Sageata lui Poseidon - Clive Cussler, Dirk Cussler lui Poseidon - Clive Cussler, Dirk... 26 CLIVE CUSSLER

Embed Size (px)

Text of Sageata lui Poseidon - Clive Cussler, Dirk Cussler lui Poseidon - Clive Cussler, Dirk... 26 CLIVE...

 • DE ACELA$I AUTOR

  seria Isaac Bell Urmdrirea Sabotorul

  seria Dirk Pitt Sahara

  Aurul incagilor Walhalla

  Odiseea troiand Vdntul negru

  Comoara marelui han Moarte in Arctica Zorii Semilunii

  seria Dosarele NUMA $arpele

  Aurul albastru Gheald de foc

  CLIVE CUSSLER gi DIRK CUSSLER

  $AGEATA

  LUI P(}SEID{IN SERIA

  DIRK PITT

  r

  W,5

 • .1.

  "1: ::: 'j" :6----!:e---E ':"; -s"'v";';

  ''..i: i'-, '.':r 4 '"":."

  I

  IuNrp Z0I4 Dn$snrul MoJevE, Cer-rronNm

  Era un mit, hotiri birbatul, doar nigte bazaconii. Adeseori auzise cum temperaturile arzdtoare din timpul zllei fbceau loc celor reci ca gheafa noaptea. Dar in de- qertul inalt al Californiei de Sud, in iulie, putea jura ci nici pomeneali de a9a ceva. Sudoarea ii scilda subsuorile bluzei negre subliri gi spatele. Temperatura era inci de cel pulin treizeci gi doui de grade. Se uit[ la ceasul lumi- nescent, si vadi daci era intr-adevir doui dimineala.

  Nu era tocmai coplegit de cildurd. Se niscuse in, America Centrali, triise gi luptase in campanii de ghe- rill in junglele din regiune mai toati viata lui. Dar deger- tul era ceva nou, iar cdldura pe timp de noapte fusese ceva total neaqteptat pentru el.

  Privi de-a lungul peisajului nisipos citre felinarele stradale strdlucitoare. Marcau intrarea intr-un mare com- plex minier care se intindea de-a lungul dealurilor din thla lui.

  - Eduardo trebuie si fi ajuns la locul potrivit de cealalti parte a postului de gardi, ii spuse el unui birbat

 • 24 CLIVE CUSSLER

  cu barbi care stitea intins intr-o groapd de nisip din

  apropiere.

  $i el era imbrdcat in negru, de la bocanci pAnd la ca-

  gul6. Sudoarea ii lucea pe fallin timp ce sorbea din sticla cu apd.

  - Tare-ag vrea si se gribeascl' Sunt gerpi cu clopofei pe aici.

  - ]uan, asta-i cea mai micd' problemi pe care-o avetrl, spuse partenerul lui rinjind in intuneric.

  Un minut mai tdtzitt, stalia radio de la curea scoase

  doui lArdituri hArAite.

  - El e. Sd ne migciLm. Se ridicari fixAndu-9i in spate rucsacurile ugoare' in

  fala lor, luminile clidirilor minei,pireau presdrate de-a

  lungul dealului, proiectAnd o strllucire palidi peste deqer-

  tul pustiu. O luarl la picior' pe-o scurti porliune, pAni la

  un gard de sirmi care imprejmuia complexul' Birbatul mai inalt ingenunche ciutAnd prin rucsac o foarfecl de

  tiiat sArma. - Pablo, cred ci putem trece ftri si tiiem, gopti par-

  tenerul lui aritind apoi citre o albie secati care trecea pe

  sub gard.

  Solul nisipos era moale in mijlocul albiei mici, aqa c5'

  putu si indepirteze o parte din gard cu piciorul' Pablo

  il ajut[ pAni cAnd reugiri sd, formeze o micl groapl sub

  gard. iqi impinser[ rucsacurile pe dedesubt qi apoi se

  strecurari qi ei. Un amestec de zgomote joase umpleau aerul, bala-

  mucul mecanic al unei cariere miniere deschise, care

  funcliona zi gi noapte. Cei doi blrbali evitarl postul de

  gardi din dreapta lor gi-Ei croiri drum pe o panti nu

  Sdgeata lui Poseidon

  prea abruptd, chiar cdtre min[. Un urcug de zece minute ii aduse lAngi un grup de clddiri vechi ce se incrucigau cu bcnzi rulante mari. Un incircitor frontal din celilalt capdt punea grdmezi de roci pe una dintre benzile ru- lrnte, care transporta totul citre un rezervor fixat pe rrigte piloni.

  Cei doi se indreptau citre un al doilea grup de clidiri, rnai departe pe creasta dealului. Cariera le bloca drumul, lorldndu-i s-o ia prin zona de operafiuni; unde roca era sparti gi micinatd. La addpostul umbrelor, fugiri de-a Iungul perimetrului, apoi iEi croir[ cale prin spatele unei rrragazii mari. AjungAnd intr-o zoni' expus[ dintre clidiri, sc migcari repede, trecAnd cu paqi mari de un buncir pe iurnitate ingropat din stAnga lor. Deodati, uga cl5dirii tlin fala lor se deschise. Cei doi se despirtiri, ]uan ingrd- nridindu-se in spatele buncirului, in timp ce Pablo fugi in partea laterali a clidirii.

  Nu reugi. O lumini galbeni gi puternici lAgni, orbindu-I. - RimAi pe loc ori ai sd' regreli urmitorul pas, spuse o

  voce joasd gi gravl. Pablo se opri cu un picior in aer. Dar in timp ce in-

  1ilret5. oarecum demonstrativ, scoase cu extremi abilitate rrrr pistol automat mic de la goldul stAng gi-l ascunse in

  Pirltna mAinii acoperite de mdnugd. Paznicul supraponderal se indrepti incet cdtre el, fl-

  nirnd lanterna afintit[ cdtre ochii lui Pablo. Paznicul ob- :;t'rvd c[ intrusul era un bdrbat masiv gi bine proporfionat tk' peste un metru optzeci gi doi. Pielea lui de culoarea r ;rl'clei era netedi gi plicutl in comparafie cu ochii negri, ( iuc ardeau c-o dugminie intensi. O dungi mai deschisd

  25

 • 26 CLIVE CUSSLER

  la culoare ii traversa blrbia qi mandibula stAngl, suveni- rul unei vechi lupte cu cufitul.

  Paznicul vizu suficient cat se qtie ci nu era un intrus intAmplitor gi se opri la o distanfi slnitoasd, strAngAnd un Magnum 357.

  - Eu ag zice sd duci mAinile deasupra capului 9i apoi si-mi spui unde s-a ascuns prietenul tiu.

  Hodorogeala unui transportor din apropiere inibuqi zgomotul paqilor lui fuan in timp ce o lui la goani din spatele buncirului gi plasi un culit in rinichiul paznicu- lui. O reaclie de goc se v[zu pe fala paznicului pentru o clipi, inainte ca trupul sd i se tensioneze. Un glon! pleci din revolverul lui, guierAnd pe deasupra capului lui Pablo.

  Apoi paznicalclzlugi un nor de praf se ridicl atunci cdnd trupul ii atinse pimAntul.

  Pablo scoase pistolul agteptAnd ca alli paznici si-9i fac| aparilia, dar nu veni nimeni. impuqcitura se pierdu

  prin hodorogeala benzilor transportoare 9i ciocinitul concasorului de piatr[. O scurt[ transmisie radio citre Eduardo confirmi ci nu exista niciun fel de activitate la poarta principali. Nimeni altcineva nu mai Etia de prezenla lor.

  |uan igi gterse cufitul de cimaga mortului.

  - Cum de ne-a vinst? Pablo privi citre buncir. Pentru prima oar6, observi

  un semn in alb gi ro$u care avertiza PERICOL: MATE- RIALE EXPLOZIVE.

  - in buncirul lla sunt explozibili' Cu siguranld este supravegheat.

  Noroc chior, blestemi in sinea lui. Buncirul cu explo-

  zibili nu era trecut pe harti. Acum, intreaga lor operaliune era in pericol.

  Sdgeata lui Poseidon 2'1

  - Si-l arunci,m in aer? intrebi Juan. Li se ordonase si intrerupd, func{ionarea instalafiilor,

  clar s-o fac[ astfel incAt si pari un accident. Totul se lransformase deodatd intr-o misiune greu de executat. Iluncirul cu explozibili s-ar fi putut dovedi folositor, dar cra mult prea departe de linta lor propriu-zisi.

  * Lasl-l aga.

  - Lisim paznicul aici? intrebi |uan. Pablo scuturi din cap. Desfbcu tocul paznicului gi apoi

  ii scoase pantofii. il ciute prin buzunare gi scoase port- rnoneul gi un pachet de figiri pe jumitate plin. Le indesi

  ;re toate, impreuni cu Magnumul357, in rucsac. O baltd cle sAnge care se tot mirea uda pimAntul de sub picioa-

  rele lui. Zvfuli cu piciorul nigte nisip peste sAnge, apoi il apucl pe paznic de un bra!. |uan il apuci de celllalt gi tirAri cadavrul in intuneric.

  Treizeci de metri rnai incolo, ajunseri la un transpor-

  tor ridicat, pe care erau cirate bucili mari de minereu de rndrimea unor pepeni. Cu mare efort, birbalIi azvfulirit lrupul birbatului pe banda rulanti. Pablo privi clrmpaz- ruicul se indepdrta pe banda transportoare gi cum ajunse

  intr-un recipient mare din metal. Minereul, un amestec de fluoruro-carburi cunoscute

  ca bastnasite, trecuse deja printr-o concasare gi sortare inifiali. Cadavrul paznicului se alituri unei runde se- cundare de pulverizare, care splrgea roca in bucdli de rlimensiunea unei mingi de baseball. O a treia mlrunlire repetd procesul, zdrobind rocile gi transformAndu-le in pietrig fin. Daci ar fi examinat careva pudra maro zgrun-

  luroasi care se aduna pe ultima bandl rulanti, ar fi

 • 28 CLIVE CUSSLER remarcat o nuanfe ro$iatice ciudati care marca ultimele rimiqile ale paznicului.

  Deqi zdrobirea gi micinarea erau stadii importante

  ale operaliunilor minei, erau mai pufin importante decdt

  cel de-al doilea complex din vArful dealului. Pablo ur- mdri luminile cAtorva clidiri de la distanfi, unde roca mirunfiti era sortatd gi separati intr-o mAniL de compo- nente minerale. NevizAnd niciun vehicul in zoni, el 9i fuan o luari iute la picior.

  Furi nevoili si ocoleascL partea estici a minei des- chise, sirind intr-un canal de scurgere cAnd trecu huru- ind o autobasculanti. La scurt timp dup[, Eduardo ii alerti ci un paznic iqi fbcea rondul intr-o camionet[. Se ascunseri in spatele unui morman de degeuri, apoi 16- miseserd incremenili acolo aproape douizeci de minute,

  pAni cAnd camionul se intoarse la poarta principal[.

  Se indreptarl citre cele doui clidiri mari din partea de sus a complexului, apoi cotiri la dreapta gi se apropi- ari de o baraci mici ce dldea spre un rezervor de pro- pan. |uan lui clegtele de tiiat sdrma gi ftcu o deschizdturi in gardul de sArmi care imprejmuia. Pablo se furig6, dddu

  ocol rezervorului gi ingenunche in fala vanei de umplere.

  Programi cronometrul digital pentru douizeci de minute,

  il activl 9i alergl inapoi trec6nd prin gaura din gard.

  Pe pimdnt, la cAliva metri distanll, Pablo imprigtie pantofii paznicului, arma 9i tocul. Apoi urmari portofe- lul, cu bani inci, apoi pachetul de figiri mototolit. Erau slabe s,ansele, dar o ancheti superficiali ar fi putut stabili

  ci paznicul ar fi aruncat in aer rezervorul defectuos - fiind vapori zat ma