of 43 /43
RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje Sastavili: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev., urednik časopisa RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE i profesor na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. vis. šk. i ovl. rač., profesorica na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, glavna urednica i savjetnica u časopisu RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, te članica Odbora za standarde financijskog izvješćivanja RH Nakladnik: RRiF-plus, d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, 10000 Zagreb, Vlaška 68, HRVATSKA Telefon: 01/4699-760, pretplata Fax: 01/4699-766 Internet: www.rrif.hr E-pošta: [email protected] kljuc naziv 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA 00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni dionički kapital (analitika po upisnicima) 001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote kapitala (razrada po emisijama dionica) 002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva) 003 Potraživanja za temeljni ulog komanditora 004 Potraživanje za ostale uloge u kapital 01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj 0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i sl. 0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). 0102 Izdatci za istraživanje mineralnih blaga (MSFI 6) 011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke 0110 Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.) 0111 Ulaganje u patente, žigove i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga 0112 Ulaganje u licenciju i franšizu 0113 Robne marke (trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška prava, uslužne marke i sl. prava) 0114 Ulaganje u tržišni udio (otkup prava distribucije za neko područje) 012 Softver i ostala prava 0120 Softver 01200 Ulaganje u računalni softver 01201 Ulaganje u internetske stranice 0121 Nematerijalna dugotrajna prava 01210 Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja 01211 Ulaganje u znanje (know-how), dizajn 01212 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova, pravo objave u izdavaštvu i sl.) 01213 Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

kljucSastavili:
• Dr. sc. Vlado BRKANI, prof. vis. šk., ovl. ra. i ovl. rev., urednik asopisa RAUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE
i profesor na RRiF Visokoj školi za financijski menadment
• Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVI, prof. vis. šk. i ovl. ra., profesorica na RRiF Visokoj školi za financijski menadment, glavna urednica i savjetnica u asopisu RAUNOVODSTVO, REVIZIJA I
FINANCIJE, te lanica Odbora za standarde financijskog izvješivanja RH
Nakladnik: RRiF-plus, d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, 10000 Zagreb, Vlaška 68, HRVATSKA
Telefon: 01/4699-760, pretplata
0 POTRAIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA
00 POTRAIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL 000 Potraivanja za upisani a neuplaeni dioniki kapital (analitika po upisnicima)
001 Potraivanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaene svote kapitala (razrada po emisijama
dionica)
002 Potraivanja za upisani a neuplaeni kapital u d.o.o. (analitika po lanovima društva)
003 Potraivanja za temeljni ulog komanditora
004 Potraivanje za ostale uloge u kapital
01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj
0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i
sl.
0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.).
0102 Izdatci za istraivanje mineralnih blaga (MSFI 6)
011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslune marke
0110 Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.)
0111 Ulaganje u patente, igove i tehnologiju, inovacije, tehniku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pruanje usluga
0112 Ulaganje u licenciju i franšizu
0113 Robne marke (trgovako ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška prava, uslune marke i sl. prava)
0114 Ulaganje u trišni udio (otkup prava distribucije za neko podruje)
012 Softver i ostala prava
0120 Softver
0121 Nematerijalna dugotrajna prava
01211 Ulaganje u znanje (know-how), dizajn
01212 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova, pravo objave u izdavaštvu i sl.)
01213 Ulaganja na tuoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)
01214 Ulaganje u dugogodišnje pravo uporabe (prema ugovoru) - npr. višegod. plaeni zakup
01215 Ulaganje u pravo suvlasništva opreme
0122 Ostala prava
01221 Pravo angairanja poveane snage elektrine energije
01222 Ostala dugogodišnja prava
013 Goodwill
0130 Goodwill
0141 Filmovi, glazbeni zapisi
0142 Ostala nematerijalna prava
0150 Predujmovi za razvoj
0151 Predujmovi za koncesije
0154 Predujmovi za nabavu softvera
0155 Predujmovi za nabavu ostalih prava uporabe
0156 Predujmovi za ostala nematerijalna prava
016 Kriptovalute
0160 Bitcoin
0161 Ethereum
0162 Ostale kriptovalute
017 Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti rauna skupine 01)
018 Vrijednosno usklaenje nematerijalne imovine (analitika prema vrsti rauna skupine 01)
019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine
0190 Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj
0191 Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl.
0192 Akumulirana amortizacija robne i uslune marke
0193 Akumulirana amortizacija softvera
0196 Akumulirana amortizacija imovine u operativnom najmu (MSFI 16)
0199 Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine
02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE 020 Zemljišta
0200 Graevinsko zemljište (bez zgrada)
0201 Poljoprivredno zemljište
0203 Zemljište sa supstancijalnom potrošnjom ili odlagališta
0204 Zemljište pod prometnicama, dvorištima, parkiralištima i sl.
0205 Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima, parkovima, vrtovima, šumama i sl.
0206 ista neobraena i nezasaena zemljišta i kamenjari
0207 Zemljišta ispod graevina
0209 Zemljišta - ostalo
0210 Zemljište s upisanim pravom graenja (plaena za više godina)
0211 Pravo slunosti na zemljištu (plaena za više godina)
0212 Zemljišta u zakupu (plaena za više godina)
023 Graevinski objekti (za vlastite potrebe)
0230 Poslovne zgrade, uredi i lokali
0231 Tvornike zgrade, hale i radionice
0232 Zgrade trgovine, hotela, motela, restorana
0233 Skladišta, silosi, nadstrešnice i garae, staklenici, sušionice, hladnjae
0234 Zgrade montane, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl.
0235 Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, šatori, iare i sl.
0236 Putovi, parkirališta, staze i dr. graevine (rampe i sl.), nadvonjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije
0237 Cjevovodi, vodospremnici, utvrene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi
0238 Objekti poljoprivrede i ribarstva
0239 Ostali graevinski objekti (rudnici, brane) i objekti izvan uporabe
024 Stanovi za vlastite zaposlenike
026 Predujmovi za nabavu nekretnina
0260 Predujmovi za nabavu zemljišta
0261 Predujmovi za graevine u nabavi
027 Nekretnine u pripremi
0270 Zemljišta u pripremi
0271 Graevine u pripremi
028 Vrijednosno usklaenje nekretnina
0280 Vrijednosno usklaenje zemljišta
029 Akumulirana amortizacija graevina
0290 Akumulirana amortizacija graevina (analitika prema pojedinim graevinama)
0291 Akumulirana amortizacija odlagališta otpada, kamenoloma i sl. (MRS 16., t. 58.)
03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA 030 Postrojenja
0300 Tehnika postrojenja, ureaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.
0301 Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu
0302 Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, naponske i solarne elije, vjetro-elektrane, toplinske crpke i dr.)
0303 Rashladna postrojenja
0305 Automatske autopraonice i sl. oprema
0306 Mlinska i separatorska postrojenja
0307 Postrojenje za pakiranje, ambalau i sl.
0308 Brodska postrojenja (dizalice, motori)
0309 Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe
031 Oprema
televizori, i dr.)
0311 Raunalna oprema
0313 Oprema trgovine (blagajne, hladnjaci, i dr.)
0314 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokustvo i sl.)
0315 Oprema servisa (dizalice, ispitni ureaji, aparati i dr.)
0316 Oprema za graditeljstvo i montau (kranovi, bageri, skele, oplate, miješalice, dizalice, valjci i sl.)
0317 Oprema (aparati) grijanja/hlaenja
0319 Ostala oprema i oprema izvan uporabe
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina
0320 Transportna imovina
03200 Putnika vozila (osobna i putniki kombi) i motor kotai
032000 Osobni automobili za osobni prijevoz
032001 Osobni automobili za obavljanje djelatnosti (iznajmljivanje, servisna sluba itd.)
03201 Teretna i vuna vozila, tegljai i kamioni, cisterne i hladnjae
03202 Prikljuna transportna sredstva (prikolice)
03203 Teretna dostavna i kombi vozila
03204 Auto miješalice, auto crpke za beton, auto dizalice i sl.
03205 Autobusi
03206 Zrakoplovi
03209 Ostala transportna sredstva i ureaji (gusjeniari, el. vozila, viljuškari, vagoni, traktori za vuu, bicikli i
dr.)
03211 Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi)
03212 Ugostiteljsko i hotelsko pokustvo i inventar
03213 Ostalo pokustvo i inventar
0322 Pogonski i skladišni inventar (stalae, zatvoreni ormari, skele, oplate, protupoarni aparati, zaštitna
sredstva i sl.)
0324 Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.
0325 Reklame (svjetlee), stupovi i sl.
0326 Inventar ustanova (aparati, kreveti, ormari, stolovi i sl.)
0327 Ostali inventar (spremnici i dr.)
0328 Višegodišnja ambalaa
0329 Alati, inventar i vozila izvan uporabe
033 Pretporez koji se ne moe odbiti (kao dio vrijednosti osobnih automobila za nabave od 1.1. 2018.)
0330 50% pretporeza od osobnih automobila
0331 50% i 100% pretporeza od osobnih automobila (n. v. vee od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do
31.12.2018.)
0332 50% pretporeza od brodova, jahti i dr.
0333 50% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. (n.v. vee od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do 31.12.2018.)
034 Poljoprivredna oprema i mehanizacija
0340 Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.
0341 Radni prikljuci (plugovi, beraice, freze, prskalice, sabirae i sl.)
0342 Oprema za mljekarstvo (muzilice, separatori, police, spremnici i sl.)
0343 Oprema ribarstva (kavezi, mree, amci i brodovi, pakirnice)
0344 Oprema vinogradarstva (bave, filteri, preše, punionica)
0345 Oprema voarstva i maslinarstva
0346 Oprema stoarstva i pelarstva
0347 Oprema za povrtlarstvo i cvjearstvo (plastenici, sustav prihrane i dr.)
0348 Oprema za navodnjavanje, grijanje i sl.
0349 Ostala oprema poljoprivrede
035 Ostala materijalna imovina
0351 Arhivski predmeti, makete i sl.
0352 Knjige, karte, fotografije i sl.
0353 Oldtimeri (automobili, traktori, kamioni, brodovi i sl.)
0354 Ostala materijalna imovina
0360 Predujmovi za postrojenja i opremu
0361 Predujmovi za alate, pogonski inventar i transportnu imovinu
0364 Predujam za poljoprivrednu opremu
0367 Predujam za ostalu imovinu
037 Materijalna imovina u pripremi
0370 Postrojenja u pripremi
0371 Oprema u pripremi
0373 Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi
0374 Poljoprivredna oprema u pripremi
0375 Ostala imovina u pripremi
038 Vrijednosno usklaenje postrojenja i opreme
0380 Vrijednosno usklaenje postrojenja
0381 Vrijednosno usklaenje opreme
0384 Vrijednosno usklaenje poljoprivredne opreme
0385 Vrijednosno usklaenje ostale mat. imovine
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme
0390 Akumulirana amortiz. postrojenja
0391 Akumulirana amortiz. opreme
0394 Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.
0395 Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila
0396 Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. vee od 400.000,00 kn koji su
nabavljeni do 31. 12. 2018.)
0397 Akumulirana amortiz. 50% od pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz
0398 Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz (n. v. vee
od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do 31. 12. 2018.)
0399 Ostala akumulirana amortizacija za opremu
04 BIOLOŠKA IMOVINA 040 Biološka imovina - bilje - višegodišnji nasadi
0400 Vonjaci
0401 Vinogradi
0402 Maslinici
0404 Parkovi, zelenila, nasadi i cvijee (višegodišnje)
0405 Ulaganja u ostale višegodišnje nasade
041 Biološka imovina - ivotinje - osnovno stado
0410 Goveda - krave
0413 Svinje
046 Predujmovi za biološku imovinu
0460 Predujmovi za višegodišnje nasade
0461 Predujmovi na nabavu ivotinja
047 Biološka imovina u pripremi
0470 Višegodišnji nasadi u pripremi
0471 ivotinje (osnovno stado) u nabavi
048 Vrijednosno usklaenje biološke imovine
0480 Vrijednosno usklaenje višegodišnjih nasada
0481 Vrijednosno usklaenje ivotinja (osnovnog stada)
049 Akumulirana amortizacija biološke imovine
0490 Akumulirana amortiz. višegodišnjih nasada
0491 Akumulirana amortiz. ivotinja (osnovnog stada)
05 ULAGANJA U NEKRETNINE 050 Ulaganja u nekretnine - zemljišta
051 Ulaganja u nekretnine - graevine
0510 Graevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kue)
0511 Graevine izvan uporabe (zgrade, stanovi, apartmani, kue)
056 Predujmovi za ulaganja u nekretnine
0560 Predujam za ulaganja u zemljište
0561 Predujam za ulaganje u graevine
057 Ulaganja u nekretnine u pripremi
0570 Ulaganja u zemljišta u nabavi
0571 Ulaganja u graevine u nabavi
0572 Ulaganja u graevine u izgradnji
058 Vrijednosno usklaenje ulaganja u nekretnine
0580 Vrijednosno usklaenje ulaganja u zemljište
0581 Vrijednosno usklaenje ulaganja u graevine
059 Akumulirana amortizacija ulaganja u graevine
06 DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom duim od jedne godine) 060 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
0600 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
0601 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
061 Dani zajmovi, depoziti i slino poduzetnicima unutar grupe
0610 Dani dugotrajni zajmovi poduzetnicima unutar grupe
0611 Dani dugotrajni depoziti poduzetnicima unutar grupe
0612 Dane kaucije, kapare i slino poduzetnicima unutar grupe
062 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujuim interesom
0620 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujuim interesom
0621 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujuim interesom
063 Dani zajmovi, depoziti i slino društvima povezanim sudjelujuim interesom
0630 Dani dugotrajni zajmovi društvima povezanim sudjelujuim interesom
0631 Dani dugotrajni depoziti društvima povezanim sudjelujuim interesom
0632 Dane kaucije, kapare i slino društvima povezanim sudjelujuim interesom
064 Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne)
0640 Ulaganja u mjenice, zadunice (kupljene)
0641 Ulaganja u dravne obveznice
0642 Dugotrajna ulaganja u obveznice društva
0643 Dugotrajna ulaganja u blagajnike zapise
0644 Dugotrajna ulaganja u opcije, certifikate i sl.
0645 Ulaganja u robne ugovore
0646 Ulaganja u ostale vrijednosne papire (HSFI 9)
06460 Ulaganja u udjele (dionice) raspoloive za prodaju
06461 Vrijednosni papiri po amortiziranom trošku
0647 Ulaganje u vrijednosne papire (MSFI 9)
06470 Ulaganja u udjele (dionice) kroz ostali sveobuhvatni dobitak
06471 Vrijednosni papiri po amortiziranom trošku
0648 Ulaganja u udjele (dionice) povezanih osoba (koje nisu grupa ni sudjelujui interesi)
0649 Nezaraeni prihodi u financijskim instrumentima
065 Dani zajmovi, depoziti i sl.
0650 Dani dugotrajni zajmovi
06502 Dani zajmovi kooperantima
06503 Dani zajmovi zaposlenicima
06504 Oroenja u bankama
06505 Financijski zajmovi dani u inozemstvo (nepovezanim osobama)
06508 Dani zajmovi povezanim osobama (koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujuim interesom)
06509 Ostali dugotrajni zajmovi
06513 Depoziti na carini (garancija špeditera)
06514 Sudski depoziti
06522 Kaucije za plaanja
066 Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela
0660 Ostala ulaganja (udjeli) (zajedniko ulaganje ili dugotrajno ulaganje
067 Ostala dugotrajna financijska imovina
0670 Ulaganja u investicijske fondove (s rokom duim od 1 god.)
0671 Derivativna imovina
068 Vrijednosno usklaenje financijske imovine - dugotrajne (analitika prema oblicima imovine)
069 Nezaraene kamate u kreditima i sl.
0690 Ispravak vrijednosti obveznica i sl. za diskont/premiju
07 POTRAIVANJA (dulja od jedne godine) 070 Potraivanja od poduzetnika unutar grupe
0700 Potraivanja od poduzetnika unutar grupe za isporuene robe i usluge
0701 Ostala potraivanja unutar grupe
07010 Potraivanja s temelja realiziranih jamstava i sl.
071 Potraivanja od društava povezanih sudjelujuim interesom
0710 Potraivanja od društava povezanih sudjelujuim interesom za isporuene robe i usluge
0711 Ostala potraivanja od društava povezanih sudjelujuim interesom
07110 Potraivanja s temelja realiziranih jamstava i sl.
072 Potraivanja od kupaca - dugotrajna
0720 Potraivanja s osnove prodaje na robni kredit
0721 Potraivanja s osnove prodaje na robni kredit u inozemstvu
0722 Potraivanja za prodane usluge na kredit
0723 Potraivanje za dugotr. imovinu prodanu na kredit
0724 Potraivanja za prodani udjel na kredit
0725 Potraivanja za prodaju na potrošaki kredit
0726 Potraivanje za prodaju uz obronu otplatu
0729 Ostala potraivanja iz prodaje na kredit
073 Potraivanja iz faktoringa
074 Potraivanja za jamevine
0741 Jamstvo za dobro izvedene radove
0742 Jamevine iz natjeaja
0743 Jamevine za štete
076 Potraivanja za predujmove za usluge
077 Ostala potraivanja - dugotrajna
0770 Potraivanja od radnika
0772 Potraivanja iz ortaštva
0773 Potraivanja iz predsteajne nagodbe
078 Vrijednosno usklaivanje dugotrajnih potraivanja
079 Potraivanja za nezaraenu kamatu
08 ODGOENA POREZNA IMOVINA 080 Odgoena privremena razlika poreza na dobitak (analitika po godinama)
0800 Odgoena porezna imovina s osnove poreznog gubitka
0801 Odgoena porezna imovina s osnove poveane amortizacije
0802 Odgoena porezna imovina s osnove otpisa potraivanja
0803 Odgoena porezna imovina s osnove drugih troškova
081 Ostala odgoena porezna imovina
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUEG RAZDOBLJA
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA 100 Transakcijski rauni u bankama
1000 Transakcijski raun u banci (analitika po raunima u bankama i štedionicama)
1004 Raun društva u steaju
1005 Novani raun u predsteajnom postupku
1006 Novani raun okvirnog kredita
1007 Poseban raun u banci
1008 Raun društva u osnivanju
1009 Transakcijski prijelazni raun
102 Blagajne
1021 Blagajna vrijednosnica (poštanskih, taksenih maraka i dr. vrijednosnica)
1022 Blagajna prodavaonice
1023 Blagajna servisa
103 Devizni rauni
1031 Devizni raun u inozemnoj banci (u EU)
1032 Devizni raun reeksportnih poslova
1034 Devizni raun investicijskih radova
1035 Devizni raun poslovne jedinice u inozemstvu
1036 Devizni raun u slobodnoj zoni
1037 Nerezidentski devizni raun
1039 Prijelazni devizni raun
1040 Otvoreni devizni akreditiv u domaoj banci
1041 Otvoreni akreditiv u inozemnoj banci
1042 Escrow raun
105 Devizna blagajna
1052 Devizna blagajna za troškove prijevoza robe u inozemstvo
1053 Devizna blagajna za mjenjake poslove
1055 Devizna blagajna za razne isplate
106 Novac za kupnju deviza
108 Ostala novana sredstva
109 Vrijednosno usklaenje depozita u bankama
11 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) 110 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
1100 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
1101 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
111 Dani zajmovi, depoziti i slino poduzetnicima unutar grupe
1110 Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe
1111 Dani depoziti poduzetnicima unutar grupe
1112 Dane kaucije, kapare i slino poduzetnicima unutar grupe
1113 Realizirana jamstva poduz. unutar grupe
112 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujuim interesom
1120 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujuim interesom
1121 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujuim interesom
113 Dani zajmovi, depoziti i slino društvima povezanim sudjelujuim interesom
1130 Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujuim interesom
1131 Dani depoziti društvima povezanim sudjelujuim interesom
1132 Dane kaucije, kapare i slino društvima povezanim sudjelujuim interesom
1133 Realizirana jamstva u društv. sa sud. interesima
114 Ulaganja u vrijednosne papire
1140 ekovi
1141 Mjenice
1142 Komercijalni zapisi
11420 Komercijalni zapisi
1143 Obveznice
1145 Zadunice (iskupljene) - trabina s temelja jamstva
1146 Ulaganja u vrijednosne papire (HSFI 9)
11460 Ulaganja u udjele (dionice) namijenjene trgovanju
11461 Ulaganja u ostale vrijednosne papire
1147 Ulaganja u vrijednosne papire (MSFI 9)
11470 Ulaganja u udjele (dionice) kroz raun dobiti i gubitka
11471 Ulaganja u ostale vrijednosne papire
1148 Ulaganja u udjele i dionice povezanih osoba koji nisu grupa ni sudjelujui interesi
1149 Ostali vrijednosni papiri
1150 Dani kratkotrajni zajmovi
11506 Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima
11507 Zajmovi dani OPG-ima ili zadrugarima
11508 Zajmovi povezanim osobama koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujuim interesom
11509 Ostali kratkotrajni zajmovi
11510 Depoziti u bankama
11512 Depoziti u inozemnim financijskim institucijama
11513 Depoziti za ostale poslovne aktivnosti
1152 Kaucije i jamevine (do jedne godine)
11520 Kaucije na aukcijama (drabama)
11521 Kaucije za robu
11522 Kaucije za ambalau
11524 Potraivanja za kapare (l. 303. ZOO-a)
11525 Polozi gotovine za ostale poslovne aktivnosti
11526 Potraivanja iz realiziranih danih jamstava
116 Potraivanja iz ulaganja u investicijske fondove
1160 Kratkotrajno ulaganje u novane fondove
1161 Kratkotrajno ulaganje u investicijske (dionike) i dr. fondove
117 Ostala financijska imovina
1171 Ulaganje u kratkotrajne eskontne poslove
1172 Potraivanja za više uplaeno po kreditnoj kartici
1173 Potraivanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica
1174 Potraivanja po isplaenim garancijama
1175 Potraivanja iz preuzetog duga (l. 96. ZOO)
1176 Potraivanje po asignacijama, novacijama i sl.
1177 Ulaganje u investicijsko zlato (kratkorono)
1178 Ostala financijska imovina
118 Potraivanja u sporu (npr. utuena, u predsteaju ili u steaju i sl. iz fin. imovine)
119 Vrijednosno usklaivanje financijske imovine - kratkotrajne (analitika po otpisima iz ove skupine rauna)
12 POTRAIVANJA (kratkotrajna) 120 Potraivanja od kupaca
1200 Potraivanja od kupaca dobara
1201 Potraivanja od kupaca usluga (servisne, graenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)
1202 Potraivanja za prodaju prava
1203 Kupci graani i prodaja na potrošaki kredit
1204 Kupci imovinskih sredstava, inventara, materijala, otpadaka i sl.
1205 Potraivanja od kupaca za prodanu robu iz komisije
1206 Kupci zastupnike i franšizne prodaje
1207 Potraivanja za prodaju na kreditne kartice
1208 Potraivanja od kupaca povezanih osoba koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujuim interesom
1209 Potraivanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga
121 Kupci iz EU i iz treih zemalja
1210 Kupci dobara iz EU
1211 Kupci dobara iz treih zemalja
1212 Kupci usluga iz EU
1213 Kupci usluga iz treih zemalja
1214 Kupci prava iz EU
1215 Kupci prava iz treih zemalja
1216 Potraivanja od kupaca povezanih osoba iz EU koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujuim
interesom
1217 Potraivanja od kupaca povezanih osoba iz treih zemalja koje nisu grupa ni društva povezana
sudjelujuim interesom
122 Potraivanja od poduzetnika unutar grupe
1220 Potraivanja od poduzetnika unutar grupe za isporuene robe i usluge
1221 Ostala potraivanja od poduzetnika unutar grupe
12210 Potraivanja za dividendu - dobitak
12211 Potraivanja za kamatu
1230 Potraivanja od društava povezanih sudjelujuim interesom za isporuene robe i usluge
1231 Ostala potraivanja od društava povezanih sudjelujuim interesom
12310 Potraivanja za dividendu - dobitak
12311 Potraivanja za kamatu
1242 Potraivanja za kamate po nagodbama
1243 Potraivanje za kamatu iz danih zajmova
1245 Kamate iz ostalih trabina
1246 Potraivanja za kamate od povezanih osoba (koje nisu grupa ni sudjelujui interesi)
125 Potraivanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)
1250 Potraivanja za predujmljene usluge s PDV-om
1251 Potraivanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)
126 Potraivanja iz vanjskotrgovakog poslovanja (s osnove uvoza odnosno izvoza za tui raun)
1260 Potraivanja po poslovima uvoza za tui raun
1261 Potraivanja od izvoznika
1270 Potraivanja s osnove prodaje udjela i dionica
1271 Potraivanja za nakladno odobrene popuste (bonifikacije, cassa sconto, rabat i sl.)
1272 Potraivanja za predujam za kupnju dionica i udjela
1273 Potraivanja od komisionara
1275 Potraivanja za odobrene dravne potpore
1276 Potraivanja za PDV iz naknadno odobrenog popusta
1277 Potraivanja s temelja troškova koje nadoknauje davatelj jamstva (proizvoa)
1278 Potraivanja za dividendu - dobitak
1279 Potraivanja za povrat PDV-a iz treih zemalja
128 Ostala kratkorona potraivanja
1280 Potraivanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajuih društava, iz nagodbi i tubi)
1281 Potraivanja za udjel u dobitku - prihodu u investicijskom fondu
1282 Potraivanja za tantijeme (nadoknade za korištenje patenta, znaka i autorskih prava)
1283 Potraivanja steena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje
1284 Potraivanja za nadoknadu troškova iz jamstva
1285 Potraivanja od kooperanata, zadrugara, OPG-a, ustanove
1286 Potraivanja od lanova društva za pokrie gubitka
1287 Potraivanja za dana jamstva i inidbe
1288 Potraivanja za poreze iz poslovnih odnosa
1289 Ostala potraivanja
1291 Vrijednosno usklaenje potraivanja od povezanih društava
1292 Vrijednosno usklaenje od poduzetnika iz sudjelujuih interesa
1293 Vrijednosno usklaenje kamata
1295 Vrijednosno usklaenje ostalih potraivanja (rauni 126 do 128)
13 POTRAIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAIVANJA (kratkotrajna) 130 Potraivanja od zaposlenih
1300 Potraivanja od zaposlenih za više isplaenu plau
1301 Potraivanja za isplaeni predujam za slubeni put
1302 Potraivanja za dane novane svote za nabave u gotovini (za trišni nakup, za karnete i dr.)
1303 Potraivanja za manjkove i uinjene štete (s PDV-om)
1304 Potraivanja za prehranu, kazne, za korištenje odmarališta i sl.
1305 Potraivanja od zaposlenih za manje plaene poreze i doprinose
1306 Potraivanja od zaposlenika za plaene privatne troškove (npr. po slubenoj kred. kartici)
1307 Potraivanja od zaposlenika za primitak u naravi
1309 Ostala potraivanja od zaposlenih
131 Potraivanja od vanjskih suradnika
1310 Potraivanja za predujmljene honorare
1311 Potraivanja za isplaene svote
1319 Ostala potraivanja od vanjskih suradnika
133 Potraivanja od lanova poduzetnika
1330 Potraivanja od lanova društva za predujmljeni dobitak - dividendu (+ porez 10% i prirez)
1331 Potraivanja od lanova društva za privatne troškove
1332 Potraivanja od lanova ustanove
1333 Potraivanja od lanova zadruge
1334 Potraivanje od obrtnika (dobitaša)
1335 Potraivanja od prodaje lanu društva
134 Potraivanja u sporu i rizina potraivanja (iz skupine 12 i 13)
1340 Potraivanja za glavnicu
1341 Potraivanja za kamate
135 Potraivanja za sredstva u slobodnoj zoni
136 Potraivanja za prodaju na potrošaki kredit
137 Potraivanja od poslovnih jedinica u inozemstvu
1370 Potraivanja za isporuena dobra i usluge
1371 Potraivanja za doznake novca, za dobitak i dr.
138 Ostala poslovna potraivanja
1381 Potraivanja od ortaka
1382 Potraivanja od zastupnika
1389 Ostala poslovna potraivanja
139 Vrijednosno usklaenje potraivanja od zaposlenih, lanova društva i ostalih potraivanja
14 POTRAIVANJA OD DRAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE 140 Porez na dodanu vrijednost
1400 Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH
14001 Pretporez po ulaznim raunima
140010 Pretporez - 5%
140011 Pretporez - 13%
140012 Pretporez - 25%
140013 Pretporez - 23%
14003 Ispravci pretporeza
1401 Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%
14010 Pretporez od predujmova iz prenesene porezne obveze - 25%
14011 Pretporez po ulaznim raunima iz prenesene porezne obveze - 25%
1402 Pretporez od stjecanja dobara unutar EU
14020 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 5%
14021 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 13%
14022 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%
1403 Pretporez od primljenih usluga iz EU
14030 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 5%
14031 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 13%
14032 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%
1404 Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH
14040 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 5%
14041 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 13%
14042 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%
1405 PDV pri uvozu dobara
14050 PDV pri uvozu dobara - 5%
14051 PDV pri uvozu dobara - 13%
14052 PDV pri uvozu dobara - 25%
1406 Pretporez steen po ugovoru o asignaciji ili iz preknjiavanja
1407 Potraivanja za razliku veeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja
1408 Pretporez koji još nije mogue priznati
140801 Pretporez za koji nije steen uvjet za priznavanje
1409 Pretporez u drugim zemljama u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a (mogua
analitika po zemljama)
140902 Potraivanja za razliku veeg pretporeza od obveza
14091 Pretporez u Austriji
140912 Potraivanja za razliku veeg pretporeza od obveza, itd.
141 Potraivanja za porez i prirez na dohodak iz plaa i drugih primanja
1410 Potraivanja za porez na dohodak iz plaa
1411 Potraivanja za prirez iz plaa
1412 Potraivanja za porez na dohodak iz autorskih prava, ugovora o djelu, dohodaka lanova nadzornog
odbora i drugih dohodaka
1413 Potraivanja za porez i prirez na stipendije i nagrade uenika i studenta
1414 Potraivanja za poreze iz drugih dohodaka
1415 Potraivanja za više plaeni porez na dohodak od kamata
1417 Potraivanja za više plaeni porez na dohodak od kapitala
142 Potraivanja za više plaene doprinose iz plaa i na plae
1420 Potraivanja za više plaene doprinose za MO iz plae
1421 Potraivanja od MO za više plaeni doprinos za beneficirani sta
1422 Potraivanja za više plaeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plae
1423 Potraivanja za više plaeni dopr. za zdrav. osigur. za sluaj ozljede na radu i prof. bolesti
1424 Potraivanja za više plaeni doprinos za zapošljavanje na plae
1429 Potraivanja za ostale nespomenute doprinose
143 Potraivanja za porez na dobitak i po odbitku
1430 Potraivanja za plaene predujmove poreza na dobitak
1432 Potraivanja za više plaeni porez po odbitku (na inozemne usluge)
1433 Potraivanja za porez na dobitak steen po ugovoru o cesiji ili iz preknjiavanja
1434 Porez na dobitak plaen u inozemstvu
1435 Potraivanja za porez po tonai broda
144 Potraivanja za posebne poreze, trošarine i druge poreze od drave
1440 Potraivanja za poseban porez na motorna vozila (PPMV)
1441 Potraivanja za poseban porez na kavu
1442 Potraivanja za poseban porez na bezalkoholna pia
1443 Potraivanja za trošarinu na alkohol i alkoholna pia
1444 Potraivanja za trošarinu na elektrinu energiju i energente
1445 Potraivanja za trošarinu na duhanske proizvode duhanske preraevine
1446 Potraivanja za trošarinu na energente - naftni derivati i naknade za ceste
1447 Potraivanja za 3% poreza na promet nekretnina
1448 Potraivanja za upravnu pristojbu
145 Potraivanja za plaenu ili više plaenu lanarinu TZ
146 Potraivanja za lanarine komori (HGK ili HOK i dr.)
147 Potraivanja za carinu i više plaene carinske pristojbe
148 Potraivanja za upanijski i opinski (gradski) porez
1480 Potraivanja za više plaeni porez na cestovna motorna vozila i plovne objekte
1481 Potraivanja za porez na kue za odmor i korištenje javnih površina
1482 Potraivanja za porez na reklamu
1483 Potraivanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu
1484 Potraivanja za plaeni porez na prireivanje zabavnih i športskih priredbi
1485 Potraivanja za plaeni porez na nasljedstva i darove
1486 Potraivanja za više plaeni porez na imovinu
1487 Potraivanja za ostale poreze upanije (grada), opine
149 Potraivanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe
1490 Potraivanja za više plaenu nadoknadu za šume
1491 Potraivanje za sred. za komunalnu izgradnju
1492 Potraivanja za više plaene kazne i sl.
1493 Potraivanja za turistiku pristojbu
1494 Potraivanja za više uplaene naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina
1495 Potraivanja za više plaene poreze na koncesije
1496 Potraivanja za spomeniku rentu
1497 Potraivanje od Fonda za zaštitu okoliša (ambalau)
1499 Potraivanja za ostala više plaena davanja
15 OSTALA POTRAIVANJA OD DRAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA 150 Potraivanje za nadoknade bolovanja od HZZO
151 Potraivanja od mirovinskog osiguranja
152 Potraivanja od lokalne samouprave
153 Potraivanje za regrese, premije, stimulac. i drav. potpore
154 Potraivanje od Fonda za otkupljenu ambalau
155 Ostala potraivanja od dravnih institucija
156 Potraivanja za više plaenu naknadu s temelja invaliditeta
159 Vrijednosno usklaenje potraivanja od drave i drugih institucija
19 PLAENI TROŠKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRAUNANI BUDUI PRIHODI 190 Unaprijed plaeni troškovi
1900 Unaprijed plaeni troškovi odravanja, opreme, postrojenja i graevina
1901 Unaprijed plaena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma
19010 Unaprijed plaena zakupnina
19011 Unaprijed plaeni a nepriznati PDV na zakupninu (osob. automobila)
1902 Unaprijed plaeni troškovi reklame, propagande i sajmova
1903 Unaprijed plaeni troškovi energije za sljedee razdoblje
1904 Unaprijed plaeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u
prometu i sl.
1906 Unaprijed plaeni troškovi reprezentacije
1907 Unaprijed plaene pretplate na slubena glasila i strune asopise
1908 Unaprijed isplaene plae za budue razdoblje
1909 Unaprijed plaeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita, autorski honorari, rad po ugovoru i sl.)
191 Obraunani prihodi (budueg razdoblja)
192 Unaprijed plaeni ovisni troškovi nabave (koji nisu na 651)
193 Troškovi kamata iz budueg razdoblja
194 Unaprijed plaeni troškovi koncesija (za razdoblje do 12 mj.)
195 Unaprijed plaene franšize, trgovako znakovlje, prava i sl. (do 12 mj.)
196 Unaprijed plaene licencije i patenti (do 12 mj.)
197 Derivativ - instrument zaštite
1990 Unaprijed plaene provizije
2 KRATKORONE I DUGORONE OBVEZE, DUGORONA REZERVIRANJA, ODGOENO PLAANJE I PRIHODI BUDUEG RAZDOBLJA
20 KRATKORONE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)
200 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
20000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge
20001 Obveze za rasporeeni dobitak prema poduzetnicima unutar grupe
20002 Obveze za kamatu prema poduzetnicima unutar grupe
20003 Obveze za predujmove prema poduzetnicima unutar grupe
20004 Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe
20005 Obveze po realiziranim jamstvima unutar grupe
2001 Obveze za zajmove, depozite i slino poduzetnika unutar grupe
20010 Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe
20011 Obveze za depozite poduzetnika unutar grupe
20012 Obveze za kaucije, kapare i slino poduzetnika unutar grupe
201 Obveze s osnove udjela u rezultatu
2010 Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema lanovima)
2011 Obveze za dividende dioniarima
2012 Obveze za sudjelujue dobitke u rezultatu iz zajednikog pothvata (ortaštva)
2013 Obveze prema zadrugarima iz rezultata
2014 Obveze iz dobitka prema tajnim lanovima
2015 Obveze za dobitak obrtnika dobitaša
2016 Ostale obveze s osnove udjela u dobitku
21 KRATKORONE FINANCIJSKE OBVEZE 210 Obveze za izdane ekove
211 Obveze za izdane mjenice
2110 Obveze za izdane mjenice
2111 Obveze za izdane mjenine akcepte
2115 Obveze po mjeninom regresu
212 Obveze po izdanim vrijednosnim papirima
2120 Obveze po izdanim komercijalnim zapisima
2121 Obveze po izdanim obveznicama
2122 Obveze po izdanim zadunicama
2123 Obveze po ostalim kratkoronim vrijednosnim papirima
2124 Obveze po realiziranim jamstvima
2128 Obveze za kamate sadrane u vrijed. papirima
213 Obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
2130 Obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
21300 Obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom za primljene robe i usluge
21301 Obveze za rasporeeni dobitak prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
21302 Obveze za kamatu prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
21303 Obveze za predujmove prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
21304 Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
2131 Obveze za zajmove, depozite i slino društava povezanih sudjelujuim interesom
21310 Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujuim interesom
21311 Obveze za depozite društava povezanih sudjelujuim interesom
21312 Obveze za kaucije, kapare i slino društava povezanih sudjelujuim interesom
21313 Obveze po realiziranim jamstvima iz sudj. interesa
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.
2140 Obveze za financijske zajmove od društava
2141 Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl.
2142 Obveze za kratkorone zajmove iz inozemstva
2143 Obveze za dio dospjelih dugoronih zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.
2144 Obveze za zajmove prema graanima
2145 Obveze za zajmove lanova društva
2146 Obveze po kontokorentnom raunu
2147 Obveze za depozite, jamevine, kapare i kaucije
2148 Obveze za zajmove prema povezanim osobama koje nisu ni grupa ni društva povezana sudjelujuim
interesom
215 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
2150 Obveze za kratkorone kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)
2151 Obveze za kratkorone kredite u osiguravajuim društvima (analitika po društvima i kreditima)
2152 Obveze prema ostalim kreditnim institucijama (štedionicama, mirovinskom fondu i dr.)
2153 Kratkorone obveze za operativne najmove
2154 Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu
2155 Obveze prema bankama po naplaenim garancijama
2156 Obveze po isplaenom akreditivu
2157 Obveze za prekoraenje na raunu (okvirni kredit)
2158 Obveze za kamate prema bankama i fin. inst.
2159 Ostale obveze prema kreditnim institucijama
216 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartiarima)
217 Obveze iz eskontnih poslova
2170 Obveze s temelja eskontiranih mjenica
2171 Ostale obveze iz eskonta vrijednosnih papira
2172 Obveze iz otkupa trabina - faktoringa
218 Obveze s osnove dugotrajne imovine namijenjene prodaji (analitika prema izvorima)
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE 220 Obveze prema dobavljaima u zemlji (analitika prema dobavljaima)
2200 Dobavljai dobara
2201 Dobavljai usluga
2203 Dobavljai nematerijalne imovine
2204 Dobavljai za najmove
2206 Dobavljai zadruge, ustanove i dr.
2208 Dobavljai povezane osobe koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujuim interesom
221 Dobavljai iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljaima)
2210 Dobavljai dobara iz EU
2211 Dobavljai dobara iz treih zemalja
2212 Dobavljai usluga iz EU
2213 Dobavljai usluga iz treih zemalja
2214 Dobavljai prava intelektualnog vlasništva, istraivanja trišta i dr.
2215 Dobavljai prava na franšizu, uporabu imena i sl.
2216 Dobavljai povezane osobe iz EU koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujuim interesom
2217 Dobavljai povezane osobe iz treih zemalja koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujuim interesom
222 Dobavljai fizike osobe
2221 Dobavljai OPG-i (za isporuene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva)
2222 Dobavljai za isporuenu osobnu imovinu
2223 Obveze s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl.
2224 Obveze s osnove ugovora o djelu, i akviziterstva i posredovanja
2225 Obveze prema studentima i uenicima za rad preko studentskog servisa
2226 Dobavljai kooperanti - fizike osobe
2227 Dobavljai fizike osobe iz EU
2228 Dobavljai biljenici, odvjetnici i sl.
2229 Ostali dobavljai - fizike osobe
223 Dobavljai komunalnih usluga
2231 Obveze za usluge odvodnje i odvoza smea
2232 Obveze za ostale komunalne usluge
224 Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge
225 Obveze za predujmove
2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani rauni s PDV-om
2251 Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om
2252 Primljeni predujmovi iz inozemstva
2253 Obveze za predujmove graana
2254 Predujmovi za graevinske usluge (s prijenosom porezne obveze)
2255 Ostale obveze za predujmove
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE 230 Obveze prema zaposlenicima
2300 Obveze za neto-plae
2301 Nadoknade plaa koje se refundiraju (od dravnih institucija, od HZZO, od lokalne samouprave)
2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, dnevnice za rad na terenu, nadoknade troškova slubenog puta, ukljuivo i kilometraa i dr. - veza s 460)
2303 Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz na posao i s posla, naknada za odvojeni ivot,
naknade za smještaj i prehranu radnika, skrb djeteta radnika, troškove turist. usluga i dr. - veza s 461)
2304 Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i darove djeci (veza s 462 - dio)
2305 Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni ivot,
pomoi obitelji umrlog posloprimca, premije zdrav. osig. (veza s 462 - dio)
2306 Obveze za obustave iz neto-plaa i nadoknada plaa
23060 Obveze za obustave iz neto-plae za isplate kredita i pozajmica
23061 Obveze za obustave iz neto-plaa i nadoknada za sudske zabrane, kazne i sl.
23062 Obveze iz ovrha na neto-plai
23063 Obveze za obustave iz neto-plaa i nadoknada plaa za lanarine, i dr.
23064 Obveze za obustave za privatne troškove
2307 Obveze prema zaposlenima za zatezne kamate i sl.
2308 Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenog godišnjeg odmora i sl.
2309 Obveze za obraunanu bruto-plau iz prošle poslovne godine (koje nisu isplaene i XIII. plaa)
231 Kratkorone obveze iz nabava i potpora
2310 Obveze s temelja tekue nabave u gotovini
2311 Obveze prema vanjskim lanovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, steajnim upraviteljima i sl.
2312 Obveze za preuzeta plaanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga
2313 Obveze za ugovorene penale, kazne i sl.
2314 Obveze za darovanja (do 2% od ukupnog prihoda)
2315 Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)
2316 Obveze za naknadno odobrene bonifikacije, cassa sconto i druge popuste
2317 Obveze za stipendije
2319 Ostale kratkorone obveze (npr. prema vanjskim suradnicima)
232 Obveze za kamate (analitika prema dunicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)
2320 Obveze za ugovorenu kamatu
2321 Obveze za zateznu kamatu
2322 Obveze za kamate na zajmove poduzetnika
2323 Obveze za kamate po sudskim sporovima
2324 Obveze za kamate s temelja poreza
2325 Obveze za kamate prema graanima
233 Obveze po obraunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju
2330 Obveze po obraunu za prodana dobra
2331 Obveze za isplatu komitentu
2332 Obveze prema nalogodavatelju iz zastupnike prodaje
234 Obveze prema osiguravajuim društvima
2340 Obveze iz osiguranja imovine i osoba
2341 Obveze za ivotna osiguranja
2342 Obveze za III. stup mirovinskog osiguranja
2343 Obveze za premije zdravstvenog osiguranja
2344 Obveze za dopunsko zdravstveno osiguranje
235 Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni
236 Obveze iz vanjskotrgovakog poslovanja
2360 Obveze prema uvozniku (ili naruitelju)
2361 Obveze po poslovima izvoza za tui raun
237 Obveze prema poslovnim jedinicama u inozemstvu
2370 Obveze prema P.J. u inozemstvu
2371 Obveze prema podrunicama u inozemstvu
238 Obveze iz stjecanja udjela
2380 Obveze za uplaeni a neupisani temeljni kapital
2381 Obveze iz kupnje poslovnog udjela - dionica
239 Ostale kratkorone obveze
2391 Obveze za poreze po poreznom nadzoru
2392 Obveze za PDV iz poslovnih odnosa
2393 Obveze za komunalnu naknadu i komunalni doprinos
23930 Obveza za komunalnu naknadu za financiranje komunalne infrastrukture iz cijene usluge (l. 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu)
23931 Obveza za komunalni doprinos s temelja gradnje (l. 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu)
2394 Obveze iz primjene valutne klauzule
2395 Obveze s osnove sudskih presuda
2396 Obveze iz ortaštva
2398 Obveze za izdane vrijednosne kupone (bonove)
23980 Obveze za izdane jednonamjenske vrijednosne kupone
23981 Obveze za izdane višenamjenske vrijednosne kupone
2399 Ostale nespomenute obveze
23991 Obveze iz faktoringa za unovenje buduih ugovora (uinaka)
23992 Obveze za isplate iz smanjenja temeljnog kapitala
24 KRATKORONE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLINA DAVANJA 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost
2400 Obveze za PDV
240010 Obveza za PDV - 5%
240011 Obveza za PDV - 13%
240012 Obveza za PDV - 25%
240013 Obveza za PDV - 23%
24002 Obveza za PDV za primljene predujmove
240020 Obveza za PDV za predujam - 5%
240021 Obveza za PDV za predujam - 13%
240022 Obveza za PDV za predujam - 25%
240023 Obveza za PDV za predujam - 23%
24003 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama
240030 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 5%
240031 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 13%
240032 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 25%
240033 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 23%
240033 Obveza za PDV po nezaraunanim isporukama - 23%
24004 Obveza za PDV s osnove vlastite potrošnje - 25%, 13% ili 5%
24005 Obveza za ispravljeni PDV zbog prenamjene dobara
24006 Obraunana a nedospjela obveza za PDV
2401 Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%
24010 Obveza PDV-a po predujmu iz prenesene porezne obveze - 25%
24011 Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%
2402 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU
24020 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 5%
24021 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 13%
24022 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%
2403 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU
24030 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 5%
24031 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 13%
24032 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%
2404 Obveza PDV-a od poreznih obveznika bez sjedišta u RH
24040 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 5%
24041 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 13%
24042 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%
2405 Obveza za obraunani PDV pri uvozu
2406 Obveze za PDV koje se ne izvještavaju u obrascu PDV-a
24060 Obveza za PDV po rješenju PU
2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja
2408 Povrat PDV-a iz putnikog prometa fizikim osobama iz inozemstva
2409 Obveza za PDV u drugim zemljama u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a (mogua analitika po zemljama)
24090 Obveza za PDV u Sloveniji
240900 Obveza za isporuke dobara (mogua analitika po stopama)
240901 Obveza za isporuke usluga (mogua analitika po stopama)
240902 Obveza za razliku poreza i pretporeza
24091 Obveza za PDV u Austriji
240910 Obveza za isporuke dobara (mogua analitika po stopama)
240911 Obveza za isporuke usluga (mogua analitika po stopama)
240912 Obveza za razliku poreza i pretporeza, itd.
241 Obveze za porez i prirez na dohodak
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaa i primitaka izjednaenih s plaom
2411 Obveze za prirez iz plaa i primitaka izjednaenih s plaama
2412 Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka lanova
nadzornog odbora i dr.)
2413 Obveze za porez i prirez iz stipendija i nagrada uenika na praksi
2414 Obveze za porez i prirez za ostale dohotke
2417 Obveza za porez na dohodak od kapitala (30%) za izuzimanja zaposlenika (+ prirez)
242 Obveze za doprinose za osiguranja
2420 Doprinos za MO iz plaa (I. stup)
2421 Doprinos za MO iz plaa (II. stup - analitika prema fondovima)
2422 Doprinos za MO za beneficirani sta (I. i II. stup)
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plae
2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plae za ozljede na radu i prof. bolesti
2426 Doprinos za zapošljavanje na plau
2427 Doprinosi za osiguranja na druge dohotke
24270 Doprinos za MO I. stup
24271 Doprinos za MO II. stup
24272 Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar
2428 Doprinos HZZO-u na slubena putovanja u inozemstvo
2429 Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaaju na dohotke
243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku
2430 Obveze za porez na dobitak
2431 Obveze za porez na dohotke od kapitala
24310 Porez na dohodak od kapitala na izuzimanja ili privatni ivot lanova društva i dioniara (30% + prirez)
24311 Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (10% + prirez)
24312 Porez na dohodak od kapitala na kamate (na zajmove fizikih osoba = 10% + prirez)
24313 Porez na dohodak od kapitala s osnove opcijskih dionica (20% + prirez)
2432 Obveze za porez po odbitku (na inozemne usluge intelektualnog vlasništva, za istraiv. trišta, poslovno i
porezno savjetovanje, revizorske usluge, na kamate inozemnim nebankarskim pravnim osobama - 15% i naknade za nastupe inozemnih izvoaa - umjetnika, zabavljaa 10%- l. 31. st. 4. i 6. Zakona o porezu
na dobit)
2433 Obveze za porez po odbitku za isplate pravnim osobama s podruja drava „poreznih utoišta" i nekooperativnih drava - stopa 20 % (l. 31., st. 10. Zakona o porezu na dobit)
2434 Obveze za porez na kapitalni dobitak
2435 Obveza za PD po rješenju poreznog nadzora
2436 Obveza za porez po tonai broda
244 Obveze za posebne poreze, trošarine i druge poreze prema dravi
2440 Obveza za posebni porez na motorna vozila (PPMV)
2441 Obveza za posebni porez na kavu
2442 Obveza za posebni porez na bezalkoholna pia
2443 Obveza za trošarinu na alkohol i alkoholna pia
2444 Obveza za trošarinu na energente i el. energiju
2445 Obveze za trošarinu na duhanske proizvode i duhanske preraevine
2447 Obveza za 3% poreza na promet nekretnina
2448 Obveze za upravnu pristojbu
245 Obveze za lanarinu turistikim zajednicama
246 Obveze za lanarinu komori
2461 Obveze za paušal HOK-u
2462 Obveze za lanarinu granskoj ili strukovnoj komori
247 Obveze za carinu i carinske pristojbe
2470 Obveze za carinu
2472 Obveze za carinske pristojbe i takse
2473 Ostale obveze prema carini
248 Obveze za lokalne poreze i druga davanja
2481 Obveza za porez na potrošnju u ugostiteljstvu
2482 Obveza za porez na cestovna motorna vozila
2483 Obveze za naknadu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
2484 Obveze za ostale poreze upaniji, gradu ili opini
249 Ostale obveze javnih davanja
2490 Obveze za nadoknadu za šume
2491 Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje
24910 Obveze iz akumulirana invest. sredstva L.S.
24911 Obveze iz prenamjene zemljišta, legalizaciju i sl.
2492 Obveze za zakonske kazne
2493 Obveze za naknade za iskorištav. mineral. sirovina
2494 Obveze za koncesije
2496 Obveze za naknade za ambalau
2497 Obveze za poreze po reprogramu MF PU
2498 Ostale obveze za ostala javna davanja
25 DUGORONE OBVEZE (za due od jedne godine) 250 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2500 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
25000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge
25001 Ostale dugorone obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2501 Obveze za zajmove, depozite i slino poduzetnika unutar grupe
25010 Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe
25011 Obveze za depozite poduzetnika unutar grupe
25012 Obveze za kaucije, kapare i slino poduzetnika unutar grupe
25013 Obveze po dugoronim jamstvima (realiziranim) unutar grupe
251 Obveze za zajmove, depozite i sl.
2510 Obveze za financijske zajmove
2511 Obveze za dugorone hipotekarne zajmove prema društvima
2512 Obveze za dugorone zajmove prema graanima
2513 Obveze za dugorone zajmove lanova društva
2514 Obveze za dugorone zajmove iz inozemstva
2515 Obveze za depozite
2516 Obveze za kapare
2517 Obveze s osnove jamstva (realiziranih)
2518 Obveze za zajmove prema povezanim osobama koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujuim interesom
2519 Ostale obveze za dugorone zajmove
252 Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama
2520 Dugoroni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)
2521 Dugoroni krediti od osiguravajuih društava (analitika po društvima a unutar toga po sklopljenim
ugovorima)
2522 Dugoroni krediti od ostalih domaih kreditnih institucija (fonda, i dr.)
2523 Dugoroni krediti od inozemnih banaka i drugih inozemnih kreditnih institucija
2529 Dugorone obveze za kamate
253 Dugorone obveze iz financijskog i operativnog lizinga
2530 Financijski najam vozila, brodova i dr.
2531 Povratni financijski najam (npr. nekretnina brodova, tramvaja, vlakova i dr.)
2532 Operativni najam vozila, zrakoplova i brodova (za obveznike MSFI-ja 16)
2533 Operativni najam ostale opreme (za obveznike MSFI-ja 16)
254 Obveze za predujmove
2540 Obveze za dugorone predujmove (avanse) za izgradnju objekata i postrojenja
2541 Obveze za dugorone predujmove za isporuke zaliha
2542 Ostale dugorone obveze za predujmove
255 Obveze prema dobavljaima (neisplaene dugorone obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja)
2550 Obveze prema dobavljaima s rokom plaanja duljim od godine dana (npr. kod izgradnje)
2551 Obveze prema dobavljaima iz inozemstva (dugorone)
2552 Obveze prema dobavljaima iz ostalih poslovnih aktivnosti
2553 Obveze prema dobavljaima za zadrani dio iz jamstva
256 Obveze po vrijednosnim papirima (dugoronim)
2560 Obveze za izdane dugorone obveznice
2561 Obveze za dugorone komercijalne vrijednosne papire
2562 Obveze za dugorone mjenice
2563 Obveze po ostalim dugoro. vrijednos. papirima
2568 Obveze za kamate iz obveznica
2569 Diskont na vrijednosne papire (kao razlika do nominalne vrijednosti)
257 Obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
2570 Obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
25700 Obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom za primljene robe i usluge
25701 Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
2571 Obveze za zajmove, depozite i slino društava povezanih sudjelujuim interesom
25710 Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujuim interesom
25711 Obveze za depozite društava povezanih sudjelujuim interesom
25712 Obveze za kaucije, kapare i slino društava povezanih sudjelujuim interesom
25713 Obveze po jamstvima (realiziranim) iz sudj. int.
258 Obveze prema Dravi (realizirana jamstva, krediti, plaene koncesije)
259 Ostale dugorone obveze
2591 Dugorone obveze za porez
2592 Dugorone obveze za socijalno osiguranje
2593 Obveze za dugorone jamevine
2599 Ostale dugorone obveze
26 ODGOENI POREZI 260 Odgoena porezna obveza
2600 Odgoena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama − HSFI t. 12.22. i MRS 12, t. 5.)
28 DUGORONA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE 280 Rezerviranja za otpremnine i mirovine
2800 Rezerviranja za otpremnine
2801 Rezerviranja za mirovine
2810 Dugor. rezerv. za odg. pla. poreza i dopr.
282 Rezerviranja za zapoete sudske sporove
2820 Dugorona rezerviranja za gubitke po zapoetim sudskim sporovima
283 Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
2830 Dugorona rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva
284 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
2840 Dugorona rezerviranja za troškove izdanih jamstava za prodana dobra
285 Druga rezerviranja
2850 Dugor. rezerv. za neiskorištene god. odmore (MRS 19, t. 14. i HSFI 13) - vidi i raun 298
2851 Dugorono rezerviranje za restrukturiranje (MRS 37 i HSFI t. 16.22.)
2852 Rezerviranje za ugovore s poteškoama (MRS 37, t. 66. i HSFI t. 16.21.)
2853 Dugorona rezerviranja za jubilarne nagrade
2854 Ostala dugorona rezerviranja za rizike i dr. oekivane troškove
29 ODGOENO PLAANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUEG RAZDOBLJA 290 Odgoeno plaanje troškova
2900 Obraunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.)
2901 Obraunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma
2902 Obraunani troškovi tekueg odravanja
2903 Obraunani troškovi reklame, propagande i sajmova
2904 Obraunane a neplaene usluge korištene u obraunskom razdoblju
2905 Obraunani rad po ugovoru o djelu, autor. hon.
2906 Obraunani kalo, rastep, kvar i lom
2907 Obraunani troškovi premije osiguranja
2908 Uraunani troškovi slubenih glasila i strunih asopisa
2909 Obraunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet, reprezentacija
i dr.)
2910 Obraunani troškovi franšiza, korištenih trgovakih znakova, prava i sl.
2911 Obraunani troškovi licencija
2913 Odgoeno plaanje troškova za ostala prava
292 Obraunani troškovi nabave dobara
2920 Obraunani ovisni troškovi nabave (za koje nisu primljeni rauni) - prijevoz, osiguranje, špedicija i dr.
vanjski troškovi
2930 Odgoeni prihodi radi neizvjesnih troškova
2931 Obraunani prihodi budueg razdoblja koji su rezultat primjene raunovodstvene politike
2932 Odgoeno priznavanje prihoda kad se predvia povrat robe
2933 Odgoeni prihodi iz otkupa trabine (faktoring koji nije zaraen)
2934 Odgoeni prihodi od kamata iz financijskog lizinga
2935 Odgoeni prihodi iz operativnog lizinga
2936 Obraunane (anticipativne) kamate na dane zajmove i zatezne kamate (za budue razdoblje)
2937 Unaprijed obraunane ili naplaene školarine
2938 Odgoeni prihodi iz ortaštva
2939 Ostali odgoeni prihodi budueg razdoblja (npr. ugovorna obveza)
294 Odgoeni prihodi iz dravnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.)
2940 Odgoeni prihodi iz dravnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (analitike po namjenskim primitcima iz prorauna - po investicijama)
2941 Odgoeni prihodi za D. I. iz fondova EU
2942 Odgoeni prihodi iz potpora za zapošljavanje
2943 Odgoeno priznavanje prihoda za unaprijed naplaene subvencije i potpore
2944 Odgoeni prihodi ostalih potpora
295 Odgoeno priznavanje prihoda
2950 Razgranieni višak prihoda od prodaje i povratnog financijskog najma
2951 Odgoeni prihodi od neiskorištenih popusta (MSFI 15, t. 73. - 80.)
296 Odgoeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga
297 Nerealizirani dobitci iz financijske imovine (HSFI 9 i MSFI 9)
298 Odgoeni fakturirani prihod za koji nije nastala isporuka
299 Ostala pasivna vremenska razgranienja
2990 Ostala pasivna vremenska razgranienja troškova
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA
30 OBRAUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA 300 Kupovna cijena dobavljaa
3000 Fakturna cijena sirovina i materijala na putu
3001 Fakturna cijena sirovina i materijala
3002 Fakturna cijena rezervnih dijelova
3003 Fakturna cijena sitnog inventara, autoguma, rez. dijelova i ambalae
3005 Materijal i dijelovi u preuzimanju (nema dokumentacije)
301 Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovoenjem na zalihu)
3010 Troškovi transporta
3012 Transportno osiguranje i uvanje
3013 Posebni troškovi pakiranja - ambalae
3014 Troškovi vlastitog transporta
3016 Troškovi špeditera
3018 Troškovi dorade i oplemenjivanja za vrijeme dovoenja na zalihu
3019 Ostali ovisni troškovi nabave
302 Carina i druge uvozne pristojbe
303 Posebni porezi (trošarine) koji se ne mogu odbiti
309 Obraun troškova kupnje
3090 Obraun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti
3091 Obraun nabave sirovina i materijala i dijelova koji izravno terete troškove
31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI 310 Sirovine i materijal u skladištu
3100 Zalihe sirovina i materijala
3101 Zalihe goriva i maziva
3102 Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju
3103 Uredski materijal i pribor
3104 Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje
3105 Zalihe ambalanog materijala
3107 Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladištu
3108 Zalihe pia, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
3109 Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala
311 Materijal u doradi, obradi i manipulaciji
3110 Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju
3111 Materijal u manipulaciji i na putu
3112 Troškovi dorade, obrade i oplemenjivanja
312 Materijal na doradi kod ortaka
313 Zalihe materijala za poljoprivredu
3130 Zalihe sjemena i sadnog materijala
3131 Zalihe komponenti za proizvodnju
318 Odstupanje od cijene zaliha
319 Vrijednosno usklaenje zaliha sirovina i materijala
32 ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA 320 Rezervni dijelovi na zalihi
3200 Rezervni dijelovi za servisne usluge
3201 Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u proizvode)
3202 Rezervni dijelovi za tekue i investicijsko odravanje
3203 Zalihe polovnih rezervnih dijelova
3204 Zalihe otpadaka rezervnih dijelova
328 Odstupanje od cijene rez. dijelova na zalihi
329 Vrijednosno usklaenje zaliha rezervnih dijelova
35 ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA 350 Sitan inventar na zalihi
3500 Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjea, protupoarna i sanitetska sredstva, i dr.)
351 Ambalaa na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)
352 Autogume na zalihi
358 Odstupanje od cijene
359 Vrijednosno usklaenje zaliha
36 ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI 360 Sitan inventar u uporabi
361 Ambalaa u uporabi
362 Autogume u uporabi
363 Otpis sitnog inventara
37 PREDUJMOVI DOBAVLJAIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA
370 Predujmovi dobavljaima materijala
371 Predujmovi dobavljaima rezervnih dijelova
372 Predujmovi dobavljaima sitnog inventara
373 Predujmovi dani uvozniku za nabavu sirovina i materijala, dijelova i inventara
374 Predujmovi inozemnim dobavljaima
4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI
40 MATERIJALNI TROŠKOVI 400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)
4000 Osnovni materijali i sirovine
4001 Dijelovi i sklopovi
4002 Poluproizvodi za ugradnju
4003 Pomoni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noevi, brusne ploe i dr.)
4004 Potrošni materijal za išenje i odravanje
4005 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjea i obua
4006 Materijal pogonske administracije i menadmenta (uredski potrošni i sl.)
4007 Troškovi oblikovanja proizvoda za posebne kupce
4008 Materijali u pomonoj djelatnosti (za restoran i dr.)
4009 Ostali izravni i opi troškovi pogona - uslune jedinice (HSFI t. 10.17 i MRS 2, t. 10. do 19.)
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje
4010 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stickovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)
4011 Materijal i sredstva za išenje i odravanje
4012 Troškovi otpisa sitnog inventara
4013 Ambalani materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisai, naljepnice, etikete i dr.
4014 Voda (izvorska) za pie
4015 Ostali napitci (sokovi, kava, aj) za potrebe zaposlenika s PDV-om
4016 Uniformirana radna odjea i obua
4017 Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa (za blagdane)
4018 Ostali materijalni troškovi trgovine
402 Materijalni troškovi istraivanja i razvoja
4020 Troškovi projekta za temeljna istraivanja proizvoda
4021 Troškovi razvoja prototipova
4022 Troškovi ostalih aktivnosti
403 Troškovi ambalae
4030 Troškovi neodvojive ambalae u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.)
4031 Troškovi paleta, gajbi i sl.
404 Trošak sitnog inventara, ambalae i autoguma
4040 Troškovi sitnog inventara,
4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)
4043 Troškovi autoguma (neto + PDV - 50%) za sluaj plae u naravi
4044 50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz
4045 50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)
405 Rezervni dijelovi i materijal za odravanje
4050 Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme
4051 Materijal za odravanje opreme i objekata
4052 Trošak rez. dijelova za sluaj plae
4055 50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz
4056 50% troška rezervnih dijelova i materijala za odravanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-
a
4058 Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za odravanje
4059 Ostali troškovi rezervnih dijelova
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga
4060 Elektrina energija
4061 Plin, para, briketi i drva
4062 Mazut i ulje za loenje
4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)
4067 Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)
4069 Ostali troškovi energije u proizvodnji
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji
4070 Trošak elektrine energije
4071 Plin, toplinska energija, briketi, drva
4074 Gorivo za osob. automobile za sluaj plae s 50% PDV-a
4075 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz
4076 50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a
4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove
4079 Ostali troškovi energije
409 Odstupanja od standardnog troška
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga) 410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.
4100 Troškovi telefona, interneta i sl.
4101 Poštanski troškovi
4103 Prijevozne usluge eljeznicom
4104 Prijevozne usluge brodara
4105 Prijevozne usluge zrakoplova
4106 Troškovi specijalnih prijevoza
4107 Usluge taksi - prijevoza
4109 Ostale usluge prijevoza
411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga
4110 Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji
4111 Usluge kooperanata na zajednikim uslugama prema treima
4112 Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda
4113 Usluge pripreme teksta za tisak, za web. i sl.
4114 Grafike usluge tiska i uveza
4115 Usluge hotela i smještaja radnika na terenu
4116 Usluge za iznajmljeni kapacitet
4117 Usluge rada vanjskog osoblja
4118 Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu
4119 Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga
412 Usluge odravanja i zaštite (servisne usluge)
4120 Nabavljene usluge tekueg odravanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
4121 Nabavljene usluge za investicijsko odravanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)
4122 Usluge išenja i pranja
4123 Usluge odravanja softvera i web stranica
4124 Usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku
41244 Servis osob. automob. za sluaj plae u naravi
4125 50% usluga servisa za odravanje automobila, plovila i zrakoplova koji slue za osobni prijevoz
poduzetnika i zaposlenih
4126 50% usluga odravanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (s PDV-om)
4127 Usluge zaštite na radu i odravanja okoliša
4128 Usluge zaštitara na uvanju imovine i osoba
4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba
413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola
4130 50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)
4131 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a) (osim troškova osiguranja)
4132 Troškovi registracije (neto + PDV) - plaa u naravi
4133 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ogranienja
4134 Troškovi registracije plovila
4135 Troškovi registracije zrakoplova
4137 Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz
4138 Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.
4139 Ostali troškovi registracije prometala
414 Usluge zakupa - lizinga
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina
4142 Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme
4143 50% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz
4144 50% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a)
4145 Usluge operat. najma osob. automob. za sluaj plae
4146 50% rent-á-car usluge prijevoza osoba
4147 50% rent-á-car usluga prijevoza osoba (s 50% PDV-a)
4148 Rent-á-car za prijevoz tereta
4149 Troškovi ostalih najmova
41493 50% ostalih troškova lizinga (osiguranje, porez na CMV)
41494 50% ostalih troškova lizinga s 50% PDV-a (osiguranje, porez na CMV)
415 Usluge promidbe, sponzorstva i troškovi sajmova
4150 Troškovi promidbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.
4151 Usluge promidbenih agencija
4153 Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidbe
4154 Usluge unapreenja prodaje
4155 Usluge istraivanja trišta
4157 Usluge oblikovanja i ureenja izlobenog i prodajnog prostora
4158 Troškovi promidbe najmom medija (stranica portala i sl.)
4159 Ostali troškovi promidbe (osim reprezentacije, dnevnica na slubenom putu i sl.)
416 Intelektualne i osobne usluge
4160 Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgov. putnika, konzultanata)
4161 Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)
4162 Usluge specijalistikog obrazovanja, znanstvenoistraivake usluge, usluge informacija i sl.
4163 Konzultantske i savjetnike usluge
4164 Knjigovodstvene usluge
4165 Usluge poreznih savjetnika
4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzea, due diligence i sl.
4167 Odvjetnike, biljenike i usluge izrade pravnih akata
4168 Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)
4169 Usluge vještaenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge
417 Troškovi komunalnih i slinih usluga
4170 Komunalna naknada
4172 Voda i odvodnja
4178 Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada
4179 Ostale komunalne usluge
418 Usluge reprezentacije - ugošivanja
4180 50% vanjskih usluga ugošenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato
4181 50% vanjskih usluga ugošenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno nepriznato
4182 50% reprezentacije - poklona danih poslovnim partnerima (s 50% PDV-a) po ulaznim raunima
dobavljaa - porezno priznato
4183 50% reprezentacije - poklona danih poslovnim partnerima (s 50% PDV-a) po ulaznim raunima
dobavljaa - porezno nepriznato
4190 Usluge kontrole kakvoe i atestiranja dobara
4191 Usluge studentskog servisa
4193 Vanjskotrgovake usluge
4194 Špediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl.
4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješa i sl. (osim promidbe)
4196 Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlaenja i sl.
4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina
4198 Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge
41990 Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga
41991 Usluge agenata i detektiva
41992 Troškovi ostalih usluga
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAE 420 Neto plae i nadoknade
4200 Troškovi neto plaa uprave i prodaje
4201 Troškovi neto plaa proizvodnje
4202 Ostali povremeni primitci
4203 Dodatna plaa (13. plaa), dodatak uz mjesenu plau do ukupno 5.000,00 kn godišnje
421 Troškovi poreza i prireza
4210 Uprava i prodaja
4220 Uprava i prodaja
424 Bruto plae
4300 Amortizacija izdataka za razvoj
4301 Amortizacija koncesije, patenata i dr. prava
4302 Amortizacija softvera i ost. prava
4303 Amortizacija goodwilla
4305 Amortizacija ostale nematerijalne imovine
431 Amortizacija materijalne imovine
4314 Amortizacija transportnih sredstava
432 Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz
4320 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza
4321 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza
4322 Dio amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza u vrijednosti iznad 400.000,00 kn
4323 Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a
4324 Amortiz. osob. aut. za slu. plae (neto + nepriznati PDV)
433 Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje
4330 Amortizacija graev. objekata
4331 Amortizacija raunala, raunalne opreme i programa te raunalne mree
4332 Amortizacija osobnih automobila
434 Poveana amortizacija s temelja revalorizacije
435 Amortizacija biološke imovine (vinogradi, vonjaci, osnovno stado i sl.)
436 Amortizacija iznad porezno dopuštene
44 VRIJEDNOSNO USKLAENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE 440 Vrijednosno usklaenje dugotrajne nematerijalne imovine (018)
4400 Vrijednosno usklaenje prava i dr.
4401 Vrijednosno usklaenje goodwill
4405 Vrijednosno usklaenje porezno nepriznato
441 Vrijednosno usklaenje dugotrajne materijalne imovine
4410 Vrijednosno usklaenje nekretnina (028)
4411 Vrijednosno usklaenje postrojenja, opreme, alata, pogonskog inventara i transportne imovine (038)
4412 Vrijednosno usklaenje biološke imovine (048)
4413 Vrijednosno usklaenje ulaganja u nekretnine (058)
4414 Vrijednosno usklaenje ostale mater. imovine
4415 Vrijednosno usklaenje porezno nepriznato
442 Vrijednosno usklaenje dugotrajnih potraivanja (veza sa 078)
444 Vrijednosno usklaenje depozita u bankama, mjenica, ekova i sl. (109 i dio 119)
445 Vrijednosno usklaenje kratkotrajnih potraivanja
4450 Vrijednosna usklaenja potraivanja od kupaca koja nisu naplaena dulje od 60 dana od dospijea (veza
s 129)
4451 Vrijednosna usklaenja kratkoronih potraivanja od kupaca i drugih koja su utuena (prije zastare, koja su u ovršnom postupku, otvoren je steaj, nagodba i sl. - dio 129, 139 i 159) i svote do 5.000,00 kn
4452 Vrijednosna usklaenja zastarjelih potraivanja (dio sa 129, 139 i 159) - porezno nepriznata
446 Vrijednosno usklaenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369)
447 Vrijednosno usklaenje danih predujmova (veza s 379)
448 Vrijednosno usklaenje potraivanja iz predsteajne nagodbe
449 Otpis zaliha materijala
45 REZERVIRANJA (V. skupinu 28) 450 Troškovi dugoronog rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. obveze (l. 11. st. 2. ZoPD-a)
4500 Dugorono rezerviranje za mirovine i sl. obveze
4501 Dugorono rezerviranje za otpremnine i sl. obveze
4502 Rezerviranje za neiskorišteni godišnji odmor (l. 11. st. 5. ZoPD-a i MRS 19) - vidi ra. 298
451 Rezerviranja za porezne obveze
452 Troškovi dugoronog rezerviranja za gubitke po zapoetim sudskim sporovima (l. 11. st. 2. ZoPD-a)
453 Troškovi dugoronog rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva (l. 11. st. 2. ZoPD-a)
454 Troškovi dugoronog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku (l. 11. st. 2. ZoPD-a)
455 Troškovi dugoronog rezerviranja za restrukturiranje poduzea (MRS 37, t. 72. i HSFI t. 16.22)
456 Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima (HSFI 16.21.)
457 Troškovi ostalih dugoronih rezerviranja i troškovi rizika
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 460 Dnevnice za slubena putovanja i putni troškovi
4600 Dnevnice za slubena putovanja
4601 Dnevnice za slubena putovanja u inozemstvu
4602 Troškovi vlastitog automobila na slubenom putu
4603 Troškovi prijevoza na slubenom putu
4604 Dnevnice za rad na terenu i pomorski dodatak
4605 Doprinos za zdravstveno osiguranje na slubena putovanja u inozemstvo
4606 Troškovi noenja i prehrane na slubenom putu (po raunu hotela i dr.)
4607 Ostali troškovi na slubenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)
4608 Troškovi slubenog puta vanjskih suradnika (bruto s porezima i doprinosima)
461 Nadoknade troškova, dodatci i stipendije
4610 Troškovi prijevoza na posao i s posla
4611 Trošak loko-vonje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe)
4612 Nadoknade za odvojeni ivot
4613 Stipendije, nagrade uenicima i studentima
46130 Stipendije i nagrade uenicima i studentima do neoporezivih svota
46131 Stipendije i nagrade uenicima i studentima iznad neoporezivih svota
4614 Novane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane (do 5.000,00 kn godišnje)
4615 Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (rauni, obrauni, evidencije i sl.)
4616 Troškovi smještaja radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (rauni, obrauni, evidencije i sl.)
4617 Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (ugovor,
raun, uplatnica i sl.)
4619 Naknade i dodaci iznad neoporezivih svota
462 Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate, potpore, premije osiguranja i jubilarne nagrade
4620 Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu (do 8.000,00 kn godišnje)
4621 Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza te otpremnine zbog ozljede
na radu ili prof. bolesti
4622 Prigodne nagrade (boinice, uskrsnice i sl. do 3.000,00 kn godišnje), darovi u naravi (do 600,00 kn godišnje), darovi djeci (do 600,00 kn godišnje)
4623 Nagrade za radne rezultate (do 5.000,00 kn godišnje)
4624 Potpore za novoroene (do 10.000,00 kn godišnje)
4625 Potpore zbog invalidnosti radnika (do 2.500,00 kn godišnje), potpore za sluaj smrti radnika (do 7.500,00
kn godišnje), potpore u sluaju smrti ueg lana obitelji (do 3.000,00 kn godišnje) te potpore kod
neprekidnog bolovanja (do 2.500,00 kn godišnje)
4626 Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (do 500,00 kn mjeseno)
4627 Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 2.500,00 kn godišnje)
4628 Jubilarne nagrade (prema navršenim godinama staa)
4629 Potpore i pomoi iznad neoporezivih svota
463 Troškovi reprezentacije i promidbe (interne)
4630 50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima ) s PDV-om
4631 50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju s PDV-om
4632 50% troškova reprezentacije od uporabe vlastitih brodova, automobila, nekretnina i sl. s PDV-om
4633 50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om
4635 Troškovi promidbe (u katalozima, letcima, nagradne igre)
4636 Uzorci proizvoda dani kupcima radi procjene i nabave (l. 11. st. 2. Pravilnika o PDV)
4637 Troškovi promidbe u dobrima (do 160,00 kn → "nije za prodaju" predmeti sa znakom tvrtke kao npr. aše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetai, privjesci, prospekti, katalozi, vreice i sl.) - l. 11. st. 4.
Pravilnika o PDV-u
4638 Darovi male vrijednosti (do 160,00 kn bez PDV-a - l. 7. st. 4. ZoPDV i l. 11. st. 3. Pravilnika o PDV) - tromjeseno
464 Premije osiguranja
4640 Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
4641 Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)
4642 Premije osiguranja prometnih sredstava (ukljuivo i kasko)
4643 Transportno osiguranje dobara
4645 Troškovi premija ivotnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovako društvo)
4646 Premije za dokup mirovine zaposlenicima MRS 19 t. 43. i 44.
4647 Premije za ostale oblike osiguranja (novca i dr.)
4649 Ostale premije osiguranja
4650 Troškovi platnog prometa
4651 Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)
4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, teajnu maru i sl.)
4653 Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica
4654 Troškovi obrade kredita
466 lanarine, nadoknade i slina davanja
4660 lanarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti
4661 lanarine udrugama i strukovnim komorama
4662 Nadoknada za opekorisnu funkciju šuma
4663 lanarina turistikoj zajednici
4664 Nadoknada za korištenje mineralnih sirovina
4665 Priuva za odravanje zgrade (Zakon o vlasništvu… - Nar. nov., br. 91/96. do 81/15.)
4666 Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.
4667 Naknade za koncesije i sl. prava
4668 Spomenika renta
4669 Ostala davanja
467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe
4670 Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove
4671 Naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost za ambalau (prema materijalu, po jed.
proizv., povratna ambalaa)
4672 Porez na kue za odmor
4673 Trošak poreza koji je ugovorno preuzet pri prodaji (npr. 3% p.p.n.)
4674 Trošak PDV-a koji se ne moe priznati
4675 Porez po odbitku
4676 Troškovi naknadno utvrenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, porezi po usklaenju, osim poreza
na dobitak)
468 Troškovi prava korištenja (osim najmova) i troškovi lanova uprave
4680 Troškovi koncesije
4681 Troškovi franšiza, know-howa, patenata, uporabe imena, znaka, prava na proizv. postupak, formulu,
nacrt i dr.
4684 Ostali troškovi prava korištenja
4685 Nadoknade lanovima nadzornog odbora
4686 Nadoknade vanjskim lanovima uprave
4687 Nadoknade steajnim upraviteljima
4689 Ostale nadoknade lanovima uprave
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni
4690 Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (struno obrazovanje, seminari, simpoziji, struni ispiti,
struno usavršavanje, prekvalifikacije, struni i specijalistiki studij, doktorati, uenje jezika i sl.)
46900 Ope obrazovanje
46901 Posebno obrazovanje
4692 Troškovi slubenih glasila
4693 Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)
4694 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.
4695 Troškovi obveznih lijenikih pregleda
4696 Troškovi sistematskih kontrolnih lijenikih pregleda zaposlenika
4697 Troškovi osnivanja (biljenik, sud, oglasi, odvjetnik)
4698 Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.
4699 Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)
47 FINANCIJSKI RASHODI 470 Kamate s poduzetnicima unutar grupe
4700 Ugovorene kamate unutar grupe
4701 Zatezne kamate unutar grupe
4702 Kamate - porezno nepriznate unutar grupe
4703 Kamate koje se uraunavaju u zalihe unutar grupe (MRS 23, t.11. i HSFI 10, t. 10.22.)
471 Teajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe
4710 Teajne razlike iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe
4711 Rashodi financiranja, troškovi popusta i naknadnih odobrenja s poduzetnicima unutar grupe
4712 Rashodi od valutne klauzule s poduzetnicima unutar grupe
472 Ostali troškovi s poduzetnicima unutar grupe
4720 Troškovi popusta i naknadnih odobrenja s poduzetnicima unutar grupe
4721 Ostali troškovi s poduzetnicima unutar grupe
473 Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima
4730 Kamate na kredite banaka
4731 Kamate iz lizinških poslova
4732 Kamate na zajmove pravnih osoba
4733 Kamata na pozajmice lanova društva i dioniara
4734 Kamate na zajmove od fizikih osoba
4735 Diskontne kamate po mjenicama i dr. vrijednosnim papirima
474 Zatezne kamate
4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja
4742 Zatezne kamate izmeu povezanih osoba (por. neprizn.)
4743 Zatezne kamate po sudskim presudama
4744 Ostale zatezne kamate
4750 Negativne