Click here to load reader

Rury z PE 100, TYTAN z PE 100-RC - Cetel Serwis Sp. z o.o. · PDF file 2020. 12. 15. · ISO 1183 ISO 527-2 ISO 527-2 ISO 527-2 Twardoœæ (skala Shore D) > 65 EN 728 Odpornoœæ na

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rury z PE 100, TYTAN z PE 100-RC - Cetel Serwis Sp. z o.o. · PDF file 2020. 12....

 • Udzia³ tworzyw sztucznych w nowobudowanych systemach sieciowych infrastruktury podziemnej zwiêksza siê z roku

  na rok - coraz wiêksza liczba inwestorów docenia zalety ruroci¹gów wykonane w technologii tworzywowej. Do

  najwa¿niejszych z nich nale¿¹ szczelnoœæ, trwa³oœæ, pewnoœæ i ³atwoœæ monta¿u oraz relatywnie niski koszt wykonania.

  Na rzeczywist¹ jakoœæ i trwa³oœæ konkretnego ruroci¹gu maj¹ wp³yw: jakoœæ u¿ytych materia³ów, jakoœæ prac

  monta¿owych i warunki eksploatacji tego¿ ruroci¹gu.

  Aby wspomóc wykonawców w podnoszeniu jakoœci prac monta¿owych zosta³a opracowana instrukcja monta¿u

  ruroci¹gów polietylenowych, której zalecenia winne byæ stosowane przy budowie ruroci¹gów z rur i kszta³tek

  produkowanych przez Kaczmarek Malewo spó³ka jawna.

  Coraz bardziej powszechne staje siê d¹¿enie do podnoszenia wydajnoœci uk³adania rur w gruncie oraz

  minimalizowania zwi¹zanych z tym kosztów i utrudnieñ dla komunikacji. Przejawia siê to w coraz szerszym stosowaniu

  technik bezwykopowych i w¹skowykopowych oraz rezygnowaniu z podsypki i obsypki piaskowej w tradycyjnej

  metodzie uk³adania rur w wykopach. Aby nie dosz³o do skrócenia ¿ywotnoœci, instalowanych w ten sposób ruroci¹gów,

  celowym jest stosowanie rur o zwiêkszonej wytrzyma³oœci na zarysowania i naciski punktowe. Wychodz¹c naprzeciw

  oczekiwaniom rynku, oferujemy Pañstwu rury dwuwarstwowe i trójwarstwowe o zwiêkszonej wytrzyma³oœci „TYTAN”.

  Wprowadzenie

  Do produkcji rur i kszta³tek segmentowych wykorzystywany jest polietylen wysokiej gêstoœci oznaczany skrótem HDPE.

  Jest to surowiec, który doskonale sprawdza siê w wielu aplikacjach rurowych. Charakteryzuje siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹ na

  obci¹¿enia udarowe, jakie mog¹ pojawiaæ siê na etapie uk³adania rur oraz du¿ym zakresem temperatur roboczych

  pozwalaj¹cych na prowadzenie prac o ka¿dej porze roku.

  Polietylen charakteryzuje siê du¿¹ odpornoœci¹ chemiczn¹ na wiêkszoœæ zwi¹zków chemicznych. Niektóre substancje

  chemiczne, takie jak dekahydronaftaleny oraz wêglowodory aromatyczne i chlorowcopochodne rozpuszczaj¹ polietylen w

  wy¿szych temperaturach. Chemiczny rozk³ad polietylenu zachodzi w wyniku dzia³ania zwi¹zków silnie utleniaj¹cych,

  takich jak dymi¹cy kwas siarkowy lub azotowy. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w tabelach odpornoœci

  chemicznej polietylenu. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿y skontaktowaæ siê z producentem.

  Informacje techniczne

  Wprowadzenie

  4

  PE HD 100 PE HD 100-RC

  Gêstoœæ

  Modu³ elastycznoœci (wartoœæ krótkotrwa³a)

  Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie na granicy plastycznoœci

  Wyd³u¿enie przy zerwaniu

  Czas indukcji utleniania OIT (200 C)

  3950 kg/m

  > 600 %

  > 20 min

  Pa1100

  Pa25

  ISO 1183

  ISO 527-2

  ISO 527-2

  ISO 527-2

  TwardoϾ (skala Shore D) > 65

  EN 728

  Odpornoœæ na powoln¹ propagacjê pêkniêæ (9,2bar, 80 C) > 1000 hISO 13479 > 8760 h

  Rury z PE 100, TYTAN z PE 100-RC

  ISO 868

  3950 kg/m

  > 600 %

  > 20 min

  Pa1100

  Pa25

  > 65

  o

  o

 • Technologia wytwarzania

  Wprowadzenie

  Przedmiotem instrukcji s¹ rury jednowarstwowe z polietylenu PE 100 oraz rury jednowarstwowe lub dwuwarstwowe

  TYTAN PE/PE i TYTAN PE/PP z polietylenu PE100-RC i polipropylenu (PP) przeznaczone do przewodów rurowych

  ciœnieniowych (wodoci¹gi, paliwa gazowe, kanalizacja ciœnieniowa i podciœnieniowa) i grawitacyjnych ( kanalizacja

  sanitarna, odwodnienia), jak równie¿ do wykonywania przepustów pod nasypami drogowymi uk³adanych pod ziemi¹ w

  pasie drogowym

  Rura z polietylenu PE 100, PE 100-RC (Typ 1) - wg PAS 1075

  Rury jednowarstwowe o pe³nych œciankach wykonane z polietylenu PE

  - o zakresie nominalnych œrednic zewnêtrznych od 25 mm do 800 mm, o szeregach wymiarowych SDR 26; 21; 17;

  13,6; 11; 9 wg normy PN-EN 12201-2:2011

  - o zakresie nominalnych œrednic zewnêtrznych od 25 mm do 630 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 11

  wg normy PN-EN 1555-2:2012.

  Rura z polietylenu PE 100-RC (Typ 2) - wg PAS 1075

  Rura z polietylenu PE 100-RC z dodatkow¹ zewnêtrzn¹ warstw¹ ochronn¹ z PP (Typ 3) - PAS 1075

  Rury TYTAN PE/PP maj¹ konstrukcjê dwuwarstwow¹. Warstwê wewnêtrzn¹ stanowi rura podstawowa, wyt³aczana z

  polietylenu klasy PE 100-RC. Natomiast warstwê zewnêtrzn¹ (os³onow¹) stanowi rura z polipropylenu PP,

  wspó³wyt³aczana w linii technologicznej z rur¹ podstawow¹. Obie warstwy rur dziêki wspó³wyt³aczaniu s¹ ze sob¹

  po³¹czone, co daje lit¹ konstrukcjê œcianki rury.

  - o zakresie nominalnych œrednic zewnêtrznych od 75 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 11

  wg normy PN-EN 12201-2:2012

  - o zakresie nominalnych œrednic zewnêtrznych od 75 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 11

  wg normy PN-EN 1555-2:2012.

  Rury z polietylenu

  jednowarstwowa

  TYP 1

  zakres œrednic DN 20 - DN 800

  szeregi SDR 33; 26; 21; 17; 13,6; 11; 9

  PE 100; PE 100-RC

  Rury z polietylenu TYTAN PE/PE

  dwuwarstwowa

  TYP 2 / 2

  zakres œrednic DN 25 - DN 500

  PE 100-RC

  szeregi SDR 17; 11

  Rury z polietylenu TYTAN PE/PP

  dwuwarstwowa

  TYP 3

  zakres œrednic DN 75 - DN 500

  szeregi SDR 17; 11

  PE 100-RC / PP

  Rury z polietylenu TYTAN 3PE

  trójwarstwowa

  TYP 2 / 3

  zakres œrednic DN 32 - DN 250

  PE 100-RC

  szeregi SDR 17; 11

  Rury dwuwarstwowe lub trójwarstwowe TYTAN PE/PE produkowane s¹ z PE typu 100-RC o podwy¿szonej odpornoœci

  na propagacje pêkniêæ oraz odpornoœæ na korozjê naprê¿eniow¹.

  Rury TYTAN PE/PE maj¹ konstrukcjê dwu lub trzywarstwow¹. Warstwa wewnêtrzna -podstawowa jest wyt³aczana z

  polietylenu klasy PE 100-RC, a warstwa zewnêtrzna, stanowi¹ca ok. 10% gruboœci œcianki rury, jest równie¿

  wyt³aczana z polietylenu PE 100-RC. Obie warstwy s¹ ze sob¹ po³¹czone molekularnie przez wspó³wyt³aczanie, co

  daje lit¹ konstrukcjê œcianki rury:

  - o zakresie nominalnych œrednic zewnêtrznych od 25 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17; SDR 11

  wg normy PN-EN 12201-2:2012

  - o zakresie nominalnych œrednic zewnêtrznych od 32 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 11

  wg normy PN-EN 1555-2:2012.

  Rury z PE 100, TYTAN z PE 100-RC

  5

 • Charakterystyka rur TYTAN z PE 100-RC

  Wprowadzenie

  6

  Rury TYTAN z PE 100-RC

  Badania rur TYTAN prowadzone w instytucie HESSEL Ingenieurtechnik GmbH oraz w Instytucie Nafty i Gazu w

  Krakowie potwierdzaj¹ ich odpornoœæ na skutki zarysowañ i obci¹¿eñ punktowych, mog¹cych powstaæ w wyniku

  budowy sieci w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz do budowy i renowacji sieci metodami

  tradycyjnymi i bezwykopowymi.

  Charakterystyka badañ wykonywanych jest zgodnie z wymaganiami specyfikacji PAS 1075:2009-04 - Rury z

  polietylenu (PE100-RC) dla alternatywnych technik uk³adania. Wymagania techniczne i badanie (PAS - Publicly

  Available Specification)

  Podstawowym surowcem do produkcji rur TYTAN PE, TYTAN PE/PE, TYTAN PE/PP jest polietylen PE 100-RC o

  nazwach handlowych BorSafe TM HE3490-LS-H, ELTEX TUB 121N6000, XRC20B, Vestolen A Rely 5922R, Hostalen

  CRP100 RESIST CR black, o zwiêkszonej odpornoœci na powolny wzrost pêkniêæ i obci¹¿enia punktowe. Warstwa

  zewnêtrzna os³onowa rur TYTAN PE/PP jest produkowana z polipropylenu PP.

  Odpornoœæ na powoln¹ propagacjê pêkniêæ (Notch Test)

  Odpornoœæ na obci¹¿enie punktowe (PLT - Point Loading Test)

  Test FNCT (Full Notch Creep Test) / ACT

  2 0

  0 0

  4 0

  0 0

  6 0

  0 0

  8 0

  0 00

  1 0

  0 0

  0

  [h ]

  wymóg normatywny dla rur z PE 100

  wartoœci typowe dla rur z PE 100

  wartoœci dla rur warstwowych TYTAN

  Test karbu -temperatura: 80 C -ciœnienie 9,2bar

  o

  Test punktowego obci¹¿enia PLT dr. Hessela -temperatura: 80 C -naprê¿enie: 4N/mm2 -2% Arkopal N-100

  o

  10

  2 0

  0 0

  4 0

  0 0

  6 0

  0 0

  8 0

  0 0

  1 0

  0 0

  00

  [h ]

  PE 80

  PE 100

  rury warstwowe TYTAN

  Test FNCT -temperatura: 80 C -naprê¿enie: 4N/mm2 -2% Arkopal N-100

  2 0

  0 0

  4 0

  0 0

  6 0

  0 00

  PE 80

  PE 100

  rury warstwowe TYTAN

  8 0

  0 0

  1 0

  0 0

  0

  [h ]

  o

  w ym

  a g

  a n

  ia

  P A

  S 1

  0 7

  5

  w ym

  a g

  a n

  ia

  P A

  S 1

  0 7

  5

  w ym

  a g

  a n

  ia

  P A

  S 1

  0 7

  5

  PE 100-RC

  PE 100-RC

  Test ACT -temperatura: 90 C -naprê¿enie: 4N/mm2 -NM 5

  o

  FNCT

  ACT 3 2

  0

  [h ]

 • Oferta dotyczy systemów przewodów rurowych