43
RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje Sastavili: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev., urednik časopisa RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE i profesor na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. vis. šk. i ovl. rač., profesorica na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, glavna urednica i savjetnica u časopisu RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE, te članica Odbora za standarde financijskog izvješćivanja RH Nakladnik: RRiF-plus, d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, 10000 Zagreb, Vlaška 68, HRVATSKA Telefon: 01/4699-760, pretplata Fax: 01/4699-766 Internet: www.rrif.hr E-pošta: [email protected] kljuc naziv 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA 00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni dionički kapital (analitika po upisnicima) 001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote kapitala (razrada po emisijama dionica) 002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva) 003 Potraživanja za temeljni ulog komanditora 004 Potraživanje za ostale uloge u kapital 01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj 0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i sl. 0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). 0102 Izdatci za istraživanje mineralnih blaga (MSFI 6) 011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke 0110 Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.) 0111 Ulaganje u patente, žigove i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga 0112 Ulaganje u licenciju i franšizu 0113 Robne marke (trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška prava, uslužne marke i sl. prava) 0114 Ulaganje u tržišni udio (otkup prava distribucije za neko područje) 012 Softver i ostala prava 0120 Softver 01200 Ulaganje u računalni softver 01201 Ulaganje u internetske stranice 0121 Nematerijalna dugotrajna prava 01210 Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja 01211 Ulaganje u znanje (know-how), dizajn 01212 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova, pravo objave u izdavaštvu i sl.) 01213 Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

Sastavili:

• Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev., urednik časopisa RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE

i profesor na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment

• Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. vis. šk. i ovl. rač., profesorica na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, glavna urednica i savjetnica u časopisu RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I

FINANCIJE, te članica Odbora za standarde financijskog izvješćivanja RH

Nakladnik: RRiF-plus, d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, 10000 Zagreb, Vlaška 68, HRVATSKA

Telefon: 01/4699-760, pretplata

Fax: 01/4699-766 Internet: www.rrif.hr

E-pošta: [email protected]

kljuc naziv

0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni dionički kapital (analitika po upisnicima)

001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote kapitala (razrada po emisijama

dionica)

002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)

003 Potraživanja za temeljni ulog komanditora

004 Potraživanje za ostale uloge u kapital

01 NEMATERIJALNA IMOVINA 010 Izdatci za razvoj

0100 Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i

sl.

0101 Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.).

0102 Izdatci za istraživanje mineralnih blaga (MSFI 6)

011 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke

0110 Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.)

0111 Ulaganje u patente, žigove i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga

0112 Ulaganje u licenciju i franšizu

0113 Robne marke (trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška prava, uslužne marke i sl. prava)

0114 Ulaganje u tržišni udio (otkup prava distribucije za neko područje)

012 Softver i ostala prava

0120 Softver

01200 Ulaganje u računalni softver

01201 Ulaganje u internetske stranice

0121 Nematerijalna dugotrajna prava

01210 Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja

01211 Ulaganje u znanje (know-how), dizajn

01212 Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova, pravo objave u izdavaštvu i sl.)

01213 Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)

Page 2: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

01214 Ulaganje u dugogodišnje pravo uporabe (prema ugovoru) - npr. višegod. plaćeni zakup

01215 Ulaganje u pravo suvlasništva opreme

0122 Ostala prava

01220 Založno pravo i hipoteke (realizirane)

01221 Pravo angažiranja povećane snage električne energije

01222 Ostala dugogodišnja prava

01223 Imovina u operativnom najmu (analitika prema vrsti)

013 Goodwill

0130 Goodwill

014 Ostala nematerijalna imovina

0140 Pravo građenja, pravo prolaza i sl.

0141 Filmovi, glazbeni zapisi

0142 Ostala nematerijalna prava

015 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

0150 Predujmovi za razvoj

0151 Predujmovi za koncesije

0152 Predujmovi za patente, licencije i dr.

0153 Predujmovi za robne ili uslužne marke

0154 Predujmovi za nabavu softvera

0155 Predujmovi za nabavu ostalih prava uporabe

0156 Predujmovi za ostala nematerijalna prava

016 Kriptovalute

0160 Bitcoin

0161 Ethereum

0162 Ostale kriptovalute

017 Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)

018 Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine (analitika prema vrsti računa skupine 01)

019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine

0190 Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj

0191 Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl.

0192 Akumulirana amortizacija robne i uslužne marke

0193 Akumulirana amortizacija softvera

0194 Akumulirana amortizacija goodwilla (v. napom. 3.)

0195 Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini

0196 Akumulirana amortizacija imovine u operativnom najmu (MSFI 16)

0199 Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine

02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE 020 Zemljišta

0200 Građevinsko zemljište (bez zgrada)

0201 Poljoprivredno zemljište

0202 Zemljište za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska

0203 Zemljište sa supstancijalnom potrošnjom ili odlagališta

0204 Zemljište pod prometnicama, dvorištima, parkiralištima i sl.

0205 Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima, parkovima, vrtovima, šumama i sl.

0206 Čista neobrađena i nezasađena zemljišta i kamenjari

0207 Zemljišta ispod građevina

0208 Zemljište za deponije smeća i otpada

0209 Zemljišta - ostalo

021 Zemljišna prava (višegodišnja)

0210 Zemljište s upisanim pravom građenja (plaćena za više godina)

0211 Pravo služnosti na zemljištu (plaćena za više godina)

0212 Zemljišta u zakupu (plaćena za više godina)

023 Građevinski objekti (za vlastite potrebe)

0230 Poslovne zgrade, uredi i lokali

0231 Tvorničke zgrade, hale i radionice

0232 Zgrade trgovine, hotela, motela, restorana

0233 Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače

0234 Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl.

0235 Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, šatori, žičare i sl.

0236 Putovi, parkirališta, staze i dr. građevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije

Page 3: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

0237 Cjevovodi, vodospremnici, utvrđene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi

0238 Objekti poljoprivrede i ribarstva

0239 Ostali građevinski objekti (rudnici, brane) i objekti izvan uporabe

024 Stanovi za vlastite zaposlenike

026 Predujmovi za nabavu nekretnina

0260 Predujmovi za nabavu zemljišta

0261 Predujmovi za građevine u nabavi

027 Nekretnine u pripremi

0270 Zemljišta u pripremi

0271 Građevine u pripremi

028 Vrijednosno usklađenje nekretnina

0280 Vrijednosno usklađenje zemljišta

029 Akumulirana amortizacija građevina

0290 Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)

0291 Akumulirana amortizacija odlagališta otpada, kamenoloma i sl. (MRS 16., t. 58.)

03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA 030 Postrojenja

0300 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.

0301 Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu

0302 Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, naponske i solarne ćelije, vjetro-elektrane, toplinske crpke i dr.)

0303 Rashladna postrojenja

0304 Pokretna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake i sl.)

0305 Automatske autopraonice i sl. oprema

0306 Mlinska i separatorska postrojenja

0307 Postrojenje za pakiranje, ambalažu i sl.

0308 Brodska postrojenja (dizalice, motori)

0309 Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe

031 Oprema

0310 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci,

televizori, i dr.)

0311 Računalna oprema

0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)

0313 Oprema trgovine (blagajne, hladnjaci, i dr.)

0314 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)

0315 Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.)

0316 Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplate, miješalice, dizalice, valjci i sl.)

0317 Oprema (aparati) grijanja/hlađenja

0318 Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite

0319 Ostala oprema i oprema izvan uporabe

032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina

0320 Transportna imovina

03200 Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači

032000 Osobni automobili za osobni prijevoz

032001 Osobni automobili za obavljanje djelatnosti (iznajmljivanje, servisna služba itd.)

03201 Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače

03202 Priključna transportna sredstva (prikolice)

03203 Teretna dostavna i kombi vozila

03204 Auto miješalice, auto crpke za beton, auto dizalice i sl.

03205 Autobusi

03206 Zrakoplovi

03207 Brodovi (veći od 1000 BRT)

03208 Brodice, jahte i ost. plovila

03209 Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, traktori za vuču, bicikli i

dr.)

0321 Pokućstvo - inventar

03210 Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.

03211 Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi)

03212 Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar

03213 Ostalo pokućstvo i inventar

Page 4: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

0322 Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplate, protupožarni aparati, zaštitna

sredstva i sl.)

0323 Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema

0324 Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.

0325 Reklame (svjetleće), stupovi i sl.

0326 Inventar ustanova (aparati, kreveti, ormari, stolovi i sl.)

0327 Ostali inventar (spremnici i dr.)

0328 Višegodišnja ambalaža

0329 Alati, inventar i vozila izvan uporabe

033 Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijednosti osobnih automobila za nabave od 1.1. 2018.)

0330 50% pretporeza od osobnih automobila

0331 50% i 100% pretporeza od osobnih automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do

31.12.2018.)

0332 50% pretporeza od brodova, jahti i dr.

0333 50% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. (n.v. veće od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do 31.12.2018.)

034 Poljoprivredna oprema i mehanizacija

0340 Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.

0341 Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prskalice, sabirače i sl.)

0342 Oprema za mljekarstvo (muzilice, separatori, police, spremnici i sl.)

0343 Oprema ribarstva (kavezi, mreže, čamci i brodovi, pakirnice)

0344 Oprema vinogradarstva (bačve, filteri, preše, punionica)

0345 Oprema voćarstva i maslinarstva

0346 Oprema stočarstva i pčelarstva

0347 Oprema za povrtlarstvo i cvjećarstvo (plastenici, sustav prihrane i dr.)

0348 Oprema za navodnjavanje, grijanje i sl.

0349 Ostala oprema poljoprivrede

035 Ostala materijalna imovina

0350 Umjetnine, slike i sl.

0351 Arhivski predmeti, makete i sl.

0352 Knjige, karte, fotografije i sl.

0353 Oldtimeri (automobili, traktori, kamioni, brodovi i sl.)

0354 Ostala materijalna imovina

036 Predujmovi za materijalnu imovinu

0360 Predujmovi za postrojenja i opremu

0361 Predujmovi za alate, pogonski inventar i transportnu imovinu

0364 Predujam za poljoprivrednu opremu

0367 Predujam za ostalu imovinu

037 Materijalna imovina u pripremi

0370 Postrojenja u pripremi

0371 Oprema u pripremi

0372 Alati, pogonski inventar u pripremi

0373 Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi

0374 Poljoprivredna oprema u pripremi

0375 Ostala imovina u pripremi

038 Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme

0380 Vrijednosno usklađenje postrojenja

0381 Vrijednosno usklađenje opreme

0382 Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine

0384 Vrijednosno usklađenje poljoprivredne opreme

0385 Vrijednosno usklađenje ostale mat. imovine

039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme

0390 Akumulirana amortiz. postrojenja

0391 Akumulirana amortiz. opreme

0392 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava

0393 Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)

0394 Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.

0395 Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila

0396 Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn koji su

nabavljeni do 31. 12. 2018.)

Page 5: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

0397 Akumulirana amortiz. 50% od pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz

0398 Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. sred. za osobni prijevoz (n. v. veće

od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do 31. 12. 2018.)

0399 Ostala akumulirana amortizacija za opremu

04 BIOLOŠKA IMOVINA 040 Biološka imovina - bilje - višegodišnji nasadi

0400 Voćnjaci

0401 Vinogradi

0402 Maslinici

0403 Plantaže drveća (šume) i bilja

0404 Parkovi, zelenila, nasadi i cvijeće (višegodišnje)

0405 Ulaganja u ostale višegodišnje nasade

041 Biološka imovina - životinje - osnovno stado

0410 Goveda - krave

0411 Konji

0412 Mazge, magarci i mule

0413 Svinje

0414 Ovce i koze

0415 Perad

0416 Ribe

0417 Pčelinja društva

0418 Stado divljači

0419 Ostale nespomenute životinje (psi, ptice i dr.)

046 Predujmovi za biološku imovinu

0460 Predujmovi za višegodišnje nasade

0461 Predujmovi na nabavu životinja

047 Biološka imovina u pripremi

0470 Višegodišnji nasadi u pripremi

0471 Životinje (osnovno stado) u nabavi

048 Vrijednosno usklađenje biološke imovine

0480 Vrijednosno usklađenje višegodišnjih nasada

0481 Vrijednosno usklađenje životinja (osnovnog stada)

049 Akumulirana amortizacija biološke imovine

0490 Akumulirana amortiz. višegodišnjih nasada

0491 Akumulirana amortiz. životinja (osnovnog stada)

05 ULAGANJA U NEKRETNINE 050 Ulaganja u nekretnine - zemljišta

051 Ulaganja u nekretnine - građevine

0510 Građevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće)

0511 Građevine izvan uporabe (zgrade, stanovi, apartmani, kuće)

056 Predujmovi za ulaganja u nekretnine

0560 Predujam za ulaganja u zemljište

0561 Predujam za ulaganje u građevine

057 Ulaganja u nekretnine u pripremi

0570 Ulaganja u zemljišta u nabavi

0571 Ulaganja u građevine u nabavi

0572 Ulaganja u građevine u izgradnji

058 Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine

0580 Vrijednosno usklađenje ulaganja u zemljište

0581 Vrijednosno usklađenje ulaganja u građevine

059 Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine

06 DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine) 060 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

0600 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

0601 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

061 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

0610 Dani dugotrajni zajmovi poduzetnicima unutar grupe

0611 Dani dugotrajni depoziti poduzetnicima unutar grupe

0612 Dane kaucije, kapare i slično poduzetnicima unutar grupe

Page 6: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

062 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

0620 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

0621 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

063 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

0630 Dani dugotrajni zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom

0631 Dani dugotrajni depoziti društvima povezanim sudjelujućim interesom

0632 Dane kaucije, kapare i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

064 Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne)

0640 Ulaganja u mjenice, zadužnice (kupljene)

0641 Ulaganja u državne obveznice

0642 Dugotrajna ulaganja u obveznice društva

0643 Dugotrajna ulaganja u blagajničke zapise

0644 Dugotrajna ulaganja u opcije, certifikate i sl.

0645 Ulaganja u robne ugovore

0646 Ulaganja u ostale vrijednosne papire (HSFI 9)

06460 Ulaganja u udjele (dionice) raspoložive za prodaju

06461 Vrijednosni papiri po amortiziranom trošku

0647 Ulaganje u vrijednosne papire (MSFI 9)

06470 Ulaganja u udjele (dionice) kroz ostali sveobuhvatni dobitak

06471 Vrijednosni papiri po amortiziranom trošku

0648 Ulaganja u udjele (dionice) povezanih osoba (koje nisu grupa ni sudjelujući interesi)

0649 Nezarađeni prihodi u financijskim instrumentima

065 Dani zajmovi, depoziti i sl.

0650 Dani dugotrajni zajmovi

06500 Dani zajmovi vanjskim pravnim osobama (nepovezanim)

06501 Dani zajmovi vanjskim fizičkim osobama - obrtnicima

06502 Dani zajmovi kooperantima

06503 Dani zajmovi zaposlenicima

06504 Oročenja u bankama

06505 Financijski zajmovi dani u inozemstvo (nepovezanim osobama)

06508 Dani zajmovi povezanim osobama (koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom)

06509 Ostali dugotrajni zajmovi

0651 Depoziti dugotrajni

06510 Depoziti iz poslovnih aktivnosti

06511 Depoziti kod osiguravajućih društava

06512 Depoziti u poslovnim bankama

06513 Depoziti na carini (garancija špeditera)

06514 Sudski depoziti

0652 Kaucije i kapare

06520 Kaucije za obveze

06521 Kaucije iz kupoprodajnih poslova

06522 Kaucije za plaćanja

06523 Dane kapare i osiguranja

066 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

0660 Ostala ulaganja (udjeli) (zajedničko ulaganje ili dugotrajno ulaganje

067 Ostala dugotrajna financijska imovina

0670 Ulaganja u investicijske fondove (s rokom dužim od 1 god.)

0671 Derivativna imovina

0672 Ulaganja u investicijsko zlato

0673 Ostala nespomenuta dugoročna ulaganja

068 Vrijednosno usklađenje financijske imovine - dugotrajne (analitika prema oblicima imovine)

069 Nezarađene kamate u kreditima i sl.

0690 Ispravak vrijednosti obveznica i sl. za diskont/premiju

07 POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine) 070 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

0700 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge

0701 Ostala potraživanja unutar grupe

07010 Potraživanja s temelja realiziranih jamstava i sl.

071 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

0710 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Page 7: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

0711 Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

07110 Potraživanja s temelja realiziranih jamstava i sl.

072 Potraživanja od kupaca - dugotrajna

0720 Potraživanja s osnove prodaje na robni kredit

0721 Potraživanja s osnove prodaje na robni kredit u inozemstvu

0722 Potraživanja za prodane usluge na kredit

0723 Potraživanje za dugotr. imovinu prodanu na kredit

0724 Potraživanja za prodani udjel na kredit

0725 Potraživanja za prodaju na potrošački kredit

0726 Potraživanje za prodaju uz obročnu otplatu

0729 Ostala potraživanja iz prodaje na kredit

073 Potraživanja iz faktoringa

074 Potraživanja za jamčevine

0740 Potraživanja za jamčevine iz operativnog lizinga

0741 Jamstvo za dobro izvedene radove

0742 Jamčevine iz natječaja

0743 Jamčevine za štete

075 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja

076 Potraživanja za predujmove za usluge

077 Ostala potraživanja - dugotrajna

0770 Potraživanja od radnika

0771 Potraživanja od članova društva

0772 Potraživanja iz ortaštva

0773 Potraživanja iz predstečajne nagodbe

078 Vrijednosno usklađivanje dugotrajnih potraživanja

079 Potraživanja za nezarađenu kamatu

08 ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 080 Odgođena privremena razlika poreza na dobitak (analitika po godinama)

0800 Odgođena porezna imovina s osnove poreznog gubitka

0801 Odgođena porezna imovina s osnove povećane amortizacije

0802 Odgođena porezna imovina s osnove otpisa potraživanja

0803 Odgođena porezna imovina s osnove drugih troškova

081 Ostala odgođena porezna imovina

1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA 100 Transakcijski računi u bankama

1000 Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)

1004 Račun društva u stečaju

1005 Novčani račun u predstečajnom postupku

1006 Novčani račun okvirnog kredita

1007 Poseban račun u banci

1008 Račun društva u osnivanju

1009 Transakcijski prijelazni račun

101 Otvoreni akreditiv u domaćoj banci

102 Blagajne

1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

1021 Blagajna vrijednosnica (poštanskih, taksenih maraka i dr. vrijednosnica)

1022 Blagajna prodavaonice

10220 Novac u blagajni

10221 Kuponi (bonovi) u blagajni

1023 Blagajna servisa

1024 Blagajna recepcije (šanka)

1025 Blagajna radne jedinice

1028 Blagajna za ostalo

1029 Prijelazni račun blagajne prodavaonice

103 Devizni računi

Page 8: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

1030 Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)

1031 Devizni račun u inozemnoj banci (u EU)

1032 Devizni račun reeksportnih poslova

1034 Devizni račun investicijskih radova

1035 Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu

1036 Devizni račun u slobodnoj zoni

1037 Nerezidentski devizni račun

1038 Devizni račun terminskih poslova

1039 Prijelazni devizni račun

104 Otvoreni akreditiv u stranim valutama

1040 Otvoreni devizni akreditiv u domaćoj banci

1041 Otvoreni akreditiv u inozemnoj banci

1042 Escrow račun

105 Devizna blagajna

1050 Glavna devizna blagajna

1051 Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo

1052 Devizna blagajna za troškove prijevoza robe u inozemstvo

1053 Devizna blagajna za mjenjačke poslove

1055 Devizna blagajna za razne isplate

106 Novac za kupnju deviza

108 Ostala novčana sredstva

109 Vrijednosno usklađenje depozita u bankama

11 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) 110 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

1100 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

1101 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

111 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

1110 Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe

1111 Dani depoziti poduzetnicima unutar grupe

1112 Dane kaucije, kapare i slično poduzetnicima unutar grupe

1113 Realizirana jamstva poduz. unutar grupe

112 Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

1120 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

1121 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

113 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

1130 Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom

1131 Dani depoziti društvima povezanim sudjelujućim interesom

1132 Dane kaucije, kapare i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

1133 Realizirana jamstva u društv. sa sud. interesima

114 Ulaganja u vrijednosne papire

1140 Čekovi

1141 Mjenice

11410 Mjenice u portfelju

11411 Mjenice na naplati

11412 Mjenice u protestu

11413 Utužene mjenice

11415 Potraživanja s temelja mjeničnog regresa

1142 Komercijalni zapisi

11420 Komercijalni zapisi

11429 Diskont kod ulaganja u komercijale zapise

1143 Obveznice

1144 Blagajnički zapisi (izdani od banaka)

1145 Zadužnice (iskupljene) - tražbina s temelja jamstva

1146 Ulaganja u vrijednosne papire (HSFI 9)

11460 Ulaganja u udjele (dionice) namijenjene trgovanju

11461 Ulaganja u ostale vrijednosne papire

1147 Ulaganja u vrijednosne papire (MSFI 9)

11470 Ulaganja u udjele (dionice) kroz račun dobiti i gubitka

11471 Ulaganja u ostale vrijednosne papire

1148 Ulaganja u udjele i dionice povezanih osoba koji nisu grupa ni sudjelujući interesi

Page 9: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

1149 Ostali vrijednosni papiri

115 Dani zajmovi, depoziti i sl.

1150 Dani kratkotrajni zajmovi

11500 Zajmovi poduzetnicima

11501 Zajmovi ortacima

11502 Zajmovi obrtnicima

11503 Zajmovi podružnicama

11504 Zajmovi ustanovama

11505 Zajmovi dani u inozemstvo

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

11507 Zajmovi dani OPG-ima ili zadrugarima

11508 Zajmovi povezanim osobama koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

11509 Ostali kratkotrajni zajmovi

1151 Depoziti (do jedne godine)

11510 Depoziti u bankama

11511 Depoziti u osiguravajućim društvima

11512 Depoziti u inozemnim financijskim institucijama

11513 Depoziti za ostale poslovne aktivnosti

1152 Kaucije i jamčevine (do jedne godine)

11520 Kaucije na aukcijama (dražbama)

11521 Kaucije za robu

11522 Kaucije za ambalažu

11523 Dane jamčevine za natječaje

11524 Potraživanja za kapare (čl. 303. ZOO-a)

11525 Polozi gotovine za ostale poslovne aktivnosti

11526 Potraživanja iz realiziranih danih jamstava

116 Potraživanja iz ulaganja u investicijske fondove

1160 Kratkotrajno ulaganje u novčane fondove

1161 Kratkotrajno ulaganje u investicijske (dioničke) i dr. fondove

117 Ostala financijska imovina

1170 Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring)

1171 Ulaganje u kratkotrajne eskontne poslove

1172 Potraživanja za više uplaćeno po kreditnoj kartici

1173 Potraživanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica

1174 Potraživanja po isplaćenim garancijama

1175 Potraživanja iz preuzetog duga (čl. 96. ZOO)

1176 Potraživanje po asignacijama, novacijama i sl.

1177 Ulaganje u investicijsko zlato (kratkoročno)

1178 Ostala financijska imovina

118 Potraživanja u sporu (npr. utužena, u predstečaju ili u stečaju i sl. iz fin. imovine)

119 Vrijednosno usklađivanje financijske imovine - kratkotrajne (analitika po otpisima iz ove skupine računa)

12 POTRAŽIVANJA (kratkotrajna) 120 Potraživanja od kupaca

1200 Potraživanja od kupaca dobara

1201 Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

1202 Potraživanja za prodaju prava

1203 Kupci građani i prodaja na potrošački kredit

1204 Kupci imovinskih sredstava, inventara, materijala, otpadaka i sl.

1205 Potraživanja od kupaca za prodanu robu iz komisije

1206 Kupci zastupničke i franšizne prodaje

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

1208 Potraživanja od kupaca povezanih osoba koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

1209 Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga

121 Kupci iz EU i iz trećih zemalja

1210 Kupci dobara iz EU

1211 Kupci dobara iz trećih zemalja

1212 Kupci usluga iz EU

1213 Kupci usluga iz trećih zemalja

1214 Kupci prava iz EU

Page 10: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

1215 Kupci prava iz trećih zemalja

1216 Potraživanja od kupaca povezanih osoba iz EU koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim

interesom

1217 Potraživanja od kupaca povezanih osoba iz trećih zemalja koje nisu grupa ni društva povezana

sudjelujućim interesom

122 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

1220 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge

1221 Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe

12210 Potraživanja za dividendu - dobitak

12211 Potraživanja za kamatu

12212 Ostala potraživanja

123 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

1230 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

1231 Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

12310 Potraživanja za dividendu - dobitak

12311 Potraživanja za kamatu

12312 Ostala potraživanja

124 Potraživanja za kamate

1240 Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici)

1241 Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)

1242 Potraživanja za kamate po nagodbama

1243 Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

1245 Kamate iz ostalih tražbina

1246 Potraživanja za kamate od povezanih osoba (koje nisu grupa ni sudjelujući interesi)

125 Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)

1250 Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om

1251 Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)

126 Potraživanja iz vanjskotrgovačkog poslovanja (s osnove uvoza odnosno izvoza za tuđi račun)

1260 Potraživanja po poslovima uvoza za tuđi račun

1261 Potraživanja od izvoznika

127 Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti

1270 Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica

1271 Potraživanja za nakladno odobrene popuste (bonifikacije, cassa sconto, rabat i sl.)

1272 Potraživanja za predujam za kupnju dionica i udjela

1273 Potraživanja od komisionara

1274 Potraživanja za povrat PDV-a iz EU

1275 Potraživanja za odobrene državne potpore

1276 Potraživanja za PDV iz naknadno odobrenog popusta

1277 Potraživanja s temelja troškova koje nadoknađuje davatelj jamstva (proizvođač)

1278 Potraživanja za dividendu - dobitak

1279 Potraživanja za povrat PDV-a iz trećih zemalja

128 Ostala kratkoročna potraživanja

1280 Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava, iz nagodbi i tužbi)

1281 Potraživanja za udjel u dobitku - prihodu u investicijskom fondu

1282 Potraživanja za tantijeme (nadoknade za korištenje patenta, znaka i autorskih prava)

1283 Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje

1284 Potraživanja za nadoknadu troškova iz jamstva

1285 Potraživanja od kooperanata, zadrugara, OPG-a, ustanove

1286 Potraživanja od članova društva za pokriće gubitka

1287 Potraživanja za dana jamstva i činidbe

1288 Potraživanja za poreze iz poslovnih odnosa

1289 Ostala potraživanja

129 Vrijednosno usklađenje potraživanja

1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca

1291 Vrijednosno usklađenje potraživanja od povezanih društava

1292 Vrijednosno usklađenje od poduzetnika iz sudjelujućih interesa

1293 Vrijednosno usklađenje kamata

1294 Vrijednosno usklađenje za dane predujmove za usluge

1295 Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja (računi 126 do 128)

Page 11: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna) 130 Potraživanja od zaposlenih

1300 Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću

1301 Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put

1302 Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)

1303 Potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDV-om)

1304 Potraživanja za prehranu, kazne, za korištenje odmarališta i sl.

1305 Potraživanja od zaposlenih za manje plaćene poreze i doprinose

1306 Potraživanja od zaposlenika za plaćene privatne troškove (npr. po službenoj kred. kartici)

1307 Potraživanja od zaposlenika za primitak u naravi

1309 Ostala potraživanja od zaposlenih

131 Potraživanja od vanjskih suradnika

1310 Potraživanja za predujmljene honorare

1311 Potraživanja za isplaćene svote

1319 Ostala potraživanja od vanjskih suradnika

133 Potraživanja od članova poduzetnika

1330 Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak - dividendu (+ porez 10% i prirez)

1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove

1332 Potraživanja od članova ustanove

1333 Potraživanja od članova zadruge

1334 Potraživanje od obrtnika (dobitaša)

1335 Potraživanja od prodaje članu društva

134 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz skupine 12 i 13)

1340 Potraživanja za glavnicu

1341 Potraživanja za kamate

1342 Potraživanja za troškove iz sporova

135 Potraživanja za sredstva u slobodnoj zoni

136 Potraživanja za prodaju na potrošački kredit

137 Potraživanja od poslovnih jedinica u inozemstvu

1370 Potraživanja za isporučena dobra i usluge

1371 Potraživanja za doznake novca, za dobitak i dr.

138 Ostala poslovna potraživanja

1380 Potraživanja za naknadne popuste

1381 Potraživanja od ortaka

1382 Potraživanja od zastupnika

1383 Potraživanja iz prodaje vlastitog udjela (dionica)

1389 Ostala poslovna potraživanja

139 Vrijednosno usklađenje potraživanja od zaposlenih, članova društva i ostalih potraživanja

14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE 140 Porez na dodanu vrijednost

1400 Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH

14001 Pretporez po ulaznim računima

140010 Pretporez - 5%

140011 Pretporez - 13%

140012 Pretporez - 25%

140013 Pretporez - 23%

14002 Pretporez iz predujmova

140020 Pretporez iz predujmova - 5%

140021 Pretporez iz predujmova - 13%

140022 Pretporez iz predujmova - 25%

140023 Pretporez iz predujmova - 23%

14003 Ispravci pretporeza

140030 Ispravak pretporeza zbog izlaska iz sustava PDV-a

140031 Ispravak pretporeza zbog prenamjene dobara (oslobođene isporuke)

140032 Ispravak pretporeza zbog promjene postotka priznavanja pretporeza - usklađenje

140033 Ispravak pretporeza zbog ulaska u sustav PDV-a

1401 Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%

14010 Pretporez od predujmova iz prenesene porezne obveze - 25%

14011 Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25%

Page 12: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

1402 Pretporez od stjecanja dobara unutar EU

14020 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 5%

14021 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 13%

14022 Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%

1403 Pretporez od primljenih usluga iz EU

14030 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 5%

14031 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 13%

14032 Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%

1404 Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH

14040 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 5%

14041 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 13%

14042 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%

1405 PDV pri uvozu dobara

14050 PDV pri uvozu dobara - 5%

14051 PDV pri uvozu dobara - 13%

14052 PDV pri uvozu dobara - 25%

1406 Pretporez stečen po ugovoru o asignaciji ili iz preknjižavanja

1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja

1408 Pretporez koji još nije moguće priznati

140801 Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje

1409 Pretporez u drugim zemljama u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a (moguća

analitika po zemljama)

14090 Pretporez u Sloveniji

140900 Pretporez po primljenim isporukama dobara

140901 Pretporez po primljenim isporukama usluga

140902 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza

14091 Pretporez u Austriji

140910 Pretporez po primljenim isporukama dobara

140911 Pretporez po primljenim isporukama usluga

140912 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza, itd.

141 Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja

1410 Potraživanja za porez na dohodak iz plaća

1411 Potraživanja za prirez iz plaća

1412 Potraživanja za porez na dohodak iz autorskih prava, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog

odbora i drugih dohodaka

1413 Potraživanja za porez i prirez na stipendije i nagrade učenika i studenta

1414 Potraživanja za poreze iz drugih dohodaka

1415 Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak od kamata

1417 Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak od kapitala

142 Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće

1420 Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće

1421 Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž

1422 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće

1423 Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti

1424 Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje na plaće

1429 Potraživanja za ostale nespomenute doprinose

143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku

1430 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak

1432 Potraživanja za više plaćeni porez po odbitku (na inozemne usluge)

1433 Potraživanja za porez na dobitak stečen po ugovoru o cesiji ili iz preknjižavanja

1434 Porez na dobitak plaćen u inozemstvu

1435 Potraživanja za porez po tonaži broda

144 Potraživanja za posebne poreze, trošarine i druge poreze od države

1440 Potraživanja za poseban porez na motorna vozila (PPMV)

1441 Potraživanja za poseban porez na kavu

1442 Potraživanja za poseban porez na bezalkoholna pića

1443 Potraživanja za trošarinu na alkohol i alkoholna pića

1444 Potraživanja za trošarinu na električnu energiju i energente

1445 Potraživanja za trošarinu na duhanske proizvode duhanske prerađevine

1446 Potraživanja za trošarinu na energente - naftni derivati i naknade za ceste

Page 13: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

1447 Potraživanja za 3% poreza na promet nekretnina

1448 Potraživanja za upravnu pristojbu

145 Potraživanja za plaćenu ili više plaćenu članarinu TZ

146 Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK i dr.)

147 Potraživanja za carinu i više plaćene carinske pristojbe

148 Potraživanja za županijski i općinski (gradski) porez

1480 Potraživanja za više plaćeni porez na cestovna motorna vozila i plovne objekte

1481 Potraživanja za porez na kuće za odmor i korištenje javnih površina

1482 Potraživanja za porez na reklamu

1483 Potraživanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu

1484 Potraživanja za plaćeni porez na priređivanje zabavnih i športskih priredbi

1485 Potraživanja za plaćeni porez na nasljedstva i darove

1486 Potraživanja za više plaćeni porez na imovinu

1487 Potraživanja za ostale poreze županije (grada), općine

149 Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe

1490 Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume

1491 Potraživanje za sred. za komunalnu izgradnju

1492 Potraživanja za više plaćene kazne i sl.

1493 Potraživanja za turističku pristojbu

1494 Potraživanja za više uplaćene naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina

1495 Potraživanja za više plaćene poreze na koncesije

1496 Potraživanja za spomeničku rentu

1497 Potraživanje od Fonda za zaštitu okoliša (ambalažu)

1499 Potraživanja za ostala više plaćena davanja

15 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA 150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO

151 Potraživanja od mirovinskog osiguranja

152 Potraživanja od lokalne samouprave

153 Potraživanje za regrese, premije, stimulac. i držav. potpore

154 Potraživanje od Fonda za otkupljenu ambalažu

155 Ostala potraživanja od državnih institucija

156 Potraživanja za više plaćenu naknadu s temelja invaliditeta

159 Vrijednosno usklađenje potraživanja od države i drugih institucija

19 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI 190 Unaprijed plaćeni troškovi

1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina

1901 Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma

19010 Unaprijed plaćena zakupnina

19011 Unaprijed plaćeni a nepriznati PDV na zakupninu (osob. automobila)

1902 Unaprijed plaćeni troškovi reklame, propagande i sajmova

1903 Unaprijed plaćeni troškovi energije za sljedeće razdoblje

1904 Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u

prometu i sl.

1905 Unaprijed plaćene kamate na bankovna jamstava i sl.

1906 Unaprijed plaćeni troškovi reprezentacije

1907 Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise

1908 Unaprijed isplaćene plaće za buduće razdoblje

1909 Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita, autorski honorari, rad po ugovoru i sl.)

191 Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)

192 Unaprijed plaćeni ovisni troškovi nabave (koji nisu na 651)

193 Troškovi kamata iz budućeg razdoblja

194 Unaprijed plaćeni troškovi koncesija (za razdoblje do 12 mj.)

195 Unaprijed plaćene franšize, trgovačko znakovlje, prava i sl. (do 12 mj.)

196 Unaprijed plaćene licencije i patenti (do 12 mj.)

197 Derivativ - instrument zaštite

199 Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja

1990 Unaprijed plaćene provizije

1999 Ostala aktivna vremenska razgraničenja

Page 14: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

20 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)

200 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

20000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge

20001 Obveze za raspoređeni dobitak prema poduzetnicima unutar grupe

20002 Obveze za kamatu prema poduzetnicima unutar grupe

20003 Obveze za predujmove prema poduzetnicima unutar grupe

20004 Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe

20005 Obveze po realiziranim jamstvima unutar grupe

2001 Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

20010 Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe

20011 Obveze za depozite poduzetnika unutar grupe

20012 Obveze za kaucije, kapare i slično poduzetnika unutar grupe

201 Obveze s osnove udjela u rezultatu

2010 Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima)

2011 Obveze za dividende dioničarima

2012 Obveze za sudjelujuće dobitke u rezultatu iz zajedničkog pothvata (ortaštva)

2013 Obveze prema zadrugarima iz rezultata

2014 Obveze iz dobitka prema tajnim članovima

2015 Obveze za dobitak obrtnika dobitaša

2016 Ostale obveze s osnove udjela u dobitku

21 KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE 210 Obveze za izdane čekove

211 Obveze za izdane mjenice

2110 Obveze za izdane mjenice

2111 Obveze za izdane mjenične akcepte

2115 Obveze po mjeničnom regresu

212 Obveze po izdanim vrijednosnim papirima

2120 Obveze po izdanim komercijalnim zapisima

2121 Obveze po izdanim obveznicama

2122 Obveze po izdanim zadužnicama

2123 Obveze po ostalim kratkoročnim vrijednosnim papirima

2124 Obveze po realiziranim jamstvima

2128 Obveze za kamate sadržane u vrijed. papirima

213 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

2130 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

21300 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge

21301 Obveze za raspoređeni dobitak prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

21302 Obveze za kamatu prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

21303 Obveze za predujmove prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

21304 Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

2131 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

21310 Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujućim interesom

21311 Obveze za depozite društava povezanih sudjelujućim interesom

21312 Obveze za kaucije, kapare i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

21313 Obveze po realiziranim jamstvima iz sudj. interesa

214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

2141 Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl.

2142 Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva

2143 Obveze za dio dospjelih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.

2144 Obveze za zajmove prema građanima

2145 Obveze za zajmove članova društva

2146 Obveze po kontokorentnom računu

Page 15: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

2147 Obveze za depozite, jamčevine, kapare i kaucije

2148 Obveze za zajmove prema povezanim osobama koje nisu ni grupa ni društva povezana sudjelujućim

interesom

2149 Ostali kratkoročni zajmovi i sl.

215 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

2150 Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)

2151 Obveze za kratkoročne kredite u osiguravajućim društvima (analitika po društvima i kreditima)

2152 Obveze prema ostalim kreditnim institucijama (štedionicama, mirovinskom fondu i dr.)

2153 Kratkoročne obveze za operativne najmove

2154 Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu

2155 Obveze prema bankama po naplaćenim garancijama

2156 Obveze po isplaćenom akreditivu

2157 Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)

2158 Obveze za kamate prema bankama i fin. inst.

2159 Ostale obveze prema kreditnim institucijama

216 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)

217 Obveze iz eskontnih poslova

2170 Obveze s temelja eskontiranih mjenica

2171 Ostale obveze iz eskonta vrijednosnih papira

2172 Obveze iz otkupa tražbina - faktoringa

218 Obveze s osnove dugotrajne imovine namijenjene prodaji (analitika prema izvorima)

22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)

2200 Dobavljači dobara

2201 Dobavljači usluga

2202 Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina

2203 Dobavljači nematerijalne imovine

2204 Dobavljači za najmove

2205 Dobavljači iz ortačkog ugovora

2206 Dobavljači zadruge, ustanove i dr.

2208 Dobavljači povezane osobe koje nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

221 Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)

2210 Dobavljači dobara iz EU

2211 Dobavljači dobara iz trećih zemalja

2212 Dobavljači usluga iz EU

2213 Dobavljači usluga iz trećih zemalja

2214 Dobavljači prava intelektualnog vlasništva, istraživanja tržišta i dr.

2215 Dobavljači prava na franšizu, uporabu imena i sl.

2216 Dobavljači povezane osobe iz EU koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

2217 Dobavljači povezane osobe iz trećih zemalja koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

222 Dobavljači fizičke osobe

2220 Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja

2221 Dobavljači OPG-i (za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva)

2222 Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu

2223 Obveze s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl.

2224 Obveze s osnove ugovora o djelu, i akviziterstva i posredovanja

2225 Obveze prema studentima i učenicima za rad preko studentskog servisa

2226 Dobavljači kooperanti - fizičke osobe

2227 Dobavljači fizičke osobe iz EU

2228 Dobavljači bilježnici, odvjetnici i sl.

2229 Ostali dobavljači - fizičke osobe

223 Dobavljači komunalnih usluga

2230 Obveze za energetske isporuke

2231 Obveze za usluge odvodnje i odvoza smeća

2232 Obveze za ostale komunalne usluge

224 Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge

225 Obveze za predujmove

2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

2251 Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om

2252 Primljeni predujmovi iz inozemstva

Page 16: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

2253 Obveze za predujmove građana

2254 Predujmovi za građevinske usluge (s prijenosom porezne obveze)

2255 Ostale obveze za predujmove

23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE 230 Obveze prema zaposlenicima

2300 Obveze za neto-plaće

2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samouprave)

2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, dnevnice za rad na terenu, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža i dr. - veza s 460)

2303 Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz na posao i s posla, naknada za odvojeni život,

naknade za smještaj i prehranu radnika, skrb djeteta radnika, troškove turist. usluga i dr. - veza s 461)

2304 Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i darove djeci (veza s 462 - dio)

2305 Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život,

pomoći obitelji umrlog posloprimca, premije zdrav. osig. (veza s 462 - dio)

2306 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća

23060 Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica

23061 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane, kazne i sl.

23062 Obveze iz ovrha na neto-plaći

23063 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine, i dr.

23064 Obveze za obustave za privatne troškove

2307 Obveze prema zaposlenima za zatezne kamate i sl.

2308 Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenog godišnjeg odmora i sl.

2309 Obveze za obračunanu bruto-plaću iz prošle poslovne godine (koje nisu isplaćene i XIII. plaća)

231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora

2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

2311 Obveze prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, stečajnim upraviteljima i sl.

2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga

2313 Obveze za ugovorene penale, kazne i sl.

2314 Obveze za darovanja (do 2% od ukupnog prihoda)

2315 Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)

2316 Obveze za naknadno odobrene bonifikacije, cassa sconto i druge popuste

2317 Obveze za stipendije

2319 Ostale kratkoročne obveze (npr. prema vanjskim suradnicima)

232 Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)

2320 Obveze za ugovorenu kamatu

2321 Obveze za zateznu kamatu

2322 Obveze za kamate na zajmove poduzetnika

2323 Obveze za kamate po sudskim sporovima

2324 Obveze za kamate s temelja poreza

2325 Obveze za kamate prema građanima

233 Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju

2330 Obveze po obračunu za prodana dobra

2331 Obveze za isplatu komitentu

2332 Obveze prema nalogodavatelju iz zastupničke prodaje

234 Obveze prema osiguravajućim društvima

2340 Obveze iz osiguranja imovine i osoba

2341 Obveze za životna osiguranja

2342 Obveze za III. stup mirovinskog osiguranja

2343 Obveze za premije zdravstvenog osiguranja

2344 Obveze za dopunsko zdravstveno osiguranje

235 Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni

236 Obveze iz vanjskotrgovačkog poslovanja

2360 Obveze prema uvozniku (ili naručitelju)

2361 Obveze po poslovima izvoza za tuđi račun

237 Obveze prema poslovnim jedinicama u inozemstvu

2370 Obveze prema P.J. u inozemstvu

2371 Obveze prema podružnicama u inozemstvu

238 Obveze iz stjecanja udjela

2380 Obveze za uplaćeni a neupisani temeljni kapital

Page 17: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

2381 Obveze iz kupnje poslovnog udjela - dionica

239 Ostale kratkoročne obveze

2390 Obveze prema odštetnim zahtjevima

2391 Obveze za poreze po poreznom nadzoru

2392 Obveze za PDV iz poslovnih odnosa

2393 Obveze za komunalnu naknadu i komunalni doprinos

23930 Obveza za komunalnu naknadu za financiranje komunalne infrastrukture iz cijene usluge (čl. 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu)

23931 Obveza za komunalni doprinos s temelja gradnje (čl. 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu)

2394 Obveze iz primjene valutne klauzule

2395 Obveze s osnove sudskih presuda

2396 Obveze iz ortaštva

2397 Obveze za tuđa sredstva

2398 Obveze za izdane vrijednosne kupone (bonove)

23980 Obveze za izdane jednonamjenske vrijednosne kupone

23981 Obveze za izdane višenamjenske vrijednosne kupone

2399 Ostale nespomenute obveze

23990 Obveze prema brokerima za kupljene vrijednosne papire

23991 Obveze iz faktoringa za unovćenje budućih ugovora (učinaka)

23992 Obveze za isplate iz smanjenja temeljnog kapitala

24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost

2400 Obveze za PDV

24001 Obveza za PDV po isporukama

240010 Obveza za PDV - 5%

240011 Obveza za PDV - 13%

240012 Obveza za PDV - 25%

240013 Obveza za PDV - 23%

24002 Obveza za PDV za primljene predujmove

240020 Obveza za PDV za predujam - 5%

240021 Obveza za PDV za predujam - 13%

240022 Obveza za PDV za predujam - 25%

240023 Obveza za PDV za predujam - 23%

24003 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama

240030 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 5%

240031 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 13%

240032 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 25%

240033 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 23%

240033 Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama - 23%

24004 Obveza za PDV s osnove vlastite potrošnje - 25%, 13% ili 5%

24005 Obveza za ispravljeni PDV zbog prenamjene dobara

24006 Obračunana a nedospjela obveza za PDV

2401 Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%

24010 Obveza PDV-a po predujmu iz prenesene porezne obveze - 25%

24011 Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%

2402 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU

24020 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 5%

24021 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 13%

24022 Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%

2403 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU

24030 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 5%

24031 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 13%

24032 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%

2404 Obveza PDV-a od poreznih obveznika bez sjedišta u RH

24040 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 5%

24041 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 13%

24042 Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%

2405 Obveza za obračunani PDV pri uvozu

2406 Obveze za PDV koje se ne izvještavaju u obrascu PDV-a

24060 Obveza za PDV po rješenju PU

Page 18: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja

2408 Povrat PDV-a iz putničkog prometa fizičkim osobama iz inozemstva

2409 Obveza za PDV u drugim zemljama u kojima je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a (moguća analitika po zemljama)

24090 Obveza za PDV u Sloveniji

240900 Obveza za isporuke dobara (moguća analitika po stopama)

240901 Obveza za isporuke usluga (moguća analitika po stopama)

240902 Obveza za razliku poreza i pretporeza

24091 Obveza za PDV u Austriji

240910 Obveza za isporuke dobara (moguća analitika po stopama)

240911 Obveza za isporuke usluga (moguća analitika po stopama)

240912 Obveza za razliku poreza i pretporeza, itd.

241 Obveze za porez i prirez na dohodak

2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom

2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama

2412 Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova

nadzornog odbora i dr.)

2413 Obveze za porez i prirez iz stipendija i nagrada učenika na praksi

2414 Obveze za porez i prirez za ostale dohotke

2417 Obveza za porez na dohodak od kapitala (30%) za izuzimanja zaposlenika (+ prirez)

242 Obveze za doprinose za osiguranja

2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)

2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)

2422 Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)

2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće

2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti

2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću

2427 Doprinosi za osiguranja na druge dohotke

24270 Doprinos za MO I. stup

24271 Doprinos za MO II. stup

24272 Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar

2428 Doprinos HZZO-u na službena putovanja u inozemstvo

2429 Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke

243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku

2430 Obveze za porez na dobitak

2431 Obveze za porez na dohotke od kapitala

24310 Porez na dohodak od kapitala na izuzimanja ili privatni život članova društva i dioničara (30% + prirez)

24311 Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (10% + prirez)

24312 Porez na dohodak od kapitala na kamate (na zajmove fizičkih osoba = 10% + prirez)

24313 Porez na dohodak od kapitala s osnove opcijskih dionica (20% + prirez)

2432 Obveze za porez po odbitku (na inozemne usluge intelektualnog vlasništva, za istraživ. tržišta, poslovno i

porezno savjetovanje, revizorske usluge, na kamate inozemnim nebankarskim pravnim osobama - 15% i naknade za nastupe inozemnih izvođača - umjetnika, zabavljača 10%- čl. 31. st. 4. i 6. Zakona o porezu

na dobit)

2433 Obveze za porez po odbitku za isplate pravnim osobama s područja država „poreznih utočišta" i nekooperativnih država - stopa 20 % (čl. 31., st. 10. Zakona o porezu na dobit)

2434 Obveze za porez na kapitalni dobitak

2435 Obveza za PD po rješenju poreznog nadzora

2436 Obveza za porez po tonaži broda

244 Obveze za posebne poreze, trošarine i druge poreze prema državi

2440 Obveza za posebni porez na motorna vozila (PPMV)

2441 Obveza za posebni porez na kavu

2442 Obveza za posebni porez na bezalkoholna pića

2443 Obveza za trošarinu na alkohol i alkoholna pića

2444 Obveza za trošarinu na energente i el. energiju

2445 Obveze za trošarinu na duhanske proizvode i duhanske prerađevine

2447 Obveza za 3% poreza na promet nekretnina

2448 Obveze za upravnu pristojbu

245 Obveze za članarinu turističkim zajednicama

246 Obveze za članarinu komori

Page 19: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

2461 Obveze za paušal HOK-u

2462 Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori

247 Obveze za carinu i carinske pristojbe

2470 Obveze za carinu

2471 Obveze za carinu prema mjernoj jedinici (prelevmani)

2472 Obveze za carinske pristojbe i takse

2473 Ostale obveze prema carini

248 Obveze za lokalne poreze i druga davanja

2481 Obveza za porez na potrošnju u ugostiteljstvu

2482 Obveza za porez na cestovna motorna vozila

2483 Obveze za naknadu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

2484 Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini

249 Ostale obveze javnih davanja

2490 Obveze za nadoknadu za šume

2491 Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje

24910 Obveze iz akumulirana invest. sredstva L.S.

24911 Obveze iz prenamjene zemljišta, legalizaciju i sl.

2492 Obveze za zakonske kazne

2493 Obveze za naknade za iskorištav. mineral. sirovina

2494 Obveze za koncesije

2495 Obveze za spomeničku rentu

2496 Obveze za naknade za ambalažu

2497 Obveze za poreze po reprogramu MF PU

2498 Ostale obveze za ostala javna davanja

25 DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine) 250 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2500 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

25000 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge

25001 Ostale dugoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2501 Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

25010 Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe

25011 Obveze za depozite poduzetnika unutar grupe

25012 Obveze za kaucije, kapare i slično poduzetnika unutar grupe

25013 Obveze po dugoročnim jamstvima (realiziranim) unutar grupe

251 Obveze za zajmove, depozite i sl.

2510 Obveze za financijske zajmove

2511 Obveze za dugoročne hipotekarne zajmove prema društvima

2512 Obveze za dugoročne zajmove prema građanima

2513 Obveze za dugoročne zajmove članova društva

2514 Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva

2515 Obveze za depozite

2516 Obveze za kapare

2517 Obveze s osnove jamstva (realiziranih)

2518 Obveze za zajmove prema povezanim osobama koji nisu grupa ni društva povezana sudjelujućim interesom

2519 Ostale obveze za dugoročne zajmove

252 Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama

2520 Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)

2521 Dugoročni krediti od osiguravajućih društava (analitika po društvima a unutar toga po sklopljenim

ugovorima)

2522 Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda, i dr.)

2523 Dugoročni krediti od inozemnih banaka i drugih inozemnih kreditnih institucija

2529 Dugoročne obveze za kamate

253 Dugoročne obveze iz financijskog i operativnog lizinga

2530 Financijski najam vozila, brodova i dr.

2531 Povratni financijski najam (npr. nekretnina brodova, tramvaja, vlakova i dr.)

2532 Operativni najam vozila, zrakoplova i brodova (za obveznike MSFI-ja 16)

2533 Operativni najam ostale opreme (za obveznike MSFI-ja 16)

254 Obveze za predujmove

Page 20: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

2540 Obveze za dugoročne predujmove (avanse) za izgradnju objekata i postrojenja

2541 Obveze za dugoročne predujmove za isporuke zaliha

2542 Ostale dugoročne obveze za predujmove

255 Obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugoročne obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja)

2550 Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja duljim od godine dana (npr. kod izgradnje)

2551 Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne)

2552 Obveze prema dobavljačima iz ostalih poslovnih aktivnosti

2553 Obveze prema dobavljačima za zadržani dio iz jamstva

256 Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročnim)

2560 Obveze za izdane dugoročne obveznice

2561 Obveze za dugoročne komercijalne vrijednosne papire

2562 Obveze za dugoročne mjenice

2563 Obveze po ostalim dugoroč. vrijednos. papirima

2568 Obveze za kamate iz obveznica

2569 Diskont na vrijednosne papire (kao razlika do nominalne vrijednosti)

257 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

2570 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

25700 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge

25701 Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

2571 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

25710 Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujućim interesom

25711 Obveze za depozite društava povezanih sudjelujućim interesom

25712 Obveze za kaucije, kapare i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

25713 Obveze po jamstvima (realiziranim) iz sudj. int.

258 Obveze prema Državi (realizirana jamstva, krediti, plaćene koncesije)

259 Ostale dugoročne obveze

2590 Obveze prema zakladama, komorama i sl.

2591 Dugoročne obveze za porez

2592 Dugoročne obveze za socijalno osiguranje

2593 Obveze za dugoročne jamčevine

2599 Ostale dugoročne obveze

26 ODGOĐENI POREZI 260 Odgođena porezna obveza

2600 Odgođena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama − HSFI t. 12.22. i MRS 12, t. 5.)

28 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE 280 Rezerviranja za otpremnine i mirovine

2800 Rezerviranja za otpremnine

2801 Rezerviranja za mirovine

281 Rezerviranja za porezne obveze

2810 Dugor. rezerv. za odg. plać. poreza i dopr.

282 Rezerviranja za započete sudske sporove

2820 Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima

283 Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

2830 Dugoročna rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva

284 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

2840 Dugoročna rezerviranja za troškove izdanih jamstava za prodana dobra

285 Druga rezerviranja

2850 Dugor. rezerv. za neiskorištene god. odmore (MRS 19, t. 14. i HSFI 13) - vidi i račun 298

2851 Dugoročno rezerviranje za restrukturiranje (MRS 37 i HSFI t. 16.22.)

2852 Rezerviranje za ugovore s poteškoćama (MRS 37, t. 66. i HSFI t. 16.21.)

2853 Dugoročna rezerviranja za jubilarne nagrade

2854 Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr. očekivane troškove

29 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 290 Odgođeno plaćanje troškova

2900 Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.)

2901 Obračunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma

2902 Obračunani troškovi tekućeg održavanja

2903 Obračunani troškovi reklame, propagande i sajmova

2904 Obračunane a neplaćene usluge korištene u obračunskom razdoblju

Page 21: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

2905 Obračunani rad po ugovoru o djelu, autor. hon.

2906 Obračunani kalo, rastep, kvar i lom

2907 Obračunani troškovi premije osiguranja

2908 Uračunani troškovi službenih glasila i stručnih časopisa

2909 Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet, reprezentacija

i dr.)

291 Obračunani troškovi korištenih prava

2910 Obračunani troškovi franšiza, korištenih trgovačkih znakova, prava i sl.

2911 Obračunani troškovi licencija

2912 Obračunani troškovi autorskih prava

2913 Odgođeno plaćanje troškova za ostala prava

292 Obračunani troškovi nabave dobara

2920 Obračunani ovisni troškovi nabave (za koje nisu primljeni računi) - prijevoz, osiguranje, špedicija i dr.

vanjski troškovi

293 Obračunani prihodi budućeg razdoblja

2930 Odgođeni prihodi radi neizvjesnih troškova

2931 Obračunani prihodi budućeg razdoblja koji su rezultat primjene računovodstvene politike

2932 Odgođeno priznavanje prihoda kad se predviđa povrat robe

2933 Odgođeni prihodi iz otkupa tražbine (faktoring koji nije zarađen)

2934 Odgođeni prihodi od kamata iz financijskog lizinga

2935 Odgođeni prihodi iz operativnog lizinga

2936 Obračunane (anticipativne) kamate na dane zajmove i zatezne kamate (za buduće razdoblje)

2937 Unaprijed obračunane ili naplaćene školarine

2938 Odgođeni prihodi iz ortaštva

2939 Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja (npr. ugovorna obveza)

294 Odgođeni prihodi iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.)

2940 Odgođeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (analitike po namjenskim primitcima iz proračuna - po investicijama)

2941 Odgođeni prihodi za D. I. iz fondova EU

2942 Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje

2943 Odgođeno priznavanje prihoda za unaprijed naplaćene subvencije i potpore

2944 Odgođeni prihodi ostalih potpora

295 Odgođeno priznavanje prihoda

2950 Razgraničeni višak prihoda od prodaje i povratnog financijskog najma

2951 Odgođeni prihodi od neiskorištenih popusta (MSFI 15, t. 73. - 80.)

296 Odgođeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga

297 Nerealizirani dobitci iz financijske imovine (HSFI 9 i MSFI 9)

298 Odgođeni fakturirani prihod za koji nije nastala isporuka

299 Ostala pasivna vremenska razgraničenja

2990 Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova

3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA

30 OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA 300 Kupovna cijena dobavljača

3000 Fakturna cijena sirovina i materijala na putu

3001 Fakturna cijena sirovina i materijala

3002 Fakturna cijena rezervnih dijelova

3003 Fakturna cijena sitnog inventara, autoguma, rez. dijelova i ambalaže

3005 Materijal i dijelovi u preuzimanju (nema dokumentacije)

301 Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu)

3010 Troškovi transporta

3011 Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani)

3012 Transportno osiguranje i čuvanje

3013 Posebni troškovi pakiranja - ambalaže

3014 Troškovi vlastitog transporta

3015 Troškovi vlastitog ukrcaja i iskrcaja

3016 Troškovi špeditera

3017 Troškovi atesta i kontrole

3018 Troškovi dorade i oplemenjivanja za vrijeme dovođenja na zalihu

Page 22: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

3019 Ostali ovisni troškovi nabave

302 Carina i druge uvozne pristojbe

303 Posebni porezi (trošarine) koji se ne mogu odbiti

309 Obračun troškova kupnje

3090 Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti

3091 Obračun nabave sirovina i materijala i dijelova koji izravno terete troškove

31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI 310 Sirovine i materijal u skladištu

3100 Zalihe sirovina i materijala

3101 Zalihe goriva i maziva

3102 Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju

3103 Uredski materijal i pribor

3104 Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje

3105 Zalihe ambalažnog materijala

3106 Zalihe materijala kod kooperanata

3107 Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladištu

3108 Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu

3109 Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala

311 Materijal u doradi, obradi i manipulaciji

3110 Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju

3111 Materijal u manipulaciji i na putu

3112 Troškovi dorade, obrade i oplemenjivanja

312 Materijal na doradi kod ortaka

313 Zalihe materijala za poljoprivredu

3130 Zalihe sjemena i sadnog materijala

3131 Zalihe komponenti za proizvodnju

318 Odstupanje od cijene zaliha

319 Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala

32 ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA 320 Rezervni dijelovi na zalihi

3200 Rezervni dijelovi za servisne usluge

3201 Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u proizvode)

3202 Rezervni dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3203 Zalihe polovnih rezervnih dijelova

3204 Zalihe otpadaka rezervnih dijelova

328 Odstupanje od cijene rez. dijelova na zalihi

329 Vrijednosno usklađenje zaliha rezervnih dijelova

35 ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA 350 Sitan inventar na zalihi

3500 Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)

351 Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)

352 Autogume na zalihi

358 Odstupanje od cijene

359 Vrijednosno usklađenje zaliha

36 ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI 360 Sitan inventar u uporabi

361 Ambalaža u uporabi

362 Autogume u uporabi

363 Otpis sitnog inventara

364 Otpis ambalaže

365 Otpis autoguma

369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma

37 PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA

370 Predujmovi dobavljačima materijala

371 Predujmovi dobavljačima rezervnih dijelova

372 Predujmovi dobavljačima sitnog inventara

373 Predujmovi dani uvozniku za nabavu sirovina i materijala, dijelova i inventara

Page 23: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

374 Predujmovi inozemnim dobavljačima

379 Vrijednosno usklađenje danih predujmova

4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI

40 MATERIJALNI TROŠKOVI 400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)

4000 Osnovni materijali i sirovine

4001 Dijelovi i sklopovi

4002 Poluproizvodi za ugradnju

4003 Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)

4004 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje

4005 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća

4006 Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)

4007 Troškovi oblikovanja proizvoda za posebne kupce

4008 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)

4009 Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (HSFI t. 10.17 i MRS 2, t. 10. do 19.)

401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje

4010 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stickovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)

4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

4012 Troškovi otpisa sitnog inventara

4013 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.

4014 Voda (izvorska) za piće

4015 Ostali napitci (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om

4016 Uniformirana radna odjeća i obuća

4017 Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa (za blagdane)

4018 Ostali materijalni troškovi trgovine

402 Materijalni troškovi istraživanja i razvoja

4020 Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda

4021 Troškovi razvoja prototipova

4022 Troškovi ostalih aktivnosti

403 Troškovi ambalaže

4030 Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.)

4031 Troškovi paleta, gajbi i sl.

404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma

4040 Troškovi sitnog inventara,

4041 Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis

4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)

4043 Troškovi autoguma (neto + PDV - 50%) za slučaj plaće u naravi

4044 50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz

4045 50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)

405 Rezervni dijelovi i materijal za održavanje

4050 Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme

4051 Materijal za održavanje opreme i objekata

4052 Trošak rez. dijelova za slučaj plaće

4055 50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz

4056 50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-

a

4057 Troškovi zamjene u jamstvenom roku

4058 Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje

4059 Ostali troškovi rezervnih dijelova

406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga

4060 Električna energija

4061 Plin, para, briketi i drva

4062 Mazut i ulje za loženje

4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)

4067 Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)

4069 Ostali troškovi energije u proizvodnji

407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji

Page 24: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

4070 Trošak električne energije

4071 Plin, toplinska energija, briketi, drva

4074 Gorivo za osob. automobile za slučaj plaće s 50% PDV-a

4075 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz

4076 50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a

4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove

4079 Ostali troškovi energije

408 Troškovi uzoraka

4080 Troškovi uzoraka radi ispitivanja kakvoće

409 Odstupanja od standardnog troška

41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga) 410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.

4100 Troškovi telefona, interneta i sl.

4101 Poštanski troškovi

4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu

4103 Prijevozne usluge željeznicom

4104 Prijevozne usluge brodara

4105 Prijevozne usluge zrakoplova

4106 Troškovi specijalnih prijevoza

4107 Usluge taksi - prijevoza

4108 Usluge dostave i logistike

4109 Ostale usluge prijevoza

411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga

4110 Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji

4111 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima

4112 Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda

4113 Usluge pripreme teksta za tisak, za web. i sl.

4114 Grafičke usluge tiska i uveza

4115 Usluge hotela i smještaja radnika na terenu

4116 Usluge za iznajmljeni kapacitet

4117 Usluge rada vanjskog osoblja

4118 Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu

4119 Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga

412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)

4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)

4121 Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)

4122 Usluge čišćenja i pranja

4123 Usluge održavanja softvera i web stranica

4124 Usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku

41244 Servis osob. automob. za slučaj plaće u naravi

4125 50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz

poduzetnika i zaposlenih

4126 50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (s PDV-om)

4127 Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša

4128 Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba

4129 Ostale servisne usluge i usluge osoba

413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola

4130 50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)

4131 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a) (osim troškova osiguranja)

4132 Troškovi registracije (neto + PDV) - plaća u naravi

4133 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja

4134 Troškovi registracije plovila

4135 Troškovi registracije zrakoplova

4136 Troškovi dozvola za prometne smjerove

4137 Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz

4138 Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.

4139 Ostali troškovi registracije prometala

414 Usluge zakupa - lizinga

4140 Zakupnine - najamnine nekretnina

Page 25: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

4141 Zakupnine opreme

4142 Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme

4143 50% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz

4144 50% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a)

4145 Usluge operat. najma osob. automob. za slučaj plaće

4146 50% rent-á-car usluge prijevoza osoba

4147 50% rent-á-car usluga prijevoza osoba (s 50% PDV-a)

4148 Rent-á-car za prijevoz tereta

4149 Troškovi ostalih najmova

41490 Usluge najma informatičke opreme

41491 Usluge najma fotokopirnih aparata

41492 Usluge web sjedišta (hosting)

41493 50% ostalih troškova lizinga (osiguranje, porez na CMV)

41494 50% ostalih troškova lizinga s 50% PDV-a (osiguranje, porez na CMV)

415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova

4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.

4151 Usluge promidžbenih agencija

4152 Troškovi promidžbe u inozemstvu

4153 Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe

4154 Usluge unapređenja prodaje

4155 Usluge istraživanja tržišta

4156 Usluge sajmova (nadoknada za prostor)

4157 Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog prostora

4158 Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)

4159 Ostali troškovi promidžbe (osim reprezentacije, dnevnica na službenom putu i sl.)

416 Intelektualne i osobne usluge

4160 Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgov. putnika, konzultanata)

4161 Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)

4162 Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.

4163 Konzultantske i savjetničke usluge

4164 Knjigovodstvene usluge

4165 Usluge poreznih savjetnika

4166 Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl.

4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata

4168 Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)

4169 Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge

417 Troškovi komunalnih i sličnih usluga

4170 Komunalna naknada

4171 Odvoz smeća i fekalija

4172 Voda i odvodnja

4173 Održavanje zelenila

4174 Usluge tržnica

4175 Garažiranje i parkiranje vozila

4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge

4177 Dimnjačarske i ekološke usluge

4178 Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada

4179 Ostale komunalne usluge

418 Usluge reprezentacije - ugošćivanja

4180 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato

4181 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno nepriznato

4182 50% reprezentacije - poklona danih poslovnim partnerima (s 50% PDV-a) po ulaznim računima

dobavljača - porezno priznato

4183 50% reprezentacije - poklona danih poslovnim partnerima (s 50% PDV-a) po ulaznim računima

dobavljača - porezno nepriznato

419 Troškovi ostalih vanjskih usluga

4190 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara

4191 Usluge studentskog servisa

4192 Hotelske usluge (u agencijskim poslovima)

4193 Vanjskotrgovačke usluge

4194 Špediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl.

Page 26: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)

4196 Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.

4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina

4198 Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.

4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge

41990 Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga

41991 Usluge agenata i detektiva

41992 Troškovi ostalih usluga

41993 Usluge pozicioniranja proizvoda u trgovačkim lancima

42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE 420 Neto plaće i nadoknade

4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje

4201 Troškovi neto plaća proizvodnje

4202 Ostali povremeni primitci

4203 Dodatna plaća (13. plaća), dodatak uz mjesečnu plaću do ukupno 5.000,00 kn godišnje

421 Troškovi poreza i prireza

4210 Uprava i prodaja

4211 Proizvodnja

4212 Ostali povremeni primitci

422 Troškovi doprinosa iz plaća

4220 Uprava i prodaja

4221 Proizvodnja

4222 Ostali povremeni primitci

423 Doprinosi na plaće

4230 Uprava i prodaja

4231 Proizvodnja

4232 Ostali povremeni primitci

4235 Doprinosi za beneficirani radni staž

424 Bruto plaće

43 AMORTIZACIJA 430 Amortizacija nematerijalne imovine

4300 Amortizacija izdataka za razvoj

4301 Amortizacija koncesije, patenata i dr. prava

4302 Amortizacija softvera i ost. prava

4303 Amortizacija goodwilla

4304 Amortizacija prava korištenja imovine u operativnom najmu

4305 Amortizacija ostale nematerijalne imovine

431 Amortizacija materijalne imovine

4310 Amortizacija građevina

4311 Amortizacija postrojenja

4312 Amortizacija opreme

4313 Amortizacija alata i inventara

4314 Amortizacija transportnih sredstava

4315 Amortizacija brodova

4316 Amortizacija poljoprivredne opreme

4319 Amortizacija ostale mater. imovine

432 Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz

4320 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza

4321 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza

4322 Dio amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza u vrijednosti iznad 400.000,00 kn

4323 Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a

4324 Amortiz. osob. aut. za sluč. plaće (neto + nepriznati PDV)

433 Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje

4330 Amortizacija građev. objekata

4331 Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže

4332 Amortizacija osobnih automobila

4333 Amortizacija ostale opreme (pokućstvo, telefonija i dr.)

434 Povećana amortizacija s temelja revalorizacije

435 Amortizacija biološke imovine (vinogradi, voćnjaci, osnovno stado i sl.)

Page 27: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

436 Amortizacija iznad porezno dopuštene

44 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE 440 Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine (018)

4400 Vrijednosno usklađenje prava i dr.

4401 Vrijednosno usklađenje goodwill

4402 Vrijednosno usklađenje ostale nemat. imov.

4405 Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato

441 Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine

4410 Vrijednosno usklađenje nekretnina (028)

4411 Vrijednosno usklađenje postrojenja, opreme, alata, pogonskog inventara i transportne imovine (038)

4412 Vrijednosno usklađenje biološke imovine (048)

4413 Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine (058)

4414 Vrijednosno usklađenje ostale mater. imovine

4415 Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato

442 Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja (veza sa 078)

444 Vrijednosno usklađenje depozita u bankama, mjenica, čekova i sl. (109 i dio 119)

445 Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja

4450 Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 60 dana od dospijeća (veza

s 129)

4451 Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl. - dio 129, 139 i 159) i svote do 5.000,00 kn

4452 Vrijednosna usklađenja zastarjelih potraživanja (dio sa 129, 139 i 159) - porezno nepriznata

446 Vrijednosno usklađenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369)

447 Vrijednosno usklađenje danih predujmova (veza s 379)

448 Vrijednosno usklađenje potraživanja iz predstečajne nagodbe

449 Otpis zaliha materijala

45 REZERVIRANJA (V. skupinu 28) 450 Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. obveze (čl. 11. st. 2. ZoPD-a)

4500 Dugoročno rezerviranje za mirovine i sl. obveze

4501 Dugoročno rezerviranje za otpremnine i sl. obveze

4502 Rezerviranje za neiskorišteni godišnji odmor (čl. 11. st. 5. ZoPD-a i MRS 19) - vidi rač. 298

451 Rezerviranja za porezne obveze

452 Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima (čl. 11. st. 2. ZoPD-a)

453 Troškovi dugoročnog rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva (čl. 11. st. 2. ZoPD-a)

454 Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku (čl. 11. st. 2. ZoPD-a)

455 Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća (MRS 37, t. 72. i HSFI t. 16.22)

456 Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima (HSFI 16.21.)

457 Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja i troškovi rizika

46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

4600 Dnevnice za službena putovanja

4601 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu

4602 Troškovi vlastitog automobila na službenom putu

4603 Troškovi prijevoza na službenom putu

4604 Dnevnice za rad na terenu i pomorski dodatak

4605 Doprinos za zdravstveno osiguranje na službena putovanja u inozemstvo

4606 Troškovi noćenja i prehrane na službenom putu (po računu hotela i dr.)

4607 Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)

4608 Troškovi službenog puta vanjskih suradnika (bruto s porezima i doprinosima)

461 Nadoknade troškova, dodatci i stipendije

4610 Troškovi prijevoza na posao i s posla

4611 Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe)

4612 Nadoknade za odvojeni život

4613 Stipendije, nagrade učenicima i studentima

46130 Stipendije i nagrade učenicima i studentima do neoporezivih svota

46131 Stipendije i nagrade učenicima i studentima iznad neoporezivih svota

4614 Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane (do 5.000,00 kn godišnje)

4615 Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.)

4616 Troškovi smještaja radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.)

Page 28: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

4617 Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (ugovor,

račun, uplatnica i sl.)

4618 Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih usluga i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika (do 2.500,00 kn godišnje)

4619 Naknade i dodaci iznad neoporezivih svota

462 Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate, potpore, premije osiguranja i jubilarne nagrade

4620 Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu (do 8.000,00 kn godišnje)

4621 Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza te otpremnine zbog ozljede

na radu ili prof. bolesti

4622 Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice i sl. do 3.000,00 kn godišnje), darovi u naravi (do 600,00 kn godišnje), darovi djeci (do 600,00 kn godišnje)

4623 Nagrade za radne rezultate (do 5.000,00 kn godišnje)

4624 Potpore za novorođenče (do 10.000,00 kn godišnje)

4625 Potpore zbog invalidnosti radnika (do 2.500,00 kn godišnje), potpore za slučaj smrti radnika (do 7.500,00

kn godišnje), potpore u slučaju smrti užeg člana obitelji (do 3.000,00 kn godišnje) te potpore kod

neprekidnog bolovanja (do 2.500,00 kn godišnje)

4626 Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (do 500,00 kn mjesečno)

4627 Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 2.500,00 kn godišnje)

4628 Jubilarne nagrade (prema navršenim godinama staža)

4629 Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota

463 Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)

4630 50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima ) s PDV-om

4631 50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju s PDV-om

4632 50% troškova reprezentacije od uporabe vlastitih brodova, automobila, nekretnina i sl. s PDV-om

4633 50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om

4635 Troškovi promidžbe (u katalozima, letcima, nagradne igre)

4636 Uzorci proizvoda dani kupcima radi procjene i nabave (čl. 11. st. 2. Pravilnika o PDV)

4637 Troškovi promidžbe u dobrima (do 160,00 kn → "nije za prodaju" predmeti sa znakom tvrtke kao npr. čaše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrećice i sl.) - čl. 11. st. 4.

Pravilnika o PDV-u

4638 Darovi male vrijednosti (do 160,00 kn bez PDV-a - čl. 7. st. 4. ZoPDV i čl. 11. st. 3. Pravilnika o PDV) - tromjesečno

464 Premije osiguranja

4640 Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

4641 Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)

4642 Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)

4643 Transportno osiguranje dobara

4644 Premije osiguranja zaliha, nasada, usjeva i sl.

4645 Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo)

4646 Premije za dokup mirovine zaposlenicima MRS 19 t. 43. i 44.

4647 Premije za ostale oblike osiguranja (novca i dr.)

4649 Ostale premije osiguranja

465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa

4650 Troškovi platnog prometa

4651 Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)

4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)

4653 Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica

4654 Troškovi obrade kredita

4655 Troškovi akreditiva

4656 Troškovi bankovne garancije

4657 Troškovi iz derivativa

4659 Ostali bankovni troškovi

466 Članarine, nadoknade i slična davanja

4660 Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti

4661 Članarine udrugama i strukovnim komorama

4662 Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma

4663 Članarina turističkoj zajednici

4664 Nadoknada za korištenje mineralnih sirovina

4665 Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu… - Nar. nov., br. 91/96. do 81/15.)

4666 Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.

Page 29: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

4667 Naknade za koncesije i sl. prava

4668 Spomenička renta

4669 Ostala davanja

467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe

4670 Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove

4671 Naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ambalažu (prema materijalu, po jed.

proizv., povratna ambalaža)

4672 Porez na kuće za odmor

4673 Trošak poreza koji je ugovorno preuzet pri prodaji (npr. 3% p.p.n.)

4674 Trošak PDV-a koji se ne može priznati

4675 Porez po odbitku

4676 Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, porezi po usklađenju, osim poreza

na dobitak)

4677 Ostali porezi i pristojbe

468 Troškovi prava korištenja (osim najmova) i troškovi članova uprave

4680 Troškovi koncesije

4681 Troškovi franšiza, know-howa, patenata, uporabe imena, znaka, prava na proizv. postupak, formulu,

nacrt i dr.

4682 Trošak HRT pretplate

4683 Troškovi prava uporabe računalnih programa i troškovi autorskih (izdavačkih) prava

4684 Ostali troškovi prava korištenja

4685 Nadoknade članovima nadzornog odbora

4686 Nadoknade vanjskim članovima uprave

4687 Nadoknade stečajnim upraviteljima

4688 Nadoknade prokuristima, članovima skupštine društva i dr.

4689 Ostale nadoknade članovima uprave

469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni

4690 Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti,

stručno usavršavanje, prekvalifikacije, stručni i specijalistički studij, doktorati, učenje jezika i sl.)

46900 Opće obrazovanje

46901 Posebno obrazovanje

4691 Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu

4692 Troškovi službenih glasila

4693 Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)

4694 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.

4695 Troškovi obveznih liječničkih pregleda

4696 Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika

4697 Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)

4698 Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.

4699 Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)

47 FINANCIJSKI RASHODI 470 Kamate s poduzetnicima unutar grupe

4700 Ugovorene kamate unutar grupe

4701 Zatezne kamate unutar grupe

4702 Kamate - porezno nepriznate unutar grupe

4703 Kamate koje se uračunavaju u zalihe unutar grupe (MRS 23, t.11. i HSFI 10, t. 10.22.)

471 Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe

4710 Tečajne razlike iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

4711 Rashodi financiranja, troškovi popusta i naknadnih odobrenja s poduzetnicima unutar grupe

4712 Rashodi od valutne klauzule s poduzetnicima unutar grupe

472 Ostali troškovi s poduzetnicima unutar grupe

4720 Troškovi popusta i naknadnih odobrenja s poduzetnicima unutar grupe

4721 Ostali troškovi s poduzetnicima unutar grupe

473 Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima

4730 Kamate na kredite banaka

4731 Kamate iz lizinških poslova

4732 Kamate na zajmove pravnih osoba

4733 Kamata na pozajmice članova društva i dioničara

4734 Kamate na zajmove od fizičkih osoba

4735 Diskontne kamate po mjenicama i dr. vrijednosnim papirima

Page 30: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

474 Zatezne kamate

4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora

4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja

4742 Zatezne kamate između povezanih osoba (por. neprizn.)

4743 Zatezne kamate po sudskim presudama

4744 Ostale zatezne kamate

475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima

4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu

4751 Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza

4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu

4753 Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i dr.)

4754 Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne

476 Gubitci iz ulaganja u dionice, udjele, obveznice i dr. vrijednosne papire (koji su prodani ispod troška

nabave - čl. 10. ZoPD)

477 Troškovi diskonta i nagodbi

4770 Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja (faktoring)

4771 Troškovi iz financijskih nagodbi

4772 Ostali troškovi

478 Nerealizirani gubitci (rashodi) od financ. imovine

4780 Nerealizirani gubitci (rashodi) od financijske imovine

4781 Troškovi smanjenja fin. imovine zbog ugovora o poteškoćama

4782 Vrijednosna usklađenja financijske imovine

4783 Nerealizirane tečajne razlike

479 Ostali financijski troškovi

4790 Rashodi s osnove valutne klauzule po obvezama i kreditima

4791 Rashodi s osnove usklađenja obveza temeljem valutne i sl. klauzule (prema dobavljačima, za predujmove i sl.)

4792 Troškovi valutne klauzule iz tražbina ili obveza

4793 Troškovi burzovnih usluga, emisije vrijednosnih papira i sl.

4794 Troškovi carine inozemnog financijskog i operativnog lizinga

4795 Trošak paušalne naknade zbog neplaćanja (300,00 kn - čl. 13. ZoFPiPN)

4796 Trošak članarine za kreditne i sl. kartice

4797 Troškovi ovršnog postupka

4799 Ostali nespomenuti financijski troškovi

48 OSTALI POSLOVNI RASHODI 480 Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka

4800 Naknadno odobreni popusti i odobrenja

4801 Troškovi nagodbe (razlike iz sniženja)

4802 Troškovi nenadoknađenih jamstava za prodana dobra

4803 Troškovi naknadnih reklamacija

4804 Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, izlaganje radi prodaje i sl.

481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja

4810 Otpisi nenaplaćenih jamstava i drugih osiguranja

4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena

48110 Porezno priznat otpis

48111 Porezno nepriznat otpis

4812 Troškovi ostalih otpisa

4813 Troškovi otpisa dugova fizičkim osobama prema Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama (Nar. nov., br.

62/18.)

482 Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine

4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine

4821 Otpisi imovine izvan uporabe - rashod

4822 Gubitak od prodane dug. imov. koja se ne amortizira

4823 Gubitak od prodaje ost. dug. mat. i nemat. imovine

4824 Otpisi materijala i robe - rashod

483 Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima

4830 Manjkovi uslijed više sile (provalna krađa, elementarna nepogoda)

4831 Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema odlukama HGK, HOK ili internim aktima

4832 Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama

Page 31: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

HGK, HOK ili interno - skrivene isplate (čl. 7. st. 5. ZoPD-a)

4833 Manjkovi novca i vrijednosnih papira

4834 Manjkovi na teret odgovorne osobe

4834 Manjkovi dugotrajne imovine

4839 Ostali manjkovi iz imovine

484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora

4840 Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)

4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)

4842 Penali, ležarine, dangubnine

4843 Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji odmor, zbog ozljede na radu, odštetne

rente i sl.)

4844 Nadoknade štete - troškovi po nagodbama i sudskim presudama - tužbama

4845 Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.

4846 Troškovi preuzetih obveza iz ugovora

4847 Kazne za parkiranje

4848 Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

4849 Ostali izdatci za štete

485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja

4850 Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina

4851 Troškovi naknadnih razlika iz nabava

4852 Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja

486 Darovanje do 2% od ukupnog prihoda

4860 Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr.

svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaćim udrugama i dr. osobama - čl. 7. st. 7. ZoPD-a)

4861 Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2% od UP prethodne godine za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova, ortopedskih pomagala i dr. što nije pokriveno osiguranjem

- čl. 7. st. 8. ZoPD-a)

4862 Doniranje hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane bez PDV-a (do visine 2 % UP prethodne godine) koje se unosi u obrazac DONH

487 Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja

4870 Porezno nepriznata darovanja iznad 2% UP (za svrhe iznad dopuštenih s računa 486) i darovanja inozemnih udruga, ustanova i sl. (čl. 7. st. 1. t. 10. ZoPD-a)

4871 Darovi (milodari), potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s

ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac - čl. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a)

4872 Darovanje političkih stranaka i nezavisnih kandidata

488 Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti)

4880 Troškovi iz ortačkog ugovora

4881 Troškovi iz posredovanja

489 Ostali troškovi - rashodi

4890 Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. st. 1. t. 11. ZoPD-a) kao: - skrivene isplate dobitka -

izuzimanje dioničara članova društva i fizičkih osoba (obrtnika) i s njima povez. osobama

4891 Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a - red. br. 24 PD, npr.

amortiz. imov. koja ne služi obavljanju djelatnosti, dodjela vlastitih dionica - udjela i dr.) - porezno

nepriznati

4892 Troškovi povlastica i dr. oblici imovinskih koristi (čl. 7. st.1. t.9. ZoPD-a) - porezno nepriznati

4893 Izuzimanja dioničara i članova društva na koja se obračunava 36% poreza na dohodak i prirez - porezno

priznata

4899 Ostali nespomenuti poslovni rashodi

49 RASPORED TROŠKOVA 490 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi

troškovi (na račune 60, 62 i 63)

491 Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)

5 MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA - U PROIZVODNO-USLUŽNIM DJELATNOSTIMA

50 GLAVNA MJESTA U PROIZVODNJI 500 Pogon I

5001 Izravni troškovi materijala (u računovodstvu troškovima razrada po radnim nalozima ili po procesima u proizvodnji)

Page 32: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

5002 Izravni troškovi rada

5003 Opći fiksni troškovi proizvodnje (Razrada: amortizacija, održavanje, poslovodstvo pogona, drugi fiksni

troškovi pogona)

5004 Opći varijabilni troškovi proizvodnje (Razrada: neizravni troškovi materijala u proizvodnji, energija

utrošena u proizvodnju, neizravni troškovi plaća u proizvodnji, drugi varijabilni troškovi pogona)

501 Pogon II - Ista razrada za svaki daljnji pogon kao za pogon I.

502 Pogon III...

505 Izravni troškovi proizvoda (usluge) - radni nalog (obuhvat ili analitika kao i kod konta 500)

51 ODRŽAVANJE 510 Radionica "A"

5100 Izravni troškovi materijala i pričuvnih dijelova (po radnom nalogu, jedinici usluge i slično)

5101 Izravni troškovi rada

5102 Opći fiksni troškovi radionice

5103 Opći varijabilni troškovi radionice

5104 Drugi opći troškovi radionice

511 Radionica "B" (Izrada kao i kod radionice "A")

512 Itd.

52 TRANSPORT 520 Jedinica za prijevoz

5200 Izravni troškovi pogonskog goriva (razrada po vozilu)

5201 Izravni troškovi materijala (razrada po vozilu)

5202 Izravni troškovi plaća (razrada po vozilu)

5203 Opći fiksni troškovi jedinice za osobni prijevoz

5204 Opći varijabilni troškovi jedinice za osobni prijevoz

521 Jedinica teretni prijevoz

5210 Izravni troškovi pogonskog goriva (razrada po vozilu)

5211 Izravni troškovi materijala (razrada po vozilu)

5212 Izravni troškovi plaća (razrada po vozilu)

5213 Opći fiksni troškovi jedinice teretni prijevoz

5214 Opći varijabilni troškovi jedinice teretni prijevoz

522 Druge jedinice prijevoza (Razrada analogno za prethodne jedinice.)

53 TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJE 530 Materijal u troškovima uprave i administracije

531 Plaće, troškovi uprave i administracije

532 Amortizacija u troškovima prodaje

535 Drugi troškovi uprave i administracije (razrada prema potrebama društva, na primjer: dnevnice, bankovni troškovi, osiguranje, reprezentacija itd.)

54 TROŠKOVI PRODAJE 540 Materijal u troškovima prodaje

541 Plaće u troškovima prodaje

542 Amortizacija u troškovima prodaje

543 Zakupnine prodajnih prostora

545 Drugi troškovi prodaje (razrada npr. troškovi opreme prodanih proizvoda, troškovi fakturiranja, troškovi propagande i slično)

5 MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA - U DJELATNOSTI TRGOVINE

50 TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA 500 Materijal u troškovima uprave i administracije

501 Plaće u troškovima uprave i prodaje

502 Amortizacija u troškovima uprave i administracije

505 Drugi troškovi uprave i prodaje (razrada npr. dnevnica, osiguranje, bankovni troškovi, reprezentacija itd.)

51 TROŠKOVI PRODAJE 510 Materijal u troškovima prodaje

511 Plaće u troškovima prodaje

512 Amortizacija u troškovima prodaje

513 Zakupnine u troškovima prodaje

515 Drugi troškovi prodaje (razrada npr. otpreme pošiljaka, fakturiranje, propaganda, naplata ambalaža, omotni papir, troškovi izvoza, troškovi posredništva itd.) Praćenje troškova radionica i transporta u

Page 33: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

trgovini provodi se analogno prikazanome u proizvodnji

59 RASPORED TROŠKOVA 590 Raspored troškova na zalihe proizvodnje i usluga

591 Raspored troškova u rashode na teret prihoda

5910 Raspored troškova uprave i administracije

5911 Raspored troškova uprave

6 PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

60 PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE 600 Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima,

objektima, radnim nalozima i sl.)

601 Vrijednost usluga (u tijeku ili nedovršenih na datum bilance - MRS 2, t. 16.)

602 Vanjska proizvodnja (kooperacija i dr.)

605 Proizvodnja u slobodnoj zoni

606 Proizvodnja u doradi i manipulaciji

607 Obustavljena proizvodnja

608 Proizvodnja u tijeku iz ortačkog ugovora

609 Vrijednosno usklađivanje proizvodnje - usluga

61 NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI 610 Zalihe poluproizvoda (analitika prema osnovnim skupinama ili po stupnju dovršenosti)

611 Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi (analitika po vrstama proizvoda)

619 Vrijednosno usklađivanje nedovršenih proizvoda i poluproizvoda

62 BIOLOŠKA IMOVINA 620 Zalihe biološke proizvodnje u toku

6200 Poljoprivredna biljna proizvodnja

6201 Uzgoj (tov) životinja

621 Zaliha biološke imovine za prodaju

629 Vrijednosno usklađivanje biološke imovine

63 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA 630 Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i

sl. te poljoprivredni gotovi proizvodi)

631 Gotovi proizvodi u javnom skladištu, silosu i dr.

632 Gotovi proizvodi dani u komisijsku prodaju

633 Gotovi proizvodi dani u konsignacijsku prodaju

634 Gotovi proizvodi u doradi, obradi i manipulaciji

635 Gotovi proizvodi u slobodnoj zoni

636 Zalihe nekurentnih proizvoda i otpadaka

637 Gotovi proizvodi u izložbenim prostorima

638 Gotovi proizvodi iz ortaštava

639 Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda

64 GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA 640 Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama)

641 Uračunani PDV u vrijednosti proizvoda

648 Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proizvoda

649 Vrijednosno usklađivanje gotovih proizvoda u prodavaonicama

65 OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE 650 Kupovna cijena robe od dobavljača

651 Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu

6510 Troškovi transporta

6511 Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani)

6512 Transportno osiguranje

6513 Troškovi posebnog pakiranja - ambalaže

6514 Troškovi vlastitog transporta (ne više od tarife javnog prijevoza) dovođenja robe na prodajnu lokaciju

6515 Troškovi oblikovanja za posebne kupce

6516 Troškovi čuvanja i rukovanja (u fazi nabave)

6517 Špediterski i bankarski troškovi

Page 34: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

6518 Nadoknada uvozniku za uslugu uvoza

6519 Ostali troškovi kupnje (pregledi, atesti i dr. troškovi u svezi s dovođenjem robe na zalihu - HSFI 10 i MRS

2)

652 Carina i druge uvozne pristojbe za robu

653 Posebni porezi i trošarine (analitika)

659 Obračun nabave - trošak kupnje

66 ROBA 660 Roba u skladištu

6600 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)

6601 Zaliha otpadaka od robe

661 Roba u tuđem skladištu i izlozima

6610 Roba u tuđem skladištu

6611 Roba u tuđim silosima, hladnjačama i sl.

6612 Roba u izložbenim prostorima

662 Roba dana u komisijsku ili konsignacijsku prodaju

663 Roba u prodavaonicama

6630 Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni − analitika po prodavaonicama), ili

66300 Roba u prodavaonici A s PDV-om 25%

66301 Roba u prodavaonici A s PDV-om 13%

66302 Roba u prodavaonici A s PDV-om 5%, itd.

664 Uračunani porezi u robi

6640 Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)

665 Roba u poreznom skladištu ili u slobodnoj zoni

6650 Roba u poreznom skladištu

6651 Roba u slobodnoj zoni

666 Roba u doradi, obradi i manipulaciji

6660 Vrijednost robe u doradi

6661 Troškovi u svezi s doradom

667 Roba na putu

668 Uračunana razlika u cijeni robe

6680 Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)

6681 Uračunana marža robe u prodavaonici

669 Vrijednosno usklađivanje zaliha robe

6690 Vrijednosno usklađenje zbog pada cijena, smanjenja uporabljivosti i sl.

6691 Prepravljene cijene robe zbog monetarnih oscilacija

67 PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE 670 Dani predujmovi za nabavu robe

671 Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe

672 Dani predujmovi za robu povezanom društvu

673 Dani predujmovi za nabavu bioloških proizvoda

679 Vrijednosno usklađenje danih predujmova za robu

68 NEKRETNINE I UMJETNINE ZA TRGOVANJE 680 Nabavna vrijednost nekretnina za preprodaju (s porezom na promet)

681 Troškovi dodatnog uređenja - dorade

682 Umjetnine u prodaji

683 Nekretnine za prodaju (uređene)

684 Oldtimeri za trgovanje

685 Uračunani PDV u umjetninama i oldtimerima

687 Predujmovi za kupnju nekretnina i sl. radi daljnje prodaje

688 Uračunana razlika u cijeni nekretnina i umjetnina za daljnju prodaju

689 Vrijednosno usklađivanje nekretnina i umjetnina i sl u prometu i predujmova

69 DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI 690 Nematerijalna imovina namijenjena prodaji

691 Materijalna imovina namijenjena za prodaju

6910 Skupina imovine za prodaju (npr. pogon, poslov. jedinica i sl. )

6911 Dugotrajna mat. imovina namijenjena prodaji

699 Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine namijenjena prodaji

Page 35: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA 70 TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA 700 Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)

701 Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)

702 Troškovi neiskorištenog kapaciteta (HSFI t. 10.18. i MRS 2 t. 13)

703 Troškovi zaliha materijala i otpadaka (31, 32, 35 i 36)

7030 Troškovi nabavne vrijednosti prodanih materijala, dijelova, inventara i otpadaka

7031 Troškovi manjkova materijala, dijelova i inventara kojom se tereti odgovorna osoba

7032 Troškovi od interno uporabljenog materijala, dijelova i inventara

704 Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2)

7040 Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar i lom i škart u proizvodnji (sa skupina 60, 62, 63 i 64) -

porezno priznati

7041 Prekomjerni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar, lom i škart u proizvodnji (60, 62, 63 i 64 - HSFI t. 10.21. i MRS 2, t. 14.) a porezno dopušteni po očevidu i sl. - porezno priznati

7042 Prekomjerni manjkovi proizvoda s PDV-om (HSFI t. 10.2. i MRS 2, t. 16.) - porezno nepriznati

7043 Razlika višeg troška proizvodnje od neto-vrijednosti koja se može realizirati (HSFI t. 10.35. i MRS 2, t. 28. do 33.)

7044 Troškovi isporučenih proizvoda u jamstvenom roku (zamjena)

705 Greškom neiskazani rashodi proteklih razdoblja

706 Gubitci iz ugovora o izgradnji (MRS 11, t. 36.)

707 Troškovi iz ugovora o ortaštvu

708 Troškovi vrijednosnog usklađenja proizvodnje u tijeku (609), poluproizvoda (629) i zaliha gotovih proizvoda

(639 i 649)

71 TROŠKOVI PRODANE ROBE 710 Nabavna vrijednost prodane robe

7100 Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu

7101 Nabavna vrijednost prodane robe u EU

7102 Nabavna vrijednost prodane robe u trostranom poslu u EU

7103 Nabavna vrijednost prodane robe u inozemstvo (treće zemlje)

7104 Nabavna vrijednost prodane robe u tranzitu (domaćem)

7105 Nabavna vrijednost prodane robe u poslov. jed.

711 Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina

712 Troškovi dugotr. imov. namijenjeni prodaji (neto)

713 Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe

7130 Kalo, rastep, kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK - porezno priznati

7131 Manjkovi uslijed više sile (provalne krađe, poplava, požar, potres i sl.) - porezno priznati

7132 Manjkovi i otpisi trgovačke robe po očevidu PU i sl. - porezno priznati

7133 Prekomjerni kalo, rastep, kvar i lom + PDV - porezno nepriznati

7134 Manjak robe na teret odgovorne osobe

7135 Trošak otpisa robe

714 Troškovi zamjene robe u jamstvenom roku

715 Pogreškom neiskazani rashodi prodane robe u proteklim razdobljima u trgovini

718 Troškovi vrijednosnog usklađenja trgovačke robe i predujmova (669, 679, 689)

719 Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine namijenjene prodaji (699)

72 TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI 720 Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)

721 Ostali poslovni rashodi - nespomenuti

73 OSTALI POSLOVNI RASHODI 730 Rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI 8 t. 8.35.)

731 Otpisi od otuđenja imovine koji su nastali neočekivano i u visokoj vrijednosti (HSFI 4 t. 4.7. i MRS 10, t. 9.)

732 Gubitci zbog izvlaštenja ili zbog prirodnih katastrofa na važnom dijelu imovine

733 Rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija

734 Izvanredne kazne, penali, odštete, naknadno utvrđ. obveze i sl.

735 Nerealizirani gubitci

736 Troškovi vraćene robe prodane u prethodnim god.

737 Gubitci od procjene biološke imovine

738 Gubitci od procjene poljoprivrednih proizvoda

Page 36: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

74 UDIO U DOBITKU I GUBITKU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM I OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

740 Udio u dobitku društava povezanih sudjelujućim interesom i od zajedničkih pothvata

7400 Udio u dobitku od društava povezanih sudjelujućim interesom

7401 Udio u dobitku od zajedničkih pothvata

745 Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom i od zajedničkih pothvata

7450 Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom

7451 Udio u gubitku od zajedničkih pothvata

75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)

7500 Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje

7501 Prihodi od prodaje proizvoda na kredit ili otplatu

7502 Prihodi od prodaje poljoprivrednih proizvoda

7503 Prodaja u vlastitim prodavaonicama

7504 Prihodi od prodaje stanova i dr. građevina

7505 Prihodi od prodaje poluproizvoda i nedovršenih proizvoda

7506 Prihodi ostvareni u posl. jed. na području posebne držav. skrbi i u Vukovaru

7507 Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)

7508 Prihod od prodaje otpadaka i sekundarnih sirovina

7509 Prihodi od prodaje sirovina i materijala

751 Prihodi od prodaje usluga

7510 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga

7511 Prihodi od hotela i restorana

7512 Prihodi od intelektualnih usluga

7513 Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga

7514 Prihodi od usluga prijevoza

7515 Prihodi od komunalnih usluga

7516 Prihodi od promidžbenih usluga

7517 Prihodi od usluga zaštite i čuvanja

7518 Prihodi od programskih usluga

7519 Prihodi od prodaje ostalih usluga

752 Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)

753 Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo

7530 Prihodi od prodaje dobara u EU

7531 Prihodi od prodaje dobara u "treće" zemlje

754 Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo

7540 Prihodi od prodaje usluga u EU

75400 Prihodi od turističkih usluga

75401 Prihodi od internetskih usluga i sl.

7541 Prihodi od prodaje usluga u "treće" zemlje

7542 Prihodi iz međunarodne plovidbe brodovima (čl. 26. st. 10. ZoPD-a)

7543 Prihodi od isporuka poslovnim jedinicama u inozemstvo

7544 Prihodi od ostalih usluga u inozemstvu

755 Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe

7550 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za investicije

7551 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za sitan inventar, ambalažu i autogume

7552 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvodnih usluga (npr. iz graditeljstva, transporta i sl.)

7553 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za potrebe reprezentacije i promidžbe

7554 Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za ostale potrebe

7555 Prihodi s osnove upotrebe ugostiteljskih usluga za vlastite potrebe

756 Prihodi od zakupa i najmova

7560 Prihodi od zakupa nekretnine

7561 Prihodi od najmova opreme i dr. stvari

757 Prihodi iz ortaštva

758 Ostali prihodi od ostale prodaje

759 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga poduzetnicima unutar grupe

76 PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE 760 Prihodi od prodaje robe

7600 Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)

Page 37: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

7601 Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko

7602 Prihodi od prodaje robe u tranzitu

7603 Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)

7604 Prihodi od prodaje robe u povezanim društvima

7605 Prihodi od prodaje robe dane u komisiju ili konsignaciju

7606 Prihodi od prodaje u poslov. jed. na području posebne držav. skrbi i Vukovaru

7607 Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)

7608 Prihodi od prometa nekretnina

7609 Prihodi od interne prodaje

761 Prihodi od prodaje robe u inozemstvu

7610 Prihodi od prodaje robe u EU

7611 Prihodi od prodaje robe u "treće" zemlje

762 Prihodi od trgovačkih usluga

7620 Prihodi od provizija (iz komisije, zastupanja i sl.)

7621 Prihodi od franšiza i robnih znakova

7622 Prihodi od usluge posredovanja

7623 Prihodi od davanja mišljenja

763 Prihodi od prodaje nekurentne robe (robe u kvaru, oštećenju, demodirana i sl.)

764 Prihodi od prodaje robe na robni kredit

765 Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe

7650 Prihodi s osnove upotrebe robe za investicije

7651 Prihodi s osnove upotrebe robe za sitan inventar, ambalažu i autogume

7652 Prihodi s osnove upotrebe robe za potrebe reprezentacije i promidžbe

7653 Prihodi s osnove upotrebe robe za ostale potrebe

766 Prihodi od prodane robe u financijski lizing (najam)

767 Prihodi od preprodaje nekretnina i umjetnina

768 Ostali prihodi od prodaje roba i trgovačkih usluga

7680 Prihodi od prikupljanja ambalaže

7681 Prihodi od zbrinjavanja otpada

7682 Prihodi od prodaje korisnog otpada

769 Prihodi od prodaje trgovačke robe poduzetnicima unutar grupe

77 FINANCIJSKI PRIHODI 770 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) i ostala financijska ulaganja poduzetnika unutar grupe, prihodi od

kamata, tečajnih razlika i ostali financijski prihodi s poduzetnicima unutar grupe

7700 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

7701 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe

7702 Prihodi od kamata s poduzetnicima unutar grupe

7703 Prihodi od tečajnih razlika s poduzetnicima unutar grupe

7704 Ostali financijski prihodi s poduzetnicima unutar grupe

771 Prihodi od kamata

7710 Prihodi od redovnih kamata

7711 Prihodi od zateznih kamata

7712 Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.

7713 Kamate na depozite i jamčevine

772 Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi

7720 Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu

7721 Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu

7722 Prihodi iz ugovorene ili realizirane valutne klauzule

7723 Ostali prihodi

773 Prihodi od dividende i dobitaka iz udjela

7730 Prihodi od dividendi

7731 Prihodi od udjela u dobitku u d.o.o. i dr.

7732 Prihodi od dobitaka poslov. jed. i podružnica u inozemstvu

774 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova

7740 Prihodi iz udjela u investicijskim i dr. fondovima

7741 Dobitci od prodaje dionica i udjela (s nepovez. društvima) i dr. vrijed. papira

7742 Prihodi od primjene valutne (indeksne) klauzule

7743 Prihodi od otpisanih zajmova

7744 Prihodi od prodaje ostale financijske imovine

775 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

Page 38: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

776 Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine

7760 Prihodi iz procjene fin. imovine namijenjene za trgovanje kroz RDG

7761 Dobitci iz promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine (HSFI 7 i MRS 40)

7762 Dobitci iz promjene vrijednosti ostale imovine

777 Prihodi negativnog goodwilla

778 Prihodi od financijskih naknada

7780 Prihod od paušalnih naknada (zbog neplaćanja)

7781 Prihodi od ovršne naknade

779 Ostali financijski prihodi

7790 Prihodi iz burzovnih transakcija

7791 Prihodi iz faktoringa, forwarda, opcija i sl.

7792 Prihodi od neplaćenih obveza - davanja (za šume, poreze, članarine, naknade i dr.)

7793 Prihodi iz fin. lizinga

7794 Prihodi od naplate životnog osiguranja

7795 Prihodi od fer vrijednosti obveza

7796 Prihodi od prestanka financijskih obveza

78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI 780 Prihodi od otpisa obveza i popusta

7800 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.

7801 Otpis obveza prema kreditorima

7802 Otpis obveza prema zaposlenicima

7803 Prihodi od zastare obveza

7805 Prihodi od ostalih obveza

7806 Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.

7807 Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja

7809 Prihodi od otpisa obveza prema poduzetnicima unutar grupe

781 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena

7810 Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.)

7811 Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)

7812 Prihodi od prodaje dugotr. nemater. imovine (trgov. znak, patent i dr.) - iz uporabe i amortiz.

7813 Prihodi od ranije otpisanih zaliha po novoj procjeni (HSFI t. 10.38. i MRS 2, t. 33.)

7814 Inventurni i dr. po procjeni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala, dijelova i dugotrajne imovine

7815 Viškovi u blagajni (novac, vrijed. papiri i dr.)

7816 Viškovi iz neidentificiranih novčanih doznaka u tekućem poslovanju

7817 Prihodi od prodaje ulaganja u nekretnine (MRS 40. t. 69.)

7818 Prihodi od procjene prometa (utrška) po nalazu poreznog nadzora

7819 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine unutar grupe

782 Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi

7820 Prihod od ukidanja dugoročnih rezerviranja

7821 Naknadno utvrđeni prihodi

7822 Ukidanje pasiv. vrem. razgraničenja

7824 Prihodi od ukidanja troškova od kojih se odustalo

7825 Prihodi od naknadno naplaćenih jamstava - garancija

7826 Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina

7827 Prihodi od naplate iz ugovora po naknadnim priznanjima iz prošlih godina

7828 Prihodi od naknadno naplaćenih reklamacija

7829 Prihodi od zaprimanja dobara koja su prodana u prethodnom obračunskom razdoblju

783 Prihodi od refundacije, dotacija, subvencija i nadoknada

7830 Prihodi od refundacije za rad radnika

7831 Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja

7832 Prihodi od subvencija

7833 Prihodi od dotacija i pomoći

7834 Prihodi s osnove besplatnog primitka opreme, nekretnina, zaliha i potraživanja

7835 Prihodi od naknada za jamstva

7836 Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)

7837 Prihodi za pokriće gubitka

7838 Prihodi za manjkove od odgovornih osoba

7839 Prihodi od dotacija i nadoknada od poduzetnika unutar grupe

784 Prihodi od ukidanja gubitaka i revalorizacija

Page 39: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

7840 Prihodi od ukidanja gubitka vrijed. usklađ. zaliha

7841 Prihodi od ukidanja pričuve fer vrijednosti kod prodaje financijske imovine

7842 Prihodi od ukidanja gubitka od procjene dugotrajne imovine (MRS 36)

7843 Prihodi od procijenjene vrijednosti otpada i dr. zaliha

7844 Prihodi od procjene ostale imovine

7845 Prihodi od ukidanja fer vrijednosti

785 Ostali poslovni prihodi

7850 Prihodi s osnove povrata poreza na promet

78500 Prihodi s osnove ispravka pretporeza

78501 Prihodi s osnove povrata PPMV-a

7851 Prihodi od ugovorenih i naplaćenih penala zbog neizvršenja roka u isporuci

7852 Prihodi od nagrada za proizvod, uslugu, oblik i sl.

7853 Prihodi od (nevraćenih) kaucija i depozita

7854 Prihodi od kapara, odustatnina i sl.

7855 Prihodi od vraćenih premija osiguranja

7856 Prihodi od financijskog inženjeringa (npr. projektiranje, financiranje i izgr. objekata, kupnja i prodaja poduzeća i sl.) i provizija

7857 Prihodi od prodaje prava (patenata, licencija, koncesija, rente, imena, znaka i sl.)

7858 Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom)

7859 Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog oduzete imovine, zlouporabe znaka, imena,

prava i dr.)

786 Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)

7860 Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova

7861 Prihodi od državnih potpora za investicije (imovinu)

7862 Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene

7863 Prihod od potpora za ublažavanje negativnih posljedica u slučaju posebnih okolnosti

787 Dobitci od procjene poljoprivrednih proizvoda i biološke imovine (HSFI 17, t. 17.12 i MRS 41)

7870 Dobitci od prirasta biološke imovine

7871 Dobitci od procjene biološke imovine

7872 Dobitci od procjene poljoprivrednih proizvoda

788 Prodaja značajnog dijela imovine (poduzeća, pogona, gosp. cjeline)

789 Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)

7890 Prihod od izvanredne prodaje dijela imovine

7891 Prihod od dugotrajne materijalne imovine namijenjene prodaji

7892 Prihod od izvansudskih nagodbi

7893 Izvanredni prihodi od naknada šteta

7894 Ostali nepredviđeni prihodi

79 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE 790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)

8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA 80 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA 800 Dobitak prije oporezivanja

801 Gubitak prije oporezivanja

803 Porez na dobitak (gubitak)

804 Dobitak ili gubitak razdoblja

8040 Dobitak razdoblja (poslije poreza)

8041 Gubitak razdoblja

81 DOBITAK ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (KORISTI SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-JA KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE)

810 Dobitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja

811 Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja

812 Porez na dobitak (gubitak) prekinutog poslovanja

813 Dobit ili gubitak prekinutog poslovanja

8130 Dobitak prekinutog poslovanja za razdoblje (poslije poreza)

8131 Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje

82 DOBITAK ILI GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (KORISTI SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-JA KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE)

Page 40: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

820 Dobitak prije oporezivanja

821 Gubitak prije oporezivanja

822 Porez na dobitak (gubitak)

823 Dobitak ili gubitak razdoblja

8230 Dobitak razdoblja (poslije poreza)

8231 Gubitak razdoblja

83 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA KOJI PRIPADA DRUGIMA 830 Dobitak pripisan imateljima kapitala matice

831 Gubitak koji tereti imatelje kapitala matice

832 Dobitak pripisan manjinskom interesu

833 Gubitak koji tereti manjinski interes

9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI 90 TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen

9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)

9001 Temeljni dionički kapital (obične dionice)

9002 Temeljni dionički kapital (povlaštene dionice)

9003 Temeljni kapital iz predstečajne nagodbe

9004 Temeljni kapital j.d.o.o.-a

9008 Temeljni kapital iz reinvestiranog dobitka (čl. 6. st. 1. t. 6. Zakona o PD i čl. 12.a Pravilnika o PD) -

analitika po članovima i godinama upisa

901 Upisani temeljni kapital manjinskih članova

902 Upisani kapital koji nije plaćen

9020 Upisani temeljni kapital koji je pozvan za uplatu (analitika po upisnicima)

9021 Odobreni temeljni kapital

903 Kapital (ulozi) članova javnog trgovačkog društva

904 Kapital (ulozi) komanditora komanditnog društva

905 Državni kapital u udjelima

906 Kapital članova zadruge

91 KAPITALNE PRIČUVE 910 Uplaćeni udjeli - dionice iznad svote temeljnog kapitala

911 Kapitalne pričuve iz dodatnih uplata radi stjecanja posebnih prava u društvu (ili zamjenjivih obveznica)

912 Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi

913 Kapitalne pričuve iz ostatka pri smanjenju temeljnog kapitala

914 Kapitalne pričuve iz drugih izvora

915 Kapitalni dobitak iz prodaje vlastitih udjela - dionica

916 Kapitalni dobitak na prodane emitirane dionice

917 Kapitalne pričuve iz ulaganja tajnog člana društva (čl. 148. ZTD-a)

918 Kapitalni gubitci iz vlastitih dionica i udjela

919 Kapital iz ulaganja obrtnika dobitaša

92 PRIČUVE IZ DOBITKA 920 Zakonske pričuve

9200 Pričuve prema ZTD

9201 Pričuve za povećanje temeljnog kapitala

9202 Pričuve za pokriće gubitka

9204 Pričuve u j.d.o.o. za povećanje t.k. (čl. 390. a) ZTD-a)

9205 Pričuve u zadruzi (čl. 37. st. 2. Zakona o zadrugama)

921 Pričuve za vlastite dionice i udjele (čl. 233. i 406.a ZTD-a)

9210 Pričuve za opcijske dionice za zaposlenike

9211 Pričuve za otkupljene dionice radi obeštećenja dioničara

9212 Pričuve za otkup dionica da bi se spriječila šteta i dr.

9213 Pričuve za vlastite (trezorske) dionice

9214 Pričuve za vlastite udjele u d.o.o.

922 Vlastite dionice i udjeli (odbitna - dugovna stavka)

9220 Otkupljene vlastite dionice

9221 Otkupljeni vlastiti udjeli

9222 Vlastite dionice za opcijsku namjenu

9223 Isplate člana koji povlači udio po tržišnoj vrijednosti (čl. 419. ZTD-a)

923 Statutarne pričuve

Page 41: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

9230 Pričuve za održavanje financijske stabilnosti društva, za razvojne aktivnosti i sl.

9231 Pričuve za restrukturiranje

9232 Pričuve radi održavanja boniteta strukture izvora financiranja

924 Ostale pričuve

9240 Pričuve za pokriće gubitka u poslovanju

9241 Pričuve za nagrade i sl.

9242 Slobodne pričuve iz neraspoređenog dobitka

9243 Pričuve za nerealizirane dobitke iz udjela

9244 Pričuve za razvoj zadruge

93 REVALORIZACIJSKE PRIČUVE I PRIČUVE FER VRIJEDNOSTI 930 Revalorizacijske pričuve s osnove revalorizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

9300 Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (HSFI t. 6.36. i MRS 16, t. 39. i MRS 38, t. 85.) (analitika prema revaloriziranim imovinskim stavkama)

9301 Revalorizacijske pričuve iz razdoblja od 2001. do 2004.

9302 Revalorizacijske pričuve nastale do kraja 2000.

931 Pričuve fer vrijednosti

9310 Pričuve iz utvrđivanja fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju

9312 Pričuve iz učinkovite zaštite novčanog toka

9313 Pričuve iz učinkovitog dijela zaštite neto ulaganja u inozemstvu

932 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

933 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

934 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

935 Ostale nevlasničke promjene kapitala

94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK 940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)

9400 Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.

94000 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)

94001 Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda

94002 Zadržani dobitak koji se izuzima od isplate (npr. za investicije u imovinu)

94003 Zadržani dobitak koji čeka raspored

94004 Zadržani dobitak za privatne troškove članova društva

94005 Zadržani dobitak za manjinske članove društva

94006 Zadržani dobitak tajnog člana društva

9401 Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.

94010 Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima - dioničarima)

9402 Zadržani dobitak iz 2005. do 2011.

94020 Zadržani dobitak (analitika po članovima - dioničarima)

94021 Neraspoređeni zadržani dobitak

9403 Zadržani dobitak iz 2012. i poslije

9405 Zadržani dobitak za posebnu namjenu - npr. za namjeru stjecanja vlastitih udjela (prema odluci skupštine društva) - iz 201_. god.

9406 Zadržani dobitak oblikovan iz realizirane rev. pričuve

9407 Zadržani dobitak po prijedlogu uprave i N.O.

9408 Zadržani dobitak iz negativnog goodwilla

941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)

9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_.)

9411 Preneseni gubitak (iz godine 201_.)

9417 Gubitak (dio) koji je iznad kapitala

95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 950 Dobitak poslovne godine

9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen)

9501 Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima) - radi pokrića

9502 Dobitak - dividenda financijske godine (analitika prema članovima društva - dioničarima)

9504 Dobitak koji se privremeno ne isplaćuje po prijedlogu uprave i N.O.

9505 Dobitak za manjinske članove društva

9506 Dobitak za tajnog člana društva

9507 Dobitak za nagrade zaposlenicima

9509 Dobitak iz privremenih razlika (odgođeni porezi)

951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)

Page 42: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

9510 Gubitak koji se pokriva

9511 Nepokriveni gubitak

9512 Gubitak iz privremenih razlika

96 MANJINSKI INTERES 960 Manjinski interes

9600 Kapital manjinskog društva (ovaj račun privremeno se rabi u postupku konsolidacije društva kao dio

kapitala koji nije pod kontrolom matice)

99 IZVANBILANČNI ZAPISI 990 Imovina - materijalna u optjecaju

9900 Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)

9901 Materijal i roba u doradi (tuđa)

9902 Pozajmica strojeva i alata

9903 Zaštitna odjeća i obuća na korištenju

9904 Roba u skladištu (tuđa)

9905 Ambalaža na korištenju (tuđa)

9906 Vlasništvo ortačke zajednice

9907 Materijali za doradne - lohn-poslove

9908 Roba u izvozu

9909 Zgrade i zemljišta u zakupu

991 Prava i tražbine

9910 Prava na korištenja

9911 Krediti ugovoreni

9912 Hipoteka na tuđoj imovini

9913 Materijalna prava

9914 Prava po loro-akreditivima (domaći partneri)

9915 Prava po loro-akreditivima (inozemni partneri)

9916 Prava na ratne reparacije i štete od oduzete imovine

992 Vrijednosni papiri

9920 Primljeni čekovi, mjenice za osiguranje otplate anuiteta za dobivene robne i financijske kredite

9921 Primljena jamstva vjerovnika kao instrumenata plaćanja

9922 Primljene zadužnice

9923 Ostali vrijednosni papiri koji nisu stavljeni u optjecaj

9924 Izdane zadužnice

9925 Izdane mjenice

9926 Korištene garancije u tijeku

9927 Tražbine od kupaca iz zastupničke prodaje

9928 Izdani vrijednosni kuponi (bonovi)

99280 Izdani jednonamjenski vrijednosni kuponi

99281 Izdani višenamjenski vrijednosni kuponi

993 Vrijednosnice u manipulaciji

9930 Obveznice i druge vrijednosti na skladištu (blagajni)

9931 Vrijednosni papiri na čuvanju (obveznice, dionice)

9932 Blokovi ulaznica

9933 Prodajna mjesta za izdane obveznice

994 Obračun dobitka investicijskog pothvata

9940 Investicija - ulaganje - rashodi

9941 Prihod - priljev

9942 Dobitak

9944 Čisti dobitak

9947 Trošak kamata budućeg razdoblja

995 Izvori materijalne imovine

9950 Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva)

9951 Vlasnici materijala i robe u doradi

9952 Vlasnici pozajmljenih strojeva i alata

9953 Skladište zaštitne odjeće i obuće

9954 Vlasnici robe u našim skladištima

9955 Vlasnici ambalaže u korištenju

9956 Ortaci - vlasništvo ortačke zajednice

9957 Obveze za materijale u doradi - lohnu

9958 Obveze za robu u izvozu (tuđa roba)

Page 43: RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXV. izdanje

9959 Vlasnici zemljišta i zgrada u zakupu

996 Izvori prava i obveze

9960 Izvor prava na korištenje

9961 Krediti odobreni

9962 Dužnici po hipoteci

9963 Ulagači u materijalna prava

9964 Izvori prava loro-akreditiva (domaći partneri)

9965 Izvori prava loro-akreditiva (inozemni partneri)

9966 Ratne reparacije i nadoknade šteta

9967 Obveze zastupnika iz prodaje prema nalogodavcu

9968 Očekivane koristi iz tužbi

997 Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljeni u optjecaj

9970 Obveze za čekove i mjenice za osiguranje otplate anuiteta za robne i financijske kredite

9971 Jamstva od dužnika kao instrument plaćanja

9972 Obveze za primljene zadužnice

9973 Ostali vrijednosni papiri koji nisu stavljeni u optjecaj

9974 Obveze za izdane zadužnice

9975 Obveze za izdane mjenice

9976 Obveze za korištene garancije u tijeku

9978 Obveze za izdane vrijednosne kupone (kupone)

99780 Obveze za izdane jednonamjenske vrijednosne kupone

99781 Obveze za izdane višenamjenske vrijednosne kupone

998 Obveze za izdane vrijednosnice u manipulaciji

9980 Obveznice i druge vrijednosnice

9981 Vrijednosni papiri (obveznice, dionice)

9982 Vrijednost zalihe blokova ulaznica

9983 Prodajna mjesta za izdane obveznice

9987 Kamate sadržane u vrijednosnicama ili obračunima

999 Obveze s osnove investicijskog pothvata

9990 Obveze prema ulagačima

9991 Izvori prihoda - priljeva

9992 Ukalkulirani - planirani dobitak

9993 Obveze za porez i druga javna davanja

9994 Obveze iz planiranog čistog dobitka

kljuc naziv

0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 000 Potraživanja za upisani a neuplaćeni dionički kapital (analitika po upisnicima)

001 Potraživanja iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote kapitala (razrada po emisijama

dionica)

002 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)

003 Potraživanja za temeljni ulog komanditora