SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AYAKTAN Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AYAKTAN Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste,...

SALIK UYGULAMA TEBL

AYAKTAN HASTALAR N NE DYOR?

Dr. Alpay AZAP Ankara niversitesi Tp Fakltesi

nfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikr. AD

4.TEDAV HZMETLER TEMN VE DEME ESASLARI 4.1. Tedavi Kategorileri ve likili Tanmlar 4.1.1. Ayaktan Tedavi; (1) SUTun 4.1.2 numaral maddesinde aklanan durumlar dnda kalan ve hastalarn salk kurum ve kurulularnda veya bulunduu yerde yatrlmakszn salk hizmetlerinin salanmas, ayaktan tedavi olarak kabul edilir.

4.1.2.Yatarak Tedaviler; 4.1.2.A- Yatarak tedavi (1) Salk kurumlarnda yat tarihinden taburcu ilemi yaplncaya kadar uygulanan tedavi. 4.1.2.B- Gnbirlik tedavi (1) Gnbirlik tedavi kapsamndaki ilemler; salk kurumlarnda yat ve taburcu ilemi yaplmadan 24 saatlik zaman dilimi iinde yaplan aada belirtilen ilemlerdir. a) Kemoterapi tedavisi, b) Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlamas hari), c) Genel anestezi, blgesel/ lokal anestezi, intravenz veya inhalasyon ile sedasyon gerekletirilen tansal veya cerrahi tm ilemler, ) Diyaliz tedavileri, d) Kan, kan bileeni, kan rn, SUT eki Sadece Yatan Hastalarda Kullanm Halinde Bedelleri denecek lalar Listesi nde (EK-2/B) yer alan ilalarn intravenz infzyonu, palivizumab uygulamas, (2) Dihekimlii uygulamalar gnbirlik tedavi kapsamnda deerlendirilmez. (3) Gnbirlik tedavilerde kullanlan Kuruma faturalandrlabilir ilalar iin SUT hkmleri geerlidir.

Sefodizim, Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim,

Siprofloksasin Parenteral, Levofloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Pe.

Teikoplanin (EHU APAT'TA KY),

Gansiklovir

(Kanser Hastalarnda, Tberkloz Hastalarnda, Bronektazide, Pnmonide, Diyaliz tedavisi gren ve Kronik Bbrek Hastalarnda, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanm gerektiren immn bozukluu olan hastalarda, Kronik Karacier Hastalklarnda ve Diyabetli Hastalarda, Bir aydan kk yenidoan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, Orbital sellitte;

yatarak tedavide balanan antibiyotiin hastaneden kta devam gerektiinde bu ilalarn antibiyotik tablosunda belirtilen artlarda ayaktan verilebilecektir.)

EK-2/B SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALNDE BEDELLER DENECEK LALAR LSTES

29 Eyll 2012 CUMARTES Resm Gazete Say : 28426

TEBL

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 mkerrer sayl Resm Gazete de yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinin 3.2. numaral maddesinde aadaki deiiklikler yaplmtr. 3.2.1. Ayakta Tedavide Hekim ve Di Hekimi Muayenesi Katlm Pay (1) Birinci basamak salk hizmeti sunucularnda yaplan hekim ve di hekimi muayenesinden katlm pay alnmayacaktr. Dier salk hizmeti sunucularnda yaplan hekim ve di hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katlm pay tutarlar aada belirtilmitir. kinci ve nc basamak resmi salk hizmeti sunucularnda 5 TL ibaresinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

(Bu tutar vakf niversiteleri hari olmak zere 2547 sayl Yksekretim Kanunu kapsamnda olan niversitelerdeki retim yesi muayenelerinde artrmaya ve farkllatrarak uygulamaya Kurum yetkilidir.)

STAT KODU SINIFI

KAMU

U1 niversite hastanesi

U2 Tp fakltelerinin bulunduu ilin dnda yer alan uygulama ve aratrma merkezleri ile enstitleri

E1 Eitim hastanesi, genel

E2 Eitim hastanesi, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile gs ve gs cerrahisi alannda hizmet veren

E3 Eitim hastanesi, kadn doum ve ocuk alannda hizmet veren

E4 Eitim hastanesi, kemik hastalklar ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alannda hizmet veren

E5 Eitim hastanesi, ruh sal alannda hizmet veren E6 Eitim hastanesi, gz hastalklar alannda hizmet veren E7 Eitim hastanesi, onkoloji alannda hizmet veren H1 Entegre ile hastanesi H2 Gn hastanesi, tp merkezi, dal merkezi H3 Yatakl kurum, Yatak says 1-99 H4 Yatakl kurum, Yatak says 100-499 H5 Yatakl kurum, Yatak says 500 ve st H6 Yatakl kurum, kadn doum ve ocuk alannda hizmet veren

H7 Yatakl kurum, kemik hastalklar ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alannda hizmet veren

H8 Yatakl kurum, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile gs ve gs cerrahisi alannda hizmet veren

H9 Yatakl kurum, ruh sal alannda hizmet veren H10 Yatakl kurum, deri ve zhrevi hastalklar alannda hizmet veren H11 Yatakl kurum, dier

ZEL TM Tp merkezi DM Dal merkezi H zel hastane

SIRA NO

UZMANLIK DALLARI UZMANLIK

KODU U1 U2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

1 Hastalklar 1000 55 44 44 40 40 40 40 40 40

2 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalklar

1078 55 44 44 40 40 40 40 40 40

3 Gastroenteroloji 1076 55 44 44 40 40 40 40 40 40

4 Nefroloji 1062 55 44 44 40 40 40 40 40 40

5 Romatoloji 1055 55 44 44 40 40 40 40 40 40

6 mmnoloji ve Alerji Hastalklar

1069 55 44 44 40 40 40 40 40 40

7 Hematoloji 1070 55 44 44 40 40 40 40 40 40

8 Geriatri 1073 55 44 44 40 40 40 40 40 40

9 Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji

1200 55 44 44 40 40 40 40 40 40

4.2.1.B- kinci ve nc basamak salk kurumlar

4.2.1.B.1- Ayaktan tedavilerde deme uygulamas

(1) Ayaktan tedavide deme uygulamas kapsamnda; salk kurumlarnda ayaktan her bir

bavuru iin, hastalarn hizmet aldklar uzmanlk dallarna ve hizmeti sunan salk

kurumunun, snf kodlar, yatak saylar da dikkate alnarak SUT eki Ayaktan Tedavilerde

Salk Kurumlar Snf ve Kodlar Listesi nde (EK-10/A) bulunduu snfa gre belirlenmi

olan SUT eki Ayaktan Bavurularda deme Listesi nde (EK-10/B) yer alan tutarlar ile

yaplmas halinde;

a) SUT eki Ayaktan Bavurularda lave Olarak Faturalandrlabilecek lemler Listesi nde (EK-

10/C) yer alan ilemlerin,

b) SUT eki EK-8 Listesinde 9.5. Molekler Mikrobiyoloji bal altnda yer alan ilemlerin,

c) SUT eki EK-8 Listesinde 10. Refik Saydam Hfzsshha Paneli bal altnda yer alan

ilemlerin,

) Genetik tetkiklerin,

bedelleri Kurumca denir.

EK 10/C

423 905.590 Actinomyces kltr 424 905.600 Anaerob kltr

425 905.780 Campylobacter kltr 426 905.800 Chlamydia kltr

427 905.850 Difteri kltr 428 905.960 Geniletilmi spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test) 429 906.000 Helicobacter pylori kltr 430 906.070 Legionella kltr 431 906.090 Leishmania kltr

432 906.140 Mantar tanmlanmas ve antifungal duyarllk testi (otomatik sistem )

433 906.150 Mikobakteri antibiyotik duyarllk testi (otomatik sistem, herbiri)

434 906.250 Solunum sekresyonlarnn kantitatif kltr

435 906.770 Anti ntrofil sitoplazmik antikor profil

436 907.040 Borrelia burgdorferi antikor (Western blot) 437 907.100 Candidomannan

438 907.200 CMV antijenemia viral yk (IFA) 439 907.390 Galaktomannan antijeni 440 907.600 HIV dorulama (Western-blot) 441 907.660 nfluenza virus antijeni (DFA) 442 907.740 Kollajen Tip I C Terminal (CICP)

443 907.750 Legionella antijeni (idrar) 444 907.790 lg G alt snflar

445 907.930 Pneumocystis carinii (DFA)

Grntleme yntemleri: lal direkt grafiler, USG, BT, MR (EKO kartld!) Ayaktan hastalarda ayn salk kuruluunda bir ay iinde yaplan ayn tetkik bir defa faturalanabilir. Ayn hastada ayn gn ierisinde ayn balkta yaplan birden fazla grntlemenin pahal olan denir, dierlerinin her birinin %50si denir. Endoskopi, Bronkoskopi, EEG, Psikiyatrik testler, Radyonklid testler

EK 10/C

137 801.190 Enfeksiyon Oda Aratrmas, aretli Lkosit

138 801.191 Enfeksiyon Oda Aratrmas, SPECT

139 801.200 Enfeksiyon Oda Aratrmas (Tc-99m HIG)

140 801.210 Enfeksiyon Oda Aratrmas (Tc-99m Nanokolloid)

141 801.211 Lkosit aretlemesi

EK 10/C

Sitopatolojik incelemeler eitli biyokimyasal, hormonal testler

368 903.170 Procalcitonin

4625 9.5.MOLEKLER MKROBYOLOJ

4626 908.120 Candida PCR 4627 908.130 Chlamydia PCR 4628 908.140 CMV PCR 4629 908.150 HBV-DNA 4630 908.160 HCV genotiplendirme 4631 908.170 HCV-RNA 4632 908.171 HDV-RNA 4633 908.180 Helicobacter PCR 4634 908.190 Hepatit G PCR 4635 908.200 Herpes PCR (herbiri) 4636 908.210 HIV PCR 4637 908.220 HIV RNA 4638 908.230 Human papilloma virus (HPV) 4639 908.240 Hcre siklusu ve DNA paneli 4640 908.250 nsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri 4641 908.280 Legionella PCR 4642 908.290 Mikobakteri (PCR) 4643 908.300 Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR) 4644 908.310 Molekler analiz ncesi lkosit alt grup saflatrma 4645 908.320 Mycoplasma PCR 4646 908.330 Parvovirus PCR 4647 908.340 PCR-mikrowell hibridizasyon yn. le BOS'da CMV sap. 4648 908.350 PCR-mikrowell hibridizasyon yn. le BOS'da EBV sapt. 4649 908.360 PCR-mikrowell hibridizasyon yn. le BOS'da HSV-1 sapt. 4650 908.370 PCR-mikrowell hibridizasyon yn. le BOS'da HSV-2 sapt. 4651 908.380 PCR-mikrowell hibridizasyon yn. le BOS'da HV-6 sapt. 4652 908.390 PCR-mikrowell hibridizasyon yn. le BOS'da VZV sapt. 4653 908.400 Transformasyon Con A ile 4654 908.410 Transformasyon PHA ile 4655 908.420 Transformasyon PPD ile 4656 908.430 Transformasyon tetanoz toksini ile

Bu grup ilemlerde sonucun elde edilmesi iin yaplmas gereken tm ilemler fiyata dahildir. Sonu

belgesi ile faturalandrlr. nc basamak salk hizmet sunucular veya SUTun (6.2.13) numaral

maddesinin birinci fkrasnda belirtilen ilgili uzmanlar tarafndan istenilmesi halinde denir.

4939 10. REFK SAYDAM HIFZISSIHHA PANEL Sadece Refik Saydam Hfzsshha Merkezlerince yaplmas halinde, salk kurumlarnca faturalandrlabilir. Hfzsshha sonu raporu faturaya eklenir.

4940 MKROBYOLOJK TESTLER

4941 912.000 Bomaca de