dionica i udjela (s nepovez. društvima) i dr. vrijed. papira 7742 Prihodi od primjene valutne (indeksne) klauzule 7743 Prihodi od danih zajmova 7744 Prihodi od prodaje ostale financijske imovine 775 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 776 Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine 7760 Prihodi iz procjene fin. imovine namijenjene za trgovanje kroz RDG 7761 Dobitci iz promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine (HSFI 7 i MRS 40) 7762 Dobitci iz promjene vrijednosti ostale imovine 777 Prihodi negativnog goodwilla 778 Prihodi od financijskih naknada 7780 Prihod od paušalnih naknada (zbog neplaćanja) 7781 Prihodi od ovršne naknade

Page 38: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

779 Ostali financijski prihodi 7790 Prihodi iz burzovnih transakcija 7791 Prihodi iz faktoringa, forwarda, opcija i sl. 7792 Prihodi od neplaćenih obveza - davanja (za šume, poreze, članarine, naknade i dr.) 7793 Prihodi iz fin. leasinga 7794 Prihodi od naplate životnog osiguranja 7795 Prihodi od fer vrijednosti obveza 7796 Prihodi od financijskih obveza 78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI 780 Prihodi od otpisa obveza i popusta 7800 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl. 7801 Otpis obveza prema kreditorima 7802 Otpis obveza prema zaposlenicima 7803 Prihodi od zastare obveza 7805 Prihodi od ostalih obveza 7806 Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr. 7807 Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja 7809 Prihodi od otpisa obveza prema poduzetnicima unutar grupe 781 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena 7810 Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.) 7811 Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane) 7812 Prihodi od prodaje dugotr. nemater. imovine (trgov. znak, patent i dr.) - iz uporabe i amortiz. 7813 Prihodi od ranije otpisanih zaliha po novoj procjeni (HSFI t. 10.38. i MRS 2, t. 33.) 7814 Inventurni i dr. po procjeni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala, dijelova i

dugotrajne imovine 7815 Viškovi u blagajni (novac, vrijed. papiri i dr.) 7816 Viškovi iz neidentificiranih novčanih doznaka u tekućem poslovanju 7817 Prihodi od prodaje ulaganja u nekretnine (MRS 40. t. 69.) 7818 Prihodi od procjene prometa (utrška) po nalazu poreznog nadzora 7819 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine unutar grupe 782 Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi 7820 Prihod od ukidanja dugoročnih rezerviranja 7821 Naknadno utvrđeni prihodi 7822 Ukidanje pasiv. vrem. razgraničenja 7824 Prihodi od ukidanja troškova od kojih se odustalo 7825 Prihodi od naknadno naplaćenih jamstava - garancija 7826 Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina 7827 Prihodi od naplate iz ugovora po naknadnim priznanjima iz prošlih godina 7828 Prihodi od naknadno naplaćenih reklamacija 7829 Prihodi od zaprimanja dobara koja su prodana u prethodnom obrač. razdoblju 783 Prihodi od refundacije, dotacija, subvencija i nadoknada 7830 Prihodi od refundacije za rad radnika 7831 Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja 7832 Prihodi od subvencija 7833 Prihodi od dotacija i pomoći 7834 Prihodi s osnove besplatnog primitka opreme, nekretnina, zaliha i potraživanja 7835 Prihodi od naknada za jamstva 7836 Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.) 7837 Prihodi za pokriće gubitka 7838 Prihodi za manjkove od odgovornih osoba 7839 Prihodi od dotacija i nadoknada od poduzetnika unutar grupe 784 Prihodi od ukidanja gubitaka i revalorizacija 7840 Prihodi od ukidanja gubitka vrijed. uskalađ. zaliha 7841 Prihodi od ukidanja pričuve fer vrijednosti kod prodaje financijske imovine 7842 Prihodi od ukidanja gubitka od procjene dugotrajne imovine (MRS 36) 7843 Prihodi od procijenjene vrijednosti otpada i dr. zaliha 7844 Prihodi od procjene ostale imovine 7845 Prihodi od ukidanja fer vrijednosti 785 Ostali poslovni prihodi 7850 Prihodi s osnove povrata poreza na promet

Page 39: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

78500 Prihodi s osnove ispravka pretporeza 78501 Prihodi s osnove povrata PPMV-a 7851 Prihodi od ugovorenih i naplaćenih penala zbog neizvršenja roka u isporuci 7852 Prihodi od nagrada za proizvod, uslugu, oblik i sl. 7853 Prihodi od (nevraćenih) kaucija i depozita 7854 Prihodi od kapara, odustatnina i sl. 7855 Prihodi od vraćenih premija osiguranja 7856 Prihodi od financijskog inženjeringa (npr. projektiranje, financiranje i izgr. objekata, kupnja i prodaja

poduzeća i sl.) i provizija 7857 Prihodi od prodaje prava (patenata, licencija, koncesija, rente, imena, znaka i sl.) 7858 Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom) 7859 Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog oduzete imovine, zlouporabe znaka, imena,

prava i dr.) 786 Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20) 7860 Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova 7861 Prihodi od državnih potpora za investicije (imovinu) 7862 Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene 787 Dobitci od procjene poljoprivrednih proizvoda i biološke imovine (HSFI 17, t. 17.12 i MRS 41) 7870 Dobitci od prirasta biološke imovine 7871 Dobitci od procjene biološke imovine 7872 Dobitci od procjene poljoprivrednih proizvoda 788 Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja) 7880 Prihod od izvanredne prodaje značajnog dijela imovine 7881 Prihod od dugotrajne materijalne imovine namijenjene prodaji 7882 Prihod od izvansudskih nagodbi 7883 Izvanredni prihodi od naknada šteta 7884 Ostali nepredviđeni prihodi 79 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE 790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)

8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA 80 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA 800 Dobitak prije oporezivanja 801 Gubitak prije oporezivanja 803 Porez na dobitak (gubitak) 804 Dobitak ili gubitak razdoblja 8040 Dobitak razdoblja (poslije poreza) 8041 Gubitak razdoblja 81 DOBITAK ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (koristi

samo poduzetnik obveznik primjene MSFI-ja koji ima prekinuto poslovanje) 810 Dobitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 811 Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 812 Porez na dobitak (gubitak) prekinutog poslovanja 813 Dobit ili gubitak prekinutog poslovanja 8130 Dobitak prekinutog poslovanja za razdoblje (poslije poreza) 8131 Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje 82 DOBIT ILI GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (KORISTI SAMO

PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE) 820 Dobitak prije oporezivanja 821 Gubitak prije oporezivanja 822 Porez na dobitak (gubitak) 823 Dobitak ili gubitak razdoblja 8230 Dobitak razdoblja (poslije poreza) 8231 Gubitak razdoblja 83 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA KOJI PRIPADA DRUGIMA 830 Dobitak pripisan imateljima kapitala matice 831 Gubitak koji tereti imatelje kapitala matice 832 Dobitak pripisan manjinskom interesu 833 Gubitak koji tereti manjinski interes

Page 40: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI 90 TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen 9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) 9001 Temeljni dionički kapital (obične dionice) 9002 Temeljni dionički kapital (povlaštene dionice) 9003 Temeljni kapital iz prestečajne nagodbe 9004 Temeljni kapital j.d.o.o.-a 9008 Temeljni kapital iz reinvestiranog dobitka (čl. 6. st. 1. t. 6. Zakona o PD i čl. 12.a Pravilnika o PD) -

analitika po članovima i godinama upisa 901 Upisani temeljni kapital manjinskih članova 902 Upisani kapital koji nije plaćen 9020 Upisani temeljni kapital koji je pozvan za uplatu (analitika po upisnicima) 9021 Odobreni temeljni kapital 903 Kapital (ulozi) članova javnog trgovačkog društva 904 Kapital (ulozi) komanditora komanditnog društva 905 Državni kapital u udjelima 906 Kapital članova zadruge 91 KAPITALNE PRIČUVE 910 Uplaćeni udjeli - dionice iznad svote temeljnog kapitala 911 Kapitalne pričuve iz dodatnih uplata radi stjecanja posebnih prava u društvu (ili zamjenjivih obveznica) 912 Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi 913 Kapitalne pričuve iz ostatka pri smanjenju temeljnog kapitala 914 Kapitalne pričuve iz drugih izvora 915 Kapitalni dobitak iz prodaje vlastitih udjela - dionica 916 Kapitalni dobitak na prodane emitirane dionice 917 Kapitalne pričuve iz ulaganja tajnog člana društva (čl. 148. ZTD-a) 918 Kapitalni gubitci iz vlastitih dionica i udjela 919 Kapital iz ulaganja obrtnika dobitaša 92 PRIČUVE IZ DOBITKA 920 Zakonske pričuve 9200 Pričuve prema ZTD 9201 Pričuve za povećanje temeljnog kapitala 9202 Pričuve za pokriće gubitka 9204 Pričuve u j.d.o.o. za povećanje t.k. (čl. 390. a) ZTD-a) 9205 Pričuve u zadruzi (čl. 37. st. 2. Zakona o zadrugama) 921 Pričuve za vlastite dionice i udjele (čl. 233. i 406.a ZTD-a) 9210 Pričuve za opcijske dionice za zaposlenike 9211 Pričuve za otkupljene dionice radi obeštećenja dioničara 9212 Pričuve za otkup dionica da bi se spriječila šteta i dr. 9213 Pričuve za vlastite (trezorske) dionice i udjele 922 Vlastite dionice i udjeli (odbitna- dugovna stavka) 9220 Otkupljene vlastite dionice 9221 Otkupljeni vlastiti udjeli 9222 Vlastite dionice za opcijsku namjenu 9223 Isplate člana koji povlači udio po tržišnoj vrijednosti (čl. 419. ZTD-a) 923 Statutarne pričuve 9230 Pričuve za održavanje financijske stabilnosti društva, za razvojne aktivnosti i sl. 9231 Pričuve za restrukturiranje 9232 Pričuve radi održavanja boniteta strukture izvora financiranja 924 Ostale pričuve 9240 Pričuve za pokriće gubitka u poslovanju 9241 Pričuve za nagrade i sl. 9242 Slobodne pričuve iz neraspoređenog dobitka 9243 Pričuve za nerealizirane dobitke iz udjela 9244 Pričuve za razvoj zadruge 93 REVALORIZACIJSKE PRIČUVE I PRIČUVE FER VRIJEDNOSTI 930 Revalorizacijske pričuve s osnove revalorizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Page 41: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

9300 Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (HSFI t. 6.36. i MRS 16, t. 39. i MRS 38, t. 85.) (analitika prema revaloriziranim imovinskim stavkama)

9301 Revalorizacijske pričuve iz razdoblja od 2001. do 2004. 9302 Revalorizacijske pričuve nastale do kraja 2000. 931 Pričuve fer vrijednosti 9310 Pričuve iz utvrđivanja fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju 9312 Pričuve iz učinkovite zaštite novčanog toka 9313 Pričuve iz učinkovitog dijela zaštite neto ulaganja u inozemstvu 932 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 933 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 934 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 935 Ostale nevlasničke promjene kapitala 94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK 940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina) 9400 Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000. 94000 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima) 94001 Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda 94002 Zadržani dobitak koji se izuzima od isplate (npr. za investicije u imovinu) 94003 Zadržani dobitak koji čeka raspored 94004 Zadržani dobitak za privatne troškove članova društva 94005 Zadržani dobitak za manjinske članove društva 94006 Zadržani dobitak tajnog člana društva 9401 Zadržani dobitak iz 2001. do 2004. 94010 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima - dioničarima) 9402 Zadržani dobitak iz 2004. do 2012. 94020 Zadržani dobitak (analitika po članovima - dioničarima) 94021 Neraspoređeni zadržani dobitak 9403 Zadržani dobitak iz 2012. i poslije 9405 Zadržani dobitak za posebnu namjenu - npr. za namjeru stjecanja vlastitih udjela (prema odluci skupštine

društva) - iz 201_. god. 9406 Zadržani dobitak oblikovan iz realizirane rev. pričuve 9407 Zadržani dobitak po prijedlogu uprave i N.O. 9408 Zadržani dobitak iz negativnog goodwilla 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima) 9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_.) 9411 Preneseni gubitak (iz godine 201_.) 9417 Gubitak (dio) koji je iznad kapitala 95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 950 Dobitak poslovne godine 9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen) 9501 Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima) - radi pokrića 9502 Dobitak - dividenda financijske godine (analitika prema članovima društva - dioničarima) 9504 Dobitak koji se privremeno ne isplaćuje po prijedlogu uprave i N.O. 9505 Dobitak za manjinske članove društva 9506 Dobitak za tajnog člana društva 9507 Dobitak za nagrade zaposlenicima 9509 Dobitak iz privremenih razlika (odgođeni porezi) 951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima) 9510 Gubitak koji se pokriva 9511 Nepokriveni gubitak 9512 Gubitak iz privremenih razlika 96 MANJINSKI INTERES 960 Manjinski interes 9600 Kapital manjinskog društva 99 IZVANBILANČNI ZAPISI 990 Imovina - materijalna u optjecaju 9900 Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa) 9901 Materijal i roba u doradi (tuđa) 9902 Pozajmica strojeva i alata

Page 42: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

9903 Zaštitna odjeća i obuća na korištenju 9904 Roba u skladištu (tuđa) 9905 Ambalaža na korištenju (tuđa) 9906 Vlasništvo ortačke zajednice 9907 Materijali za doradne - lohn-poslove 9908 Roba u izvozu 9909 Zgrade i zemljišta u zakupu 991 Prava i tražbine 9910 Prava na korištenja 9911 Krediti ugovoreni 9912 Hipoteka na tuđoj imovini 9913 Materijalna prava 9914 Prava po loro akreditivima (domaći partneri) 9915 Prava po loro akreditivima (inozemni partneri) 9916 Prava na ratne reparacije i štete od oduzete imovine 992 Vrijednosni papiri 9920 Primljeni čekovi, mjenice za osiguranje otplate anuiteta za dobivene robne i financijske kredite 9921 Primljena jamstva vjerovnika kao instrumenata plaćanja 9922 Primljene zadužnice 9923 Ostali vrijednosni papiri koji nisu stavljeni u optjecaj 9924 Izdane zadužnice 9925 Izdane mjenice 9926 Korištene garancije u tijeku 9927 Tražbine od kupaca iz zastupničke prodaje 9928 Izdani vrijednosni kuponi (bonovi) 99280 Izdani jednonamjenski vrijednosni kuponi 99281 Izdani višenamjenski vrijednosni kuponi 993 Vrijednosnice u manipulaciji 9930 Obveznice i druge vrijednosti na skladištu (blagajni) 9931 Vrijednosni papiri na čuvanju (obveznice, dionice) 9932 Blokovi ulaznica 9933 Prodajna mjesta za izdane obveznice 994 Obračun dobitka investicijskog pothvata 9940 Investicija - ulaganje - rashodi 9941 Prihod - priljev 9942 Dobitak 9944 Čisti dobitak 9947 Trošak kamata budućeg razdoblja 995 Izvori materijalne imovine 9950 Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva) 9951 Vlasnici materijala i robe u doradi 9952 Vlasnici pozajmljenih strojeva i alata 9953 Skladište zaštitne odjeće i obuće 9954 Vlasnici robe u našim skladištima 9955 Vlasnici ambalaže u korištenju 9956 Ortaci - vlasništvo ortačke zajednice 9957 Obveze za materijale u doradi - lohnu 9958 Obveze za robu u izvozu (tuđa roba) 9959 Vlasnici zemljišta i zgrada u zakupu 996 Izvori prava i obveze 9960 Izvor prava na korištenje 9961 Krediti odobreni 9962 Dužnici po hipoteci 9963 Ulagači u materijalna prava 9964 Izvori prava loro-akreditiva (domaći partneri) 9965 Izvori prava loro-akreditiva (inozemni partneri) 9966 Ratne reparacije i nadoknade šteta 9967 Obveze zastupnika iz prodaje prema nalogodavcu 9968 Očekivane koristi iz tužbi 997 Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljeni u optjecaj

Page 43: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje · 03 postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva 030 Postrojenja 0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici,

9970 Obveze za čekove i mjenice za osiguranje otplate anuiteta za robne i financijske kredite 9971 Jamstva od dužnika kao instrument plaćanja 9972 Obveze za primljene zadužnice 9973 Ostali vrijednosni papiri koji nisu stavljeni u optjecaj 9974 Obveze za izdane zadužnice 9975 Obveze za izdane mjenice 9976 Obveze za korištene garancije u tijeku 9978 Obveze za izdane vrijednosne kupone (kupone) 99780 Obveze za izdane jednonamjenske vrijednosne kupone 99781 Obveze za izdane višenamjenske vrijednosne kupone 998 Obveze za izdane vrijednosnice u manipulaciji 9980 Obveznice i druge vrijednosnice 9981 Vrijednosni papiri (obveznice, dionice) 9982 Vrijednost zalihe blokova ulaznica 9983 Prodajna mjesta za izdane obveznice 9987 Kamate sadržane u vrijednosnicama ili obračunima 999 Obveze s osnove investicijskog pothvata 9990 Obveze prema ulagačima 9991 Izvori prihoda - priljeva 9992 Ukalkulirani - planirani dobitak 9993 Obveze za porez i druga javna davanja 9994 Obveze iz planiranog čistog dobitka