22
S S i i m m p p o o l l i i t t - naš prodor u XXI vek r r S S i i m m p p r r o o l l i i t t p p l l o o č č e e z z a a u u t t o o p p l l j j a a v v a a n n j j e e f f a a s s a a d d a a

S i m p r o l i t - naš prodor u XXI veksimprolit.rs/pdf/02.pdf · 2010. 4. 29. · Pregradni zidovi od Simprolit ploča su znatno lakši od gipsanih pregradnih zidova iz punih gipsanih

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • SS ii mm pp oo ll ii tt - naš prodor u XXI vek rr

  SSiimmpprroolliitt ppllooččee zzaa uuttoopplljjaavvaannjjee ffaassaaddaa

 • Naziv: IZOLACIONI PANELI ZA UTOPLJAVANJE Namena: TOPLOTNA IZOLACIJA FASADA, PLAFONA, PODOVA, OBLAGANJE ZIDOVA, POTKROVLJA

  Oznaka: SSSUUUPPP 333 SSSUUUPPP 555 SSSUUUPPP 111000 SSSUUUPPP 111222 Dimenzije: 75x100x3 cm 75x100x5 cm 75x100x10 cm 75x100x12 cm

  Koef. topl. provod. λ 0,061 W/m

  0C 0,051 W/m0C 0,045 W/m0C 0,041 W/m0C

  11,5 kg/m2 11,8 kg/m2 12,4 kg/m2 12,6 kg/m2 Površinska masa (težina 1m2 panela)

  (1+1+1) cm (1+3+1) cm (1+8+1) cm (1+10+1) cm Sastav (simprolit + stiropor + simprolit)

  Adhezija (minimalna) = 0,066 MPa Adhezija (prijanjanje

  slojeva) Adhezija (maximalna) = 0,085 Mpa

  Adhezija (srednja) = 0,076 MPa

  Certifikat:

  GRADJEVINSKI FAKULTET BEOGRAD IZVEŠTAJ BR. 13094 / 03.10.2001.G.

  3 cm

  31 cm 44,,1188 xx SSSUUUPPP 333 K=1.544 W /m2C0

  R=0.648 m2C0 / W 25 cm 88,,3333 xx

  5 cm 62 cm 1122,,4400 xx SSSUUUPPP 555 K=0.881 W /m

  2C0 R=1.135 m2C0 / W 51 cm 1100,,2200 xx

  10 cm 140 cm 1144,,0000 xx SSSUUUPPP 111000 K=0.425 W /m

  2C0 R=2.353 m2C0 / W

  114 cm 1111,,4400 xx 12 cm 172 cm 1144,,3333 xx

  SSSUUUPPP 111222 K=0.352 W /m2C0

  R=2.841 m2C0 / W 139 cm 1111,,5588 xx

  SS II MM PP RR OO LL II TT PPUUNNAA OOPPEEKKAA λλ==00..6644 WW //mm22CC00

  GGIITTEERR OOPPEEKKAA λλ==00..5522 WW //mm22CC00

  SSiimmpp oo RRuu rrMoskva

  tel/fax: ++7 095 102 51 49 www.simprolit.com

  SS ii mm pp r oo rBeograd

  tel/fax: 011 397 67 70 011 397 67 71

  www.simprolit.com

  http://www.simprolit.com/http://www.simprolit.com/

 • Simprolit ploče za utopljavanje fasade (S UP_ ) se izrađuju u 4 tipa: - »Simprolit - UP 3« - »Simprolit - UP 5« - »Simprolit - UP 10« i - »Simprolit - UP12«. Simprolit ploče su slojevite konstrukcije i imaju sledeću veličinu: -dužina 1000 mm, -širina 750 mm, -debljina 30mm, 50 mm, 100 mm i 120 mm Dimenzije ploča su izabrane tako da se, gotovo bez otpada, mogu postavljati izmedju rogova (kod utopljavanja potkrovlja), a kombinacijom postavljanja po dužini i širini uklapaju se u gotovo sve modularne raspone konstrukcije, bez ili sa minimalnim otpadom kod ukrajanja. Uz to, po narudžbini, ploče s mogu raditi i u drugim debljinama. Pri tome, razlika u debljini Simprolit ploča se sastoji u različitoj debljini medju-sloja od stiropora, čija debljina u ploči »Simprolit - UP 3« iznosi b=10 mm, u ploči »Simprolit - UP 5« iznosi b=30 mm, u ploči »Simprolit - UP 10« iznosi b=80 mm, a u ploči »Simprolit - UP12« iznosi b=100 mm, dok je u svim slučajevima debljina Simprolita (patentiranog polistirol-betona) obostrano po 10 mm.

  3

 • Simprolit ploče se veoma uspešno primenjuju i kao spušteni termoizolacioni plafoni, koji

  se mogu malterisati slojem produ\nog maltersa debljine oko 4 mm, ili se prosto gletuju i farbaju.

  Takodje, Simprolit ploče se primenjuju i u oplatama, kao termička zaštita betonskih greda i stubova, koje se odmah, bez dodatnih armaturnih ili rabic mreža, mogu malterisati.

  Za razliku od postojećih sistema za utopljavanje fasada, kod kojih se primenjuju ploče od mineralne vune ili stiropora (koje se potom malterišu specijalnim malterima preko specijalne mreže i na kraju završno obrađuju specijalnim završnim premazima), Simprolit ploče kompanije »SIMPRO« se mogu malterisati običnim produžnim malterom debljine 4 mm ili se mogu samo pregletovati lepkom za pločice, a mogu biti spremne za završnu obradu i odmah posle njihovog pričvršćivanja na fasadu, pri čemu neke od operacija završne obrade (grunt, gletovanje) mogu delimično da se izvrše i pre montaže ploča.

  Simprolit ploče moguće je montirati po bilo kakvom vremenu, s obzirom da u sastav

  sirovine za njihovu proizvodnju ulazi i specijalni aditiv koji ih čini otpornim na kapilarno širenje vode, što značajno povećava dugovečnost i eksploatacione karakteristike ne samo fasade, već i objekta u celini.

  Osim toga, konstrukcija Simprolit ploča je takva da ne dozvoljava promrzavanje spojeva, a kao posebna prednost je mogućnost da se ploče malterišu tankim slojem maltera, bez "rabic" mrežica na spojevima, jer se razdvajanje po šavovima sprečava medjusobnim lepljenjem stiropora po profilisanim ivicama najobičnijim lepkom za stiropor ili drvo i postavljanjem obične »bandaž« trake u tanak sloj lepka.

  Simprolit ploče se pričvršćuju na fasadu tradicionalnim načinima –lepak i plastični tiplovi u fazi montaže. Ispod prvog reda ploča obavezno se montira iznivelisan aluminijumski ugaonik ili obična drvena letvica debljine 25mm, na koju naleže falc prvog reda ploča.

  4

 • Kao jednu od nesumnjivih prednosti Simprolit ploča za utopljavanje fasada kompanije

  »SIMPRO« treba istaći mogućnost njihove završne obrade bilo kojim fasadnim materijalom, od onih za bojenje pa sve do strukturalnih nanosa.

  Posebno treba istaći mogućnost direktnog lepljenja po njima granitnih ploča za oblaganje

  fasade, s obzirom na visoku adheziju izmedju sloja stiropora i obostranih slojeva Simprolita. Primenom Simprolit ploča za utopljavanje fasade kompanije »SIMPRO« znatno se

  smanjuju troškovi prilikom utopljavanja fasada objekata koji se rekonstruišu i fasada novoizgrađenih objekata.

  5

 • EKONOMSKE EFEKTIVNOSTI GRADNJE

  PRI PRIMENI SIMPROLIT PLOČA

  ZA UTOPLJAVANJE FASADA

  SIMPROLIT PLOČE ZA UTOPLJAVANJE FASADA 1.POJEFTINJENJE PRI UTOPLJAVANJU FASADE Utopljavanje spoljnih zidova postalo je imperativ savremenog sveta, u eri štednje energije i ekološke zaštite sredine. Ako se iz razmatranja odmah izuzme sistem gradnje dvostrukih spoljašnjih zidova sa termičkom ispunom izmedju kao neracionalan i skup, pogotovu kod već izgradjenih objekata uobičajena su dva postupka - oblaganje fasade mineralnom vunom ili oblaganje fasade pločama stiropora. Oba ova postupka su znatno skuplja i tehnološki složenija od oblaganja iste fasade Simprolit pločama, pogotovu ako se radi sa termički stabilizovanim i vremenski otpornim materijalima, kao što je "Rokwol" mineralna vuna ili "Styrodur" kao stabilizovani i homogenizovani stiropor. Tako je na primer cena 1m2 fasade utopljene fasadnim pločama od mineralne vune - po postupku utopljavanja fasade tipa »SINERGY« - dva puta veća u odnosu na cenu 1m2 fasade utopljene Simprolit pločama. 2.POJEFTINJENJE PRI VRŠENJU ZAVRŠNE OBRADE Završna obrada se može vršiti neposredno na površinu Simprolit ploča i to bilo kojim materijalom uobičajenim za završnu obradu, što nije moguće ukoliko se utopljavanje fasade vrši mineralnom vunom ili stiroporom, pošto je na mineralnu vunu ili stiropor potrebno lepiti specijalnu armiranu mrežu, pri čemu se za završnu obradu koristi uvozni malter i farba. 3.POJEFTINJENJE PRI IZOLACIJI POTKROVLJA Kod utopljavanja potkrovlja, lodja ili plafona ispod terasa i otkrivenih prostora, mineralnu vunu ili stiropor je potrebno dodatno zaštititi, a to se obično radi drvenim lamperijama ili gips-kartonskim pločama, zbog čega se prostor iznad mora dodatno i veoma pažljivo izolovati od prodora vode, posebno na mestima prolaza instalacija ili u slučaju njihove naknadne dorade. Sve to znatno je lakše i ekonomičnije primenom Simprolit ploča, koje se mogu prosto omalterisati i ofarbati, bez ograničavajućih faktora na izbor i obradu enterijera.

  6

 • TEHNIČKE PREDNOSTI GRADNJE

  PRI PRIMENI SIMPROLIT PLOČA

  ZA UTOPLJAVANJE FASADA

  1.VATROOTPORNOST »SIMPROLIT PLOČA«

  Simprolit ploče ne gore, nema tinjanja i plamena. Laboratorijskim ispitivanjima u ispitivačkom centru »Opitnoe« 26 CNII MO RF uzoraka Simprolit panela debljine 11,0 cm, tokom ispitivanja u vremenu od 90 minuta, utvrđeno je da granična stanja za gubitak celovitosti –monolitnosti (E), kao i za gubitak termoizolacione sposobnosti (I) po GOST-u 30247.1 nisu registrovana na predmetnim uzorcima 2.POSTOJANOST »SIMPROLIT PLOČA«

  Opšte je poznata činjenica da stiropor, ukoliko obostrano nije zaštićen od dodira sa vazduhom, vremenom "lapi", isparava. Osim toga, nestabilizovan stiropor, posebno kod viših temperatura, ispušta gas "stiren", koji je štetan po zdravlje ljudi .

  Slična je i situacija sa mineralnom vunom - osim posebno stabilizovanih tvrdo presovanih mineralnih vuna tipa "Rokwol" (čija se cena kreće od 250 - 350 DEM/m3), koja vremenom oksidira, prelazi u prah i pada na dno u vidu sitne prašine, ostavljajući tako za sobom nezaštićene vazdušne džepove.

  Poseban problem je kod nestabilizovane mineralne vune (samo takva se kod nas proizvodi) koja se obično nabaca preko drvene lamperije u potkrovlju - oksidacijom ona vremenom prelazi u sitnu igličastu prašinu opasnu po disajne organe, naročito dece.

  Sve ove probleme sa lakoćom rešavaju Simprolit ploče, kod kojih je stiropor potpuno zarobljen u sendviču izmedju dva sloja Simprolita, polistirol-betona sa izuzetno kvalitetnim fizičkim, hemijskim i biološkim karakteristikama. 3.LAKOĆA PREGRADNIH ZIDOVA I SPUŠTENIH TERMIČKIH PLAFONA

  Pregradni zidovi od Simprolit ploča su znatno lakši od gipsanih pregradnih zidova iz punih gipsanih ploča, pri čemu odgovaraju svim zahtevima, predviđenim za zvučnu i termo izolaciju.

  Takodje imaju niz prednosti i u poredjenju sa montažnim pregradnim zidovima od dva sloja gips-kartona sa ispunom od mineralne vune izmedju.

  Najočiglednija je prednost, pored ekološke, i u tome da se Simprolit ploče mogu neposredno malterisati i obrađivati svim, najrazličitijim materijalima za završnu obradu. ZAKLJUČAK:

  Iz gore nabrojanih prednosti je očigledno da Investiror, koristeći pri gradnji »Simprolit ploče« ne samo što štedi VIŠE od 30% svojih sredstava, već dobija kvalitetno izveden objekat po svim parametrima.

  PUNA KORELACIJA PROIZVODA FIRME »SIMPRO« SA KRITERIJUMOM »CENA -KVALITET«, ČINI NJIHOVU PRIMENU VEOMA PERSPEKTIVNOM U STAMBENOJ GRADNJI.

  7

 • 8

  PRILOG No.1

  ССИИММППРРОО ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИEE ППОО ИИННЖЖИИННEEРРИИННГГУУ,, ККООННССААЛЛТТИИННГГУУ ИИ ООББООРРООТТУУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВE ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА 16 / 2 / 316 Санкт-Петербург, 20.11.2001.г. ........ По Вашему указанию высылаемо Вам пересчитанные и исправленные сметные расчеты для теплоизоляции строительных объектов. Все сметные расчеты высылаемо одним файлом. Представлены сметы теплоизоляции, применяемой с материалами типа URSA , которая взята за основу для расчета и по другим сравниваемым материалам. Данная технология рассчитывалась в сметной строительной программе АРОС, применяемой в строительстве. Цена материалов взята из журнала Строй бизнес Маркет по Санкт-Петербургу и Северо-западному региону. Расчеты производились для 100 квадратных метров стены. Цена теплоизоляции 1 кв. м. СИМПРОЛИТ 800,84 руб./м2 100 % URSA 1311,60 руб./м2 164 % PAROC 1372,76 руб./м2 171 % ROCKWOOL 1588,48 руб./м2 198 % С уважением, Cкачков В.О. Смирнов В.В.

  SIMPRO PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING I PROMET PREDSTAVNIŠTVO U MOSKVI DMITRIJA ULJANOVA 16/2/316

  Sankt Peterburg, 20.10.2001. Po Vašem zahtevu šaljemo Vam proračunate i korigovane predmere i predračune za termoizolaciju građevinskih radova. Sve predmere i predračune šaljemo u jednom fajlu. Prikazani su predmeri i predračuni za termo izolaciju, koja je primenjena na materijalima tipa URSA, i koja je uzeta kao osnova za proračun i sa drugim uporednim materijalima. Ova tehnologija se proračunavala u proračunskom građevinskom programu AROS, koji se primenjuje u građevinarstvu. Cena materijala je uzeta iz časopisa Stroj biznis market za Sankt –Peterburg i Severo-zapadni region. U vezi sa tim, što vrema rada i radni napori postojećih metoda termo izolacije znatno premašuju vreme za montažu ploča Simprolit ( preko tehnoloških stanovišta ), lični dohodak radnika uzimamo da je jednak proračunskoj tehnologiji URSA za sve izračunavane proračune, dok lični dohodak radnika za montažu ploča Simprolit smanjuemo, pošto se vreme utrošeno za rad na montaži ovih ploča smanjuje. Proračuni su vršeni za 100 kvadratnih metara zida. Cena termo izolacije za 1m2 SIMPROLIT 800,84 rub/m2 100% URSA 1311,60 rub/m2 164% PAROC 1372,76 rub/m2 171% ROCKWOOL 1588,48 rub/m2 198% S poštovanjem, Skačkov V.O. Smirnov V.V.

 • PRILOG No.2

  SISTEM SERTIFIKOVANJA U OBLASTI POŽARNE BEZBEDNOSTI

  CENTAR ZA ISPITIVANJA »OPITNOE«

  26 CNII Ministarstvo odbrane Rusije atest akreditacije No. SSPB. RU.IP.029

  registrovan u Gosregistru 24.06.1998god.

  105179, Moskva E-179 tel. (095) 524-06-40, 524-06-32, 743-17-40, 743-17-41 Rezultati se odnose na ispitani uzorak. POTVRĐUJEM Protokol ispitivanja ne može poslužiti kao osnova Zamenik rukovodioca IC za izdavanje OP[TEG sertifikata o požarnoj bezbednosti. »Opitnoe«, kandidat Delimična reprodukcija i preštampavanje tehničkih nauka protokola je dozvoljena samo uz pismenu A.Dajlov dozvolu IC »Opitnoe« 26.juna 2000.god. 9

 • 10

  PROTOKOL ISPITIVANJA

  Br. 626/IC-00 ( na dve strane )

  PODNOSILAC ZAHTEVA DOO »SIMPRO«, Moskva, ul.Dmitrija Uljanova br.16 kor.2,

  ofis 303 PROIZVOĐAČ DOO »SIMPRO«, Moskva, ul.Dmitrija Uljanova br.16 kor.2,

  ofis 303 UZORAK Fragment troslojne ploče na osnovi polistirol betona i lisnatog

  penopolistirola DATUM PRIJEMA 16.06.2000god. DATUM VRŠENJA 21.06.2000.god. ISPITIVANJA METODIKA U skladu sa GOST-om 30247.1 »Građevinske konstrukcije - Metode ISPITIVANJA ispitivanja vatrootpornosti noseće i fasadne konstrukcije« OPREMA ZA ISPITIVANJE Ispitni sto Br. 5.2. Ispitivanje vatrootpornosti PROCEDURA Odabir uzoraka nije vršen ODABIRA UZORAKA VRSTE I SPISAK U saglasnosti sa GOST-om 30247.1 i GOST-om 30247.0 DELOVANJA REZULTATI Prikazani su u tehničkom opisu uz ovaj protokol ispitivanja ISPITIVANJA ZAKLJUČAK Za vreme ispitivanja, tokom 90 minuta, granična stanja gubitka celovitosti-

  monolitnosti (E) i gubitka termoizolacione sposobnosti (I) po GOST-u 30247.1, na uzorku troslojne ploče na osnovi polistirol betona i lisnatog penopolistirola nisu ispoljena.

  Načelnik laboratorije V.Judin kandidat tehničkih nauka stariji naučni saradnik Inženjer ispitivač S.Gorkunenko kandidat tehničkih nauka

 • Grafik 3. Temperatura u peći Grafik 4. Promena temperature na nezagrevanoj strani uzorka ploče debljine D=11,0cm

  11

 • ISPITIVANJE VATROOTPORNOSTI

  SIMPROLITA PANELA CENTAR ZA ISPITIVANJA »OPITNOE«

  26 CNII Ministarstvo odbrane Rusije

  12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • Prilog:

  SPOLJAŠNJI IZGLED UZORKA POSLE IZVRŠENOG ISPITIVANJA ADHEZIJE

  SIMPROLIT – STIROPOR – SIMPROLIT

  -TROSLOJNI SIMPROLIT IZOLACIONI PANELI-

  19

 • PATENT NA MODEL TROSLOJNOG SIMPROLIT PANELA

  20

 • ссииммппрроо рруу

  Temp

  eratu

  ra u

  0 C

  Время в минутах

  Grafik 1: Temperatura u peći

  Темп

  ература в

  0 C

  Vreme u minutima

  SIMPROLIT PANEL SUP 3 SUP 5 SUP 10 SUP 12

  SIMPROLIT

  Grafik 2: Promena temperature na spoljašnjoj

  strani uzorka panela debljine d=11,0 cm SIMPROLIT

  SIMPROLIT- S NOVIM MATERIJALOM U XXI VEK

  SIMPROLIT – To su konstruktivni elementi, koji se sa uspehom primenjuju u gradnji industrijskih, kulturnih, sportskih, poljoprivrednih, stambenih i drugih objekata. SIMPROLIT - to je smesa granula stiropora, koja se posle procesa ispenjivanja i dodavanja odgovarajuće količine portland cementa, vode i specijalnih aditiva, pretvara u plastičnu masu od koje se u vibro kalupima oblikuju građevinski elementi.

  21

 • Nomenklatura proizvoda od SIMPROLITA, kompanije »SIMPRO« uključuje:

  - Simprolit -ploče za utopljavanje fasada - Simprolit -blokove za spoljašnje zidove, samonoseće, zidne - Simprolit- blokove za pregradne zidove

  Proizvodnja svih elemenata je u skladu sa TU 5741-001-52775561-00-00 i u skladu sa GOST-om R 51263-99, osnovna sirovina je polistirol beton »Simprolit«, koji ima originalni sastav sa firminim dodacima, a elementi su patentno zaštićeni. Fizičko - mehaničke osobine su određene u skladu sa GOST R 51263 – 99 (polistirol beton ) Zapreminska težina: 150 - 300 кg/м3 (D150 – D300) Koeficijent toploprovodljivosti: 0,055 – 0,085 Wt/(м 0C) Paropropustljivost: 0,135 – 0,110 mg/(m h Pa), ν = 10 Čvrstoća na pritisak (čvrstoća prizme): 0,35 – 0,93 MPа SIMPROLIT – to je lagan materijal

  SIMPROLIT – to je ekološki čist materijal SIMPROLIT – to je veoma dobar termo izolator ( ne zavisi od sadržaja vlage u sebi) SIMPROLIT – to je materijal otporan na vatru (on ne gori, nema dima, niti plamena) SIMPROLIT – to je odličan izolator zvuka SIMPROLIT – ne upija vlagu (zidovi normalno ”dišu” ) SIMPROLIT – poseduje visoku biološku otpornost (otporan je na sve insekte i na sve oblike biljnih i životinjskih bakterija) SIMPROLIT – otporan na mraz ( pri ciklusu grejanja -zamrzavanja, koji je ponovljen 50 puta i to od +15 do –20 stepeni, gubitak čvrstoće je iznosio 1,5 –1,8% )

  CCOORRPPOORRAATTIIOONN FFOORR EENNGGIINNEEEERRIINNGG,, CCOONNSSUULLTTIINNGG AANNDD TTRRAADDEE LLTTDD,, BBEELLGGRRAADDEE,, FFRR YYUUGGOOSSLLAAVVIIAA PPRREEDDUUZZEEĆĆEE ZZAA IINNŽŽIINNJJEERRIINNGG,, KKOONNSSAALLTTIINNGG II PPRROOMMEETT DDOOOO,, BBEEOOGGRRAADD,, SSRR JJUUGGOOSSLLAAVVIIJJAA ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИEE ППОО ИИННЖЖИИННEEРРИИННГГУУ,, ККООННССААЛЛТТИИННГГУУ ИИ ООББООРРООТТУУ ТТОООО,, ББЕЕООГГРРААДД,, ССРР ЮЮГГООССЛЛААВВИИЯЯ

  BEOGRAD, KOSTOLAČKA 67, II SPRATTEL/FAX: 397-67-70, 397-67-71

  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВEДMИТРИЯ УЛЬЯНОВА 16 / 2 / 316ТEЛ / ФАКС: 125-32–81, 102-51-49

  www.simprolit.com

  ссииммппрроо рруу

  119034, МОСКВА, ДMИТРИЯ УЛЬЯНОВА 16 / 2 / 316 ТEЛ / ФАКС: 125-32–81, 102-51-49

  www.simprolit.com

  - ZASTUPANJE EVROPSKIH FIRMI U RUSIJI - ZASTUPANJE RUSKIH FIRMI U SRBIJI

  - GRADJEVINSKI I ZAVRŠNI RADOVI U RUSIJI - NOVE TEHNOLOGIJE - NOVI MATERIJALI

  22

  http://www.simprolit.com/http://www.simprolit.com/

  SIMPROLIT PLOČASIMPROLIT PLOČAPROTOKOL ISPITIVANJAwww.simprolit.com119034, Москва,тeл / факс: 125-32–81, 102-51-49www.simprolit.com