31
S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T Svenska samskolan i Tammerfors läsåret 2015-2016 Studiegu ide

SAMSKOLANS UPPGIFT - Samskolan · Web viewDet är också bra att beakta sina yrkesintressen och framtidsplaner i samband med kursvalen. Varje studerande bör ha minst tre kurser per

  • Upload
    vucong

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

S T U D I E G U I D E

F Ö R

G Y M N A S I E T

Svenska samskolan i Tammerfors

läsåret 2015-2016

Studieguide

3

SAMSKOLANS UPPGIFT................................................................................................................3KONTAKTUPPGIFTER....................................................................................................................3LÄRARKÅREN (för gymnasiet)......................................................................................................4ARBETS- OCH LOVDAGAR LÄSÅRET 2012 - 2013...........................................................................4STUDIER VID GYMNASIET I SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS.............................................5GYMNASIETS KURSER..................................................................................................................5STUDIETAKT.................................................................................................................................6KURSFORMAD UNDERVISNING....................................................................................................6KURSVAL......................................................................................................................................6PROVDAGAR................................................................................................................................7STUDIER I ANDRA SKOLOR...........................................................................................................7BEDÖMNINGEN...........................................................................................................................7OBEDÖMDA KURSER....................................................................................................................7OMTAGNING AV UNDERKÄND KURS............................................................................................8HÖJNING AV GODKÄNT VITSORD.................................................................................................8SLUTVITSORD I ETT ÄMNE............................................................................................................9HÖJNING AV SLUTVITSORDET......................................................................................................9NY BEDÖMNING OCH RÄTTELSE AV BEDÖMNING......................................................................10ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER...............................................................................................10FRÅNVARO OCH FÖRSENINGAR.................................................................................................12FUSK..........................................................................................................................................12STUDIESTÖD OCH SKOLRESOR...................................................................................................12OLYCKSFALL...............................................................................................................................13GYMNASIETS AVGÅNGSBETYG...................................................................................................13STUDENTEXAMEN......................................................................................................................13TIDTABELL FÖR SKRIVNINGARNA...............................................................................................13RÄTTEN ATT DELTA I STUDENTSKRIVNINGARNA........................................................................13PROVEN I STUDENTEXAMEN......................................................................................................14ANMÄLNINGAR..........................................................................................................................14OMTAGNINGAR AV PROV..........................................................................................................15ELEVVÅRDEN.............................................................................................................................15HÄLSOVÅRD...............................................................................................................................15KURATOR...................................................................................................................................15TANDVÅRD................................................................................................................................16STUDIEHANDLEDNING...............................................................................................................16KURSER I GYMNASIET................................................................................................................16

3

SAMSKOLANS UPPGIFT

Svenska samskolan i Tammerfors är en svenskspråkig skola för ungdomar i årskurserna 1 − 9 och I − III G i gymnasiet.Samskolans uppgift är att ge en god fostran och en högklassig allmänbildande undervisning.

Svenska samskolan i Tammerfors vill fostra de studerandena till:

− allmänbildade, självständiga och socialt mogna individer som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling

− individer med en fast förankring i den finlandssvenska kulturen med internationell förståelse

− individer med fantasi och skaparlust, företagsamhet och initiativrikedom

Den allmänbildning som skolan vill förmedla, innebär att den studerande dels får mångsidiga kunskaper och kan bedöma dem kritiskt, dels att eleverna lär sig ett gott uppförande. Ta ansvar för uppgifterna och beakta följderna av sin verksamhet är sådant som tränas genom samarbete. Skolan vill därför ge eleverna möjligheter att arbeta självständigt och i samverkan med andra.Samskolans uppgift är även att ge eleverna den vägkost inom olika områden som de behöver för fortsatta studier, för arbetslivet och vuxenlivet överhuvud taget. Skolans verksamhet är förankrad i det omgivande samhället, och i undervisningen behandlas därför även lokala aktualiteter

HÄNDELSEKALENDER (ETT URVAL)

Under läsåret 2012 - 2013 händer följande i Samskolan:

KONTAKTUPPGIFTER

Skolans namn: Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet

Upprätthållare: Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållare r.f.

Styrelseordförande: Rikard Bjurström rikard.bjurstrom(a)nebsails.fi

Skolans adress: Koulukatu 1433200 TAMMERFORS

Tfn: 050-432 71 89 (kansli)03-212 02 33 (övre lärarrummet)050-549 94 49 (rektor)

E-post: [email protected]

Hemsida www.samskolan.fi

Rektor Ronny Holmqvist

3

Ekonom Pia Forss

Vicerektor Henrik Aaltonen

Studiehandledare Jan Almark

Skolsekreterare Birgit Mäntyniemi

Klassföreståndare I G Marika Söderström [email protected]

Klassföreståndare II G Peter Sundstedt [email protected]

Klassföreståndare III G Carina Tanskanen [email protected]

Klassföreståndarna är anträffbara i skolans på nummer 03-212 02 33. Man når också klassföreståndarna per e-post [email protected] eller via meddelanden i Wilma. Kontakt till klassföreståndarna skall tas under arbetstid kl. 8.00 - 16.00 eller enligt överenskommelse. Sjukanmälan kan göras per e-post eller via Wilma också på övriga tider.

LÄRARKÅREN (för gymnasiet)

Aaltonen Henrik, FM engelskaAlmark Jan, FM studiehandledningArmholt Pauliina, DI lång matematik och fysikBjurström Anne, FM matematikGustafsson Kenneth FM modersmål och litteraturHollsten Karin FM tyska, ryskaLindgren Josefine, stud. lång matematik (kurserna MAA 1-4) Lindholm Sabina TM religion, filosofi, psykologiNiemenmaa Kirsi DI kemiNyström Lisbeth musik, bildkonstKotkamaa Joonas FM historia, samhällsläraSalmi-Kaunisto Tarja, hum.kand. finska (mofi)Sparv-Honkanen Pia biologi, geografiSundstedt Peter FyM gymnastikSöderström Marika FyM gymnastik, hälsokunskapTanskanen Carina FM spanska, franska och engelskaWikström-Toivio Susanne FM modersmål och litteratur

ARBETS- OCH LOVDAGAR LÄSÅRET 2015-2016

Höstterminen  11.8-19.12.2015Höstterminen inleds 11.8.2015 kl. 9.00Höstlov  12-16.10.2015

Vårterminen  7.1-4.6.2016Vårterminen inleds enligt läsordningen.Sportlov  29.2-4.3.2016Ledig  dag  6.5.2016

3

Periodindelningar  2015-2016

Period I 11.8-18.9.2015Period II   21.9-6.11.2015Period III   9.11-19.12.2015Period IV   7.1-16.2.2016Period V 17.2-8.4.2016Period VI   11.4-4.6.2016

Läsåret 2015-2016 har 189 arbetsdagar.

STUDIER VID GYMNASIET I SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

Målet för gymnasiestudier är att ge studeranden en bred allmänbildning. Drygt hälften av de kurser som ingår i din examen är obligatoriska, men i övrigt ger gymnasiestudierna rätt stora möjligheter att forma gymnasieprogrammet enligt eget intresse enligt följande:

Studerande gör upp sitt eget studieprogram och kan ganska långt bestämma sin egen läsordning och studietakt.

Studieprogrammet för gymnasiet skall innehålla minst 75 kurser, av dem skall minst 10 vara fördjupade kurser.

Studieprogrammet för gymnasiet skall vara slutförda efter 3 år.

Närvaroplikt gäller under alla lektioner under en kurs.

Du kan delta i studentexamensprov både på våren och på hösten. Studentexamen kan avläggas etappvis under högst tre på varandra följande provtillfällen.

Varje studerande bör ha minst tre kurser per period. På skriftlig anhållan kan avvikelser göras om vägande skäl föreligger.

GYMNASIETS KURSER

Gymnasiets kurser består av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser.

De tillämpade kurserna är vanligtvis skolans egna specifika kurser, men kan också vara kurser som avläggs hos en annan utbildningsanordnare.

De tillämpade kurserna är ibland integrerade, vilket betyder att flera undervisningsämnen är representerade inom en och samma kurs.

Alla ändringar i studieprogrammet bör ske skriftligen på därtill avsedd blankett och i samråd med studiehandledaren eller rektor. Den som önskar lämna bort en kurs bör göra det innan kursen inleds. Om du valt att delta i en kurs måste du slutföra den.

3

STUDIETAKT

De flesta studerande avlägger sina gymnasiestudier under tre år (6+6+4 perioder). Efter två läsår ska antalet kurser gärna vara minst 58 kurser. Under det tredje läsåret kan 15-20 kurser avläggas under perioderna 1-4. Minst 75 kurser ska avläggas för att erhålla studentexamen.

OBS! Vi rekommenderar att du under ett läsår väljer maximalt 32 kurser!

Om du valt att läsa gymnasiekurserna på fyra år betyder det en studietakt på ungefär 3-4 kurser per period. Om du avlägger dina studier på annan tid än tre år skall du diskutera med och planera ditt studieprogram med din klassföreståndare eller rektorn.

Någon övre gräns för kursmängden finns inte men 85 kurser kan anses vara i högsta laget om man ämnar avlägga gymnasiet på tre år. Vid valet av studieprogram är det skäl att se gymnasiestudierna som en helhet och planera för hela gymnasietiden. Det är också bra att beakta sina yrkesintressen och framtidsplaner i samband med kursvalen.

Varje studerande bör ha minst tre kurser per period. På skriftlig anhållan kan avvikelser göras om vägande skäl föreligger.

KURSFORMAD UNDERVISNING

En kurs omfattar ca 38 lektioner och kan läsas över en eller flera perioder. Oftast avläggs en kurs under en period och läses då 6 lektioner i veckan, men det händer också att en kurs pågår under flera perioder, med färre veckotimmar.

Kurserna är antingen obligatoriska, fördjupade eller tillämpade. De kan också vara alternativa, t.ex. matematik lång/kort.

KURSVAL

Du gör dina kursval på våren före läsårets början.

De främmande språken (franska, spanska och tyska) är indelade i antingen B2- eller B3-kategorier. B2 betyder att det är frågan om ett fortsättningsspråk som du har läst i grundskolan. B3 är ett nybörjarspråk, men om du känner dig osäker på det språk du läst i grundskolan kan du i gymnasist välja språket som B3.

Ifall du valt franska, spanska och tyska som B3-språk kommer du först att läsa två kurser i B3-gruppen för att sedan läsa de återstående kurserna med B2-gruppen.

Ryska läses som B3 språk.

PROVDAGAR

3

Vi har inte provvecka. Datum för provdagarna finns angivna i Wilma (Anslagstavlan). De som deltar i studentskrivningarna behöver inte delta i prov som är inprickade dagarna strax innan och efter de skrivningar du deltar i.

Provdagarna slås fast på möten där både elevrepresentanter och ämneslärare deltar.

STUDIER I ANDRA SKOLOR

Det är fullt möjligt att avlägga kurser och studier i andra skolor, hos andra utbildningsanordnare eller andra instanser. Men kom ihåg att du alltid ska komma och diskutera med rektor/vicerektor innan du börjar med ditt arbete utanför vår skola.

BEDÖMNINGEN

En kurs bedöms då den är avslutad. Bedömningen baserar sig förutom på ett möjligt skriftligt prov, även på ditt intresse för ämnet, din insats på lektionerna och dina prestationer i hemuppgifter, grupparbeten och andra inlämningsarbeten.

De obligatoriska och fördjupade nationella kurserna bedöms vanligtvis enligt skalan 4 − 10. Om du enbart läser en kurs i ett ämne kan kursen om du så önskar bedömas med ett G (= godkänd). Vissa av de tillämpade kurserna är till sin form sådana att de enbart bedöms enbart med ett G eller ett U (= underkänd).

För gymnastik och sådana ämnen som omfattar bara en kurs antecknas bara att prestationen är fullgjord ifall du begär det. Också för valfria främmande språk antecknas att prestationen är fullgjord, ifall du har avlagt endast två kurser.

Vid längre frånvaro ska du diskutera med ämnesläraren om hur du ska genomföra kursen.

OBEDÖMDA KURSER

Obedömda kurser antecknas med bokstäverna K och S.

BETECKNINGEN K

En kurs kan inte plockas bort från en studerandes studieprogram efter att han/hon redan påbörjat kursen. Tillstånd att avbryta en kurs utan att få K och att från studieprogrammet plocka bort en redan påbörjad kurs kan endast ges av rektor efter konsultation med ämnesläraren.

En kurs betecknas med K (avbruten) om den studerande p.g.a. för mycket frånvaro tvingas avbryta kursen. Innan detta sker bör den studerande muntligt ha varnats av ämnesläraren. Kursen lämnas obedömd också i de fall då ämnesläraren inte lyckats nå den studerande för att lämna varningen. Om en kurs bedömts med K måste den studerande gå om kursen och kan inte delta i kursprovet/kursproven.

En kurs kan inte plockas bort från en studerandes studieprogram efter att hon/han redan påbörjat

3

kursen. Tillstånd att avbryta en kurs utan att få K och från kursvalen plocka bort en redan påbörjad kurs kan endast ges av rektor efter konsultation med ämnesläraren.

BETECKNINGEN S

Bokstavsbetecknigen S (prestation saknas) kan bero på sjukdom vid prov eller oinlämnade uppgifter. Ett ogjort kursprov bör skrivas på omtagningstillfälle.

Den allmänna regeln är att uppgifter bör inlämnas enligt lärarens direktiv. Ämnesläraren redovisar i början av kursen för de principer som gäller inlämnandet av uppgifter inom utsatt tid.

Vid undantagsfall t.ex. vid sjukdom kan uppgifterna enligt överenskommelse med läraren lämnas in senare. I det fallet bedöms kursen tillfälligt med beteckningen S. Beteckningen S omvandlas till beteckningen K i det fall att uppgifterna inte lämnats in före tidpunkten för omtagningsprovet.

OMTAGNING AV UNDERKÄND KURS

Om du fått underkänt kursvitsord bereds du en möjlighet att avlägga kursprovet vid förnyat förhör vid omtagningstillfällena. Ett underkänt prov kan tas om två gånger.

Denna möjlighet är begränsad till respektive läsår, undantaget kurser som slutar i sista perioden. Ett underkänt vitsord kan med ämneslärarens tillåtelse även höjas med ett muntligt prov.

Ibland räcker det inte enbart med ett förnyat prov för att höja ett underkänt vitsord. Ytterligare arbeten kan krävas (t.ex. inlämningsarbeten, föredrag eller liknande).

Kom ihåg att du har förbrukat en möjlighet att höja ditt vitsord om du inte meddelat i förväg och utan orsak blivit borta från ett omtagningstillfälle.

Du kan även höja vitsordet genom att gå om kursen.

Kom ihåg att skriftligen anmäla dig till ett omtagningstillfälle. Blanketter fås från kansliet!

Datumen för omtagningar finns i Wilma.

HÖJNING AV GODKÄNT VITSORD

En godkänd kurs kan genom prov tas om en gång vid omtagningstillfälle. Du kan utan begränsning försöka höja vitsordet genom att gå om kursen. I båda fallen gäller det bättre vitsordet. Ibland räcker det inte enbart med ett förnyat prov för att höja ett godkänt vitsord, ytterligare arbeten kan krävas (t.ex. inlämningsarbeten, föredrag eller liknande).

Kom ihåg att skriftligen anmäla dig till ett omtagningstillfälle. Blanketter fås från kansliet!

3

SLUTVITSORD I ETT ÄMNE

Alla obligatoriska kurser och fördjupade kurser som ingår i den nationella läroplanen bedöms med siffervitsord. Övriga fördjupade och tillämpade kurser kan bedömas med såväl siffervitsord som med beteckningen G (G = godkänd kurs) eller U (U = underkänd kurs).

Ett ämne är godkänt om du har avklarat minst 2/3 av de obligatoriska och fördjupade kurserna med godkända vitsord. Antalet underkända kurser per ämne får således vara:

Antalet kurser     Underkända1-2 03-5 15-8 29 kurser eller mer    3

En studerande som överskridit det högsta tillåtna antalet underkända kurser i ett läroämne kan få studiestopp. I så fall kan studerande inte påbörja nya kurser i läroämnet förrän en eller flera av de underkända kurserna tenteras eller gåtts om med godkända vitsord. Studierna i de övriga ämnena kan fortgå oberoende av ett studiestopp i ett annat ämne.

Slutvitsordet i ett ämne bestäms av det aritmetiska medeltalet av alla obligatoriska och fördjupade kurser som den studeranden slutfört. En bedömd kurs kan du inte ta bort från ditt studieprogram i efterhand. I de fall då det aritmetiska medeltalet ligger jämt mellan två hela vitsord (t.ex. 7,5) avrundas slutvitsordet alltid till det högre (i det här fallet 8). Ämnesläraren har oberoende av det aritmetiska medeltalet rätt att höja slutvitsordet till närmaste högre vitsord (t.ex. 7,3 höjs till slutvitsordet 8). Så sker om t.ex. vitsorden i de skolvisa fördjupade och tillämpade kurserna ger anledning härtill. För att erhålla slutvitsord i ett ämne bör den studerande uppfylla de krav på antalet godkända kurser/ ämne som fastställts i den nationella läroplanen (se ovan).

Av skolans egna fördjupade och tillämpade kurser kan endast de kurser som den studerande har avlagt med godkänt vitsord räknas med.

HÖJNING AV SLUTVITSORDET

En gymnasiestuderande har enligt läroplanen rätt att försöka höja sitt slutvitsord i enskilda ämnen genom muntliga/skriftliga förhör. Abiturienterna bereds möjlighet till detta efter att de fått sina preliminära avgångsbetyg. Detta sker i regel efter vårens studentskrivningar. Om praktiska förfaranden kring dessa förhör kommer den studerande enskilt överens med respektive ämneslärare.

Slutvitsordet kan också höjas enligt prövning av dem som beslutar om bedömningen av den studerande, ifall den studerandes kunskaper och färdigheter när studierna i läroämnet slutförs är bättre än vad som vitsordet i läroämnet enligt kursbedömningen skulle förutsätta.

NY BEDÖMNING OCH RÄTTELSE AV BEDÖMNING

3

Begäran om omprövning av ett beslut som gäller studieframstegen eller slutbedömning skall göras inom två månader efter att du fått vetskap om beslutet. Om ny bedömning beslutar skolans rektor och ämnesläraren gemensamt.

Om din begäran om ny bedömning har avslagits eller är ifall bedömningen är uppenbart felaktig, kan du överklaga till länsstyrelsen.

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

Ändamålet med dessa ordnings- och trivselregler är att alla, studerande, lärare och övrig personal i Svenska samskolan i Tammerfors skall trivas och kunna samarbeta på bästa möjliga sätt. Gott uppförande och respekterande av alla personer i vår skola bidrar till ett gott arbetsklimat.

Reglerna gäller på skolområdet. Reglerna gäller även utanför skolområdet under skoltid och under tillställningar som ordnas av skolan utanför skolan, liksom då eleverna på fritiden verkar i skolan utrymmen eller uppträder som representanter för skolan på exkursioner eller i klubbar.

Om du bryter mot ordningsreglerna, gör dig skyldig till fusk i studierna eller annars uppför dig olämpligt kan du tillrättavisas genom ett disciplinärt straff. Disciplinära straff kan variera från skriftlig varning till avstängning från läroanstalten i högst ett år. Vid behov kan myndigheter kopplas in.

Alla har rätt till arbetsro, rättvis behandling och trivsam arbetsmiljö.

Vi behandlar varandra med respekt även om vi är av olika ålder, har olika position och olika åsikter och är olika som människor. Vi behandlar varandra som vi själva vill bli behandlade.

Ett artigt uppträdande ökar vår trivsel och ger oss sociala färdigheter som vi behöver senare i livet. Vi hälsar på varandra, tar av oss mössor, ”lippisar” och ytterkläder när vi vistas inomhus.

Lektionerna är de studerandes och lärarnas effektiva arbetstid. Vi ger läraren ro att utföra sitt arbete och de andra studerande ro att lära sig. Därför äter och dricker vi inte under lektionen och vi förlägger våra toalettbesök till rasterna. Därför håller vi också våra mobiltelefoner stängda/på ljudlöst under lektionstid. För att inte störa lärarens och de andra studerandenas koncentration kommer vi i tid till lektionerna.

Skolans egendom behandlas varsamt. Om något går sönder meddelas detta omedelbart till skolans personal. Du ersätter skador som förorsakats av dig.

3

Alla ska bidra till att upprätthålla ordningen och trivseln på skolområdet.

Lektionerna börjar exakt enligt schema och då ska du befinna dig i klassrummet.

Om läraren dröjer mera än tio minuter ska någon från gruppen ta reda på orsaken till dröjsmålet.

Inomhus arbetar vi utan ytterkläder och huvudbonader.

Mobiltelefoner och andra elektriska apparater ska vara satta på ”ljudlös” eller vara avstängda under lektionstid.

Ätande och drickande är inte tillåtet under lektionstid (OBS! Gäller även tuggummi!).

Tobaksrökning, bruk och innehav av alkohol, rusmedel och tobaksprodukter och snus är förbjudet under skoltid samt under tillställningar ordnade av skolan.

Morgonsamlingen hör till skoldagen för alla som har lektion efter den. De studerande som är befriade från religionsundervisningen behöver inte delta i morgonsamlingar som har religiöst innehåll.

Klassföreståndartimmarna/informationstillfällen är obligatoriska för alla.

Cyklar, mopeder och motorcyklar förvaras på anvisade platser. Endast personalens bilar får parkeras på skolgården.

Under de resor och exkursioner som ordnas i samband med kurser i Samskolan gäller följande:

För att resan ska bli givande för alla ser vi till att vara punktligt på plats och följa alla instruktioner. Vi följer naturligtvis också skolans trivselregler under hela resan. Skolan tillåter inte användning av alkohol under resan. Studerande som grovt bryter mot reglerna kan bli hemskickade på egen bekostnad samt på eget (myndiga studerande) eller föräldrarnas (omyndiga studerande) ansvar.

Om hemskickande föranleder andra extra kostnader ersätter studeranden också dem.

De som deltar i av skolan arrangerade resor till utlandet bör ha en egen reseförsäkring

3

där också bagaget ingår. Kontrollera gärna om detta redan ingår i familjens hemförsäkring. Kom ihåg att ta med försäkringskort eller försäkringsnummer samt kopia av passet.

Medföljande lärare har ansvar för studerande under resorna och exkursionerna. Om den studerande bryter mot skolans ordningsregler under resor och exkursioner står den studerande själv ansvarig för eventuella följder.

FRÅNVARO OCH FÖRSENINGAR

Enligt Gymnasielagen (672/2005) har gymnasiestuderanden närvaroskyldighet.

Vid frånvaro skall orsaken redovisas med läkarintyg, intyg av hälsovårdare eller ett av vårdnadshavaren skrivet och undertecknat frånvarointyg. Vårdnadshavaren kan även ringa till lärarrummet eller kansliet och anmäla frånvaron.

Frånvarointyget skall inlämnas samma dag då du kommer tillbaka till skolan. I annat fall räknas frånvaron som icke godtagbara.

Myndiga personer anmäler själva sin frånvaro, men kan endast i undantagsfall intyga sin egen sjukdom. Be därför din tidigare vårdnadshavare att skriva ett frånvarointyg åt dig. Läkarintyg och/eller intyg av hälsovårdare godkänns givetvis.

Om du ämnar vara frånvarande från en lektion, en hel skoldag eller längre ska du alltid meddela om detta i förväg. Klassföreståndaren kan bevilja frånvaro för högst två dagar. För längre frånvaro krävs lov av rektor. Blanketter för anhållan om frånvaro fås från lärarrummet.

Avbryter du skoldagen ska du meddela om detta till din klassföreståndare eller till någon av skolans lärare, hälsovårdare, kansliet eller rektor.

Gymnasiet har närvaroskyldighet så kom ihåg att redovisa din frånvaro. En kurs kan betraktas som icke bedömd om du har ogiltig frånvaro.

FUSK

Ifall du fuskar under prov anses du ha avbrutit kursen och du måste gå om kursen. Plagiat och direkt kopiering i t.ex. projekt och uppsatser bedöms antingen som underkänd prestation eller halvfärdig kurs. Delmoment av projekt-tema-arbete som bevisligen är plagierade, bedöms med 0 poäng.

STUDIESTÖD OCH SKOLRESOR

Studiepenning kan beviljas månaden efter att du fyller 17 år. Föräldrarnas inkomster inverkar på stödets storlek. Ansökningsblanketter och information fås från studiehandledaren.

3

Information om ersättning för skolresor fås av studiehandledaren Jan Almark.

OLYCKSFALL

Samskolan har en olycksfallsförsäkring för eleverna. Om olycksfall inträffar under skoltid eller på skolvägen ska du besöka närmaste hälsostation.

Gällande ersättningar för vårdkostnader ska detta bestyrkas med läkarintyg. Kontakta skolans kansli efter besök hos en läkarstation.

GYMNASIETS AVGÅNGSBETYG

En studerande har slutfört gymnasiets lärokurs när de enskilda ämneslärokurserna har avlagts med godkänt vitsord enligt prestationsanvisningarna och då minimiantalet 75 kurser för gymnasiet uppfyllts. Till en studerande som har slutfört gymnasiets lärokurs ges avgångsbetyg.

Vitsordet över lärokursen i ett ämne bestäms på basis av de obligatoriska och fördjupade kurserna. Även tillämpade kurser som ansluter sig till läroämnet kan räknas med i enlighet med vad som bestämts i läroplanen. Den lärare som bedömer lärokursen kan höja vitsordet, om den studerandes kunskaper och färdigheter i slutskedet av studierna är bättre än det vitsord som uppstår på basis av kursvitsorden.

STUDENTEXAMEN

Du har själv ansvar för att känna till alla regler gällande studentskrivningarna. Skolan ordnar informationstillfällen som du måste delta i.

Innan du anmäler dig till studentskrivningarna ska du lämna in en plan över när och vilka studentexamensprov du tänker delta i.

TIDTABELL FÖR SKRIVNINGARNA

Då du anmäler dig till studentexamen är det frågan om en anmälning till examen och inte till enskilda prov. Examen ska avklaras under tre på varandra följande gånger (t.ex. höst – vår-höst eller vår – höst – vår).

RÄTTEN ATT DELTA I STUDENTSKRIVNINGARNA

3

Du har rätt att delta i ett prov då du har avklarat de obligatoriska kurserna i det ämne du ämnar skriva. Om du läser ett främmande språk, som inte har obligatoriska kurser, ska du ha avklarat tre kurser.

PROVEN I STUDENTEXAMEN

modersmål (obligatorisk för alla)andra inhemska språket två nivåer: medellång lärokurs (B) och lång lärokurs (A)främmande språk två nivåer: en allmän kort lärokurs (C) och en mera krävande lång lärokurs (A)ämnesrealprovmatematiktvå nivåer: kort matematik (B) och lång matematik (A)

Enligt examensreformen som trädde i kraft våren 2005 skall din examen bestå av fyra obligatoriska ämnen:

proven i modersmål (obligatoriska för alla) samt tre av följande fyra ämnen enligt ditt eget val:

provet i andra inhemska språketett prov i främmande språkprovet i matematikett realprov

Utöver dessa kan du avlägga ett eller flera extra prov. Det finns inte någon begränsning i antalet prov som kan ingå i din examen.

Du får själv avgöra på vilken nivå proven i de olika ämnena avläggs, oberoende av ditt studieprogram. Minst ett obligatoriskt prov ska dock avläggas enligt den mera krävande nivån (A-nivån).

Vid ett och samma examenstillfälle kan du avlägga endast ett prov i språk enligt lång lärokurs (A-språk). Om flera språk på A-nivå ingår i din examen måste dessa prov avläggas vid skilda tillfällen.

Vid ett och samma examenstillfälle kan du avlägga två språk enligt kort lärokurs (B-språk).Provuppgifterna bygger på innehållet i de obligatoriska kurserna och fördjupande kurserna.

ANMÄLNINGAR

Anmälan till studentexamen görs av eleven personligen på skolans blankett.Då du anmäler dig första gången till studentexamen avgör du vilka prov du avlägger som obligatoriska och vilka prov som är frivilliga. Detta val kan inte ändras, utan gäller under följande examensomgångar (om du deltar i flera skrivningstillfällen).

Du avgör också (i språk och matematik) på vilken nivå du avlägger provet, också detta val är bindande för eventuella fortsatta examenstillfällen. Om du blir underkänd i ett prov på A-nivå

3

har du dock rätt att förnya provet på lägre nivå, förutsatt att du har minst ett prov på den mera krävande nivån bland de obligatoriska proven i din examen. Anmälan är bindande och måste göras inom utsatt tid! Om du blir borta från ett prov utan giltig orsak betraktas provet som underkänt.

OMTAGNINGAR AV PROV

Ett godkänt prov kan förnyas en gång. Ett underkänt prov får förnyas två gånger. Om det hinner ske innan du fullgjort din examen kommer det bättre resultatet på ditt studentexamensbetyg.

Ytterligare information om studentexamen finns även på studentexamensnämndens hemsida: www.ylioppilastutkinto.fi.

GYMNASIEDIPLOM

Gymnasiediplom som erbjuds i Svenska samskolan erbjuder dig möjlighet att avlägga gymnasiediplom i tyska. Gymnasiediplomet förutsätter att du avlägger minst 4 kurser inom ämnesområdet och gör ett självständigt, omfattande diplomarbete enligt utbildningsstyrelsens anvisningar.

Ditt arbete bedöms av en lärare vid skolan och en utomstående bedömare. Gymnasiediplomet ges som bilaga till ditt avgångsbetyg och studentbetyg. Vänd dig till läraren Karin Hollsten för närmare information.

ELEVVÅRDEN

HÄLSOVÅRD Skolhälsovårdaren svarar för gymnasiets hälsovård. I detta ingår inte direkt sjukvård. Om studeranden insjuknar eller råkar ut för en olyckshändelse under skoldagen sköts första hjälpen på skolan men föräldrarna har ansvaret för studerandens fortsatta vård och eventuell sjuktransport.

På gymnasienivå görs hälsoundersökningar vid behov. Skolhälsovårdaren strävar till att samarbeta med lärare och föräldrar för att stöda studerandens skolgång och uppväxttid. Skolhälsovårdaren Merja Takala är anträffbar måndagar och onsdagar, närmare info via hemsidan www.samskolan.fi.

KURATOR

Studerande kan vända sig till skolkuratorn Anita Rundgren då de konfidentiellt vill diskutera frågor i sin livssituation. Under gymnasietiden har många studerande behov av att reflektera över sig själv och sin uppväxt. Man har större kapacitet än tidigare att själv ta itu med och reda ut sina svårigheter. Man står också inför många viktiga val och behöver i lugn och ro få samtala om sig själv och sin framtid.

3

Föräldrar kan också vända sig till kuratorn för att diskutera studerandens angelägenheter.

Kuratorn samarbetar vid behov med olika berörda yrkesgrupper både inom och utanför skolan.

TANDVÅRD

Studeranden skall själv reservera tid till tandläkaren inom sitt eget distrikt. Tandvården är avgiftsfri för studerande under 18 år.

STUDIEHANDLEDNING

Skolans studiehandledare, Jan Almark, bistår studerandena i frågor som berör både gymnasiestudier och fortsatta studier.

KURSER I GYMNASIET

Närmare informations gällande kursers innehåll finns angivet i gymnasiets läroplan. Läroplanen finns till påseende via skolans hemsida www.samskolan.fi.

MODERSMÅL OCH LITTERATUR – OBLIGATORISKA KURSERMO 1 EN VÄRLD AV TEXTERMO 2 EPIK OCH MEDIETEXTER MO 3 TEXTER, KULTUR OCH IDENTITET MO 4 TEXTER I NORDENMO 5 MODERNA TEXTERMO 6 TEXTENS MAKT

MODERSMÅL OCH LITTERATUR – FÖRDJUPADE KURSERMO 7 MUNTLIG KOMMUNIKATIONMO 8 FÖRDJUPAD SKRIV- OCH TEXTKOMPETENSMO 9 LITTERATUR SOM GLÄDJE OCH KUNSKAPMO10 KREATIV SKRIVNING

MODERSMÅL OCH LITTERATUR – TILLÄMPADE KURSER (KURSBESKRIVNINGAR I SLUTET AV LISTAN)

MO 11 GÖR EN FILM 2MO 12 SE FILMMO 13 UNG JOURNALISTMO 14 FOTOGRAFERING OCH PHOTOSHOPMO 15 UPPSATSSKRIVNING OCH TEXTKOMPETENS

ENGELSKA – OBLIGATORISKA KURSEREN 1 DE UNGA OCH DERAS VÄRLDEN 2 KOMMUNIKATION OCH FRITIDEN 3 STUDIER OCH ARBETE

3

EN 4 SAMHÄLLET OCH OMVÄRLDENEN 5 KULTUREN 6 VETENSKAP, EKONOMI OCH TEKNIK

ENGELSKA – FÖRDJUPADE KURSEREN 7 NATUREN OCH EN HÅLLBAR UTVECKLINGEN 8 TALA OCH FÖRSTÅ BÄTTRE

ENGELSKA – TILLÄMPADE KURSEREN 9 REPETITIONSKURSEN 10 BUSINESS ENGLISH

FINSKA – OBLIGATORISKA KURSERFIM 1 MÄNNISKANS VARDAG OCH FRITIDFIM 2 NATUR OCH MILJÖFIM 3 HANDEL, TEKNIK OCH KOMMUNIKATIONFIM 4 SAMHÄLLET OCH MASSMEDIAFIM 5 UTBILDNING, YRKES- OCH NÄRINGSLIVFIM 6 FINSK KULTUR OCH LITTERATUR

FINSKA – FÖRDJUPADE KURSERFIM 7 MUNTLIG UTTRYCKSFÖRMÅGAFIM 8 SKRIVANDETS KONSTFIM 9 PREPKURS INFÖR STUDENTSKRIVNINGARNA

TYSKA B 2-SPRÅK – FÖRDJUPADE KURSERTYB 21 FRITID OCH INTRESSENTYB 22 VÄRLDEN OCH VITYB 23 FÖRR OCH NUTYB 24 STUDIER OCH FRAMTIDSPLANERTYB 25 KULTURTYB 26 VÅR GEMENSAMMA JORDTYB 27 VETENSKAP OCH TEKNIKTYB 28 NATUREN OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING

TYSKA B3 – FÖRDJUPADE KURSERTYB 31 GOD DAG, TREVLIGT ATT TRÄFFASTYB 32 SÅ SKA SAKER OCH TING SKÖTASTYB 33 Se TYB 21TYB 34 Se TYB 22TYB 35 Se TYB 23TYB 36 Se TYB 24TYB 37 Se TYB 25TYB 38 Se TYB 26TYB 39 Se TYB 27TYB 310 Se TYB 28TYB 311 SE TYB 29

TYSKA – TILLÄMPADE KURSERTYB 2T9

3

FRANSKA B2 – FÖRDJUPADE KURSERFRB 21 FRITID OCH INTRESSENFRB 22 VÄRLDEN OCH VIFRB 23 FÖRR OCH NUFRB 24 STUDIER OCH FRAMTIDSPLANERFRB 25 KULTURFRB 26 VÅR GEMENSAMMA JORDFRB 27 VETENSKAP OCH TEKNIKFRB 28 NATUREN OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING

SPANSKA B2 - FÖRDJUPADE KURSERSPB 21 FRITID OCH INTRESSEN   SPB 22 VÄRLDEN OCH VI SPB 23 FÖRR OCH NU   SPB 24 STUDIER OCH FRAMTIDSPLANER   SPB 25 KULTUR SPB 26 VÅR GEMENSAMMA JORD   SPB 27 VETENSKAP OCH TEKNIK   SPB 28 NATUREN OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING

SPANSKA B3 –FÖRDJUPADE KURSER

SPB 31 GOD DAG, TREVLIGT ATT TRÄFFAS ochSPB 32 SÅ SKA SAKER OCH TING SKÖTAS SPB 33 se SPB 21SPB 34 se SPB 22SPB 35 se SPB 23SPB 36 se SPB 24SPB 37 se SPB 25SPB 38 se SPB 26SPB 39 se SPB 27

FRANSKA B3 – FÖRDJUPADE KURSERFRB 31 GOD DAG, TREVLIGT ATT TRÄFFASFRB 32 SÅ SKA SAKER OCH TING SKÖTASFRB 33 se FRB 21FRB34 se FRB 22FRB 35 se FRB 23 FRB 36 se FRB 24FRB 37 se FRB 25FRB 38 se FRB 26

FRANSKA – TILLÄMPAD KURSFRB 39 FRB 29 PROJEKTKURS

RYSKA B3 – FÖRDJUPADE KURSERRYB 31 GOD DAG, TREVLIGT ATT TRÄFFASRYB 32 SÅ SKA SAKER OCH TING SKÖTASRYB 33 FRITID OCH INTRESSEN

3

RYB 34 VÄRLDEN OCH VIRYB 35 FÖRR OCH NU

HISTORIA – OBLIGATORISKA KURSERHI 1 MÄNNISKAN, MILJÖN OCH KULTURENHI 2 DEN EUROPEISKA MÄNNISKANHI 3 INTERNATIONELLA RELATIONERHI 4 VÄNDPUNKTER I FINLANDS HISTORIA

HISTORIA – FÖRDJUPADE KURSERHI 5 FINLAND FRÅN FÖRHISTORIEN TILL AUTONOMINHI 6 KULTURMÖTENHI 7 ANTIKENHI 8 RYSSLANDS HISTORIAHI 9 VÄRLDEN EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGETHI 10 IMPERIER, KOLONIER OCH MÄNNISKOR I RÖRELSEHI 11 MILITÄRHISTORIA

SAMHÄLLSLÄRA – OBLIGATORISKA KURSERSL 1 SAMHÄLLSKUNSKAP SL 2 EKONOMISK KUNSKAP

SAMHÄLLSLÄRA – FÖRDJUPADE KURSERSL 3 MEDBORGARENS LAGKUNSKAPSL 4 EUROPEISKHET OCH EUROPEISKA UNIONEN

BIOLOGI – OBLIGATORISKA KURSERBI 1 ORGANISMERNAS VÄRLDBI 2 CELLEN OCH ÄRFTLIGHETEN

BIOLOGI – FÖRDJUPADE KURSER BI 3 MILJÖEKOLOGIBI 4 MÄNNISKANS BIOLOGIBI 5 BIOTEKNOLOGIBI 6 ETT EKOSYSTEM BI 7 TOXIKOLOGI

GEOGRAFI – OBLIGATORISKA KURSERGE 1 DEN BLÅ PLANETENGE 2 EN GEMENSAM VÄRLD

GEOGRAFI – FÖRDJUPADE KURSERGE 3 RISKERNAS VÄRLDGE 4 REGIONSTUDIERGE 5 KARTOR OCH NATURFORMATIONER

RELIGION – OBLIGATORISKA KURSERRE 1 RELIGIONENS NATUR OCH BETYDELSERE 2 KYRKAN, KULTUREN OCH SAMHÄLLETRE 3 MÄNNISKANS LIV SAMT ETIK

3

RELIGON – FÖRDJUPADE KURSERRE 4 RELIGIONERNAS VÄRLDRE 5 VAD TROR FINLÄNDAREN PÅ?RE 6 BIBELNRE 7 RELIGIÖSA SEKTER

FILOSOFI – OBLIGATORISK KURSFI 1 INTRODUKTION I FILOSOFISKT TÄNKANDE

FILOSOFI – FÖRDJUPADE KURSERFI 2 FILOSOFIKS ETIKFI 3 KUNSKAP OCH VERKLIGHET I FILOSOFINFI 4 SAMHÄLLSFILOSOFI

PSYKOLOGI – OBLIGATORISK KURSPS 1 PSYKISK AKTIVITET, LÄRANDE OCH INTERAKTION

PSYKOLOGI – FÖRDJUPADE KURSERPS 2 MÄNNISKANS PSYKISKA UTVECKLINGPS 3 GRUNDERNA FÖR MÄNNISKANS INFORMATIONSBEHANDLINGPS 4 MOTIVATION, KÄNSLOR OCH INTELLIGENT AKTIVITETPS 5 PERSONLIGHETEN OCH DEN MENTALA HÄLSANPS 6 REPETITIONSKURS

LÅNG MATEMATIK (MAA) – OBLIGATORISKA KURSERMAA 1 FUNKTIONER OCH EKVATIONERMAA 2 POLYNOMFUNKTIONERMAA 3 GEOMETRIMAA 4 ANALYTISK GEOMETIMAA 5 VEKTORERMAA 6 SANNOLIKHET OCH STATISTIKMAA 7 DERIVATANMAA 8 ROT- OCH LOGARITMFUNKTIONERMAA 9 TRIGONOMETRISKA FUNKTIONER OCH TALFÖLJDERMAA 10 INTEGRALKALKYL

LÅNG MATEMATIK (MAA) – FÖRDJUPADE KURSERMAA 11 TALTEORI OCH LOGIKMAA 12 NUMERISKA OCH ALGEBRAISKA METODERMAA 13 FORTSÄTTNINGSKURS I DIFFERENTIAL- OCH INTEGRALKALKYLMAA 14 REPETITIONSKURS

KORT MATEMATIK (MAB) – OBLIGATORISKA KURSERMAB 1 UTTRYCK OCH EKVATIONERMAB 2 GEOMETRIMAB 3 MATEMATISKA MODELLER IMAB 4 MATEMATISK ANALYSMAB 5 STATISTIK OCH SANNOLIKHETMAB 6 MATEMATISKA MODELLER II

3

KORT MATEMATIK (MAB) – FÖRDJUPADE KURSERMAB 7 EKONOMISK MATEMATIK = EKONOMISK MATEMATIK (EK 2)MAB 8 MATEMATISKA MODELLER III (Erbjuds vartannat år)MAB 9 REPETITIONSKURS I MAB 10 REPETITIONSKURS II

FYSIK – OBLIGATORISKA KURSERFY 1 FYSIKEN SOM NATURVETENSKAP

FYSIK – FÖRDJUPADE KURSERFY 2 VÄRMEFY 3 VÅGRÖRELSEFY 4 RÖRELSELAGARNAFY 5 ROTATION OCH GRAVITATIONFY 6 ELEKTRICITETFY 7 ELEKTROMAGNETISMFY 8 MATERIA OCH STRÅLNINGFY 9 REPETITIONSKURS

FYSIK – TILLÄMPAD KURSFY 10 MODERN FYSIK

KEMI – OBLIGATORISKA KURSERKE 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖN

KEMI – FÖRDJUPADE KURSERKE 2 KEMINS MIKROVÄRLD KE 3 REAKTIONER OCH ENERGIKE 4 METALLER OCH MATERIALKE 5 REAKTIONER OCH JÄMVIKT

KEMI – TILLÄMPADE KURSERKE 6 EXPERIMENTELL KEMIKE 7 EXPERIMENTELL KEMI IIKE 8 EXPERIMENTELL KEMI IIIKE 9 REPETITIONSKURS

GYMNASTIK – OBLIGATORISKA KUSERGY 1 FÄRDIGHET OCH KONDITIONGY 2 TRÄNING ENSAM OCH TILLSAMMANS MED ANDRA

GYMNASTIK - FÖRDJUPADE KURSERGY 3 STIMULERANDE MOTIONGY 4 DE GAMLAS DAGGY 5 MOTIONSIDROTTGY 6 BOLLSPELGY 7 KONDITIONSSALGY 8 FRILUFTSLIV OCH VANDRINGGY 9 HISTORISK CYKLING PÅ ÅLAND

HÄLSOKUNSKAP – OBLIGATORISK KURS

3

HÄ 1 HÄLSOKUNSKAPENS GRUNDER

HÄLSOKUNSKAP – FÖRDJUPADE KURSER HÄ 2 UNGDOMARS HÄLSA OCH VARDAGSLIV HÄ 3 HÄLSA OCH FORSKNING

MUSIK – OBLIGATORISKA KURSERMU 1 MUSIKEN OCH JAGMU 2 ETT FLERSTÄMMIGT FINLAND

MUSIK – FÖRDJUPADE KURSERMU 3 FRITT FRAM FÖR MUSIKMU 4 MUSIKENS BUDSKAP OCH MAKTMU 5 ETT MUSIKALISKT PROJEKT MU 7 TAL OCH FRAMSTÄLLNING

BILDKONST – OBLIGATORISK KURSKO1 JAG, BILDEN OCH KULTUREN

BILDKONST – FÖRDJUPAD KURSERKO2 MILJÖ, PLATS OCH RUMKO3 MEDIERNA OCH BILDERNAS BUDSKAPKO 4 FRÅN BILDKONST TILL EGNA BILDERKO 5 VERKSTAD FÖR SAMTIDSKONST

STUDIEHANDLEDNING – OBLIGATORISK KURS (Fördelad på tre år)SH 1 UTBILDNING, ARBETE OCH FRAMTID

STUDIEHANDLEDNING – FÖRDJUPAD KURSSH 2 STUDIER, ARBETSLIV OCH YRKESVAL

EKONOMIKURSER I SAMARBETE MED YRKESHÖGSKOLAN ARCADA OCH BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA,

EK 1 ATT STARTA EGET, PROJEKTEK 2 MARKNADSFÖRINGSKURS PÅ ENGELSKA

LÄROBÖCKER I GYMNASIET LÄSÅRET 2015-2016

3

Listan över de läroböcker som används i gymnasiet finns på skolans hemsida.

3